NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Oct 21 11:41:48 2003]
Over the past decade a new approach to science, called complexity, has been addressing various kinds of paradoxes in natural systems.
Tijekom proteklog desetljeća novi pristup znanosti, nazvan kompleksnost, upućivao je na različite oblike paradoksa u prirodnim sustavima.

[Tue Oct 21 11:43:32 2003]
What has been learned has useful implications and tools for businesses.
Ono što smo naučili urodilo je korisnim posljedicama i alatima za poslovanje.

[Tue Oct 21 11:47:48 2003]
Adaptation, evolution and co-evolution, fitness, interactions of agents, the nature of environments, and the dynamic environment in which such systems adapt or die.
Adaptacija, evolucija i koevolucija, sposobnost, međudjelovanje uzročnika, priroda okoliša, i dinamični okoliš u kojem se takvi sustavi prilagođavaju ili umiru.

[Tue Oct 21 11:50:29 2003]
We can extend the scientists' understanding of how 'natural' adaptive systems function to consideration of businesses and their unique problems.
Možemo proširiti znanstveno razumijevanje načina na koji 'prirodni' prilagodni sustavi funkcioniraju na razmatranje poslovanja i njegovih jedinstvenih problema.

[Tue Oct 21 11:50:29 2003]
In that sense our knowledge of adaptive and emergent phenomena in ecosystems is powerfully suggestive about how businesses function
U tom smislu naše poznavanje prilagodnih i novonastalih fenomena u ekosustavima je snažno sugestivno po pitanju funkcioniranja poslovanja

[Tue Oct 21 11:52:13 2003]
But that picture is also incomplete and can therefore be dangerously misleading.
No ta je slika također nepotpuna i stoga može opasno dovesti u zabludu.

[Tue Oct 21 11:52:17 2003]
Businesses are more complex than 'natural' systems because of their explicit social and financial goals.
Poslovanja su složenija od 'prirodnih' sustava zbog svojih izričitih društvenih i financijskih ciljeva.

[Tue Oct 21 11:55:03 2003]
Those goals are embodied in ideas.
Ti ciljevi su utjelovljeni u ideje.

[Tue Oct 21 11:55:20 2003]
Ideas represent the cognitive frameworks and provide the coherence that allows creative, independent people to work toward common goals.
Ideje predstavljaju spoznajne okvire i pružaju suvislost koja dopušta kreativnim, samostalnim ljudima da rade u smjeru zajedničkih ciljeva.

[Tue Oct 21 11:58:09 2003]
To manage and lead the business, one must understand that framework.
Da bi upravljao i rukovodio poslovanjem, pojedinac mora razumjeti taj okvir.

[Tue Oct 21 12:02:40 2003]
When the framework is muddy, or interpreted in widely differing ways, the business is in trouble.
Kada je okvir nejasan, ili tumačen na vrlo različite načine, poslovanje je u nevolji.

[Tue Oct 21 12:02:40 2003]
And when a business is successful, it is so because a clear cognitive framework guides people as businesspersons
A kada je poslovanje uspješno, to je stoga jer jasan spoznajni okvir usmjerava ljude kao poslovne osobe

[Tue Oct 21 12:09:56 2003]
Because our cognitive and decision-making capabilities are limited, we cannot make decisions according to prescriptions of optimization theory.
50760S obzirom da su naše spoznajne i odlučujuće mogućnosti ograničene, ne možemo donositi odluke u skladu s propisima teorije optimizacije.

[Tue Oct 21 12:15:26 2003]
Instead, we use, consciously and unconsciously, a wide range of heuristics to make decisions.
Umjesto toga, koristimo, svjesno i nesvjesno, širok raspon heuristike pri donošenju odluka.

[Tue Oct 21 12:17:25 2003]
A large and diverse body of empirical and experimental research, generally known as behavior decision theory (BDT), documents the heuristics people use in judgment and decision making.
Opsežno i raznoliko tijelo empirijskog i eksperimentalnog istraživanja, općepoznato kao bihejvioralna teorija odlučivanja (bihevior decision theory - BDT), dokumentira heuristiku koju ljudi koriste u prosuđivanju i donošenju odluka.

[Tue Oct 21 12:18:53 2003]
While some heuristics work well under some situations, the research shows that many yield systematic, significant, and persistent errors.
Dok neki oblici heuristike dobro funkcioniraju u određenim situacijama, istraživanje je pokazalo da mnogi donose sistematične, značajne, i učestale greške.

[Tue Oct 21 12:18:56 2003]
(Sterman (2000), p. 600)
(Sterman (2000), str. 600)

[Tue Oct 21 12:24:45 2003]
Businesses both conduct day-to-day operations and adapt continuously guided by that unifying framework.
Poslovanja upravljaju svakodnevnim radnjama i neprekidno se prilagođavaju pod vodstvom tog objedinjujućeg okvira.

[Tue Oct 21 12:25:04 2003]
Today's profits come from finely honed operations;
Današnje zarade dolaze od fino usavršenih radnji;

[Tue Oct 21 12:27:15 2003]
tomorrow's profits will come from innovations.
sutrašnje zarade potjeći će od inovacija.

[Tue Oct 21 12:28:31 2003]
The purpose of business strategy is to fuel innovation (new ideas and new benefit from them), and by that definition strategy must be adaptive and dynamic.
Svrha poslovne strategije je potaknuti inovaciju (nove ideje i nova korist od njih), i po toj definiciji strategija mora biti prilagodljiva i dinamična.

[Tue Oct 21 12:28:31 2003]
The major challenge facing a business today is to create organizational environments in which adaptive strategies can emerge
Glavni izazov s kojim je suočeno današnje poslovanje je stvaranje organizacijskih okoliša u kojima se mogu razviti prilagodne strategije

[Tue Oct 21 12:30:36 2003]
Strategies will emerge naturally in a 'well tuned' organization.
Strategije će se pojaviti na prirodan način u 'dobro uštimanoj' organizaciji.

[Tue Oct 21 12:31:34 2003]
But how do we know if an organization is well tuned, and how can we tune it better?
No kako znamo je li organizacija dobro uštimana, i kako je još bolje uštimati?

[Tue Oct 21 12:31:34 2003]
Our diagnostic processes are built around the relationships among fundamental four elements of any business cognitive framework which comprise
Naši dijagnostički procesi su izgrađeni oko odnosi među temeljna četiri elemenata bilo kojeg poslovnog spoznajnog okvira koji obuhvaća

[Tue Oct 21 12:32:53 2003]
abstract principles that define it
apstraktna načela koja ih definiraju

[Tue Oct 21 12:34:11 2003]
models for implementing those principles
modeli za provođenje tih načela

[Tue Oct 21 12:34:52 2003]
temporary rules that enable predictable operations and
privremena pravila koja omogućuju predvidljive radnje i

[Tue Oct 21 12:51:36 2003]
The achievements of strategic managers with long-established credibility and track records show that sustained strategic success comes neither from process alone, nor from simple checklists or isolated initiatives.
Postignuća strateških upravitelja s odavno utemeljenom vjerodostojnošću i dotadašnjim uspjesima pokazuju da stalan strateški uspjeh ne dolazi niti isključivo iz procesa, niti iz jednostavnih kontrolnih popisa ili izdvojenih inicijativa.

[Tue Oct 21 12:53:36 2003]
Rather, it depends on a deep and thoughtful understanding of exactly how their firm functions, and interacts through time with the industry in which it operates.
Radije, on ovisi o dubokom i promišljenom shvaćanju točnog načina na koji njihova tvrtka funkcionira, i komunicira tijekom vremena s granom industrije u kojoj djeluje.

[Tue Oct 21 12:53:39 2003]
If strategy methods are to be of any value, then, they must help managers understand and steer this complex system into the future, with some indicators of scale and speed of progress.
Ako su strategijske metode od ikakve vrijednosti, tada, one moraju pomoći upraviteljima da shvate i usmjere ovaj složeni sustav u budućnost, s nekim pokazateljima opsega i brzine razvoja.

[Tue Oct 21 12:53:39 2003]
(Warren (2002), p. Ix)
(Warren (2002), str. Ix)

[Tue Oct 21 12:59:10 2003]
Our diagnostic processes point toward what is possible and effective for a particular company to do, that is, what its cognitive framework will permit and support.
Naši dijagnostički procesi upućuju na ono što je moguće i učinkovito za određenu tvrtku, odnosno, što će njezin spoznajni okvir dopustiti i poduprijeti.

[Tue Oct 21 13:00:02 2003]
The goal of a diagnostic inquiry is to understand and align the company's operations and its fundamental principles.
Cilj dijagnostičkog istraživanja je razumijevanje i usklađivanje tvrtkinog poslovanja i njezinih osnovnih načela.

[Tue Oct 21 14:07:50 2003]
But rarely does a company frame its concerns at that relatively abstract level.
No rijetko se događa da tvrtka izrazi svoju zabrinutost na toj relativno apstraktnoj razini.

[Tue Oct 21 14:07:51 2003]
Rather, it is likely to focus on patterns of sales, or difficulties with production or suppliers, or a slow pace of innovation, or whether to expand into a new market or to acquire another company
Radije, tvrtka će se vjerojatno usredotočiti na strukturu prodaje, ili na poteškoće s proizvodnjom ili dobavljačima, ili na spor tempo inovacije, ili na pitanje širenja na novo tržište ili kupovine još jedne tvrtke

[Tue Oct 21 14:11:32 2003]
For example, problems in operations, at the smallest or the largest scale, can almost always be traced to a misalignment among some of those four elements.
Na primjer, problemi u poslovanju, na najmanjem ili najvećem stupnju, mogu se gotovo uvijek pronaći u neravnomjernosti među nekima od ta četiri elementa.

[Tue Oct 21 14:14:59 2003]
This inquiry process is also effective in assessing the viability of new plans that a company is contemplating because it leads to a clear understanding and description of how new activities fit the company's fundamental mindset, or cognitive framework
Ovaj proces ispitivanja je također učinkovit u procjenjivanju opstojnosti novih planova koje tvrtka razmatra jer ono dovodi do jasnoga shvaćanja i opisa načina na koji nove aktivnosti odgovaraju tvrtkinom temeljnom načinu razmišljanja, ili spoznajnom okviru

[Tue Oct 21 14:17:34 2003]
These inquiries enable companies to step back and look at themselves in a fresh way.
Ova ispitivanja omogućuju tvrtkama da sa distance promotre sebe na svjež način.

[Tue Oct 21 14:20:55 2003]
The result is development, by the company, of new processes to provide a sharper cognitive focus and of processes to enhance adaptation of strategy to needs.
Posljedica je razvoj, od strane tvrtke, novih procesa koji će pružiti oštrije spoznajno žarište i procesa koji će povećati prilagodbu strategije potrebama.

[Tue Oct 21 14:22:55 2003]
The process is idiosyncratic for each company and cannot be done by formula.
Proces je osobit za svaku tvrtku i ne može se sprovesti po unaprijed određenom obrascu.

[Tue Oct 21 14:22:55 2003]
But once done, and once adaptive processes are established, the process for emergent corporate strategy can continue to provide benefits for a long time
No nakon što je jednom sproveden, i nakon što su prilagodni procesi utvrđeni, proces za novu korporacijsku strategiju može još dugo nastaviti pružati pogodnosti

[Tue Oct 21 14:32:27 2003]
Some authors argue that complexity theory has only a limited use as a paradigm against reductionist approaches and that it has a much richer potential as a comparable property and that it is unlikely to have any useful value if applied to 'real' objects or systems.
Neki autori tvrde da teorija kompleksnosti ima tek ograničenu uporabu kao paradigma protiv redukcionističkog pristupa i da ima mnogo bogatiji potencijal kao usporedivo svojstvo, te da je malo vjerojatno da će imati bilo kakvu iskoristivu vrijednost ako se primijeni na 'stvarne' ciljeve ili sustave.

[Tue Oct 21 14:32:29 2003]
Furthermore, some may argue that complexity is usefully differentiated from the concepts of size, ignorance, variety, minimum description length and order.
Nadalje, neki mogu tvrditi da je kompleksnost korisno različita s pojmova veličine, neznanja, raznovrsnosti, minimalne duljine i poretka opisa.

[Tue Oct 21 14:32:29 2003]
(Edmonds (1998))
(Edmonds (1998))

[Tue Oct 21 14:39:29 2003]
They actively try to turn whatever happens to their advantage.
Oni aktivno pokušavaju pretvoriti što god se dogodi u svoju prednost.

[Tue Oct 21 14:43:11 2003]
'Complexity refers to the condition of the universe, which is integrated and yet too rich and varied for us to understand in simple common mechanistic or linear ways.
'Kompleksnost se odnosi na stanje svemira, koji ujedinjen, a ipak prebogat i preraznolik da bismo ga razumjeli na jednostavan uobičajen mehanistički ili linearan način.

[Tue Oct 21 14:44:14 2003]
Complexity deals with nature of emergence, innovation, learning and adaptation.'
Kompleksnost se bavi prirodom nastajanja, inovacije, učenja i prilagodbe.'

[Tue Oct 21 14:44:14 2003]
(Santa Fe Group 1006, from Battram (2001), p. 12)
' (Santa Ke grupa 1006, iz Battrama (2001), str. 12)

[Tue Oct 21 14:51:14 2003]
In fact, complex (adaptive) organizations may be referred to as, or be called, 'business (adaptive) systems'.
Ustvari, složene (prilagodljive) organizacije mogli bismo imenovati, ili nazvati, 'poslovnim (prilagodljivim) sustavima'.

[Tue Oct 21 15:07:18 2003]
There are no universal models of economic organization and hence no universal business systems.
Ne postoje univerzalni modeli gospodarskog ustroja, pa stoga ne postoje niti univerzalni poslovni sustavi.

[Tue Oct 21 15:10:07 2003]
An implication is that contemporary economics confronts severe difficulties coming to grips with the systemic and path-dependent nature of economic organization and with the co-evolution of institutions and business organizations that create and maintain path-dependence.
Podrazumijeva se da je suvremena ekonomija suočena s ozbiljnim poteškoćama hvatajući se ukoštac sa sustavnom i o kretanju ovisnom prirodom gospodarskog ustroja i s koevolucijom institucija i poslovnih organizacija koja stvaraju i održavaju ovisnost o kretanju.

[Tue Oct 21 15:12:54 2003]
This means that the pursuit of an alternative sociological approach is clearly warranted.
To znači da je provođenje alternativnog sociološkog pristupa jasno opravdano.

[Tue Oct 21 15:13:14 2003]
This challenge is evidently one reason why economists should be interested in studying specifics of business systems aside from relying exclusively on application of traditional analytical tools built on reductionist non-systemic approach.
Ovaj izazov je očigledno jedan od razloga zbog kojega bi ekonomisti trebali biti zainteresirani za proučavanje pojedinosti poslovnih sustava osim isključivog oslanjanja na primjenu tradicionalnih analitičkih alata izgrađenih na redukcionističkom nesustavnom pristupu.

[Tue Oct 21 15:17:14 2003]
There is nothing more important than the way managers think about the nature of their organization and business systems, particularly how it comes to be what it is.
Ne postoji ništa važnije od načina na koji upravitelji razmišljaju o prirodi njihove organizacije i poslovnih sustava, naročito o tome kako organizacija postaje onakva kakva jest.

[Tue Oct 21 15:19:53 2003]
What sustains organizational continuity and what makes for creative change are central questions, and how we think about these matters is of major significance.
Što održava organizacijski kontinuitet i što stvara kreativnu promjenu ključna su pitanja, a kako razmišljamo o tim pitanjima od velikog je značenja.

[Tue Oct 21 15:21:30 2003]
It is this conviction that lies behind my desire to explore ways of thinking and complexity related to business systems and how they come to be what they are;
Ovo uvjerenje koje leži iza moje želje za istraživanjem načina razmišljanja i kompleksnosti vezane uz poslovne sustave i kako oni postaju ono što jesu;

[Tue Oct 21 15:21:58 2003]
that is, how they come to have the identities they have and what the role of managers is in that process.
odnosno, kako oni poprimaju osobnost koju imaju i kakva je uloga upravitelja je u tom procesu.

[Tue Oct 21 15:22:01 2003]
In other words, my key questions are as follows:
Drugim riječima, moje ključno pitanje je sljedeće:

[Tue Oct 21 15:22:01 2003]
(Stacey, Griffin, Shaw (2002), p. 6).
(Stacey, Griffin, Shaw (2002), str. 6).

[Tue Oct 21 15:23:43 2003]
What causes a company to take the form it takes and what causes the pattern of its evolution into the future
Što potiče tvrtku da poprimi oblik koji ima, i što uzrokuje obrazac njezinog razvoja u budućnosti

[Tue Oct 21 15:26:53 2003]
Or, is the future under perpetual construction and hence unpredictable to a significant extent?
Ili, je li budućnost pod stalnom izgradnjom i stoga u značajnom opsegu nepredvidiva?

[Tue Oct 21 15:26:54 2003]
If so, what are the processes of perpetual construction
Ako je tako, koji su procesi stalne izgradnje

[Tue Oct 21 15:30:50 2003]
In what they do and how they talk about it, managers demonstrate a particular way of thinking about questions like this.
Po tome što rade i po načinu na koji govore o tome, upravitelji pokazuju poseban način na koji razmišljaju o pitanjima poput ovoga.

[Tue Oct 21 15:33:37 2003]
That particular way is primarily an importation of engineering notion of causality into thinking about organizations and business systems.
Taj poseban način je prvenstveno uvođenje inženjerske ideje uzročnosti u razmišljanje o organizacijama i poslovnim sustavima.

[Tue Oct 21 15:36:21 2003]
This is a way of thinking that makes managers look for the causes that will produce the outcomes they need in order to succeed.
To je način razmišljanja koji potiče upravitelje da traže uzroke koji donijeti rezultate koji su im potrebni za uspjeh.

[Tue Oct 21 15:36:21 2003]
It is also a way of thinking that focuses on design
Način razmišljanja se također usredotočuje na oblik

[Tue Oct 21 15:47:58 2003]
Just as engineers do, managers are supposed to design self-regulating planning, performance appraisal and quality control systems.
Poput inženjera, i upravitelji trebaju oblikovati samoregulirajuće planiranje, procjenu izvedbe i sustave za kontrolu kvalitete.

[Tue Oct 21 15:49:28 2003]
What causes an organization to become what it becomes is then thought to be the kind of control system they have designed and the actions they have chosen.
Smatra se da je ono što potiče organizaciju da postane onakva kakva jest neka vrsta kontrolnog sustava kojega su oblikovali upravitelji i radnje koje su oni odabrali.

[Tue Oct 21 15:49:46 2003]
Organizational life never proceeds so smoothly that choices are always realized, hence the chance events have also to be dealt with;
Organizacijski život nikada ne teče tako glatko da se odabiri uvijek ostvaruju, pa se stoga moraju baviti i slučajnim događajima;

[Tue Oct 21 15:51:12 2003]
and this too is the management role.
to je također uloga upravitelja.

[Tue Oct 21 15:51:31 2003]
What causes an organization to be what it becomes is also, therefore, the ways in which members deal with chance;
Ono što uzrokuje da organizacija postane kakva jest su također, dakle, načini na koje članovi rješavaju slučajnosti;

[Tue Oct 21 15:52:49 2003]
that is, how they take risks.
to jest, kako se nose s rizicima.

[Tue Oct 21 15:56:32 2003]
Risk assessment and risk management systems are another way in which the uncertain aspects of organizational life are meant to be under control.
Sustavi procjene rizika i upravljanja rizikom predstavljaju još jedan način koji služi za držanje nesigurnih aspekata organizacijskog života pod kontrolom.

[Tue Oct 21 15:59:33 2003]
From this perspective, then, an organization becomes what it is, and will become what it becomes.
S ovog stajališta, dakle, organizacija postaje ono što jest, a postati će ono što postane.

[Tue Oct 21 16:08:15 2003]
To make sense of our lives as human beings in organizations by using the ideas imported by engineers into management is no longer necessary.
Da bi naši životi ljudskih bića unutar organizacija imali smisla, više nije potrebno da koristimo ideje koje su u upravljanje uveli inženjeri.

[Tue Oct 21 16:10:29 2003]
There are alternative ways of thinking about causality;
Postoje i drugi načini razmišljanja o uzročnosti;

[Tue Oct 21 16:12:25 2003]
some of them suggested by the more provocative thinkers in the complexity sciences, which lead to very novel answers to the questions we have been posing.
neke od njih su predložili provokativniji mislioci u kompleksnim znanostima, i dovode do uistinu iznenađujućih odgovora na pitanja koja smo postavili.

[Tue Oct 21 16:14:07 2003]
These thinkers suggest that interaction itself has the intrinsic capacity to yield coherent patterns of behavior.
Ovi mislioci pretpostavljaju da sama interakcija ima nutarnju sposobnost donošenja cjelovitih uzoraka ponašanja.

[Tue Oct 21 16:14:56 2003]
They propose that the entities of which nature is composed interact locally with each other, in the absence of any blueprint, plan or program;
Oni predlažu da entiteti od kojih je sastavljena priroda međusobno komuniciraju na lokalnoj razini, u odsustvu bilo kakvog detaljnog plana, nacrta ili programa;

[Tue Oct 21 16:17:05 2003]
and through that interaction they produce coherent patterns themselves.
i posredstvom tog međudjelovanja oni sami stvaraju cjelovite uzorke.

[Tue Oct 21 16:17:33 2003]
There is a further suggestion too - namely, that interaction in nature takes place not primarily in order to survive but as the creative expression of identity.
Postoji također i druga pretpostavka - naime, da do interakcije u prirodi ne dolazi prvenstveno radi preživljavanja, već da bi se na kreativan način izrazila osobnost.

[Tue Oct 21 16:23:10 2003]
There is yet another provoking idea.
No, postoji još jedna izazovna zamisao.

[Tue Oct 21 16:24:00 2003]
It is only when the interaction between entities has a critical degree of diversity, emerging as conflicting constrains on each other, that there arises the internal capacity for spontaneous novelty.
Tek kada uzajamno djelovanje između entiteta postigne kritičan stupanj različitosti, do kojega dolazi uslijed protuslovnih međusobnih ograničenja, dolazi do nutarnje sposobnosti za spontani novitet.

[Tue Oct 21 16:33:40 2003]
In other words, creativity and destruction, order and disorder, are inextricably linked in the creative process.
Drugim riječima, stvaralačka snaga i uništenje, red i nered, nerazmrsivo su povezani u stvaralačkom procesu.

[Tue Oct 21 16:33:40 2003]
The process is self-referential in the sense that interaction causes patterns in it-self in a way that both sustains continuity in, and potentially transforms, those patterns
Proces upućuje sam na sebe u smislu da međudjelovanje potiče uzorke unutar samoga sebe tako da ujedno održava stalnost u tim uzorcima, te da ih potencijalno transformira,

[Tue Oct 21 16:42:00 2003]
That coherent pattern might be creative or it might be destructive but it would still be a coherent pattern that emerges.
Taj cjeloviti uzorak bi mogao biti kreativan ili destruktivan, no on bi još uvijek bio cjeloviti novonastali uzorak.

[Tue Oct 21 16:44:53 2003]
People would still be understood to be choosing and acting intentionally, but this would apply to particular, local responses to others in ordinary, everyday organizational life.
Još uvijek bi se smatralo da ljudi odlučuju i postupaju s namjerom, no to bi se odnosilo na posebne, lokalne reakcije na ostale ljude u uobičajenom, svakodnevnom organizacijskom životu.

[Tue Oct 21 16:53:12 2003]
Identity and difference emerge through self-organization;
Sličnost i različitost nastaje kroz samoorganiziranje;

[Tue Oct 21 16:54:57 2003]
that is, relationship of a cooperative and competitive kind.
to jest, kroz surađivački i natjecateljski odnos.

[Tue Oct 21 16:55:00 2003]
(Stacey, Griffin, Shaw (2002), p. 7-8)
(Stacey, Griffin, Shaw (2002), str. 7-8)

[Tue Oct 21 16:59:51 2003]
In the analytic, i.e.
U analitičkom, tj.

[Tue Oct 21 17:01:59 2003]
reductionist, approach, the parts themselves cannot be analyzed any further, except by reducing them to still smaller parts.
redukcionističkom, pristupu, sami dijelovi se ne mogu dalje analizirati, osim tako da ih se smanji na još manje dijelove.

[Tue Oct 21 17:03:00 2003]
Indeed, the Western science has been progressing in that way, and at each step there has been a level of fundamental constituents that could be analyzed no further.
Doista, zapadna znanost je napredovala na taj način, a na svakom koraku se nalazio stupanj osnovnih sastavnih dijelova koji se nisu mogli dalje analizirati.

[Tue Oct 21 17:04:08 2003]
The properties of the parts are not intrinsic properties but can be understood only within the parts of the larger whole to which they belong.
Svojstva dijelova nisu nutarnja svojstva već se mogu razumjeti biti razumjeveno samo unutar dijelova veće cjeline kojoj pripadaju.

[Tue Oct 21 17:08:31 2003]
Accordingly, the systems thinking does not concentrate - on basic building blocks, but on basic principles of organization.
Sukladno tome, osmišljanje sustava nije usredotočeno - na osnovne komponente, već na osnovna načela organizacije.

[Tue Oct 21 17:09:51 2003]
The systems thinking is 'contextual', which is the opposite of analytic thinking.
Osmišljanje sustava je 'kontekstualno', a to je suprotno od analitičkog osmišljanja.

[Tue Oct 21 17:10:25 2003]
Analysis means taking something apart in order to understand it;
Analiza znači rastavljanje nečega na dijelove da bi smo to shvatili;

[Tue Oct 21 17:14:50 2003]
systems thinking means putting it into the context of a larger whole.
osmišljanje sustava znači stavljanje sustava u kontekst veće cjeline.

[Tue Oct 21 17:15:10 2003]
(Capra (1997), p. 29-30) Hence, it is imperative that managers adopt systems view of their organizations as complex and adaptive systems.
29-30) Stoga, neophodno je da upravitelji usvoje sustavni pogled na svoje organizacije kao na složene i prilagodljive sustave.

[Tue Oct 21 17:15:10 2003]
- This includes the issue of measuring complexity in organizations
- To uključuje i pitanje mjerenja kompleksnosti organizacije

[Tue Oct 21 17:21:12 2003]
Increasing recognition of the complex nature of organizations has led to the development and use of new tools for measuring and describing them.
Sve veće prepoznavanje složene prirode organizacija dovelo je do razvoja i korištenja novih alata za njihovo mjerenje i opisivanje.

[Tue Oct 21 17:23:15 2003]
In order for organizations to evaluate performance potential and self re-design accordingly in a complex environment and with complex internal structures there must be methods with which the level of complexity can be described in a qualitative and/or quantitative way.
Da bi organizacije mogle procijeniti mogućnost izvedbe i samooblikovanja u skladu sa u složenim okolišem i sa složenim unutarnjim strukturama, moraju postojati metode pomoću kojih se može opisati stupanj kompleksnosti na kvalitativan i/ili kvantitativan način.

[Tue Oct 21 17:26:25 2003]
The task becomes understanding not only how complex an organization is but also the ability to describe the complexity of the system in such a way that meaningful business decisions can be made.
Zadatak postane ne samo razumijevanje opsega kompleksnosti organizacije, već također i sposobnost opisivanja kompleksnost sustava na način da se mogu donijeti sadržajne poslovne odluke.

[Tue Oct 21 17:28:07 2003]
With this in mind, both qualitative and quantitative evaluation measures are valuable.
S time na umu, i kvalitativna i kvantitativna mjerila procjene su dragocjena.

[Tue Oct 21 17:28:07 2003]
These tools may be analytical, or simulation modeling based and might use either qualitative or quantitative data and information
Ovi alati mogu biti analitički, ili utemeljena na simulacijskom modelu, i mogli bi koristiti ili kvalitativne ili kvantitativne podatke i informacije

[Tue Oct 21 17:30:42 2003]
Business processes are complex systems of human activities that are designed and improved to create value for the customer of the process.
Poslovni procesi su složeni sustavi ljudskih aktivnosti koji su oblikovani i usavršeni da bi se stvorila vrijednost za klijenta tog procesa.

[Tue Oct 21 17:31:59 2003]
As a result of external requirements, such as globalization, advancing technology, shorter development cycles and increasing competition, business processes are becoming gradually more complex.
Kao rezultat vanjskih zahtjeva, kao što je globalizacija, napredna tehnologija, kraći razvojni ciklusi i porast tržišnog natjecanja, poslovni procesi postupno postaju sve složeniji.

[Tue Oct 21 17:31:59 2003]
To handle this intrinsic complexity of business processes, there are basically two different approaches
Za upravljanje tom unutrašnjom kompleksnošću poslovnih procesa, postoje u osnovi dva različita pristupa

[Tue Oct 21 17:35:38 2003]
The ultimate goal is to improve the business process, and hence to provide increasing utility for its stakeholders.
Krajnji cilj je poboljšati poslovni proces, i tako pružiti povećanu korisnost njegovim nositeljima interesa.

[Tue Oct 21 17:37:00 2003]
The first step towards reducing complexity is recognizing the existence of complexity, and then measuring it.
Prvi korak prema smanjivanju kompleksnosti je prepoznavanje postojanje kompleksnosti, a zatim njegovo mjerenje.

[Tue Oct 21 17:38:26 2003]
Measuring is a basic activity of any systemic and systematic approach to improvement, and forms the basis of scientific methodology.
Mjerenje je osnovna aktivnost bilo kojeg ustrojstvenog i sustavnog pristupa usavršavanju, i tvori temelj znanstvene metodologije.

[Tue Oct 21 17:39:05 2003]
To analyze and improve a business process, its lead-time, use of resources, effectiveness, and other properties should be measured.
Da bi se analizirao i usavršio poslovni proces, njegovo vrijeme od narudžbe do isporuke, njegova upotreba sredstava, stupanj iskoristivosti, i ostala svojstva trebaju biti izmjerena.

[Tue Oct 21 17:39:09 2003]
Similarly, also the complexity of the business processes should be measured.
Slično tome, također treba izmjeriti i kompleksnost poslovnih procesa.

[Tue Oct 21 17:39:09 2003]
(Latva-Koivisto (2001), p. 3)
(Latva-Koivisto (2001), str. 3)

[Tue Oct 21 17:43:56 2003]
Complexity can be managed by modeling the business processes as process maps and charts;
Kompleksnošću se može upravljati obilkovanjem poslovnih procesa u procesne mape i grafikone;

[Tue Oct 21 17:45:29 2003]
for this purpose different software packages exist.
za tu svrhu postoje različiti programski paketi.

[Tue Oct 21 17:46:00 2003]
Process models help us to understand the underlying process by visualizing it and by revealing interfaces between different activities and organizational units.
Procesni modeli nam pomažu razumjeti temeljni proces putem njegova vizualiziranja i putem otkrivanja dodirnih točaka između različitih aktivnosti i organizacijskih jedinica.

[Tue Oct 21 17:46:35 2003]
As a result of business improvements, the models of the processes evolve and change.
Kao rezultat poslovnih poboljšanja, modeli procesa se razvijaju i mijenjaju.

[Tue Oct 21 17:47:54 2003]
Unnecessary complexity in a business process is likely to result in the failure of the process.
Nepotrebna kompleksnost u poslovnom procesu vjerojatno će rezultirati neuspjehom procesa.

[Tue Oct 21 17:49:53 2003]
Managing the process may become too difficult and costly, personnel may become overstressed, deadlines may be missed, and controllability of the process may decrease.
Upravljanje procesom može postati preteško i preskupo, osoblje se može postojati naći pod prevelikim stresom, rokovi se mogu propustiti, a mogućnost kontrole procesa se može smanjiti.

[Tue Oct 21 17:56:51 2003]
However, complexity cannot be reduced unlimitedly, as a too simple process is unable to respond to external requirements.
Međutim, kompleksnost se ne može se neograničeno smanjivati, jer prejednostavan proces ne može odgovoriti na vanjske zahtjeve.

[Wed Oct 22 10:14:45 2003]
If we had a complexity measure for business processes, we could also have some guidelines for the allowed-for values of complexity.
Kada bismo imali mjerilo za kompleksnost poslovnih procesa, mogli bismo također imati i neke smjernice za dozvoljene vrijednosti kompleksnosti.

[Wed Oct 22 10:16:19 2003]
These guidelines could direct the process improvement and reengineering work.
Te smjernice bi mogle usmjeriti poboljšanje procesa i poslove reinženjeringa.

[Wed Oct 22 10:18:59 2003]
A complexity measure could also be used to find those existing processes that are good candidates for improvement and simplification, or even complete reengineering.
Mjerilo kompleksnosti također bi se moglo koristiti za pronalaženje onih postojećih procesa koji su dobri kandidati za poboljšanje i pojednostavljenje, ili čak i za cjelokupni reinženjering.

[Wed Oct 22 10:19:44 2003]
The measure could also be used as a predictor of the effort that is needed to manage and complete a new instance of a process.
Mjerilo bi se također moglo koristiti kao pretkazivač napora koji je potreban za upravljanje i dovršavanje novog primjera procesa.

[Wed Oct 22 10:20:19 2003]
The measure could act as a guide for selecting an owner for the process who has a suitable level of competence.
Mjerilo bi moglo služiti kao vodič za odabir vlasnika za proces koji ima odgovarajuću razinu sposobnosti.

[Wed Oct 22 10:21:09 2003]
Also the need for administrative support or cost of communication could be estimated a priori.
Također bi potreba za administrativno uporište ili cijenu komunikacije mogla biti procijenjena a priori.

[Wed Oct 22 10:21:30 2003]
The complexity measure could be used to explain the failure of a process (e.g.
Mjerilo kompleksnosti bi se moglo koristiti za objašnjavanje neuspjeha procesa (npr.

[Wed Oct 22 10:23:25 2003]
missing a dead-line).
propuštanje roka).

[Wed Oct 22 10:23:55 2003]
After collecting empirical data on success rates of business processes, the complexity measure could be used to predict the probability of a successful completion of a project that follows the business process.
Nakon prikupljanja empirijskih podataka o stopi uspješnosti poslovnih procesa, mjerilo kompleksnosti bi se moglo koristiti za predviđanje vjerojatnosti uspješnog dovršenja projekta koji dolazi nakon poslovnog procesa.

[Wed Oct 22 10:23:59 2003]
The criteria for a good complexity measure include the following:
Kriteriji za dobro mjerilo kompleksnosti uključuju sljedeće:

[Wed Oct 22 10:23:59 2003]
(Latva-Koivisto (2001), p. 3-4)
(Latva-Koivisto (2001), str. 3-4)

[Wed Oct 22 10:29:09 2003]
Validity - The complexity measures what it is supposed to measure.
Valjanost - Kompleksnost mjeri ono što bi trebalo mjeriti.

[Wed Oct 22 10:32:10 2003]
Reliability - The measures obtained by different observers of the same process are consistent.
Pouzdanost - Mjere dobivene od različitih promatrača istoga procesa su dosljedne.

[Wed Oct 22 10:33:14 2003]
Computability - A computer program can calculate the value of the measure in a finite time, and preferably quickly.
Izračunljivost - Računalni program može izračunati vrijednost mjerila u ograničenom vremenu, i prilično brzo.

[Wed Oct 22 10:34:21 2003]
Intuitiveness - It is easy to understand the definition of the measure and see how it relates to the instinctive notion of complexity.
Intuitivnost - Lako je razumjeti definiciju mjerila i vidjeti na koji način je ono povezano s instinktivnom idejom o kompleksnosti.

[Wed Oct 22 10:39:09 2003]
Independence of other related measures - Ideally, the value of the complexity measure is independent of other properties that are sometimes seen are related to complexity.
Neovisnost ostalih srodnih mjerila - U idealnom slučaju, vrijednost mjerila kompleksnosti je neovisna o drugim svojstvima koja se ponekad smatraju vezanima uz kompleksnost.

[Wed Oct 22 10:43:07 2003]
The inductive approach depends on vast amounts of observation and experimentation, first to suggest the measure and then to verify its validity and its reliability.
Induktivni pristup ovisi o opširnim promatranjima i eksperimentima, prvo da bi se predložilo mjerilo, a zatim da bi se provjerila njegova valjanost i njegova pouzdanost.

[Wed Oct 22 10:43:58 2003]
The deductive approach relies on the characterization of a set of axioms that the measure should satisfy.
Deduktivni pristup se oslanja na karakterizaciju niza aksioma koje bi mjerilo trebalo zadovoljiti.

[Wed Oct 22 10:45:08 2003]
Evolution of Business Systems from Static or Dynamic to Adaptive
Evolucija poslovnih sustava od statičnih ili dinamičnih do prilagodljivih

[Wed Oct 22 10:48:00 2003]
can be defined as those having a fixed practice, a fixed size.
se mogu definirati kao one koje imaju nepromjenjiv postupak, nepromjenjivu veličinu.

[Wed Oct 22 10:48:34 2003]
Like static equations, these organizations have no variables - time does not change them significantly.
Poput statičnih jednadžbi, ove organizacije nemaju varijable - vrijeme ih neće značajno promijeniti.

[Wed Oct 22 10:49:40 2003]
They persist until some new organization occupies their niche.
One ustraju dok neka nova organizacija ne zauzme njihov prostor.

[Wed Oct 22 10:50:32 2003]
Dynamic Organizations can be defined as those with fixed practices and variable size.
Dinamične organizacije mogu se definirati kao one koje imaju nepromjenjiv postupak i promjenjivu veličinu.

[Wed Oct 22 10:55:21 2003]
Like dynamic equations, these organizations vary in size over time, even though their underlying practices do not change much.
Poput dinamičnih jednadžbi, ove organizacije variraju u veličini tijekom vremena, iako se njihovi temeljni postupci ne mijenjaju mnogo.

[Wed Oct 22 10:56:27 2003]
They go through a single life cycle, each growing rapidly as it occupies its niche, then declining as its competitors implement better practices that steal away its clients.
One prolaze kroz jedan ciklus trajanja, i svaka naglo raste kada zauzme svoje mjesto, a zatim opada kada njezini konkurenti primijene bolje postupke koji pridobivaju njezine klijente.

[Wed Oct 22 10:58:56 2003]
Adaptive Organizations can be defined as those having variable practices and variable size.
Prilagodljive organizacije mogu se definirati kao one koje imaju promjenjive postupke i promjenjive veličine.

[Wed Oct 22 10:59:02 2003]
Like complex adaptive systems, these organizations vary their practices, seeking the constant improvement that launches life cycle after life cycle, creating new products, services, and processes that hold on to clients generation after generation.
Poput složenih prilagodljivih sustava, ove organizacije mijenjaju svoje postupke, tražeći stalna poboljšanja koja uvijek iznova pokreću cikluse trajanja, stvarajući nove proizvode, usluge, i procese koji zadržavaju klijente generacijama.

[Wed Oct 22 10:59:02 2003]
(White (2003))
(White (2003))

[Wed Oct 22 11:05:22 2003]
The capabilities and decisions rules of the agents in complex systems change over time.
Sposobnosti i pravila odlučivanja posrednika u složenim sustavima mijenjaju se tijekom vremena.

[Wed Oct 22 11:06:28 2003]
Evolution leads to selection and proliferation of some agents while others become extinct.
Evolucija dovodi do odabira i porasta broja nekih posrednika, dok ostali izumiru.

[Wed Oct 22 11:06:58 2003]
Adaptation also occurs as people learn from experience, especially as they learn new ways to achieve their goals in the face of obstacles.
Prilagodba se također događa kada ljudi uče iz iskustva, naročito kada uče nove načine postizanja svojih ciljeve unatoč preprekama.

[Wed Oct 22 11:06:59 2003]
Learning is not always beneficial, however.
Međutim, učenje nije uvijek korisno.

[Wed Oct 22 11:06:59 2003]
(Sterman (2000), p. 22)
(Sterman (2000), str. 22)

[Wed Oct 22 11:11:36 2003]
The aim of using complexity theory to analyze the adaptive features of business organization is to give a better insight into the nature of organizational behavior than is offered by current traditional approaches.
Cilj korištenja teorije kompleksnosti za analiziranje prilagodljivih obilježja poslovnog društva je dati bolji uvid u prirodu organizacijskog ponašanja od onih koje nude trenutačni tradicionalni pristupi.

[Wed Oct 22 11:13:32 2003]
Viewing a business organization as a complex system has numerous implications for the way in which it is managed and the expectations of current management techniques.
Promatranje poslovne organizacije kao složenog sustava ima brojne propratne pojave za način na koji se njome upravlja i za očekivanja trenutačnih tehnika upravljanja.

[Wed Oct 22 11:14:53 2003]
Inability to predict accurately the business environment and its delay can have an impact upon the organization and its proper and timely adaptation process.
Nemogućnost točnog predviđanja poslovnog okruženja i njegovo odlaganje može imati utjecaja na organizaciju i na njezin prikladan i pravovremen proces prilagođavanja.

[Wed Oct 22 11:16:31 2003]
However, such a realization does not mean that the strategic planning process should be completely abandoned.
Međutim, takva realizacija ne znači da bi proces strateškog planiranja trebao biti sasvim napušten.

[Wed Oct 22 11:16:31 2003]
Apart from the fact that the planning process fulfils other roles in organizational life, the focus should be on monitoring the organizational environment and not focusing on 'accuracy' in prediction.
Osim činjenice da proces planiranja ispunjava druge uloge u organizacijskom životu, težište bi trebalo biti na nadgledanju organizacijskog okoliša, a ne na fokusiranju na 'točnost' u predviđanju.

[Wed Oct 22 11:22:53 2003]
To be able to control completely a system implies having a complete understanding of its elements, its interactions, etc.
Da bi se sustav mogao u potpunosti nadzirati podrazumijeva se da postoji potpuno shvaćanje njegovih elemenata, njegovih interakcija, itd.

[Wed Oct 22 11:26:26 2003]
A key question often asked in business organizations is:
Ključno pitanje koje se često postavlja u poslovnim organizacijama glasi:

[Wed Oct 22 11:27:36 2003]
How do we know if an organization is ready to change?
Kako znamo je li organizacija spremna na promjenu?

[Wed Oct 22 11:27:51 2003]
There are several key variables that may have a significant effect on an organizations readiness and ability to change.
Postoji nekoliko ključnih varijabli koje bi mogle imati značajan učinak na spremnost i sposobnost organizacije na promjenu.

[Wed Oct 22 11:27:51 2003]
The variables are as follows (Foss (1997))
Varijable su sljedeće (Foss (1997))

[Wed Oct 22 11:29:50 2003]
1.
1.

[Wed Oct 22 11:29:52 2003]
Stability - a system that has too much stability will be unable to change, it will need a certain amount of randomness.
Stabilnost - sustav koji posjeduje preveliku stabilnost neće se moći mijenjati, trebat će mu određena količina nasumičnosti.

[Wed Oct 22 11:30:30 2003]
2.
2.

[Wed Oct 22 11:30:31 2003]
Connectivity - a stable system can move towards the edge of chaos if its agents are better connected.
Povezanost - stabilan sustav se može kretati prema rubu kaosa ako su njegovi posrednici bolje povezani.

[Wed Oct 22 11:31:17 2003]
3.
3.

[Wed Oct 22 11:32:32 2003]
4.
4.

[Wed Oct 22 11:33:29 2003]
5.
5.

[Wed Oct 22 11:34:25 2003]
Level of contained anxiety - this is particularly relevant for human systems.
Razina obuzdane tjeskobe - ovo je osobito značajno za ljudske sustave.

[Wed Oct 22 11:36:01 2003]
The readiness for change and creativity are inhibited if the level of contained anxiety within an organization is too high.
Spremnost na promjenu i kreativnost su zakočeni ako je razina obuzdane tjeskobe unutar organizacije previsoka.

[Wed Oct 22 11:36:01 2003]
Power differentials - If there is too much control due to power differentials within the organization, then change is unlikely to occur
Diferencijali moći - ako postoji prevelik nadzor zbog diferencijala moći unutar organizacije, tada postoji mala vjerojatnost promjene

[Wed Oct 22 11:41:03 2003]
New properties (such as new ways of working, new roles and responsibilities) may emerge.
Nova svojstva (kao što su novi načini rada, nove uloge i odgovornosti) se mogu pojaviti.

[Wed Oct 22 11:42:50 2003]
Complex systems are said to self-organize onto an attractor.
Kaže se da se složeni sustavi samoorganiziraju na atraktora.

[Wed Oct 22 11:45:30 2003]
Attractor is 'a set of points toward which complicated time paths starting in its neighborhood are attracted'.
Atraktor je 'niz točaka prema kojima gravitiraju komplicirane vremenske putanje koje polaze iz njegove okoline'.

[Wed Oct 22 11:51:34 2003]
Adaptive organizations will displace dynamic and static organizations in economic competition, so that within a generation, most people will have learned to expect continual improvement in their life experience.
Prilagodljive organizacije će maknuti dinamične i statične organizacije u gospodarskom tržišnom natjecanju, tako da unutar generacije, većina ljudi će naučiti očekivati stalno poboljšanje u svome životnom iskustvu.

[Wed Oct 22 11:51:58 2003]
The fact that their ancestors once worked at the same job in the same way for an entire lifetime will seem almost as incredible as the fact that people used to stay at jobs they have not thoroughly enjoyed.
Činjenica da su njihovi preci nekada radili isti posao na isti način cijeli životni vijek činit će se gotovo nevjerojatnom, kao i činjenica da su ljudi zadržavali poslove u kojima nisu potpuno uživali.

[Wed Oct 22 11:51:58 2003]
- How strong is the impact of the past times
- Koliko je snažan utjecaj prošlosti

[Wed Oct 22 11:52:44 2003]
Path-Dependency of Business Systems
Ovisnost o kretanju poslovnih sustava

[Wed Oct 22 11:59:07 2003]
Path dependency represents a pattern of behavior in which small, random events early in the history of a system determine the ultimate end state, even when all end states are equally likely at the beginning.
Ovisnost o kretanju predstavlja uzorak ponašanja unutar kojega mali, nasumični događaji rano u povijesti sustava određuju konačno završno stanje, čak i kad su sva završna stanja jednako vjerojatno na početku.

[Wed Oct 22 12:01:52 2003]
Path dependence arises in systems whose dynamics are dominated by positive feedback processes.
Ovisnost o kretanju pojavljuje se u sustavima čijom dinamikom dominiraju pozitivni povratni procesi.

[Wed Oct 22 12:02:51 2003]
Path dependence is a patterns of behavior in which the ultimate equilibrium depends on the initial conditions and random shocks as the system evolves.
Ovisnost o kretanju je obrazac ponašanja u kojem krajnja ravnoteža ovisi o početnim uvjetima i nasumičnim šokovima tijekom razvoja sustava.

[Wed Oct 22 12:02:51 2003]
In a path-dependent system, small, unpredictable events early in the history of the system can decisively determine its ultimate fate
U sustavu ovisnom o kretanju, mali, nepredvidljivi događaji u ranoj povijesti sustava mogu odlučno odrediti njegovu konačnu sudbinu

[Wed Oct 22 12:14:21 2003]
Positive feedback processes then amplify these small initial differences until they reach macroscopic significance.
Pozitivni procesi povratnih informacija tada povećavaju ove male početne razlike dok ne dosegnu makroskopski značaj.

[Wed Oct 22 12:14:34 2003]
Once a dominant design or standard has emerged, the costs of switching become prohibitive, so the equilibrium is self-reinforcing:
Jednom kada se pojavi dominantni plan ili norma, troškovi zamjene postaju previsoki, pa je ravnoteža je samoojačavajuća:

[Wed Oct 22 12:15:51 2003]
the system is locked in.
sustav je zaključan.

[Wed Oct 22 12:19:41 2003]
A wide range of positive feedbacks drives the growth of business systems.
Širok raspon pozitivnih povratnih informacija potiče razvoj poslovnih sustava.

[Wed Oct 22 12:21:33 2003]
Successful firms are able to strengthen several of the positive loops that can drive growth to create synergies that lead to cumulative success
Uspješne tvrtke mogu ojačati nekoliko pozitivnih omči koje mogu potaknuti rast i tako stvoriti sinergije koje će dovesti do kumulativnog uspjeha

[Wed Oct 22 12:23:24 2003]
It is perhaps more constructive to briefly consider what economists have actually had to say about the basic features of business systems.
Možda bi bilo konstruktivnije nakratko razmotriti što su ekonomisti zapravo imali za reći o osnovnim obilježjima poslovnih sustava.

[Wed Oct 22 12:23:24 2003]
These features relate to (Foss (1997))
Ta obilježja se odnose na (Foss (1997))

[Wed Oct 22 12:23:54 2003]
1.
1.

[Wed Oct 22 12:23:56 2003]
The mix of market and organization,
Mješanje tržišta i organizacije,

[Wed Oct 22 12:24:19 2003]
2.
Mješanje tržišta i organizacije,2.

[Wed Oct 22 12:24:20 2003]
The type and level of specialization in terms of skills and activities,
Vrsta i razina specijalizacije u smislu stručnosti i djelatnosti,

[Wed Oct 22 12:24:26 2003]
3.
Vrsta i razina specijalizacije u smislu stručnosti i djelatnosti,3.

[Wed Oct 22 12:24:27 2003]
The mode of corporate governance,
Način upravljanja poduzećem,

[Wed Oct 22 12:24:51 2003]
4.
Način upravljanja poduzećem,4.

[Wed Oct 22 12:24:51 2003]
Organizing principles, such as dominant organization structure.
Organizacijska načela, kao što je dominantna organizacijska struktura.

[Wed Oct 22 12:31:57 2003]
Moreover, business systems derive their systemic feature precisely from the fact that these four elements are inter-locking, producing path-dependence.
Osim toga, poslovni sustavi izvode svoje ustrojstveno obilježje točno iz činjenice da su ta četiri elementa međusobno isprepletena, na taj način stvarajući ovisnost o kretanju.

[Wed Oct 22 12:31:58 2003]
Path dependence defines historical dependency namely taking one road often precludes taking others and determines where you end up.
Ovisnost o kretanju definira povijesnu ovisnost, jer naime, odabiranje jednoga puta često sprečava odabiranje drugih, i tako određuje gdje ćete završiti.

[Wed Oct 22 12:31:58 2003]
(Sterman (2000), p. 22)
(Sterman (2000), str. 22)

[Wed Oct 22 12:52:50 2003]
Path dependency in the economy is common because the growth of business systems and enterprises is driven by a host of positive feedbacks.
Ovisnost o kretanju u gospodarstvu je uobičajena jer rast poslovnih sustava i poduzeća pokreće mnoštvo pozitivnih povratnih informacija.

[Wed Oct 22 12:53:47 2003]
These feedbacks involve scale economies, learning, network effects, market power, and many other processes.
Te povratne informacije uključuju ekonomiju razmjera, učenje, mrežne učinke, tržišnu moć, i mnoge druge procese.

[Wed Oct 22 12:56:25 2003]
The most successful companies are able to create synergy by using ensembles of the feedbacks to create a mutually consistent strategy.
Najuspješnije tvrtke mogu stvoriti sinergiju koristeći skupove povratnih informacija da bi se stvorila obostrano dosljedna strategija.

[Wed Oct 22 12:56:26 2003]
(Sterman (2000), p. 406)
(Sterman (2000), str. 406)

[Wed Oct 22 14:07:13 2003]
For a company as a complex adaptive business system, a condition of increasing returns means that bigger is better - it can produce goods at a lower average cost as its own output increases.
Za tvrtku kao složeni prilagodljivi poslovni sustav, stanje rastućih dobitaka znači da je veće ujedno i bolje - može proizvesti robu uz niži prosječni trošak dok se njezina vlastita proizvodnja povećava.

[Wed Oct 22 14:08:20 2003]
Increasing returns can also be understood to occur when products become more valuable to each consumer as more consumers use the product.
Ratući dobici mogu se također dogoditi kad proizvodi postanu dragocjeniji svakom pojedinom potrošaču kada više potrošači koristi proizvod.

[Wed Oct 22 14:09:19 2003]
So, for example, in a network like the telephone system, the advantage of having a phone increases as more people get phones.
Tako, na primjer, u mreži poput telefonskog sustava, prednost posjedovanja telefona poveća se kada veći broj ljudi nabavi telefonske uređaje.

[Wed Oct 22 14:13:15 2003]
For a given technology, the payoffs to a user may increase as the number of other users of that technology increases.
Za danu tehnologiju, isplate korisniku mogu se povećati kada se broj ostalih korisnika te tehnologije poveća.

[Wed Oct 22 14:17:48 2003]
The concept of path dependency can be used to challenge the widespread view that the corporate governance systems of the major advanced economies are likely to converge towards the economically best system at a rapid pace.
Načelo ovisnosti o kretanju može se iskoristiti za izazivanje općeg mišljenja da sustavi upravljanja poduzećem vodećih naprednih gospodarstava lako se mogu stopiti prema ekonomično najboljem sustavu brzim tempom.

[Wed Oct 22 14:20:32 2003]
one based on the role of adjustment costs, and the other using concepts borrowed from evolutionary biology.
jedna je utemeljena na ulozi prilagodljivih troškova, a druga na korištenju pojmova posuđenih od evolucijske biologije.

[Wed Oct 22 14:20:34 2003]
(Schmidt, Splinder, (2002), p. 1)
(Schmidt, Splinder, (2002), str. 1)

[Wed Oct 22 14:31:43 2003]
The important thing besides studying path dependent organizations and segmental technologies is to observe the actual living economy as a whole;
Osim proučavanja organizacija ovisnih o kretanju i segmentarnih tehnologija, važno je promotriti stvarno živuće gospodarstvo u cjelini;

[Wed Oct 22 14:33:26 2003]
it is path-dependent, complicated, evolving, open and organic.
ono je ovisno o kretanju, složeno je, u razvojuj, otvoreno i organsko.

[Wed Oct 22 14:36:55 2003]
how can anything be predicted?
kako se bilo što može predvidjeti?

[Wed Oct 22 14:43:27 2003]
Economic actions engender a negative feedback that leads to a predictable equilibrium for prices and market shares.
Gospodarska djelovanja izazivaju negativnu povratnu informaciju koja dovodi do predvidljive ravnoteže za cijene i udjele na tržištu.

[Wed Oct 22 14:43:29 2003]
Such feedback tends to stabilize the economy because any major changes will be offset by the very reactions they generate.
Takva povratna informacija je sklona stabilizirati gospodarstvo stoga što se sve značajnije promjene neutraliziraju onim istim reakcijama koje stvaraju.

[Wed Oct 22 14:43:29 2003]
(Arthur (2000), p. 1
(Arthur (2000), str. 1

[Wed Oct 22 14:44:56 2003]
Such an agreeable picture often violates reality.
Takva uravnotežena slika često narušava stvarnost.