NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Thu Oct 09 14:27:39 2003]
had any connection with it.
imao bilo kakvu vezu s tim sustavom.

[Thu Oct 09 14:27:39 2003]
However unfitted he may have been by his peculiar temperament from entering into any such bold conspiracy, the question is set at rest by the simple fact that up to the time of his death there was no Masonic organization upon which he or his partisans could have acted
Koliko god neprikladan on bio radi svoga osebujnog temperamenta za uključivanje u takvu smionu zavjeru, dvojba je razriješena jednostavnom činjenicom da do vremena njegove smrti nije postojala nikakva slobodnozidarska organizacija u kojoj su on ili njegovi sljedbenici mogli djelovati

[Thu Oct 09 14:36:09 2003]
His son the Chevalier St. George was almost in the same category.
Njegov sin, vitez Sv. Jurja, pripadao je gotovo istoj kategoriji.

[Thu Oct 09 14:36:09 2003]
He is described in history as a prince - pious, pacific and without talents, incapable of being made the prominent actor in such a drama, and besides, Speculative Masonry had not assumed the proportions necessary to make it available as a part of a conspiracy until long after he had retired from active life to the practice of religious and recluse habits in Rome
Njega povijest opisuje kao princa - pobožnoga, miroljubivoga i nedarovitoga, nesposobnoga da bude istaknuti sudionik u takvoj drami, a osim toga, spekulativno slobodno zidarstvo nije poprimilo razmjere potrebne da postane dostupno kao dio zavjere sve do dugo nakon što se povukao iz aktivnog života i posvetio se štovanju religioznih i isposničkih običaja u Rimu

[Thu Oct 09 14:40:11 2003]
But his son Charles Edward, the Young Pretender as he was called, was of an ardent temperament;
No njegov sin, Karlo Edvard, Mladi Pretendent kako su ga nazivali, imao je vatrenu narav;

[Thu Oct 09 14:40:11 2003]
an active genius, a fair
žustar genij, priličan

[Thu Oct 09 14:44:34 2003]
amount of talent, and a spirit of enterprise which well fitted him to accept the place assigned him by Ramsay.
količinu darovitosti, i duh poduzetništva koji mu je dobrodošao u prihvaćanju položaja koje mu je dodijelio Ramsay.

[Thu Oct 09 14:44:34 2003]
Freemasonry had then begun to excite public attention, and was already an institution that was rapidly gaining popularity
Slobodno zidarstvo je tada počelo pobuđivati pažnju javnosti, i već tada je bilo institucija koja je brzo stjecala popularnost

[Thu Oct 09 14:47:50 2003]
Ramsay saw in it what he deemed a fitting lever to be used in the elevation of his patron to the throne, and Prince Charles Edward with eagerness met his propositions and united with him in the futile effort
Ramsay je u njemu prepoznao ono što je smatrao prikladnim uporištem za uzdizanje njegova zaštitnika na prijestolje, a princ Karlo Edvard gorljivo se složio s njegovim prijedlozima i pridružio mu se u uzaludnom nastojanju

[Thu Oct 09 14:52:08 2003]
To the Chevalier Ramsay we must attribute the invention of Stuart Masonry, the foundations of which he began to lay early in the 18th century, perhaps with the tacit approval of the Old Pretender.
Vitezu Ramsayu moramo pripisati ošmišljanje stuartskog slobodnog zidarstva, čije je temelje čega počeo polagati u ranom osamnaestom stoljeću, možda s prešutnim odobrenjem Starog Pretendenta.

[Thu Oct 09 14:55:02 2003]
About 1725, when the first Lodge was organized in Paris, under some illegitimate authority, he made the first public exposition of his system in the Scottish High Degrees, which he at that time brought to light.
Negdje oko 1725, kada je prva Loža organizirana u Parizu, na temelju nekih nezakonitih ovlaštenja, on je prvi puta javno izložio svoj sustav u škotskim Visokim Stupnjevima, koje je u to vrijeme iznio na svjetlo dana.

[Thu Oct 09 14:55:02 2003]
And finally the workings of the system were fully developed when the Young Pretender began his unsuccessful career in search of a throne, which once lost was never to be recovered
I konačno se djelovanje sustava potpuno razvilo kada je Mladi Pretendent započeo svoju neuspješnu karijeru u traženju prijestolja, koje se nikada nije moglo povratiti nakon što je jednom bilo izgubljeno

[Thu Oct 09 14:57:21 2003]
To the credit of its character as a school of speculative philosophy, the attempt proved a signal failure
U korist njezina značaja kao škole spekulativne filozofije, pokušaj se pokazao kao izraziti neuspjeh

[Fri Oct 10 11:11:00 2003]
This view has been denied by other writers of equal eminence, though it is admitted that Roman Catholic, if not Jesuitical, features are to be found in some of the high degrees
Ovo stajalište su poricali ostali jednako istaknuti pisci, iako se priznaje da se rimokatolička, ako ne jezuitska, obilježja mogu pronaći u nekima od visokih stupnjeva

[Fri Oct 10 11:25:06 2003]
But the more generally accepted reason for this attempted interference with the Lodges is that they thus sought by their influence and secret working to aid the Stuarts to regain the throne, and then, as an expected result, to re-establish the Roman Catholic religion in England
No općenitije prihvaćen razlog za ovaj pokušaj uplitanja u Lože jest da su na taj način nastojali svojim utjecajem i tajnim djelovanjem pomoći obitelji Stuart da se vrati na prijestolje, i tada, poput očekivanoga ishoda, ponovo uspostaviti rimokatoličku vjeru u Engleskoj

[Fri Oct 10 11:31:47 2003]
The first of these explanations is certainly more satisfactory than the second.
Prvo od ovih objašnjenja je nedvojbeno više zadovoljavajuće od drugoga.

[Fri Oct 10 11:33:42 2003]
While there is a great want of historical testimony to prove that the Jesuits ever mingled with Freemasonry - a question to be hereafter decided - there is no doubt of the egotistical and ambitious designs of the disciples of Loyola to secure a control of the public and private affairs of every government where they could obtain a foothold.
Dok postoji velika potreba za povijesnim svjedočenjima koja ni dokazala da su se isusovci ikada miješali u slobodno zidarstvo - pitanje na koje ćemo u nastavku pokušati odgovoriti - nema dvojbe o egotističkim i ambicioznim planovima Loyolinih učenika za postizanjem nadzora nad javnim i privatnim poslovima svake uprave u kojoj su mogli pronaći uporište.

[Fri Oct 10 11:33:44 2003]
It was a knowledge of these designs that led to the unpopularity of the Order among even Catholic sovereigns and caused its total suppression, in 1773, by Pope Clement XIV.
Poznavanje ovih planova dovelo je do nepopularnosti Reda čak i među katoličkim vladarima te je prouzročilo njegovo potpuno potiskivanje, 1773, posredstvom Pape Klementa XIV

[Fri Oct 10 11:33:44 2003]
, from
Poznavanje ovih planova dovelo je do nepopularnosti Reda čak i među katoličkim vladarima te je prouzročilo njegovo potpuno potiskivanje, 1773, posredstvom Pape Klementa XIV, iz

[Fri Oct 10 11:35:44 2003]
which it was not relieved until 1814, when their privileges were renewed by Pope Pius VII
koje je trajalo sve do 1814, kada je njihove povlastice obnovio papa Pio VII

[Fri Oct 10 11:49:31 2003]
But I think that we must concur with Gadeike in the conclusion to which he had arrived, that it is proved by history to be a falsehood that Freemasonry was ever concealed under the mask of Jesuitism, or that it derived its existence from that source.
No ja smatram da se moramo složiti s Gadeikeom u zaključku do kojega smo došli, a to je da je povijest dokazala kako je laž da se slobodno zidarstvo ikada skrivalo pod krinkom jezuitizma, ili da je njegovo postojanje poteklo iz tog izvora.

[Fri Oct 10 12:02:53 2003]
Robison, who, where Masonry was concerned, could find a specter in every bush, is, of course, of very little authority as to facts;
Robison, koji je, kada se radilo o slobodnom zidarstvu, mogao pronaći sablast u svakome grmu, ima, dakako, veoma malen autoritet kad su u pitanju činjenice;

[Fri Oct 10 12:03:13 2003]
but he may supply us with a record of the opinions which were prevalent at the time of his writing.
no on nam može pružiti zapise o stajalištima koja su prevladavala u vrijeme njegova pisanja.

[Fri Oct 10 12:05:55 2003]
He says that when James II.
On kaže da kada je Jakov II

[Fri Oct 10 12:18:51 2003]
But he adds that "at this time, also, the Jesuits took a more active hand in Freemasonry than ever.
No on dodaje da su "u to vrijeme, također, isusovci preuzeli aktivniju ulogu u slobodnom zidarstvu nego ikada ranije.

[Fri Oct 10 12:22:04 2003]
They insinuated themselves into the English Lodges, where they were caressed by the Catholics, who panted after the re-establishment of their faith, and tolerated by the Protestant royalists, who thought no concession too great a compensation for their services.
Oni su se neopazice ušuljali u engleske Lože, u kojima su ih prigrlili katolici, koji su vapili za ponovnim uspostavljanjem njihove vjere, i u kojima su ih prihvaćali protestantski rojalisti, koji nijedan ustupak nisu smatrali prevelikom nadoknadom za njihove usluge.

[Fri Oct 10 12:36:50 2003]
Speaking of the High Degrees, the fabrication of which, however, he greatly antedates, he says that "in all this progressive mummery we see much of the hand of the Jesuits, and it would seem that it was encouraged by the church
Govoreći o Visokim stupnjevima, čije osmišljanje, međutim, on određuje mnogo ranije nego što se zaista odigralo, on kaže da " u svim ovim bujnim maskerada uočavamo mnogo tragova isusovaca, te se čini da je crkva to poticala

[Fri Oct 10 12:42:39 2003]
But he thinks that the Masons, protected by their secrecy, ventured further than the clergy approved in their philosophical interpretations of the symbols, opposing at last some of " the ridiculous and oppressive superstitions of the church
No on smatra da su slobodni zidari, zaštićeni svojom tajnovitošću, otišli dalje nego što je svećenstvo dopustilo u svojim filozofskim tumačenjima simbola, protiveći se barem nekim "besmislenim i tlačiteljskim praznovjerjima crkve

[Fri Oct 10 12:45:26 2003]
and thus he accounts for the persecution of Freemasonry at a later period by the priests, and their attempts to suppress the Lodges
i tako on objašnjava progon slobodnog zidarstva u kasnijem razdoblju od strane svećenika, i njihove pokušaje potiskivanja Loža

[Fri Oct 10 12:48:31 2003]
The story, as thus narrated by Robison, is substantially that which has been accepted by all writers who trace the origin of Freemasonry
Ovu priču, na način na koji ju je ispričao Robison, u osnovi su prihvatili svi pisci koji pripisuju podrijetlo slobodnog zidarstva

[Fri Oct 10 12:54:38 2003]
They affirm, as we have seen, that it was instituted about the time of the expulsion of James II.
Oni potvrđuju, kako smo vidjeli, da je ono utemeljeno otprilike u vrijeme progona Jakova II

[Fri Oct 10 12:54:38 2003]
from England, or that if it was not then fabricated as a secret society, it was at least modified in all its features from that form which it originally had in England, and was adapted as a political engine to aid in the restoration of the exiled monarch and in the establishment in his recovered kingdom of the Roman Catholic religion
Oni potvrđuju, kako smo vidjeli, da je ono utemeljeno otprilike u vrijeme progona Jakova II iz Engleske, ili da ako i nije tada osmišljeno kao tajno društvo, da je barem preinačeno u svim svojim obilježjima iz onoga oblika koji je izvorno posjedovalo u Engleskoj, te je preuređeno u politički stroj koji je trebao pomoći ponovnu uspostavu prognanog vladara i uvođenje rimokatoličke vjere u njegovo oporavljeno kraljevstvo

[Fri Oct 10 14:13:14 2003]
These theorists have evidently confounded primitive Speculative Masonry, consisting only of three degrees, with the supplementary grades invented subsequently by Ramsay and the ritualists who succeeded him.
Ovi teoretičari su očevidno pomiješali primitivno spekulativno slobodno zidarstvo, koje se sastojalo od samo tri stupnja, s dodatnim razredima koje je kasnije osmislio Ramsay i obrednici koji su ga slijedili.

[Fri Oct 10 14:19:17 2003]
to the throne, we shall find no scintilla of evidence in history to support this view, but, on the contrary, obstacles in the way of anachronisms which it will be impossible to overcome
Andrije, u svrhu vraćanja Jakova II na prijestolje, nećemo pronaći niti jednu iskru povijesnog dokaza koja bi podržala ovo stajalište, već, naprotiv, prepreke u smislu vremenskih nepodudarnosti koje će biti nemoguće svladati

[Fri Oct 10 14:25:26 2003]
James II.
Jakov II

[Fri Oct 10 14:25:26 2003]
abdicated the throne in 1688, and, after an abortive attempt to recover it by an unsuccessful invasion of Ireland, took up his residence at the Chateau of St. Germain-en-Laye, in France, where he died in 1701
Jakov II se odrekao prijestolja 1688, te je, nakon izjalovljenog pokušaja da ga povrati putem neuspješnog prodora u Irsku, prihvatio boravište u dvorcu St. Germain-en-Laye u Francuskoj, gdje je i umro 1701. godine

[Fri Oct 10 14:31:19 2003]
Between the two periods of 1688, when James abdicated, and 1701, when he died, no one has been enabled to find either in England or elsewhere any trace of a third degree.
U razdoblju između 1688, kada je Jakov odstupio s prijestolja, i 1701, kada je umro, nikome nije bilo omogućeno da pronađe u Engleskoj ili drugdje bilo kakav trag trećega stupnja.

[Fri Oct 10 14:33:52 2003]
Indeed, I am very sure that it can be proved that this degree was not invented until 1721 or 1722.
Doista, veoma sam siguran da se može dokazati kako taj stupanj nije bio osmišljen sve do 1721. ili 1722. godine.

[Fri Oct 10 14:40:50 2003]
And if there was no Speculative Masonry, as distinguished from the Operative Art practiced by the mediaval guilds, during the lifetime of James, it is equally absurd to contend that supplementary grades were invented to illustrate and complete a superstructure whose foundations had not yet been laid
Također, ako spekulativno slobodno zidarstvo nije postojalo kao udruženje zasebno od operativnog umijeća koje su obavljali srednjovjekovni cehovi za životna kralja Jakova, jednako je besmisleno tvrditi da su naknadni razredi osmišljeni kako bi oslikali i dovršili nadgradnju čiji temelji još nisu bili postavljeni

[Fri Oct 10 14:53:10 2003]
The theory that the Jesuits in the 17th century had invented Freemasonry for the purpose of effecting one of their ambitious projects, or that they had taken it as it then existed, changed it, and added to it for the same purpose, is absolutely untenable
stoljeću osmislili slobodno zidarstvo s ciljem ostvarivanja jednoga od svojih častohlepnih poduhvata, ili da su ga prihvatili u onome obliku u kojemu je tada postojalo, preinačili ga, i nadogradili ga s istim ciljem, u potpunosti je neodrživa

[Fri Oct 10 14:59:49 2003]
Another theory has been advanced which accounts for the establishment of what has been called "Jesuitic Masonry", at about the
Druga teorija koja je promicana i koja objašnjava uspostavljanje nečega što se nazivalo " jezuitskim slobodnim zidarstvom ", otprilike

[Fri Oct 10 15:02:47 2003]
middle of the 18th century.
sredinom 18. stoljeća.

[Fri Oct 10 15:02:47 2003]
This theory is certainly free from the absurd anachronisms which we encounter in the former, although the proofs that there ever was such a Masonry are still very unsatisfactory
Ova teorija je nedvojbeno lišena besmislenih vremenskih neusklađenosti koje nalazimo susretnemo u prijašnjoj, iako su dokazi da je ikada postojalo takvo slobodno zidarstvo još uvijek vrlo nezadovoljavajući

[Fri Oct 10 15:14:57 2003]
The original object of this society was, as its founder declared, to enable its members to attain the greatest possible amount of virtue, and by the association of good men to oppose the progress of moral evil.
Prvotna namjera ovoga društva bila je, kako je njegov osnivač tvrdio, omogućiti njegovim članovima postizanje najveće moguće kreposti, i uz udruživanje dobrih ljudi koji bi se suprotstavili razvoju moralnog zla.

[Fri Oct 10 15:18:25 2003]
To give it influence it was connected with Freemasonry, whose symbolic degrees formed the substratum of its esoteric instructions.
Da bi dobilo utjecaj, društvo se povezalo sa slobodnim zidarstvom, čiji su simbolični stupnjevi stvorili podlogu njegovim tajanstvenim poukama.

[Fri Oct 10 15:21:24 2003]
This has led it incorrectly to be deemed a Masonic Rite;
To je dovelo do pogrešnog mišljenja kako je to društvo slobodnozidarski Obred;

[Fri Oct 10 15:21:24 2003]
it could really lay no claim to that character, except inasmuch as it required a previous initiation into the symbolic degrees to entitle its disciples to further advancement
ono zaista nije moglo preuzeti takav značaj, osim utoliko što je zahtijevalo prethodnu inicijaciju u simbolične stupnjeve kako bi njegovi učeniki stekli pravo na daljnje napredovanje

[Fri Oct 10 15:28:11 2003]
The charges made against it, that it was a political organization, and that one of its designs was to undermine the Christian religion, although strenuously maintained by Barruel, Robison, and a host of other adversaries, have no foundation in truth.
Optužbe upućene protiv društva, tvrdeći kako je ono politička organizacija, i kako je jedan od njegovih planova potkopavanje kršćanske religije, iako gorljivo podržavane od strane Barruela, Robisona, i mnogih drugih protivnika, nisu utemeljene na istini.

[Fri Oct 10 15:31:50 2003]
The priests, therefore, became its most active enemies, and their opposition was so successful that it was suppressed in 1784
Svećenici su, stoga, postali njegovi najžustriji neprijatelji, a njihovo suprotstavljanje je bilo tako uspješno da je društvo potisnuto 1784

[Fri Oct 10 15:37:58 2003]
There was also between Illuminism and the many Masonic Rites, which about the period of its popularity were constantly arising in Germany and in France, a species of rivalry.
Također je postojala vrsta suparništva između Prosvjetiteljstva i mnogih slobodnozidarskih Obreda, koje se u razdoblju njegove popularnosti neprekidno pojavljivalo u Njemačkoj i Francuskoj.

[Fri Oct 10 15:37:58 2003]
With the natural egotism of reformers, the Illuminati sought to prove the superiority of their own system to that of their rivals
Sa svojstvenim samoljubljem reformatora, prosvjetitelji su nastojali dokazati nadmoć njihova vlastita sustava nad sustavom njihovih suparnika

[Fri Oct 10 15:45:06 2003]
Hence they concluded that he who desired to possess the genuine
Stoga su zaključili da onaj tko želi posjedovati izvorne

[Fri Oct 10 15:56:04 2003]
mysteries of Masonry must seek them not among the degrees of Rose Croix or the Scottish Knights, or still less among the English Masons and the disciples of the Rite of Strict Observance in Germany, but only in the Eclectic Lodges that had been instituted by the Illuminati
tajne slobodnog zidarstva, ne smije ih tražiti među stupnjevima Ružinoga križa ili škotskih vitezova, a pogotovu među engleskim slobodnim zidarima i učenicima Obreda Strogog poštivanja u Njemačkoj, već jedino u Eklektičkim Ložama koje su utemeljili prosvjetitelji

[Fri Oct 10 16:08:08 2003]
The French abbé is not generally trustworthy on any subject connected with Freemasonry, of which he was the avowed and implacable foe, but we must acknowledge that he was not far from wrong in calling this story of Jesuitic Masonry "a ridiculous and contemptible fable."
Francuski opat općenito nije pouzdan u pogledu bilo kakve teme povezane sa slobodnim zidarstvom, čiji je bio očitovani i nesmiljeni neprijatelj, no moramo priznati da nije bio daleko od istine nazivajući ovu priču o isusovačkom slobodnom zidarstvu "smiješnom i prezira vrijednom bajkom".

[Fri Oct 10 16:10:00 2003]
For once we are disposed to agree with him, when he says in his fervent declamation, "If prejudice did not
Barem jednom smo skloni složiti se s njim, kada u svome strastvenom deklamiranju kaže, "Ako predrasuda nije

[Fri Oct 10 16:12:02 2003]
sometimes destroy the faculty of reasoning, we should be astonished that the Freemasons could permit themselves to be ensnared in so clumsy a trap.
ponekad uništila sposobnost rasuđivanja, trebali bismo biti zaprepašteni što si slobodni zidari mogu dozvoliti da budu uhvaćeni u tako nespretnu zamku.

[Fri Oct 10 16:44:58 2003]
The Jesuits appear to have taken the priests of Egypt for their model.
Čini se da su isusovci uzeli egipatske svećenike kao svoj model.

[Fri Oct 10 16:48:07 2003]
The vows which they took attached them to their Order with bonds as indissoluble as those that united the Egyptian priests in the sacred college of Memphis.
Zavjeti koje su položili vezali su ih uz njihov Red sponama neraskidivima poput onih koje su ujedinile egipatske svećenike u svetome zboru Memfisa.

[Fri Oct 10 16:50:06 2003]
Those who sought admission into their company were compelled to pass through trials of their fortitude and fidelity.
Oni koji su tražili pristup u njihovo društvo bili su primorani proći kroz kušnje njihove odvažnosti i vjernosti.

[Fri Oct 10 16:54:52 2003]
Their ambition was as indomitable as their cunning was astute.
Njihovo častohleplje bilo je neukrotivo koliko i njihovo lukavstvo pronicljivo.

[Fri Oct 10 17:02:08 2003]
At one time they had not less than an hundred schools or colleges in France, the most important being that of Clermont, which, though at one time suppressed, had received renewed letters patent from Louis XIV
U jednom trenutku su imali ne manje od stotinu škola ili učilišta u Francuskoj, od kojih je najvažnije bilo ono u Clermontu, koje, iako u jednom trenutku potisnuto, primilo obnovljenu kraljevsku povelju od Luja XIV

[Fri Oct 10 17:08:56 2003]
It was this College of Clermont, where James II.
Upravo je se za to učilište u Clermontu, gdje je Jakov II

[Fri Oct 10 17:08:56 2003]
was a frequent guest, led there by his religious feelings, that is said to have been the seat of that conspiracy of the Stuart faction which was to terminate either in the invention or the adoption of Freemasonry as a means of restoring the monarch to his throne, and of resuscitating the Roman Catholic religion in heretical England
Upravo je se za to učilište u Clermontu, gdje je Jakov II bio čest gost, vođen tamo svojim religioznim osjećajima, smatralo da je bilo sjedište one zavjere dijela obitelji Stuart koja je trebala okončati ili osmišljanjem ili prihvaćanjem slobodnog zidarstva kao sredstva vraćanja vladara na njegovo prijestolje, i oživljavanja rimokatoličke vjere u krivovjernoj Engleskoj

[Fri Oct 10 17:19:44 2003]
With this design there can be but little doubt that they united with the adherents of the Stuarts.
S ovakvim planom nema mnogo sumnje da su se udružili sa sljedbenicima obitelji Stuart.

[Fri Oct 10 17:21:27 2003]
But this conspiracy could not have had any reference to a Masonic organization, because Freemasonry was during the life of James II.
No ova zavjera nije mogla imati nikakve veze sa slobodnozidarskom organizacijom, jer slobodno zidarstvo je tijekom života Jakova II

[Fri Oct 10 17:23:50 2003]
wholly unknown in France, and known in England only as a guild of Operative Masons, into which a few non-Masons had been admitted through courtesy.
No ova zavjera nije mogla imati nikakve veze sa slobodnozidarskom organizacijom, jer slobodno zidarstvo je tijekom života Jakova II bilo potpuno nepoznato u Francuskoj, a u Engleskoj je bilo poznato samo kao ceh operativnih slobodnih zidara, u koji je nekolicina ne-zidara primljena iz uljudnosti.

[Fri Oct 10 17:24:42 2003]
The Grand Lodge of England, the mother of all modem Speculative Masonry, had no existence until 171 7, or sixteen years after the death of the king
Velika Loža Engleske, majka čitavoga modernog spekulativnog slobodnog zidarstva, nije postojala sve do 171 7, ili šesnaest godina nakon smrti kralja

[Fri Oct 10 17:28:16 2003]
We are bound, therefore, if on the ground of an anachronism alone, to repudiate any theory that connects the Jesuits with Freemasonry during the life of James II.
Moramo, dakle, pa ako i samo na temelju vremenskih netočnosti, odbaciti bilo kakvu teoriju koja povezuje isusovce sa slobodnim zidarstvom tijekom života Jakova II

[Fri Oct 10 17:28:16 2003]
, although we may be ready to admit their political conspiracy in the interests of that dethroned monarch
Moramo, dakle, pa ako i samo na temelju vremenskih netočnosti, odbaciti bilo kakvu teoriju koja povezuje isusovce sa slobodnim zidarstvom tijekom života Jakova II, iako bismo mogli spremno priznati njihovu političku zavjeru u korist toga svrgnutog vladara

[Fri Oct 10 17:31:10 2003]
During the life of his son and putative successor, the titular James III.
Za života njegova sina i nezakonitoga nasljednika, nositelja titule Jakova III

[Fri Oct 10 17:31:10 2003]
, Speculative Masonry was established in England and passed over into France
Za života njegova sina i nezakonitoga nasljednika, nositelja titule Jakova III, u Engleskoj je utemeljeno spekulativno slobodno zidarstvo i odatle prenijeto u Francusku

[Fri Oct 10 17:34:17 2003]
But it is not likely that
No nije vjerojatno da

[Fri Oct 10 17:36:02 2003]
those priests took an active part in the internal organization of the Lodge.
su ti svećenici preuzeli aktivnu ulogu u unutarnjem ustroju Lože.

[Fri Oct 10 17:36:02 2003]
They could do their work better outside of it than within it
Svoj posao su bolje mogli obavljati izvan Lože negoli unutar nje

[Fri Oct 10 17:45:31 2003]
must have precluded the Jesuits from all connection with Freemasonry except as its denouncers and persecutors, parts which up to the present day they have uninterruptedly played
bula o isključenju pape Klementa XII mora da je onemogućila isusovcima sve veze sa slobodnim zidarstvom osim njegovim protivnicima i progoniteljima, što su uloge koje su do danas neprekidno igrali

[Fri Oct 10 17:49:07 2003]
In conclusion we must, I think, refuse to accept the theory which makes a friendly connection between Freemasonry and Jesuitism as one of those mythical stories which, born in the imagination of its inventors, has been fostered only by the credulity of its believers
Mislim da u zaključku moramo odbiti prihvatiti teoriju koja uspostavlja prijateljsku vezu između slobodnog zidarstva i Jezuitizma poput jedne od onih mitskih priča koju, rođenu u mašti njezinoga osmišljača, potiče jedino lakovjernost onih koji u nju vjeruju

[Fri Oct 10 17:51:33 2003]
At this day I doubt if there is a Masonic scholar who would accept it as more than a fable not even "cunningly devised," though there was a time when it was received as a part of the authentic history of Freemasonry
Ja danas sumnjam da postoji slobodnozidarski učenjak koji bi ju prihvatio kao nešto više od bajke koja čak nije niti " lukavo osmišljena, " iako je postojao razdoblje kada je bila prihvaćena kao dio vjerodostojne povijesti slobodnog zidarstva

[Mon Oct 13 10:11:32 2003]
to use the Institution as a means of restoring that monarch to the throne;
Osmišljene su tri priče koje uspostavljaju vezu između slobodnog zidarstva i dinastije Stuart - jedna koja kaže da je cilj sljedbenika Jakova II bio iskoristiti Instituciju kao sredstvo vraćanja tog vladara na prijestolje;

[Mon Oct 13 10:16:23 2003]
a second in which the Jesuits were to employ it for the same purpose, as well as for the re-establishment of the Roman Catholic religion in England;
i druga u kojoj su isusovci htjeli upotrijebiti slobodno zidarstvo s istim ciljem, ali i za uspostavljanje rimokatoličke vjere u Engleskoj;

[Mon Oct 13 10:17:50 2003]
, in the abolition of the monarchy, and in the foundation of a republic on its ruins, with himself for its head
treća i najnerazboritija od ovih priča je ona koja pripisuje osmišljavanje slobodnog zidarstva kao tajnoga društva Oliveru Cromwellu, koji ga je navodno upotrijebio kao politički stroj pomoću kojega je svrgnuo Karla I, ukinuo monarhiju, i uspostavio na njezinim ruševinama republiku, na čijem je čelu bio on sam

[Mon Oct 13 10:19:10 2003]
The first and second of these fables have already been discussed.
O prvoj i drugoj od ovih priča već smo raspravljali.

[Mon Oct 13 10:34:01 2003]
The theory that Freemasonry was instituted by Oliver Cromwell was not at first received like the other two by any large portion of the fraternity.
Teorija koja kaže da je slobodno zidarstvo utemeljio od Oliver Cromwell isprva nije bila prihvaćena poput ostale dvije kod većeg dijela bratstva.

[Mon Oct 13 10:34:01 2003]
It was the invention of a single mind and was first made public in the year 1746, by the Abbé Larudan, who presented his views in a work entitled Les Franc-Maçons écrassés - a book which Klass, the bibliographer, says is the armory from which all the enemies of Masonry have since derived their weapons of abuse
Izmislio ju je jedan čovjek i prvi puta obznanio 1746, Bio je to opat Larudan, koji je izložio svoja stajališta u djelu naslovljenom Les Franc-Maçons écrassés - knjizi za koju Klass, bibliograf, kaže da predstavlja oružarnicu u kojoj su svi neprijatelji slobodnog zidarstva pronašli svoja oružja kojima su napadali Instituciju

[Mon Oct 13 10:42:34 2003]
His strongest argument for the truth of his theory is that the purposes of the Masonic Institution and of the political course of Cromwell are identical, namely, to sustain the doctrines of liberty and equality among mankind
Njegova najsnažnija tvrdnja za istinitost teorije jest da su ciljevi Institucije slobodnog zidarstva i Cromwellovog političkog smjera identični, to jest, da podupiru doktrine slobode i ravnopravnosti među čovječanstvom

[Mon Oct 13 10:53:31 2003]
And this theory he claims (with what truth we know not) to have received from a certain Grand Master with whose astuteness and sincerity he was well acquainted.
Dalje tvrdi da je ovu teoriju (na temelju kakve istine, nije nam poznato) primio od stanovitoga Velikog Majstora s čijim je znanjem i iskrenošću bio dobro upoznat.

[Mon Oct 13 11:23:51 2003]
to the prosecution of his views, which were equally opposed to the supremacy of the king and to the power of the Parliament, and as a consequence of the destruction of both to the elevation of himself to the headship of affairs
Cromwellov cilj, kako je već ranije rečeno, bio je utemeljenjem tajnoga društva, čiji bi članovi bili vezani najdostojanstvenijim bratskim vezama, pomiriti različite religije i političke sekte koje su prevladale u Engleskoj tijekom vladavine Karla I za postizanje njegovih ciljeva, koji su bili jednako oprečni nadmoći kralja i utjecaju Parlamenta, i kao posljedica uništavanja i jednog i drugog za uzdizanje sebe samoga na vodeći položaj

[Mon Oct 13 11:33:27 2003]
In the execution of this plan Cromwell proceeded with his usual caution and address.
U provedbi ovoga plana Cromwell je nastavio sa svojim uobičajenim oprezom i javnim obraćanjem.

[Mon Oct 13 11:34:21 2003]
He first submitted the outline to several of his most intimate friends, such as Algernon Sidney, Harrington, Monk, and Fairfax, and he held with them several private meetings.
Najprije je predočio obrise svoga plana nekolicini najbliskijih prijatelja, kao što su Algernon Sidney, Harrington, Monk, i Fairfax, i je održao je s njima nekoliko privatnih sastanaka.

[Mon Oct 13 11:40:04 2003]
In that year, at a dinner which he gave to a large number of his friends, he opened his designs to the company.
Te godine, na večeri koju je priredio za velik broj svojih prijatelja, izložio je svoje zamisli prisutnima.

[Mon Oct 13 11:48:11 2003]
Scarcely had Cromwell ceased to speak when Ireton, his son-in-law, who had been prepared for the occasion rose, and.
Tek što je Cromwell prestao govoriti, Ireton, njegov zet, koji je bio pripremljen za ovu prigodu, ustao se i

[Mon Oct 13 11:48:11 2003]
seconding the sentiments of his leader, proceeded to show the absolute necessity for the public good of a conciliation and union of the many discordant
Tek što je Cromwell prestao govoriti, Ireton, njegov zet, koji je bio pripremljen za ovu prigodu, ustao se i podupirući osjećaje svoga vođa, nastavio upućivati na posvemašnju potrebu za pomirbom i ujedinjenjem mnogih nesložnih

[Mon Oct 13 11:56:08 2003]
parties which were then dividing the country.
stranaka koje su tada razjedinjavale zemlju.

[Mon Oct 13 11:59:24 2003]
But to do this it was first necessary, he insisted, to destroy every power and influence which had betrayed the nation.
No da bi se to učinilo prvo je bilo potrebno, istaknuo je on, uništiti svaku moć i utjecaj koji su izdali narod.

[Mon Oct 13 11:59:24 2003]
Then, turning to Cromwell, he conjured him to explain his views on this important matter, and to suggest the cure for these evils
Zatim, obraćajući se Cromwellu, molio ga je da objasni svoje stavove o ovome važnome pitanju, i da predloži lijek protiv ovoga zla

[Mon Oct 13 12:05:48 2003]
Cromwell did not hesitate to accept the task which had, apparently without his previous concurrence, been assigned to him.
Cromwell nije oklijevao prihvatiti zadatak koji mu je, naizgled bez njegova prethodnog pristanka, bio dodijeljen.

[Mon Oct 13 12:17:15 2003]
This method, he added, if communicated to the world, would win the gratitude of mankind and secure a glorious memory for its authors to the latest posterity
Taj način, dodao je, ako bude priopćen svijetu, osvojit će zahvalnost čovječanstva i osigurati veličanstveno sjećanje na njegove začetnike i kod najdaljih potomaka

[Mon Oct 13 12:19:39 2003]
The discourse was well managed and well received.
Govor je dobro izveden i dobro primljen.

[Mon Oct 13 12:24:04 2003]
All of his guests earnestly besought him to make this admirable expedient known to them.
Svi njegovi gosti usrdno su ga molili usrdno da im otkrije to čudesno rješenje.

[Mon Oct 13 12:26:38 2003]
Cromwell well understood the character of every man who sat at the table with him;
Cromwell je dobro poznavao narav svakoga pojedinog čovjeka koji je sjedio za njegovim stolom;

[Mon Oct 13 12:26:38 2003]
and he knew that by this artful address he should still further excite their curiosity and awaken their enthusiasm
i znao je da će ovakvim lukavim govorom još jače potaknuti njihovo zanimanje i razbuditi njihov zanos

[Mon Oct 13 12:49:43 2003]
On the fourth day all the guests repaired to a house in King Street, where the meeting took place, and Cromwell proceeded to develop his plan.
Četvrtoga dana svi su se gosti uputili prema kući u ulici King, gdje se održao sastanak, i Cromwell je nastavio razvijati svoj plan.

[Mon Oct 13 12:49:43 2003]
(And here the Abbé Larudan becomes fervid and diffuse in the minuteness with which he describes what must have been a wholly imaginary scene
(I ovdje opat Larudan postaje gorljiv i raspršuje u najsitnije detalje opis nečega što mora da je bio u cijelosti izmišljen događaj

[Mon Oct 13 14:17:00 2003]
But this project, he added, required consummate prudence and infinite address to secure its success.
No taj pothvat, dodao je, zahtijeva savršenu razboritost i beskrajnu spretnost kako bi se osigurao njegov uspjeh.

[Mon Oct 13 14:23:13 2003]
He then chose from the company five assistants to occupy appropriate places and to perform prescribed functions.
Zatim je između prisutnih odabrao pet pomoćnika koji su zauzeli odgovarajuće položaje i izvršili propisane radnje.

[Mon Oct 13 14:23:13 2003]
These assistants were a Master, two Wardens, a Secretary, and an Orator
Ti pomoćnici su bili Majstor, dva Čuvara, Tajnik, i Govornik

[Mon Oct 13 14:34:58 2003]
From this apartment they were transferred to another, and, being blindfolded, were finally invested with the secrets of initiation.
Iz ovoga stana su prešli u drugi, i, nakon što su im stavljeni povezi na oči, konačno su im otkrivene tajne inicijacije.

[Mon Oct 13 14:54:43 2003]
After years of servitude, an idolatrous prince, chosen as the instrument of Divine clemency, had permitted the captives to return to Jerusalem and to rebuild the Temple in its primitive splendor
Nakon niza godina provedenih u ropstvu, idolopoklonički princ, odabran kao instrument božanske blagosti, dopustio je zatočenicima da se vrate u Jeruzalem i iznova sagrade Hram u njegovu prvobitnu sjaju

[Mon Oct 13 14:59:26 2003]
It was in this allegory, says the Abbé, that the Freemasons of Cromwell found the exact analogy of their society.
U ovoj su alegoriji, kaže opat, Cromwellovi slobodni zidari pronašli vjernu sličnost s njihovim društvom.

[Mon Oct 13 15:01:10 2003]
The Temple in its first splendor is figurative of the primitive state of man.
Hram u svojemu prvobitnom sjaju slikovit je prikaz primitivnoga stanja čovjeka.

[Mon Oct 13 15:11:06 2003]
are found in the ideas of equity and charity to which all men are obliged.
nalazimo u idejama o jednakosti i milosrđu na koje su svi ljudi obvezani.

[Mon Oct 13 15:12:28 2003]
The destruction of this Temple, and the captivity and slavery of its worshippers, symbolized the pride and ambition which have produced political subjection among men.
Uništenje toga Hrama, te zarobljeništvo i ropstvo njegovih štovatelja, simboliziralo je ponos i častohleplje koji su stvorili političku pokornost među ljudima.

[Mon Oct 13 15:14:12 2003]
And finally, the chosen people charged with the duty of rebuilding the Temple are the Freemasons, who are to restore men to their original dignity
I konačno, izabrani ljudi zaduženi za ponovnu izgradnju Hrama bili su slobodni zidari, čiji je zadatak bio ponovna uspostava ljudskoga prvotnog dostojanstva

[Mon Oct 13 15:17:20 2003]
Cromwell had divided the Order which he founded into three classes or degrees.
Cromwell je podijelio Red koji je utemeljio na tri razreda ili stupnja.

[Mon Oct 13 15:17:58 2003]
The Abbé thus explains it.
Opat tako ono objasni.

[Mon Oct 13 15:21:50 2003]
The Abbé thus explains it.
Opat to ovako objašnjava.

[Mon Oct 13 15:25:20 2003]
This is symbolized by the destruction of the Temple, which it is the duty of the Master Masons to rebuild;
To je simbolizirano uništenjem Hrama, a dužnost Majstora slobodnih zidara je njegova ponovna izgradnja;

[Mon Oct 13 15:25:20 2003]
that is to say, to restore that liberty and equality which had been lost
to jest, ponovna uspostava slobode i ravnopravnosti koji su bili izgubljeni

[Mon Oct 13 15:27:22 2003]
Cromwell appointed missionaries or emissaries, says Larudan, who propagated the Order, not only over all England, but even into Scotland and Ireland, where many Lodges were established
Cromwell je imenovao misionare ili poslanici, kaže Larudan, koji su proširili Red, ne samo po čitavoj Engleskoj, već čak i Škotskoj i Irskoj, u kojima su utemeljene mnoge Lože

[Mon Oct 13 15:31:35 2003]
The members of the Order or Society were first called Freemasons;
Članovi Reda ili Društva isprva su se nazvali slobodnim zidarima;

[Mon Oct 13 15:31:35 2003]
afterward the name was repeatedly changed to suit the political circumstances of the times, and they were called Levelers, then Independents, afterward Fifth Monarchy Men, and finally resumed their original title, which they have retained to the present day
kasnije se to ime uvijek iznova mijenjalo u skladu s političkim prilikama vremena, pa su se tako nazivali Izjednačiteljima, zatim Nezavisnim predstavnicima, kasnije Ljudima Pete monarhije, da bi naposlijetku ponovo preuzeli svoj izvorni naziv, koji su sačuvali do danas

[Mon Oct 13 15:34:58 2003]
Such is the fable of the Cromwellian origin of Freemasonry which we owe entirely to the inventive genius of the Abbé Larudan.
Tako ide priča o kromvelskom podrijetlu slobodnog zidarstva, a koju u potpunosti dugujemo stvaralačkom geniju opata Larudana.

[Mon Oct 13 15:34:58 2003]
And yet it is not wholly a story of the imagination, but is really founded on an extraordinary distortion of the facts of history
Pa ipak, ta priča nije sasvim zasnovana na mašti, već je zapravo utemeljena na izvanrednom iskrivljavanju povijesnih činjenica

[Mon Oct 13 15:37:54 2003]
Edmund Ludlow was an honest and honorable man who took at first a prominent part in the civil war which ended in the decapitation of Charles I.
Edmund Ludlow bio je iskren i častan čovjek koji je isprva zauzeo istaknutu ulogu u građanskom ratu koji je okončao odrubljivanjem glave Karlu I

[Mon Oct 13 15:37:54 2003]
, the dissolution of the monarchy, and the establishment
Edmund Ludlow bio je iskren i častan čovjek koji je isprva zauzeo istaknutu ulogu u građanskom ratu koji je okončao odrubljivanjem glave Karlu I, raspadanjem monarhije, i uspostavom

[Mon Oct 13 15:47:11 2003]
of the Commonwealth.
commonwealth - opće dobro).

[Mon Oct 13 15:54:23 2003]
He was throughout his whole life a consistent and unswerving republican, and was as much opposed to the political schemes of Cromwell for his own advancement to power as he was to the usurpation of unconstitutional power by the King.
On je tijekom čitavog života bio dosljedan i nepokolebljiv republikanac, i bio je jednako protiv Cromwellova političkog plana s ciljem vlastitoga uzdizanja na vlast, kao i protiv kraljevoga prisvajanja protuustavne moći.

[Mon Oct 13 16:02:32 2003]
and not only disapproved the usurpation of Cromwell, but would have opposed him with as much vigor as he had done the King, if all occasions of that nature had not been cut off by the extraordinary jealousy or vigilance of the usurpers
te ne samo da nije odobravao Cromwellovu uzurpaciju, već bi mu se suprotstavio onolikom snagom kolikom se suprotstavio i kralju, samo da sve prigode za tako nešto nisu bile spriječene prekomjernom ljubomorom ili oprezom uzurpatora

[Mon Oct 13 16:06:40 2003]
Having unsuccessfully labored to counteract the influence of Cromwell with the army, he abandoned public affairs and retired to his home in Essex, where he remained in seclusion until the restoration of Charles II.
Bezuspješno nastojeći raditi protiv Cromwellova utjecaja nad vojskom s vojskom, napustio je javno djelovanje i povukao se u svoj dom u Essexu, gdje je živio u osami sve do povratka Karla II na prijestolje

[Mon Oct 13 16:06:40 2003]
, when he fled to Switzerland, where he resided until his death
Bezuspješno nastojeći raditi protiv Cromwellova utjecaja nad vojskom s vojskom, napustio je javno djelovanje i povukao se u svoj dom u Essexu, gdje je živio u osami sve do povratka Karla II na prijestolje, nakon čega je pobjegao u Švicarsku, u kojoj je prebivao sve do svoje smrti

[Mon Oct 13 16:12:04 2003]
During his exile, Ludlow occupied his leisure hours in the composition of his Memoirs, a work of great value as a faithful record of the troublous period in which he lived and of which he was himself a great part.
Tijekom svojega progonstva, Ludlow je provodio slobodno vrijeme pišući Memoare, djelo koje posjeduje iznimnu vrijednost radi vjernoga zapisa burnog razdoblja u kojem je živio i čiji je i sam bio važan sudionik.

[Mon Oct 13 16:16:58 2003]
The work was published at Vevay, in Switzerland, under the title of Memoirs of Edmund Ludlow, Esq.
Djelo je objavljeno u Vevayu, u Švicarskoj, pod naslovom Memoari Edmunda Ludlowa, Gosp.

[Mon Oct 13 16:19:17 2003]
It is in two volumes, with a supplementary one containing copies of important papers.
Napisani su u dva sveska, s dodatnim sveskom koji sadrži preslike važnih papira.

[Mon Oct 13 16:20:18 2003]
There may have been an earlier one.
Možda je postojalo i neko ranije izdanje.

[Mon Oct 13 16:21:37 2003]
With these memoirs the Abbé Larudan appears to have been well acquainted.
Čini se da je s ovim memoarima opat Larudan bio dobro upoznat.

[Mon Oct 13 16:32:46 2003]
Neither Ludlow nor any other writer refers to the existence of Freemasonry as we now have it and as it is described by the Abbé
Niti Ludlow niti bilo koji drugi pisac ne govori o postojanju slobodnog zidarstva kakvo danas postoji i na način na koji ga je opisao opat

[Mon Oct 13 16:43:53 2003]
Larudan in the time of the civil wars.
Larudan u doba građanskih ratova.

[Mon Oct 13 16:44:13 2003]
Even the Operative Masons were not at that period greatly encouraged, for, says Northouck, "no regard to science and elegance was to be expected from the sour minds of the puritanical masters of the nation between the fall of Charles I.
Čak niti operativni slobodni zidari nisu u tom razdoblju bili snažnije poticani, jer, kaže Northouck, "nije se moglo očekivati da će mrzovoljni umova puritanskih gospodara naroda cijeniti znanost i eleganciju u razdoblju između pada Karla I

[Mon Oct 13 16:44:14 2003]
and the restoration of his son
Čak niti operativni slobodni zidari nisu u tom razdoblju bili snažnije poticani, jer, kaže Northouck, "nije se moglo očekivati da će mrzovoljni umova puritanskih gospodara naroda cijeniti znanost i eleganciju u razdoblju između pada Karla I i povratka njegova sina na prijestolje

[Mon Oct 13 16:51:48 2003]
Cromwell was, it is true, engaged in many political intrigues, but he had other and more effective means to accomplish his ends than those of Freemasonry, of whose existence at that time, except as a guild of workmen, we have no historical evidence, but a great many historical facts to contradict its probability
Cromwell je, istina je, zaokupljen mnogim političkim spletkama, no on je imao druga i učinkovitija sredstva za postizanje svojih ciljeva od slobodnog zidarstva, o čijemu postojanju u to vrijeme, osim u svojstvu radničkoga ceha, nemamo povijesnih dokaza, već mnoštvo povijesnih činjenica koje opovrgavaju tu mogućnost

[Mon Oct 13 17:02:07 2003]
The theory, therefore, that Freemasonry owes its origin to Oliver Cromwell, who invented it as a means of forwarding his designs toward obtaining the supreme power of the state, is simply a fable, the invention of a clerical adversary of the Institution, and devised by him plainly to give to it a political character, by which, like his successors Barruel and Robison, he sought to injure it
Teorija, dakle, prema kojoj slobodno zidarstvo duguje svoje podrijetlo Oliveru Cromwellu, koji ga je osmislio kao sredstvo unapređivanja svojega plana za stjecanje vrhovne moći u državi, je obična bajka, izmišljotina svećeničkoga neprijatelja Institucije, koju je osmislio jednostavno zato da joj podari politički značaj, kojim je, poput njegovih nasljednika Barruela i Robisona, nastojao naškoditi Instituciji

[Tue Oct 14 10:33:38 2003]
It can be argued Stan Lee belongs on that list.
Može se tvrditi da Stan Lee pripada tome popisu.

[Tue Oct 14 10:37:59 2003]
It can also be argued, and often is at great volume, that Lee gets far more credit for the resurgence of the comic book than he deserves.
Također se može tvrditi, a često se glasno i tvrdi, da Lee dobiva daleko više zasluga za ponovno oživljavanje stripa nego što zaslužuje.

[Tue Oct 14 11:10:39 2003]
They give Lee his due for shepherding Marvel Comics to the apex of its industry.
Oni odaju Leeu priznanje za vođenje Marvelovih stripova ka vrhu svoje industrije.

[Tue Oct 14 11:14:37 2003]
They also deflate some of the claims Lee, his fans and his company have made about the role he played in giving birth to some of Marvel's iconic characters.
Oni također ismijavaju neke tvrdnje koje su Lee, njegovi obožavatelji i njegova tvrtka izrekli o ulozi koju je odigrao u rađanju nekih Marvelovih ikona.

[Tue Oct 14 11:21:50 2003]
The up-and-coming office boy
Perspektivni podvornik

[Tue Oct 14 11:21:50 2003]
Lee's metamorphosis from bespectacled kid in the Bronx to living symbol of a billion-dollar entertainment empire is every bit as impressive as any super hero origin story.
Leeva preobrazba iz djeteta s naočalama iz Bronxa do živućeg simbola zabavnog carstva vrijednoga milijardu dolara jednako je dojmljiva kao i bilo koja priča o podrijetlu super junaka.

[Tue Oct 14 11:29:41 2003]
The hypothesis that Freemasonry was instituted in the 17th century and in the reign of Charles II.
Pretpostavka niza filozofa i znanstvenika po kojoj je slobodno zidarstvo utemeljeno u 17. stoljeću tijekom vladavine Karla II

[Tue Oct 14 11:29:41 2003]
, by a set of philosophers and scientists who organized it under the title of the "Royal Society," is the last of those theories which attempts to connect the Masonic Order with the House of Stuart that we will have to investigate
stoljeću tijekom vladavine Karla II, i koji su je priredili pod naslovom " Kraljevsko društvo, " posljednja je od onih teorija koje pokušavaju povezati Red slobodnih zidara s kućom Stuart, a koju ćemo morati istražiti

[Tue Oct 14 11:32:22 2003]
The theory was first advanced by an anonymous writer in the German Mercury, a Masonic journal published about the close of the last century at Weimar, and edited by the celebrated Christopher Martin Wieland
Teoriju je prvi puta promaknuo anonimni pisac u Njemačkom Merkuru, slobodnozidarskome glasilu koji se objavljivao otprilike krajem prošloga stoljeća u Weimaru, a uređivao ga je glasoviti Christopher Martin Wieland

[Tue Oct 14 11:42:42 2003]
General Monk and several other military men, who had scarcely more learning than would enable them to write their names, were members of this academy.
General Monk i nekolicina drugih vojnih lica, koji su imali jedva toliko znanja koliko im je bilo potrebno da mogu napisati svoja imena, bili su članovi ove akademije.

[Tue Oct 14 11:49:56 2003]
We have already had abundant reason to see, in the formation of Masonic theories, what little respect has been paid by their framers to the contradictory facts of history nor does the present hypothesis
Već smo imali dovoljno razloga da uvidimo koliko su, pri oblikovanju slobodnozidarskih teorija, malo poštovanja tvorci tih teorija imali za proturječne povijesne činjenice, a niti trenutna pretpostavka

[Tue Oct 14 11:51:00 2003]
afford any exception to the general rule of dogmatic assumption and unfounded assertion
ne pruža nikakvu iznimku općem pravilu dogmatske pretpostavke i izmišljene tvrdnje

[Tue Oct 14 11:53:44 2003]
with an Appendix on the Origin of the Fraternity of Freemasons
s dodatkom o podrijetlu Bratstva slobodnih zidara

[Tue Oct 14 12:01:02 2003]
Unfortunately, Nicolai had a theory of his own to foster, which also in a certain way connects Freemasonry with the real founders of the Royal Society, and the impugnment of the hypothesis of Wieland's contribution in its whole extent impugns also his own.
Nažalost, Nicolai je imao svoju vlastitu teoriju koju je njegovao, a koja također na neki način povezuje slobodno zidarstvo sa stvarnim osnivačima Kraljevskog društva, te napad na pretpostavke Wielandova priloga u cijelosti napadaju i njegove vlastite.

[Tue Oct 14 12:01:02 2003]
Two negatives in most languages are equivalent to an affirmative, but nowhere are two fictions resolvable into a truth
Dvije negacije su u većini jezika jednake jednoj potvrdi, no nigdje se dvije izmišljotine ne stapaju u jednu istinu

[Tue Oct 14 12:02:29 2003]
The arguments of Nicolai against the Wieland theory are, however, worth citation, before we examine his own
Dokaze koje iznosi Nicolai protiv Wielandove teorije, međutim, vrijedi navesti, prije nego provjerimo njegove vlastite

[Tue Oct 14 12:13:32 2003]
, he joined the republican party and took the oath of allegiance to the Commonwealth, In 1656 he married the sister of Cromwell, and under Richard received the valuable appointment of Master of Trinity College, which, however, he lost upon the restoration of the monarchy in the following year
godine nakon smaknuća Karla I, pristupio je Republikanskoj stranci i položio prisegu vjernosti Commonwealthu, 1656 oženio se Cromwellovom sestrom, i pod Richardovim upravljanjem preuzeo dragocjeno namještenje kao Magistar sveučilišta Trinity, koje je, međutim, izgubio nakon ponovne uspostave monarhije sljedeće godine

[Tue Oct 14 12:16:58 2003]
Is it credible," says Nicolai, "that this man could have instituted a society for the purpose of advancing the restoration of the king;
Je li moguće, " pita Nicolai, " da je taj čovjek mogao utemeljiti društvo s ciljem pomaganja povratka kralja na prijestolje;

[Tue Oct 14 12:21:17 2003]
a society all of whose members were of the opposite party?
društvo čiji su svi članovi pripadali suprotnoj stranci?

[Tue Oct 14 12:21:47 2003]
It is an extraordinary assertion that a discontent
Izvanredna je tvrdnja da nezadovoljstvo

[Tue Oct 14 12:33:40 2003]
It is not less extraordinary that this society should have held its meetings in a tavern.
Nije manje neobično da je to društvo trebalo održavati svoje sastanke u gostionici.

[Tue Oct 14 12:39:58 2003]
It is very certain that in those days of somber Puritanism the few taverns to be found in London could not have been used as places of meeting for associations consisting of men of all conditions, as is now the custom.
Prilično je sigurno da u tom razdoblju sumornog puritanstva malobrojne gostionice koje su postojale u Londonu nisu mogle biti korištene kao mjesta sastanka za društva koja su se sastojala od ljudi svih položaja, kao što je danas običaj.

[Tue Oct 14 12:45:54 2003]
And these facts are proved by the records of the society, as published by its annalists.
Te činjenice potvrđuju zapisi društva, koje su objavili njihovi ljetopisci.

[Tue Oct 14 14:17:20 2003]
But a better proof than any advanced by Nicolai, that Monk had nothing to do with the establishment of the Royal Society, whatever may have been its object, is that his name does not appear upon the list of original or early members, taken from the official records and published by Dr. Thompson in his history of the society
No bolji dokaz od svakoga koji je iznio pored Nicolai, da Monk nije imao ništa s uspostavom Kraljevskog društva, koji god da je bio njegov cilj, je da se njegovo ime ne pojavljuje na popisa izvornih ili ranih članova, uzetoga iz službenih zapisa i objavljenoga od strane dr. Thompsona u njegovoj povijesti društva

[Tue Oct 14 14:25:08 2003]
Finally Nicolai asserts very truthfully that its subsequent history has shown that this society was really engaged in scientific pursuits, and that politics were altogether banished from its conferences.
Naposljetku Nikolaj vrlo vjerodostojno izjavljuje da njegova kasnija povijest pokazuje da je to društvo bilo zaista zauzeto znanstvenim poslovima, i da je politika bila potpuno zabranjena na njegovim vijećanjima.

[Tue Oct 14 14:27:35 2003]
Hence Nicolai concludes that "there is no truth in the statements of the anonymous writer in Wieland's Mercury, except that the restoration was opposed in secret by a certain society
Stoga Nicolai zaključuje da " nema istine u navodima anonimnog pisca u Wielandovome Merkuru, osim onoga koji kaže da se neko tajno društvo protivilo ponovnoj uspostavi monarhije

[Tue Oct 14 14:39:54 2003]
And now he advances his own theory, no less untenable than the one he is opposing, that this society "was the Freemasons, who had nothing in common with the other, except the date of foundation, and whose views in literature as well as in politics were of an entirely opposite character
I sada on promiče svoju vlastitu teoriju, jednako neodrživu kao i onu kojoj se suprotstavlja, da je ovo društvo " bilo idružene slobodnih zidara, koje nije imalo zajedničko s onim drugim, osim datuma utemeljenja, i čiji su stavovi u književnosti kao i u politici imali potpuno suprotan značaj

[Tue Oct 14 15:24:13 2003]
He commences by asserting that.
On započinje tvrdnjom da

[Tue Oct 14 15:34:56 2003]
Lord Bacon had cultivated these views in his book De Augmentis Scientiarum, except that he rejected the Rosicrucian method of esoteric instruction.
Lord Bacon je njegovao ove stavove u svojoj knjizi De Augmentis Scientiarum, osim što je odbacio rosenkreutzersku metodu ezoteričnoga poučavanja.

[Tue Oct 14 15:34:56 2003]
Everything that he taught was to be open and exoteric, Therefore, as he had written his great work in the Latin language, for the use of the learned, he now composed his New Atlantis in English, that all classes might be able to read it
Sve što je on naučavao moralo je biti otvoreno i egzoterično, Dakle, pošto je napisao svoje znamenito djelo na latinskom jeziku, za korištenje učenim ljudima, napisao je i svoju Novu Atlantidu na engleskome, da bi je svi staleži mogli čitati

[Tue Oct 14 15:40:35 2003]
In this work is contained his celebrated romance of the House of Solomon, which Nicolai thinks may have had its influence in originating the society of Freemasons
U ovome djelu se nalazi njegova glasovita romanca Kuća Salomonova, za koju Nicolai smatra da je mogla imati utjecaj na nastanak društva slobodnih zidara

[Tue Oct 14 15:44:05 2003]
In this fictitious tale Bacon supposes that a vessel lands on an unknown island, called Bensalem, over which in days of yore a certain King Solomon reigned, This King had a large establishment
U ovoj izmišljenoj priči Bacon pretpostavlja da je brod pristao na nepoznatome otoku, po imenu Bensalem, kojim je u davninama vladao stanoviti kralj Salomon. Taj kralj je posjedovao veliku građevinu

[Tue Oct 14 16:02:27 2003]
There were deep grottoes and tall bowers for the observation of the phenomena of nature;
Postojale su duboke pećine i visoke sjenice za promatranje prirodnih pojava;

[Tue Oct 14 16:04:07 2003]
artificial mineral-waters;
umjetne mineralne vode;

[Tue Oct 14 16:06:09 2003]
large buildings in which meteors, the wind, rain and thunder and lightning were imitated;
velike zgrade u kojima su oponašani meteori, vjetar, kiša i grmljavina te munje;