Ako želite saznati više informacija o našim proizvodima i uslugama koje rade na drugim platformama, molimo izaberite ovdje:
 


1. OSNOVE RADA SA UREĐAJEM

1.6. Sinkronizacija

1.6.1. Osnove sinkronizacije

Da biste razmjenjivali podatke između dlanovnika i računala trebate koristiti "Palm Desktop Software", "HotSync Manager" i kabel za sinkronizaciju (za Treo) ili ležište za sinkronizaciju (za Visor). Taj se proces zove HotSync postupak ili sinkronizacija. Svaki puta kada vršite proces sinkronizacije, svi podaci koje ste unijeli ili promijenili u dlanovniku kopiraju se na Vaše računalo i obrnuto. Ako dođe do nekih problema u radu s dlanovnikom možete ga resetirati bez ikakve bojazni za podatke jer su svi podaci sačuvani na računalu, a kasnijim ih procesom sinkronizacije lako možete vratiti na dlanovnik. Naravno, svi podaci koje ste unijeli u dlanovnik nakon što ste izvršili posljednju sinkronizaciju s računalom, bit će izgubljeni jer niste napravili "Backup". Ovaj proces je vrlo bitan u cjelokupnom radu s dlanovnikom i preporučamo Vam da ga vršite nakon svake promjene ili unosa podataka.

Prije prve HotSync operacije trebate priključiti kabel ili ležište za sinkronizaciju u računalo preko USB porta i instalirati "Palm Desktop Software" i "HotSync Manager" (ovaj softver instalirate samo prije prve sinkronizacije jer je nakon toga on spremljen na Vašem računalu) s Handspring CD-a. Nakon što ste instalirali softver, Handspring direktorij možete naći na Vašem računalu u "C:\Program Files\Handspring". Kada izvršite proces sinkronizacije svi podaci koje ste unijeli u dlanovnik nalaze se na računalu u "C:\Program Files\Handspring\ Visor \Backup" (umjesto "Visor" može pisati "Treo" ili ime koje ste Vi unijeli). Ako se pojavljuje više tih korisničkih imena važno je uvijek raditi "Backup" za istog korisnika, odnosno za onog koji u "Backup" direktoriju već sadrži podatke.

Ako ste od nas kupili dlanovnik, mi smo ga već sinkronizirali pod imenom "Treo" ili "Visor" (ovisno koji ste uređaj kupili) i sada se pod tim imenom nalaze svi podaci u dlanovniku. Kada na svoje računalo instalirate "Palm Desktop Software" i "HotSync Manager", morat ćete unijeti Svoje ime da biste mogli izvršiti sinkronizaciju na računalo. Ovim ćete postupkom kreirati novi direktorij sa Vašim imenom "C:\Program Files\Handspring\"Vaše ime". Kako bi sve podatke uspješno backup-irali, prilikom sinkronizacije morat ćete izabrati ime koje smo mi postavili "Visor" ili "Treo", i tada će se svi podaci nalaziti u "C:\Program Files\Handspring\ Visor ili Treo\Backup". Važno je da prilikom sinkronizacije uvijek odaberete jedno od ta dva imena a nikako svoje, jer će u tom slučaju doći do gubitka podataka. Ovaj se postupak neće pojavljivati ako izvršite "Hard reset" uređaja i izbrišete cijeli direktorij "C:\Program Files\Handspring" na računalu. U ovom slučaju ostajete bez svih podataka i na uređaju i na računalu pa ćete morati ponovo instalirati cijeli softver. Tada će se prilikom sinkronizacije pojavljivati samo Vaše ime i svi će se podaci sačuvati u direktoriju sa Vašim imenom. Instalacija za Treo opisana je u poglavlju "4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja", a za Visor u poglavlju "5.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Visor uređaja".


1.6.2. "Palm Desktop Software"

Palm Desktop Software je softver koji instalirate na računalo prilikom pokretanja Handspring CD-ROM-a. Ovaj je softver zadužen za rad sa dlanovnikom na računalu. Do njega možete doći ako na računalu kliknete na "Start => Programs => Handspring". U Palm Desktop softveru nalaze se opcije za konfiguriranje dlanovnika, e-mail aplikacije, HotSync Manager, priručnik u pdf formatu, deinstalacija...


1.6.3. "HotSync Manager"

U donjem desnom kutu na Vašem računalu nalazi se ikona "HotSync Manager"-a.


HotSync Manager

"HotSync Manager" je aplikacija koju automatski instalirate na računalo prilikom pokretanja Handspring CD-ROM-a. "HotSync Manager" upravlja procesom sinkronizacije podataka između računala i dlanovnika. Klikom na ikonu pojavljuje se meni koji na vrhu ima ponuđene opcije za način prijenosa podataka: Local USB, Local Serial, Modem i Network. Ovdje izaberite "Local USB" jer preko USB-a prebacujete podatke, osim ako koristite neku drugu metodu za prebacivanje.

Kada po prvi puta sinkronizirate podatke na uređaju i računalu, prebacujete sve podatke (uključujući i rječnike), pa taj postupak može trajati jako dugo (ovisno o rječnicima koje imate, i do 3 sata). Postupak prve sinkronizacije je opisan u poglavlju "4.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Treo uređaja" za Treo, i u poglavlju "5.4. Instalacija softvera za sinkronizaciju na PC računalo i konfiguriranje Visor uređaja" za Visor. Nakon što izvršite prvu sinkronizaciju, sve podatke i rječnike imate i na računalu. Kada sinkronizirate podatke po drugi put, ne trebate prebacivati rječnike (osim ako niste dodavali neke riječi koje želite sačuvati) i aplikacije koje niste mijenjali u dlanovniku jer ćete u protivnom ponovo morati čekati dok se sve to prebaci. Ovisno o tome koju aplikaciju, odnosno koje podatke želite sinkronizirati, trebate izabrati sinkroniziranje samo te aplikacije:

1. Kliknite na ikonu "HotSync Manager"-a.
2. U meniju kliknite na "Custom".
3. U gornjem je redu ponuđeno ime korisnika za kojeg želite izvršiti sinkronizaciju. Izaberite Visor ili Treo ako niste napravili "Hard reset" uređaja nakon što ste ga dobili od nas, ili ako ste ga napravili, izaberite svoje ime.
4. Izaberite aplikaciju u kojoj ste mijenjali podatke i kliknite na opciju "Change".
5. Sada se otvorio "Change HotSync Action" izbornik za aplikaciju koju ste izabrali. Izaberite akciju:
- "Synchronize the files" - ako želite prebaciti podatke s dlanovnika na računalo i obratno. Ovom će se akcijom uskladiti svi podaci, tj. ono čega nema na dlanovniku prebacit će se sa računala na dlanovnik i obrnuto.
- "Desktop overwrites handheld" - ovom akcijom će se svi podaci sa računala prebaciti na dlanovnik, tj. podaci na dlanovniku bit će izbrisani zajedno s onima iz računala. Ako neke podatke, u aplikaciji koju sinkronizirate, imate u dlanovniku a nemate na računalu, ti će podaci na dlanovniku biti izbrisani nakon ove akcije.
- "Handheld overwrites Desktop" - ovom akcijom će se svi podaci sa dlanovnika prebaciti na računalo, tj. podaci na računalu bit će izbrisani zajedno s onima iz dlanovnika. Ako neke podatke, u aplikaciji koju sinkronizirate, imate na računalu a nemate ih u dlanovniku, ti će podaci na računalu biti izbrisani nakon ove akcije.
- "Do nothing" - ovom opcijom "HotSync" proces neće sinkronizirati aplikaciju za koju izaberete ovu akciju.
6. Ako sada kliknete na kućicu kod koje piše "Set as default", onda će "HotSync" proces zapamtiti ova podešenja i prilikom svake sinkronizacije izvršavat će akciju koju ste izabrali za pojedinu aplikaciju.
7. Kliknite "OK".
8. Sada biste trebali za svaku aplikaciju koju ne želite sinkronizirati podesiti HotSync akciju na "Do nothing" (ponavljate korake od 4. do 7.), uključujući "Install", "Install Service Templates" i "System". Znači, samo za aplikaciju ili aplikacije koje želite sinkronizirati izaberite neku od prve tri akcije prijenosa.
9. Kliknite na opciju "Done".
10. Kliknite na HotSync gumb na kablu ili ležištu za sinkronizaciju.


NeuroTran WordTran PalmTran PocketTran InterTran MobileTran HumanTran KnowledgeSearch SearchTran NewsTran

Kontakt

© 1998-2003 Translation Experts d.o.o.