NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Nov 10 15:56:30 2003]
We are of course all eager to meet her when you get back from your honeymoon.
Svi mi, naravno, jedva čekamo da je upoznamo nakon što se vratite s medenog mjeseca.

[Mon Nov 10 15:56:48 2003]
All the best for the future from everyone at the office.
Sve najbolje u budućenosti od svih iz ureda.

[Mon Nov 10 15:56:48 2003]
#NAME# #NAME# #NAME# #NAME#
#IME# #IME# #IME# #IME#

[Mon Nov 10 15:57:48 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:58:06 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:58:08 2003]
Congratulations on a wedding
Čestitke povodom vjenčanja

[Mon Nov 10 15:58:29 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:59:23 2003]
I'll always be right there
Uvijek ću biti uz tebe

[Mon Nov 10 16:00:43 2003]
I promise you all my life I will live for you - we will make it through
Obećavam da ću čitav život živjeti za tebe - mi ćemo uspjeti

[Mon Nov 10 16:01:14 2003]
forever we will be together - you and me -
zauvijek ćemo biti zajedno - ti i ja

[Mon Nov 10 16:02:41 2003]
Dear #NAME# and #NAME#,
Dragi #IME# i #IME#,

[Mon Nov 10 16:03:52 2003]
I know you both like Bryan Adams - after all, it's only a couple of months since we went to his concert together.
Znam da oboje volite Bryana Adamsa - uostalom, tek je par mjeseci prošlo otkada smo zajedno bili na njegovome koncertu.

[Mon Nov 10 16:06:03 2003]
This verse stuck in my mind because it suited the two of you so well.
Ovaj stih mi se urezao u pamćenje jer tako dobro pristaje vama dvoma.

[Mon Nov 10 16:06:20 2003]
Much love,
Puno vas voli,

[Mon Nov 10 16:06:20 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 16:07:08 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 16:07:36 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 16:07:38 2003]
Congratulations on the opening of a new branch of a company
Čestitke povodom otvorenja nove podružnice tvrtke

[Mon Nov 10 16:07:48 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 16:08:30 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo #IME#,

[Mon Nov 10 16:09:53 2003]
Thank you very much for letting us know that you have opened another branch in #PLACE#.
Zhavaljujemo Vam što ste nas obavijestili da ste otvorili još jednu podružnicu u #MJESTO#.

[Mon Nov 10 16:10:51 2003]
We would like to wish your company's new venture every success.
Htjeli bismo novom pothvatu Vaše tvrtke poželjeti svaki uspjeh.

[Mon Nov 10 16:10:58 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 16:11:04 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 16:11:10 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 16:11:10 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Nov 11 10:23:29 2003]
TITLE:
TITLE:

[Tue Nov 11 10:23:32 2003]
Appeals for donations
Molba za donaciju

[Tue Nov 11 10:24:46 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Nov 11 16:01:26 2003]
This today looks like phantasmagorias (hype), but she within striking distance achieves.
Ovaj danas izgleda kao phantasmagorias (pretjerivanje), ali vrlo blizu ona postigne.

[Tue Nov 11 16:01:40 2003]
Nearest this achieves Scubgrass Power Plant project.
Najbliže ovaj postigne Scubgrass Električna Centrala projektiraš.

[Tue Nov 11 16:02:14 2003]
Theme virtual realities as the tool for the design have been suggested as the far possibility, whom is already now valuably investigate, in conference IABSE WC 6 commissions kept 1994.
Tematske virtualne realnosti kao alat za dizajn su bile predložene kao daleka mogućnost, koga je već sada vrijedno istražuju, na sastanku IABSE WC 6 komisija je čuvao 1994.

[Tue Nov 11 16:02:26 2003]
in Bergamo.
u Bergamu.

[Fri Nov 21 10:23:47 2003]
System dynamics is particularly appropriate for modeling relationships among the various functional areas in a manufacturing business.
Dinamika sustava je posebice prikladna za modeliranje odnosa među različitim funkcionalnim područjima u proizvodnom poslovanju.

[Fri Nov 21 10:25:47 2003]
To illustrate, we introduce a simple model including a few key decisions in each functional area.
Za ilustraciju, predstavit ćemo jednostavan model koji uključuje nekoliko ključnih odluka u svakom funkcionalnom području.

[Fri Nov 21 10:30:01 2003]
Marketing decisions include product price and collection terms;
Marketinške odluke uključuju cijenu proizvoda i pojmove naplate;

[Fri Nov 21 10:30:51 2003]
operating decisions include both purchase and production order policies;
poslovne odluke uključuju i kupnju i strategije radnog naloga;

[Fri Nov 21 10:35:12 2003]
and, finance decisions include payment policy.
i, financijske odluke uključuju platežnu politiku.

[Fri Nov 21 10:42:48 2003]
This small subset of policy decisions is sufficient to highlight some important relationships and interactions without being overly complex.
Ovaj maleni podskup strategijskih odluka dovoljan je da istakne neke važne odnose i međudjelovanja bez pretjerane kompliciranosti.

[Fri Nov 21 10:45:06 2003]
For example, the marketing decision to increase price will dampen the flow of products out of finished goods inventory and will also, depending on price-elasticity of demand, affect cash.
Na primjer, marketinška odluka o povećanju cijena smanjiti će tok proizvoda iz zaliha gotovih proizvoda i također će, ovisno o elastičnosti cijena potražnje, utjecati na gotovinu.

[Fri Nov 21 10:45:54 2003]
From an operations perspective, the stock replenishment policies for finished goods and raw materials affect costs as well as the availability of goods.
Sa stajališta poslovanja, strategija popunjavanja stokova za gotove proizvode i sirovine utječe na troškove, kao i na dostupnost proizovda.

[Fri Nov 21 10:47:17 2003]
In addition, a change in finance policy to lengthen the payment period will dampen the outflow of cash from the business.
Povrh toga, promjena u financijskoj politici za produženje roka za naplatu smanjiti će istjecanje gotovine iz poslovanja.

[Fri Nov 21 10:47:51 2003]
However, such a policy may also affect the relationship with the vendor, and, hence the lead-time for replenishing raw materials.
Međutim, takva politika može također utjecati na odnos s prodavačem, i, stoga će utjecati i na vrijeme od narudžbe do isporuke za popunjavanje zalihe sirovina.

[Fri Nov 21 10:48:44 2003]
One advantage of system dynamics modeling is its graphical representation.
Jedna prednost modeliranja dinamike sustava jest njegov grafički prikaz.

[Fri Nov 21 10:50:42 2003]
Figure 1 provides the system diagram for a simple manufacturing operation involving only one product.
Slika 1 predstavlja prikaz sustava za jednostavan postupak proizvodnje koji uključuje samo jedan proizvod.

[Fri Nov 21 10:51:16 2003]
Stock variables are represented by rectangles.
Varijeble stoka su predstavljane pravokutnicima.

[Fri Nov 21 10:56:07 2003]
In this illustration, stock variables include:
U ovom prikazu, varijeble stoka uključuju:

[Fri Nov 21 10:56:54 2003]
Cash, AcctRcv, inventory (InTransit, RawMaterial, WIP, FinGoods), and AcctPay.
Gotovina, Potraživanja, zalihe (U tranzitu, Sirovine, Nedovršena proizvodnja, Gotovi proizvodi), i Dugovanja.

[Fri Nov 21 10:58:02 2003]
Circles with triangular caps depict flow variables.
Krugovi s trokutastim kapicama oslikavaju varijable toka.

[Fri Nov 21 10:59:10 2003]
For example, the level of stock variable FinGoods, is affected by two flow variables:
Na primjer, na razinu varijable stoka Gotovi proizvodi, utječu dvije varijable toka:

[Fri Nov 21 10:59:38 2003]
completed production (Complete), which increases the level, and Shipments, which depletes it.
dovršena proizvodnja (Dovršeno), koja povećava razinu, i Otprema, koja ju smanjuje.

[Fri Nov 21 11:00:35 2003]
Information flows are represented by arrows.
Tokovi informacija su prikazani strelicama.

[Fri Nov 21 11:03:02 2003]
For example, two arrows enter the Shipments flow variable;
Na primjer, dvije strelice koje ulaze u varijablu toka Otprema;

[Fri Nov 21 11:10:21 2003]
the quantity shipped in a given period will be the lesser of the amount of inventory available (represented by the arrow from FinGoods) and the quantity ordered (represented by the arrow from Demand).
količina otpremljena u danom razdoblju biti će manja od količine raspoloživih zaliha (prikazano strelicom iz Gotovih proizvoda) i od naručene količine (prikazano strelicom iz Potraživanja).

[Fri Nov 21 11:11:42 2003]
Auxiliaries, consisting of functions (represented by circles) or constants (represented by diamonds), carry information regarding the state of system elements.
Pomoćne varijable, koje se sastoje od funkcija (prikazanih pomoću krugova) ili od konstanti (priikazanih pomoću rombova), prenose podatke koji se odnose na stanje elemenata sustava.

[Fri Nov 21 11:14:02 2003]
Policy variables, such as SalesPrice, take the form of auxiliaries.
Strategijske varijable, kao što je Prodajna cijena, poprimaju oblik pomoćnih varijabli.

[Fri Nov 21 11:16:03 2003]
For example, marketing establishes the SalesPrice, which influences the average demand and is used to determine invoice amounts.
Na primjer, marketing utvrđuje Prodajnu cijenu, koja utječe na prosječnu potražnju i služi za određivanje iznosa računa.

[Fri Nov 21 11:20:54 2003]
The student can follow the links to see that demand affects Shipments, which, through SalesInvoice, affects AcctRecv, which eventually affects Cash.
Student može slijediti spone kako bi vidjeo da potražnja utječe na Otpremu, koja, putem Prodajnih računa, utječe na Potraživanja, koja naposljetku utječu na Gotovinu.

[Fri Nov 21 11:25:31 2003]
Software packages facilitate the modeling process described above.
Programski paketi olakšavaju postupak modeliranja koji je opisan iznad.

[Fri Nov 21 11:26:09 2003]
Utilizing drag-and-drop features, the user can graphically construct a model as shown in Figure 1, which is automatically
Korištenjem mogućnosti povlačenje i spuštanje (drag-and-drop), korisnik može grafički izgraditi model kako je prikazano na Slici 1, koji će automatski

[Fri Nov 21 11:27:50 2003]
converted into equation form.
poprimiti oblik jednadžbe.

[Fri Nov 21 11:28:59 2003]
The exact specification of functional relationships can be defined by the modeler with either equations or drawings using easily activated forms.
Točna detaljan opis funkcionalnih odnosa može definirati modelator, bilo jednadžbama ili crtežima, koristeći lako aktivirane oblike.

[Fri Nov 21 11:29:48 2003]
The preceding sections describe the manner in which a system can be modelled using the system dynamics methodology.
Prethodni odlomci opisuju način na koji se sustav može oblikovati uz pomoć metodologije dinamike sustava.

[Fri Nov 21 11:30:29 2003]
We now discuss the use of the model to assess the effects of business policy decisions.
Sada razmatramo uporabu modela kako bismo ocijenili učinke poslovnih strategijskih odluka.

[Fri Nov 21 11:31:05 2003]
The first step in the process is the specification of the policy parameters.
Prvi korak u tom postupku je detaljan opis strategijskih parametara.

[Fri Nov 21 11:34:48 2003]
That is, the user must provide values for all of the required policy variables.
To jest, korisnik mora navesti vrijednosti za sve potrebne strategijske varijable.

[Fri Nov 21 11:36:40 2003]
Available software facilitates this process by providing user-friendly interfaces such as slider bars.
Raspoloživi softver olakšava ovaj postupak nudeći sučelja koja su jednostavna za korištenje, kao što su, na primjer, pomični stupci.

[Fri Nov 21 11:37:09 2003]
The next step in the policy assessment process is the evaluation of performance measures.
Sljedeći korak u postupku procjene strategije je ocjenjivanje mjera uspješnosti.

[Fri Nov 21 11:37:45 2003]
Assessment may be performed at a variety of levels.
Procjena se može izvršiti na raznovrsnim razinama.

[Fri Nov 21 11:41:18 2003]
Graphs are effective for presenting an overview of results.
Grafovi su učinkoviti za prikazivanje pregleda rezultata.

[Fri Nov 21 11:42:43 2003]
Graphs and tables for key variables can be generated so students can easily review the general effects of the policies as the simulation progresses.
Grafovi i tablice za ključne varijable mogu se načiniti tako da studenti s lakoćom mogu ispitati opće učinke strategije daljnjim napredovanjem simulacije.

[Fri Nov 21 11:43:38 2003]
In fact, students can pause the simulation and change policy parameters as the simulation progresses.
Ustvari, studenti mogu zaustaviti simulaciju i promijeniti parametre strategije dok se simulacija odvija.

[Fri Nov 21 11:45:20 2003]
This allows students to assess the impact of policy changes on system variables.
To omogućuje studentima da procijene utjecaj promjena strategije na varijable sustava.

[Fri Nov 21 11:47:18 2003]
The model in Figure 1 is by necessity highly abstract, showing the impact of a limited decision set and parameter values on system variables.
Model u Slici 1 je iz potrebe vrlo sažet, prikazujući utjecaj ograničenog seta odluka i vrijednosti parametara na varijable sustava.

[Fri Nov 21 11:48:24 2003]
For greater realism, it might be desirable to focus in (or model) a subset of the system.
Za veću uvjerljivost, bilo bi poželjno usredotočiti se na (ili oblikovati) podskup sustava.

[Fri Nov 21 11:49:58 2003]
For example, we might want to take a closer look at the marketing function, including a richer set of marketing decisions and parameters.
Na primjer, mogli bismo poželjeti pažljivije proučiti funkciju marketinga, uključujući bogatiji set marketinških odluka i parametara.

[Fri Nov 21 11:51:30 2003]
Or we might want to focus in on the finance function, including alternative funding and investing decisions.
Ili bismo se htjeli usredotočiti na financijsku funkciju, uključujući alternativno financiranje i investicijske odluke.

[Fri Nov 21 11:53:15 2003]
The flexibility of this tool allows instructors to design models that are either complex or simple, depending on pedagogical objectives.
Fleksibilnost ovog alata omogućuje instruktorima da oblikuju modele koji su ili kompleksni, ili jednostavni, ovisno o pedagoškim ciljevima.

[Fri Nov 21 11:53:15 2003]
The models discussed in this paper were developed to highlight the ease and appropriateness of using system dynamics in business education, and are simple by design
Modeli koje smo razmatrali u ovom referatu razvijeni su da bi se istaknula lakoća i prikladnost korištenja dinamike sustava u poslovnom obrazovanju, i jednostavnoga su oblika

[Mon Nov 24 10:33:55 2003]
The IUGR fetuses moved less, but in individual cases an overlap existed with control fetuses.
Fetusi s intrauterinim zastojem u rastu manje su se kretali, ali u pojedinim je slučajevima postojalo preklapanje s kontroliranim fetusima.

[Mon Nov 24 10:42:12 2003]
Furthermore the markedly reduced incidence of startles, twitches and isolated limb movements was striking.
Nadalje, zamjetno smanjena učestalost trzajeva, grčeva i izdvojenih pokreta udova bila je izrazito upadljiva.

[Mon Nov 24 10:42:57 2003]
The qualitative analysis of general movements revealed a reduction of the quicker components leading to slow and monotonous movement patterns.
Kvalitativna analiza općih kretnji otkrila je smanjenost bržih komponenti koja dovodi do usporenih i monotonih obrazaca kretanja.

[Mon Nov 24 10:58:30 2003]
There was also a marked reduction of variability of speed and intensity within each movement pattern.
Također je uočeno primjetno smanjenje varijabilnosti brzine i intenziteta unutar svakog obrasca kretanja.

[Mon Nov 24 10:58:30 2003]
We speculate that the reduced variability of motor patterns may find its origin in a change of central neural function, just as the reduced heart rate variability and decreased breathing irregularity found in IUGR fetuses
Nagađa se da smanjena varijabilnost motoričkih uzoraka ima ishodište u promjeni središnje živčane funkcije, kao što i smanjena varijabilnost otkucaja srca i smanjena nepravilnost u disanju koje uočavamo kod IUGR fetusa

[Mon Nov 24 11:07:05 2003]
Other indications that changes in the quality of motor patterns may occur in the fetus can be found in studies by Sadovsky [18] and Manning [11].
Drugi znakovi koji ukazuju na moguće promjene u kakvoći motoričkih obrazaca kod fetusa mogu se pronaći u studijama Sadovskog [18] i Manninga [11].

[Mon Nov 24 11:13:26 2003]
These changes in quality were recorded indirectly by maternal perception.
Ove promjene u kvaliteti zabilježene su neizravno materinskim opažanjem.

[Mon Nov 24 11:13:30 2003]
Using real-time ultrasound, Manning devised a scoring system for detection of the fetus at risk:
Pomoću stvarnovremenskog ultrazvuka, Manning je osmislio sustav bodovanja za otkrivanje rizičnih fetusa:

[Mon Nov 24 11:14:34 2003]
the 'biophysical profile' [11].
'biofizički profil' [11].

[Mon Nov 24 11:21:22 2003]
One variable, 'fetal tone', was assessed by observation of the quality of a single limb movement.
Jedna varijabla, 'fetalni ton', ocijenjena je promatranjem kvalitete kretanja pojedinog uda.

[Mon Nov 24 11:24:14 2003]
In normal fetuses, following extension of a limb a rapid return to flexion was observed, whereas in compromised fetuses this does not occur.
Kod normalnih fetusa, nakon opružanja uda uočen je nagli povratni pokret u savijeni oblik, dok kod ugroženih fetusa ova pojava nije zamijećena.

[Mon Nov 24 11:25:01 2003]
The abnormal quality and reduced number of isolated arm movements and twitches found in our growth retarded fetuses confirm Manning's observations.
Abnormalna kvaliteta i smanjen broj izdvojenih pokreta i trzaja ruke koji su uočeni kod fetusa zaostalog rasta, potvrđuju Manningova opažanja.

[Mon Nov 24 11:25:01 2003]
However, one can dispute whether 'low fetal tone' is the most appropriate description
Međutim, može se raspravljati o tome je li 'nizak fetalni ton' najprikladniji opis

[Mon Nov 24 11:35:15 2003]
Differences in motor performance between growth retarded and healthy fetuses may be attributable to several causes.
Razlike u motoričkoj učinkovitosti između rastom zaostalih i zdravih fetusa mogu se pripisati nekolicini različitih uzroka.

[Mon Nov 24 11:38:24 2003]
Possible explanations include reduced muscle bulk, spatial restriction due to lack of amniotic fluid and metabolic deprivation, with or without impairment of the nervous system.
Moguća objašnjenja uključuju smanjenu mišićnu masu, prostornu ograničenost uslijed nedostatka amnionske tekućina i metaboličku deprivaciju, sa ili bez oštećenja živčanog sustava.

[Mon Nov 24 11:40:02 2003]
Reduced muscle bulk in the IUGR fetus might be responsible for the lack of power in the motor patterns of these infants, yet is unlikely to be responsible for the monotony and reduced variability of the movements.
Smanjena mišićna masa kod fetusa zaostalih u rastu mogla bi biti odgovorna za nedostatak snage u motoričkim obrascima kod ove djece, no ipak je malo vjerojatno da je odgovorna i za monotoniju i smanjenu varijabilnost pokreta.

[Mon Nov 24 11:41:07 2003]
Likewise spatial restriction might reduce the amplitude of the fetal movements, but is most unlikely to affect the other parameters.
Isto tako, prostorna ograničenost mogla bi smanjiti raspon fetalnih pokreta, ali je vrlo mala vjerojatnost vjerojatno da utječe na ostale parametre.

[Mon Nov 24 11:45:50 2003]
Despite an absence of amniotic fluid the fetus moved normally with vigorous and powerful movements (D.J.
Unatoč odsustvu amnionske tekućine, fetus se normalno micao uz energične i snažne kretnje (D.J.

[Mon Nov 24 11:45:56 2003]
Bekedam.
Bekedam,

[Mon Nov 24 11:49:10 2003]
unpublished observation).
Bekedam, neobjavljeno promatranje).

[Mon Nov 24 11:49:57 2003]
Metabolic deprivation, such as associated with hypoglycemia and hypoxemia, might be responsible for the type of abnormal patterns found in this study.
Metabolička deprivacija, poput one vezane uz hipoglikemiju i hipoksemiju, možda je odgovorna za vrstu abnormalnih obrazaca uočenih u ovom istraživanju.

[Mon Nov 24 11:55:10 2003]
It is known that acute hypoxemia reduces fetal movements [2].
Poznato je da akutna hipoksemija smanjuje kretnje fetusa [2].

[Mon Nov 24 11:58:00 2003]
Yet, short term metabolic disturbances alone are unlikely to be responsible for the consistent qualitative changes of fetal motility, for the same abnormal motor patterns were also seen several days after birth when the metabolic status is restored and adequate.
Pa ipak, sami kratkotrajni metabolički poremećaji najvjerojatnije nisu odgovorni za učestale kvalitativne promjene pokretljivosti fetusa, jer su isti abnormalni motorički obrasci također opaženi nekoliko dana nakon rođenja, kada je metabolički status već bio obnovljen i adekvatan.

[Mon Nov 24 11:59:05 2003]
This was found in a follow-up study, in which motor behavior of two of the growth retarded, infants was studied on the 5th day postnatally.
To je ustanovljeno u sljedećem istraživanju, u kojem je motoričko ponašanje dva rastom zaostala djeteta promatrano peti dan nakon rođenja.

[Mon Nov 24 12:06:16 2003]
Abnormal postnatal movement patterns have also been reported in the literature [12,19].
Obrasci abnormalnog postnatalnog kretanja također su navedeni u literaturi [12,19].

[Mon Nov 24 12:09:11 2003]
By exclusion the hypothesis remains, that the abnormal motor behavior of the growth retarded fetus is due to impairment of neural development, caused by chronic nutritional deprivation.
izuzimanjem ostaje pretpostavka ostanu, da do abnormalnog motoričkog ponašanja fetusa zaostalog u rastu dolazi zbog slabljenja živčanog razvoja, uzrokovanog kroničnom prehrambenom deprivacijom.

[Mon Nov 24 12:14:55 2003]
The hypothesis is supported by several animal studies indicating that severe intrauterine malnutrition can lead to reduced and defective neurocellular growth.
Tu pretpostavku je potkrijepilo nekoliko životinjskih istraživanja, ukazujući da izrazita intrauterina neishranjenost može dovesti do smanjenog i nedovoljnog rasta živčanih stanica,

[Mon Nov 24 12:19:25 2003]
myelinization or dendritic arborization [1,6,7].
Tu pretpostavku je potkrijepilo nekoliko životinjskih istraživanja, ukazujući da izrazita intrauterina neishranjenost može dovesti do smanjenog i nedovoljnog rasta živčanih stanica, mijelinizacije ili dendritičke arborizacije [1,6,7].đ

[Mon Nov 24 12:21:51 2003]
The disturbed development of fetal behavioral states which has been reported in the IUGR fetus [21] illustrates that in the human also chronic malnutrition may impair maturation of the central nervous system.
đ Narušeni razvoj fetalnih bihejvioralnih stanja koji je uočen kod u fetusa zaostalih u rastu [21] pokazuje da i kod ljudi kronična neishranjenost može narušaiti sazrijevanje središnjeg živčanog sustava.

[Mon Nov 24 12:21:51 2003]
The occurrence of reduced heart rate variability [22] and decreased breathing irregularity [5] in growth retarded fetuses, increase the probability that the reduced variability of the general movement pattern may also be of central neural origin
Pojava smanjene varijabilnosti otkucaja srca [22] i smanjene nepravilnosti disanja [5] kod fetusa zaostaloga rasta, povećavaju vjerojatnost da bi smanjena varijabilnost općenitog obrasca kretanja također mogla potjecati od središnjeg živčanog sustava

[Mon Nov 24 12:46:08 2003]
Just discernible movements :
Jedva primjetni pokreti:

[Mon Nov 24 12:47:28 2003]
Between 7 and 8.5 weeks postmenstrual age a slow and small shifting of the fetal contours is seen lasting from half a second to two seconds, which usually occurs as a single event.
5 tjedana u postmenstrualnom razdoblju, polagano i neznatno pomicanje obrisa fetusa uočava se u trajanju od pola sekunde do dvije sekunda, a obično se događa kao pojedinačna pojava.

[Mon Nov 24 12:53:23 2003]
Flexion or extension of the limbs is usually of large amplitude, but can also be small or just discernible.
Pregibanje ili opružanje udova obično ima veliku amplitudu, ali također može biti i malen ili jedva primjetan.

[Mon Nov 24 12:55:10 2003]
The movement lasts about one second.
Pokret traje otprilike jednu sekundu.

[Mon Nov 24 12:59:09 2003]
Startles frequently occur as single events but may sometimes follow each other in rapid succession with a few seconds interval.
Trzaji se često javljaju kao pojedinačan slučaj, ali ponekad mogu slijediti jedan drugoga u brzom nizu, s razmacima od nekoliko sekundi.

[Mon Nov 24 12:59:09 2003]
Startles can appear superimposed on a general movement, or may be followed by a general movement within ten seconds
Trzaji mogu biti nadovezani na jedan općeniti pokret, ili mogu biti popraćeni općenitim pokretom u roku od deset sekundi

[Mon Nov 24 14:12:00 2003]
This category is applicable if the whole body is moved but no distinctive patterning or sequencing of the body parts can be recognized.
Ova kategorija je primjenjiva ako se pomaknulo čitavo tijelo, ali nije uočena značajna struktura ili sekvencija dijelova tijela.

[Mon Nov 24 14:13:20 2003]
When they first appear at 8 and 9 weeks, they are slow and of limited amplitude.
Kada se prvi puta pojave u 8 i 9 tjednu, spori su i imaju ograničenu amplitudu.

[Mon Nov 24 14:14:16 2003]
At 10-12 weeks general movements become forceful.
do12. tjedna općenite kretnje postaju snažnije.

[Mon Nov 24 14:16:53 2003]
After 12 weeks general movements become more variable in speed and amplitude.
Nakon 12 tjedna općenite kretnje postaju promjenjivije u brzini i amplitudi.

[Mon Nov 24 14:17:59 2003]
They may last from about 1 to 4 min but wax and wane during this period.
Mogu trajati od 1 do 4 minute, ali im se intenzitet mijenja tijekom ovog razdoblja.

[Mon Nov 24 14:17:59 2003]
However variable these movements are, they are always graceful in character
Koliko god su ive kretnje promjenjive, one su uvijek graciozne naravi

[Mon Nov 24 14:23:04 2003]
This category is applicable if the whole body is moved but no distinctive patterning or sequencing of the body parts can be recognized.
Ova kategorija se može primjeniti ako se pomiče čitavo tijelo, ali se ne uočavaju posebne strukturire ili sekvencije dijelova tijela.

[Mon Nov 24 14:23:38 2003]
When they first appear at 8 and 9 weeks, they are slow and of limited amplitude.
Kada se prvi puta pojave u 8 i 9 tjednu, ti pokreti su spori i imaju ograničenu amplitudu.

[Mon Nov 24 14:27:25 2003]
At 10-12 weeks general movements become forceful.
U 10 i 12 tjednu općenite kretnje postaju snažnije.

[Mon Nov 24 14:29:49 2003]
After 12 weeks general movements become more variable in speed and amplitude.
Nakon 12 tjedna opći pokreti postaju promjenjiviji u brzini i amplitudi.

[Mon Nov 24 14:30:24 2003]
They may last from about 1 to 4 min but wax and wane during this period.
Mogu trajati od 1 do 4 minute, ali njihov intenzitet se mijenja tijekom ovog razdoblja.

[Mon Nov 24 14:30:24 2003]
However variable these movements are, they are always graceful in character
Koliko god promjenjiva ovi pokreti bili, uvijek su graciozne kod naravi

[Mon Nov 24 14:34:28 2003]
A hiccup consists of a jerky contraction of the diaphragm.
Štucanje se sastoji od grčevitog stezanja dijafragme.

[Mon Nov 24 14:34:38 2003]
An abrupt displacement of diaphragm, thorax and abdomen can be seen on the scanning image.
Iznenadno pomicanje dijafragme, prsnog koša i trbuha, može se vidjeti na skeniranom prikazu.

[Mon Nov 24 14:36:12 2003]
It lasts less than 1 s.
Ono traje manje od 1 sekunde.

[Mon Nov 24 14:36:47 2003]
Hiccups frequently follow each other in regular succession, but infrequently may occur as single events.
Štucajevi često slijede jedan drugoga u redovitim razmacima, ali u rijetkim slučajevima se mogu javiti i kao pojedinačni slučajevi.

[Mon Nov 24 14:37:30 2003]
They are often followed by passive limb and/or head movements.
Često su popraćeni pasivnim pokretima udova i/ili glave.

[Mon Nov 24 14:39:16 2003]
There is a clear difference between startles and hiccups:
Postoji jasna razlika između trzanja i štucanja:

[Mon Nov 24 14:50:01 2003]
Fetal breathing movements in utero are paradoxical in nature, i.e.
Pokreti vezani uz disanje fetusa u maternici su paradoksalne prirode, tj.

[Mon Nov 24 14:50:26 2003]
'inspirations' consisting of fluent simultaneous movement of the diaphragm (caudal direction), leading to movements of the thorax (inwards) and abdomen (outwards).
'udisaji' se sastoje od tečnog simultanog kretanja dijafragme (kaudalni smjer), koje dovodi do kretanja prsnog koša (prema unutra) i trbuha (prema van).

[Mon Nov 24 14:51:59 2003]
Each displacement of the diaphragm lasts less than 1 s and can be either small or large.
Svaki pomak dijafragme traje manje od 1 sekunde, i može biti ili malen ili velik.

[Mon Nov 24 14:53:27 2003]
Usually, breathing occurs episodically and can be either regular or irregular.
Obično, disanje se javlja u epizodama, a može biti ili pravilno ili nepravilno.

[Mon Nov 24 14:55:10 2003]
The earliest breathing movements tend to have a regular pattern.
Najraniji pokreti uslijed disanja uglavnom imaju pravilne razmake.

[Mon Nov 24 14:56:12 2003]
Although breathing frequently occurs alone, it is sometimes seen in combination with jaw opening and/or swallowing, as well as with general movements.
Iako se disanje često javlja samo, ponekad se pojavljuje u kombinaciji s otvaranjem čeljusti i/ili gutanjem, kao i u kombinaciji s općenitim kretnjama.

[Mon Nov 24 14:56:12 2003]
A single breathing movement with a large displacement of the diaphragm may resemble a sigh
Pojedinačan pokret disanja sa značajnim pomicanjem dijafragme, može nalikovati uzdisaju

[Mon Nov 24 15:00:46 2003]
Isolated arm or leg movement :
Pojedinačan pokret ruke ili noge:

[Mon Nov 24 15:00:54 2003]
These may be rapid or slow movements, and may involve extension.
Ovi pokreti mogu biti brzi ili spori, i mogu uključivati opružanje,

[Mon Nov 24 15:05:35 2003]
flexion.
Ovi pokreti mogu biti brzi ili spori, i mogu uključivati opružanje, pregibanje,

[Mon Nov 24 15:05:48 2003]
external and internal rotation or abduction and adduction of an extremity, without movements in other body parts.
Ovi pokreti mogu biti brzi ili spori, i mogu uključivati opružanje, pregibanje, vanjsku i unutarnju rotaciju ili odvlačenje i privlačenje ekstremiteta, bez pokretanja drugih dijelova tijela.

[Mon Nov 24 15:06:31 2003]
The amplitude can vary from small to very large.
Amplituda može varirati od malene na vrlo velike.

[Mon Nov 24 15:07:46 2003]
Slow arm movements often occur unaccompanied by other movements.
Spori pokreti ruke često javljaju bez da su popraćeni drugim kretnjama.

[Mon Nov 24 15:17:49 2003]
Slow leg movements are rarely seen.
Spora pokreti noge se rijetko opažaju.

[Mon Nov 24 15:18:41 2003]
Fast and jerky movements of the arm or leg can occur either as a single event (twitch) or as rhythmical movements at a rate of about three to four per second (clonus).
Brzi i grčeviti pokreti ruke ili noge mogu se javiti ili kao pojedinačan događaj (nekontrolirani trzaj) ili kao ritmičke kretnje približne frekvencije od tri do četiri u sekundi (klonus, tj. naizmjenično stezanje i opuštanje mišića u brzom slijedu).

[Mon Nov 24 15:21:25 2003]
The latter only occurs after 14 weeks and is rare even then.
Potonje se može dogoditi samo nakon 14 tjedana, a i tada je rijetko.

[Mon Nov 24 15:21:25 2003]
Twitches and cloni occur not only as isolated phenomena but may also be superimposed on general movements or may precede them
Grčeviti trzaji i klonusi ne javljaju se samo kao izdvojene pojave, već se također mogu nadovezati na općenite pokrete, ili im mogu prethoditi

[Mon Nov 24 15:28:05 2003]
Isolated retroflexion of the head :
Pojedinačna retrofleksija glave:

[Mon Nov 24 15:28:18 2003]
Retroflexions of the head are usually carried out slowly, but can also be fast and jerky.
Retrofleksije glave se obično odvijaju polako, ali također mogu biti budi brze i grčevite.

[Mon Nov 24 15:30:16 2003]
The displacement of the head can be small or large.
Pomicanje glave može biti maleno ili veliko.

[Mon Nov 24 15:31:09 2003]
The latter may cause over-extension of the spine of the fetus.
Veliko pomicanje može prouzročiti prekomjerno ispružanje kralježnice fetusa.

[Mon Nov 24 15:32:27 2003]
The head may remain in retroflexion for 1 s to more than 1 min.
Glava može ostati u retrofleksiji od 1 sekunde, pa do više od 1 minute.

[Mon Nov 24 15:32:49 2003]
Although most often seen as a single isolated event, repetitive jerky retroflexion of the head also occurs.
Iako najčešće promatrana kao pojedinačan izdvojen slučaj, može doći i do repetitivne grčevite retrofleksije glave.

[Mon Nov 24 15:32:49 2003]
Slow retroflexion of the head may be accompanied by a wide opening of the jaws and rotation of the head
Spora retrofleksija glave može biti popraćena širokim otvaranjem čeljusti i rotacijom glave

[Mon Nov 24 15:34:52 2003]
Isolated rotation of the head :
Pojedinačna rotacija glave:

[Mon Nov 24 15:35:51 2003]
Rotation of the head is carried out at a slow velocity and only exceptionally at a higher speed.
Rotacija glave se odvija malenom brzinom i samo u iznimnim slučajevima može biti brza.

[Mon Nov 24 15:37:08 2003]
The head may turn from a midline position to one side and back.
Glava se može okrenuti od medijalne linije prema lijevo ili desno, i natrag.

[Mon Nov 24 15:37:53 2003]
The duration of the movement is mostly longer than one second.
Trajanje pokreta je uglavnom duže od jedne sekunde.

[Mon Nov 24 15:38:36 2003]
The movement frequently occurs as a single event, but if repeated is never rhythmical.
Ovaj pokret se često javlja kao pojedinačan slučaj, ali ako se ponavlja nikad nije ritmičan.

[Mon Nov 24 15:38:36 2003]
Rotation of the head is often associated with hand-face-contact
Rotacija glave se često povezuje s kontaktom ruke i glave

[Mon Nov 24 15:41:03 2003]
Isolated anteflexion of the head :
Pojedinačna antefleksija glave:

[Mon Nov 24 15:41:15 2003]
Anteflexion of the head is only carried out at a slow velocity.
Antefleksija glave se odvija samo pri maloj brzini.

[Mon Nov 24 15:43:04 2003]
The duration is about 1 s.
Trajanje je otprilike 1 sekunda.

[Mon Nov 24 15:43:04 2003]
Anteflexion can occur alone and singly, but it also happens rhythmically together with hand-face-contact, when sucking can be observed
Antefleksija se može dogoditi zasebno i pojedinačno, ali također se pojavljuje i ritmički zajedno s kontaktom ruka-lice, kada se može uočiti i sisanje

[Mon Nov 24 15:45:39 2003]
Jaw movements :
Pomicanje čeljusti:

[Mon Nov 24 15:46:24 2003]
Jaw opening may be either slow, or quick, The extent of jaw opening is variable.
Otvaranje čeljusti može biti ili sporo, ili brzo. Opseg otvaranja čeljusti varira.

[Mon Nov 24 15:46:57 2003]
The duration of opening varies from less than 1 s to 5 s.
Trajanje otvaranja se kreće od manje od 1 sekunde do 5 sekundi.

[Mon Nov 24 15:47:46 2003]
The movement may occur once or be repeated.
Pokret se može dogoditi jednom ili se može ponavljati.

[Mon Nov 24 15:48:30 2003]
Up to 15 weeks a single wide opening of the jaws is more common than at later age;
Do 15 tjedna pojedinačno široko otvaranje čeljusti je više uobičajeno nego u kasnijem razdoblju;

[Mon Nov 24 15:49:51 2003]
irregularly repeated movements occur more often after 15 weeks than before.
neredovito ponavljanje pokreta događa se češće nakon 15. tjedna nego prije.

[Mon Nov 24 15:50:21 2003]
Jaw opening may occur alone or during general movements, with hiccups (probably passive) and with isolated head movements.
Otvaranje čeljusti može se javiti zasebno, ili tijekom općenitih kretnji, sa štucanjem (vjerojatno pasivno) i s pojedinačnim pokretima glave.

[Mon Nov 24 15:50:21 2003]
Movements of the tongue are also incidentally observed
Pokreti jezika se također mogu usput uočiti

[Mon Nov 24 15:54:04 2003]
Sucking and swallowing :
Sisanje i gutanje:

[Mon Nov 24 15:54:23 2003]
Rhythmical bursts of regular jaw opening, and closing at a rate of about one per second may be followed by swallowing, indicating that the fetus is drinking amniotic fluid.
Ritmičke pojave redovitog otvaranja čeljusti, i zatvaranje za otprilike jednu sekundu, može biti popraćeno gutanjem, što ukazuje na to da fetus da pije amnionsku tekućinu.

[Mon Nov 24 15:54:23 2003]
Swallowing consists of displacements of tongue and/or larynx
Gutanje se sastoji od pomicanja jezika i/ili grkljana

[Mon Nov 24 15:56:13 2003]
Hand-face-contact :
Kontakt ruka-lice:

[Mon Nov 24 15:56:54 2003]
In this pattern of movement the hand slowly touches the face, the fingers frequently extend and flex.
Kod ovog obrasca kretanja ruke polagano dotakne lice, a prsti se učestalo opružaju i savijaju.

[Mon Nov 24 15:57:51 2003]
Insertion of fingers into the mouth can only very rarely be seen accurately.
Stavljanje prstiju u usta samo se u vrlo rijetkim slučajevima može precizno promatrati.

[Mon Nov 24 15:58:32 2003]
It either occurs alone or as a part of a general movement
Javlja se ili zasebno, ili kao dio općenite kretnje

[Mon Nov 24 16:00:18 2003]
Stretch :
Protezanje:

[Mon Nov 24 16:00:58 2003]
A stretch is a complex motor pattern, which is always carried out at a slow speed and consists of the following components:
Protezanje je složen motorički obrazac, koji se uvijek obalja pri maloj brzini i sastoji se od sljedećih elemenata:

[Mon Nov 24 16:01:22 2003]
This pattern always lasts several seconds, and only occurs singly
Ovaj obrazac uvijek traje nekoliko sekundi, i događa se samo pojedinačno

[Mon Nov 24 16:03:12 2003]
Yawn :
Zijevanje:

[Mon Nov 24 16:04:46 2003]
This movement is similar to the yawn observed after birth:
Ovaj pokret je sličan zijevanju koje se primjećuje nakon rođenja:

[Mon Nov 24 16:05:03 2003]
prolonged wide opening of the jaws followed by quick closure often with retroflexion of the head and sometimes elevation of the arms.
dugo široko otvaranje čeljusti popraćeno brzim zatvaranjem, često uz retrofleksiju glave, a ponekad i uz uzdizanje ruku.

[Mon Nov 24 16:05:03 2003]
This movement pattern is non-repetitive
Ovaj pokret nije repetitivan

[Mon Nov 24 16:07:03 2003]
Rotation of the fetus :
Rotacija fetusa:

[Mon Nov 24 16:08:43 2003]
Rotation of the fetus occurs around the sagittal or transverse axis.
Rotacija fetusa se događa oko sagitalne ili transverzalne osi.

[Mon Nov 24 16:10:28 2003]
A complete change in position around the transverse axis, usually with a backwards somersault, is achieved by a complex general movement, including alternating leg movements which resemble neonatal stepping.
Potpuna promjena položaja oko transverzalne osi, obično popraćena kolutom unatrag, postiže se složenim općim pokretom, koji uključuje naizmjenične pokrete nogu koji nalikuju neonatalnom koračanju.

[Mon Nov 24 16:11:28 2003]
Rotation around the longitudinal axis can either be the result of leg movements with hip rotation, or result from rotation of the head, followed by trunk rotation.
Rotacija oko longitudinalne osi može biti rezultat pokreta nogu popraćenih rotacijom kukova, ili može proizaći iz rotacije glave, popraćene rotacijom trupa.

[Mon Nov 24 16:11:28 2003]
A total change in fetal position can be achieved in as little as 2 s, but may take more time
Potpuna promjena položaja fetusa može se postići za samo 2 sekunde, ali može i dulje potrajati

[Mon Nov 24 16:22:43 2003]
The Zagreb group attempted to evaluate the advantages of four-dimensional over two-dimensional real-time sonography in the assessment of early fetal behavior'6.
Zagrebačka grupa je pokušala ocijeniti prednosti četverodimenzionalne nad dvodimenzionalnom stvarnovremenskom sonografijom kod procjene ranog ponašanja fetusa.

[Mon Nov 24 16:25:42 2003]
With four-dimensional transvaginal sonography we found body movements at 7 weeks of pregnancy (Table 3).
Uz pomoć četverodimenzionalne transvaginalne sonografije otkrili smo tjelesne pokrete u 7. tjednu trudnoće (Tablica 3).

[Mon Nov 24 16:27:06 2003]
Therefore, this technology enables the visualization of the moving phenomenon 1 week earlier than two-dimensional ultrasound.
Stoga, ova tehnologija omogućava vizualizaciju fenomena kretanja 1 tjedan ranije nego što to pokazuje dvodimenzionalni ultrazvuk.

[Mon Nov 24 16:27:52 2003]
At 7 weeks of gestation the dominant embryonic feature is the head, which is strongly flexed anteriorly.
U 7 tjednu trudnoće dominantno embrionalno obilježja je glava, koja je snažno savijena prema naprijed.

[Mon Nov 24 16:28:51 2003]
Upper and lower limb buds are visible on the lateral aspects of the embryo.
Izdanci gornjih i donjih udova vidljivi su na bočnim stranama embrija.

[Mon Nov 24 16:30:29 2003]
However, embryonic movements are not frequent and consist mainly of moving of the head towards the rest of the body.
Međutim, embrionalne kretnje nisu česte, i uglavnom se sastoje od pomicanja glave prema ostatku tijela.

[Mon Nov 24 16:37:34 2003]
Among movements related to the fetal body, general movements are the first complex fetal movement patterns observable by two-dimensional ultrasound9'17.
Među pokretima vezanima uz tijelo fetusa, općenite kretnje predstavljaju prve složene obrasce kretanja fetusa, a koji su uočljivi dvodimenzionalnim ultrazvukom.

[Mon Nov 24 16:39:34 2003]
They can be recognized from 8-9 weeks of pregnancy and continue to be present until 16-20 weeks after birth17.
Oni se mogu uočiti od 8 do 9 tjedna trudnoće, i nastavljaju se događati sve do 16-20 tjedna nakon rođenja17.

[Mon Nov 24 16:39:55 2003]
According to Prechtl'8 these are gross movements, involving the whole body.
Prema Prechtl'8 to su su uopćeni pokreti, koji uključuju cijelo tijelo.

[Mon Nov 24 16:41:01 2003]
They may last from a few seconds to several minutes or longer.
Oni mogu potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, ili dulje.

[Mon Nov 24 16:43:52 2003]
They wax and wane in intensity, force and speed, and they have a gradual beginning and end.
Njihov intenzitet varira, kao i sila i brzina kojom se odigravaju, i imaju postepeni početak i kraj.

[Mon Nov 24 16:55:04 2003]
These characteristics can be altered in fetuses of women with type 1 diabetes mellitus or fetuses with anencephaly '9'20.
Ove karakteristike mogu biti promijenjene kod fetusa žena sa šećernom bolesti tipa 1 ili kod fetusa s anencefalijom '9'20.

[Mon Nov 24 16:56:00 2003]
The range of the movements varies from forceful and jerky in character and of large amplitude in anencephalic fetuses, to the monotonous and rigid or chaotic in diabetic pregnancies.
Raspon pokreta varira od onih snažne i grčevite naravi, te velike amplitude kod fetusa s anencefalijom, pa sve do monotonih i ukočenih ili kaotičnih pokreta kod dijabetičkih trudnoća.

[Mon Nov 24 16:56:00 2003]
Qualitative alteration of general movements can be used as a marker of the severity of associated neurological disability
Kvalitativna promjena općenitih kretnji može se koristiti kao označivač ozbiljnosti pripadajuće neurološke nesposobnosti

[Mon Nov 24 16:59:53 2003]
De Vries" found isolated arm and leg movements at 8 weeks of pregnancy.
De Vries " je otkrio pojedinačne pokrete ruku i nogu u 8. tjednu trudnoće.

[Mon Nov 24 17:01:12 2003]
With four-dimensional ultrasound we found limb movements at weeks 8-9 (Table 3).
Sa četverodimenzionalnim ultrazvukom uočavamo kretnje udova u 8.i 9. tjednu (Tablica 3).

[Mon Nov 24 17:03:05 2003]
In this interval limbs are elongated and their segments are discernible.
U tom razdoblju udovi su izduženi, a njihovi dijelovi se mogu razabrati.

[Mon Nov 24 17:04:28 2003]
Limb movements are more complex with advancing gestational age.
Kretnje udova postaju složenije odmicanjem trudnoće.

[Mon Nov 24 17:05:21 2003]
Specific movements can be recognized at 14 weeks by two-dimensional ultrasound.
Određeni pokreti mogu se prepoznati u 14. tjednu pomoću dvodimenzionalnog ultrazvuka.

[Mon Nov 24 17:08:20 2003]
It seems that fetal arms explore the surrounding environment and cross the midline, while the palmar surface is oriented to wards the uterine wall.
Čini se da fetus rukama istražuje svoje okruženje i prelazi medijalnu liniju, dok je palmarna površina usmjerena prema stijenci maternice.

[Mon Nov 24 17:08:20 2003]
The fetal legs are extended to the uterine wall
Noge fetusa ispružene su prema stijenci maternice

[Mon Nov 24 17:14:13 2003]
This phenomenon can be seen 2 weeks earlier using four-dimensional ultrasound16.
Ovaj fenomen se može uočiti 2 tjedna ranije pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka16.

[Mon Nov 24 17:16:26 2003]
Despite its presence, this movement pattern is less organized in comparison with the observation at 14 weeks by two-dimensional ultrasound.
Unatoč njegovoj prisutnosti, ovaj obrazac kretanja manje je organiziran u usporedbi s promatranjem 14. tjedna pomoću dvodimenzionalnog ultrazvuka.

[Mon Nov 24 17:18:21 2003]
Complex limb movement consists of changes in position of the limb segments towards each other, seen by four-dimensional ultrasound.
Složene kretnje udova sastoje se od promjena položaja dijelova uda jednih prema drugima, promatrano četverodimenzionalnim ultrazvukom.

[Mon Nov 24 17:19:22 2003]
More limb joints are active and move simultaneously, for example as extension or flexion in arm and elbow or hip and knee.
Više zglobova na udovima je aktivno i pomiču se istovremeno, na primjer kao opružanje ili savijanje ruke i lakta ili boka i koljena.

[Mon Nov 24 17:21:33 2003]
These new elements are discernible only with four-dimensional ultrasound because of its superiority in the visualization of movement quality, owing to the spatial imaging of movements.
Ovi novi elementi mogu se razabrati samo pomoću četverodimenzionalnog ultrazvuka, radi njegove nadmoći pri vizualizaciji kakvoće kretanja, uslijed prostornog prikaza kretanja.

[Mon Nov 24 17:22:49 2003]
It also enables visualization of the simultaneous movements of all extremities.
Također omogućava vizualizaciju simultanih pokreta svih ekstremiteta.

[Mon Nov 24 17:22:49 2003]
A similarity between these complex movements of arms and legs and those in neonates is seen
Uočena je sličnost između ovih složenih pokreta ruku i nogu i onih kod novorođenčadi

[Mon Nov 24 17:37:55 2003]
Using the advantages of four-dimensional ultrasound, the physiological pattern of embryonic or fetal motor development can be assessed.
Služeći se prednostima četverodimenzionalnog ultrazvuka, možemo ocijeniti fiziološki obrazac motoričkog razvoja embrija ili fetusa.

[Mon Nov 24 17:38:39 2003]
Any alteration from the pattern might be an indication for further diagnostic engagement.
Bilo kakva promjena obrasca mogla bi biti upozorenje za daljnje dijagnostičke preglede.

[Mon Nov 24 17:40:59 2003]
Tissue damage occurring during the differentiation process can alter the movement pattern.
Oštećenje tkiva koje se dogodi tijekom procesa diferencijacije može promijeniti obraza kretanja.

[Mon Nov 24 17:41:27 2003]
An alteration of motor development can be a consequence of delayed or aborted motor development.
Promjena motoričkog razvoja može biti posljedica usporenog ili prekinutog motoričkog razvoja.

[Mon Nov 24 17:44:42 2003]
Limb movements are essential for normal joint devetopment2'1.
Pokreti udova su ključna za normalan razvoj zglobova2'1.

[Mon Nov 24 17:46:15 2003]
Thus, early disturbances in motor development result in the absence of limb movement and consequently the formation of single or multiple joint contractures.
Dakle, rani poremećaji motoričkog razvoja rezultiraju izostankom kretanja udova, i time izostankom formiranja jednostrukih ili višestrukih kontraktura zglobova.

[Mon Nov 24 17:46:15 2003]
Spinal muscular atrophy is one of the neurological diseases that is characterized by multiple joint contractures25
Kralježna mišićna atrofija jedna je od neuroloških bolesti koja je okarakterizirana višestrukim kontrakturama zglobova contractures25

[Wed Nov 26 14:48:39 2003]
Whether you use causal diagrams to elicit the mental models of a client group or to communicate the feedback structure of a model, you will often find yourself trying to keep track of more loops than you can handle.
Bez obzira koristite li uzročne dijagrame za izazivanje mentalnih modela grupe klijenata, ili priopćavate povratnu strukturiru modela, često ćete pokušavati pratiti više petlji nego što će biti izvedivo.

[Wed Nov 26 14:49:58 2003]
Your diagrams can easily overwhelm the people you are trying to reach.
Vaši dijagrami lako mogu opteretiti ljude do kojih pokušavate doprijeti.

[Wed Nov 26 14:52:17 2003]
Numbering the loops R1, R2, B1, B2, and so on helps your audience find each loop as you discuss it.
Označavanje petlji brojevima R1, R2, B1, B2, i tako dalje, pomoći će vašoj publici da pronađe svaku petlju o kojoj budete raspravljali.

[Wed Nov 26 14:52:43 2003]
Naming the loops helps your audience understand the function of each loop and provides useful shorthand for discussion.
Imenovanje petlji pomaže vašoj publici da shvati funkciju svake petlje, i pruža korisne natuknice za raspravu.

[Wed Nov 26 14:53:31 2003]
The labels then stand in for a complex set of causal links.
Oznake tada zamjenjuju složeni set uzročnih veza.

[Wed Nov 26 14:56:18 2003]
Many times, they will suggest a whimsical phrase or some organization-specific jargon for each loop
Često, će predložiti maštovitu frazu ili neki specifičan organizacijski žargon za svaku petlju

[Wed Nov 26 15:06:52 2003]
The engineers compare the work remaining to be done against the time remaining before the deadline.
Inženjeri uspoređuju posao koji se još treba obaviti u odnosu na vrijeme koje je preostalo do isticanja roka.

[Wed Nov 26 15:07:29 2003]
The larger the gap, the more Schedule Pressure they feel.
Što je jaz veći, oni osjećaju snažniji "pritisak termina" (Schedule Pressure).

[Wed Nov 26 15:07:34 2003]
When schedule pressure builds up, engineers have several choices.
Kada se taj pritisak poveća, inženjeri imaju nekoliko mogućnosti.

[Wed Nov 26 15:08:40 2003]
First, they can work overtime.
Prvo, mogu raditi prekovremeno.

[Wed Nov 26 15:10:49 2003]
Instead of the normal 50 hours per week, they can come to work early, skip lunch, stay late, and work through the weekend.
Umjesto uobičajenih 50 sati tjedno, mogu doći ranije na posao, preskočiti ručak, ostati dulje na poslu, i raditi vikendom.

[Wed Nov 26 15:13:57 2003]
By burning the Midnight Oil, they increase the rate at which they complete their tasks, cut the backlog of work, and relieve the schedule pressure (balancing loop B1).
Radeći danonoćno, oni povećavaju stopu po kojoj oni ispunjavaju svoje zadatke, smanjuju poslovne zaostatke, i olakšavaju pritisak termina (petlja ravnoteže B1).

[Wed Nov 26 15:15:48 2003]
However, if the workweek stays too high too long, fatigue sets in and productivity suffers.
Međutim, ako radni tjedan ostane predugo vrlo opterećen, javit će se premorenost i učinkovitost će trpjeti.

[Wed Nov 26 15:18:41 2003]
As productivity falls, the task completion rate drops, which increases schedule pressure and leads to still longer hours:
S padom učinkovitosti, pasti će i stopa izvršavanja zadataka, a to će povećati pritisak termina i dovesti do još duljih radnih sati:

[Wed Nov 26 15:20:16 2003]
the reinforcing Burnout loop R1 limits the effectiveness of overtime.
pojačana petlja iscrpljenosti R1 ograničava učinkovitost prekovremenog rada.

[Wed Nov 26 15:22:37 2003]
Another way to complete the work faster is to reduce the time spent on each task.
Drugi način bržeg ispunjavanja posla je smanjivanje vremena koje se provede na svakom pojedinom zadatku.

[Wed Nov 26 15:23:22 2003]
Spending less time on each task boosts the number of tasks done per hour (productivity) and relieves schedule pressure, thus closing the balancing loop B2.
Provođenje manje vremenski na pojedinom zadatku povećava broj izvršenih zadataka po satu (učinkovitost) i olakšava pritisak termina, te na taj način zatvara petlju ravnoteže B2.

[Wed Nov 26 15:24:40 2003]
Discussion of the name for this loop was heated.
Rasprava o nazivu ove petlju bila je prilično uzavrela.

[Wed Nov 26 15:26:05 2003]
The managers claimed the engineers always gold-plated their work;
Menadžeri su tvrdili da inženjeri uvijek previše vrednuju svoj rad;

[Wed Nov 26 15:27:34 2003]
they felt schedule pressure was needed to squeeze out waste and get the engineers to focus on the job.
oni su smatrali da je pritisak termina potreban da bi se izbacio gubitak i da bi se inženjeri usredotočili na posao.

[Wed Nov 26 15:27:34 2003]
The engineers argued that schedule pressure often rose so high that they had no choice but to cut back quality assurance and skip documentation
Inženjeri su tvrdili da je pritisak termina često toliko velik da nemaju drugog izbora nego smanjiti jamstvo kvalitete i preskočiti dokumentaciju

[Wed Nov 26 15:30:25 2003]
Name and number your loops to increase diagram clarity
Imenujte i označite brojevima svoje petlje kako biste povećali razumljivost dijagrama

[Wed Nov 26 15:30:25 2003]
and provide memorable labels for important feedbacks
i odredite lako pamtljive oznake za važne povratne informacije

[Wed Nov 26 15:31:27 2003]
Time Remaining
Preostalo vrijeme

[Wed Nov 26 15:31:40 2003]
Schedule Pressure
Pritisak termina

[Wed Nov 26 15:31:53 2003]
Work Remaining
Preostali posao

[Wed Nov 26 15:32:09 2003]
Midnight Oil
Danonoćni rad

[Wed Nov 26 15:36:42 2003]
Time per Task
Vrijeme po zadatku

[Wed Nov 26 15:37:00 2003]
Corner Cutting
Skraćivanje nepotrebnih zadataka

[Wed Nov 26 15:37:12 2003]
Overtime
Prekovremeni rad

[Wed Nov 26 15:37:20 2003]
Delay
Odgađanje

[Wed Nov 26 15:37:28 2003]
Fatigue
Premorenost

[Wed Nov 26 15:37:46 2003]
Burnout
Iscrpljenost

[Wed Nov 26 15:37:48 2003]
Completion Rate
Stopa izvršenja zadataka

[Wed Nov 26 15:37:50 2003]
Productivity
Učinkovitost

[Wed Nov 26 15:38:21 2003]
Error Rate
Stupanj pogreške

[Wed Nov 26 15:38:30 2003]
Haste Makes Waste
Greške učinjene radi žurbe

[Wed Nov 26 15:38:30 2003]
Delay
Odgađanje

[Wed Nov 26 15:43:02 2003]
They called it the Corner Cutting loop (B2).
To su nazvali petljom preskakanja nepotrebnih zadataka (B2).