NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Nov 03 09:11:45 2003]
In two days' time we will be going to the mountains on holiday, which we have been looking forward to for some time now.
Za dva dana odlazimo na odmor u planine, čemu se veselimo već neko vrijeme.

[Mon Nov 03 09:12:37 2003]
Otherwise we would really have loved to come.
Inače bismo vrlo rado došli.

[Mon Nov 03 09:13:59 2003]
We still have happy memories of your company's 10th anniversary celebration.
Još uvijek se s veseljem sjećamo proslave desete obljetnice Vaše tvrtke.

[Mon Nov 03 09:13:59 2003]
Everything was perfectly organised, and all the guests, not least ourselves, had a wonderful time dancing and listening to the music until well into the early hours.
Sve je bilo savršeno organizirano i svi gosti, a ne samo mi, su se sjajno proveli uz ples i glazbu sve do ranih jutarnjih sati.

[Mon Nov 03 09:19:17 2003]
All the best for the future!
Želim Vam sve najbolje u budućnosti!

[Mon Nov 03 09:20:00 2003]
May your entrepreneurial spirit go from strength to strength, and may your handling of the business continue to do your father credit!
Neka Vaš poduzetnički duh ide dalje iz uspjeha u uspjeh, i neka se vaše upravljanje poslom nastavi na čast Vašem ocu!

[Mon Nov 03 09:20:00 2003]
I hope the weather stays fine for you on the #DATE#, and that you and your guests have a great evening.
Nadam se da će #DATUM# biti lijepo vrijeme, i da ćete Vi i vaši gosti provesti sjajnu večer.

[Mon Nov 03 09:26:36 2003]
It was very kind of you to think of me when compiling the guest list for your company's anniversary party - thank you very much.
Vrlo je ljubazno od Vas što ste me se sjetili kad ste sastavljali popis uzvanika za proslavu obljetnice Vaše tvrtke - najljepša Vam hvala.

[Mon Nov 03 09:26:36 2003]
I was very pleased to receive your invitation and would have loved to come.
Jako me razveselio Vaš poziv i volio bih da mogu doći.

[Mon Nov 03 09:30:03 2003]
Unfortunately, however, some business partners of ours from #PLACE# are coming to see us on precisely the day of your celebration, and I arranged some weeks ago that I would look after them during their visit.
No nažalost, neki naši poslovni partneri iz #MJESTO# nam dolaze baš na dan Vaše proslave, i prije nekoliko tjedana sam dogovorio da ću se brinuti za njih tijekom njihovog posjeta.

[Mon Nov 03 09:30:59 2003]
I am now bound to keep my word, and am indeed happy to do so.
Moram održati riječ, i zaista sam sretan što to mogu učiniti.

[Mon Nov 03 09:30:59 2003]
Regrettably, though, this means that I cannot accept your invitation.
Premda to nažalost znači da ne mogu prihvatiti Vaš poziv.

[Mon Nov 03 09:33:38 2003]
I hope nonetheless that you have a very special and enjoyable day, and that your party is a great success.
Nadam se, ipak, da ćete provesti izniman i ugodan dan, i da će Vaša proslava biti uspješna.

[Mon Nov 03 09:41:14 2003]
I am afraid I will have to cancel our appointment on #DATE#.
Bojim se da ću morati otkazati naš sastanak zakazan za #DATUM#.

[Mon Nov 03 09:41:14 2003]
I know that you are very busy, which makes it annoying for both of us that I am unable to come as arranged, but Dr #NAME# has called me away at short notice to do some work at our factory in #PLACE#.
Znam da ste vrlo zaposleni, zbog čega je neugodno za nas obojicu što ne mogu doći kako je dogovoreno, ali dr. #IME# me iznenada pozvao da nešto obavim u našoj tvornici u #MJESTO#.

[Mon Nov 03 09:42:48 2003]
As I have to leave tomorrow, my secretary, #NAME#, will call you in the next few days to arrange another appointment.
Budući da odlazim sutra, moj tajnica, #IME#, će Vas sljedećih dana nazvati i ugovoriti drugi sastanak.

[Mon Nov 03 09:52:17 2003]
I am afraid I have to cancel the above appointment as a board meeting has been called unexpectedly for this particular day.
Bojim se da ću morati otkazati gore navedeni dogovor zbog toga što je sastanak uprave neočekivano sazvan baš za taj dan.

[Mon Nov 03 09:58:55 2003]
I hope that we will have less difficulty this time in arranging a new appointment.
Nadam se da ćemo ovaj put imati manje problema u dogovaranju novog sastanka.

[Mon Nov 03 09:58:55 2003]
I have had a good look at my diary, and see that I would be able to visit you at your company on any of the following days:
Dobro sam provjerio svoj raspored, i vidim da bih Vas mogao posjetiti u Vašoj tvrtki bilo koji od sljedećih dana:

[Mon Nov 03 10:02:18 2003]
Are any of these days convenient for you?
Odgovara li Vam koji od ovih datuma?

[Mon Nov 03 10:02:18 2003]
Please give me a quick call to confirm a day and a time, or to suggest any others which are better for you.
Molim Vas nazovite me da potvrdite datum i vrijeme, ili predložite neke druge termine koji Vam više odgovaraju.

[Mon Nov 03 10:13:21 2003]
I immediately called our factory in #PLACE# to ask whether we would be able to deliver the kitchen to you on #DATE#.
Odmah sam nazvao našu tvornicu u #MJESTO# i pitao jesmo li u mogućnosti dostaviti Vam kuhinju #DATUM#.

[Mon Nov 03 10:13:21 2003]
However, as I informed you on the phone, our production technology does not allow for this, as the custom-made version of this kitchen will not be ready by then.
Međutim, kako sam Vas obavijestio telefonski, naša proizvodna tehnologija to ne dopušta, budući da verzija ove kuhinje izrađena po narudžbi tada još neće biti gotova.

[Mon Nov 03 10:19:21 2003]
We can at least offer you a compromise:
Možemo Vam barem ponuditi kompromis:

[Mon Nov 03 10:19:21 2003]
we could deliver the kitchen to you in the week beginning #DATE# rather than in the week beginning #DATE# as planned.
mogli bismo Vam dostaviti kuhinju u tjednu koji počinje #DATUM#, umjesto u tjednu koji počinje #DATUM#, kako je planirano.

[Mon Nov 03 10:30:06 2003]
We have received a very large number of applications in response to our advertisement in '.
Dobili smo vrlo velik broj molbi kao odgovor na naš oglas u '.

[Mon Nov 03 10:31:18 2003]
...' (newspaper) - 189 in total.
' (novine) - ukupno 189.

[Mon Nov 03 10:31:18 2003]
We have therefore made an initial selection according to certain specific criteria:
Stoga smo učinili početni odabir prema nekim posebnim kriterijima:

[Mon Nov 03 10:37:28 2003]
As you do not fulfil any of the three criteria, I am afraid that you have not been selected for interview, and we regret that we cannot offer you any employment at this time.
Kako ne ispunjavate ni jedan od ta tri kriterija, bojim se da nećete biti pozvani na razgovor, i žao nam je što Vam zasad ne možemo ponuditi nikakav posao.

[Mon Nov 03 10:37:28 2003]
I am returning your CV and references to you with this letter.
S ovim Vam pismom vraćam Vaš životopis i preporuke.

[Mon Nov 03 10:42:56 2003]
Your enquiry regarding a vacant position in the Maintenance Dept
Vaš upit u vezi slobodnog radnog mjesta u Odjelu za održavanje

[Mon Nov 03 10:45:49 2003]
After a thorough review of personnel requirements in our company, we must unfortunately inform you that we have no position available which suits your qualifications
Nakon iscrpnog pregledavanja kadrovskih zahtjeva u našoj tvrtki, sa žalošću Vas moramo obavijestiti da trenutno nema slobodnog radnog mjesta koje bi odgovaralo Vašim kvalifikacijama

[Mon Nov 03 10:54:23 2003]
It has taken us a long time to see and speak to all the candidates for this position, but now we have finally made our choice.
Trebalo nam je mnogo vremena za razgovor i ocjenu svih kandidata za ovaj posao, ali sada smo konačno donijeli odluku.

[Mon Nov 03 10:57:37 2003]
The decision in favour of one of your fellow applicants, and thus not of yourself, was not an easy one for us.
Nije nam bilo lako odlučiti se za jednog od ostalih kandidata, a ne za Vas.

[Mon Nov 03 10:59:21 2003]
Your qualifications are most convincing, and we were also impressed by your performance at interview.
Vaše kvalifikacije su najuvjerljivije, a također nas se dojmio Vaš nastup za vrijeme razgovora.

[Mon Nov 03 10:59:21 2003]
The deciding factor in the end, however, was the necessity of taking on someone with many years' experience, which simply could not yet be expected of you.
Međutim, na kraju je odlučujući faktor bila potreba za nekim s dugogodišnjim iskustvom, što se jednostavno od Vas još ne može očekivati.

[Mon Nov 03 11:04:33 2003]
As you will remember from our conversation, we already anticipate that the death of the previous occupant of this position will cause his successor some problems in learning the ropes.
Kao što ćete se prisjetiti iz našeg razgovora, mi predviđamo da će smrt prethodnog zaposlenika na ovom položaju njegovom nasljedniku uzrokovati neke probleme u uhodavanju u posao.

[Mon Nov 03 11:04:33 2003]
We therefore felt that we should decide in favour of the applicant with the most experience.
Zbog toga smo mislili da trebamo odabrati kandidata s najviše iskustva.

[Mon Nov 03 11:07:26 2003]
Thank you very much indeed for sending us your details and for allowing us to take up so much of your time.
Najljepše Vam zahvaljujemo što ste nam poslali svoje podatke i što ste nam dozvolili da Vam oduzmemo toliko vremena.

[Mon Nov 03 11:08:01 2003]
If you are in agreement, we would like to keep your application here on file.
Ako se slažete, rado bismo sačuvali Vašu molbu u našoj dokumentaciji.

[Mon Nov 03 11:08:01 2003]
Perhaps another opportunity of working together will arise at some point in the near future.
Možda će se u skoroj budućnosti pojaviti još neka prilika za suradnju.

[Mon Nov 03 11:18:36 2003]
Thank you for sending us your detailed application for the above position
Hvala Vam što ste nam poslali opširnu prijavu za gore navedeno radno mjesto

[Mon Nov 03 11:23:33 2003]
All the applications we received for the advertised position were carefully considered.
Pomno smo razmotrili sve primljene prijave za oglašeno radno mjesto.

[Mon Nov 03 11:24:28 2003]
However, the large number of applicants meant that we could only call a selection of candidates for interview.
Međutim, veliki broj prijava je značio da smo na razgovor mogli pozvati tek manji broj odabranih kandidata.

[Mon Nov 03 11:24:28 2003]
As you do not have all the qualifications necessary for this position, we have decided in favour of other candidates.
Kako Vi nemate sve kvalifikacije potrebne za ovaj posao, odlučili smo se za druge kandidate.

[Mon Nov 03 11:29:11 2003]
We were however very impressed by your application, and if you are in agreement we would like to keep your details on file.
Međutim, veoma nas se dojmila Vaša prijava, i ako se slažete, rado bismo zadržali Vaše podatke u našoj dokumentaciji.

[Mon Nov 03 11:29:11 2003]
A similar position may become free in the near future for which you would be well suited.
U skoroj budućnosti će se možda osloboditi slično radno mjesto za koje ćete Vi biti prikladni.

[Mon Nov 03 11:58:44 2003]
We have received a great many letters from young people wishing to complete their training with us.
Dobili smo mnogo pisama od mladih ljudi koji kod nas žele dovrštiti svoju obuku.

[Mon Nov 03 11:58:44 2003]
Unfortunately, we are only able to take on seven applicants.
Nažalost, možemo primiti samo sedam kandidata.

[Mon Nov 03 12:09:14 2003]
We expect a high level of commitment and flexibility from our new trainees, and have therefore selected young men and women for these positions who have, for example, been head prefects, written for the school magazine, or been involved in community work in their free time.
Od naših novih pripravnika očekujemo visoku razinu predanosti i fleksibilnosti, i stoga smo na ova mjesta izabrali mlade ljude koji su, na primjer, bili glavni nadzornici u školi, koji su pisali za školski časopis, ili u slobodno vrijeme sudjelovali u društveno korisnom radu.

[Mon Nov 03 12:09:14 2003]
We also consider a period of weeks or months spent abroad to be a particularly good qualification.
Također smatramo da je višetjedni ili višemjesečni boravak inozemstvu osobito dobra kvalifikacija.

[Mon Nov 03 12:16:05 2003]
The response to our advertisement in '.
Odaziv na naš oglas u '.

[Mon Nov 03 12:18:40 2003]
...' (newspaper) has been overwhelming.
' (novine) je bio golem.

[Mon Nov 03 12:18:40 2003]
From a total of 175 applicants a large number were well qualified for this position and were taken into consideration, yourself among them.
Od ukupno 175 kandidata, veliki broj njih je imao potrebne kvalifikacije za ovo radno mjesto i uzeti su u obzir, uključujući i Vas.

[Mon Nov 03 12:28:40 2003]
We then selected candidates for interview who had in the past shown particular commitment to their work, for example by undertaking a period of work or training abroad.
Zatim smo za razgovor odabrali kandidate koji su dosad iskazivali posebnu predanost svome poslu tako što su, na primjer, neko vrijeme proveli radeći ili obučavajući se u inozemstvu.

[Mon Nov 03 12:28:41 2003]
We were also impressed by one candidate's successful marketing of his academic thesis.
Također nam se dojmilo uspješno tržišno plasiranje sveučilišne disertacije jednog kandidata.

[Mon Nov 03 12:32:17 2003]
We would like to thank you for your interest in bringing your undoubted skills and innovation to our company, and regret that we are unable to take advantage of your offer.
Zahvaljujemo Vam na Vašem zanimanju za donošenjem Vaše neupitne stručnosti i inovacije u našu tvrtku, i žao nam je što ne možemo iskoristiti Vašu ponudu.

[Mon Nov 03 12:37:00 2003]
Rejection of an unsolicited job application
Odbijanje samoinicijativne molbe za posao

[Mon Nov 03 12:43:10 2003]
Thank you very much for sending us your details.
Hvala Vam što ste nam poslali svoje podatke.

[Mon Nov 03 12:43:10 2003]
We always appreciate applicants who act upon their own initiative.
Mi uvijek uvažavamo kandidate koji djeluju samoinicijativno.

[Mon Nov 03 12:46:06 2003]
At the moment we do not have any position vacant within the company which would be of interest to you.
Trenutno u tvrtki nemamo slobodno radno mjesto koje bi Vas moglo zanimati.

[Mon Nov 03 12:47:56 2003]
However, as we are most impressed by your CV, initiative and qualifications, we would like to keep your application on file.
Međutim, budući da nas se iznimno dojmio Vaš životopis, inicijativa i kvalifikacije, voljeli bismo zadržati Vašu molbu u našoj dokumentaciji.

[Mon Nov 03 12:47:56 2003]
It is possible that an opportunity may soon arise for which we would be keen to invite you for interview at our offices.
Moguće je da se uskoro ukaže prilika kada ćemo Vas rado pozvati na razgovor u naš ured.

[Mon Nov 03 14:09:02 2003]
Thank you very much for your interest in assisting our personnel department.
Hvala Vam na zanimanju za pomoć u našem Odjelu za kadrovske poslove.

[Mon Nov 03 14:09:02 2003]
We appreciate your initiative and resourcefulness in writing to us.
Cijenimo što ste nam pisali i tako iskazali inicijativu i snalažljivost.

[Mon Nov 03 14:12:36 2003]
As I am sure you are aware, there is a large degree of luck involved in any unsolicited job application reaching a company at exactly the right moment.
Kao što sigurno znate, samoinicijativne molbe za posao uvelike ovise o sreći kako bi došle u tvrtku u u pravom trenutku.

[Mon Nov 03 14:13:52 2003]
At present we do not have any position free in our company for which you would be suitable.
Trenutno u našoj tvrtki nemamo nijedno slobodno mjesto kojemu biste Vi odgovarali.

[Mon Nov 03 14:13:52 2003]
The positions which might otherwise have come into question have all been occupied for some time now by very capable people.
Na radnim mjestima koja bi se inače mogla razmotriti već neko vrijeme rade vrlo sposobne osobe.

[Mon Nov 03 14:15:54 2003]
We do hope that your initiative will "hit" the right company at the right time, and that you will soon be successful in finding the kind of position you seek.
Nadamo se da će Vaša inicijativa "pogoditi" pravu tvrtku u pravo vrijeme, i da ćete uskoro pronaći posao kakav tražite.

[Mon Nov 03 14:23:57 2003]
Many thanks for the frank and open conversation we had at our offices on
Zahvaljujemo Vam na iskrenom i otvorenom razgovoru koji se odvijao u našem uredu dana

[Mon Nov 03 14:25:33 2003]
This conversation served to strengthen the very good impression which your application had already made on us.
Taj razgovor je poslužio da učvrsti vrlo dobar dojam koji je Vaša molba već bila ostavila na nas.

[Mon Nov 03 14:28:15 2003]
You will however remember that we spoke briefly of the fact that your salary requirements are considerably higher than the sum we would be able to offer you.
No prisjetit ćete se da smo nakratko razgovarali o činjenici da Vaši zahtjevi u vezi s plaćom znatno premašuju iznos koji bismo Vam mogli ponuditi.

[Mon Nov 03 14:29:16 2003]
This is the reason why we are unable to offer you the position.
To je razlog zbog kojeg Vam ne možemo ponuditi posao.

[Mon Nov 03 14:29:16 2003]
We have decided in favour of another applicant with qualifications similar to yours but whose salary expectations are lower.
Odlučili smo se za jednog drugog kandidata s kvalifikacijama sličnim Vašima, ali čija očekivanja u vezi plaće su niža.

[Mon Nov 03 14:42:25 2003]
Thank you very much for coming to our offices on #DATE#, and for our interesting and informative conversation.
Zahvaljujemo što ste dana #DATUM# došli u naš ured, kao i na zanimljivom i poučnom razgovoru.

[Mon Nov 03 14:48:44 2003]
During the course of the interview it became clear to both of us that your limited knowledge of foreign languages would probably be insufficient for the position advertised.
Za vrijeme razgovora i Vama i meni je postalo jasno da Vaše slabo poznavanje stranih jezika vjerojatno ne bi udovoljilo zahtjevima oglašenog radnog mjesta.

[Mon Nov 03 14:48:44 2003]
Your offer to learn Spanish to business level through self-financed crash courses shows considerable commitment, but was not, I am afraid, enough to convince me.
Vaša ponuda da naučite poslovni španjolski na ubrzanim tečajevima koje biste sami financirali pokazuje značajnu predanost, ali bojim se da to nije bilo dovoljno da me uvjeri.

[Mon Nov 03 14:52:46 2003]
We have therefore given preference to another candidate who speaks several languages.
Stoga smo dali prednost jednom drugom kandidatu koji govori nekoliko jezika.

[Mon Nov 03 14:54:08 2003]
However, as we are always keen to employ someone as committed and motivated as yourself in our company, we would very much like to hold on to your details, if you are in agreement.
Međutim, kako uvijek gledamo da u našoj tvrtki zapošljavamo osobe predane i motivirane kao što ste Vi, rado bismo zadržali Vaše podatke, ako se slažete.

[Mon Nov 03 14:54:08 2003]
A position may become free in our company in the near future for which languages are not of primary importance.
U skoroj budućnosti će se u našoj tvrtki možda osloboditi radno mjesto za koje poznavanje jezika neće biti od primarne važnosti.

[Mon Nov 03 14:56:27 2003]
We very much hope that at some later date we will have another opportunity to discuss the possibility of working together.
Nadamo se da ćemo nešto kasnije imati još jednu priliku da razmotrimo mogućnost suradnje.

[Mon Nov 03 15:09:44 2003]
You will no doubt already have realised from the return of your CV with this letter that we are not able to give you a positive response.
Nesumnjivo ste iz vraćenog životopisa koji je priložen uz ovo pismo već shvatili da nismo u mogućnosti dati Vam pozitivan odgovor.

[Mon Nov 03 15:09:44 2003]
We have only two traineeships open to office workers this year, which has meant that we have been forced to turn down many highly qualified and motivated applicants.
Ove godine imamo samo dva pripravnička mjesta za administrativno osoblje, što znači da smo bili prisiljeni odbiti mnoge visokokvalificirane i motivirane kandidate.

[Mon Nov 03 15:14:20 2003]
We regret that you are one of those, despite the good personal impression you made at your interview.
Žalimo što ste i Vi jedna od njih, unatoč dobrom osobnom dojmu koji ste ostavili za vrijeme razgovora.

[Mon Nov 03 15:14:20 2003]
Two other women unfortunately "pipped you at the post".
Nažalost, dvije druge žene su Vas "pretekle za dlaku".

[Mon Nov 03 15:18:37 2003]
Nonetheless, you have all the necessary academic and personal qualifications for a career in this sector.
Usprkos tome, Vi imate sve akademske i osobne kvalifikacije potrebne za karijeru u ovom polju.

[Mon Nov 03 15:18:37 2003]
We are convinced that if you continue to apply to other companies you stand a very good chance of securing a traineeship elsewhere for the job you desire.
Mi smo uvjeren da ako vi nastavite vrijediti za druge tvrtke vi stojite vrlo dobru izgled učvršćenja pripravničkog staža drugdje za posao vi želite.

[Mon Nov 03 15:33:34 2003]
Cancellation of delivery agreement of #DATE#, reference no. #NUMBER#
Poništavanje ugovora o dostavi od #DATUM#, referentni br. #BROJ#

[Mon Nov 03 15:38:38 2003]
We have enjoyed excellent business relations with your company for many years now, and I hope very much that these will not be clouded by my reason for writing to you today.
Već godinama imamo izvrstan poslovni odnos s Vašom tvrtkom, i iskreno se nadam da razlog zbog kojeg Vam danas pišem to neće pomutiti.

[Mon Nov 03 15:44:40 2003]
In recent years our customers' demands have changed markedly.
Posljednjih su se godina zahtjevi naših kupaca osjetno promijenili.

[Mon Nov 03 15:54:37 2003]
Nowadays they expect of our products that they should not only be of a very high quality but should also fulfil high ecological standards.
Danas oni očekuju da naši proizvodi budu ne samo vrlo visoke kvalitete, nego i da ispunjavaju visoke ekološke standarde.

[Mon Nov 03 15:54:37 2003]
We have therefore decided that production of our casings should be entirely turned over from metal to plastic.
Stoga smo odlučili da izrada naših kućišta u potpunosti prijeđe s metala na plastiku.

[Mon Nov 03 15:56:21 2003]
We hope that you will understand our situation and that you will agree to the cancellation of our delivery agreement for tinplate casings.
Nadamo se da ćete razumjeti našu situaciju i da ćete se složiti s poništenjem našeg ugovora o isporuci kućišta od bijelog lima.

[Mon Nov 03 16:03:47 2003]
I saw your advertisement in '.
Vidio sam Vaš oglas u '.

[Mon Nov 03 16:03:47 2003]
...' (newspaper) on Saturday #DATE# in which you were offering garden maintenance with an all-round service at an attractive price.
' (novine) od subote #DATUM# u kojem ste nudili održavanje vrta s kompletnom uslugom po pristupačnoj cijeni.

[Mon Nov 03 16:10:01 2003]
Also, do you offer any special conditions on a longer contract
Također, nudite li neke posebne uvjete za dugoročne ugovore

[Mon Nov 03 16:35:52 2003]
General enquiry to a supplier of electronic goods
Opći upit dobavljaču elektroničkih proizvoda

[Mon Nov 03 16:38:58 2003]
One of our business colleagues has recommended your company to us as one with a good reputation as a reliable supplier of the entire range of electronic goods.
Jedan naš poslovni partner nam je preporučio vašu tvrtku kao poduzeće s dobrim ugledom pouzdanog dobavljača cjelokupnog asortimana elektroničkih proizvoda.

[Mon Nov 03 16:45:28 2003]
We are an electronics retailer with five subsidiaries in #PLACE#.
Mi trgujemo na malo elektroničkim proizvodima i imamo pet podružnica u #MJESTO#.

[Mon Nov 03 16:45:28 2003]
We would like to enlarge the product range we have on offer, and are particularly interested in the following:
Željeli bismo povećati asortiman proizvoda koje nudimo, a posebno nas zanima sljedeće:

[Mon Nov 03 16:46:01 2003]
Resistors
Otpornici

[Mon Nov 03 16:46:02 2003]
Lamps and lamp accessories
Svjetiljke i dodatna oprema za svjetiljke

[Mon Nov 03 16:46:02 2003]
Alarm systems
Alarmni sustavi

[Mon Nov 03 16:49:54 2003]
Please also send us your full catalogue with your current price list together with your conditions of service, delivery and payment.
Također Vas molimo da nam pošaljete kompletan katalog s trenutnim cijenama zajedno s uvjetima usluge, isporuke i plaćanja.

[Mon Nov 03 16:49:54 2003]
You need not send us your sales representative yet as we would like to get an idea of your product range and conditions first.
Ne morate nam još slati svojeg trgovačkog predstavnika jer bismo prvo željeli stvoriti predodžbu o Vašem proizvodnom asortimanu i uvjetima.

[Tue Nov 04 11:30:20 2003]
In your advertisement in '.
U vašem oglasu u '.

[Tue Nov 04 11:30:20 2003]
...' (newspaper) of #DATE# you offer specialised software for the seminar market.
' (novine) od #DATUM# nudite specijalizirani softver za seminarsko tržište.

[Tue Nov 04 11:32:46 2003]
We are keen to structure our workflow more efficiently, and are therefore very interested in your offer
Htjeli bismo učinkovitije strukturirati naš tijek rada, i su stoga smo vrlo zainteresirani za Vašu ponudu

[Tue Nov 04 11:37:40 2003]
Please send us a no-obligation quotation for market-specific software for our company containing the following elements:
Molimo Vas da nam pošaljete neobvezujuću ponudu za tržišno specijalizirani softver za našu tvrtku, sa sljedećim elementima:

[Tue Nov 04 11:38:44 2003]
Address registration
Upis adresa

[Tue Nov 04 11:39:26 2003]
Seminar planning
Planiranje seminara

[Tue Nov 04 11:39:46 2003]
Tutor timetable planning
Planiranje rasporeda nastavnika

[Tue Nov 04 11:39:54 2003]
Room timetable planning
Planiranje rasporeda prostorija

[Tue Nov 04 11:40:03 2003]
Factoring
Fakturiranje

[Tue Nov 04 11:40:25 2003]
Accounts
Računi

[Tue Nov 04 11:40:35 2003]
Payroll
Platni popis

[Tue Nov 04 11:40:35 2003]
Advertising planning
Planiranje oglašavanja

[Tue Nov 04 11:44:52 2003]
In addition to your quotation, please send us detailed information and brochures together with your list of references.
Pored ponude, molimo pošaljite nam detaljne informacije i brošure zajedno s Vašom listom preporuka.

[Tue Nov 04 11:44:52 2003]
It would also be very useful if you could enclose a software sample if you have one available.
Također bi nam iznimno koristilo ako biste mogli priložiti uzorak softvera, ako ga imate.

[Tue Nov 04 11:52:57 2003]
I would be grateful if you could inform me whether a position as a fitter is likely to become vacant in the near future.
Bio bih Vam zahvalan kad biste me mogli obavijestiti hoće li se u skoroj budućnosti osloboditi radno mjesto montera.

[Tue Nov 04 12:19:45 2003]
We would be delighted if you could take responsibility for fitting out the salon, as you have done for the majority of our other branches.
Voljeli bismo kad biste Vi mogli preuzeti opremanje salona, kao što ste učinili u većini naših drugih podružnica.

[Tue Nov 04 12:28:39 2003]
Mr #NAME#, our hydraulic expert, will be back on #DATE#.
Gospodin #IME#, naš stručnjak za hidrauliku, će se vratiti #DATUM#.

[Tue Nov 04 12:28:39 2003]
I will forward your enquiry to him and he will call you as soon as he is back in the office.
Proslijedit ću mu Vaš upit i on će Vas nazvati čim se vrati u ured.

[Tue Nov 04 12:41:34 2003]
Subsequent to our inspection of your house I have calculated costs using the smallest possible margin, and am now in a position to make you the following offer:
Nakon razgledanja Vaše kuće izračunao sam cijene uz najmanju moguću maržu, i sada Vam mogu pružiti sljedeću ponudu:

[Tue Nov 04 12:45:56 2003]
All necessary additional work such as protective covering of floors and furniture, subsequent cleaning of floors and windowframes and disposal of old wallpaper is included in our price
zaštitno pokrivanje podova i namještaja, naknadno čišćenje podova i okvira prozora i odstranjivanje starih tapeta je uključeno u našu cijenu

[Tue Nov 04 13:01:04 2003]
We are able to offer you the equipment you require at a very favourable price, as follows
Možemo Vam ponuditi opremu koju tražite po vrlo povoljnoj cijeni, kako slijedi

[Tue Nov 04 14:11:30 2003]
Spade, fully chromium-plated, 120cm, wooden handle
Kopača, potpuno kromirana, 120cm, drvena ručka

[Tue Nov 04 14:12:41 2003]
Fork, fully chromium-plated, 120cm, wooden handle
Vile, potpuno kromirane, 120cm, drvena ručka

[Tue Nov 04 14:13:18 2003]
Rake, fully chromium-plated, 150cm, wooden handle
Grablje, potpuno kromirane, 150 cm, drvena ručka

[Tue Nov 04 14:29:14 2003]
We would have liked to have arranged a time to visit your garden and make an assessment before now, but we have been unable to reach you by phone.
Žao nam je što još nismo ugovorili termin za posjet Vašem vrtu i obavili procjenu, ali nismo Vas mogli dobiti telefonom.

[Tue Nov 04 14:29:14 2003]
A precise quotation can only be given after inspecting the location.
Preciznu ponudu s cijenama Vam možemo dati tek nakon što pregledamo lokaciju.

[Tue Nov 04 14:41:35 2003]
We understand that you would like us to start work as soon as possible.
Razumijemo da biste htjeli da počnemo raditi što je prije moguće.

[Tue Nov 04 14:41:35 2003]
Accordingly we will start on #DATE# and should be ready by #DATE#.
Sukladno tome, počet ćemo #DATUM#, a trebali bi biti gotovi do #DATUM#.

[Tue Nov 04 14:44:32 2003]
I will call you again in the next few days to make sure that someone will be in to let us into the house on the morning of #DATE#.
Ponovo ću Vas nazvati u sljedećih nekoliko dana da se dogovorimo da netko bude kod kuće i pusti nas unutra ujutro dana #DATUM#.

[Tue Nov 04 14:54:19 2003]
When we visited you on #DATE# we discussed several different possibilities for the design of your terrace.
Kad smo Vas posjetili dana #DATE# raspravljali smo o nekoliko različitih mogućnosti za uređenje vaše terase.

[Tue Nov 04 14:54:19 2003]
Have you in the meantime been able to reach a decision?
Jeste li međuvremenu donijeli odluku?

[Tue Nov 04 15:02:53 2003]
It really should not happen, but calculation mistakes do nonetheless occur from time to time.
Iako to zaista ne bi trebao biti slučaj, ali greške u izračunu se ipak katkad događaju.

[Tue Nov 04 15:02:53 2003]
Unfortunately, this was the case in our quotation to you.
Nažalost, upravo je do toga došlo u našoj ponudi poslanoj Vama.

[Tue Nov 04 15:15:17 2003]
Correspondence with banks and building societies
Korespondencija s bankama i stambenim štedionicama

[Tue Nov 04 15:32:19 2003]
On the #DATE# at around .
Dana #DATUM# u oko.

[Tue Nov 04 15:32:30 2003]
... pm I paid Ł--.
sati uplatio sam KN--.

[Tue Nov 04 15:35:55 2003]
-- in cash into my account.
-- u gotovini na moj račun.

[Tue Nov 04 15:41:37 2003]
This transaction was however booked on the following day, and the money was only credited to my account on the #DATE#.
Međutim, ova transakcija je uknjižena idući dan, a novac je upisan u korist mog računa tek dana #DATUM#.

[Tue Nov 04 15:42:30 2003]
Interest for these two days was therefore not included in the quarterly balance.
Kamate za ova dva dana stoga nisu uključene u tromjesečnu bilancu.

[Tue Nov 04 15:42:32 2003]
On #DATE# the same thing happened again, this time the sum being Ł--.
Dana #DATUM# ponovila se ista stvar, a ovaj put je iznos bio KN--.

[Tue Nov 04 15:44:43 2003]
On #DATE# I paid in a cheque for L--.
Dana #DATUM# uplatio sam čekom iznos od KN--.

[Tue Nov 04 15:44:58 2003]
--, of which only Ł--.
--, od čega je samo KN--.

[Tue Nov 04 15:45:47 2003]
-- was credited to my account.
-- upisano u korist mog računa.

[Tue Nov 04 15:46:23 2003]
I presume that in this case the numbers were simply reversed, i.e.
Pretpostavljam da su u ovom slučaju brojevi jednostavno zamijenjeni, tj.

[Tue Nov 04 15:46:23 2003]
that a false entry was made.
došlo je do netočnog knjiženja.

[Tue Nov 04 15:48:00 2003]
I would be grateful if you would check and rectify the above mistakes and send me written confirmation of this.
Bio bih Vam zahvalan kad biste provjerili i ispravili navedene greške i poslali mi pismenu potvrdu da je to učinjeno.

[Tue Nov 04 16:06:39 2003]
On #DATE# I completed my training period and was taken on by my company as a full-time employee.
Dana #DATUM# završio sam s pripravništvom i primljen sam u tvrtku kao stalni zaposlenik.

[Tue Nov 04 16:07:02 2003]
I would therefore be grateful if you would raise the credit limit on my current account from Ł.
Stoga bih Vam bio zahvalan kad biste povisili kreditni limit na mom tekućem računu s KN.

[Tue Nov 04 16:29:25 2003]
Unfortunately some of the packets had been slightly damaged, either in transport or whilst still in storage.
Nažalost, neki paketići su bili neznatno oštećeni, ili u prijevozu, ili još dok su bili u skladištu.

[Tue Nov 04 16:29:25 2003]
We would ask you in future to ensure that all goods reach us in perfect condition.
Molimo Vas da se ubuduće pobrinete da sva roba do nas dođe u savršenom stanju.

[Tue Nov 04 16:47:32 2003]
At the opening of the buffet at the appointed time some of the hot food - main courses, roasts and side dishes - had been allowed to cool down, and could at best have been described as lukewarm.
Na početku posluživanja u dogovoreno vrijeme neka od toplih jela - glavna jela, pečenja i prilozi - su se ohladila, i u najboljem slučaju su se mogla opisati kao mlaka.

[Tue Nov 04 16:48:27 2003]
The quantity of food provided was barely sufficient for the 220 people who came.
Količina priređene hrane je jedva bila dovoljna za 220 ljudi koji su došli.

[Tue Nov 04 16:48:27 2003]
Had all those invited been present, some of our guests would undoubtedly have gone home hungry.
Da su svi pozvani bili tamo, neki od naših gostiju bi bez sumnje otišli kući gladni.

[Tue Nov 04 16:50:15 2003]
However, thanks to the goodwill among our guests everyone still managed to enjoy themselves.
Ipak, zahvaljujući dobrom raspoloženju naših gostiju, svi su se uspjeli zabaviti.

[Tue Nov 04 16:54:59 2003]
During our long business association, we have always found your party service to be reliable and extremely good.
Za vrijeme našeg dugog poslovnog druženja, Vaše smo usluge organiziranja proslava uvijek nalazili pouzdanima i iznimno dobrima.

[Tue Nov 04 16:57:07 2003]
This buffet was therefore all the more disappointing for us.
Zbog toga nas je ovaj švedski stol utoliko više razočarao.

[Tue Nov 04 16:57:07 2003]
We hope therefore that you will reassure us of your customarily excellent cuisine at our next company celebration.
Stoga se nadamo da ćete nas ponovo uvjeriti u svoju uobičajeno izvrsnu kuhinju prilikom sljedeće proslave u našoj tvrtki.

[Tue Nov 04 17:10:47 2003]
We had agreed that the renovation work at our offices at #ADDRESS# should begin on #DATE# at .
Složili smo se da će radovi na renoviranju naših ureda u #ADRESA# započeti dana #DATUM# u.

[Tue Nov 04 17:13:03 2003]
We were therefore most displeased when none of your workers appeared for work at the time in question.
Stoga smo bili iznimno nezadovoljni kad se nijedan od vaših radnika nije pojavio u dogovoreno vrijeme.

[Tue Nov 04 17:14:15 2003]
When by .
Budući da do.

[Tue Nov 04 17:16:28 2003]
.. am still nobody had arrived we tried to reach your company by telephone, but your answering machine had been left on.
sati nitko nije došao, pokušali smo telefonski kontaktirati Vašu tvrtku, ali bila je uključena telefonska sekretarica.

[Tue Nov 04 17:16:28 2003]
During the course of the next two days we were still unable to reach anyone at your company in person.
U toku iduća dva dana, još uvijek nismo uspjeli osobno kontaktirati nikoga u Vašoj tvrtki.

[Tue Nov 04 17:26:35 2003]
As we had completely emptied our offices and given our staff time off during the renovation, our company was entirely shut down for the duration of these three days.
Budući da smo bili ispraznili urede i dali osoblju slobodne dane za vrijeme renoviranja, naša tvrtka je bila potpuno zatvorena za vrijeme ova tri dana.

[Tue Nov 04 17:26:35 2003]
We were not even able to do any follow-up work during this time.
Za to vrijeme nismo čak mogli obavljati nikakav daljnji posao.

[Tue Nov 04 17:30:35 2003]
Not only this but also the numerous extra costs and difficulties arising from this delay have greatly inconvenienced us.
Osim ovoga, brojni dodatni troškovi i problemi proizašli iz ovog kašnjenja su nas doveli u zaista nezgodan položaj.

[Tue Nov 04 17:32:08 2003]
I must insist that you carry out and complete all the work as agreed by .
Moram inzistirati na tome da obavite i završite sav posao kako je dogovoreno najkasnije do.

[Tue Nov 04 17:34:20 2003]
..pm on #DATE# at the latest.
sati, dana #DATUM#.

[Tue Nov 04 17:34:20 2003]
Should you fail to keep this deadline, the costs incurred by the unnecessary shutdown of our company to date will immediately be invoiced to you.
Ako ne obavite posao u tom roku, troškovi nastali zbog nepotrebne obustave rada u našoj tvrtki će Vam odmah biti fakturirani.

[Tue Nov 04 17:36:55 2003]
Our previous business relationship has always been good, and I trust that you will not force me to take the aforementioned steps by allowing the works to run any further behind schedule.
Dosad je naš poslovni odnos uvijek bio dobar i vjerujem da nećete dozvoliti da radovi i dalje kasne, i na taj me način prisiliti da poduzmem gore navedene korake.

[Wed Nov 05 09:16:25 2003]
Please arrange for either yourself or an authorised person to be available to take delivery of the television.
Molimo da ili Vi ili ovlaštena osoba budete u mogućnosti preuzeti dostavljeni televizor.

[Wed Nov 05 09:16:25 2003]
If you wish to pay in cash, please have
Ako želite platiti gotovinom, molimo pripremite

[Wed Nov 05 09:34:09 2003]
As discussed on #DATE# during our telephone conversation, please make your cheque payable to the account stated below at #PLACE# Sparkasse.
Kao što smo dogovorili dana #DATUM# u našem telefonskom razgovoru, iznos uplatite čekom na dolje navedeni račun u štedionici u #MJESTO#.

[Wed Nov 05 09:43:00 2003]
Thank you for the interesting and informative discussion with yourself and your colleagues
Zahvaljujem na zanimljivom i poučnom razgovoru s Vama i Vašim suradnicima

[Wed Nov 05 09:44:50 2003]
I would just like to put the results of our negotiations in writing, and have made a brief list of the most important points:
Volio bih rezultate naših pregovora staviti na papir, i sastavio sam kratak popis najvažnijih točaka:

[Wed Nov 05 09:46:40 2003]
Final assembly of the production line to be completed at the latest by .
Zaključno sastavljanje proizvodne će biti završeno najkasnije do.

[Wed Nov 05 09:46:40 2003]
...am on #DATE#
sati dana #DATUM#

[Wed Nov 05 09:54:38 2003]
The feeder machines to be varnished with the warning colour RAL 223 at no extra cost
Strojevi za ubacivanje će se premazati upozoravajućom bojom RAL 223, bez dodatne naplate

[Wed Nov 05 10:05:18 2003]
I would be grateful if you could send me a short note to confirm the points listed above.
Bio bih Vam zahvalan kad biste mi poslali kratku poruku da potvrdite gore navedene točke.

[Wed Nov 05 10:05:53 2003]
If we hear nothing more from you by #DATE# I will assume that you are in agreement, and we will begin punctually at .
Ako nam se ne javite do #DATUM# pretpostavit ću da se slažete, i točno u.

[Wed Nov 05 10:05:53 2003]
.. am on #DATE# with the installation of the new production line
sati, dana #DATUM# počet ćemo s postavljanjem nove proizvodne linije

[Wed Nov 05 10:06:54 2003]
Managing Director
Generalni direktor

[Wed Nov 05 10:20:50 2003]
We would like you to carry out this work for us according to your offer, starting as soon as possible and at the latest in the week beginning #DATE#.
Željeli bismo da obavite ovaj posao za nas u skladu s Vašom ponudom, i da počnet što je prije moguće, a najkasnije u tjednu koji počinje #DATUM#.

[Wed Nov 05 10:32:43 2003]
I am glad we have managed to find time to meet up the week after next, despite both having very full diaries
Drago mi je što smo uspjeli pronaći termin za sastanak za dva tjedna, unatoč tome što oboje imamo pretrpan raspored

[Wed Nov 05 10:57:14 2003]
Many thanks for your quotation.
Srdačno zahvaljujemo na Vašoj ponudi.

[Wed Nov 05 10:58:02 2003]
I have had a quick look at it and it seems very favourable.
Na brzinu sam je pogledao i čini mi se da je vrlo povoljna.

[Wed Nov 05 10:58:02 2003]
We will however need about two weeks to compare all the quotations we have received.
Ipak, trebat će nam otprilike dva tjedna da usporedimo sve ponude koje smo dobili.

[Wed Nov 05 11:08:23 2003]
Thank you very much for your order, which will be processed immediately.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, koja će odmah biti obrađena.

[Wed Nov 05 11:09:06 2003]
We estimate that delivery will take place the #DATE#.
Procjenjujemo da će se isporuka obaviti dana #DATUM#.

[Wed Nov 05 11:09:06 2003]
We will notify you of the exact date in writing.
O točnom datumu ćemo Vas obavijestiti pismenim putem.

[Wed Nov 05 11:30:29 2003]
I was delighted to find in your advertisement a position which corresponds so closely to what I am looking for.
Oduševio sam se kad sam u Vašem oglasu otkrio radno mjesto koje tako blisko odgovara onome što tražim.

[Wed Nov 05 11:40:20 2003]
As you will see from my CV, I have been working in the marketing department of a property developers for the past three years.
Kao što ćete vidjeti iz mog životopisa, protekle tri godine radim u odjelu za marketing jedne građevinske tvrtke.

[Wed Nov 05 11:41:21 2003]
In this position I have been able to make use of my creative abilities in copywriting and design as well as working on marketing concepts.
Na ovom sam radnom mjestu imao prilike iskoristiti svoje kreativne sposobnosti u osmišljanju reklama i dizajnu kao i u radu s marketinškim koncepcijama.

[Wed Nov 05 11:41:21 2003]
I have also had considerable experience in dealing with the administrative demands made of a head of department.
Imam i znatno iskustvo u ispunjavanju administrativnih zahtjeva upravitelja odjela.

[Wed Nov 05 11:45:51 2003]
My commitment to and enthusiasm for the work I do is based on the fact that marketing really is my dream profession, and as such is far more for me than simply a way to earn money.
Moja predanost poslu i entuzijazam se temelje na činjenici da je marketing uistinu posao mojih snova, i kao takav meni znači mnogo više od pukog načina zarađivanja novca.

[Wed Nov 05 11:49:34 2003]
My current job is both challenging and varied, but there is no opportunity for advancement in my department in the foreseeable future.
Moj sadašnji posao je stimulativan i raznolik, ali u mom odjelu u doglednoj budućnosti neće biti mogućnosti za napredovanje.

[Wed Nov 05 12:03:51 2003]
I am therefore keen to make the next step in my career development and take on the responsibilities of leadership.
Stoga bih volio učiniti sljedeći korak u razvoju moje karijere i preuzeti odgovornost vodstva.

[Wed Nov 05 12:04:19 2003]
I consider the tact and sensitivity required in my current position in daily dealings with others to be excellent preparation in this respect.
Smatram da su taktičnost i senzibilitet koje moj sadašnji posao zahtijeva u svakodnevnom ophođenju s drugima izvrsna priprema u tom pogledu.

[Wed Nov 05 12:06:26 2003]
Motivation and careful leadership are a must in achieving the desired result;
Motivacija i pažljivo vodstvo su neophodni u postizanju željenog rezultata;

[Wed Nov 05 12:06:26 2003]
both internally, in convincing colleagues and superiors of our ideas, and externally, in briefing graphic artists and copywriters.
kako iznutra, u uvjeravanju kolega i pretpostavljenih u naše ideje, tako i izvana, u davanju uputa grafičkim dizajnerima i autorima tekstova.

[Wed Nov 05 12:08:45 2003]
I would very much like to find out more about your company, in particular your marketing department.
Rado bih saznao više o Vašoj tvrtki, posebno o odjelu za marketing.

[Wed Nov 05 12:08:45 2003]
I should be delighted to have the opportunity to do so in person.
Volio bih kad bi mi se pružila prilika da to osobno učinim.

[Wed Nov 05 12:23:35 2003]
I find the job of an optician's assistant particularly fascinating in that it requires both technical knowledge on the one hand and interpersonal skills on the other.
Smatram da je posao optičarskog pomoćnika iznimno fascinantan jer zahtijeva i stručno znanje s jedne strane, i međuljudske vještine s druge strane.

[Wed Nov 05 12:23:35 2003]
A degree of good taste is of course also important in order to give each customer the best possible advice.
Naravno da je važna i određena razina dobrog ukusa, kako bi se svakom klijentu dao najbolji mogući savjet.

[Wed Nov 05 12:29:53 2003]
I completed my A levels in April of this year and in the intervening time I have done a variety of temporary jobs in order to gain some insight into different areas of work.
Maturirao sam u lipnju ove godine i u međuvremenu sam radio razne povremene poslove kako bih stekao uvid u različita područja posla.

[Wed Nov 05 12:29:53 2003]
One of these jobs was for a period of several weeks in an optician's.
Na jednom od tih poslova proveo sam nekoliko tjedana u optičarskoj radnji.

[Wed Nov 05 12:31:35 2003]
I am convinced that this is the career for me, and would be delighted to have the opportunity to introduce myself to you in person.
Uvjeren sam da je to pravo zanimanje za mene, i iznimni bi me obradovalo kad biste mi pružili priliku da Vam se osobno predstavim.

[Wed Nov 05 12:41:11 2003]
I understand from the above that you are seeking a capable clerical employee who could also take on some of the directors assistants workload.
Iz gore navedenog zaključujem da tražite sposobnog administrativnog djelatnika koji bi također mogao preuzeti jedan dio posla pomoćnika direktora.

[Wed Nov 05 12:41:11 2003]
I believe that you would find me very well suited to this position.
Vjerujem da ćete uvidjeti da dobro odgovaram zahtjevima ovog radnog mjesta.

[Wed Nov 05 12:54:17 2003]
I have been working since #DATE# at #COMPANY# in the central typing pool, where my duties include secretarial work on standard office software and audiotyping of dictated correspondence.
Od #DATUM# radim u #TVRTKA# u središnjem daktilobirou, gdje moje dužnosti uključuju tajničke poslove na standardnom uredskom softveru i tipkanje diktirane korespondencije.

[Wed Nov 05 12:59:51 2003]
During this time I have become familiar with a number of different word processing packages.
Tijekom tog razdoblja, dobro sam upoznala nekoliko različitih paketa za obradu teksta.

[Wed Nov 05 12:59:51 2003]
In the past six months I have been frequently employed as a stand-in in the company director's office when required.
U proteklih šest mjeseci često sam radila na zamjeni u uredu direktora tvrtke, kad je to bilo potrebno.

[Wed Nov 05 14:08:49 2003]
As you will see from my curriculum vitae, I have also lived for more than one year in Australia.
Kao što ćete vidjeti iz mog životopisa, više od godinu dana sam živjela u Australiji.

[Wed Nov 05 14:08:49 2003]
My English is very good, but up till now I have unfortunately not had the opportunity to make use of this in my work.
Vrlo dobro govorim engleski, ali dosad, nažalost, nisam imala priliku to iskoristi u poslu.

[Wed Nov 05 14:22:13 2003]
At the end of this month I will be graduating from the Secretarial and Administrative College ('Akademie für Sekretariat und Büromanagement") in #PLACE# with a qualification as a trilingual director's secretary.
Koncem ovog mjeseca diplomirat ću na Učilištu za tajničke i administrativne poslove u #MJESTO# s kvalifikacijom tajnice direktora sa poznavanjem tri jezika.

[Wed Nov 05 14:22:13 2003]
I would therefore be available to start work as from #DATE#.
Stoga bih mogla početi raditi od #DATUM#.

[Wed Nov 05 14:28:36 2003]
..., I began my training as a trilingual director's secretary in October .
, započala sam obuku za tajnicu direktora sa znanjem tri jezika u listopadu.

[Wed Nov 05 14:28:36 2003]
... The course concentrates on English and Spanish as foreign languages with additional courses in administrative studies, data processing (Windows 95/98, other office packages and programs) and business studies.
Nastava se fokusira na engleski i španjolski kao strane jezike uz dodatne kolegije iz administrativnih poslova, obrade podataka (Windows 95/98, ostali uredski programi i programski paketi) i ekonomije.

[Wed Nov 05 14:34:47 2003]
During my studies I was able to acquire some initial work experience during a placement with #COMPANY# in #PLACE#.
Za vrijeme studija imala sam priliku steći početno radno iskustvo tijekom namještenja u #TVRTKA# u #MJESTO#.

[Wed Nov 05 14:34:47 2003]
The intensive period of work there gave me a valuable practical insight into the responsibilities of a trilingual secretary.
To intenzivno razdoblje posla mi je pružilo dragocjen praktični uvid u sve dužnosti trojezične tajnice.

[Wed Nov 05 14:54:14 2003]
For the past eight years I have worked for a number of different companies as a central heating installation engineer.
U proteklih osam godina radio sam za nekoliko različitih tvrtki kao monter centralnog grijanja.

[Wed Nov 05 14:55:44 2003]
During this time I have personally carried out and been responsible for all tasks connected with installation.
Za to sam vrijeme osobno obavljao i bio odgovoran za sve zadatke povezane s instalacijom centralnog grijanja.

[Wed Nov 05 14:55:45 2003]
However, what I enjoy most and find most challenging about the job is advising customers and putting together individual offers.
Međutim, ono u čemu najviše uživam i što mi je u poslu najpoticajnije je savjetovanje klijenata i sastavljanje pojedinih ponuda.

[Wed Nov 05 15:01:12 2003]
A position as field sales representative for your company would be the ideal opportunity for me to make use of my extensive and varied experience in this specialised area.
Posao terenskog trgovačkog predstavnika Vaše tvrtke bi mi pružio idealnu mogućnost da iskoristim svoje široko i raznovrsno iskustvo u ovom specijaliziranom području.

[Wed Nov 05 15:10:41 2003]
Through attending further education courses over the past two years at the German Chamber of Industry and Commerce I have also acquired the necessary business knowledge which you doubtless expect of an applicant for this position.
Na dodatnim edukativnim tečajevima pri Gospodarskoj komori, koje sam pohađao tijekom protekle dvije godine, stekao sam potrebno poslovno znanje koje nesumnjivo očekujete od kandidata za ovo radno mjesto.

[Wed Nov 05 15:10:41 2003]
I feel that the combination of these skills with my practical experience and customer-orientated attitude is an excellent basis for successful work in the field.
Mislim da je kombinacija ovih kvalifikacija i mog praktičnog iskustva te usmjerenosti klijentima izvrsna osnova za uspješan rad u ovom području rada.

[Wed Nov 05 15:23:51 2003]
I understand from the above-mentioned advertisement that you are looking for a refrigeration and heating technology engineer.
Iz gore navedenog oglasa zaključujem da tražite inžinjera tehnologije rashlađivanja i grijanja.

[Wed Nov 05 15:26:16 2003]
I have the qualifications you are seeking, and am also currently looking for new challenges in my work.
Posjedujem kvalifikacije koje tražite, a trenutno tražim nove izazove u poslu.

[Wed Nov 05 15:26:16 2003]
I would be very interested in doing so with your company, in particular because of its reputation for state-of-the-art technology.
Volio bih to ostvariti unutar Vaše tvrtke, posebno zbog toga što je poznata po upotrebi najnovije tehnologije.

[Wed Nov 05 15:36:10 2003]
I have been with my current employer for three years now, and as you will see from the enclosed intermediate report, both my superiors and my colleagues have been very happy with my work throughout this time.
Za sadašnjeg poslodavca radim već tri godine i, kao što ćete vidjeti iz priložene ocjene rada, i moji pretpostavljeni i moje kolege su vrlo zadovoljni mojim radom kroz to vrijeme.

[Wed Nov 05 15:36:10 2003]
I would however now like to have the chance to work abroad somewhere in the English-speaking world.
Ipak, volio bih dobiti priliku za rad u inozemstvu, u nekoj od zemalja engleskog govornog područja.

[Wed Nov 05 15:41:31 2003]
As you will see from my curriculum vitae and certificates, I am a qualified mechanical engineer with a polytechnic degree, and a specialist in heating and refrigeration technology.
Kao što ćete vidjeti iz mog životopisa i preporuka, ja sam diplomirani inženjer strojarstva, a uža specijalnost mi je tehnologija grijanja i rashlađivanja.

[Wed Nov 05 15:41:31 2003]
In the past two years I have also completed three training courses to qualify as an air-conditioning systems consultant, and have worked on perfecting my English.
U protekle sam dvije godine također završio tri tečaja usavršavanja i stekao kvalifikaciju savjetnika za klimatizacijske sustave, a radio sam i na usavršavanju znanja engleskog jezika.

[Wed Nov 05 16:05:40 2003]
I understand that you are looking for a qualified, enthusiastic and communicative beautician to start work on #DATE# as a professional all-round beauty therapist for your customers.
Zaključujem da tražite kvalificiranu, predanu i komunikativnu kozmetičarku koja bi počela raditi #DATUM# kao stručnjak za sve vrste tretmana uljepšavanja Vaših klijenata.

[Wed Nov 05 16:05:40 2003]
You also state that the new employee should be friendly, open and also discreet, as the high society of #PLACE# are among your clientčle.
Također navodite da bi nova zaposlenica trebala biti susretljiva, pristupačna, ali i diskretna, budući da je među Vašom klijentelom i društvena krema #MJESTO#.

[Wed Nov 05 16:09:28 2003]
As a trained beautician with certificates in all cosmetic treatments from some of the best-known companies in the field, I believe that I would be the right person for you.
Kao školovana kozmetičarka sa svjedodžbama za sve kozmetičke tretmane nekih od najpoznatijih tvrtki u ovom području, vjerujem da bih mogla biti prava osoba za Vas.

[Wed Nov 05 16:17:47 2003]
Since qualifying as a certified beauty therapist I have been working for #COMPANY#, where I am currently still employed.
Od završetka školovanja za kozmetičarku radim u #TVRTKA#, gdje sam još uvijek zaposlena.

[Wed Nov 05 16:17:47 2003]
I am however keen to move to another part of the country, and was consequently very interested to see the advertisement for a position with your prestigious institute.
Međutim, željela bih se preseliti u drugi dio države, stoga me vrlo zainteresirao oglas za radno mjesto u Vašoj uglednoj ustanovi.

[Wed Nov 05 16:33:37 2003]
I have followed the activities of your publishing house with considerable interest for some time.
Već neko vrijeme s popriličnim zanimanjem pratim aktivnosti Vaše izdavačke kuće.

[Wed Nov 05 16:33:37 2003]
I am now writing to apply for a position in your PR department as I am keen to contribute to your company's success in achieving its corporate goals.
Obraćam Vam se u vezi radnog mjesta u Vašem Odjelu za odnose s javnošću, jer bih voljela doprinijeti uspjehu Vaše tvrtke u postizanju njenih ciljeva.

[Wed Nov 05 16:42:07 2003]
I am currently in my fifth year at the University of #PLACE#, where I am studying History, Social History, Politics and Economics.
Trenutno sam na poslijediplomskom studiju na Sveučilištu u #MJESTO#, gdje studiram ovijest, društvenu povijest, političke znanosti i ekonomiju.