Tečaj Engleskog
Kliknite ovdje za sva dosadašnja izdanja Tečaja engleskog jezika

Posebno izdanje - broj 99, dio 3 od 3 - studeni 2011.

Symbols Go to article

Nouns Go to article

British English (BE) and American English (AE) Go to article

Simboli Idi na članak

Imenice Idi na članak

Britanski engleski (BE) i američki engleski (AE) Idi na članak

Education

 

Obrazovanje


Symbols

 Go to article
 

Simboli

 Idi na članak

Scientific names

 Go to article
 

Znanstveni nazivi

 Idi na članak

Nouns

 Go to article
 

Imenice

 Idi na članak

Formal English

 Go to article
 

Formalni engleski

 Idi na članak

British English (BE) and American English (AE)

 Go to article
 

Britanski engleski (BE) i američki engleski (AE)

 Idi na članak

Data and datum

 Go to article
 

Podaci i podatak

 Idi na članak

False friends

 Go to article
 

Lažni prijatelji

 Idi na članak

Split infinitives

 Go to article
 

Podijeljeni infinitivi

 Idi na članak

Education

top
 

Obrazovanje

vrh

Symbols

The range of mathematical symbols available on most PCs is probably sufficient for most practical purposes. When an original document is available in electronic form, mathematical formulae should be copied over, or the translation should be inserted into a copy of the original leaving mathematical parts to stand.

The per cent sign (%) is written closed up to the figure (45%). Note that "percentage" is one word, but "per cent" is written as two words.

Names of basic and derived units of measurement are always lower-cased, even if they are derived from a personal name: "ampere", "kelvin", "newton", "watt". They have normal plurals in "-s". Symbols for units of measurement are normally abridged forms of the unit names. They are written without full stops, are not closed up to figures and do not have plurals: "5 ha", "22 m", "30 m/s", "60 dB".

The initial letter of symbols for SI units derived from personal names is always capitalized: "N" (newton), "K" (kelvin), "Hz" (hertz). Symbols derived from generic nouns are always lower-cased: "lm" (lumen), "mol" (mole), "cd" (candela). Symbols for units of measurement that start with a capital letter keep the capital internally when used with a prefix: "kHz", "MHz", "eV"... Show more...

 

Simboli

Raspon matematičkih simbola koji je dostupan na većini računala vjerojatno je dovoljan za većinu praktičnih svrha. Kada je izvorni dokument dostupan u elektroničkom obliku, matematičke je formule potrebno kopirati ili je potrebno ubaciti prijevod u kopiju izvornika ostavljajući matematičke dijelove neizmijenjenima.

Znak postotka (%) piše se odmah do broja (45%). Imajte na umu da je "percentage" (postotak) jedna riječ, ali se "per cent" (posto) piše kao dvije riječi.

Nazivi osnovnih i izvedenih mjernih jedinica uvijek se pišu malim slovom, čak i ako su izvedeni iz osobnih imena: "ampere", "kelvin", "newton", "watt". Oni imaju uobičajenu množinu koja se piše dodavanjem "-s". Simboli mjernih jedinica obično su skraćeni oblici naziva mjernih jedinica. Pišu se bez točaka, ne nalaze se odmah uz brojeve i nemaju množinu: "5 ha", "22 m", "30 m/s", "60 dB".

Početno slovo simbola za SI jedinice koje su izvedene iz osobnih imena uvijek je veliko: "N" (newton), "K" (kelvin), "Hz" (hertz). Simboli izvedeni iz općih imenica uvijek se pišu malim početnim slovom: "lm" (lumen), "mol" (mol), "cd" (kandela). Simboli za mjerne jedinice koje počinju velikim slovom interno zadržavaju veliko slovo kada se koriste uz prefiks: "kHz", "MHz", "eV"... Prikaži više...

Scientific names

Biological sciences

Given the binominal system for classifying living organisms is used in all languages it is normally sufficient to reproduce the original Latin terms. Note that the initial letter of the scientific name is capitalized while species epithets are always lower-cased, even if derived from proper names (e.g. "Achillea clavennae", "Aloe barbadensis").


Abbreviating genus name

The genus name should be spelled out in full on first occurrence and subsequently abbreviated: "Escherichia coli - E. coli"... Show more...

 

Znanstveni nazivi

Biološke znanosti

S obzirom da se binomni sustav klasificiranja živih organizama koristi u svim jezicima, obično je dovoljno reproducirati izvorne latinske izraze. Imajte na umu da je početno slovo znanstvenog naziva veliko, dok se epiteti vrsta uvijek pišu malim početnim slovom, čak i ako proizlaze iz vlastitih naziva (npr. "Achillea clavennae", "Aloe barbadensis").

Skraćivanje naziva rodova

Naziv roda piše se u cijelosti prilikom prvog pojavljivanja, a kasnije se piše skraćeno: "Escherichia coli - E. coli"... Prikaži više...

Nouns

Plural nouns

Most English plurals are formed by adding an "s" to the singular form. There are some irregular plurals. These include: "brother / brethren (only for religious orders)", "child / children", "foot / feet", "goose / geese", "louse / lice", "man / men", "mouse / mice", "ox / oxen", "tooth / teeth", "woman / women".There are many examples of plural nouns which have no singular form: "cattle", "clergy", "gentry", "police", "vermin". Those that represent groups of people can often be made singular by adding "a member of", for example "a member of the clergy/gentry".


Compound nouns

Compound nouns are formed by adding "s" to the most significant word, which is not necessarily the last word. Examples: "deputy judges", "lieutenant colonels", "trade unions".

Foreign plurals

Many nouns of foreign origin have adopted the English plural "-s"... Show more...

 

Imenice

Imenice u množini

Većina engleskih imenica u množini tvori se dodavanjem nastavka "s" jednini. Postoje i određeni nepravilni oblici množine. Oni uključuju: "brother / brethren (brat / braća - samo za vjerske redove)", "child / children" (dijete / djeca), "foot / feet" (stopalo / stopala), "goose / geese" (guska / guske), "louse / lice" (uš / uši), "man / men" (muškarac / muškarci), "mouse / mice" (miš / miševi), "ox / oxen" (vol / volovi), "tooth / teeth" (zub / zubi), "woman / women" (žena / žene).

Postoje mnogi primjeri imenica u množini koje nemaju oblik u jednini: "cattle" (stoka), "clergy" (svećenstvo), "gentry" (plemstvo), "police" (policija), "vermin" (štetočine). Imenice koje predstavljaju grupe ljudi često se mogu pretvoriti u jedninu dodavanjem "a member of" (član, pripadnik skupine), kao u rečenici "a member of the clergy/gentry" (član svećenstva / plemstva).

Složene imenice

Složene se imenice tvore dodavanjem nastavka "s" na najznačajniju riječ, a koja ne mora nužno biti posljednja riječ. Primjeri: "deputy judges" (zamjenici suca), "lieutenant colonels" (potporučnici), "trade unions" (sindikati).

Strani oblici množine

Mnoge imenice stranog podrijetla usvojile su engleski nastavak "-s" za množinu... Prikaži više...

Formal English

The formal, written English that is expected in reports, business correspondence, documents, academic and scientific papers is different from spoken everyday English. Here are three features of formal English.


Use suitable vocabulary

Formal vocabulary is mainly from classical words. These are usually only found in written English. Informal vocabulary consists mainly of short Anglo-Saxon words. These are typical in spoken English or used in informal notes.


Formal / informal examples: "by coincidence / by chance", "collect (someone) / pick up (someone)", "commence / begin, start", "conceal / hide", "consider / weigh up", "construct / build", "donation / gift", "endeavour / try", "enquire / ask".


Avoid slang expressions or jargon

Slang and jargon are typical characteristics of oral English. They are verbal shortcuts when speakers and their audience share common assumptions and knowledge... Show more...

 

Formalni engleski

Formalni engleski u pisanom obliku koji se očekuje u izvješćima, poslovnoj korespondenciji, dokumentima, akademskim radovima i znanstvenim radovima razlikuje se od engleskog jezika koji se svakodnevno govori. Ovdje su tri značajke formalnog engleskog jezika.

Koristite odgovarajući rječnik

Formalni rječnik sastoji se uglavnom od klasičnih riječi. One se obično mogu naći samo u pisanom engleskom jeziku. Neformalni rječnik sastoji se uglavnom od kratkih anglosaksonskih riječi. One su tipične za engleski izgovor ili se koriste u neformalnim bilješkama.

Formalni / neformalni primjeri: "by coincidence / by chance" (slučajno), "collect (someone) / pick up (someone)" (pokupiti nekoga), "commence / begin, start" (započeti), "conceal / hide" (sakriti), "consider / weigh up" (razmotriti), "construct / build" (izgraditi), "donation / gift" (donacija / poklon), "endeavour / try" (nastojanje / pokušaj), "enquire / ask" (zamoliti / pitati).

Izbjegavajte sleng ili žargon

Sleng i žargon tipične su karakteristike engleskog jezika koji se govori. To su verbalni prečaci kada govornici i njihova publika dijele zajedničke pretpostavke i znanja... Prikaži više...

British English (BE) and American English (AE)

BE and AE are the two main varieties of English. They are classified as different in dictionaries and are defined with different computer software spellcheckers. They should always be kept apart. It is best to be consistent and use only one variety. Though BE and AE are about 80-90% the same, the main differences can be summarized as follows:

Pronunciation

There are wide regional differences of pronunciation even within both BE and AE. The way BE and AE speakers pronounce the vowels of words like: "new", "Tuesday", "clerk", "data" and "dance/grass" (in southern BE), reveals some of the main differences between BE and AE. Also, the pronunciations of "fertile" and "missile" are a good indication of BE/AE differences.


Stress

Many words are stressed differently in BE and AE. Some typical differences are BE "ad'vertisement" and AE "advertisement", BE "alu'minium" and AE "aluminum" (note also the difference in spelling).

Grammar

The AE past participle of "get" is "gotten" when it means acquired; in BE it is "got"... Show more...

 

Britanski engleski (BE) i američki engleski (AE)

BE i AE su dvije glavne vrste engleskog jezika. One se klasificiraju kao različite u rječnicima i definiraju se drugačijim računalnim softverskim alatima za provjeru pravopisa. Uvijek bi trebale biti odvojene. Najbolje je biti dosljedan i koristiti samo jednu vrstu. Iako su BE i AE u oko 80-90% slučajeva identični, glavne se razlike mogu sažeti u sljedeće:

Izgovor

Postoji širok raspon regionalnih razlika u izgovoru, čak i unutar samog BE i AE. Način na koji govornici BE i AE izgovaraju samoglasnike u riječima poput: "new" (novi), "Tuesday" (utorak), "clerk" (službenik), "data" (podaci) and "dance/grass" (ples/trava - u južnom BE), otkriva neke od glavnih razlika između BE i AE. Također, izgovori riječi kao što su "fertile" (plodan) i "missile" (projektil) dobri su pokazatelji razlika između BE i AE.

Naglasak

Mnoge se riječi drugačije naglašavaju u BE i AE. Neke su tipične razlike "ad'vertisement" u BE i "advertisment" u AE, "alu'minium" u BE i "aluminum" u AE (uočite i razliku u pravopisu).

Gramatika

Prošli particip riječi "get" u AE je "gotten" kada ta riječ znači nabavljen, stečen ili kupljen; u BE je taj oblik "got"... Prikaži više...

Data and datum

"Data" means facts and statistics collected for analysis or reference. Data is the plural form of "datum". However, "data" is often used as an uncountable noun, especially in computer science and in data processing: "The correct data was vital".


"Data" is used as a plural noun in scientific and formal writing or when referring to different types of data: "Oceanographic, meteorological, and environmental data were gathered".


"Datum" means one piece of information... Show more...

 

Podaci i podatak

Riječ "data" (podaci) označava činjenice i statistike prikupljene za analizu ili referencu. Riječ "data" je množina riječi "datum" (podatak). Međutim, "data" se često koristi kao nebrojiva imenica, osobito u računalnoj znanosti i obradi podataka: "The correct data was vital" (točni su podaci bili od vitalnog značaja).

Riječ "data" koristi se kao imenica u množini u znanstvenom i formalnom pisanom obliku ili kada se ukazuje na različite vrste podataka: "Oceanographic, meteorological, and environmental data were gathered" (prikupljeni su oceanografski, meteorološki i ekološki podaci).

Riječ "datum" (podatak) označava jednu informaciju... Prikaži više...

False friends

Whenever we learn a new language, we have to beware of "false friends", or words which look or sound the same, or almost the same, as words in our native language. For instance, the English word "actual" has an apparent equivalent in most European languages: "actuel" (French), "actual" (Spanish), "atual" (Portuguese), "attuale" (Italian), "aktuell" (German), "actueel" (Dutch), "aktualan" (Croatian) etc. Unfortunately, the English word rarely means the same as the "false friend" in any of these languages.

The English translation of any one of these is "current", or "topical", and the meaning of the English word "actual" is "real" or "true". There are many more which may be specific to one language or to only a small group of languages... Show more...

 

Lažni prijatelji

Uvijek kada naučimo novi jezik moramo biti na oprezu zbog "lažnih prijatelja", odnosno riječi koje izgledaju ili zvuče jednako ili gotovo jednako kao i riječi u našem materinjem jeziku. Na primjer, engleska riječ "actual" naizgled ima ekvivalent u većini europskih jezika: "actuel" (francuski), "actual" (španjolski), "atual" (portugalski), "attuale" (talijanski), "aktuell" (njemački), "actueel" (nizozemski), "aktualan" (hrvatski) i slično. Nažalost, engleska riječ rijetko kada znači isto kao i "lažni prijatelj" u bilo kojem od tih jezika.

Engleski je prijevod za bilo koju od ovih riječi "trenutan" ili "tematski", a značenje engleske riječi "actual" je "pravi" ili "stvaran". Postoje još mnoge riječi koje mogu biti specifične za jedan jezik ili samo malu skupinu jezika... Prikaži više...

Split infinitives

Split infinitives are verb forms in which a word has been inserted between the infinitive marker and the verb stem, such as between "to" and "make", as in "to really make". Inserting a word, usually an adverb, between "to" and the following infinitive may result in greater precision such as: "His only wish was to really sleep" (sleep very well and undisturbed). Compare this with: "His only wish really was to sleep" (means just to sleep, nothing about the quality of sleep).This example of an adverb splitting an infinitive is natural in many cases. "I wish to flatly forbid" sounds more natural than "I wish to forbid flatly". On the other hand, a lengthy gap between "to" and the following infinitive is not recommended and you should rephrase the following sentence: "He wanted to completely and comprehensively redesign the training program"... Show more...

 

Podijeljeni infinitivi

Podijeljeni infinitivi su glagolski oblici u kojima je riječ umetnuta između infinitivne oznake i korijena glagola, kao između riječi "to" i "make" u primjeru "to really make" (kako bi stvarno napravio). Umetanje riječi, obično priloga, između "to" i infinitiva koji slijedi može rezultirati većom preciznošću, poput: "His only wish was to really sleep" (njegova je jedina želja bila da stvarno odspava - što znači da spava dobro i nesmetano). Usporedite to sa: "His only wish really was to sleep" (njegova je jedina želja u stvari bila da odspava - što znači da samo spava, ne spominje se kvaliteta spavanja).

Ovaj primjer gdje prilog dijeli infinitiv prirodan je u mnogim slučajevima. Rečenica "I wish to flatly forbid" (želim odlučno zabraniti) zvuči prirodnije od "I wish to forbid flatly" (želim zabraniti odlučno). S druge strane, velik razmak između riječi "to" i infinitiva koji slijedi nije preporučljiv, te biste rečenicu koja slijedi trebali preformulirati: "He wanted to completely and comprehensively redesign the training program" (on je htio u potpunosti i sveobuhvatno redizajnirati program za obuku)... Prikaži više...Kako koristiti ovaj tečaj?

QuickLearn Bilingual Text™ - provjerena metodologija koja omogućava brzo učenje engleskog jezika.

Učenje novih engleskih riječi, sintakse i gramatike znatno je olakšano i ubrzano čitanjem dvojezičnih vijesti, zato što prilikom učenja ne trebate koristiti rječnik i gramatiku. Brzina usvajanja znanja pospješena je time što čitate vijesti koje vas zanimaju i koje biste inače čitali na hrvatskom jeziku.

Ukratko, korištenjem QuickLearn Bilingual Text™ metodologije:

Koraci u postupku učenja

Osobe s osnovnim znanjem engleskog jezika:

KORAK 1: Pročitajte cijeli odlomak na hrvatskom jeziku na desnoj strani.
KORAK 2: Isti odlomak pročitajte na engleskom na lijevoj strani.
KORAK 3: Kada Vam nešto nije jasno na engleskoj strani teksta onda treba ponovno pročitati hrvatski tekst s desne strane.

Osobe s naprednim znanjem engleskog jezika:

KORAK 1: Pročitajte engleski tekst na lijevoj strani.
KORAK 2: Kada Vam nešto nije jasno na engleskoj strani teksta onda treba pročitati hrvatski tekst s desne strane.

Izgovor

Ako želite učiti engleski izgovor onda Vam je potreban naš softverski program "Tečaj engleskog jezika". Za narudžbenicu kliknite ovdje.

Gramatika

Ako želite bolje naučiti i englesku gramatiku, ovdje možete besplatno preuzeti naš Uvod u englesku gramatiku.

Ovo je besplatno internetsko izdanje. Ako želite vidjeti potpun sadržaj u PDF formatu, potrebno je ispuniti našu sigurnu internetsku narudžbenicu i na njoj odabrati pretplatu na izdanje u PDF formatu (10 kn + PDV), mjesečnu pretplatu na 4 PDF izdanja (30 kn + PDV - popust 25%), ili godišnju pretplatu (300 kn + PDV - popust 38%).

Na ovoj narudžbenici također možete naručiti i naš softverski program "Tečaj engleskog jezika". Narudžbu možete platiti kreditnim karticama (American Express, Visa, MasterCard i Diners), ili po ponudi. Naručiti možete i na telefon: 01/2313-015.

Ako želite preporučiti besplatni tečaj engleskog jezika prijatelju, kliknite ovdje
Ako više ne želite primati besplatni tečaj engleskog jezika, kliknite ovdje

Za više informacija o tečaju engleskog jezika kliknite ovdje
Veliki rječnik Rječnik s izgovorom Rječnik WordTran PocketDict PalmDict TelDict NeuroGrammar HumanTran

SimulTran KnowledgeSearch MobileTran TravelTran LetterTran InterTran SearchTran PocketTran PalmTran NeuroTran
Informacije: 01/2313-015
Pošaljite nam e-mail

My status
© 2011 Translation Experts Hrvatska d.o.o. za poduku stranih jezika