NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Nov 07 12:25:21 2003]
You assured me that the printer's features included the ability to colour print on textiles and on textile labels.
Jamčili ste da obilježja štampača uključuju sposobnost obojenog tiskanja na tkaninama i na tekstilnim etiketama.

[Fri Nov 07 12:27:41 2003]
I therefore demand a refund of the full purchase price of Ł--.
Stoga zahtijevam povrat ukupne nabavne cijene od --.

[Fri Nov 07 12:28:27 2003]
-- by #DATE#, to be transferred to my account no. #NUMBER# at #NAME# Bank, sort code #NUMBER#.
-- KN, do #DATUM#, da bude uplaćen na moj račun br. #BROJ# u #NAZIV BANKE#, šifra #BROJ#.

[Fri Nov 07 12:28:28 2003]
The LabelPrinter 4000 will be returned to you by post in the next few days.
LabelPrinter 4000 vratit ćemo Vam putem pošte unutar sljedećih nekoliko dana.

[Fri Nov 07 12:28:33 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 12:28:33 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 12:31:17 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 12:31:20 2003]
Complaints
Pritužbe

[Fri Nov 07 12:31:32 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 12:31:34 2003]
Interim reply to a complaint
Privremeni odgovor na pritužbu

[Fri Nov 07 12:31:46 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 12:32:31 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Fri Nov 07 12:33:39 2003]
Your complaint of #DATE# re our delivery of #DATE#
Vaša tužba od #DATUM#, u svezi naše dostave na dan #DATUM# Poštovani gospodine #IME#

[Fri Nov 07 12:34:41 2003]
We would like to apologise for sending you #NUMBER# plush hippos instead of #NUMBER# plush tigers.
Željeli bismo Vam se ispričati za slanje #BROJ# plišanih konjića umjesto #BROJ# plišanih tigrića.

[Fri Nov 07 12:36:14 2003]
This was my mistake, and I do hope that it has not caused you too much inconvenience.
To je moja pogreška, i iskreno se nadam da Vam nije prouzročila veliku štetu.

[Fri Nov 07 12:37:40 2003]
The day I received your complaint I ordered a delivery of plush tigers to be sent to you immediately.
Istoga dana kada sam primio Vašu pritužbu, naredio sam da Vam se hitno isporuče plišani tigrići.

[Fri Nov 07 12:40:35 2003]
Please accept our apologies that you will now have to wait a few more days before receiving the correct delivery.
Molim Vas, primite našu ispriku što ćete morati pričekati još nekoliko dana prije nego dobijete ispravnu isporuku.

[Fri Nov 07 12:40:44 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 12:40:54 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 12:40:59 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Nov 07 12:40:59 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 12:42:48 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 12:42:50 2003]
Complaints
Pritužbe

[Fri Nov 07 12:42:58 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 12:43:00 2003]
Reply to a complaint
Odgovor na pritužbu

[Fri Nov 07 12:43:14 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 12:43:35 2003]
Dear Miss #NAME#,
Poštovana gđice #IME#,

[Fri Nov 07 12:45:14 2003]
Thank you very much for your call.
Zahvaljujemo na Vašem pozivu.

[Fri Nov 07 12:45:52 2003]
Please accept our apologies for our oversight in failing to deliver your towels as ordered.
Molimo, primite naše isprike što Vam nismo uspjeli dostaviti ručnike koje ste naručili.

[Fri Nov 07 12:47:57 2003]
We will be sending the correct items out to you today.
Poslat ćemo Vam ispravne proizvode već danas.

[Fri Nov 07 12:49:08 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 12:49:13 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 12:49:20 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 12:49:20 2003]
Enc
U prilogu

[Fri Nov 07 12:50:39 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 12:50:42 2003]
Other letters
Ostala pisma

[Fri Nov 07 12:50:43 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 12:50:46 2003]
Police report
Policijski izvještaj

[Fri Nov 07 12:51:20 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 12:51:22 2003]
Charge of theft against person or persons unknown
Terećenje za krađu protiv nepoznate osobe ili osoba

[Fri Nov 07 12:51:38 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 12:51:53 2003]
I wish to report the following theft.
Želim prijaviti sljedeću krađu.

[Fri Nov 07 12:52:33 2003]
On #DATE# at around .
Dana #DATUM# oko .

[Fri Nov 07 12:52:49 2003]
...pm I parked my VW Golf, licence plate .
poslijepodne, parkirao/parkirala sam svoj VW Golf, registarskih tablica .

[Fri Nov 07 12:55:41 2003]
...., at #ADDRESS#.
, na #ADRESA#.

[Fri Nov 07 12:57:51 2003]
When I went to drive away at .
Kada sam izašao/izašla u .

[Fri Nov 07 13:01:04 2003]
... am the following morning my car had disappeared, although I had locked all the doors properly and switched on the car alarm the previous evening.
sati prijepodne sljedećega jutra, moj automobil se nije tamo nalazio, iako sam dobro zaključao/zaključao sva vrata i uključio/uključila auto alarm prethodne večeri.

[Fri Nov 07 14:05:29 2003]
I would be grateful if you could open investigations into this theft, and inform me of the case number under which investigations will be run so that I can pass this on to my insurance company.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste mogli pokrenuti istragu u svezi ove krađe, i kada biste me obavijestili o broju slučaja pod kojim će se voditi istraga, kako bih mogao/mogla o tome obavijestiti na moje osiguravajuće društvo.

[Fri Nov 07 14:05:39 2003]
Should you require any further information, please do not hesitate to contact me.
Ako su Vam potrebne bilo kakve daljnje informacije, molim Vas, ne oklijevate kontaktirati me.

[Fri Nov 07 14:05:45 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 14:05:45 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 14:07:59 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 14:08:01 2003]
Other letters
Ostala pisma

[Fri Nov 07 14:08:20 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 14:09:12 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 14:09:18 2003]
Summons to give evidence on #DATE# in the case of #NAME# v.
Poziv na svjedočenje dana #DATUM# u slučaju #IME# protiv

[Fri Nov 07 14:09:21 2003]
#NAME#
Poziv na svjedočenje dana #DATUM# u slučaju #IME# protiv #IME#

[Fri Nov 07 14:10:19 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 14:12:00 2003]
I have been called as a witness in the above dispute on #DATE#.
Pozvan/Pozvana sam kao svjedok u gore navedenom sporu, na dan #DATUM#.

[Fri Nov 07 14:14:00 2003]
I am however unable to attend on this date as I am on holiday in Ibiza from #DATE# to #DATE#.
Međutim, nisam u mogućnosti prisustvovati toga datuma, jer ću biti sam na odmoru na Ibizi od #DATUM# do #DATUM#.

[Fri Nov 07 14:14:46 2003]
This holiday was booked some time before I received the summons to give evidence.
Ovaj odmor je rezerviran prije nego što sam primio/primila pozive za svjedočenje na sudu.

[Fri Nov 07 14:18:15 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 14:18:21 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 14:18:21 2003]
Enc
U prilogu

[Fri Nov 07 14:19:55 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 14:19:57 2003]
Other letters
Ostala pisma

[Fri Nov 07 14:20:04 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 14:20:06 2003]
Delayed delivery
Odgođena isporuka

[Fri Nov 07 14:20:50 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 14:21:09 2003]
Change of delivery date for your order of #DATE#
Promijene datuma isporuke Vaše narudžbe, dana #DATUM#

[Fri Nov 07 14:26:07 2003]
Dear Ms #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Fri Nov 07 14:27:21 2003]
Quality is of the highest importance to us, and this is the reason why our Fleecy Bedside Rugs are manufactured only where we can be sure of obtaining an especially high quality product - namely in #PLACE#.
Kvaliteta nam je od najveće važnosti, i to je razlog zbog kojega se naši vuneni tepisi za spavaće sobe proizvode isključivo tamo gdje možemo osigurati naročito visoku kvalitetu proizvoda - to jest, u #MJESTO#.

[Fri Nov 07 14:29:05 2003]
This means that we will not be able to deliver on #DATE# as promised, but only in the week beginning #DATE#.
To znači da nećemo moći izvršiti isporuku na dan #DATUM# kako smo obećali, nego tek u tjednu koji počinje #DATUM#.

[Fri Nov 07 14:30:37 2003]
I hope that this delay will not cause you too much trouble.
Nadam se Vam ova odgoda neće prouzročiti veće neprilike.

[Fri Nov 07 14:30:39 2003]
If however this is a problem for you, please give me a call so that we can find an alternative solution.
Međutim, ukoliko Vam ovo predstavlja problem, molim Vas, nazovite me kako bismo pronašli odgovarajuće rješenje.

[Fri Nov 07 14:30:43 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 14:30:52 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 14:31:00 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Nov 07 14:31:00 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 14:33:00 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 14:33:02 2003]
Other letters
Ostala pisma

[Fri Nov 07 14:33:18 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 14:33:20 2003]
Delivery agreement
Dogovor o isporuci

[Fri Nov 07 14:33:30 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 14:33:32 2003]
Delivery agreement
Dogovor o isporuci

[Fri Nov 07 14:34:59 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 14:35:04 2003]
We would like to order the following from you as discussed, to be delivered on #DATE#, with no delivery charge.
Željeli bismo od Vas naručiti sljedeće proizvode kako smo se dogovorili, te da budu isporučeni na dan #DATUM#, bez troškova isporuke.

[Fri Nov 07 14:35:20 2003]
(See § .
(Vidi §.

[Fri Nov 07 14:35:36 2003]
.. BGB (German Civil Code) and § .
BGB (Građanski zakonik) i §.

[Fri Nov 07 14:36:17 2003]
.. HGB (Commercial Code).)
HGB (Trgovinski zakonik).)

[Fri Nov 07 14:36:46 2003]
One transformer, type #NUMBER#, at a price of Ł---.
Jedan transformator, tip #BROJ#, po cijeni od --.

[Fri Nov 07 14:37:39 2003]
-- plus VAT, including packaging, delivery and insurance costs.
-- KN plus PDV, uključujući pakiranje, isporuku i troškove osiguranja.

[Fri Nov 07 14:39:57 2003]
Please deliver the transformer as described and ordered above.
Molimo, isporučite transformator kako je opisano i naručeno u gornjem tekstu.

[Fri Nov 07 14:40:05 2003]
Please also sign both the enclosed copies of the agreement and return one to us authorised by your company stamp.
Također Vas molimo da potpišete obje priložene kopije ugovora, i da nam vratite jednu kopiju, ovjerenu žigom Vaše tvrtke.

[Fri Nov 07 14:40:10 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 14:40:18 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 14:40:24 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Nov 07 14:40:33 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 14:41:20 2003]
Encs:
U prilogu:

[Fri Nov 07 14:41:20 2003]
2 copies of delivery agreement
2 primjerka ugovora o isporuci

[Fri Nov 07 14:48:20 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 14:48:22 2003]
Correspondence during studies / training period
Dopisivanje tijekom studija / stažiranja

[Fri Nov 07 14:48:33 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 14:48:36 2003]
Enquiry regarding matriculation
Upit glede upisa u visoku školu

[Fri Nov 07 14:48:38 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 14:49:30 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 14:50:42 2003]
Registration information
Podaci o upisu

[Fri Nov 07 14:50:45 2003]
I would like to study medicine at the University of #NAME#, beginning in the winter term of .
Želio/Željela bih studirati medicinu na Sveučilištu #NAZIV SVEUČILIŠTA#, s početkom u zimskom semestru .

[Fri Nov 07 14:51:34 2003]
... (year).
. (godina).

[Fri Nov 07 14:52:27 2003]
Please send me information about what certificates and forms I would need to send with my application.
Molim Vas, pošalju mi podatke o potvrdama i obrascima koje bih trebao/trebala priložiti uz molbu.

[Fri Nov 07 14:52:47 2003]
I enclose a stamped addressed envelope for your reply.
Prilažem adresiranu kuvertu s markicom za Vaš odgovor.

[Fri Nov 07 14:52:55 2003]
Thank you for your help.
Zahvaljujem na Vašoj pomoći.

[Fri Nov 07 14:53:00 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 14:53:06 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 14:53:06 2003]
Enc
U prilogu

[Fri Nov 07 14:55:05 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 14:55:07 2003]
Correspondence during studies / training period
Dopis tijekom studija / stažiranja

[Fri Nov 07 14:55:22 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 14:55:26 2003]
Enquiry about a language course
Upit o tečaju jezika

[Fri Nov 07 14:55:45 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 14:55:46 2003]
English course
Tečaj engleskoga jezika

[Fri Nov 07 14:57:08 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 14:59:35 2003]
I will be in Britain on business between #DATE# and #DATE# and am keen to perfect my English during this time.
Poslovno ću posjetiti Veliku Britaniju između #DATUM# i #DATUM# i želim usavršiti moj engleski tijekom toga razdoblja.

[Fri Nov 07 15:00:31 2003]
My prior knowledge of the language consists of six years of school English and a "Business English" course of about 30 hours in total which I attended as part of my vocational training.
Moje predznanje o tom jeziku sastoji se od šest godina učenja u školi, i tečaja poslovnog engleskog od ukupno 30-ak sati, koji sam pohađao/pohađala u sklopu stručnog osposobljavanja.

[Fri Nov 07 15:01:17 2003]
Please send me some information about relevant courses at your institute.
Molim Vas, pošaljite mi neke podatke o odgovarajućim tečajevima na vašem zavodu.

[Fri Nov 07 15:01:28 2003]
I am also interested in weekend crash courses.
Također sam zainteresiran/zainteresirana za ubrzane vikend-tečajeve.

[Fri Nov 07 15:01:33 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 15:01:33 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 15:03:55 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 15:04:00 2003]
Correspondence when moving into a new house
Dopisivanje povodom useljenja u novu kuću

[Fri Nov 07 15:07:42 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 15:07:44 2003]
Housewarming party
Tulum dobrodošlice

[Fri Nov 07 15:07:58 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 15:08:12 2003]
Dear #NAME# and #NAME#,
Dragi #IME# i #IME#,

[Fri Nov 07 15:09:07 2003]
We've done it!
Uspjeli smo!

[Fri Nov 07 15:10:50 2003]
The mega-move into my new flat took longer than I'd hoped, but it's all over now at last.
Mega-useljenje moj novi stan potrajalo je duže nego što sam se nadao/nadala, ali najzad je sve gotovo.

[Fri Nov 07 15:11:04 2003]
I now have a lovely apartment in an old house with a wooden floor, stucco ceilings and a large balcony, and I'd like to invite you to my housewarming party on #DATE# from .
Sada imam dražestan stan u staroj kući, s drvenim podom, štuko stropovima i velikim balkonom, i želio/željela bih vas pozvati na moj tulum povodom useljenja, #DATUM# od .

[Fri Nov 07 15:11:29 2003]
... pm at #ADDRESS#.
poslijepodne, u #ADRESA#.

[Fri Nov 07 15:11:59 2003]
If you need to call, you can reach me on my new phone number, #NUMBER#.
Ako trebate nazvati, možete me dobiti na novom telefonskom broju, #BROJ#.

[Fri Nov 07 15:14:58 2003]
I really hope you can make it!
Uistinu se nadam da ćete uspjeti doći!

[Fri Nov 07 15:15:04 2003]
Love,
Voli vas,

[Fri Nov 07 15:15:04 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 15:17:32 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 15:17:40 2003]
Correspondence when moving into a new house
Pismo povodom useljenja u novu kuću

[Fri Nov 07 15:18:09 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 15:18:13 2003]
Informing people of a new business address
Obavijest o novoj poslovnoj adresi

[Fri Nov 07 15:18:20 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 15:18:45 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 15:20:18 2003]
New address
Poštovani gospodine ili gospođo

[Fri Nov 07 15:20:31 2003]
From #DATE# we will be in our new office:
Od dana #DATUM# nalazit ćemo se u našem novom uredu:

[Fri Nov 07 15:20:36 2003]
#NAME#
#NAZIV#

[Fri Nov 07 15:20:37 2003]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Fri Nov 07 15:20:43 2003]
Phone:
Telefon:

[Fri Nov 07 15:20:46 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Fri Nov 07 15:20:51 2003]
Fax:
Telefaks:

[Fri Nov 07 15:23:28 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Fri Nov 07 15:38:09 2003]
We very much hope that you will visit us in our new office and that you will like our new extended range as much as our previous collections.
Snažno se nadamo da ćete posjetiti naš novi ured i da će Vam se svidjeti naša nova proširena ponuda jednako kao što su Vam se sviđale i naše prijašnje zbirke.

[Fri Nov 07 15:40:49 2003]
Come round sometime in the next few days and take advantage of our great opening offers!
Posjetite nas sljedećih dana i iskoristite našu sjajnu ponudu povodom otovrenja!

[Fri Nov 07 15:40:59 2003]
We look forward to seeing you.
Radujemo se našem skorom susretu.

[Fri Nov 07 15:41:05 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Fri Nov 07 15:41:10 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 15:41:10 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 15:43:02 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 15:43:05 2003]
Correspondence when moving into a new house
Pismo povodom useljenja u novu kuću

[Fri Nov 07 15:43:15 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 15:43:21 2003]
Congratulations of a company
Čestitke tvrtke

[Fri Nov 07 15:43:52 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 15:45:33 2003]
Congratulations on your move to the new business premises.
Čestitamo na Vašem preseljenju u novi poslovni prostor.

[Fri Nov 07 15:45:38 2003]
We wish you every possible success and hope that our business relationship continues to be as rewarding as in the part.
Želimo Vam svaki mogući uspjeh i nadamo se da naš poslovni odnos i dalje biti jednako uspješan kao i prije.

[Fri Nov 07 15:45:43 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Nov 07 15:45:43 2003]
#NAME#
#IME#

[Fri Nov 07 15:47:17 2003]
TITLE:
TITLE:

[Fri Nov 07 15:47:20 2003]
Correspondence when moving into a new house
Pismo povodom useljenja u novu kuću

[Fri Nov 07 15:47:22 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Nov 07 15:47:25 2003]
New home address
Nova kućna adresa

[Fri Nov 07 15:47:42 2003]
BODY:
BODY:

[Fri Nov 07 15:49:48 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Fri Nov 07 15:51:34 2003]
I've done it!
Uspio/Uspjela sam!

[Fri Nov 07 15:52:34 2003]
I've given up my little flat in the countryside and have already moved out.
Napustio/Napustila sam svoj mali stan na selu i već preselio/preselila u novi.

[Fri Nov 07 15:56:31 2003]
My new home is right in the centre of Munich, only 700m from Stachus.
Moj novi dom je točno u središtu ... (grad), samo 700m od ... hotela.

[Fri Nov 07 15:57:32 2003]
I've only been here two weeks but I already feel at home.
Ovdje sam tek dva tjedna, a već se osjećam kao kod kuće.

[Mon Nov 10 11:04:43 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 11:04:46 2003]
Press release
Izjava za tisak

[Mon Nov 10 11:04:48 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 11:05:21 2003]
Press release:
Izjava za tisak:

[Mon Nov 10 11:05:24 2003]
announcement of a change of representative
Priopćenje o promjeni predstavnika

[Mon Nov 10 11:05:34 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 11:07:25 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Poštovana gđo #IME#,

[Mon Nov 10 11:08:44 2003]
We regret that Mr #NAME#, who has visited you on a regular basis over the last few years, will be leaving us on #DATE# to move to another part of the country.
Sa željanjem Vas obavještavamo da se gospodin #IME#, koji Vas je redovito posjećivao tijekom posljednjih nekoliko godina, seli dana #DATUM# u drugi dio zemlje.

[Mon Nov 10 11:09:21 2003]
We have been looking for a worthy successor to him for some time, and we now believe that we have found one.
Već neko vrijeme smo tražili nekoga tko će mu biti dostojna zamjena, i sada vjerujemo da smo našli takvu osobu.

[Mon Nov 10 11:11:14 2003]
We are convinced that he will be able to help you just as competently as his predecessor.
Uvjereni smo da će Vam moći pomagati jednako uspješno kao i njegov prethodnik.

[Mon Nov 10 11:11:15 2003]
Mr #NAME# will be calling you sometime in the next few days to introduce himself in person.
Gospodin #IME# će Vas nazvati u sljedećih nekoliko dana da Vam se osobno predstavi.

[Mon Nov 10 11:11:21 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 11:11:27 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 11:11:32 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 11:11:32 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 11:16:45 2003]
I'm sure you'll want to pop by sometime soon now that I've made you curious.
Sigurno ćeš me uskoro poželjeti posjetiti sada kad sam pobudio/pobudila tvoju znatiželju.

[Mon Nov 10 11:16:51 2003]
My new address is:
Moja nova adresa je:

[Mon Nov 10 11:20:00 2003]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Mon Nov 10 11:20:17 2003]
Love,
S ljubavlju,

[Mon Nov 10 11:20:21 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 11:21:05 2003]
P.S.
P.S.

[Mon Nov 10 11:21:10 2003]
You can of course reach me electronically:
Naravno, možeš me kontaktirati na e-mail adresu:

[Mon Nov 10 11:22:25 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 11:22:28 2003]
Correspondence when moving into a new house
Pismo povodom preseljenja u novu kuću

[Mon Nov 10 11:23:06 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 11:23:08 2003]
New Internet home page/New e-mail address
Nova Internet stranica/Nova e-mail adresa

[Mon Nov 10 11:23:25 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 11:23:46 2003]
Dear #NAME#
Dragi/Draga #IME#

[Mon Nov 10 11:24:08 2003]
Now you can reach us any time!
Sada nas možeš kontaktirati u bilo kojem trenutku!

[Mon Nov 10 11:25:20 2003]
Communication without barriers has finally caught up with us.
Komunikacija bez prepreka napokon je stigla i do nas.

[Mon Nov 10 11:28:13 2003]
Since #DATE# we have had our own website, which enables you to get a better picture of what our company has to offer.
Od #DATUM# imali smo vlastitu web stranicu, koja ti omogućava da dobiješ bolju sliku o onome što nudi naša tvrtka.

[Mon Nov 10 11:28:24 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 11:28:31 2003]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Mon Nov 10 11:28:40 2003]
Tel:
Telefon:

[Mon Nov 10 11:28:43 2003]
#NUMBER# (also answering machine)
#BROJ# (također i telefonska sekretarica)

[Mon Nov 10 11:28:49 2003]
Fax:
Telefaks:

[Mon Nov 10 11:28:51 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Mon Nov 10 11:29:09 2003]
Mobile:
Mobitel:

[Mon Nov 10 11:29:11 2003]
#NUMBER#
#BROJ#

[Mon Nov 10 11:29:13 2003]
e-mail:
e-mail:

[Mon Nov 10 11:29:14 2003]
....Website:
Web stranica:

[Mon Nov 10 11:30:36 2003]
www.
www.

[Mon Nov 10 11:30:38 2003]
....We hope that you will enjoy making frequent use of our extended contact list!
Nadamo se da ćeš uživati u čestom korištenju našeg proširenog popisa kontakata!

[Mon Nov 10 11:30:43 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 11:30:48 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 11:30:48 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 11:34:10 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 11:34:12 2003]
Correspondence when moving into a new house
Pismo povodom preseljenja u novu kuću

[Mon Nov 10 11:34:28 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 11:34:31 2003]
Threat to sue an estate agent
Prijetnja tužbom trgovcu nekretninama

[Mon Nov 10 11:34:42 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 11:35:44 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Mon Nov 10 11:36:37 2003]
Your letter of #DATE# re reduction of your agency fee
Vaše pismo od dana #DATUM#, u svezi smanjenja Vaše agencijske pristojbe Poštovani gospodine #IME#

[Mon Nov 10 11:37:03 2003]
Thank you for your letter, which I received yesterday.
Zahvaljujem na Vašem pismu, koje sam primio/primila jučer.

[Mon Nov 10 11:38:44 2003]
I cannot however agree with your position.
Međutim, ne mogu se složiti s Vašim stavom.

[Mon Nov 10 11:39:33 2003]
You are correct in saying that you acted as agent in the rental of my new apartment on the assumption that the monthly rent was Ł---.
U pravu ste kad kažete da ste postupili kao posrednik u iznajmljivanju moga novog stana, pod pretpostavkom da je mjesečni najam iznosio ---.

[Mon Nov 10 11:40:45 2003]
--, and that you took this as the basis of your commission.
-- KN, i da ste taj iznos uzeli kao osnovu za Vašu pristojbu.

[Mon Nov 10 11:41:29 2003]
-- per month.
-- KN mjesečno.

[Mon Nov 10 11:43:32 2003]
This alteration is also applicable to the calculation of the estate agent's commission.
Ta promjena se također primjenjuje na izračun pristojbe trgovcu nekretninama.

[Mon Nov 10 11:43:59 2003]
The court of #PLACE# also view the matter in this way (see file number #NUMBER#).
Sud u #MJESTO# također promatra predmet na ovaj način (vidjeti dokument broj #BROJ#).

[Mon Nov 10 11:44:33 2003]
Please transfer the excess Ł--.
Molim Vas, uplatite višak iznosa od --.

[Mon Nov 10 11:44:42 2003]
-- to my account, number #NUMBER#, at #NAME# Bank, sort code #NUMBER#.
-- KN na moj račun, broj #BROJ#, u #NAZIV BANKE#, šifra #BROJ#.

[Mon Nov 10 11:44:43 2003]
Thank you.
Hvala Vam.

[Mon Nov 10 11:44:48 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 11:44:48 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 11:46:42 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 11:46:45 2003]
Club and society letters
Pisma klubova i udruga

[Mon Nov 10 11:47:33 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 11:47:37 2003]
Circular letter to all members
Okružnica svim članovima

[Mon Nov 10 11:48:19 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 11:49:12 2003]
Dear Members,
Poštovani članovi,

[Mon Nov 10 11:50:18 2003]
For all those who were unable to attend our last meeting, here are the minutes:
Za sve one koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati našem posljednjem sastanku, ovdje je zapisnik:

[Mon Nov 10 12:01:40 2003]
#NAME# was chosen as our new Chairman according to the society statutes.
Za sve one koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati našem posljednjem sastanku, ovdje je zapisnik:#IME# je izabran za našeg novog predsjednika prema uredbama udruženja.

[Mon Nov 10 12:03:46 2003]
After being elected he donated a 100 litre barrel of beer for the next society fęte.
Nakon što je izabran, donirao je bačvu od 100 litara piva za sljedeću svečanost našeg udruženja.

[Mon Nov 10 12:04:58 2003]
The clubroom opening times will be extended to 12.00 midnight in summer until further notice.
Prostorije kluba će tijekom ljeta biti otvorene do ponoći, do sljedeće obavijesti.

[Mon Nov 10 12:07:29 2003]
Kind regards,
Srdačni pozdravi,

[Mon Nov 10 12:07:29 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:08:56 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:08:58 2003]
Club and society letters
Pisma klubova i udruženja

[Mon Nov 10 12:09:39 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:09:41 2003]
Circular letter regarding increase in membership fees
Okružnica u svezi poskupljenja članarine

[Mon Nov 10 12:10:01 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:11:03 2003]
Dear Members,
Poštovani članovi,

[Mon Nov 10 12:12:03 2003]
I regret to tell you that the rent for our society's rooms has gone up.
Sa žaljenjem Vas moram obavijestiti da je poskupio najam naših klupskih prostorija.

[Mon Nov 10 12:13:07 2003]
Thanks to the continued increase in membership we have been able to cover the additional rental costs so far.
Zahvaljujući stalnom povećanju broja članova, dosada smo mogli pokrivati dodatne torškove najamnine.

[Mon Nov 10 12:15:08 2003]
We do however hope to be able to lower it again next year.
Ipak, nadamo se da ćemo sljedeće godine cijenu čalnarine moći ponovo smanjiti.

[Mon Nov 10 12:15:12 2003]
The new annual fees are valid from #DATE# and are as follows:
Nova godišnja članarina vrijedi od #DATUM# i iznosi prema sljedećem:

[Mon Nov 10 12:15:14 2003]
Schoolchildren and students:
Učenici i studenti:

[Mon Nov 10 12:15:18 2003]
Ł--.
--.

[Mon Nov 10 12:15:25 2003]
--Adults:
Odrasle osobe:

[Mon Nov 10 12:15:28 2003]
Ł--.
--.

[Mon Nov 10 12:15:44 2003]
--Senior citizens (over 65):
Umirovljenici (preko 65):

[Mon Nov 10 12:16:29 2003]
Ł--.
--.

[Mon Nov 10 12:16:47 2003]
--We hope you will understand the reasons for this step.
Nadamo se da ćete razumjeti razloge zbog kojih smo bili prisiljeni poduzeti ove mjere.

[Mon Nov 10 12:16:54 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 12:16:57 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:16:57 2003]
Treasurer
Blagajnik

[Mon Nov 10 12:18:29 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:18:32 2003]
Club and society letters
Pisma klubova i udruženja

[Mon Nov 10 12:18:49 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:18:52 2003]
Resigning membership
Podnošenje ostavke na članstvo

[Mon Nov 10 12:18:54 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:19:04 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Mon Nov 10 12:20:41 2003]
Membership resignation
Poštovani gospodine ili gospođo

[Mon Nov 10 12:22:26 2003]
I hereby resign my membership of your association from the earliest possible date.
Ovim putem se povlačim iz članstva u Vašem udruženju, počevši od najranijeg mogućeg datuma.

[Mon Nov 10 12:22:34 2003]
Please confirm my resignation in writing together with the date on which my membership will end.
Molim Vas, potvrdite moju ostavku pismenim putem, te me obavijestite o datumu od kojega prestaje moje članstvo.

[Mon Nov 10 12:22:39 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 12:22:39 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:24:06 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:24:09 2003]
Delivery
Dostava

[Mon Nov 10 12:24:14 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:24:17 2003]
Delivery of documents
Dostava dokumenata

[Mon Nov 10 12:24:29 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:24:45 2003]
Dear Mr. #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Mon Nov 10 12:27:10 2003]
Our telephone conversation of #DATE#
Naš telefonski razgovor dana #DATUM#Poštovani gospodine #IME#

[Mon Nov 10 12:28:32 2003]
Please find enclosed the documents you required, as discussed on #DATE#.
U prilogu ovoga pisma naći ćete priložene dokumente koje ste zatražili, kako smo se dogovorili dana #DATUM#.

[Mon Nov 10 12:28:34 2003]
We would like to remind you that these documents are highly confidential and copying or distributing them to third persons is strictly prohibited.
Željeli bismo Vas podsjetiti da su ovi dokumenti krajnje povjerljivi, i da je njihovo kopiranje ili pokazivanje trećim osobama strogo zabranjeno.

[Mon Nov 10 12:28:40 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 12:28:51 2003]
p.p. #NAME#
p. #IME#

[Mon Nov 10 12:28:56 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 12:29:02 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 12:29:02 2003]
Enc
U prilogu

[Mon Nov 10 12:32:22 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:32:24 2003]
Correspondence with insurance companies
Pisma osiguravajućim društvima

[Mon Nov 10 12:33:25 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:33:28 2003]
Insurance claim for refund of travel costs after cancellation
Osiguravajući zahtjev za povratom troškova putovanja nakon otkazivanja putovanja

[Mon Nov 10 12:33:50 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:33:51 2003]
Insurance against cancellation of holiday, no #NUMBER#
Osiguranje protiv otkazivanja odmora, br. #BROJ#

[Mon Nov 10 12:38:10 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Mon Nov 10 12:38:27 2003]
I have unfortunately had to cancel my two-week holiday in America, which was insured with your company against such an eventuality, because of illness.
Nažalost, bio/bila sam prisiljen/prisiljena zbog bolesti otkazati svoj dvotjedni odmor u Americi, koji je posredstvom Vaše tvrtke bio osiguran protiv takvoga slučaja.

[Mon Nov 10 12:38:49 2003]
The travel agent has sent me an invoice for Ł--.
Putnički agent mi je poslao račun od --.

[Mon Nov 10 12:40:38 2003]
-- in cancellation fees.
-- za troškove otkazivanja.

[Mon Nov 10 12:41:05 2003]
I would be grateful if you would transfer the amount incurred to my account no. #NUMBER# with the Stadtsparkasse #PLACE#, sort code #NUMBER#.
Bio/Bila bih Vam zahvalan/zahvalna kada biste uplatili naznačenu svotu na moj račun br. #BROJ# u ... banci #MJESTO#, šifra #BROJ#.

[Mon Nov 10 12:41:27 2003]
I enclose a doctor's certificate for your files.
Prilažem liječničku potvrdu za Vašu dokumentaciju.

[Mon Nov 10 12:41:50 2003]
Thank you in advance for your trouble.
Unaprijed Vam se zahvaljujem na trudu.

[Mon Nov 10 12:41:55 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 12:42:01 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:42:01 2003]
Enc
U prilogu

[Mon Nov 10 12:43:14 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:43:17 2003]
Authorisations
Autorizacije

[Mon Nov 10 12:43:22 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:43:25 2003]
Power of attorney
Punomoć

[Mon Nov 10 12:44:49 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:45:46 2003]
I, #NAME#, invest my employee, Mr. #NAME#, born on #DATE#, with the power of attorney to take receipt of the following documents:
Ja, #IME#, dodjeljujem mojemu zaposlenikau, gospodinu #IME#, rođenom dana #DATUM#, punomoć za preuzimanje sljedećih isprava:

[Mon Nov 10 12:46:04 2003]
Patent confirmation of #DATE#
Potvrdu o patentu, od dana #DATUM#

[Mon Nov 10 12:46:09 2003]
Authorisation of #DATE#
Autorizaciju, od dana #DATUM#

[Mon Nov 10 12:46:15 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:46:24 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 12:46:24 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 12:47:11 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:47:14 2003]
Authorisations
Autorizacije

[Mon Nov 10 12:47:16 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:47:19 2003]
Power of attorney II
Punomoć II

[Mon Nov 10 12:47:20 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:49:31 2003]
Authorisation
Autorizacija

[Mon Nov 10 12:49:36 2003]
We hereby authorise our employee, Ms. #NAME#, born on #DATE#, resident at #PLACE# , to register all vehicles in the name of our company.
Ovim putem ovlašćujemo našu zaposlenicu, gđu #IME#, rođenu dana #DATUM#, s mjestom stanovanja u #MJESTO#, da registrira sva vozila u ime naše tvrtke.

[Mon Nov 10 12:49:42 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:49:47 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 12:49:47 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 12:52:12 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:52:31 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:52:34 2003]
Renting a flat
Iznajmljivanje stana

[Mon Nov 10 12:52:36 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 12:52:38 2003]
Flat for rent
Stan za iznajmljivanje

[Mon Nov 10 12:53:14 2003]
Dear Sir or Madam
Poštovani gospodine ili gospođo

[Mon Nov 10 12:55:17 2003]
.... (newspaper) that you also act as an agent for short-term flat rentals.
(novine) shvatio/shvatila sam da također djelujete kao posrednik za kratkoročna iznajmljivanja stanova.

[Mon Nov 10 12:55:50 2003]
I will be in London on business from #DATE# to #DATE#, and would therefore like to rent a one-room furnished flat with bath and kitchenette for this period.
Poslovno ću boraviti u Londonu od #DATUM# do #DATUM#, i stoga bih želio/željela iznajmiti jednosobni namješten stan s kupaonicom i čajnom kuhinjom tijekom navedenoga razdoblja.

[Mon Nov 10 12:56:07 2003]
It should be near an underground station and, if possible, in West London.
Trebao bi se nalaziti u blizini podzemne postaje i, po mogućnosti, u zapadnom dijelu Londona.

[Mon Nov 10 12:56:21 2003]
My price limit is around Ł--.
Moja cjenovna granica je oko --.

[Mon Nov 10 12:57:05 2003]
-- per week.
-- KN tjedno.

[Mon Nov 10 12:57:44 2003]
Please let me know as soon as possible whether you have something which suits these requirements.
Molim Vas, javite mi što je prije moguće imate li nešto što odgovara ovim zahtjevima.

[Mon Nov 10 12:57:52 2003]
Thanking you in anticipation,
Unaprijed Vam zahvaljujem, i očekujem Vaš odgovor,

[Mon Nov 10 12:57:57 2003]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 12:57:57 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 12:59:23 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 12:59:26 2003]
Interim replies
Privremeni odgovori

[Mon Nov 10 12:59:42 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 12:59:44 2003]
Provisional reply to a personal assistant
Privremeni odgovor osobnom pomoćniku

[Mon Nov 10 13:00:47 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:09:08 2003]
Your job application of #DATE# as a PA
Vaša zamolba za posao javnog računovođe, od dana #DATUM#

[Mon Nov 10 14:09:53 2003]
Dear Ms #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Mon Nov 10 14:11:11 2003]
Many thanks for your application.
Zahvaljujemo na Vašoj zamolbi.

[Mon Nov 10 14:11:58 2003]
.... (newspaper).
. (novine).

[Mon Nov 10 14:13:32 2003]
As you can imagine, these will take us some time to work through.
Kao što možete pretpostaviti, trebat će nam neko vrijeme da sve te zamolbe pročitamo.

[Mon Nov 10 14:13:34 2003]
We estimate that we will be able to send you a reply in about three weeks' time, and would ask you to remain patient until then.
Prema našoj procjeni, moći ćemo Vam poslati odgovor u roku od otprilike tri tjedna, te Vas molimo da se strpite do tada.

[Mon Nov 10 14:13:40 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 14:13:46 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 14:13:55 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 14:13:55 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 14:15:39 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:15:41 2003]
Interim replies
Privremeni odgovori

[Mon Nov 10 14:15:57 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:16:01 2003]
Interim reply to an office worker
Privremeni odgovor uredskom službeniku

[Mon Nov 10 14:17:05 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:18:04 2003]
Dear Mrs #NAME#
Poštovana gđo #IME#

[Mon Nov 10 14:19:17 2003]
Thank you for your job application which we received earlier this week.
Zahvaljujemo na Vašoj zamolbi za posao koju smo primili početkom ovoga tjedna.

[Mon Nov 10 14:22:07 2003]
We will then be inviting six applicants for interview.
Tada ćemo pozvati šest kandidata na razgovor.

[Mon Nov 10 14:22:22 2003]
Should you be one of those selected, we will call you to arrange a suitable time.
Budete li i Vi među odabranim kandidatima, nazvat ćemo Vas da dogovorimo odgovarajuće vrijeme za razgovor.

[Mon Nov 10 14:22:24 2003]
Thank you for your understanding.
Hvala Vam na razumijevanju.

[Mon Nov 10 14:22:29 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 14:22:35 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 14:22:40 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 14:22:40 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 14:24:59 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:25:01 2003]
Interim replies
Privremeni odgovori

[Mon Nov 10 14:25:30 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:25:49 2003]
Interim repy to an application (general)
Privremeni odgovor na zamolbu za posao (općenito)

[Mon Nov 10 14:26:05 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:26:17 2003]
Your job application of #DATE#
Vaša zamolba za posao od dana #DATUM#

[Mon Nov 10 14:26:56 2003]
Dear Mr #NAME#
Poštovani gospodine #IME#

[Mon Nov 10 14:33:17 2003]
Thank you very much for your detailed application.
Zahvaljujemo Vam na Vašoj iscrpnoj zamolbi.

[Mon Nov 10 14:35:13 2003]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Nov 10 14:35:20 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 14:35:25 2003]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Nov 10 14:35:25 2003]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Nov 10 14:36:58 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:37:00 2003]
Greetings
Pozdravi

[Mon Nov 10 14:37:23 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:37:26 2003]
Holiday greetings
Pozdravi s odmora

[Mon Nov 10 14:37:46 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:38:10 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 14:38:46 2003]
Greetings from sunny #PLACE#!
Puno pozdrava iz sunčanog #MJESTO#!

[Mon Nov 10 14:39:23 2003]
The weather is fantastic, the sea is blue - what more could one ask for?
Vrijeme je fantastično, more plavo - što bi još čovjek mogao poželjeti?

[Mon Nov 10 14:39:30 2003]
I hope your holiday is as good as the one I'm having right now!
Nadam se da je tvoj odmor jednako dobar kao što je i moj!

[Mon Nov 10 14:39:35 2003]
Love from
Voli te

[Mon Nov 10 14:39:35 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 14:40:26 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:40:28 2003]
Greetings
Pozdravi

[Mon Nov 10 14:40:48 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:40:50 2003]
Greetings to someone you met on holiday
Pozdravi osobi koju ste upoznali na odmoru

[Mon Nov 10 14:41:02 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:41:19 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 14:43:06 2003]
Many thanks for the photos.
Puno hvala na fotografijama.

[Mon Nov 10 14:43:49 2003]
Whenever I look at our wonderful holiday snaps, I feel like going straight back south to the sunshine.
Svaki put kada pogledam naše prekrasne slike s odmora, poželim se odmah vratiti na sunčani jug svjetlost.

[Mon Nov 10 14:44:30 2003]
The three weeks in the Holiday Club really were among the best I've ever had.
Tri tjedana u Holiday Klubu zaista su među najboljima koje sam ikada doživio/doživjela.

[Mon Nov 10 14:45:54 2003]
Above all, I'm especially glad that I met you.
Nadasve, posebno mi je drago što sam upoznao/upoznala tebe.

[Mon Nov 10 14:46:52 2003]
I've made acquaintances on holiday before but have never had the feeling until now that they might become any more than that.
I prije sam sklapao/sklapala poznanstva na odmoru, ali nikada dosad nisam osjećao/osjećala da bi to prijatelstvo moglo prerasti u nešto veće.

[Mon Nov 10 14:47:59 2003]
I'm sure it'll be a really good evening.
Siguran/Sigurna sam da bi to bila odlična večer.

[Mon Nov 10 14:48:06 2003]
Hope to see you soon.
Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti.

[Mon Nov 10 14:48:10 2003]
Best wishes,
Sve najbolje,

[Mon Nov 10 14:48:12 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 14:49:26 2003]
P.S.
P.S.

[Mon Nov 10 14:49:27 2003]
I found some sand and a couple of tiny seashells in my jacket pocket yesterday.
Jučer sam u džepu jakne pronašao/pronašla malo pijeska i par sićušnih morskih školjki.

[Mon Nov 10 14:49:27 2003]
..
Jučer sam u džepu jakne pronašao/pronašla malo pijeska i par sićušnih morskih školjki...

[Mon Nov 10 14:51:27 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:51:45 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:51:48 2003]
Congratulations on Confirmation I
Čestitke povodom krizme I

[Mon Nov 10 14:52:00 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:52:14 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 14:53:32 2003]
Many thanks for the photos.
Puno hvala na fotografijama.

[Mon Nov 10 14:54:08 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 14:54:26 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 14:54:29 2003]
Congratulations on Confirmation II
Čestitke povodom krizme II

[Mon Nov 10 14:54:44 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 14:55:43 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 14:59:07 2003]
I'm afraid I won't be able to be there in person, but I want you to know that I'm very proud of you.
Bojim se da neću moći osobno prisustvovati, ali želim da znaš da sam vrlo ponosan/ponosna na tebe.

[Mon Nov 10 14:59:57 2003]
Your father told me the two of you bought a beautiful dress for your special day.
Tvoj otac mi je rekao ste vas dvoje odabrali prekrasnu haljinu za taj tvoj poseban dan.

[Mon Nov 10 15:01:29 2003]
I imagine you'll look like a little princess in it.
Zamišljam da ćeš u njoj izgledati kao mala princeza.

[Mon Nov 10 15:02:03 2003]
As I wasn't quite sure what kind of present a young lady your age would like best, I've enclosed a little something for your wallet.
Kako nisam bio/bila sasvim siguran/sigurna kakav poklon bi se najviše svidio mladoj dami poput tebe, odlučio/odlučila sam dati mali prilog za tvoju kasicu.

[Mon Nov 10 15:02:16 2003]
I'm sure you'll know what to do with it.
Siguran/Sigurna sam da ćeš znati što učiniti s tim novcem.

[Mon Nov 10 15:02:21 2003]
Much love from
Puno te voli

[Mon Nov 10 15:02:23 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 15:02:57 2003]
P.S.
P.S.

[Mon Nov 10 15:02:57 2003]
Love to your parents too.
Pozdrav i tvojim roditeljima.

[Mon Nov 10 15:05:13 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:05:50 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:05:53 2003]
Letter of thanks for Confirmation presents
Pismo zahvale na poklonima povodom krizme

[Mon Nov 10 15:06:07 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:07:51 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 15:08:41 2003]
Thank you very much for your good wishes and for the wonderful book on horses that you gave me for my Confirmation.
Puno hvala na lijepim željama i na prekrasnoj knjizi o konjima koju ste mi poklonili povodom moje krizme.

[Mon Nov 10 15:09:12 2003]
Everyone knows how much I love horses, but how did you know that Arabs are my favourites?
Svi znaju koliko volim konje, ali kako ste znali da su mi arapski konji najdraži?

[Mon Nov 10 15:10:10 2003]
I learnt a lot of new things from your book.
Naučio/Naučila sam mnogo toga novoga iz vaše knjige.

[Mon Nov 10 15:10:56 2003]
The more I read the more I think I'd like to have an Arab later on.
Što ju više čitam, sve više mislim da bih i sam/sama želio/željela imati jednoga arapskog konja.

[Mon Nov 10 15:11:13 2003]
Mummy says though that I ought to have riding lessons on a pony first.
Mama kaže da prvo ipak trebam uzeti poduku iz jahanja na poniju.

[Mon Nov 10 15:11:37 2003]
I suppose she's right.
Pretpostavljam da je u pravu.

[Mon Nov 10 15:11:58 2003]
Thank you again so much for your present.
Još jednom vam puno hvala za poklonu.

[Mon Nov 10 15:12:17 2003]
I really loved it.
Stvarno mi se jako sviđa.

[Mon Nov 10 15:12:23 2003]
Love from
Voli vas

[Mon Nov 10 15:12:24 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 15:12:49 2003]
P.S.
P.S.

[Mon Nov 10 15:12:49 2003]
I'm going to take my book to school with me tomorrow.
Sutra ću knjigu ponijeti sa sobom u školu.

[Mon Nov 10 15:14:40 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:15:18 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:15:33 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:17:06 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 15:20:58 2003]
I hope you get lots of nice presents and have a lovely day with your parents and relatives.
Nadam se da ćeš dobiti mnoštvo lijepih poklona, i da ćeš provesti lijep dan s tvojim roditeljima i rođacima.

[Mon Nov 10 15:21:37 2003]
I have sent you your present today by parcel post so that you won't have to wait for it until I come to see you next month.
Ja sam ti danas poslao/poslala poklon putem pošte, pa nećeš na njega morati čekati dok vam ne dođem u posjet sljedeći mjesec.

[Mon Nov 10 15:22:05 2003]
If the postman keeps his promise, it should be waiting for you on the table after school tomorrow.
Ako poštar održi svoje obećanje, poklon bi te trebao čekati na stolu kad se sutra vratiš iz škole.

[Mon Nov 10 15:22:10 2003]
Lots of love, and have fun,
Puno te voli, i želi ti lijepu zabavu,

[Mon Nov 10 15:22:10 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 15:23:34 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:23:51 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:24:16 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:25:24 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 15:29:39 2003]
We hope you have a celebration to remember, and send you our very best wishes for your big day - God bless you.
Nadamo se da će svečanost vrijedna pamćenja, i šaljemo ti najljepše želje povodom tvojega velikog dana - Bog te blagoslovio.

[Mon Nov 10 15:31:01 2003]
You can be sure though that our thoughts will be with you.
ž Ipak, budi siguran/sigurna da će naše misli biti uz tebe.

[Mon Nov 10 15:31:51 2003]
We'll bring your present along the next time we come to see you.
Donijet ćemo ti poklon sljedeći put kada dođemo u posjet.

[Mon Nov 10 15:31:55 2003]
Send our love to your parents, and have fun at your party.
Prenesi naše pozdrave svojim roditeljima, i lijepo se provedi na svojoj proslavi.

[Mon Nov 10 15:32:08 2003]
Best wishes,
Najljepše želje,

[Mon Nov 10 15:32:08 2003]
#NAME# & #NAME#
#IME# i #IME#

[Mon Nov 10 15:34:15 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:34:36 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:34:38 2003]
Congratulations on a Confirmation
Čestitka povodom krizme

[Mon Nov 10 15:34:50 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:35:50 2003]
Dear #NAME#,
Dragi/Draga #IME#,

[Mon Nov 10 15:37:21 2003]
It's been a while since your First Communion, and now you're a full member of our Church.
Već je prošlo neko vrijeme od tvoje prve pričesti, i sada si punopravni član naše Crkve.

[Mon Nov 10 15:37:34 2003]
We hope you'll like our little present, and that it will always remind you of us.
Nadamo se da će ti se svidjeti naši mali poklon, i da će te uvijek podsjećati na nas.

[Mon Nov 10 15:37:53 2003]
Much love from
Puno te vole

[Mon Nov 10 15:37:53 2003]
Aunt (or Auntie) #NAME# and Uncle #NAME#
Teta () #IME# i tetak #IME#

[Mon Nov 10 15:39:17 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:39:43 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:39:45 2003]
Letter of thanks for a Confirmation present
Pismo zahvale na poklonu povodom krizme

[Mon Nov 10 15:39:59 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:40:57 2003]
Dear Mrs #NAME#,
Draga gđo #IME#,

[Mon Nov 10 15:42:46 2003]
Thank you so much for the wonderful book about the Antarctic which you gave me for my Confirmation.
Puno Vam hvala na prekrasnoj knjizi o Antarktiku koju ste mi darovali povodom moje krizme.

[Mon Nov 10 15:45:40 2003]
Your book with all its beautiful illustrations is one of the best presents I got for my Confirmation.
Vaša knjiga, sa svim onim prekrasnim ilustracijama, jedan je od najboljih poklona koje sam dobio/dobila povodom krizme.

[Mon Nov 10 15:46:10 2003]
Thank you again, and much love,
Još jednom Vam hvala, i puno Vas voli,

[Mon Nov 10 15:46:10 2003]
#NAME#
#IME#

[Mon Nov 10 15:47:27 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:48:04 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:48:07 2003]
Short letter of congratulations on a wedding
Kratke čestitke povodom vjenčanja

[Mon Nov 10 15:48:32 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:49:26 2003]
To the happy couple!
Sretni paru!

[Mon Nov 10 15:51:12 2003]
Enjoy the "happiest day of your lives", and of course the honeymoon afterwards.
Uživajte u "najsretnijim danima u životu", i naravno, nakon toga u medenom mjesecu.

[Mon Nov 10 15:51:28 2003]
With much love and best wishes for your wedding day,
Puno ljubavi i sve najbolje povodom dana vašega vjenčanja, žele vam

[Mon Nov 10 15:51:28 2003]
#NAME# and #NAME#
#IME# i #IME#

[Mon Nov 10 15:52:19 2003]
TITLE:
TITLE:

[Mon Nov 10 15:52:52 2003]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Nov 10 15:52:55 2003]
Congratulations to a colleague on his marriage
Čestitke kolegi povodom njegovoga vjenčanja

[Mon Nov 10 15:53:04 2003]
BODY:
BODY:

[Mon Nov 10 15:54:16 2003]
Dear #NAME#,
Dragi #IME#,

[Mon Nov 10 15:54:59 2003]
We are delighted to hear that you have got married during your holiday, and would like to send you our warmest congratulations after the event.
Razveselili smo se kad smo čuli da si se oženio tijekom praznika, i želimo ti uputiti naše najtoplije čestitke nakon sretnog događaja.

[Mon Nov 10 15:55:52 2003]
Your wife is a very lucky woman to have landed a husband like you!
Tvoja žena je prava sretnica kada je dobila supruga poput tebe!