NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Dec 19 14:31:31 2003]
Vlačna čvrstoća (N/mm2) pri temperaturi:
Tensile strength (N/mm2) at temperature of:

[Fri Dec 19 14:31:31 2003]
Razvlačenje (%) pri temperaturi:
Distension (%) at temperature of:

[Fri Dec 19 14:34:05 2003]
Mora se spomenuti i njihova podložnost namjernim oštećenjima, a i njihova trajnost koja se za sada procjenjuje na oko 15 godina
There is also their mention liability to intentional damages, and their durability which is for now estimated to about 15 years

[Fri Dec 19 14:39:12 2003]
U posljednje vrijeme, osim geodezijskih kupola i mrežastih konstrukcija svodova od aluminijskih cijevi i/ili piljene građe o koje se vješa membrane od trevire, nastojimo izraditi i sustave mrežastih svodova od drvenih kosnica na koje će se trevira (ili kontinuirani pneumatski jastuci od trevire) direktno osloniti.
Recently, apart from geodesic domes and meshed arch structures from aluminium pipes and/or sawed timber on which trevira membranes are suspended, we are trying to build meshed vault systems from wooden lattices on which trevira (or continuous pneumatic trevira cushions) will be directly leaned against.

[Fri Dec 19 14:40:00 2003]
U tom se cilju istražuju pneumatski diskovi, pneumatske grede i pneumatski jastuci, te razni oblici nategnutih membrana.
For that purpose we investigate pneumatic discs, pneumatic beams and pneumatic cushions, and various shapes of tense membranes.

[Fri Dec 19 14:41:27 2003]
Te su konstrukcije kao modeli i izvedeni objekti istraženi i opisani u literaturi (npr.
These constructions, as models and built objects, are explored and described in literature (e.g.

[Fri Dec 19 14:41:27 2003]
kao serija IL knjiga, informacije Instituta za lagane konstrukcije Univerziteta u Stuttgartu, direktor Frei Otto)
as a series IL books, information of the Institute for Lightweight Constructions at Stuttgart University, whose manager is Frei Otto)

[Fri Dec 19 15:06:47 2003]
Kada se govori o laganim membranskim konstrukcijama, to što su one slične konstrukcijama tendi, šatora i cirkuskim šatorima ni u kojem slučaju ne umanjuje njihovo značenje.
When we talk about lightweight membrane structures, the fact that they are similar to awning constructions, tents and circus tents, by no means diminishes their significance.

[Fri Dec 19 15:07:13 2003]
Ako promislimo, njihova jeftinoća, veliki rasponi, mogućnost brzog pokrivanja velikih prostora i površina, oduvijek im je i bila prednost pred drugim konstrukcijama.
If we think about it, their cheapness, large ranges, possibility of quick covering of large areas and surfaces, were always their advantage over other constructions.

[Fri Dec 19 15:19:42 2003]
One su jeftine, transportabilne, lagane, demontabilne i lako se mogu montirati i s priučenim radnicima.
They are cheap, transportable, lightweight, demountable and can be easily installed by semi-skilled workers.

[Fri Dec 19 15:40:45 2003]
Po mojem sudu je bolje investirati u sadržaj, koji naravno, mora biti rentabilan, nego li investirati velika novčana sredstva u prestižnu ovojnicu proizvodnog procesa.
In my opinion, it is better to invest in contents, which, of course, must be profitable, than invest large financial resources into the prestigious envelope of production process.

[Fri Dec 19 15:42:59 2003]
Veliki dio propulzivne industrije Zapada nalazi se u baš takvim laganim konstrukcijama.
A large part of a propulsive Western industry is situated in such lightweight constructions.

[Fri Dec 19 15:44:26 2003]
Mnogi bazeni i igrališta, te sportske dvorene i cijeli gradski i trgovački kompleksi pokriveni su takvim laganim konstrukcijama.
Many pools and playgrounds, sports halls and entire urban and commercial complexes are covered with such lightweight constructions.

[Fri Dec 19 16:25:27 2003]
Da se u nas prije razmišljalo na razini analiza cijena investicija i istinskih cost/benefit analiza, vjerojatno bi se razvila pokoja industrija više (jer se ne bi djelomice "pojele" investicije u građevine), a i danas bi se poneka od nerentabilnih investicija, da je smještena u ovakvim prostorima, lakše demontirala.
If we had earlier thought in terms of investment price analyses and real costs/benefit analyses, we would probably develop some additional industry (because the investments in civil engineering would not be partially "eaten"), and today some unprofitable investment, if situated in such spaces, would have been more easily disassembled.

[Fri Dec 19 16:25:27 2003]
No ta su razmišljanja svojstvena privatnom kapitalu, pa onda i nisu na ovim prostorima mogla ranije egzistirati
But that sort of thinking is typical for private capital, so they actually could not exist on these territories

[Fri Dec 19 16:54:07 2003]
Dakako, u primjeni takvih konstrukcija treba biti racionalan, a ne euforičan:
Of course, in use of such constructions we must be rational, and not euphoric:

[Fri Dec 19 17:02:01 2003]
sve ima svoje primjene i svoj spektar racionalnosti u primjeni.
everything has its use and its rationality spectrum in use.

[Fri Dec 19 17:37:34 2003]
To što velik broj tih konstrukcija izgleda dosadno, ponekad ružno i nemaštovito, to je samo još jedna izazovna prilika više za "velike krojače" da se ogledaju u dizajnu, krojenju i proračunima stabilnosti i upotrebljivosti pa i izvođenju tih konstrukcija.
The fact that many of these constructions appears dull, sometimes ugly and uncreative, presents yet another challenging opportunity for "large tailors" to test their skills in designing, tailoring and calculations of stability and usability, and also in execution of these constructions.

[Fri Dec 19 17:43:19 2003]
Ovdje se bez kompjutorske pomoći u dizajnu (CAD) ne može, ali se i uz to ponekad mora pribjeći laboratorijskim eksperimentima na velikim modelima.
It would not be possible to do thos without computer aided design (CAD), but sometimes we must resort to laboratory experiments on large models.

[Fri Dec 19 17:45:30 2003]
Npr.
For example,

[Fri Dec 19 17:47:47 2003]
kroj se kompliciranih 3D oblika može dizajnirati i proračunati sa CAD-om, ali se još uvijek pribjegava krojenju na izvedbenim modelima od gipsa, koji se u tekućem stanju ulijeva na membranu položenu u vodi.
For example, pattern of complicated 3D shapes can be designed and calculated with CAD, but we still resort to tailoring on plaster models, which is, in fluid form, poured on the membrane laid down in water.

[Fri Dec 19 17:58:00 2003]
Na takav se model lijepe posebne prozirne rasterizirane folije, a mjere krojenja membranskih traka očitavaju se snažnim povećalima.
Special transparent rasterized foils are pasted on such models, and tailoring measures of tympanic bands are read by powerful magnifiers.