Tečaj Engleskog
Kliknite ovdje za sva dosadašnja izdanja Tečaja engleskog jezika

Posebno izdanje - broj 102, studeni 2011.

Smart power development Go to article

Chinese wind turbines Go to article

Can oil and gas be green technologies? Go to article

Razvoj pametne energije Idi na članak

Kineske vjetroturbine Idi na članak

Mogu li nafta i plin biti zelene tehnologije? Idi na članak

Energy

 

Energija


Smart power development

 Go to article
 

Razvoj pametne energije

 Idi na članak

How to get energy from a variety of muck

 Go to article
 

Kako dobiti energiju iz raznih vrsta blata

 Idi na članak

Rising price of power

 Go to article
 

Rastuća cijena energije

 Idi na članak

Chinese wind turbines

 Go to article
 

Kineske vjetroturbine

 Idi na članak

Enthusiasm for reactor investment cools

 Go to article
 

Entuzijazam oko ulaganja u reaktore slabi

 Idi na članak

Difficult balance of supply and demand

 Go to article
 

Problematičan balans ponude i potražnje

 Idi na članak

Can oil and gas be green technologies?

 Go to article
 

Mogu li nafta i plin biti zelene tehnologije?

 Idi na članak

Deepwater drilling

 Go to article
 

Bušenje u dubokim vodama

 Idi na članak

Energy

top
 

Energija

vrh

Smart power development

On the banks of the river Elbe in northern Germany, a giant turbine looms over the city of Magdeburg. It is the world's most powerful and capable of producing 7.5MW of power - enough for 7,500 homes. The windmill, called "Enercon E-126", has a power that would have been unthinkable even a few years ago. It is an example, however, of how tough carbon reduction targets and new technologies are combining to drive innovation in energy.

The Magdeburg giant may already be about to be surpassed. In Norway, plans are well advanced for a 10MW plant, one-quarter more as powerful. In oil and gas, new techniques for fracturing rock formations with a combination of high-pressure water and chemicals hold out the hope for opening vast new fields without the environmental damage caused by earlier techniques. New production from tight oil reserves has also helped reverse the decline in US oil output.


Injection technologies are also giving new life to mature oilfields. In provinces such as the Atlantic waters off Brazil, drillers are finding oil and gas in depths of water that would have been thought prohibitive in the recent past. New rigs can operate much deeper... Show more...

 

Razvoj pametne energije

Na obali rijeke Elbe na sjeveru Njemačke, nad grad Magdeburg nadvila se divovska turbina. Ona je najsnažnija na svijetu i sposobna je proizvesti 7.5 MW energije - što je dovoljno za 7.500 kućanstava. Ova vjetrenjača pod nazivom "Enercon E-126" ima snagu koja bi bila nezamisliva čak i prije nekoliko godina. Ona je, međutim, primjer toga kako se čvrsti ciljevi za smanjenje emisija ugljika i nove tehnologije spajaju u cilju pokretanja inovacija u energetici.

Div iz Magdeburga možda će već uskoro biti nadmašen. U Norveškoj napreduju planovi za postrojenje od 10 MW, koje je za četvrtinu snažnije. U slučaju nafte i plina, nove tehnike za lomljenje formacija stijena pomoću kombinacije vode pod visokim tlakom i kemikalija održavaju nadu u otvaranje novih velikih polja bez štete za okoliš kakva je uzrokovana ranijim tehnikama. Nova proizvodnja iz malih rezervi nafte također je pomogla u promjeni padajućeg trenda proizvodnje nafte u SAD-u.

Tehnologije ubrizgavanja također daju novi život starim naftnim poljima. U pokrajinama kao što su atlantske vode kraj Brazila, bušači pronalaze naftu i plin u vodenim dubinama koje bi se nedavno još smatralo zabranjenima. Nove bušotine mogu raditi do mnogo većih dubina... Prikaži više...

How to get energy from a variety of muck

On a 750-hectare area near Nottingham, one of Britain's biggest water utilities has been planting maize. Severn Trent, the owner of the land, has not diversified into farming but has been using the crop to generate electricity. The company, which has more than 8 million customers, faces an increasing need for energy. Each year, about 35,000 tonnes of maize silage is fed into a 2MW crop anaerobic digestion plant which generates biogas which in turn is used to help run the company's adjacent sewage treatment works. The land has been used for safe recycling of sewage sludge for many years and so cannot be used for food crops.


For Severn Trent, the project is an important part of its renewable energy expansion programme - by March 2013, it aims to be generating 30 per cent of the power its business requires from renewables, including wind turbines, as well as sewage gas combined heat and power (CHP) plants. The company's CHP plant not only generates enough electricity to run the sewage treatment works but also produces about 1MW of surplus electricity which is fed into the national grid... Show more...

 

Kako dobiti energiju iz raznih vrsta blata

Na području površine 750 hektara u blizini Nottinghama jedna od najvećih britanskih tvrtki za vodoopskrbu sadi kukuruz. Severn Trent, tvrtka koja je vlasnik zemljišta, nije proširila djelatnost na poljoprivredu već koristi usjeve za proizvodnju električne energije. Ta tvrtka, koja ima više od 8 milijuna klijenata, suočava se s rastućom potrebom za energijom. Svake godine ubacuje oko 35.000 tona kukuruzne silaže u postrojenje za anaerobnu razgradnju usjeva snage 2 MW, koje stvara bioplin, a koje se pak koristi za pogon susjednog tvrtkinog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Zemljište se koristi za sigurno recikliranje otpadnog mulja već dugi niz godina i ne može se koristiti za proizvodnju hrane.

Za tvrtku Severn Trent, ovaj je projekt važan dio njenog programa širenja obnovljive energije - do ožujka 2013. godine ima za cilj proizvoditi 30 posto energije koja joj je potrebna za poslovanje iz obnovljivih izvora energije, uključujući vjetroturbine i kogeneracijska (CHP - combined heat and power) postrojenja. Kogeneracijsko postrojenje tvrtke ne samo da proizvodi dovoljno električne energije za rad postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, već proizvodi i višak električne energije od 1 MW kojeg vraća u nacionalnu električnu mrežu... Prikaži više...

Rising price of power

For almost every company, there are substantial opportunities that have high returns on investment. Companies are making a serious error by failing to take on those investments as way to cut costs. Collectively, the savings look large. With investment of $170bn in energy efficiency, growth in global energy demand could be cut by at least 50 per cent by 2020 - equivalent to 150 per cent the US's current energy consumption. Individually, too, the savings for businesses are substantial. Yet companies are still failing to capitalise on the potential savings. This is particularly true of small and medium-sized companies. Fifty-three per cent of SMEs in UK have no management systems in place, and almost 20 per cent do not know whether they reduced their consumption in the past year, according to research released in August by Npower, the energy company.

A number of barriers prevent companies from seizing these opportunities. Companies often lack infrastructure such as metering systems to track energy consumption. Historically, another barrier (particularly in the US) has been the low cost of energy, providing little incentive to save. With prices rising and business prospects remaining tough, cost savings look increasingly attractive. As the price of technologies falls, payback times are becoming shorter... Show more...

 

Rastuća cijena energije

Za gotovo svaku tvrtku postoje značajne prilike koje imaju visok povrat ulaganja. Tvrtke ozbiljno griješe kada ne koriste ta ulaganja kao način za smanjenje troškova. Ukupno gledano, uštede se čine velikima. Uz ulaganja od 170 milijardi dolara u energetsku učinkovitost, rast globalne potražnje za energijom mogao bi se smanjiti za najmanje 50 posto do 2020. godine - što je ekvivalent 150 posto trenutne potrošnje energije SAD-a. Pojedinačno su uštede za tvrtke također značajne. Pa ipak, tvrtke i dalje ne uspijevaju iskoristiti potencijalne uštede. To se posebice odnosi na male i srednje tvrtke. Pedeset i tri posto malih i srednjih tvrtki u Ujedinjenom Kraljevstvu nema uspostavljen sustav upravljanja, a gotovo 20 posto njih ne zna jesu li uspjele smanjiti svoju potrošnju u posljednjih godinu dana, prema istraživanju koje je u kolovozu objavila energetska tvrtka Npower.

Brojne prepreke onemogućavaju tvrtkama korištenje tih prilika. Tvrtkama često nedostaje infrastruktura poput sustava mjerenja da bi pratile potrošnju energije. Povijesno gledano, još je jedna prepreka (osobito u SAD-u) bila niska cijena energije, koja ne daje mnogo poticaja za štednju. Uz rastuće cijene i teške poslovne izglede, ušteda se čini sve privlačnijom. Dok cijena tehnologije pada, razdoblja povrata sredstava postaju kraća... Prikaži više...

Chinese wind turbines

With its huge appetite for energy and a lot of wind, it is no surprise China has rapidly developed a market for wind power. Until recently the market was domestic, but now wind turbine companies are aiming at foreign markets. Today, the most important thing is to get a foothold in the future energy economy. Already, four Chinese wind turbine makers (Sinovel, Vestas, Goldwind and Dongfang) rank among the world's top 10 turbine manufacturers.

About 50 per cent of the wind turbines installed around the world last year were in China. In this rapid expansion, turbine manufacturers have had generous state support. As the government seeks to reduce its dependency on coal-based power, it has worked aggressively to develop renewable sources of energy. Under Beijing's renewable energy law, wind generation projects have received particularly strong incentives. In addition, national targets have accelerated the development of renewable technologies while feed-in tariffs have helped investors in wind power.

The Chinese have expanded the industry very quickly. In a world where international financiers are demanding improved quality in the projects to which they lend, companies need to satisfy the conditions of investors and debt providers... Show more...

 

Kineske vjetroturbine

Uz svoj ogroman apetit za energijom i mnogo vjetra, ne čudi da je Kina vrlo brzo razvila tržište za vjetroelektrane. Do nedavno je tržište bilo domaćeg karaktera, ali sada tvrtke koje proizvode vjetroturbine ciljaju na strana tržišta. Danas je najvažnije dobiti uporište u budućoj energetskoj ekonomiji. Već se sada četiri kineska proizvođača vjetroturbina (Sinovel, Vestas, Goldwind i Dongfang) nalaze među 10 najvećih proizvođača turbina na svijetu.

Oko 50 posto instaliranih vjetroturbina u svijetu prošle godine otpada na Kinu. U ovom su brzom širenju proizvođači turbina imali velikodušnu državnu potporu. Budući da vlada nastoji smanjiti svoju ovisnost o energiji na bazi ugljena, agresivno je razvijala obnovljive izvore energije. U sklopu zakona o obnovljivim izvorima energije u Pekingu, projekti za proizvodnju energije iz pomoću vjetra dobili su osobito snažne poticaje. Osim toga, nacionalni ciljevi ubrzali su razvoj obnovljivih tehnologija, dok su zajamčene stope povrata pomogle investitorima u vjetroelektrane.

Kinezi su vrlo brzo proširili industriju. U svijetu u kojem međunarodni financijeri traže bolju kvalitetu projekata kojima posuđuju sredstva, tvrtke moraju zadovoljiti uvjete investitora i kreditora... Prikaži više...

Enthusiasm for reactor investment cools

Even before the Japanese earthquake and tsunami, prospects for nuclear construction were looking difficult in most of the developed world, mostly because of shaky economics. Weak power demand because of the recession, and cheaper alternatives such as gas and coal, made investment in reactors more difficult. Where projects were going ahead, they were doing so only with strong government support. The enthusiasm has further been reduced by the core meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear plant, now ranked by the International Atomic Energy Agency as being comparable to the Chernobyl disaster of 1986.

Around the world, countries that were in favour of new nuclear investment have had their confidence shaken. Sceptics have become more firmly opposed, while several of those on the fence have been tipped into rejecting nuclear power. The IAEA says that six countries interested in developing a civil nuclear industry have notified it that they have abandoned their plans. No country that has committed itself to building plants has scrapped those plans. The UK and France, two of very pro-nuclear countries, are going ahead... Show more...

 

Entuzijazam oko ulaganja u reaktore slabi

Čak i prije potresa i tsunamija u Japanu, izgledi za gradnju nuklearnih elektrana nisu se činili dobrima u većem dijelu razvijenog svijeta, uglavnom zbog klimave ekonomije. Slaba potražnja za energijom zbog recesije i jeftinije alternative poput plina i ugljena otežali su ulaganja u reaktore. Tamo gdje su projekti napredovali, uspijevali su u tome samo uz snažnu državnu potporu. Entuzijazam je dodatno smanjilo topljenje jezgre u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi, sada ocijenjeno od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju usporedivim s katastrofom u Černobilu koja se dogodila 1986. godine.

Diljem svijeta uzdrmano je povjerenje zemljama koje su bile sklone novim ulaganjima u nuklearnu energiju. Skeptici su postali još veći protivnici, dok je nekolicina neodlučnih prevagnula na stranu odbijanja nuklearne energije. Međunarodna agencija za atomsku energiju kaže kako ih je šest zemalja zainteresiranih za razvoj civilne nuklearne industrije obavijestilo o odustajanju od svojih planova. Niti jedna zemlja koja se obvezala graditi elektrane nije odustala od svojih planova. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, dvije zemlje koje su vrlo sklone nuklearnoj energiji, nastavljaju dalje... Prikaži više...

Difficult balance of supply and demand

Engineers are being confronted by a challenge they have not faced before. Almost all the generation capacity now connected to electricity grids is, broadly speaking, available at will. There are always constraints: nuclear power plants cannot be ramped up and down very easily; hydropower can be affected by levels in rivers and reservoirs; and any generation that uses a steam turbine can be affected by water shortages. At times, on cold and still days, the output of wind farms can be just 10 per cent of their maximum output. The implication is that companies should keep 90 per cent of their capacity in backup, for use when there is no wind.Dialling down electricity use when supplies are short is part of the answer, but the "smart grid" technology that would make that possible is still in its infancy, and some customers have been reluctant to embrace the idea. Indeed, demand is becoming less stable in many parts of the world because of the spread of air conditioning, which can cause surges in demand as temperatures rise... Show more...

 

Problematičan balans ponude i potražnje

Inženjeri se suočavaju s izazovom s kojim se nikad prije nisu suočili. Gotovo sav proizvodni kapacitet koji je trenutno priključen na električnu mrežu je, općenito govoreći, dostupan po želji. Uvijek postoje ograničenja: nuklearnim elektranama nije moguće jednostavno povećati ili smanjiti izlaznu snagu; na hidroelektrane može utjecati razina vode u rijekama i rezervoarima; a svaka proizvodnja koja se oslanja na parne turbine može biti pogođena nestašicama vode. S vremena na vrijeme, za vrijeme hladnih i mirnih dana, izlazna snaga vjetroelektrana može iznositi svega 10 posto njihove maksimalne proizvodnje. Posljedica toga je da bi tvrtke trebale sačuvati 90 posto svojeg kapaciteta u pričuvi, za uporabu kada nema vjetra.

Jedan je dio odgovora smanjiti potrošnju električne energije kada su zalihe energije na niskoj razini, ali tehnologija "pametne električne mreže" koja bi to omogućila još je uvijek u povojima, a neki kupci nisu niti voljni prihvatiti ideju. Doista, potražnja je sve nestabilnija u mnogim dijelovima svijeta zbog sve većeg broja klima uređaja koji mogu uzrokovati nagli porast u potražnji kada temperatura poraste... Prikaži više...

Can oil and gas be green technologies?

Welcome to Mongstad, Norway, home of the world's most advanced test facility for capturing greenhouse gas emissions from fossil fuels. Due to start operations early next year, the $1bn demonstration plant will extract carbon dioxide from the exhaust gases emitted by Norway's largest oil refinery and an adjacent gas-fired power station. Technology Centre Mongstad uses carbon capture and storage (CCS) technology, and it will allow the world to greatly reduce its greenhouse gas emissions while continuing to burn fossil fuels. The plant is designed to remove 100,000 tonnes of CO2 a year and, if successful, the technology could be used on a much bigger scale at similar power plants and chemical facilities around the world.The captured gas would then be stored in underground repositories, including depleted oil and gas fields under the North Sea, to prevent it reaching the atmosphere and contributing to global warming. CCS has been touted as an answer to climate change for years, but Norway has moved further than most in turning it from science fiction to reality... Show more...

 

Mogu li nafta i plin biti zelene tehnologije?

Dobrodošli u Mongstad u Norveškoj, dom najvećeg testnog postrojenja na svijetu za prikupljanje stakleničkih plinova iz fosilnih goriva. Ovo postrojenje, vrijedno 1 milijardu dolara, koje bi trebalo početi s radom početkom iduće godine, izvlačit će ugljični dioksid iz ispušnih plinova koje emitiraju najveća rafinerija nafte u Norveškoj i susjedna plinska elektrana. Tehnološki centar Mongstad koristi tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika (CCS - carbon capture and storage) i omogućit će svijetu da uvelike smanji emisiju stakleničkih plinova, dok će i dalje nastaviti sagorijevati fosilna goriva. Postrojenje je projektirano za uklanjanje 100.000 tona CO2 godišnje, a ova bi se tehnologija, ako se pokaže uspješnom, mogla koristiti u mnogo širem opsegu u sličnim elektranama i kemijskim postrojenjima diljem svijeta.

Prikupljeni bi plin zatim bio pohranjen u podzemnim spremnicima, što uključuje i iscrpljena naftna i plinska polja u Sjevernom moru, kako bi se spriječilo da dospije u atmosferu i pridonese globalnom zatopljenju. Na CCS se već godinama u određenoj mjeri gleda kao na odgovor na klimatske promjene, ali Norveška je otišla dalje od većine zemalja kako bi tu tehnologiju pretvorila iz znanstvene fantastike u stvarnost... Prikaži više...

Deepwater drilling

Drilling in the deep water Gulf of Mexico may have captured the public's attention since the "Macondo" disaster. But for those in the industry itself, which considers that the explosion of a deep water rig will not happen again, Brazil's deepwater fields are a far more compelling long-term story. Brazil's offshore oil reserves, which for years remained locked under a 2km-deep salt layer under the seabed, are estimated to hold up to 50bn barrels of oil. Petrobras, the state oil company, is the main beneficiary, given nationalist laws that mean it must hold 30 per cent of any project as well as serve as operator in the area covering this new-found source.


The company plans to invest $224bn over five years to exploit this technically difficult area. And while it has deep pockets and technical abilities that few other national oil companies can claim, there are concerns it is taking on too much. Deep water drilling is the most technically challenging and expensive way to extract oil... Show more...

 

Bušenje u dubokim vodama

Bušenje u dubokim vodama Meksičkog zaljeva dobilo je pozornost javnosti nakon katastrofe "Macondo". No, za one koji rade u sklopu same industrije, a koja smatra da se eksplozija dubokomorske bušotine neće ponoviti, brazilska dubokomorska polja dugoročno su daleko zanimljivija priča. Za brazilske naftne rezerve u morskom području, koje su već godinama zarobljene ispod morskog dna u slanom sloju dubine 2 km, procijenjeno je da sadrže 50 milijuna barela nafte. Glavni korisnik je Petrobras, državna naftna tvrtka, s obzirom na to da nacionalistički zakoni određuju kako ova tvrtka mora posjedovati 30 posto bilo kojeg projekta i biti operator u području ovog novootkrivenog izvora.

Tvrtka planira uložiti 224 milijarde dolara tijekom pet godina kako bi iskoristila ovo tehnički problematično područje. A iako ima mnogo novca i tehničke sposobnosti kojima se malo drugih nacionalnih naftnih tvrtki može pohvaliti, postoje zabrinutosti da je tvrtka uzela preveliki zalogaj. Bušenje u dubokim vodama najveći je tehnički izazov i najskuplji način za vađenje nafte... Prikaži više...Kako koristiti ovaj tečaj?

QuickLearn Bilingual Text™ - provjerena metodologija koja omogućava brzo učenje engleskog jezika.

Učenje novih engleskih riječi, sintakse i gramatike znatno je olakšano i ubrzano čitanjem dvojezičnih vijesti, zato što prilikom učenja ne trebate koristiti rječnik i gramatiku. Brzina usvajanja znanja pospješena je time što čitate vijesti koje vas zanimaju i koje biste inače čitali na hrvatskom jeziku.

Ukratko, korištenjem QuickLearn Bilingual Text™ metodologije:

Koraci u postupku učenja

Osobe s osnovnim znanjem engleskog jezika:

KORAK 1: Pročitajte cijeli odlomak na hrvatskom jeziku na desnoj strani.
KORAK 2: Isti odlomak pročitajte na engleskom na lijevoj strani.
KORAK 3: Kada Vam nešto nije jasno na engleskoj strani teksta onda treba ponovno pročitati hrvatski tekst s desne strane.

Osobe s naprednim znanjem engleskog jezika:

KORAK 1: Pročitajte engleski tekst na lijevoj strani.
KORAK 2: Kada Vam nešto nije jasno na engleskoj strani teksta onda treba pročitati hrvatski tekst s desne strane.

Izgovor

Ako želite učiti engleski izgovor onda Vam je potreban naš softverski program "Tečaj engleskog jezika". Za narudžbenicu kliknite ovdje.

Gramatika

Ako želite bolje naučiti i englesku gramatiku, ovdje možete besplatno preuzeti naš Uvod u englesku gramatiku.

Ovo je besplatno internetsko izdanje. Ako želite vidjeti potpun sadržaj u PDF formatu, potrebno je ispuniti našu sigurnu internetsku narudžbenicu i na njoj odabrati pretplatu na izdanje u PDF formatu (10 kn + PDV), mjesečnu pretplatu na 4 PDF izdanja (30 kn + PDV - popust 25%), ili godišnju pretplatu (300 kn + PDV - popust 38%).

Na ovoj narudžbenici također možete naručiti i naš softverski program "Tečaj engleskog jezika". Narudžbu možete platiti kreditnim karticama (American Express, Visa, MasterCard i Diners), ili po ponudi. Naručiti možete i na telefon: 01/2313-015.

Ako želite preporučiti besplatni tečaj engleskog jezika prijatelju, kliknite ovdje
Ako više ne želite primati besplatni tečaj engleskog jezika, kliknite ovdje

Za više informacija o tečaju engleskog jezika kliknite ovdje
Veliki rječnik Rječnik s izgovorom Rječnik WordTran PocketDict PalmDict TelDict NeuroGrammar HumanTran

SimulTran KnowledgeSearch MobileTran TravelTran LetterTran InterTran SearchTran PocketTran PalmTran NeuroTran
Informacije: 01/2313-015
Pošaljite nam e-mail

My status
© 2011 Translation Experts Hrvatska d.o.o. za poduku stranih jezika