NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Oct 10 14:22:27 2003]
Upon which he erected his two large pillars (though some ascribe them to Seth), the one of stone and the other of brick, whereon were engraven the liberal sciences, etc.
Na kojima je podigao svoja dva velika stupa (iako in neki pripisuju Šetu), jedan od kamena i drugi od opeke, na kojima su bili urezane liberalne znanosti, itd..

[Fri Oct 10 14:48:45 2003]
Fifteen years afterward, when he published the second edition of the Constitutions, he repeated the Legend, with the additional statement that Enoch was "expert and bright both in the science and the art" of Geometry and Masonry, an abridgment of which he placed on the pillars which he had erected.
petnaest godine kasnije, kad je objavio drugo izdanje Konstitucija, ponavlja Legendu, dodajući i tvrdnju da je Enoh bio " stručan i bistar i na polju znanosti i i na polju umijeća "geometrije i slobodnog zidarstva, čije je objašnjenje (?) u glavnim crtama iznio na stupovima koje je izgradio.

[Fri Oct 10 15:24:01 2003]
or to some of his immediate successors in the manufactory of Masonic Rites.
ili nekome od njegovih izravnih nasljednika u izradbi slobodnozidarskih obreda.

[Fri Oct 10 15:30:20 2003]
Ramsay was too learned a man to be ignorant of the numerous Oriental traditions, Arabic, Egyptian, and Rabinical, concerning Enoch, that had been long in existence.
Ramsay je bio previše učen čovjek da ne bi bio upoznat s brojnim istočnjačkim tradicijama, arapski, egipatski, i rabinski, koje se odnose na Enoha, koje su već dugo vremena postojale.

[Fri Oct 10 15:37:57 2003]
In this work he refers to the tradition extant in all nations, of a great man or legislator who was the first author of sacred symbols and hieroglyphics, and who taught the people their sacred mysteries and religious rites.
U tom djelu aludira na tradiciju prisutnu kod svih naroda, o velikom čovjeku ili zakonodavcu koji je bio prvi autora svetih simbola i tajanstvenih znakova, i koji je naučio ljude njihovim svetim misterijima i vjerskim obredima.

[Fri Oct 10 15:38:04 2003]
This man, he says, was, among the Phonicians, Thaut;
Kaže da je taj čovjek, kod,,, Feničanina, bio Thaut;

[Fri Oct 10 15:38:10 2003]
the Greeks, Hermes;
kod Grka, Hermes;

[Fri Oct 10 15:41:06 2003]
the Arabians, Edris.
kod Arapa, Edris.

[Fri Oct 10 15:49:09 2003]
And, finally, he adds that "some think that this antediluvian patriarch was Enoch himself."
I, konačno, dodaje da " neki misle da je taj pretpotopni patrijarh bio sam Enoh."

[Fri Oct 10 16:03:33 2003]
"Whatever be in these conjectures," says Ram say, "it is certain, from the principles laid down, that the antediluvian or Noevian patriarchs ought to have taken some surer measures for transmitting the knowledge of divine truths to their posterity, than by oral tradition, and, consequently, that they either invented or made use of hieroglyphics or symbols to preserve the memory of these sacred truths."
" Što god da se nalazilo u ovim pretpostavkama, " kaže Ram say, "sigurno je, iz načela koja su propisana, da pretpotopni ili Noini rodozačetnici trebali poduzeti neke sigurnije mjere da bi prenijeli znanje o božanskim istinama na svoje potomstvu, nego što je usmena predaja, i, slijedom navedenog, da su ili osmislili ili upotrijebili tajanstvene znakove ili simbole da bi očuvali sjećanje na te svete istine."

[Fri Oct 10 16:03:33 2003]
And these he calls the Enochian symbols.
" I njih naziva Enohijskim simbole.

[Fri Oct 10 16:09:03 2003]
But the change made in the Masonic Legend was necessary to adapt it to a peculiar system of ritualism.
No promjena u Legendu o slobodnim zidarima je bila neophodan da bi se prilagodila svojstvenom sustavu ritualizma.

[Fri Oct 10 16:12:04 2003]
It is singular how Enoch ever became among the ancients a type of the mysteries of religion.
Čudno je kako je Enoh uopće postao neka vrsta misterija religije među drevnim narodima.

[Fri Oct 10 16:12:04 2003]
The book of Genesis devotes only
Knjiga postanka posvećuje samo

[Fri Oct 10 16:21:45 2003]
three short verses to an account of him, and nothing is there said of him, his deeds, or his character, except an allusion to his piety.
tri kratka stihova koji ga opisuju, i ništa se tamo ne govori o njemu, njegovim djelima, ili njegovoj naravi, osim što se aludira na njegovu pobožnost.

[Fri Oct 10 16:29:09 2003]
The Oriental writers, however, abound in traditionary tales of the learning of the Patriarch.
Istočnjački pisci, međutim, obiluju tradicijskim pričama od učenju Rodozačetnika.

[Fri Oct 10 16:40:32 2003]
Bar Hebraus, a Jewish writer, asserts that Enoch was the first who invented books and writing;
Bar Hebraus, židovski pisac, tvrdi da je Enoh bio prvi koji je osmislio knjige i pisanje;

[Fri Oct 10 16:40:55 2003]
that he taught men the art of building cities - thus evidently confounding him with another Enoch, the son of Cain;
da je podučavao ljude umijeća građenja gradova čime ga očigledno miješa s još jedan Enohom, Kainovim sinom;

[Fri Oct 10 16:48:20 2003]
The word Enoch signifies, in the Hebrew, initiated or consecrated, and would seem, as all Hebrew names are significant, to have authorized, or, perhaps, rather suggested the idea of his connection with a system of initiation into sacred rites.
Riječ Enoh znači, na hebrejskom, iniciran ili posvećen, i činilo bi se, budući da sva hebrejska imena imaju neko značenje, imati omogućio (?), ili, možda, bolje rečeno dao ideju svoje povezanosti sa sustavom inicijacije u svete obrede.

[Mon Oct 13 08:59:24 2003]
He lived, the Scriptures say, three hundred and sixty-five years.
je živio, prema Svetom pismu, tristo i šezdeset-pet godina.

[Mon Oct 13 09:02:22 2003]
This, too, would readily be received as having a mystical meaning, for 365 is the number of the days in a solar year and was, therefore, deemed a sacred number.
I to bi se također moglo shvatiti u,, tajanstveno značenje, jer 365 izražava broj dana u solarnoj godini i koji je i sam, stoga, bio smatran,, svetim brojem.

[Mon Oct 13 09:06:09 2003]
And this may account for the statement of Bar Hebrreus that Enoch appointed festivals and sacrifices to the sun at the periods when that luminary entered each of the zodiacal signs.
I ovime bi se mogao objasniti izjava Bara Hebraeusa da je Enoh odlučivao o svečanostima i žrtvama suncu u razdobljima kad bi to nebesko tijelo je ušlo u svaki zodijački znak.

[Mon Oct 13 09:28:51 2003]
in his work on Mythology Among the Hebrews.
u svom djelu o Mitologiji među Hebrejima.

[Mon Oct 13 09:28:51 2003]
He says:
kaže:

[Mon Oct 13 09:36:05 2003]
"The solar character of Enoch admits of no doubt.
" U solarnu karakteristiku Enoha nema sumnje.

[Mon Oct 13 09:38:17 2003]
which can not be accidental.
što ne može biti slučajno.

[Mon Oct 13 09:45:35 2003]
And even then he did not die, but Enoch walked with Elohim, and was no more (to be seen), for Elohim took him away.
čak niti tada nije umro, već Enoch je hodao s Elohimom, i više ga nije bilo (vidjeti), jer ga je Elohim odveo.

[Mon Oct 13 09:58:00 2003]
These statements and speculations have been objected to, because they would tend to make Enoch an idolater and a sun-worshipper.
Te se izjave i nagađanja dovode u pitanje, jer bi se na taj način Enoha učinilo idolopoklonikom i obožavateljem sunca.

[Mon Oct 13 10:22:44 2003]
It is impossible then to assign to this Legend the slightest historical character.
Stoga je nemoguće pripisati ovoj Legendu i najmanji povijesno značenje.

[Mon Oct 13 10:22:44 2003]
I t is made up altogether out of traditions which were the inventions of Eastern imagination.
U potpunosti se sastoji od tradicija koje su prozašle iz istočnjačkog stvaralaštva.

[Mon Oct 13 10:28:35 2003]
We must view it, therefore, as an allegory;
Stoga ju moramo smatrati alegorijom;

[Mon Oct 13 10:34:08 2003]
but as one which has a profound symbolic character.
ali alegorijom koja ima duboko simbolično značenje.

[Mon Oct 13 10:34:08 2003]
It was intended to teach the doctrine of Divine Truth by the symbol of the Holy Name - the Tetragrammaton - the Name most reverently consecrated in the Jewish system as well as in others, and which has always constituted one of the most important and prominent symbols of Speculative Masonry.
Bila je namijenjena poučavanju doktrine Božanske istine simbolom Svetog Imena Tetragramatona Ime koje se uz najvećeg poštovanja smatra svetim u židovskom sustavu ali i u mnogim drugim sustavima, i koje uvijek je tvorilo jedan od najvažnijih i najistaknutih simbola Spekulativnog slobodnog Zidarstva.

[Mon Oct 13 10:37:56 2003]
In the Continental system of the High Degrees, this symbol is presented
U kontinentalnom sustav Visokih stupnjeva, ovaj je simbol predstavljen

[Mon Oct 13 10:48:10 2003]
in the form of the Legend of Enoch.
u obliku Legende o Enohu.

[Mon Oct 13 10:52:17 2003]
From the English system of Ancient Craft Masonry, that Legend is rejected, or rather it never has been admitted into it.
Ta je Legenda odbačena iz engleskog sustava o drevnom zanatskom slobodnom zidarstvu, ili bolje rečeno, nikad tamo nije bilo prihvaćena.

[Mon Oct 13 10:54:03 2003]
In its place, there is another esoteric Legend, which, differing altogether in details, is identical in result and effects the same symbolism.
Umjesto nje postoji druga ezoterična Legendu, koja, budući da se razlikuje potpuno u pojedinosti, ima iste rezultate i ostvaruje isti simbolizam.

[Mon Oct 13 10:54:03 2003]
But this will be more appropriately discussed when the symbolism of Freemasonry is treated, in a future part of this work.
No o tome ćemo podobrije raspravljati kad budemo obrađivali simbolizam Slobodnog zidarstvo, kasnije u ovoj knjizi.

[Mon Oct 13 14:57:49 2003]
NOAH AND THE NOACHITES
NOA I NOAHITI

[Mon Oct 13 15:04:22 2003]
In reality, there is no Legend of Noah to be found in any of the Masonic Rituals.
Zapravo, nikakve Legende o Noi nema u nijednom slobodnozidarskom obredu.

[Mon Oct 13 15:15:19 2003]
Dr. Oliver has related a few traditions of Noah which, he says, are Masonic, but they never had any general acceptance among the Craft, as they are referred to by no other writer, and, if they ever existed, are now happily obsolete.
Oliver je ispričao nekoliko tradicije Noe za koje, kaže, su slobodnozidarski, no nikad nisu bile prihvaćene od svih unutar Zanata, budući da ih ne spominje nijedan drugi pisac, a, ako ikada su postojale, su sada na sreću zastarjele.

[Mon Oct 13 15:26:49 2003]
The influence of Noah upon Masonic doctrine is to be traced to the almost universal belief of men in the events of the deluge, and the consequent establishment in many nations of a system of religion known to ethnologists as, the "Arkite worship."
Utjecaj se Noe na slobodnozidarsku doktrinu treba povezati s gotovo univerzalnim vjerovanjem ljudi u događaje povezane s potopom, i u posljedično uspostavljanje sustava religije, koji je nastao kao poslljedica tih događaja, kod mnogih naroda koji je etnolozima poznat kao "Štovanje Arkita."

[Mon Oct 13 15:26:49 2003]
Of this a brief notice must be taken before we can proceed to investigate the connection of the name of Noah with Speculative Masonry.
" To moramo ukratko objasniti prije nego što nastavimo ispitivati povezanost Noinog imena sa Spekulativnim slobodnim Zidarstvom.

[Mon Oct 13 15:41:44 2003]
nations of the world where some more or less dim memory of a cataclysm has been preserved.
narodima svijeta koji još malo ili manje nejasan uspomenu na kataklizmu su se očuvali.

[Mon Oct 13 16:00:45 2003]
This tradition was greatly distorted from the biblical source, and the very name of the Patriarch who was saved was forgotten and replaced by some other, which varied in different countries.
Ta tradicija je bila uvelike iskrivio biblijskog izvora, i samo se ime Rodozačetnika koji je spašen zaboravilo i je zamijenilo nekim drugim imenom, koji se mijenjao u različitim zemljama.

[Mon Oct 13 16:38:53 2003]
It is not, therefore, surprising that Noah should have become a mystical personage, and that the modern Speculative Masons should have sought to incorporate some reference to him in their symbolic system, though no such idea appears to have been entertained by the Operative Masons who preceded them.
, Stoga, ne iznenađuje da je Noa bi trebao postati tajanstven osoba, i taj moderan Spekulativni slobodni Zidar trebali nastojati unijeti nekog osvrt na njemu u svoj simboličan sustav, iako se čini nijedna takva ideja na je bila razmotrena od operativnih Slobodnih Zidara koji su im prethodili to.

[Mon Oct 13 16:45:17 2003]
On examining the old records of the Operative Masons it will be found that no place is assigned to Noah, either as a Mason or as one of the founders of the "science."
Pri proučavanju stari zapisi operativnih Slobodnih Zidara otkrit ćemo da nijedno mjesto je namijenjen za Nou, niti kao Slobodan Zidar niti kao jedan utemeljitelja " znanosti."

[Mon Oct 13 16:45:17 2003]
He receives only the briefest mention.
" Spominje ga se vrlo kratko.

[Mon Oct 13 16:58:38 2003]
In the Halliwell Poem his name and the flood are merely referred to as denoting an era of time in the world's history.
U Halliwellovoj se pjesmi na njegovo ime i poplavu si samo aludira da bi se obilježilo jedno vremensko razdoblje u svjetskoj povijesti.

[Mon Oct 13 16:58:38 2003]
It is only a statement that the tower of Babel was begun many years after "Noees flod."
Radi se samo o izjavi da babilonska kula bila započeta mnogo godina nakon " Noine poplave."

[Mon Oct 13 17:01:21 2003]
In the Cooke M S.
U Cookeovom rukopisu.

[Mon Oct 13 17:12:36 2003]
but still is but an historical narrative of the flood, in accordance with the biblical details.
no je tek se radi o povijesnom prepričavanju poplave, koji je u skladu s biblijskim potankostima.

[Mon Oct 13 17:20:18 2003]
In the Dowland MS.
U Dowlandovom rukopisu.

[Mon Oct 13 17:20:39 2003]
and in all the other manuscripts of the Legend of the Craft that succeeded it, the reference to Noah is exceedingly meager, his name only being mentioned, and that of his sons, from whom descended Hermes, who found one of the pillars and taught the science thereon described to other men.
i svim ostali rukopisi Legende Zanata koji su ga slijedili, aluzija na Noi je vrlo rijedak, njegovo se ime samo spomenut, i ono njegovih sinovi, od koji je potekao Hermes, koji je pronašao jedan od stupova na kojem je upisana znanost koju je i je poučavao i opisivao drugim ljudima.

[Mon Oct 13 17:20:39 2003]
So far, Noah has had no part in Masonry.
Zasad, Noa nije dio u Slobodno Zidarstvo.

[Mon Oct 13 17:32:00 2003]
Anderson, who, in the Book of Constitutions modified and enlarged the old Craft Legends at his pleasure, calls Noah and his three sons "all Masons true," and says that they brought over from the flood the traditions and arts of the antediluvians and communicated them to their growing offspring.
Anderson, koji je, u Knjigi Konstitucija je izmijenio i je povećao staru Zanatsku legendu po svojoj volji, naziva Nou i njegova tri sinova " (?)svu trojicu pravim slobodnim zidarima, " i kaže da su donijeli iz poplave tradicije i umijeća pretpotopnih osoba i prenijeli ih to svom sve veći potomstvu.

[Mon Oct 13 17:42:13 2003]
And, he adds, without the slightest historical authority, that this word "Noachida" was "the first name of Masons, according to some old traditions," It would have puzzled him to specify any such tradition.
" I, dodaje, i bez najmanjeg povijesnog dokaza, da ova riječ " Noahid " je bila "prvo ime Slobodnih Zidara, prema nekim starim tradicijama, ono " Bilo mu je prekomplicirano navesti neku takvu tradiciju.

[Tue Oct 14 09:57:28 2003]
"A Mason is obliged by his tenure to obey the moral law," In the edition of 1738, Dr. Anderson has, without authority, completed the sentence by adding the words "as a true Noachida."
" Slobodan Zidar je dužan prema svog položaju poštivati moralan zakon, " U izdanju iz 1738, Dr. Anderson je, bez ovlaštenja/dokaza, dovršio rečenica dodajući riječi " kao pravi Noahid."

[Tue Oct 14 10:10:18 2003]
Dermott, however, who closely followed the second edition of Anderson, in the composition of his Ahiman Rezon, of course adopted the new term.
Dermott, međutim, koji se usko držao drugog Andersonovog izdanja, u sastavljanju svog Ahiman Rezona, dakako je usvojio nov naziv.

[Tue Oct 14 10:28:55 2003]
About that time, or a little later, a degree was fabricated on the continent of Europe, bearing the name of "Patriarch Noachite," one peculiar feature of which was that it represented the existence of two classes or lines of Masons, the one descending from the Temple of Solomon, and who were called Hiramites, and the other tracing their origin to Noah, who were styled Noachites.
Otprilike u to vrijeme, ili malo kasnije, stupanj je osmišljen na europskom kontinentu, koje se zvao " Rodozačetnik Noahit, " čije je jedno svojstveno obilježje bilo to što je predstavljalo postojanje dvije skupina ili linije podrijetla Slobodnih Zidara, od kojih jedni vuku podrijetlo od Salomonovog Hrama, i po kojem su nazvani Hiramiti, i drugi povezuju svoje podrijetlo s Noom, koji su nazvani Noahiti.

[Tue Oct 14 10:34:53 2003]
Neither Preston nor Hutchinson, nor any other writer of the 18th century, appear to have accepted the term.
Čini se da niti Preston niti Hutchinson, niti bilo koji drugi pisac iz osamnaestog stoljeća nisue prihvatili taj naziv.

[Tue Oct 14 10:41:12 2003]
What does this word really signify, and how came Anderson to adopt it as a Masonic term?
Što ta riječ zapravo znači, i kako ju je Anderson usvojio kao slobodnozidarski termin?

[Tue Oct 14 10:52:45 2003]
And so Noachides, or its synonyms Noachida or Noachites, means a descendant of Noah.
Pa tako Noahidi, ili njegovi sinonimi Noahid ili Noahiti, znači Noin potomak.

[Tue Oct 14 10:59:31 2003]
But why, it may be asked, are the Freemasons called the descendants of Noah?
No zašto se, mogli bismo se zapitati, slobodne zidare naziva Noinim potomcima?

[Tue Oct 14 11:07:58 2003]
These seven precepts are:
Ta su sedam pravila sljedeća:

[Tue Oct 14 11:08:05 2003]
1, to do justice;
1, činiti dobro (?);

[Tue Oct 14 11:09:17 2003]
2, worship God;
2, štovati Boga;

[Tue Oct 14 11:09:57 2003]
3, abstain from idolatry;
3, suzdržavati se od idolopoklonstva;

[Tue Oct 14 11:10:08 2003]
4, preserve chastity;
4, sačuvati krepost;

[Tue Oct 14 11:10:19 2003]
5, do not commit murder;
5, ne ubiti;

[Tue Oct 14 11:22:25 2003]
6, do not steal;
6, ne krasti;

[Tue Oct 14 11:22:25 2003]
7, do not eat the blood.
7, ne jesti krv.

[Tue Oct 14 11:31:53 2003]
In consequence of this, the Jewish religion was not confined
Zbog toga se židovska religija nije ograničavala

[Tue Oct 14 11:49:50 2003]
during its existence in Palestine to the Jewish nation only, but proselytes of three kinds were freely admitted.
samo židovskom narodu za vrijeme svog postojanja u Palestini, već su se slobodno dopustile i tri vrste pokušaja obraćivanja.

[Tue Oct 14 11:53:07 2003]
One of these classes was the "proselytes of the gate."
Jedna od tih skupina su bili " prozeliti puta (?)."

[Tue Oct 14 11:53:47 2003]
These were persons who, without undergoing the rite of circumcision or observing the ritual prescribed by the law of Moses, engaged to worship the true God and to observe the seven precepts of Noah, and these things they were to do whether they resided in Judea or in foreign lands.
" To su bile osobe koje su, bez prolaska kroz obred obrezivanja ili poštovanja obreda koji je propisan Mojsijevim zakonom, uključeni u štovanje pravi Bog i poštovanje sedam Noinih pravila, i to su morali činiti bez obzira na to jesu li prebivali u Judeji ili u stranim zemljama.

[Tue Oct 14 11:55:10 2003]
marriage with Israelites was forbidden.
brak s Izraelićanima je bio zabranjen.

[Tue Oct 14 12:19:42 2003]
, because it was verified by a person of that name, but more usually the Krause MS.
, jer ga je potvrdila osoba tog imena, iako se češće navodi pod kao Krausov rukopis.

[Tue Oct 14 12:21:32 2003]
but is generally admitted by scholars to be spurious.
godine ali ga znanstvenici općenito smatraju lažnim.

[Tue Oct 14 12:22:14 2003]
Yet, as it is probable that it was originally written by a contemporary of Anderson.
Ipak, budući da je moguć da ga je izvorno napisao Andersonov suvremenik,

[Tue Oct 14 12:23:28 2003]
and about the time of the publishing of the Constitutions of 1738.
Ipak, budući da je moguć da ga je izvorno napisao Andersonov suvremenik, i otprilike u vrijeme izdavanja Konstitucija iz 1738,

[Tue Oct 14 12:27:33 2003]
it may be accepted.
Ipak, budući da je moguć da ga je izvorno napisao Andersonov suvremenik, i otprilike u vrijeme izdavanja Konstitucija iz 1738, to bi se moglo prihvatiti,

[Tue Oct 14 12:27:33 2003]
so far as it supplies us with a suggestion of the motive that induced Anderson to interpolate the word " Noachida", into the "Old Charges."
Ipak, budući da je moguć da ga je izvorno napisao Andersonov suvremenik, i otprilike u vrijeme izdavanja Konstitucija iz 1738, to bi se moglo prihvatiti, sve dok navodi povod koji je navedeo Andersona da umetne riječ " Noahid ", u " Stare dužnosti."

[Tue Oct 14 12:39:53 2003]
In the Krause MS.
U Krauseovom rukopisu.

[Tue Oct 14 12:39:53 2003]
, under the head of "The Laws or Obligations laid before his Brother Masons by Prince Edwin," we find the following article, (I translate from the German of Krause, because the original English document is nowhere to be found.)
, u poglavlju "Zakoni ili Dužnosti koje je princ Edwin predložio svojoj braći Slobodni Zidari, mi " nalazi se sljedeći članak, (prevodim s Krauseovog njemačkog, jer se izvorni engleski dokument nigdje ne može pronaći.)

[Tue Oct 14 12:44:31 2003]
"The first obligation is that you shall sincerely honor God and obey the laws of the Noachitest because they are divine laws, which should be obeyed by all the world, Therefore, you must avoid all heresies and not thereby sin against God."
" Prva je dužnost da ćete iskreno poštivati Boga i pokoravati se zakonima Noahita jer su to božanski zakoni, kojima bi se trebao pokoravati cijeli svijet, Stoga, morate izbjegavati sva krivovjerja i pritom ne se ogriješiti o Boga."

[Tue Oct 14 12:49:03 2003]
The language of this document is more precise than that of Anderson,
Jezik je u tom dokumentu je određeniji od Andersonovog jezika,

[Tue Oct 14 14:19:04 2003]
Anderson had, however, a particular object in the use of the word "Noachida."
Anderson je imao, međutim, određen cilj u primjeni riječi " Noahida."

[Tue Oct 14 14:19:27 2003]
The Krause MS.
" Krausov rukopis.

[Tue Oct 14 14:23:46 2003]
says that the Mason "must obey the laws of the Noachites;"
kaže da se Slobodan Zidar " mora pokoravati zakonima Noahita;"

[Tue Oct 14 14:31:41 2003]
But Anderson says he "must obey the moral law as a true Noachida," by which he intimates that that title is the proper designation of a Mason.
No Anderson kaže " mora se pokoravati moralan zakon kao pravi Noahid, " čime implicira da je taj naslov je ispravan naziv za slobodnog zidara.

[Tue Oct 14 14:31:41 2003]
And he has shown that this was his meaning by telling us, in a preceding part of his book, that "Noachida was the first name of Masons, according to some old traditions."
Pokazao nam je da to njegovo značenje govoreći nam, u ranijem dijelu svoje knjige, da je " Noahid prvo naziv za Slobodnih Zidara, prema nekim starim tradicijama."

[Tue Oct 14 14:43:50 2003]
But when Anderson speaks of a Noachida or a Noachite as a word synonymous with Freemason, he is in error;
Međutim Anderson kad koristi riječ Noahida ili Noahit kao sinonim za slobodnim Zidarom, griješi;

[Thu Oct 16 15:16:56 2003]
The Modeling Process
Postupak modeliranja

[Thu Oct 16 15:30:02 2003]
.. If hypothesis, data, and analysis lead to proof and new knowledge in science, shouldn't similar processes lead to change in organizations ?
Ako pretpostavka, podaci, i analiza dovode do dokaza i nova saznanja u znanosti, ne bi li slični postupci dovesti do promjene u organizacijama?

[Thu Oct 16 15:33:08 2003]
The answer is obvious - NO!
Odgovor je očit NE!

[Thu Oct 16 15:33:10 2003]
Organizational changes (or decisions or policies) do not instantly flow from evidence, deductive logic, and mathematical optimization.
Organizacijske promjene (ili odluke ili strategije) odmah ne proizlaze iz dokaza, deduktivne logike, i matematičke optimizacije.

[Thu Oct 16 15:33:11 2003]
- Edward B.
- Edvard B.

[Thu Oct 16 15:33:11 2003]
Roberts
Roberts

[Thu Oct 16 15:40:24 2003]
In chapter 1 the concept of a virtual world was introduced as a way to speed the learning process, and chapter 2 showed how models became virtual worlds to help solve problems in three different situations.
U poglavlju 1 koncept virtualnog svijeta je uveden kao jedna mogućnost za ubrzanje postupka učenja, i poglavlje 2 pokazuje kako modeli su postali virtualni svjetovi kako bi pomagli riješiti probleme u tri različite situacije.

[Thu Oct 16 15:40:55 2003]
How can virtual worlds (models) be used most effectively?
Kako se virtualni svjetovi (modeli) mogu najučinkovitije koristiti?

[Thu Oct 16 15:47:41 2003]
How can useful virtual worlds be created?
Kako mogu se stvoriti korisni virtualni svjetovi?

[Thu Oct 16 15:48:34 2003]
Modeling takes place in the context of real world problem solving, with all its messiness, ambiguity, time pressure, politics, and interpersonal conflict.
modeliranje se događa u kontekstu rješavanja problema iz stvarnog života (?), sa svim svojim neredom, nejasnoćom, pritiskom vremena, politike, i međuljudski sukob.

[Thu Oct 16 15:48:34 2003]
The purpose is to solve a problem, not only to gain insight (though insight into the problem is required to design effective policies).
Svrha je riješiti problem, ne samo dobiti uvid (iako uvid u problem je potreban da bi se oblikovale učinkovite strategije).

[Thu Oct 16 16:00:32 2003]
Modeling as a part of the learning process, is iterative, a continual process of formulating hypotheses, testing, and revision, of both formal and mental models.
Modeliranje se kao dio postupka učenja, ponavlja, i to je neprekidan postupak za oblikovanje pretpostavki, za testiranje, i za preispitivanje, i formalnih i mentalnih modela.

[Thu Oct 16 16:02:13 2003]
Experiments conducted in the virtual world inform the design and execution of experiments in the real world;
Eksperimenti sprovedeni u virtualan svijet daju informacije za pripremu i sprovođenje eksperimenata u stvarnom svijetu;

[Thu Oct 16 16:02:13 2003]
experience in the real world then leads to changes and improvements in the virtual world and in participants' mental
iskustvo u stvarnom svijetu zatim dovodi do izmjena i poboljšanja u virtualan svijet i u mentalnim modelima sudionika

[Thu Oct 16 16:05:13 2003]
Roberts, E.
Roberts, E.

[Thu Oct 16 16:06:02 2003]
(1977), .'
(1977),.'

[Thu Oct 16 16:07:10 2003]
Strategies for effective implementation of complex corporate models," Interfaces 7(5);
'Strategije za učinkovitu provedbu složenih korporacijskih modela, " Sučelja 75;

[Thu Oct 16 16:10:25 2003]
also chapter 4 in Roberts (1978).
također poglavlje 4 u Robertsovom djelu (1978).

[Thu Oct 16 16:10:25 2003]
The paper remains a succinct and still relevant statement of the need for an implementation focus from the very start of any modeling project.
Članak ostaje jezgrovit i još uvijek bitan navod potrebe za implementacijskim fokusom od samog početka bilo kakvog projektira modeliranja.

[Thu Oct 16 16:16:51 2003]
Perspective and Process
Perspektiva i Postupak

[Thu Oct 16 16:23:37 2003]
MANAGERS AS ORGANIZATION DESIGNERS
MENADŽERI KAO ORGANIZACIJSKI DIZAJNERI

[Thu Oct 16 16:25:00 2003]
Jay Forrester often asks, Who are the most important people in the safe operation of an aircraft?
Jay Forrester često pita, Tko ste najvažniji ljudi odgovorni za sigurnosno funkcioniranje zrakoplova?

[Thu Oct 16 16:25:12 2003]
Most people respond, The pilots.
Većina ljudi odgovara, piloti.

[Thu Oct 16 16:28:33 2003]
Skilled, well-trained pilots are critical, but far more important is designing an aircraft that is stable, robust under extreme conditions, and that ordinary pilots can fly safely even when stressed, tired, or in unfamiliar conditions.
Kvalificiran, uvježbani piloti su presudni, no daleko važnije je dizajniranje zrakoplov koji je stabilan, ustrajan u ekstreman uvjeti, i kojim obični piloti mogu pilotirati bez straha čak i kad su pod stresom, umorni, ili u nepoznata uvjetima.

[Thu Oct 16 16:28:33 2003]
In the context of social and business systems, managers play both roles.
U kontekstu društvenih i poslovnih sustava, menadžeri igraju obje uloge.

[Thu Oct 16 16:34:21 2003]
They are pilots, making decisions (who to hire, what prices to set, when to launch the new product) and they are designers, shaping the organizational structures, strategies, and decision rules that influence how decisions are made.
Oni su i piloti, koji donose odluke (koga unajmiti, što cijene odrediti, kad lansirati novi proizvod) i dizajneri, koji oblikuju organizacijske strukture, strategije, i pravila odluka koje imaju utjecaj na donošenje odluka.

[Thu Oct 16 16:43:16 2003]
The design role is the most important but usually gets the least attention.
uloga dizajniranja je najvažnija no obično dobije najmanje pažnje.

[Thu Oct 16 16:43:16 2003]
Too many managers, especially senior managers, spend far too much time acting as pilots-making decisions, taking control from subordinates-rather than creating an organizational structure consistent with their vision and values and which can be managed well by ordinary people (see Forrester 1965).
Previše menadžera, naročito viši menadžeri, troše previše vremena ponašaju se kao pilotiraju-koji donose odluke, preuzimajući kontrolu (?) nad podređenima stvari-umjesto da stvaraju organizacijska struktura u skladu sa svojom vizijom i vrijednostima i koji mogu upravljati dobro obični ljudi (vide Forrestera 1965).

[Thu Oct 16 16:49:40 2003]
Today designing a new aircraft is impossible without modeling and simulation.
danas je dizajniranje novog zrakoplova nemoguće bez modeliranja i simulacije.

[Thu Oct 16 16:51:15 2003]
Managers seeking to enhance their organizational design skills, however, continue to design by trial and error, by anecdote, and by imitation of others, though the complexity of their organizations rivals that of an aircraft.
Menadžeri koji nastoje povećati svoje vještine u organizacijskom dizajnu, međutim, nastavljaju dizajnirati kroz pokuse i pogreške, anegdote, i oponašanja ostalih, iako složenost njihovih organizacija odgovara složenosti zrakoplova.

[Thu Oct 16 16:51:15 2003]
Virtual worlds provide an important tool for managers in both the operation and especially the design of their organizations.
Virtualni svjetovi predstavljaju važan sredstvo za menadžere u njihovim djelovanjima i posebno dizajnu njihovih organizacija.

[Fri Oct 17 08:45:11 2003]
There is clearly a role for models that help managers pilot their organizations better, and system dynamics is often useful for these purposes.
Jasno je da postoji uloga za modele koji pomažu menadžeri da bolje pilotiraju/upravljaju (?) svojim organizacijama, i dinamika sustava je često korisna u ove svrhe.

[Fri Oct 17 08:52:27 2003]
But the real value of the process comes when models are used to support organizational redesign.
No stvarna se vrijednost postupka ostvaruje kad se modeli koriste za potporu organizacijskom redizajnu.

[Fri Oct 17 08:53:33 2003]
In Industrial Dynamics, Forrester calls for courage in the selection of problems, saying, "The solutions to small problems yield small rewards.
U Industrijskoj dinamici, Forrester zahtijeva hrabrost u odabiru problema, kad kaže, "rješenja malih problema urođuju malim nagradama.

[Fri Oct 17 09:17:10 2003]
..The goal should be to find management policies and organizational structures that lead to greater success."
Cilj bi trebao biti pronaći menadžersku politiku i organizacijske strukture koje dovode do većeg uspjeh."

[Fri Oct 17 09:17:10 2003]
Focus your modeling work on the important issues, on the problems where your work can have lasting benefit, on the problems you care most deeply about.
" Usredotočite svoje rad modeliranja na bitna pitanja, na probleme gdje vaš rad može imati dugotrajan korist, na probleme do kojih vam je najviše stalo.

[Fri Oct 17 09:23:01 2003]
THE CLIENT AND THE MODELER
KLIJENT I MODELAR

[Fri Oct 17 09:24:51 2003]
Modeling does not take place in splendid isolation.
Modeliranje se ne događa u savršeno izoliranom prostoru.

[Fri Oct 17 09:26:04 2003]
It is embedded in an organization and social context.
Uključeno je u organizaciju i društveni kontekst.

[Fri Oct 17 09:31:57 2003]
Even before the modeling process per se begins, the modeler must gain access to the organization and identify the client.
Čak prije nego što postupka modeliranja per započne, modelar mora steći pristup organizaciji i identificirati klijenta.

[Fri Oct 17 09:33:29 2003]
Your clients are the people you must influence for your work to have impact.
Vaš klijenti su ljudi na koje morate utjecaj da bi vaš rad imao učinka.

[Fri Oct 17 09:34:51 2003]
They are those people whose behavior must change to solve the problem.
To su oni ljudi čije se ponašanje mora promijeniti da bi se problem riješio.

[Fri Oct 17 09:35:03 2003]
Your client can be a CEO or a machine operator on the factory floor.
Vaš klijent može biti generalni direktor ili strojni operater iz tvornice.

[Fri Oct 17 09:35:05 2003]
Clients can be individuals, groups, or entire communities.
Klijenti mogu biti pojedinci, grupe, ili cjelokupne zajednice.

[Fri Oct 17 09:35:05 2003]
The client for a
Klijent za

[Fri Oct 17 09:41:32 2003]
modeling study can be your academic colleagues, the public at large, or even yourself.
proučavanje modeliranje možu biti vaši akademski kolege, javnost općenito, ili čak vi sami.

[Fri Oct 17 09:42:01 2003]
In the discussion that follows, I will focus on modeling projects conducted for organizations.
U raspravi koja slijedi, ću se usredotočiti na projekte modeliranje koji se sprovode za organizacije.

[Fri Oct 17 09:42:38 2003]
The process, however, is similar for these other contexts as well.
Postupak, međutim, je sličan i za te druge kontekste.

[Fri Oct 17 09:43:41 2003]
To be effective the modeling process must be focused on the clients' needs.
Da bi bio učinkovit postupak modeliranje mora biti usredotočen na potrebe klijenata.

[Fri Oct 17 09:44:35 2003]
The clients for a modeling project are busy.
Klijenti za projekt modeliranje si puni posla (?).

[Fri Oct 17 09:44:52 2003]
They are embroiled in organizational politics.
Uključeni su u organizacijsku politiku.

[Fri Oct 17 09:45:57 2003]
They are looking out for their own careers.
Oni se pobrinu za vlastite karijere.

[Fri Oct 17 09:47:10 2003]
Their concern is solving a problem and taking action in the real world.
Njihov je posao riješi problem i djelovati u stvarnom svijetu.

[Fri Oct 17 09:48:32 2003]
They care little for the elegance of your theory or cleverness of your model.
Ne mare previše za eleganciju vaše teorije ili domišljatost vašeg modela.

[Fri Oct 17 09:48:32 2003]
Modeling is done to help the client, not for the benefit of the modeler.
Modeliranje se provodi da bi se pomoglo klijentu, ne u korist modelara.

[Fri Oct 17 09:54:13 2003]
The client context and real world problem determine the nature of the model, and the modeling process must be consistent with the clients' skills, capabilities, and goals.
Kontekst klijenta i problem iz stvarnog svijeta određuju bit modela, i postupak modeliranje mora biti u skladu s stručnošću, sposobnostima, i ciljevima klijenta.

[Fri Oct 17 09:57:21 2003]
The purpose is to help the clients solve their problem.
Svrha je pomoći klijentima da riješe svoje probleme.

[Fri Oct 17 10:00:26 2003]
If the clients perceive your model does not address their concerns or lose confidence in it, you will have little impact.
Ako klijenti uvide da vaš model ne odgovara njihovim interesima ili pak izgube povjerenje u njega, vaš će utjecaj biti malen.

[Fri Oct 17 10:00:26 2003]
Focus your modeling work on the problems that keep the clients up at night.
Usredotoči svoj rad modeliranje na probleme koji drže klijente budnima noću.

[Fri Oct 17 10:19:59 2003]
The political context of modeling and the need to focus on the clients' problem does not mean modelers should be hired guns, willing to do whatever the clients want.
Politički kontekst modeliranja i potreba za usredotočavanjem na probleme klijenata ne znači modelari moraju biti stručni savjetnici pištolje, voljni sve želje klijenta.

[Fri Oct 17 10:22:26 2003]
Modelers should not automatically accede to clients' requests to include more detail or to focus on one set of issues while ignoring others, just to keep the clients on board.
Modelari automatski ne bi trebali pristati na zahtjeve klijente da uključe više detalja ili da se usredotoče na jedno skupinu pitanja dok ignoriraju ostale, samo da bi zadržali klijente.

[Fri Oct 17 10:26:03 2003]
A good modeling process challenges the clients' conception of the problem.
Dobro postupak modeliranje izaziva klijentovo shvaćanje problema.

[Fri Oct 17 10:27:56 2003]
Modelers have a responsibility to require their clients to justify their opinions, ground their views in data, and consider new viewpoints.
Modelari imaju odgovornost da od klijenata zahtijevaju da opravdaju svoja mišljenja, pretvore svoja stavove u podatke, i razmotre nova stajališta.

[Fri Oct 17 10:27:56 2003]
When the clients ask you to do something you think is unnecessary or misguided, you must work with them to resolve the issue.
Kad klijenti zatraže od vas da učinite nešto što mislite da je nepotrebno ili pogrešno, morate zajedno s njima raditi na rješanju tog pitanja.

[Fri Oct 17 10:38:42 2003]
Unfortunately, far too many clients are not interested in learning but in using models to support conclusions they'ye already reached or as instruments to gain power in their organizations.
Nažalost, previše klijenti nije zainteresirano za učenje već za korištenje modele da bi podržali zaključke do kojih' su već došli ili ih upotrijebiti kao instrumente za stjecanje vlasti u svojim organizacijama.

[Fri Oct 17 10:39:32 2003]
Sadly, far too many consultants and modelers are only too eager to oblige.
Također nažalost, i previše savjetnika i modelara jedino želi ugoditi.

[Fri Oct 17 10:40:32 2003]
As a modeler you have an ethical responsibility to carry out your work with rigor and integrity.
Kao modelar imate etičnu odgovornost obaviti svoje posao bez popuštanja i u cjelovitosti.

[Fri Oct 17 10:44:33 2003]
You must be willing to let the modeling process change your mind.
morate biti spremni da dopustite postupak modeliranje promijeni vaše mišljenje.

[Fri Oct 17 10:54:16 2003]
If your clients push you to generate a result they've selected in advance or that is not supported by the analysis, push back.
Ako vaši klijenti vrše na vas pritisak da ostvarite rezultat koji su odabrali unaprijed ili kojeg ne podržava analiza, uzvratite.

[Fri Oct 17 10:54:28 2003]
If your clients' minds are closed, if you can't convince them to use modeling honestly, you must quit.
Ako su vaših klijenata umovi zatvoren, ako ih ne možete uvjeriti da koriste modeliranje pošteno, morate odustati.

[Fri Oct 17 10:54:28 2003]
Get yourself a better client
Nađite si boljeg klijenta

[Fri Oct 17 10:59:17 2003]
STEPS OF THE MODELING PROCESS
KORACI U POSTUPKU MODELIRANJA

[Fri Oct 17 11:03:14 2003]
In practice, as a modeler you are first brought into an organization by a contact who thinks you or your modeling tools might be helpful.
U praksi, kao modelar ste u organizaciju vas najprije dovodi veza koja misli da biste vi ili vaša sredstva modeliranja mogli biti korisni.

[Fri Oct 17 11:04:54 2003]
Your first step is to find out what the real problem is and who the real client is.
Vaš prvi koraka da otkriti koji je pravi problem je i tko pravi klijent je.

[Fri Oct 17 11:06:05 2003]
Your initial contact may not be the client, but only serve as a gatekeeper who can introduce you to the client.
Vaš početni kontakt možda neće biti klijent, već će samo poslužiti kao vratar koji vas može predstaviti klijentu.

[Fri Oct 17 11:07:06 2003]
As the modeling project proceeds, you may find the client group expands or changes.
Kao se odvija projekt modeliranje, mogli biste ustanoviti da se grupa klijenata širi ili mijenja.

[Fri Oct 17 11:12:15 2003]
Wallace (1994) provides a good collection of articles addressing the ethical issues facing modelers.
Wallace (1994) pruža dobru zbirku članaka obrađujući etička pitanja pred kojima se nalaze modelari.

[Fri Oct 17 11:15:37 2003]
Problem Articulation (Boundary Selection)
Izražavanje problema (Odabir granice)

[Fri Oct 17 11:16:53 2003]
Key variables
Ključne varijable

[Fri Oct 17 11:18:11 2003]
§ What are the key variables and concepts we must
Koje ključne varijable i pojmove (?) moramo uzimati u obzir?

[Fri Oct 17 11:18:11 2003]
consider?
razmotre?

[Fri Oct 17 11:22:21 2003]
Dynamic problem definition
Dinamička definicija problema

[Fri Oct 17 11:25:20 2003]
What is the historical behavior of the key concepts and variables?
Kakvo je povijesno ponašanje ključnih pojmova i varijabli?

[Fri Oct 17 11:26:48 2003]
Formulation of Dynamic Hypothesis
Formuliranje dinamičke pretpostavke

[Fri Oct 17 11:28:03 2003]
Initial hypothesis generation
Stvaranje početne hipoteze

[Fri Oct 17 11:29:21 2003]
What are current theories of the problematic behavior?
Kakve ste trenutne teorije problematičnog ponašanja?

[Fri Oct 17 11:31:07 2003]
Endogenous focus
Endogena usredotočenost

[Fri Oct 17 11:32:55 2003]
Formulate a dynamic hypothesis that explains the dynamics as endogenous consequences of the feedback structure.
Formulirajte dinamičku hipotezu koji objašnjava dinamiku kao endogene posljedice strukture povratne informacije.

[Fri Oct 17 11:33:51 2003]
Mapping
Ucrtavanje na kartu

[Fri Oct 17 11:35:46 2003]
Develop maps of causal structure based on initial hypotheses, key variables, reference modes, and other available data, using tools such as
Napravite mape uzročnih struktura koje se temelje na početnim hipotezama, ključne varijable, referentni načini, i ostali dostupni podaci, koristeći se sredstvima kao što su

[Fri Oct 17 11:46:25 2003]
Specification of structure, decision rules
Specifikacija strukture, pravila o odlučivanju

[Fri Oct 17 11:47:30 2003]
Estimation of parameters, behavioral relationships, and initial conditions
Procjenjivanje parametara, behavioristički odnosi, i početnih uvjeta

[Fri Oct 17 11:49:22 2003]
Tests for consistency with the purpose and boundary
Ispitivanja za dosljednost s ciljem i ograničenjem

[Fri Oct 17 11:52:40 2003]
Does the model reproduce the problem behavior adequately for your purpose?
Reproducira li model problematično ponašanje koje odgovara vašoj svrsi?

[Mon Oct 20 08:52:43 2003]
Does the model behave realistically when stressed by extreme conditions
Ponaša li se model realno kad se nalazi pod pritiskom u ekstremnih uvjeta

[Mon Oct 20 08:57:59 2003]
Policy Design and Evaluation
Dizajn smjernica i procjena

[Mon Oct 20 09:00:14 2003]
What environmental conditions might arise
Kakvi bi uvjeti okoliša mogli nastati

[Mon Oct 20 09:03:07 2003]
What new decision rules, strategies, and structures might be tried in the real world?
Koja bi se nova pravila o odlučivanju, strategije, i strukture mogle isprobati u stvarnom svijetu?

[Mon Oct 20 09:03:07 2003]
How can they be represented in the model
Kako ih se može prikazati u model

[Mon Oct 20 09:08:42 2003]
How robust are the policy recommendations under different scenarios and given uncertainties
Koliko su izdržljiv preporuke smjernica s drugačijim nacrta i određenim promjenljivost

[Mon Oct 20 09:10:49 2003]
Interactions of policies
Uzajamni djelovanje politika

[Mon Oct 20 09:18:07 2003]
identified the (initial) clients.
identificirali (početni) klijenti.

[Mon Oct 20 09:19:23 2003]
How do you proceed to develop a model which can be helpful to them?
Kako ćete nastaviti razvijati model koji im može biti koristan?

[Mon Oct 20 09:20:56 2003]
There is no cookbook recipe for successful modeling, no procedure you can follow to guarantee a useful model.
Nema kuharice za uspješno modeliranje, nikakvog postupka kojeg bi mogli pratiti koji bi vam jamčio koristan model.

[Mon Oct 20 09:21:09 2003]
Modeling is inherently creative.
Modeliranje je kreativno na prirođen način.

[Mon Oct 20 09:22:21 2003]
Individual modelers have different styles and approaches.
Pojedinačni modelari imaju različite stilove i pristupe.

[Mon Oct 20 09:30:39 2003]
Yet all successful modelers follow a disciplined process that involves the following activities:
Ipak svi uspješni modelari slijede propisan postupak koji uključuje sljedeće djelatnosti:

[Mon Oct 20 09:32:13 2003]
(1) articulating the problem to be addressed, (2) formulating a dynamic hypothesis or theory about the causes of the problem, (3) formulating a simulation model to test the dynamic hypothesis, (4) testing the model until you are satisfied it is suitable for your purpose and (5) designing an evaluating policies for improvement.
(1) izražavanje problema na kojeg se treba usredotočiti, (2) preciziranje dinamička pretpostavka ili teorija o uzrocima problema, (3) preciziranje simulacijskog modela za ispitivanje dinamička pretpostavka, (4) ispitivanje model sve dok niste zadovoljni time kako odgovara vaš svrsi i (5) oblikovanje ocjenjivačkih smjernica za poboljšanje.

[Mon Oct 20 09:32:13 2003]
Table 3-1 lists these steps along with some of the questions each step addresses and the principal tools used in each (see also Randers 1980).
Tablica 3-1 prikazuje te korake zajedno s nekim od pitanja koja svaki korak postavlja i glavnim sredstvima koja se koriste u svakom od tih koraka (vidi također Randers 1980).

[Mon Oct 20 09:38:37 2003]
MODELING IS ITERATIVE
MODELIRANJE SE PONAVLJA

[Mon Oct 20 09:47:26 2003]
Before discussing each of these steps in more detail, it is important to place the modeling process in context with the ongoing activities of the people in the system.
Prije nego što počnemo razmatrati svaki od tih koraka detaljnije, je važno smjestiti postupku modeliranje u kontekst s tekućim aktivnostima ljudi u sustavu.

[Mon Oct 20 09:50:10 2003]
Modelin is a feedback process, not a linear sequence of steps.
Modeliranje je postupak povratne informacije, ne linearan niz koraka.

[Mon Oct 20 09:53:09 2003]
Models go through constant iteration continual questioning, testing, and refinement.
Modeli prolaze kroz stalno ponavljanje neprestano ispitivanje, ispitivanje, i usavršavanje.

[Mon Oct 20 09:57:02 2003]
Figure 3-1 recasts the modeling process shown in Table -1 more accurately as an iterative cycle.
Slika 3-1 ponovo prikazuje točnije postupak modeliranje koji je prikazan u Tablicu 1 kao ciklus ponavljanja.

[Mon Oct 20 09:58:36 2003]
The initial purpose dictates the boundary and scope of the modeling effort, but what is learned from the process of modeling may feed back to alter our basic understanding of the problem and the purpose of our effort.
Početna svrha propisuje granicu i raspon nastojanje modeliranja, no ono što je saznala iz postupka modeliranja mogli bi nam pružiti povratnu informaciju kojom mijenjamo svoje osnovno shvaćanje problema i svrhu svog nastojanja.

[Mon Oct 20 09:59:42 2003]
Iteration can occur from any step to any other step (indicated by the interconnections in the center of the diagram).
Ponavljanje može se dogoditi iz bilo kojeg u bilo koji drugi korak (prikazano međusobnim povezivanjama u središtu dijagrama).

[Mon Oct 20 09:59:42 2003]
In any modeling project one will iterate through these steps many times.
U bilo kojem projektu modeliranje jedan će se ponavljati kroz te korake mnogo puta.

[Mon Oct 20 10:12:36 2003]
Results of any step can yield insights that lead to revisions in any earlier step (indicated by the links in the center of the diagram).
Rezultati bilo kojeg koraka mogu nam dati uvide koji dovode do revizije u bilo kojem ranijem koraku (prikazano vezama u središtu dijagrama).

[Mon Oct 20 10:20:58 2003]
Most importantly, modeling is embedded in the larger cycle of learning and action constantly taking place in organizations (and described in chapter 1).
Najvažnije, modeliranje je uklopljeno u veći ciklus učenje i djelovanje koji se neprestano odvijaju u organizacijama (i opisano u prvom poglavlju).

[Mon Oct 20 10:24:22 2003]
Pilots step into an aircraft flight simulator and learn more quickly, effectively, and safely how to operate the real aircraft, then put these skills to use in the real thing.
Piloti ulaze u zrakoplovni simulator leta i uči brže, uspješnije, i sigurnije kako upravljati pravim zrakoplovom, zatim primijenjuju te vještine u stvarnoj situaciji.

[Mon Oct 20 10:25:02 2003]
They feed back what they learn flying the real thing to the simulator designers so the simulators can be continually improved.
Daju povratnu informaciju onoga što nauče kad upravljaju stvarnom letjelicom dizajnerima simulatoru tako da se simulatori mogu stalno usavršavati.

[Mon Oct 20 10:25:51 2003]
What pilots and designers learn in the simulator is used in the real world.
Ono što piloti i dizajneri nauče u simulatoru to se koristi u stvarnim situacijama.

[Mon Oct 20 10:30:01 2003]
And what they learn in the real world is used to change and improve the virtual world of the simulator.
A što oni nauče u stvarnim situacijama koristi se za mijenjanje i poboljšavanje virtualnog svijeta simulatora.

[Mon Oct 20 10:32:59 2003]
So it is with management flight simulators and system dynamics models.
Ista je stvar i s upravom upravljačkim (?) simulatorima leta i modelima dinamike sustava.

[Mon Oct 20 10:32:59 2003]
Figure 3-2 shows the modeling process embedded in the single- and double-loop learning feedbacks discussed in chapter 1.
Slika 3-2 prikazuje postupak modeliranje umetnutog u jednostruku- i dvostruku-petlja učeći povratne informacije učenja koje su raspravljene u prvom poglavlju.

[Mon Oct 20 10:48:49 2003]
Simulation models are informed by our mental models and by information gleaned from the real world.
Simulacijski modeli primaju informacije pomoću naših mentalnih modela i pomoću podatka prikupljenih iz stvarnog svijeta.

[Mon Oct 20 10:51:32 2003]
Strategies, structures, and decision rules used in the real world can be represented and tested in the virtual world of the model.
Strategije, strukture, i pravila odlučivanja korištena u stvarnom svijetu mogu se predstaviti i testirati u virtualan svijet modela.

[Mon Oct 20 10:53:23 2003]
The experiments and tests conducted in the model feed back to alter our mental models and lead to the design of new strategies, new structures, and new decision rules.
Pokusi i testiranja provedeni u povatnoj informaciji modela da bi se promijenili naši mentalne modele i i da bi se stvorilo dizajniranje novih strategija, nove strukture, i nova pravila odlučivanja.

[Mon Oct 20 10:53:23 2003]
These new policies are then implemented in the real world, and feedback about their effects leads to new insights and further improvements in both our formal and
Te nove smjernice se zatim provode u stvarnom svijetu, i povratna informacija o njihovim učincima dovodi do novi shvaćanja i daljnji poboljšanja naših formalnih i

[Mon Oct 20 11:09:07 2003]
Modeling is not a one-shot activity that yields The Answer, but an ongoing process of continual cycling between the virtual world of the model and the real world of action.
Modeliranje nije jednokratna aktivnost koja daje Odgovor, već trajni postupak neprestanog kruženje između modela virtualnog svijeta i stvarnog svijeta aktivnosti.

[Mon Oct 20 11:18:51 2003]
The most important step in modeling is problem articulation.
Najvažniji korak u modeliranje je izražavanje problema.

[Mon Oct 20 11:20:24 2003]
What problem are they trying to address?
Na koji se problem pokušavaju usredotočiti?

[Mon Oct 20 11:20:33 2003]
What is the real problem, not just the symptom of difficulty?
Što je pravi problem, ne samo simptom poteškoće?

[Mon Oct 20 11:20:33 2003]
What is the purpose of the model?
Kakva je svrha modela?

[Mon Oct 20 11:23:51 2003]
A clear purpose is the single most important ingredient for a successful modeling study.
Jasna svrha je najvažniji pojedinačni sastojak za uspješno proučavanja modeliranje.

[Mon Oct 20 11:27:57 2003]
Of course, a model with a clear purpose can still be misleading, unwieldy, and difficult to understand.
Dakako, model s jasnom svrhom može još uvijek budi varljiv, neprikladan, i težak za razumjeti.

[Mon Oct 20 11:27:57 2003]
But a clear purpose allows your clients to ask questions that reveal whether a model is useful in addressing the problem they care about.
No jasna svrha omogućuje vašim klijentima da postavljaju pitanja koja otkrivaju je li model je koristan u razmatranju problema do kojeg im je stalo.

[Mon Oct 20 11:31:39 2003]
Beware the analyst who proposes to model an entire business or social system rather than a problem.
Pazite na analitičara koji radije predlaže modeliranje cjelokupnog poslovanja ili društveni sustav nego problema.

[Mon Oct 20 11:37:18 2003]
Ever model is a representation of a system - a group of functionally interrelated elements forming a complex whole.
Svaki model je prikaz sustava grupe funkcionalno međusobno povezanih elemenata koji oblikuju složenu cjelinu.

[Mon Oct 20 11:37:18 2003]
But for a model to be useful, it must address as specific problem and must simplify rather than attempt to mirror an entire system in detail.
No da bi model je bio koristan, on mora oslovljavati/odnositi se određen problem i mora više pojednostaviti nego pokušati prikazati cjelokupni sustav detaljno.

[Mon Oct 20 11:40:30 2003]
What is the difference?
U čemu je razlika?

[Mon Oct 20 11:41:41 2003]
A model designed to understand how the business cycle can be stabilized is a model of a problem.
model oblikovan tako da razumije kako se poslovni ciklus može stabilizirati predstavlja model problema.

[Mon Oct 20 11:44:58 2003]
It deals with a specific policy issue.
Bavi se pitanjem određene smjernice.

[Mon Oct 20 11:46:40 2003]
A model designed to explore policies to slow fossil fuel use and mitigate global warming is also a model of a problem;
Uzoran oblikovan za ispitavanje smjernice za usporavanje korištenja fosilnog goriva i smanjenje globalnog zagrijavanja također predstavlja model problema;

[Mon Oct 20 11:48:03 2003]
it too addresses only a limited set of issues.
također se odnosi samo na ograničenu skupinu spornih pitanja.

[Mon Oct 20 11:49:47 2003]
Why does it matter?
Zašto je to važno?

[Mon Oct 20 11:53:25 2003]
The usefulness of models lies in the fact that they simplify reality , creating a representation of it we can comprehend.
Korisnost modela leži u činjenici da oni pojednostavljuju stvarnost, stvarajući prikaz stvarnosti kojeg možemo shvatiti.

[Mon Oct 20 11:58:14 2003]
Yon Clausewitz famously cautioned that the map is not the territory.
Von Clausewitz na odličan je način je upozorio da mapa nije teritorij.