NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Oct 22 14:45:23 2003]
In many parts of the economy, stabilizing forces appear not to operate.
U mnoge dijelovima gospodarstva, stabilizirajuće sile ne djeluju.

[Wed Oct 22 14:51:15 2003]
Instead, positive feedback magnifies the effects of small economic shifts;
Umjesto toga, pozitivna povratna informacija uvećava učinke malih gospodarskih pomaka;

[Wed Oct 22 14:53:00 2003]
the economic models that describe effects differ vastly from the convectional ones.
gospodarski modeli koji opisuju učinke bitno se razlikuju od konvekcijskih.

[Wed Oct 22 14:53:55 2003]
Diminishing returns imply a single equilibrium point for the economy, but positive feedback - increasing return - makes for many possible equilibrium points.
Umanjeni utršci upućuju na jednu jedinu točku ravnoteže za gospodarstvo, no pozitivna povratna informacija - porast utrška - upućuje na više mogućih točaka ravnoteže.

[Wed Oct 22 15:01:18 2003]
Furthermore, once random economic events select a particular path, the choice may become locked-in regardless of the advantages of the alternative.
Nadalje, jednom kada nasumični gospodarski događaji odaberu određenu putanju, izbor se može zatvoriti bez obzira na prednosti alternative.

[Wed Oct 22 15:02:07 2003]
If a product or a nation in a competitive marketplace gets ahead by 'chance', it tends to stay ahead and even increase its lead.
Ako proizvod ili nacija na konkurentskom tržištu napreduje uz pomoć 'slučajnosti', vjerojatno će ostati na vrhu pa čak i pojačati svoje vodstvo.

[Wed Oct 22 15:02:07 2003]
Predictable, shared markets are no longer guaranteed
Kao što možemo predvidjeti, zajednička tržišta više nisu zajamčena

[Wed Oct 22 15:17:18 2003]
This innovation in the later phase may grow to the stage of customer brand-dependence, in fact, their locking-in with the product brand.
Ova inovacija u kasnijoj fazi bi mogla narasti do stadija kupčeve ovisnosti o nekom proizvodu, zapravo, njegove isprepletenosti s određenom markom proizvoda.

[Wed Oct 22 15:18:15 2003]
This is a key fact that should seriously be considered in the emerging and developing markets such as the ones of the East and Central Europe striving to join the European Union.
To je ključna činjenica koja se mora ozbiljno razmotriti na novonastalim i razvijajućim tržištima poput onih u istočnoj i srednjoj Europi koji se žele priključiti Europskoj Uniji.

[Wed Oct 22 15:18:15 2003]
- But, how much chaos is linked with path dependency and complexity
- No, koliko je kaosa vezano uz ovisnost o kretanju i kompleksnost

[Wed Oct 22 15:18:58 2003]
Business Chaotics
Poslovni kaos

[Wed Oct 22 15:21:58 2003]
Chaos is qualitative in that it seeks to know the general character of a systems long-term behavior, rather than seeking numerical predictions about a future state.
Kaos je kvalitativan utoliko što nastoji spoznati opću prirodu dugoročnog ponašanja sustava, radije nego da traga za brojčanim predviđanjima budućega stanja.

[Wed Oct 22 15:22:47 2003]
What characteristics will all solutions of a system exhibit?
Kakva će obilježja sva rješenja sustava ispoljiti?

[Wed Oct 22 15:24:17 2003]
How does this system change from exhibiting one behavior to another?
Kako se ovaj sustav mijenja od ispoljavanja jednog ponašanje do drugog?

[Wed Oct 22 15:25:32 2003]
Chaotic systems are unstable since they tend not to resist any outside disturbances but instead react in significant ways.
Kaotični sustavi su nestabilni jer imaju tendenciju da ne odolijevaju bilo kakvom vanjskom poremećaju, već umjesto toga reagiraju na istaknut način.

[Wed Oct 22 15:32:32 2003]
In other words, they do not shrug off external influences but are partly navigated by them.
Drugim riječima, oni ne odbacuju vanjske utjecaje, nego se djelomično upravljaju njima.

[Wed Oct 22 15:37:37 2003]
This unstable aperiodic behavior is highly complex since it never repeats and continues to show the effects of the disturbance(s).
Ovakvo nestabilno aperiodično ponašanje je vrlo složeno jer se nikada ne ponavlja i nastavlja pokazivati učinke poremećaja.

[Wed Oct 22 15:39:23 2003]
These systems are deterministic because they are made upon few, simple differential equations, and make no references to implicit chance mechanisms.
Ovi sustavi su deterministički jer su utemeljeni na nekolicini, jednostavnih diferencijalnih jednadžbi, i ne upućuju na bezuvjetne mehanizme slučajnosti.

[Wed Oct 22 15:42:59 2003]
This is not to be completely equated with the metaphysical or philosophical idea of determinism (that human choices could be predetermined as well).
Ovo se ne smije sasvim izjednačiti s metafizičkom ili filozofskom predodžbom determinizma (da ljudski odabir također može unaprijed određen).

[Wed Oct 22 15:44:05 2003]
A dynamic system is a simplified model for the time-varying behavior of an actual system.
Dinamičan sustav je pojednostavljen model za vremenski promjenljivo ponašanje stvarnog sustava.

[Wed Oct 22 15:44:05 2003]
These systems are described by using differential equations specifying the rates of change for each variable
Ovi sustavi su opisani uz pomoć diferencijalnih jednadžbi koje točno određuju stope promjene za svaku varijabla

[Wed Oct 22 15:46:52 2003]
When we look at the changing world that we are living in, we can categorize the types of changes into a few fundamental categories:
Kada promotrimo promjenljivi svijet u kojem živimo, možemo kategorizirati vrste promjena u nekoliko temeljnih kategorija:

[Wed Oct 22 15:48:24 2003]
growth and recession, stagnation, cyclic behavior and unpredictable, erratic fluctuations.
porast i opadanje, stagniranje, cikličko ponašanje i nepredvidljive, nepravilne fluktuacije.

[Wed Oct 22 15:49:16 2003]
All of these phenomena can be described with very well developed linear mathematical tools.
Sve ove fenomene možemo opisati pomoću vrlo dobro razvijenih linearnih matematičkih alata.

[Wed Oct 22 15:49:47 2003]
Here linear means that the result of an action is always proportional to its cause:
Ovdje linearan znači da je posljedica djelovanja uvijek proporcionalna njegovom uzroku:

[Wed Oct 22 16:06:28 2003]
if we double our effort, the outcome will also double.
ako podvostručimo naše napore, rezultat će se također podvostručiti.

[Wed Oct 22 16:10:51 2003]
Only recently do we have access to methods and compute power to make significant progress in the field of non-linear systems and understand, for example, seemingly simple things.
Tek odnedavno imamo pristup metodama i računamo utjecaj kako bismo ostvarili značajan napredak na polju nelinearnih sustava i da bismo razumjeli, na primjer, naoko jednostavne stvari.

[Wed Oct 22 16:13:32 2003]
- This fact makes the role of humans and their attitudes crucial.
- Ova činjenica čini ulogu ljudi i njihove stavove presudnima.

[Wed Oct 22 16:13:32 2003]
The complexity and chaos theories do not tackle this, but the Dialectical Systems Theory does
Teorije kompleksnosti i kaosa ne bave se time, no teorija o dijalektičkim sustavima se bavi

[Wed Oct 22 16:21:50 2003]
The Dialectical Systems Theory impacts the human attitudes in order to make the staring point of a work process oriented to creativity and cooperation rather than routinism.
Teorija o dijalektičkim sustavima utječe na ljudske stavove da bi se stvorila polazna točka radnoga procesa usmjerenog na kreativnost i suradnju radije nego na ustaljenu rutinu.

[Wed Oct 22 16:24:44 2003]
However, one does not need to be confirmed evangelist of dialectical materialism to acknowledge that the economic well-being conditions most of our activities, including our intellectual endeavors, and is impacted by them.
Međutim, ne morate biti osvjedočeni evanđelist dijalektičkog materijalizma da biste priznali da je ekonomsko blagostanje uvjetuje većinu naših aktivnosti, uključujući naša intelektualna nastojanja, i pod njihovim je utjecajem.

[Wed Oct 22 16:34:39 2003]
Usually, the economic well-being measures our actual progress.
Obično, ekonomsko blagostanje mjeri naš stvarni razvoj.

[Wed Oct 22 16:49:04 2003]
Following the post-Second World War boom, which lasted for some 30 years, nourished on sustained economic growth, en masse innovation and an information and population explosion, the world has been through nearly two decades of slowdown, stagnation, even regression here and there, amid widespread frustration and scaled-down expectations.
Nakon naglog porasta koji je uslijedio poslije Drugog svjetskog rata, i koji je trajao nekih 30 godina, njegovan neprekidnim gospodarskim rastom, en masse inovacijom te izrazito naglim porastom podataka i stanovništva, svijet je gotovo dva desetljeća bio u zastoju, stagnaciji, čak ponegdje i regresiji, usred opće frustracije i smanjenih očekivanja.

[Wed Oct 22 16:58:38 2003]
For things to improve all around, significantly and durably, it is not too difficult to point out a few prerequisites for success in material terms.
Da bi se situacija posvuda poboljšala, značajno i trajno, neće biti teško istaknuti nekoliko preduvjeta za uspjeh u materijalnim uvjetima.

[Wed Oct 22 16:59:26 2003]
Clearly, a first imperative is to produce more, and better-quality, goods while using fewer resources, by recasting some production processes and organization.
Očito, prva zapovijed je proizvoditi više, kvalitetnije, robe koristeći manje sredstava, dajući novi oblik nekim procesima proizvodnje i organizaciji.

[Wed Oct 22 16:59:26 2003]
- This is done by creative, innovation oriented people
- To obavljaju kreativni, na promjene usmjereni ljudi

[Wed Oct 22 17:08:29 2003]
The second basic condition is to increase the efficiency of management at both the macro- and microeconomic level, possibly inventing a new managerial culture that will lie upon ideology of systems thinking and approach to battle with the hitherto prevailing reductionism approach.
Drugi temeljni uvjet je povećati učinkovitost uprave na makro- i mikroekonomskoj razini, po mogućnosti osmišljajući novu upraviteljsku kulturu koja će biti položena na ideologiju osmišljanja sustava i koja će pristupiti borbi s do sada prevladavajućim redukcionističkim pristupom.

[Wed Oct 22 17:09:57 2003]
Inasmuch as science and technology are changing more rapidly than ever, there is a pressing need to improve the tools and methods of technology forecasting to avoid costly failures.
Budući da se znanost i tehnologija mijenjaju brže nego ikada, postoji hitna potreba za poboljšanjem alata i metoda tehnologije koja predviđa izbjegavanje skupih neuspjeha.

[Wed Oct 22 17:10:55 2003]
- This, too, is done by creative, innovation driven people, and seen in economics as a material result.
- Ovo, također, obavljaju kreativni, inovacijski poticani ljudi, a opaža se u gospodarstvu kao materijalna posljedica.

[Wed Oct 22 17:13:43 2003]
Even more, by a kind of paradox, chaotics opens new, more optimistic perspectives on wealth creation.
Štoviše, nekom vrstom paradoksa, kaos otvara nova, optimističnija perspektive na stvaranje bogatstva.

[Wed Oct 22 17:20:41 2003]
It also goes some way towards fulfilling the preconditions of economic and social advance.
Također se donekle kreće prema ispunjavanju preduvjeta gospodarskog i društvenog napretka.

[Wed Oct 22 17:22:13 2003]
Embracing chaotics is somewhat comparable in its effects to the benefits derived from cheap energy being made available to everyone in our age or the invention of the blueprint press four centuries ago.
Prihvaćanje teorije kaosa je pomalo usporedivo po svojim učincima blagodatima nastalima iz jeftine energije stavljene na raspolaganje svima u našem vijeku, ili osmišljanje fotografskog tiska četiri stoljeća ranije.

[Wed Oct 22 17:28:24 2003]
Not that chaotics should ever be taken as some management gospel.
Ne tvrdim da bi se teorija kaosa ikada trebala prihvatiti kao nekakvo evanđelje o upravljanju.

[Wed Oct 22 17:36:18 2003]
When focusing on the need to overhaul management theory and practice, we do not take to pieces the style and manner of the so-called scientific management.
Fokusirajući se na potrebu reorganiziranja teorije i prakse upravljanja, mi rastavljamo na dijelove stil i način takozvanog znanstvenog upravljanja.

[Wed Oct 22 17:36:27 2003]
Instead, we deliberately concentrate in relevant tools and aids to management, and assess their pertinence with suggestions for key adjustments.
Umjesto toga, mi se namjerno usredotočujemo na značajne alate i pomagala za upravljanje, i ocijenjujemo njihovu prikladnost prijedlozima za ključne prilagodbe.

[Wed Oct 22 17:36:27 2003]
(Anderla, Dunning, Forge (1997), p. 52)
(Anderla, Dunning, Forge (1997), str. 52)

[Wed Oct 22 17:39:32 2003]
Modern, high-tech firms are a far cry from the old-style traditional companies of the past.
Suvremene, visoko-tehnološke tvrtke daleko su odmakle od starinskih tradicionalnih tvrtki iz prošlosti.

[Wed Oct 22 17:40:44 2003]
Yet, technology apart, you would be hard put to tell in what ways they differ in pure economic terms.
Pa ipak, na stranu tehnologija, teško biste objasnili na koje načine se razlikuju čistim ekonomskim riječima.

[Wed Oct 22 17:41:45 2003]
Chaotics, and so far only chaotics, has much that is worthwhile to say on the subject.
Teorija kaosa, i zasada daleko samo ona, ima mnogo toga vrijednoga za reći na ovu temu.

[Wed Oct 22 17:45:28 2003]
And what it says stands some classical economics on its head.
A ono što kaže postavlja klasičnu ekonomiju na glavu.

[Wed Oct 22 17:48:15 2003]
The heart of the matter is the dichotomy between positive and negative feedback, a phenomenon well understood by physicist and system dynamics experts, close to business area, yet virtually ignored by economists.
Srce problema je podvojenost između pozitivnih i negativnih povratnih informacija, fenomen koji dobro razumiju fizičari i stručnjaci za dinamiku sustava, u blizini područja poslovanja, a ipak praktički ignorirani od strane ekonomista.

[Wed Oct 22 17:49:05 2003]
Bottom line, negative feedback is analogous to diminishing returns;
I konačno, negativna povratna informacija je analogna smanjenju utrška;

[Wed Oct 22 17:49:05 2003]
positive feedback to increasing returns
pozitivna povratna informacija analogna je porastu utrška

[Wed Oct 22 17:55:53 2003]
This applies to individual firms, as well as to the economy as a whole system.
To se odnosi na pojedinačne tvrtke, ali i na sustav gospodarstva u cjelini.

[Wed Oct 22 17:56:42 2003]
On the other hand, under increasing returns, the outcome is uncertain, as there may be several equilibrium points;
S druge strane, pod rastućim utršcima, rezultat je nesiguran, jer može postojati nekoliko točaka ravnoteže;

[Wed Oct 22 17:57:00 2003]
the good news is that there is therefore choice, offering rich rewards to astute managements.
dobra vijest je da zato postoji izbor, koji nudi bogate nagrade za vješto upravljanje.

[Wed Oct 22 18:02:45 2003]
Chaotics suggests otherwise.
Teorija kaosa govori drugačije.

[Wed Oct 22 18:02:45 2003]
The feedback approach provides an analytic and systemic tool to forecast the potential outcome of neck-and-neck competition at an early stage, for instance between high-tech products that are functionally familiar
Pristup temeljen na povratnim informacijama pruža analitički i sistemski alat za predviđanje mogućih rezultata tijesnog tržišnog natjecanja u ranoj fazi, na primjer između visoko-tehnoloških proizvoda koji su funkcionalno poznati

[Wed Oct 22 18:05:12 2003]
The mathematical foundation of chaos theory and the unique vernacular of the new science can deter some researchers from exploring the dynamics of nonlinear systems.
Matematički temelj teorije kaosa i jedinstveni terminologija nove znanosti može odvratiti neke istraživače od istraživanja dinamike nelinearnih sustava.

[Wed Oct 22 18:07:12 2003]
Terms such as periodicity, sensitive dependence on initial conditions, and attractors are not the usual vernacular of the social sciences.
Pojmovi kao što su periodičnost, osjetljiva ovisnost o početnim uvjetima, i atraktori nisu uobičajeni termini društvenih znanosti.

[Wed Oct 22 18:08:16 2003]
However, the modern microcomputer and electronic spreadsheet software provide means for the novice to chaos research to explore the mathematics of chaos.
Međutim, suvremeno mikroračunalo i elektronska proračunska tablica pružaju sredstva početniku u istraživanju kaosa da ispita matematiku kaosa.ž

[Wed Oct 22 18:10:33 2003]
The graphics capabilities of spreadsheet software also provide a visual means for exploring chaotic dynamics.
ž Grafičke sposobnosti računalnog programa proračunske tablice također pružaju vizualna sredstva za istraživanje dinamike kaosa.

[Wed Oct 22 18:10:39 2003]
This is particularly important considering the reliance of chaos researchers on graphical analysis, and should, therefore, by itself be a tool challenging enough for all to explore, study and analyze (holistically, e.g.
To je osobito važno s obzirom na oslanjanje proučavatelja kaosa istraživača na grafičku analizu, te bi stoga trebalo,, samo po sebi biti alat dovoljno izazovan da bi ga svi istraživali, proučavali i analizirali (holistički, npr.

[Wed Oct 22 18:11:44 2003]
by using the Dialectical System of viewpoints from the Dialectical Systems Theory!)
koristeći dijalektički sustav mišljenja iz teorije dijalektičkog sustava!)

[Wed Oct 22 18:11:44 2003]
the chaotic features of complex business systems.
) kaotična obilježja složenog poslovnog sustava.

[Thu Oct 23 11:19:35 2003]
Business is successful because of a clear cognitive framework that guides people as businesspersons.
Poslovanje je uspješno zbog jasnog spoznajnog okvira koji usmjerava ljude kao poslovne osobe.

[Thu Oct 23 11:19:52 2003]
Today's profits come from finely honed operations;
Današnje zarade potječu od vješto usavršenih poslovanja;

[Thu Oct 23 11:23:39 2003]
tomorrow's profits will come from innovations.
sutrašnje zarade će potjecati od inovacija.

[Thu Oct 23 11:28:12 2003]
The purpose of business strategy is to fuel innovation (new ideas resulting in new benefit), and by that definition strategy must be adaptive and dynamic.
Svrha poslovne strategije je potaknuti inovaciju (nove ideje koje će donijeti nove koristi), i prema toj definiciji strategija mora biti prilagodljiva i dinamična.

[Thu Oct 23 11:29:17 2003]
The major challenge facing a business today is to create organizational environments in which adaptive strategies can emerge.
Glavni izazov s kojim je poslovanje danas suočeno je stvaranje organizacijskih okoliša u kojima se mogu pojaviti prilagodljive strategije.

[Thu Oct 23 11:32:15 2003]
Sustained strategic success does not come from process alone, nor from simple checklist or isolated initiatives;
Neprekidni strateški uspjeh ne potječe samo od procesa, niti od jednostavnog kontrolnog popisa ili izdvojenih inicijativa;

[Thu Oct 23 11:33:05 2003]
it depends on a deep and thoughtful understanding of exactly how their firm functions, and interacts through time with the industry in which it operates.
on ovisi o dubokom i promišljenom shvaćanju točnog načina na koji njihova tvrtka funkcionira, i na koji komunicira tijekom vremena s industrijom u kojoj djeluje.

[Thu Oct 23 11:33:37 2003]
Self-organizing complex systems are adaptive;
Samoorganizacijski složeni sustavi su prilagodljivi;

[Thu Oct 23 11:34:30 2003]
Hence, complexity deals with nature of emergence, innovation, learning, and adaptation
Stoga, kompleksnost se bavi prirodom stvaranja, inovacije, učenja, i prilagođavanja

[Thu Oct 23 11:39:43 2003]
There are no universal models of economic organization and hence no universal business systems.
Ne postoji općeniti obrazac ekonomske organizacije pa stoga ne postoje niti općeniti poslovni sustavi.

[Thu Oct 23 11:39:43 2003]
Contemporary economics confronts severe difficulties coming to grips with the systemic and path-dependent nature of economic organization and with the co-evolution of institutions and business organizations that create and maintain path-dependency
Suvremena ekonomija je suočena sa ozbiljnim poteškoćama hvatajući se ukoštac sa sistematičnom i o kretanju ovisnom prirodom gospodarskog ustroja i s koevolucijom institucija i poslovnih organizacija koje stvaraju i održavaju ovisnost o kretanju

[Thu Oct 23 11:42:28 2003]
Managers should design self-regulating planning, performance appraisal and quality control systems.
Upravitelji bi trebali oblikovati samoregulirajuće planiranje, procjenu izvedbe i sustave kontrole kvalitete.

[Thu Oct 23 11:42:28 2003]
What causes an organization to become what it becomes is then thought to be the kind of control system they have designed and the actions they have chosen
Što potiče organizaciju da postane ono što jest se prema tome smatra vrstom kontrolnog sustava kojega su oblikovali i postupaka koje su odabrali

[Thu Oct 23 11:45:57 2003]
The properties of the parts are not intrinsic properties but can be understood only within the parts of the larger whole.
Svojstva pojedinih dijelova nisu suštinska svojstva, no mogu se razumjeti samo u okviru dijelova veće cjeline.

[Thu Oct 23 11:46:54 2003]
Analysis means taking something apart in order to understand it;
Analiza podrazumijeva rastavljanje nečega na dijelove da bi se shvatila cjelina;

[Thu Oct 23 11:51:58 2003]
systems thinking means putting it into the context of a larger whole.
promišljanje sustava zanči stavljanje toga sustava u kontekst veće cjeline.

[Thu Oct 23 11:51:58 2003]
Hence, it is imperative that managers adopt systems view of their organizations as complex and adaptive systems
Stoga, iznimno je važno da upravitelji usvoje sustavan pogled na svoje organizacije kao na složene i prilagodljive sustave

[Thu Oct 23 11:57:14 2003]
To analyze and improve a business process, its lead-time, use of resources, effectiveness, and other properties and the business processes itself should be measured.
Da bi se izanalizirao i poboljšao poslovni proces, njegovo vrijeme od narudžbe do isporuke, njegova upotreba sredstava, stupanj iskoristivosti, i ostala svojstva uključujući i same poslovne procese trebaju se izmjeriti.

[Thu Oct 23 11:58:21 2003]
To analyze and improve a business process, its lead-time, use of resources, effectiveness, and other properties should be measured.
Za analizu i poboljšanje poslovnog procesa, vrijeme od narudžbe do isporuke, upotrerba sredstava, stupanj iskoristivosti, i ostala svojstva trebaju se izmjeriti.

[Thu Oct 23 12:00:27 2003]
If we had a complexity measure for business processes, we could also have some guidelines for the allowed-for values of complexity.
Kada bismo imali mjerilo kompleksnosti za poslovne procese, mogli bismo također imati neke smjernice za dopuštene vrijednosti kompleksnosti.

[Thu Oct 23 12:00:27 2003]
The aim of using complexity theory to analyze the adaptive features of business organization is to give a better insight into the nature of organizational behavior than is offered by current traditional approaches
Cilj primjene teorije kompleksnosti za analiziranje prilagodljivih obilježja poslovne organizacije je davanje boljeg uvida u prirodu organizacijskog ponašanja od onoga koji nude današnji tradicionalni pristupi

[Thu Oct 23 12:03:02 2003]
A wide range of positive feedbacks drives the growth of business systems.
Širok raspon pozitivnih povratnih informacija potiče razvoj poslovnih sustava.

[Thu Oct 23 12:08:48 2003]
The evidence suggests that the profitability of individual firms and the evolutions of the economy as a whole is strongly influenced by these positive loops and exhibits path-dependent behavior.
Iznimno je važno da ovisnost o kretanju, a time i porast utrška, bude shvaćeno kao obilježje eksponencijalno rastućeg gospodarskog okoliša u cjelini, međutim, pretežno kao proizvod inovacije jer se inovacija može definirati kao 'mala' polazna točka ili 'mali nasumični događaj' u ranoj povijesti sustava, početni uvjet, koji osigurava održiv i o kretanju ovisan razvoj poslovanja.

[Thu Oct 23 15:47:34 2003]
Conservation of Material in
Čuvanje materijala u

[Thu Oct 23 15:47:35 2003]
Stock and Flow Networks
mrežama stoka i toka

[Thu Oct 23 15:57:09 2003]
When an item flows from one stock to another the first stock loses precisely as much as the second gains.
Kad element teče iz jednoga stoka u drugi, prvi stok izgubi točno onoliko koliko drugi dobije.

[Thu Oct 23 16:08:35 2003]
The stock of receivables is increased by billings and decreased by payments received and by defaults.
Stok potraživanja povećava se naplatom, a smanjuje primljenim isplatama i neplaćanjem obveza.

[Thu Oct 23 16:13:13 2003]
The corporate accounting system makes the value of the receivables stock available to many throughout the organization.
Korporacijski računovodstveni sustav čini vrijednost potraživanja stoka dostupnom mnogima diljem organizacije.

[Thu Oct 23 16:13:13 2003]
Accessing and using this information does not use it up or make it unavailable to others
Pristup i korištenje tog podatka ne iskorištava ga niti ga čini nedostupnim drugima

[Thu Oct 23 16:22:34 2003]
Rather, the content of the receivables stock is information, specifically, a ledger or database consisting of records of invoices outstanding.
Bolje rečeno, sadržaj stoka potraživanja je podatak, konkretno, glavna knjiga ili baza podataka koja se sastoji od upisa nenaplaćenih računa.

[Thu Oct 23 16:25:03 2003]
To see why, imagine trying to exchange your firm 's stock of receivables for cash-you can sell them to a collection agency, but only for much less than 100 cents on the dollar.
Da biste vidjeli zašto, zamislite da pokušavate zamijeniti stok potraživanja vaše tvrtke za gotov novac - možete ga prodati naplatnoj agenciji, ali za mnogo manje od 100 centa za dolar.

[Thu Oct 23 16:35:22 2003]
Stocks can represent information as well as more tangible quantities such as people, money, and materials.
Stokovi mogu predstavljati podatke kao i konkretnije veličine, kao što su ljudi, novac, i materijali.

[Thu Oct 23 16:35:22 2003]
Stocks can also represent intangible variables including psychological states, perceptions, and expectations such as employee morale, the expected rate of inflation, or perceived inventory
Stokovi također mogu predstavljati nematerijalne varijable uključujući psihološka stanja, zapažanja, i očekivanja poput morala zaposlenika, očekivane stope inflacije, ili zapaženih zaliha

[Thu Oct 23 16:44:34 2003]
Stock and flow structure of accounts receivable
Struktura stoka i toka tekućih potraživanja

[Thu Oct 23 16:49:00 2003]
This information is conserved-the only way a receivable, once billed, is removed from the stock is if the customer pays or defaults.
Taj podatak je sačuvan - jedini način na koji potraživanje, jednom naplaćeno, može biti uklonjeno sa stoka je da klijent plati dug ili da ugasi račun.

[Thu Oct 23 16:56:22 2003]
The theory of dynamic systems takes a state-determined system or state variable approach.
Teorija dinamičnih sustava uzima okolnostima određen sustav ili pristup varijable stanja.

[Thu Oct 23 16:56:49 2003]
The only way a stock can change is via its inflows and outflows.
Jedini način na koji se stok može promijeniti je putem njegovih priljeva i odljeva.

[Thu Oct 23 16:56:49 2003]
In turn, the stocks determine the flows (Figure 6-5)
Zauzvrat, stokovi određuju tokove (slika 6-5)

[Thu Oct 23 16:59:53 2003]
Systems therefore consist of networks of stocks and flows linked by information feedbacks from the stocks to the rates (Figure 6-6).
Sustavi se dakle sastoje od mreža stokova i tokova povezanih povratnim informacijama od stokova ka stopama (Slika 6-6).

[Thu Oct 23 17:00:06 2003]
As shown in the figure, the determinants of rates include any constants and exogenous variables.
Kao što je prikazano na slici, odrednice stopa uključuju bilo kakve konstante i vanjske varijable.

[Thu Oct 23 17:06:02 2003]
These too are stocks.
To su također stokovi.

[Thu Oct 23 17:07:17 2003]
Constants are state variables that change so slowly they are considered to be constant over the time horizon of interest in the model.
Konstante su varijable stanja koje se mijenjaju tako sporo da se smatraju konstantnima tijekom vremenskog interesnog horizonta u modelu.

[Thu Oct 23 17:10:05 2003]
For example, in a model of the demand for a new video game, the size of the potential market might depend on the population between, say, ages 4 and 20.
Na primjer, u modelu potražnje za novom video igrom, veličina potencijalnog tržišta mogla bi ovisiti o stanovništvu u dobi između, recimo, 4 i 20 godina.

[Thu Oct 23 17:11:46 2003]
The product life cycle will last a few years at most.
Vijek trajanja proizvoda trajati će najviše nekoliko godina.

[Thu Oct 23 17:12:00 2003]
Over this time horizon the population between 4 and 20 years of age is not likely to change significantly and can reasonably be assumed constant.
Tijekom ovog vremenskog horizonta stanovništvo između 4 i 20 godina vjerojatno se neće znatno promijeniti i možemo razumno pretpostaviti da je konstantno.

[Thu Oct 23 17:16:44 2003]
Alternatively.
S druge strane,

[Thu Oct 23 17:20:58 2003]
you could model the stock of children in the target age group as an exogenous variable, using census data and projections to estimate its values.
S druge strane, mogli biste oblikovati stok djece u ciljnoj dobnoj skupini kao vanjsku varijablu, koristeći podatke popisa stanovništva i nacrte procjenu njegovih vrijednosti.

[Thu Oct 23 17:20:58 2003]
Making population constant or exogenous is acceptable in this case since there are no significant feedbacks between sales of video games and birth, death, or migration rates
Proglasiti stanovništvo konstantnim ili egzogenim u ovom je slučaju prihvatljivo jer nema nikakvih značajnih povratnih informacija između prihoda od prodaje video igara i rađanja, smrti, ili stopa migracije omjeri

[Thu Oct 23 17:25:44 2003]
As illustrated in Figure 6-6, mathematical description of a system requires only the stocks and their rates of change.
Kao što je prikazano na slici 6-6, matematički opis sustava zahtijeva samo stokove i njihove omjere promjene.

[Thu Oct 23 17:26:36 2003]
For ease of communication and clarity, however, it is often helpful to define intermediate or auxiliary variables.
Za olakšanu komunikaciju i jasnoću, međutim, često je korisno definirati posredne ili pomoćne varijable.

[Thu Oct 23 17:28:18 2003]
Auxiliaries consist of functions of stocks (and constants or exogenous inputs).
Pomoćne varijable se sastoje od funkcija stokova (i konstanti ili vanjskih unosa).

[Thu Oct 23 17:28:55 2003]
For example, a population model might represent the net birth rate as depending on population and the fractional birth rate;
Na primjer, model stanovništva bi mogao predstavljati čistu stopu rađanja koja ovisi o stanovništvu i djelomičnoj stopi rađanja;

[Thu Oct 23 17:29:51 2003]
fractional birth rate in turn can be modeled as a function of food per capita.
djelomična stopa rađanja zauzvrat se može oblikovati kao funkcija hrane po glavi stanovnika.

[Thu Oct 23 17:29:51 2003]
The left side of Figure 6- 7 shows the structure and equations for
Lijeva strana slike 6- 7 prikazuje strukturu i jednadžbe za

[Thu Oct 23 17:32:53 2003]
The Net Birth Rate accumulates in the Population stock.
Čista stopa rađanja akumulira se u stoku stanovništva.

[Thu Oct 23 17:33:17 2003]
The auxiliary variables Fractional Birth Rate and Food per Capita are neither stocks nor flows.
Pomoćne varijable djelomične stope rađanja i hrane po glavi stanovnika nisu niti stokovi, niti tokovi.

[Thu Oct 23 17:33:47 2003]
They are functions of the stocks (and exogenous inputs, in this case Food).
One su funkcije stokova (i vanjski unosi, u ovom slučaju hrana).

[Thu Oct 23 17:34:51 2003]
Population participates in two feedback loops:
Stanovništvo sudjeluje u dvije petlje povratne sprege:

[Thu Oct 23 17:37:19 2003]
a positive loop (more people, more births, more people) and a negative loop (more people, less food per person, lower fractional net birth rate, fewer births).
pozitivnoj petlji (više ljudi, više rađanja, više ljudi) i negativnoj petlji (više ljudi, manje hrane po osobi, niža djelomična čista stopa rađanja, manje rađanja).

[Fri Oct 24 10:21:22 2003]
Systems evolve by feedback of information from the state of the system to the flows that alter the states.
Sustavi se razvijaju povratom informacije od stanja sustava prema tokovima koji mijenjaju stanja.

[Fri Oct 24 10:21:51 2003]
Left:
Lijevo:

[Fri Oct 24 10:28:55 2003]
Right:
Desno:

[Fri Oct 24 10:29:09 2003]
Explicit stock and flow structure for the same feedback loop.
Izričita struktura stoka i toka za istu petlju povratne informacije.

[Fri Oct 24 10:32:17 2003]
The net rate of change of the stock is a function of the stock itself, closing the feedback loop
Neto omjer promjene stoka je funkcija samoga stoka, koji zatvara petlje povratne informacije

[Fri Oct 24 10:36:21 2003]
State of the System = INTEGRAL(Net Rate of Change, State of the Systemto)
Stanje sustava = INTEGRALNO (neto omjer promjene, stanje sustava t0)

[Fri Oct 24 10:36:21 2003]
Net Rate of Change = f (State of the System
Neto omjer promjene = f (stanje sustava

[Fri Oct 24 10:45:35 2003]
The auxiliaries can always be eliminated and the model reduced to a set of equations consisting only of stocks and their flows.
Pomoćne varijable se uvijek mogu eliminirati, a model svesti na set jednadžbi koje se sastoje samo i njihovih tokova.

[Fri Oct 24 10:46:02 2003]
By substituting the equation for Food per Capita into the equation for Fractional Birth Rate and then substituting the result into the equation for Net Birth Rate, you can eliminate the auxiliaries, reducing the model to one with only Net Birth Rate and Population.
Zamijenjivanjem jednadžbe za hranu po glavi stanovnika jednadžbom za djelomičnu stopu rađanja, a zatim zamijenjivanjem rezultata jednadžbom za neto stopu rađanja, možemo izbaciti pomoćne varijable, reducirajući model tako da prikazuje samo neto stopu rađanja i populaciju.

[Fri Oct 24 10:46:56 2003]
The right side of Figure 6-7 shows this model and its equations.
Desna strana Slike 6-7 prikazuje ovaj model i njegove jednadžbe.

[Fri Oct 24 10:48:30 2003]
Though the model is mathematically equivalent to the model with auxiliaries, it is harder to explain, understand, and modify.
Iako je model matematički istovjetan modelu s pomoćnim varijablama, teže ga je objasniti, razumjeti, i modificirati.

[Fri Oct 24 10:49:55 2003]
The polarity of the causal link between Population and Net Births is now ambiguous, and it is not possible to distinguish the two feedback loops involving population and births
Polaritet uzročne veze između populacije i neto rađanja tako postaje sada dvosmislen, i nije moguće razlikovati dvije petalja povratne informacije koje uključuju populaciju i rađanje

[Fri Oct 24 10:55:06 2003]
However, the use of auxiliary variables is critical to effective modeling.
Međutim, korištenje pomoćnih varijabli je presudno za učinkovito oblikovanje.

[Fri Oct 24 10:56:33 2003]
Ideally, each equation in your models should represent one main idea.
U idealnom slučaju, svaka jednadžba u vašim modelima trebala bi predstavljati jednu ključnu ideju.

[Fri Oct 24 10:57:22 2003]
Don't try to economize on the number of equations by writing long ones that embed multiple concepts.
Nemojte pokušavati štedjeti na broju jednadžbi pisanjem dužih jednadžbi koje se sastoje od višestrukih pojmova.

[Fri Oct 24 10:57:47 2003]
These long equations will be hard for others to read and understand.
Takve duge jednadžbe će drugima biti teške za čitanje i razumijevanje.

[Fri Oct 24 10:59:10 2003]
They will be hard for you to understand.
I vama će biti teško razumjeti ih.

[Fri Oct 24 10:59:10 2003]
Finally, equations with multiple components and ideas are hard to change if your client disagrees with one of the ideas
Najzad, jednadžbe s višestrukim komponentama i idejama teško se mogu promijeniti ako se vaš klijent ne složi s nekom od ideja

[Fri Oct 24 11:01:10 2003]
Networks of stocks and flows are coupled by information feedback
Mreže stokova i tokova spojene su povratnim informacijama

[Fri Oct 24 11:05:34 2003]
Stocks accumulate their rates of flow;
Stokovi akumuliraju svoje veličine toka;

[Fri Oct 24 11:06:11 2003]
information about the stocks feeds back to alter the rates, closing the loops in the system.
podatak o stokovima se vraća natrag da bi promijenio veličine, zatvarajući petlje u sustavu.

[Fri Oct 24 11:07:07 2003]
Constants are stocks changing too slowly to be modeled explicitly;
Konstante su stokovi koji se mijenjaju presporo da bi se mogli izričito oblikovati;

[Fri Oct 24 11:07:07 2003]
exogenous variables are stocks outside the model boundary (shown by the rectangle with rounded corners
egzogene varijable su stokovi izvan granica modela (prikazane pravokutnikom sa zaobljenim kutevima

[Fri Oct 24 11:08:58 2003]
Equation representation:
Prikaz jednadžbe:

[Fri Oct 24 11:43:36 2003]
Stocks Change Only Through Their Rates
Stokovi se mijenjaju samo kroz svoje omjere

[Fri Oct 24 11:48:29 2003]
Stocks change only through their rates of flow.
Stokovi se mijenjaju samo kroz svoje veličina toka.

[Fri Oct 24 11:50:07 2003]
There can be no causal link directly into a stock.
Ne smije postojati izravna uzročna veza sa stokom.

[Fri Oct 24 11:52:59 2003]
Consider a model for customer service.
Razmotrimo model za uslugu kljentu.

[Fri Oct 24 12:02:08 2003]
Customers arrive at some rate and accumulate in a queue of Customers Awaiting Service.
Klijenti pristižu u nekom omjeru i akumuliraju se u redu Službe za doček klijenata.

[Fri Oct 24 12:03:20 2003]
The queue could be a line at a fast food restaurant, cars awaiting repair at a body shop, or people on hold calling for airline reservations.
Taj red bi mogao biti linija u restoranu brze prehrane, automobili na čekanju za popravak u automehaničarskoj radionici, ili ljudi na čekanju poziva za zrakoplovnu rezervaciju.

[Fri Oct 24 12:11:18 2003]
The rate at which customers can be processed depends on the number of service personnel, their productivity (in customers processed per hour per person), and the number of hours they work (the workweek).
Stopa brzine kojom klijenti mogu biti usluženi ovisi o broju uslužnog osoblja, njihovoj učinkovitosti (ona se mjeri po broju klijenata usluženih u jednome satu), i o broju sati koji odrade (radni tjedan).

[Fri Oct 24 12:11:18 2003]
If the number of people waiting for service increases, employees increase their workweek as they stay an extra shift, skip lunch, or cut down on breaks
Ako se poveća broj ljudi koji čekaju na uslugu, zaposlenici povećavaju svoj radni tjedan jer odrađuju dodatne smjene, preskaču ručak, ili smanjuju međuodmore

[Fri Oct 24 12:15:47 2003]
A simple population model with auxiliary variables.
Jednostavan populacijski model s pomoćnim varijablama.

[Fri Oct 24 12:15:47 2003]
Fractional Birth Rate and Food per Capita are neither stocks nor flows, but intermediate concepts added to the model to aid clarity
Djelomična stopa rađanja i količina hrane po glavi stanovnika nisu niti stokovi, niti tokovi, već posrednički pojmovi dodani modelu da bi ga razjasnili

[Fri Oct 24 12:19:23 2003]
The link from Population to Net Birth Rate now has an ambiguous sign, a poor practice
Veza od populacije do neto stope rađanja sada ima dvosmislenu oznaku, što je loša praksa

[Fri Oct 24 12:36:48 2003]
I have often seen people in workshops draw the diagram shown in the top of Figure 6-8.
Često sam vidio kako ljudi u radionicama crtaju dijagram prikazan na vrhu Slike 6-8.

[Fri Oct 24 12:38:51 2003]
They correctly recognize that the rate at which customers are processed is the product of Service Staff, Productivity, and Workweek and that higher queues of waiting customers lead to longer hours and hiring of additional staff, forming two balancing feedbacks.
Oni ispravno uočavaju da je stopa po kojoj klijenti bivaju usluženi proizvod uslužnog osoblja, učinkovitosti, i radnoga tjedna, te da veći redovi klijenata koji čekaju na uslugu dovode do duljih radnih sati i upošljavanja dodatnog osoblja, na taj način stvarajući dvije uravnotežene povratne informacije.

[Fri Oct 24 12:41:40 2003]
But often people draw information feedbacks directly from the workweek and service staff to the stock of Customers Awaiting Service, assigning them a negative polarity.
No ljudi često primaju povratne informacije izravno iz radnog tjedna i uslužnog osoblja u stok Službe za doček klijenata, davajući tako povratnim informacijama negativan polaritet.

[Fri Oct 24 12:41:40 2003]
They reason that an increase in the workweek or staff level decreases the number of customers remaining in the queue, thus closing the negative feedback loops
Oni to opravdavaju time što se povećanjem radnog tjedna ili broja osoblja smanjuje broj klijenata koji ostaju u redu, i na taj način se zatvaraju negativne petlje povratne informacije

[Fri Oct 24 12:44:24 2003]
The correct diagram is shown in the lower panel of Figure 6-8.
Točan dijagram je prikazan u donjem dijelu Slike 6-8.

[Fri Oct 24 12:45:09 2003]
The only way customers can exit the stock is via the departure rate.
Jedini načini na koji klijenti mogu napustiti stok je preko stope odlaska.

[Fri Oct 24 12:46:17 2003]
The departure rate is the product of the number of staff, their workweek, and their productivity.
Stopa odlaska je proizvod broja osoblja, njihovog radnog tjedna, i njihove učinkovitosti.

[Fri Oct 24 12:46:45 2003]
An increase in any of these inputs boosts the rate at which customers are processed and leave the queue.
Porast bilo kojega od ovih unosa potiče stopu usluživanja klijentima i njihovog napuštanja reda.

[Fri Oct 24 12:58:38 2003]
The balancing feedbacks are still present:
Uravnotežujuće povratne informacije su još uvijek prisutne:

[Fri Oct 24 14:08:44 2003]
A longer queue of waiting customers leads to longer hours and more staff and an increase in the processing rate.
Dulji red klijenata na čekanju dovodi do duljih radnih sati i većeg broja osoblja, te do porasta stope obrade klijenata omjer.

[Fri Oct 24 14:11:39 2003]
Stocks change only through their rates
Stokovi se mijenjaju samo kroz svoje omjere

[Fri Oct 24 14:13:15 2003]
Incorrect stock and flow map of a service operation.
Netočna mapa stoka i toka uslužnog postupka.

[Fri Oct 24 14:13:15 2003]
Workweek, Service Staff, and other variables cannot directly alter the stock of Customers Awaiting Service
Radni tjedan, uslužno osoblje, i druge varijable ne mogu izravno promijeniti stok Službe za doček klijenata

[Fri Oct 24 14:17:14 2003]
Continuous Time and Instantaneous Flows
Neprekidno vrijeme i trenutačni tokovi

[Fri Oct 24 14:21:39 2003]
The stock and flow perspective (and its equivalent integral or differential equation structure) represents time as unfolding continuously.
Perspektiva stoka i toka (i njezin istovjetni integral ili struktura diferencijalne jednadžbe) predstavlja vrijeme koje se neprekidno širi.

[Fri Oct 24 14:22:38 2003]
That is, as our experience suggests, time progresses smoothly and continuously.
To jest, iskustvo nam pokazuje, da vrijeme odmiče glatko i neprekidno.

[Fri Oct 24 14:23:17 2003]
In system dynamics we almost always represent time as continuous.
U dinamici sustava gotovo uvijek prikazujemo vrijeme kao da je neprekidno.

[Fri Oct 24 14:23:33 2003]
Events can happen at any time;
Događaji se mogu ostvariti bilo kada;

[Fri Oct 24 14:25:37 2003]
change can occur continuously;
promjena se može događati neprekidno;

[Fri Oct 24 14:25:37 2003]
and time can be divided into intervals as fine as one desires
a vrijeme može biti podijeljeno u razmake onoliko precizne koliko pojedinac želi

[Fri Oct 24 14:29:57 2003]
In numerical simulation time is divided into discrete intervals.
U numeričkoj simulaciji vrijeme je podijeljeno u posebne intervale.

[Fri Oct 24 14:33:48 2003]
, should not affect any of your conclusions).
, ne bi trebalo utjecati niti na jedan vaš zaključak).

[Fri Oct 24 14:34:20 2003]
In discrete time or difference equation systems the time interval is an irreducible minimum time delay in every feedback loop and often has a large impact on the dynamics.
U posebnom vremenu ili sustavima diferencijalnih jednadžbi vremenski interval je nesmanjiva minimalna vremenska odgoda u svakoj petlji povratne informacije, i često ima velik utjecaj na dinamiku.

[Fri Oct 24 14:34:20 2003]
Appendix A discusses numerical integration and the selection of an appropriate time step for your simulations
Dodatak A razmatra numeričku integraciju i odabir odgovarajućeg vremenskog koraka za vaše simulacije

[Fri Oct 24 14:40:29 2003]
A flow at any time is defined to be its instantaneous value-the rate at which water is flowing into your bathtub right now.
Tok je u bilo kojem vremenu određen kao njegova trenutačna vrijednost - stopa po kojoj voda utječe u vašu kadu upravo sada.

[Fri Oct 24 14:43:32 2003]
No one can measure the instantaneous value of any flow.
Nitko ne može izmjeriti trenutačnu vrijednost bilo kojeg toka.

[Fri Oct 24 14:44:55 2003]
The government does not and cannot report the GDP at a particular moment but instead reports the average rate of production over some prior, finite interval of time (typically a quarter of a year).
Vlada ne daje, niti može dati izvještaj o BDP-u u određenom trenutku, nego umjesto toga daje izvještaj o prosječnoj stopi proizvodnje tijekom nekog prijašnjeg, konačnog vremenskog intervala (najčešće je to tromjesečje).

[Fri Oct 24 14:45:54 2003]
Likewise, quarterly reports of a firm's sales are the cumulative sales during the quarter, not the instantaneous sales rate at the end of the quarter.
Također, tromjesečna izvješća o prihodima od prodaje su kumulativni prihodi od prodaje tijekom tromjesečja, a ne trenutačna stopa prodaje na kraju tromjesečja.

[Fri Oct 24 14:48:15 2003]
During the quarter sales likely varied substantially.
Tijekom tromjesečja prodaja vjerojatno osjetno varira.

[Fri Oct 24 14:48:23 2003]
Sales reports at more frequent intervals such as monthly or even daily are better approximations of the instantaneous sales rate but still represent averages taken over some prior, finite interval.
Izvješća o prihodima od prodaje u učestalijim intervalima, primjerice mjesečnim ili čak dnevnim, predstavljaju bolju procjenu trenutačne stope prodaje, ali ipak predstavljaju prosjek uzet tijekom nekog prijašnjeg prije, konačnog vremenskog intervala.

[Fri Oct 24 14:49:58 2003]
Similarly, the speedometer of a car does not measure its instantaneous velocity.
Slično, mjerač brzine automobila ne mjeri njegovu trenutačnu brzinu.

[Fri Oct 24 14:49:58 2003]
Because the components of the velocity sensor and instrumentation have inertia, the speedometer indicates an average of the velocity over a (short) prior interval
S obzirom da komponente brzinskog senzora i instrumentacija imaju inerciju, mjerač brzine pokazuje prosjek brzine tijekom (kratkoga) priješnjeg vremenskog intervala

[Fri Oct 24 14:55:49 2003]
Most speedometers respond quickly relative to the rate of change of the car's true velocity, so for practical purposes the average velocity reported on the instrument panel is the same as the actual, current velocity.
Većina mjerača brzine reagira brzo naspram stope promjene prave brzine automobila, tako da iz praktičnih razloga prosječna prikazana brzina na instrumentalnoj ploči je ista kao i stvarna, trenutna brzina.

[Fri Oct 24 14:57:04 2003]
On the other hand, the delays in reporting the state of the economy or the profits of a company are often long relative to their rates of change and dramatically influence the stability of the system.
S druge strane, odlaganja u izvještavanju o stanju gospodarstva ili o prihodima tvrtke često su dugotrajna u usporedbi s njihovim stopama promjene i dramatično utječu na stabilnost sustava.

[Fri Oct 24 14:57:04 2003]
Though we might develop instruments for our physical and social systems that shrink the delays in measuring and reporting rates of flow, we can never measure the instantaneous value of the flows affecting any stock
Iako bismo mogli razviti instrumente za naše fizičke i društvene sustave koji smanjuju odlaganja u mjerenju i priopćavanju veličine protoka, nikada nećemo moći izmjeriti trenutačnu vrijednost tokova koji utječu na bilo koji stok

[Fri Oct 24 15:01:55 2003]
Continuously Divisible versus Quantized Flows
Neprekidno djeljivi tokovi nasuprot kvantiziranih tokova

[Fri Oct 24 15:07:57 2003]
Just as time can be represented as unfolding continuously or in discrete intervals, so too the units flowing into and out of stocks can be thought of either as continuously divisible or as a discrete numbers of items.
Kao što možemo prikazati vrijeme koje se širi neprekidno ili u zasebnim intervalima, tako i jedinice koje utječu u stokove i istječu iz njih možemo promatrati ili kao neprekidno djeljive, ili kao zasebne brojeve proizvoda.

[Fri Oct 24 15:09:35 2003]
Most flows are actually quantized, meaning they consist of collections of individual items which cannot be divided into arbitrarily small units.
Većina tokova je zapravo kvantizirana, što znači da se sastoje od skupova pojedinačnih proizvoda koji se ne mogu podijeliti u proizvoljno malene jedinice.

[Fri Oct 24 15:10:51 2003]
Oil tankers are commissioned one at a time it is not meaningful to speak of launching half a tanker.
Naftni tankeri se narujčuju jedan po jedan - nije smisleno govoriti o porinuću pola tankera.

[Fri Oct 24 15:12:27 2003]
Company hiring consists of a whole number of people.
Zapošljavajuća tvrtka se sastoji od čitavog broja ljudi.

[Fri Oct 24 15:18:45 2003]
The stock and flow concept and the four equivalent notations shown in Figure 6-2 apply whether the flow is conceived to be infinitely divisible or quantized.
Koncept stoka i toka i četiri istovjetna sustava označavanja prikazana na Slici 6-2 primjenjuju se ovisno o tome je li tok zamišljen kao beskrajno djeljiv ili kvantiziran.

[Fri Oct 24 15:22:19 2003]
However, if it were important to our purpose, we could just as easily imagine that the tub is filled by a lumpy flow of individual ice cubes.
Međutim, kada bi to bilo važno za naše potrebe, lako bismo mogli zamisliti da je kada napunjena tokom sastavljenim od komadića pojedinačnih ledenih kockica.

[Fri Oct 24 15:25:26 2003]
In many models it is appropriate and useful to approximate the flow of individual items as a continuous stream.
U mnogim modelima prikladno je i korisno procijeniti tok pojedinačnih proizvoda kao stalni protok.

[Fri Oct 24 15:25:26 2003]
In modeling the cash flow of a large organization
Pri oblikovanju protoka novca u velikoj organizaciji

[Fri Oct 24 15:29:14 2003]
you usually do not need to track individual payments;
obično ne moramo tražiti pojedinačne uplate;

[Fri Oct 24 15:34:19 2003]
Similarly, though organizations hire discrete, whole individuals, it is usually acceptable to assume the flows of people are continuously divisible.
Slično, iako organizacije iznajmljuju zasebne, cjelovite pojedince, obično je prihvatljivo pretpostaviti da su tokovi ljudi neprekidno djeljivi.

[Fri Oct 24 15:53:36 2003]
Some clients are troubled by the fractional people your model will generate, but almost always the error is insignificant compared to the measurement error in parameters including the number of employees the firm actually has.
Neke klijente brinu djelomični zaposlenici koje će stvoriti vaš model, no pogreška je gotovo uvijek neznatna u usporedbi s mjernom pogreškom u parametrima, uključujući broj zaposlenika koji tvrtka u stvarnosti ima.

[Fri Oct 24 15:53:36 2003]
Since people can be hired part time, work in job-sharing situations, or be assigned to multiple projects, it is quite meaningful to speak of fractional employees, measured in FTE (Full-Time Equivalent) people
S obzirom da se ljudi mogu honorarno angažirati, raditi u uvjetima dijeljenja radnoga mjesta s kolegama, ili biti dodijeljeni za rad na višestrukim projektima, prilično je smisleno govoriti o djelomičnim zaposlenicima, koji se vrednuju kao zaposlenici s punim radnim vremenom FTE (Full-Time Equivalent - ekvivialent punog radnog vremena)

[Fri Oct 24 15:58:11 2003]
this is a classic modeling paradigm in queuing theory (Prabhu 997;
to je klasična paradigma oblikovanja u teoriji stajanja u redu (Prabhu 997;

[Fri Oct 24 15:58:13 2003]
Gross and Harris 1998;
Gross i Harris 1998;

[Fri Oct 24 16:00:24 2003]
Papadopoulos 1993).
Papadopoulos 1993).

[Fri Oct 24 16:01:02 2003]
Yet even in many queuing applications, the continuous time, continuous flow approximation works extremely well and the errors it introduces are often small compared to measurement error and parameter uncertainty in the real system.
Pa ipak u mnogim primjenama stajanja u redu, neprekidno vrijeme, neprekidna procjena toka funkcionira izrazito uspješno, a greške koje nastaju su često malene u usporedbi s mjernom pogreškom i parametrom neizvjesnosti u stvarnom sustavu.

[Fri Oct 24 16:04:28 2003]
The decision to represent stocks and flows as continuous or discrete always depends on the purpose of the model.
Odluka prikazivanja stokova i tokova kao neprekidnih ili zasebnih veličina, uvijek ovise o svrsi modela.

[Fri Oct 24 16:06:44 2003]
For example, if your purpose is to understand the dynamics of price and the origin of cycles in the oil tanker market (see chapter 20), it is fine to assume that the rates of tanker ordering, construction, and scrappage are continuous in time and continuously divisible.
Na primjer, ako je vaša namjera razumjeti dinamiku cijena i podrijetlo ciklusa na tržištu naftnih tankera (vidi poglavlje 20), korisno je pretpostaviti da su stope narudžbe tankera, izgradnje tankera, i otpadnih dijelova tankera vremenski neprekidne i trajno djeljive.

[Fri Oct 24 16:06:44 2003]
In contrast, if your purpose were to model the arrival and offloading of tankers to optimize port facilities you would have to model the ships as discrete entities
Suprotno tomu, ako je vaša namjera bila oblikovati dolazak i istovar tankera da bi se optimizirao lučki prostor, morali biste oblikovati brodove kao zasebne entitete

[Fri Oct 24 16:09:17 2003]
Which Modeling Approach Should You Use
Kako biste trebali pristupiti oblikovanju

[Fri Oct 24 16:16:04 2003]
The choice of modeling technique and software will depend on which assumptions about the stocks and flows in your system are appropriate to your purpose.
Odabir tehnike oblikovanja i softvera ovisiti će o tome koje pretpostavke o stokovima i tokovima u vašem sustavu dogovaraju vašim potrebama.

[Fri Oct 24 16:19:59 2003]
In all cases make sure your modeling software and method can include the feedback processes you consider important.
U svakom slučaju, pazite da vaš softver i način oblikovanja mogu obuhvatiti povratnu informaciju koje smatrate važnima.

[Fri Oct 24 16:23:03 2003]
In modeling the behavior of people in line at the supermarket, for example, you might choose to use a discrete time, quantized flow representation and select a stochastic modeling package, or even use a spreadsheet.
Pri oblikovanju ponašanja ljudi koji stoje u redu u supermarketu, na primjer, mogli biste se odlučiti na primjenu zasebnog vremena, prikaz kvantiziranog toka i odabrati stohastički paket oblikovanja, ili čak upotrijebiti proračunsku tablicu.