NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Sep 15 15:53:43 2003]
Hence the views relating to their true worship have been almost as various as the writers who have discussed them
Zato su teorije vezane uz predmet njihovog stvarnog obožavanja bile gotovo jednako raznolike kao i pisci koji su o njima raspravljali

[Mon Sep 15 15:59:11 2003]
Casar, who derived his knowledge of the Druids, imperfect as it was, from the contemporary priests of Gaul, says that they worshipped as their chief god Mercury, whom they considered as the inventor of all the arts, and after him Apollo, Mars, Jupiter, and Minerva.
Cezar, koji je svoja saznanja o Druidima, koliko god ona nepotpuna bila, od suvremenih galskih svećenika, kaže da su štovali Merkura kao vrhovnoga boga, i smatrali su ga izumiteljem svih umijeća i zanata, a nakon njega Apolona, Marsa, Jupitera, i Minervu.

[Mon Sep 15 16:15:21 2003]
Bryant, who traced all the ancient religions, principally on the basis of etymology, to traditions of the deluge and the worship of
Bryant, koji je pronašao podrijetlo svih drevnih religija, uglavnom na temelju etimologije, u tradiciji potopa i obožavanja

[Mon Sep 15 16:18:35 2003]
conceived, of course, that Druidism was but a part of this universal cult
shvatio je, naravno, da je druidizam tek dio tog sveopćeg kulta

[Mon Sep 15 16:53:24 2003]
On the contrary, Mr. Ferguson scoffs, in language not always temperate, at the views of Stukely, and not only denies the serpentine form of the stone remains in England, as described by that antiquary, but repudiates the hypothesis that the Druids ever erected or had any connection with stone temples or monuments in any part of the world.
Ferguson se izruguje, i to ne uvijek umjerenim riječima, Stukelyevim stavovima, te ne samo da poriče zmijski oblik kamenih ostataka u Engleskoj, kako ih je opisao taj antički stručnjak, već odbacuje pretpostavku da su Druidi ikada podigli ili su imali bilo kakvu vezu s kamenim hramovima ili spomenicima u bilo kojem dijelu svijeta.

[Mon Sep 15 16:54:33 2003]
But as Ferguson adduces nothing but negative arguments in proof of his assertion, and as he even casts some doubt upon the existence of Druids at all in Britain, his views are by no means satisfactory.
Ali s obzirom da Ferguson navodi samo negativne argumente kao dokaz svoje tvrdnje, i s obzirom da on čak baca sumnju i na samo postojanje Druida u Britaniji, njegovi stavovi nikako nisu zadovoljavajući.

[Mon Sep 15 16:55:13 2003]
He has sought to demolish a palace, but he has not attempted to build even a hovel in its place.
On je htio razoriti palaču, ali on nije pokušao izgraditi čak niti kolibu umjesto nje.

[Mon Sep 15 16:55:13 2003]
Repudiating all other theories, he has offered none of his own
Odbacujući sve ostale teorije, nije ponudio niti jednu vlastitu

[Mon Sep 15 17:04:44 2003]
If the Druids did not erect the stone monuments of Britain, who did?
Ako Druidi nisu izgradili kamene spomenike u Britaniji, tko jest?

[Mon Sep 15 17:05:44 2003]
Until the contrary is conclusively proved, we have but little hesitation in attributing them to the Druids.
Dok se sa sigurnošću ne dokaže suprotno, mi tek neznatno oklijevamo da Druidima pripišemo gradnju tih spomenika.

[Mon Sep 15 17:08:28 2003]
Some writers have held that the Druids were Sun-worshippers, and that the adoration of the solar orb constituted the national religion of the ancient Britons.
Nekim pisci su smatrali da su Druidi bili obožavatelji sunca, i da je obožavanje solarnog nebeskog tijela tvorilo nacionalnu religiju drevnih Britanaca.

[Mon Sep 15 17:08:28 2003]
Hence these theorists are inclined to
Radi toga su ti teoretičari skloni

[Mon Sep 15 17:11:55 2003]
believe that Stonehenge and Avebury were really observatories, where the worshippers of the Sun might behold his rising, his diurnal course, and his setting
vjerovati da su Stonehenge i Avebury ustvari bili promatračnice, gdje su obožavatelji Sunca mogli promatrati njegovo uzdizanje, njegovu dnevnu putanju, i njegov zalazak

[Mon Sep 15 17:19:38 2003]
as there was among all heathen nations.
koja je postojala među svim poganskim narodima.

[Mon Sep 15 17:43:23 2003]
If this be true, the religion of India must have greatly degenerated in the course of its migration.
Ako je to istina, tada se indijska religija morala uvelike iskriviti tijekom svoje seobe.

[Mon Sep 15 17:53:37 2003]
Almost all on this mysterious subject is guesswork and conjecture - extravagant theories, the only foundation of which is in the imaginations of their framers and bold assertions for the truth of which no competent authority can be given
Gotovo sve o ovoj tajanstvenoj temi svodi se na nagađanja i pretpostavke - ekstravagantne teorije, čiji se jedini temelj nalazi u mašti njihovih tvoraca, te hrabre tvrdnje čija se istinitost ne može potvrditi niti jednim mjerodavnim autoritetom

[Tue Sep 16 10:17:29 2003]
The truth is that the island was inhabited by two very distinct races.
Istina je da je otok bio naseljen dvjema vrlo različitim rasama.

[Tue Sep 16 10:19:13 2003]
Those on the coast, derived from the opposite shores of Gaul, Germany, and Scandinavia, were a people who had made some progress in civilization.
Oni koji su živjeli na obali, došljaci sa suprotnih obala Galije, Njemačke, i Skandinavije, bilbi su narod koji stvorio neki napredak u civilizaciji.

[Tue Sep 16 10:19:13 2003]
The interior of the island was populated by the original natives, who were a very uncivilized and even barbarous race, and it was among these that the Druidical religion prevailed and its mystical and inhuman rites were practiced
Unutrašnjost otoka bila je naseljena izvornim stanovnicima, koji su bili vrlo necivilizirana pa čak i barbarska rasa, i oni su bili ti među kojima je prevladavala druidska religija i njezini tajanstveni i okrutni obredi

[Tue Sep 16 10:22:34 2003]
Mr. Ferguson, in his elaborate work on Tree and Serpent Worship, sustains this view.
Ferguson, u svome opširnom djelu Obožavanje stabla i zmije, zadržava to stajalište.

[Tue Sep 16 10:34:17 2003]
He is, however, in error in supposing that the Romans were ignorant of this fact, for Casar distinctly alludes to it.
On, međutim, griješi kad pretpostavlja da Rimljani nisu bili svjesni ove činjenice, jer Cezar jasno aludira na nju.

[Tue Sep 16 10:39:02 2003]
In speaking of the ancient Gauls, M.
Kad govori o drevnim Galima, M.

[Tue Sep 16 10:39:02 2003]
Thierry, in his history of
Thierry, u svojoj povijesti o

[Tue Sep 16 10:40:54 2003]
that people, makes the following remarks, every one of which may be equally attributed to the ancient Britons.
tom narodu, daje sljedeće primjedbe, od kojih se svaka može jednako pripisati drevnim Britancima.

[Tue Sep 16 10:49:04 2003]
One of these is altogether sensible, derived from the adoration of the phenomena of nature;
Jedna od njih je sasvim razborita, proistekla iz obožavanja prirodnih fenomena;

[Tue Sep 16 10:51:41 2003]
This last has received the name of Druidism, from the Druids who were its founders and priests
Ova posljednja je dobila ime druidizam, od Druida koji su bili njezini utemeljitelji i svećenici

[Tue Sep 16 11:01:21 2003]
To the former religion M.
Prvospomenutu religiju M.

[Tue Sep 16 11:03:15 2003]
Thierry gives the name of Gaulish polytheism.
Thierry naziva galsko mnogoboštvo.

[Tue Sep 16 11:04:33 2003]
A similar distinction must have existed in Britain, though our own writers do not seem generally to have carefully observed it.
Slična razlika je morala postojati i u Britaniji, iako se čini da tu razliku ni naši pisci nisu pažljivo promotrili.

[Tue Sep 16 11:07:21 2003]
In no other way can we attempt, with any prospect of success, to reconcile the contending traditions in relation to the religion of the ancient Britons.
Ni na koji drugi način ne možemo pokušati, s bilo kakvim izgledima za uspjeh, pomiriti suprotstavljene tradicije vezane uz religiju drevnih Britanaca.

[Tue Sep 16 11:16:54 2003]
Having adopted a theory, they have, in their investigations, substituted speculation for demonstration and assumptions for facts.
Nakon što su usvojili teoriju, oni su, u svojim istraživanjima, zamijenili nagađanje s dokazivanjem, a pretpostavke s činjenicama.

[Tue Sep 16 11:16:54 2003]
By a sort of Procrustean process of reasoning, they have fitted all sorts of legends and traditions to the length required for their preconceived system
Nekom vrstom prokrustovskog procesa zaključivanja, oni su do potrebne mjere prilagodili svakakve legende i tradicije svojem unaprijed zamišljenom sustavu

[Tue Sep 16 11:23:50 2003]
Godfrey Higgins - of all writers not claiming to write fiction
Godfrey Higgins - najmaštovitiji i najneutemeljeniji od svih pisaca

[Tue Sep 16 11:29:37 2003]
the most imaginative and the most conjectural - goes a step further and asserts that he has "no doubt that the Masons were Druids," and that they may be "traced downward to Scotland and York."
koji nisu tvrdili da pišu fikciju - ide korak dalje i izjavljuje da on "ni malo ne sumnja da su slobodni zidari bili Druidi", i da se "njihovi korijeni mogu pronaći u Škotskoj i Yorku."

[Tue Sep 16 11:34:34 2003]
The theory of Dr. Oliver connected Druidism and Freemasonry in the following way.
Olivera povezivala je druidizam i slobodno zidarstvo na sljedeći način.

[Tue Sep 16 11:39:07 2003]
The reader must be aware, from what has already been said, that the Doctor held that there were two currents of Masonry that came contemporaneously down the stream of time.
Čitatelj mora biti svjestan, iz onoga što već rečeno, da je Oliver vjerovao kako su postojale dvije struje slobodnog zidarstva koje su se razvijale istovremeno.

[Tue Sep 16 11:40:00 2003]
These were the Pure Freemasonry of the Patriarchs, that passed through the Jewish people to King Salomon and thence onward to the present day, and a schism from this pure system, fabricated by the Pagan nations and developed in the ancient Mysteries, hich
Jedna je bila Čisto slobodno zidarstvo Patrijarha, koje se prenijelo od židovskog naroda do kralja Salomona i dalje do današnjih dana, a druga je bila raskol od tog čistog sustava, stvorena među poganskim narodima i razvijena u drevnim misterijam, a njen je

[Tue Sep 16 11:41:09 2003]
impure system he called the Spurious Freemasonry of antiquity.
Jedna je bila Čisto slobodno zidarstvo Patrijarha, koje se prenijelo od židovskog naroda do kralja Salomona i dalje do današnjih dana, a druga je bila raskol od tog čistog sustava, stvorena među poganskim narodima i razvijena u drevnim misterijam, a njen je nečisti sustav Oliver nazvao Lažnim slobodnim zidarstvom drevnoga doba.

[Tue Sep 16 11:41:09 2003]
From this latter system he supposes Druidism to have been derived
On je pretpostavljao da se iz tog potonjeg sustava razvio druidizam

[Tue Sep 16 12:01:12 2003]
But, true to his theory that the Spurious Freemasonry was an impure secession or offshoot from the Pure or Patriarchal system, he denies that modem Freemasonry has derived anything from Druidism, but admits that similarity in the design and form of initiation in both which would naturally arise from the origin of both from a common system in remote antiquity
Ali, vjeran svojoj teoriji da je Lažno slobodno zidarstvo predstavljalo nečisto odcjepljenje ili izdanak od Čistog ili Patrijarhalnog sustava, on poriče da je moderno slobodno zidarstvo išta naslijedilo od druidizma, ali priznaje tu sličnost u planu i obliku inicijacije u oba sustava, što dakako proizlazi iz njihovog podrijetla od zajedničkog sustava u pradavnoj prošlosti

[Tue Sep 16 12:02:17 2003]
We have therefore to consider two theories in reference to the connection of Druidism and Masonry
Stoga moramo uzeti u obzir dvije teorija s obzirom na povezanost druidizma i slobodnog zidarstva

[Tue Sep 16 12:06:55 2003]
The first is that Freemasonry has derived its system from that of the British Druids.
Prva kaže da je slobodno zidarstvo preuzelo svoj sustav od britanskih Druida.

[Tue Sep 16 12:06:55 2003]
The second is that, while any such descent or succession of the one system from the other is disclaimed, yet that there is a very great similarity in the character of both which points to some common origin
Druga pak tvrdi da, bez obzira što je bilo kakvo podrijetlo ili nasljedstvo jednog sustava iz onoga drugoga neprihvatljivo, ipak postoji vrlo velika sličnost u značaju obaju sustava, što ukazuje na nekakvo zajedničko podrijetlo

[Tue Sep 16 12:08:30 2003]
I shall venture, before concluding this essay, to advance a third
Ja ću se usuditi, prije zaključivanja ovoga eseja, promaknuti treću

[Tue Sep 16 12:10:56 2003]
which I think is far more reconcilable than either of the others with the true facts of history
za koju smatram da je mnogo usklađenija s istinitim povijesnim činjenicama nego što su to druge dvije

[Tue Sep 16 12:28:48 2003]
Of the truth of this statement, there is not a scintilla of historical testimony.
O istinitosti ove izjave ne postoji niti tračak povijesnog svjedočanstva.

[Tue Sep 16 12:28:48 2003]
Even if we were to accept the doctrine of Anderson, that all great architects in past times were Freemasons, we could hardly dignify the rude carpenters of the early Britons and Anglo-Saxons with the title of Masonry
Čak i ako bismo prihvatiti Andersonovu doktrinu, da su svi veliki arhitekti u davnine u prošlosti bili slobodni zidari, teško bismo mogli naslovom slobodnih zidara oplemeniti grube tesare ranih Britanaca i Anglosasa

[Tue Sep 16 12:34:44 2003]
that is to say, on the southwestern shores of the island
drugim riječima, na jugozapadnoj obali otoka

[Tue Sep 16 12:37:35 2003]
Now, just such
Upravo takva

[Tue Sep 16 12:40:46 2003]
a class of navigators was found in the Phonicians, an adventurous people who were distinguished for their spirit of maritime enterprise
skupina moreplovaca postojala je kod Feničana, pustolovnog naroda koji su bili poznati po svojoj odvažnosti u pomorskim pothvatima

[Tue Sep 16 12:53:57 2003]
The theorists who suppose that the religious rites practiced by the Phonicians at home were introduced by them into Britain are required, in proof of their theory, to show that the Phonicians were missionaries as well as merchants;
Teoretičari koji pretpostavljaju da su religijski obredi, koje su Feničani vršili u svojoj domovini, došli s njima u Britaniju potrebni su da bi dokazali njihovu teoriju po kojoj su Feničani bili ne samo trgovci, već i misionari;

[Tue Sep 16 14:05:43 2003]
that they remained long enough in Britain, at each voyage, to implant their own religious rites in the island;
da su ostali dovoljno dugo u Britaniji, na svakom putovanju, da bi usadili vlastite religijske obredi na otoku;

[Tue Sep 16 14:22:17 2003]
History tells us only that the Phonician merchants visited Britain for the purpose of obtaining tin.
Povijest nam govori samo da su fenički trgovci posjetili Britaniju radi nabavljanja kositra.

[Tue Sep 16 14:22:17 2003]
On this the Masonic theorists have erected a fanciful edifice of missionary enterprises successfully ending in the implanting of a new religion
Na tome su slobodnozidarski teoretičari izgradili nestvarnu tvorevinu misionarskih poduhvata koja je uspješno završila usađivanjem nove religije

[Tue Sep 16 14:28:25 2003]
Experience shows us how little in this way was ever accomplished or even attempted by the modern navigators who visited the islands of the Pacific and other unknown countries for the purposes of discovery.
Iskustvo nam govori kako je malo na taj način ikada bilo postignuto ili čak pokušano od strane modernih moreplovaca koji su posjetili pacifičke otoke i ostale nepoznate zemlje s ciljem otkrića.

[Tue Sep 16 14:38:10 2003]
or a tribe and in establishing their own in its place.
ili plemena i uspostaviti svoju vlastitu.

[Tue Sep 16 14:46:59 2003]
There is, however, not the slightest historical evidence that the sage of Samos ever penetrated in his travels as far as Britain.
Međutim, ne postoji ni najmanji povijesni dokaz da je mudrac sa Samosa ikada na svojim putovanjima dospio do Britanije.

[Tue Sep 16 14:49:24 2003]
Besides, it is contrary to all that we know of the course pursued by Pythagoras in his visits to foreign countries.
Osim toga, to je u suprotnosti sa svime onim što znamo o pracvu Pitagorinih putovanja u strane zemlje.

[Tue Sep 16 14:50:40 2003]
He went to learn the customs of the people and to acquire a knowledge of whatever science they might possess.
On je putovao kako bi naučio običaje naroda i stekao znanje o bilo kakvoj znanosti koju bi ti narodi mogli posjedovati.

[Tue Sep 16 14:50:40 2003]
Had he visited Britain, which, however, he never did, it would have been to receive and not to impart instruction
Da je posjetio Britaniju, što, međutim, nikada nije, to bi bilo zato da usvoji, a ne da nametne učenje

[Tue Sep 16 15:20:10 2003]
But the great argument against any connection of Druidism and Freemasonry is not only the dissimilarity of the two systems, but their total repugnance to each other.
Ali značajan dokaz protiv bilo kakve veze druidizma i slobodnog zidarstva nije samo različitost tih dvaju sustava, već i njihova potpuna međusobna neuskladivost.

[Tue Sep 16 15:20:10 2003]
The sanguinary superstition of the Druids was developed in their sacrifice of human victims as a mode of appeasing their offended deities, and their doctrine of a future life was entirely irreconcilable with the pure belief in immortality which is taught in Freemasonry and developed in its symbols
Krvavo praznovjerje Druida razvijeno je u njihovom prinošenju ljudskih ljudskih žrtava kao način umirivanja njihovih uvrijeđenih božanstava, a njihova doktrina o budućem životu bila je potpuno neuskladiva s čistim vjerovanjem u besmrtnost kakvo naučava i razvija slobodno zidarstvo u svojim simbolima

[Tue Sep 16 15:51:05 2003]
neither to the Phonicians, nor to Pythagoras, nor to the Greeks.
niti kod Feničana, niti kod Pitagore, niti kod Grka.

[Tue Sep 16 15:53:46 2003]
One detachment of them entered Gaul, and another, crossing the German Ocean, made their home in Britain
Jedan dio je ušao u Galiju, a drugi je, prelaskom njemačkog Oceana, pronašao dom u Britaniji

[Tue Sep 16 15:58:53 2003]
But there is no fact more patent in ethnology than that of the tendency of all nomadic races springing from an agricultural one to degenerate in civilization
Ali ne postoji bjelodanija činjenica u etnologiju od sklonosti svih skitalačkih rasa koje su se razvile iz poljoprivrednog društva da nazaduje u civilizaciji

[Tue Sep 16 16:01:46 2003]
It has been said that the Druids were Buddhists.
Rečeno je da su Druidi bili Budisti.

[Tue Sep 16 16:03:43 2003]
This might be so, for Brahmanism and its schism, Buddhism, were the religions of the early Aryan stock whence the Druids descended.
To je možda točno, jer su Brahmanizam i njegov otcijepljeni dio, Budizam, bili religije rane arijske loze iz koje su Druidi potekli.

[Tue Sep 16 16:04:46 2003]
Between the rites of the two sects there is no similarity
Među obreda tih dviju sekti nema nikakve sličnosti

[Tue Sep 16 16:24:35 2003]
Hence the link is withdrawn which would
I tu nestaje spona koja bi povezivala

[Tue Sep 16 16:25:37 2003]
connect Druidism with Freemasonry through the initiations of the East
druidizam sa slobodnim zidarstvom preko inicijacija s istoka

[Tue Sep 16 16:51:57 2003]
Hence the bold assertion of Payne, in his frivolous Essay on the Origin of Freemasonry, that "it is derived from and is the remains of the religion of the ancient Druids," simply shows that he was a mere sciolist in the subject of what he presumptuously sought to treat.
Zato hrabra Payneova tvrdnja, u njegovome neozbiljnom Eseju o podrijetlu slobodnog zidarstva, da je "ono nastalo iz, i da predstavlja ostatke religije drevnih Druida", jednostavno pokazuje da je on bio tek površan poznavatelj teme koju je drsko pokušavao obraditi.

[Tue Sep 16 16:51:57 2003]
Equally untenable is the proposition of the more learned Faber, when he says that "the Druids are probably the real founders of English Freemasonry
Jednako neodrživa je i tvrdnja učenijeg Fabera, kada kaže da su "Druidi vjerojatno bili pravi utemeljitelji engleskog slobodnog zidarstva

[Tue Sep 16 17:03:48 2003]
The conclusion to which I think we must arrive, from what we learn of the two institutions from historical knowledge of one and personal experience of the other, is that Freemasonry has no more relation or reference or similitude to Druidism than the pure system of Christianity has to the barbarous Fetichism of the tribes of Africa
Zaključak do kojega mislim da smo morali doći na temelju onoga smo naučili o dvjema institucijama iz povijesnih saznanja o jednoj i osobnog doživljavanja druge, jest da slobodno zidarstvo nema ništa više veza ili aluzija ili sličnosti s druidizmom, nego što to čisti sustav kršćanstva ima s barbarskim fetišizmom afričkih plemena

[Wed Sep 17 10:12:04 2003]
In all the legendary history of Freemasonry there is nothing more interesting or more romantic than the stories which connect its origin with the Crusades;
U cijeloj legendarnoj povijesti slobodnog zidarstva ništa nije zanimljivije ili romantičnije od priča koje povezuju njegovo podrijetlo sa križarskim ratovima;

[Wed Sep 17 10:29:12 2003]
view, or rather synopsis, need not be more than a brief one, for the topic has been frequently and copiously treated by numerous historians, from Joinville to Michaux and Mills, and must therefore be familiar to most readers
stajalište, ili bolje rečeno sažet prikaz, ne mora biti vrlo opširan, jer je ova tema često i obilno obrađivana od strane brojnih povjesničara, od Joinvillea do Michauxa i Millsa, i stoga bi trebala biti poznata većini čitatelja

[Wed Sep 17 10:48:55 2003]
About twenty years after the Moslems had conquered Jerusalem, a recluse of Picardy in France had paid a pious visit to the city.
Otprilike dvadestet godina nakon što su Muslimani pokorili Jeruzalem, pustinjak iz Pikardije u Francuskoj izvršio je pobožan posjet gradu.

[Wed Sep 17 10:54:23 2003]
the sacred duty of rescuing Palestine from the hands of infidels.
na svetu dužnost spašavanja Palestine iz ruku nevjernika.

[Wed Sep 17 11:12:49 2003]
peasants and husbandmen left their fields, their flocks, and their herds;
seljaci i poljoprivrednici napustili su svoja polja, svoja stada, i krda;

[Wed Sep 17 11:12:49 2003]
and barons alienated or mortgaged their estates to find the means of joining the expedition
i baruni prenijeli ili zadužili svoje posjede kako bi pronašli sredstva da se pridruže pohodu

[Wed Sep 17 11:24:30 2003]
The numerous conflicts that followed for the space of two hundred years were called the Crusades, or, in French, Croisades, from the blood-red cross worn by the warriors on the breast or shoulder, first bestowed at the council of Clermont, by Pope Urban, on the Bishop of Puy, and ever afterward worn by every Crusader as a badge of his profession
Brojni sukobi koji su uslijedili u razdoblju od dvije stotine godina prozvani su Križarskim ratovima, ili, na francuskom, Croisades, zbog krvavo-crvenog križa koji su ratnici nosili na prsima ili na ramenu, a kojega je prvi puta papa Urban darovao biskupu Puyu na saboru u Clermontu, da bi ga kasnije nosio svaki križar kao oznaku svojega poslanja

[Wed Sep 17 16:13:48 2003]
The first detachment of the great army destined for a holy war issued, in the year 1096, from the western frontiers.
Prvi postrojba velike vojske predodređena za pohod u sveti krenula je, godine 1096, sa zapadnih granica.

[Wed Sep 17 16:19:47 2003]
It was, however, a huge, undisciplined mob rather than an army, whose leader was entirely without military capacity to govern it or to restrain its turbulence
Bila je to, međutim, golema, nedisciplinirana svjetina prijen nego vojska, čiji vođa je bio bez ikakve vojne sposobnosti da usmjeri ili obuzda njezinu uzburkanost

[Wed Sep 17 16:29:57 2003]
The march, or rather the progress, of this immense rabble toward Asia Minor was marked at every step by crime.
Pohod, ili bolje rečeno napredovanje, ove goleme svjetine prema Maloj Aziji na svakom je koraku bilo obilježeno nedjelima.

[Wed Sep 17 16:32:27 2003]
The outraged inhabitants opposed their passage with arms.
Bijesno stanovništvo oružjem se suprotstavilo njihovom prolasku.

[Thu Sep 18 12:35:15 2003]
Peter the Hermit escaped to the mountains, and of his deluded and debased followers but few reached Constantinople, and still fewer the shores of Asia Minor.
Petar Pustinjak pobjegao je u planine, a tek nekolicina njegovih zaluđenih i izopačenih sljedbenika stigla je do Istambula, i još manje njih do obala Male Azije.

[Thu Sep 18 12:36:31 2003]
advance guard of the army
prethodnici vojske

[Thu Sep 18 12:41:14 2003]
The first Crusade was undertaken in the same year, and speedily followed the advanced body whose disastrous fate has just been recorded.
Križarski pohod poduzet je iste godine, a žurno su ga slijedile napredujuće trupe čija je kobna sudbina upravo bila zabilježena.

[Thu Sep 18 12:44:58 2003]
At the head of this more disciplined army, consisting of a hundred thousand knights and horsemen and five times that number of foot-soldiers, was the renowned Godfrey of Bouillon, a nobleman distinguished for his piety, his valor, and his military skill
Na čelu ove discipliniranije vojske, koju je sačinjavalo od stotinu tisuća vitezova i konjanika i pet puta više pješaka, bio je glasoviti Godfrey od Bouillona, plemić koji se isticao po svojoj religioznosti, hrabrosti, i po svojoj vojničkoj vještini

[Thu Sep 18 12:55:14 2003]
It reached Palestine in safety, though not without a large diminution of knights and soldiers.
Sigurno je stigla do Palestine, iako ne bez velikog smanjenja broja viteza i vojnika.

[Thu Sep 18 14:09:24 2003]
The second Crusade, instigated by the preaching of the monk St. Bernard, and promoted by Louis VII.
Drugi Križarski rat, potaknut propovijedima redovnika Sv. Bernarda, i pod zagovorom Luja VII.

[Thu Sep 18 14:12:28 2003]
of France, was undertaken in the year 1147.
od Francuske, počeo je godine 1147.

[Thu Sep 18 14:12:58 2003]
The number of knights, soldiers, priests, women, and camp-followers who were engaged in this second Crusade has been estimated as approaching a million.
Procjenjuje se da je broj vitezova, svećenika, žena i ostalih sljedbenika koji su se uključili u ovaj drugi Križarski rat bio gotovo milijun.

[Thu Sep 18 14:12:58 2003]
At its head were the
S obzirom da su njegovi vođe bili

[Thu Sep 18 14:14:57 2003]
Emperor Conrad III.
Car Konrad III.

[Thu Sep 18 14:15:04 2003]
of Germany and King Louis VII.
od Njemačke i kralj Luj VII.

[Thu Sep 18 14:27:55 2003]
Thus ended abortively the second Crusade, and the Christian cause in Palestine was left to be defended by the feeble forces but invincible courage of the Christian inhabitants
I tako je promašeno završio drugi Križarski rat, a kršćanska ideja u Palestini prepuštena obrani slabim silama ali nesavladivom hrabrošću kršćanskoga stanovništva

[Thu Sep 18 14:33:46 2003]
The next thirty-five or forty years is a sad and continuous record of the reverses of the Christians.
Sljedećih trideset i pet ili četrdeset godina zabilježile su tužno i neprekidno nazadovanje kršćana.

[Thu Sep 18 14:59:53 2003]
When the tidings of its fall reached Europe, the greatest sorrow and consternation prevailed.
Kada su vijesti o padu grada stigle do Europe, zavladala je ogromna tuga i zabrinutost.

[Thu Sep 18 15:06:03 2003]
It was at once determined to make a vigorous effort for its rescue from its infidel conquerors.
Istog trena je donijeta odluka o jakim naporima za njegov spas od nevjerničkih osvajača.

[Thu Sep 18 15:09:46 2003]
Thus was inaugurated the third Crusade
Time je započeo treći Križarski rat

[Thu Sep 18 15:23:24 2003]
In the year 1188, innumerable forces from England, France, Italy, and other countries rushed with impetuous ardor to Palestine.
U godini 1188, nebrojene trupe iz Engleske, Francuske, Italije, i ostalih zemalja pojurile su sa užarenim poletom u Palestinu.

[Thu Sep 18 15:25:43 2003]
The siege lasted for two years, with a vast consumption of lives on both sides.
Opsada je potrajala dvije godina, sa ogromnom gubicima života na obje zaraćene strane.

[Thu Sep 18 15:27:41 2003]
This third Crusade is remarkable for the number of European sovereigns who were personally engaged in it.
Ovaj treći Križarski pohod osobit je po broju europskih vladara koji su u njega bili osobno uključeni.

[Thu Sep 18 15:51:43 2003]
But, notwithstanding many victories over Saladin in hard-fought fields, and the conquest of many important places, such as Acre, Ascalon, Jaffa, and Casarea, the Crusaders failed in their great design of recovering Jerusalem, which still remained in the possession of Saladin, who, however, having made a truce with King Richard, granted, as one of the terms, free and undisturbed access to all pilgrims who should visit the holy city
Ali, usprkos mnogim pobjedama nad Saladinom na teško osvojivim poljima, i usprkos osvajanju mnogih značajnih mjesta, kao što su Akka, Askalon, Jaffa, i Cezareja, Križari nisu uspjeli u svome velikom planu da povrate Jeruzalem, koji je ostao pod vlašću Saladina, koji je, ipak, sklopivši primirje s kraljem Rikardom, dopustio kao jedan od uvjeta slobodan i nesmetan pristup svim hodočasnicima koji su željeli posjetiti sveti grad

[Thu Sep 18 15:57:11 2003]
Thus terminated the third Crusade.
Time je završen treći Križarski rat.

[Thu Sep 18 15:59:07 2003]
It can scarcely be called an absolute failure, notwithstanding that Jerusalem still remained in the hands of the infidels, but the total ruin with which, at its commencement, the Latin kingdom had been threatened was averted;
Teško bismo to mogli nazvati potpunim neuspjehom, unatoč činjenici da je Jeruzalem ostao u rukama nevjernika, ali sveopća propast koja je, na samom početku rata, prijetila Latinskom kraljevstvu bila je uklonjena;

[Thu Sep 18 15:59:54 2003]
the conquering progress of the Mussulmans had been seriously checked;
osvajačko napredovanje Musulmana bilo je uvelike spriječeno;

[Thu Sep 18 16:01:23 2003]
the hitherto victorious Saladin had been compelled to make a truce;
do tada pobjednički Saladin bio je primoran da sklopi primirje;

[Thu Sep 18 16:07:35 2003]
Saladin had survived the truce which he had made with Richard but a few months, and on his death his dominions were divided between three of his sons and his brother Saphadin.
Saladin je preživio primirje koje je sklopio s Rikardom tek nekoliko mjeseci, a nakon njegove smrti njegova područja su podijeljena između trojice njegovih sinova i njegovoga brata Safadina.

[Thu Sep 18 16:07:35 2003]
The last of these, to whom most of the veterans who had fought under Saladin adhered, secured for himself a sovereignty in Syria
Safadin, kojemu se priklonila većina veterana koji su se bili borili pod Saladinom, osigurao je sebi vladavinu nad Sirijom

[Thu Sep 18 16:14:10 2003]
The death of their renowned and powerful foe had encouraged the Christians of Palestine to make renewed efforts to recover Jerusalem as soon as the truce had expired.
Smrt njihovog glasovitog i moćnog neprijatelja potaknuo je kršćane iz Palestine da obnove napore za vraćanje Jeruzalema odmah nakon što je primirje isteklo.

[Thu Sep 18 16:15:52 2003]
To aid in this design, a new Crusade was invoked in Europe.
Da bi se pomogao taj plan, u Europi se zazivao novi Križarski rat.

[Thu Sep 18 16:16:49 2003]
The appeal, heard with apathy in England and France, met with more favor in Germany.
Taj poziv, primljen ravnodušno u Engleskoj i Francuskoj, naišao je na veće odobravanje u Njemačkoj.

[Thu Sep 18 16:18:16 2003]
Three large armaments of German chivalry arrived at Acre in 1195.
Tri velike postrojbe njemačkih vitezova stigle su u Akku 1195.

[Thu Sep 18 16:26:07 2003]
The fourth Crusade proper began in the year 1203, when a large armament of knights and men-at-arms of France, Germany, Italy
Pravi četvrti Križarski rat započeo je godine 1203, kada su velike postrojbe vitezova i vojnika iz Francuske, Njemačke, Italije

[Thu Sep 18 16:33:15 2003]
and Flanders sailed for Constantinople in transports furnished by the Venetians and commanded by the blind Doge Dandolo.
i Flandrije zaplovile prema Istanbulu u venecijanskim brodovima i pod zapovijedanjem slijepog dužda Dandola.

[Thu Sep 18 16:34:58 2003]
The throne of the Byzantine Empire had been usurped by the elder Alexius, who had imprisoned his brother, the legitimate monarch, after having caused his eyes to be put out.
Prijestolje bizantinskog Carstva prisvojio je stariji Alexius, koji je utamničio svoga brata, zakonitog vladara, nakon što je naredio da se njegovom bratu iskopaju oči.

[Thu Sep 18 16:40:29 2003]
but it is so wholly unconnected with the subject of our present inquiry as not to claim further attention.
ali potpuno je nepovezana s temom našeg trenutnog istraživanja, pa joj ne možemo posvetiti više pažnje.

[Thu Sep 18 16:46:17 2003]
The fifth Crusade commenced in the year 1217.
Peti Križarski rat započeo je godine 1217.

[Thu Sep 18 16:58:32 2003]
A sixth Crusade was undertaken by the French in 1238.
Šesti Križarski rat pokrenuli su Francuzi 1238 godine.

[Thu Sep 18 17:02:01 2003]
The military capacity and prowess of this able leader led to successful results, and in 1240 to the restoration of Jerusalem to the Christians.
Vojnička sposobnost i junaštvo ovog kadrog vođe urodili su uspješnim rezultatima, a 1240 doveli su i do ponovne uspostave kršćanske vlasti u Jeruzalemu.

[Thu Sep 18 17:02:01 2003]
The Crusade ended with the return of the Earl of Cornwall to England in 1240
Križarski rat se završio povratkom grofa od Cornwalla u Englesku 1240

[Thu Sep 18 17:14:58 2003]
Twenty thousand Turcoman horsemen, under Barbacan, their chief, assisted by Egyptian priests, were enabled in 1242 to wrest Jerusalem from the Christians, who never again recovered it.
Dvadeset tisuća turkmenskih konjanika, pod vodstvom Barbacana, njihovoga poglavice, potpomognuti egipatskim svećenicima, uspjeli su 1242 oteti Jeruzalem kršćanima, koji ga više nikada nisu uspjeli povratiti.

[Thu Sep 18 17:15:29 2003]
The war continued with scarcely varying disasters to the Christians.
Rat se nastavio s neznatno promjenjivim neuspjesima kršćana.

[Thu Sep 18 17:17:12 2003]
Palestine was overrun by the barbarous hordes of Turcomans.
Palestinu su pregazile barbarske horde Turkomana.

[Thu Sep 18 17:17:12 2003]
The Moslems of Damascus, Aleppo, and Ems, forgetful of their ancient hatred and religious conflicts, united with the Knights Templars to oppose a common enemy
Muslimani iz Damaska, Alepa, i Emsa, zaboravivši svoju pradavnu mržnju i vjerske sukobe, udružili su se s vitezovima templarima protiv zajedničkog neprijatelja

[Thu Sep 18 17:19:33 2003]
But the effort to stay the progress of the Turcoman invasion was vain.
Ali nastojanje da se zaustavi napredovanje turkmenske invazije bio je uzaludan.

[Thu Sep 18 17:21:11 2003]
Every city of the Latin kingdom, such as Tiberias, Ascalon, Jaffa, and others, were conquered.
Svaki grad Latinskoga kraljevstva, poput Tibera, Askalona, Jaffe, i ostalih, bio je pokoren.

[Thu Sep 18 17:21:11 2003]
Acre alone remained to the Christian chivalry, and the Holy Sepulcher was again in the possession of the infidels
Samo je Akka ostala pod vlašću kršćanskog viteštva, a Sveta grobnica je ponovo bila pod vlašću nevjernika

[Thu Sep 18 17:25:28 2003]
A seventh Crusade was commenced in 1245, to recover what had been lost.
Sedmi Križarski rat započeo je 1245, kako bi se vratilo ono što je bilo izgubljeno.

[Thu Sep 18 17:25:33 2003]
It was undertaken by the chivalry of England and France.
U rat su krenuli vitezovi iz Engleske i Francuske.

[Thu Sep 18 17:30:15 2003]
commanded the French portion of the forces in person, and William Long sword, who had distinguished himself in the fifth Crusade, with many other English knights and nobles, vowed that they would serve under his banner
osobno je zapovijedao francuskim dijelom vojske, i Vilim Dugoga Mača, koji se istaknuo u petom Križarskom ratu, s mnogim drugim engleskim vitezovima i plemićima, zakleli su se da će služiti pod njegovim stijegom

[Thu Sep 18 17:35:22 2003]
Egypt was again made the objective point of the expedition, and after an unnecessary and imprudent delay of eight months at Cyprus, Louis sailed, in 1248, for Egypt, with a force of fifty thousand men.
Egipat je opet postao cilj ratnoga pohoda, i nakon nepotrebnog i nepromišljenog zadržavanja od osam mjeseci na Cipru, Louis je 1248. isplovio prema Egiptu s vojskom od pedeset tisuća ljudi.

[Thu Sep 18 17:39:41 2003]
thirty thousand Christians were slain, among them the flower of the French and English chivalry, and King Louis himself was taken
trideset tisuća kršćana je poginulo, među kojima i cvijet francuskog i engleskog viteštva, a sam kralj Luj bio je zarobljen

[Thu Sep 18 17:44:26 2003]
He was only ransomed by the surrender of Damietta to the Turks, the conquest of which city had been almost the only successful trophy of the Christian arms.
Uspjeli su ga osloboditi jedino tako što su u zamjenu za njega predali Turcima Damiettu, čije je zauzimanje bilo gotovo jedini uspješan trofej kršćanske vojske.

[Thu Sep 18 17:44:26 2003]
The king proceeded to Acre, almost the only possession of the Christians in Syria, and soon afterward returned to France, thus ending the seventh and penultimate Crusade, in the year 1254
Kralj je krenuo prema Akki, gotovo jedinom kršćanskom posjedu u Siriji, i ubrzo nakon toga vratio se u Francusku, time završavajući sedmi i pretposljednji Križarski rat, godine 1254

[Thu Sep 18 18:11:48 2003]
For fourteen years Syria and Palestine were left to the inadequate protection that could be afforded by the Knights Templars and Hospitallers, two Orders who even in the face of their common foe could not restrain their own bitter rivalry and dissensions.
Četrnaest su godina Sirija i Palestina bile prepuštene nedovoljnoj zaštiti koju su pružali vitezovi templari i hospitalski vitezovi, dva Reda koja čak i kada su bila suočena sa zajedničkim neprijateljem nisu mogla obuzdati vlastito gorko suparništvo i neslogu.

[Fri Sep 19 11:13:55 2003]
The Latin kingdom of Palestine being thus enfeebled by the intestine broils of its defenders, city after city was surrendered to the Moslems, until Acre alone remained in the hands of the Christians.
Kako je Latinsko kraljevstvo u Palestini bilo oslabljeno unutarnjim sukobima svojih branitelja, grad po grad se postupno predavao Muslimanima, dok jedino Akka nije ostala u rukama kršćana.

[Fri Sep 19 11:19:56 2003]
This Crusade was conducted entirely by Prince Edward, afterward Edward I.
Ovim Križarskim ratom upravljao je u potpunosti princ Edvard, kasnije Edvard I.

[Fri Sep 19 11:26:24 2003]
It is true that Louis IX.
Istina je da je Luj IX.

[Fri Sep 19 11:31:14 2003]
But he had stopped short at Tunis, the king and people of which he had hoped to convert to Christianity.
No nakratko se zaustavio u Tunisu, čijega je kralja i narod htio preobratiti na kršćanstvo.

[Fri Sep 19 11:41:56 2003]
But the knights of the chivalry of Palestine gathered eagerly around his standard and increased his force to seven thousand.
No palestinski vitezovi su se nestrpljivo okupili pod njegovim stijegom i povećali njegovu vojsku na sedam tisuća.

[Fri Sep 19 11:48:01 2003]
But the reduction of Nazareth closed the military career of Edward in Palestine.
Ali osvajanje Nazareta okončalo je Edvardovu vojnu karijeru u Palestini.

[Fri Sep 19 11:48:01 2003]
After narrowly escaping death from a poisoned wound inflicted by a Moslem assassin, he returned to England, in 1271, having first effected a truce of ten years with the Sultan of Egypt
Nakon što je jedva izbjegli smrt od otrovne rane koju mu je nanio muslimanski ubojica, Edvard se vratio u Englesku 1271. godine, prethodno sklopivši desetogodišnje primirje sa egipatskim Sultanom

[Fri Sep 19 11:59:25 2003]
By them the truce was repeatedly violated and peaceable Moslem traders often plundered.
Oni su njega opetovano kršili primirje i često pljačkali miroljubive muslimanske trgovce.

[Fri Sep 19 12:14:00 2003]
After a siege of little more than a month, in which prodigies of valor were performed by the knights of the three military orders, Acre was taken, in 1271, by assault, at the cost of sixty thousand Christian lives.
Nakon opsade koja je potrajala nešto dulje od mjesec dana, i tijekom koje su vitezovi iz sva tri vojna reda iskazali iznimnu hrabrost, Akka je zauzeta napadom 1271. godine, uz gubitak od šezdeset tisuća kršćanskih života.

[Fri Sep 19 12:17:27 2003]
Thus ends the history of the Crusades.
Time je završila povijest Križarskih ratova.

[Fri Sep 19 12:22:42 2003]
For fifty years afterward the popes endeavored to instigate new efforts for the recovery of the holy places, but their appeals met with no response.
Pedeset godina nakon toga pape su nastojali potaknuti nove napore za vraćanje svetih mjesta, ali njihovi pozivi nisu naišli na odgovor.

[Fri Sep 19 12:56:17 2003]
Its origin must be traced to the Hospitallers of Jerusalem, a purely charitable institution established by certain merchants of Amalfi, in the kingdom of Naples, who, trading in the East, built hospitals in Jerusalem for the entertainment and relief of poor and sick pilgrims, about the middle of the 11th century.
Njegovo podrijetlo moramo pronaći u hospitalcima Jeruzalema, potpuno dobrotvornoj ustanovi koju su utemeljili izvjesni trgovci iz Amalfija, u kraljevstvu Napulja, koji su, trgujući na istoku, izgradili bolnice u Jeruzalemu za njegu i pomoć siromašnim i bolesnim hodočasnicima, negdje sredinom XI. stoljeća.

[Fri Sep 19 14:06:38 2003]
After the first Crusade had begun, many knights, laying aside their arms, united with the Hospitallers in the pious task of attending the sick.
Nakon što je započeo prvi Križarski rat, mnogi vitezovi su odložili svoje oružje i udružili se s hospitalcima u pobožnom zadatku njegovanja bolesnih.

[Fri Sep 19 14:11:44 2003]
The knights, however, continued their peaceful vocation of attending the sick until 1118, when Gerard, having died, was succeeded by Raymond de Puy as Rector.
Vitezovi su, međutim, nastavili svoje miroljubivo zvanje njegovanja bolesnika do 1118, kada je Gerarda nakon njegove smrti naslijedio Raymond de Puy kao novi nadstojnik.

[Fri Sep 19 14:13:17 2003]
The military spirit of Raymond was averse to the monastic seclusion which had been fostered by his predecessor.
Raymondov vojni duh bio je u suprotnošću s manastirskom odijeljenošću koju je poticao njegov prethodnik.

[Fri Sep 19 14:29:01 2003]
The Order continued to reside in Palestine during its occupation by the Christians of the Latin kingdom, taking an active part in all the wars of the eight Crusades
Red je zadržao prebivalište u Palestini dok je bila pod okupacijom kršćana Latinskoga kraljevstva, zauzimajući aktivnu ulogu u svih osam Križarskih ratova

[Fri Sep 19 15:06:24 2003]
Temple, from which circumstance they derived their name of Templars.
Baldwin, kralj Jeruzalema, namijenio im je prebivalište u dijelu svoje palače, u blizini prijašnjeg Hrama, a za oružnicu je odredio ulicu između palače i Hrama, pa su po tome dobili naziv templari (eng. temple - hram).

[Fri Sep 19 15:09:08 2003]
The Templars took a most active part in the defense of Palestine during the two centuries of the Crusades.
Templari su imali najaktivniju ulogu u zaštiti Palestine tijekom dva stoljeća Križarskih ratova.

[Fri Sep 19 15:12:00 2003]
They had also established houses called Preceptories in every country of Europe, where many of the knights resided But the head of the Order was always in Palestine.
Također su utemeljili kuće nazvane preceptorati u svim europskim zemljama, u kojima su boravili mnogi vitezovi. Ali poglavar reda je uvijek bio u Palestini.

[Fri Sep 19 15:19:56 2003]
But their wealth had excited the cupidity and their power the rivalry of Philip the Fair, King of France, who, with the assistance of a corrupt and weak Pope, Clement V.
Ali njihovo bogatstvo je pobudilo pohlepu, a njihova moć ljubomoru Filipa Pravednog, francuskoga kralja, koji je, uz pomoć potkupljivog i neodlučnog pape, Klementa V.

[Fri Sep 19 15:30:19 2003]
proofs were not wanting when proofs were required by a King and a Pontiff;
dokazi nisu bili potrebni ako ih morali predočiti kralj i papa;

[Fri Sep 19 15:33:58 2003]
The Order was suppressed in every country of Europe.
Red je potisnut u svim europskim zemljama.

[Fri Sep 19 15:41:42 2003]
and who were not unwilling to share the spoils of their ancient adversaries.
i koji su bili spremni sudjelovati u podjeli plijena svojih drevnih neprijatelja.

[Fri Sep 19 15:53:32 2003]
The Teutonic Knights, the last of the three Orders, was exclusively German in its organization.
Teutonski Vitezovi, posljednji od triju redova, bili su isključivo njemačka organizacija.

[Fri Sep 19 15:57:18 2003]
Their humble origin is thus related:
Njihovo ponizno podrijetlo je ovako uspostavljeno:

[Fri Sep 19 16:06:38 2003]
During the Crusades, a wealthy gentleman of Germany, who resided at Jerusalem, built a hospital for the relief and support of his countrymen who were pilgrims.
Tijekom Križarskih ratova, bogati njemački gospodin, koji je prebivao u Jeruzalemu, sagradio je bolnicu za pomoć i potporu svojim sunarodnjacima hodočasnicima.

[Fri Sep 19 16:13:45 2003]
Like the knights of the other two Orders, they remained in Palestine until the fall of Acre, when they returned to Europe.
Poput vitezova iz ostalih dvaju redova, i oni su ostali u Palestini do pada Akke, nakon čega su se vratili u Europu.

[Fri Sep 19 16:28:20 2003]
They had no arcana in their system, no secret form of initiation or admission, and no methods of recognition.
Nisu imali nikakvu tajnu u svome sustavu, nikakav tajni oblik inicijacije ili pristupanja, i nikakav način prepoznavanja.

[Fri Sep 19 16:28:20 2003]
And besides this want of similarity, which must at once preclude any idea of a connection between the Masonic and these Chivalric Orders, we fail to find in history any record of such a connection or the faintest allusion to it
I osim tog nedostatka sličnosti, koji mora odmah isključiti bilo kakvu pomisao o povezanosti slobodnozidarskih i ovih viteških redova, ne uspijevamo pronaći u povijesti nikakve zapise o takvoj vezi, kao niti najmanju nagovijest o njenom postojanju

[Fri Sep 19 16:39:55 2003]
If Freemasonry owed its origin to the.
Ako slobodno zidarstvo duguje svoje podrijetlo

[Fri Sep 19 16:39:55 2003]
Crusades, as has been asserted by some writers, or if any influence was exerted upon it by the Knights who returned to Europe after or during these wars, and found Freemasonry already existing as an organization, we must look for such connection or such influence to the Templars only
Ako slobodno zidarstvo duguje svoje podrijetlo Križarskim ratovima, kao što tvrde neki pisci, ili ako su na njega bilo kakav utjecaj imali vitezovi koji su se vratili u Europu tijekom ili nakon tih ratova, i otkrili da slobodno zidarstvo već postoji kao organizacija, moramo potražiti takvu vezu ili takav utjecaj samo kod vitezova templara

[Fri Sep 19 16:45:12 2003]
The Knights Templars were a secret society, differing in this respect from the other two Orders.
Vitezovi templari su bili tajno društvo, koje se u tom pogledu razlikovalo od ostalih dvaju redova.

[Fri Sep 19 16:58:18 2003]
The words of this charge are that "when they held their chapters, they shut all the doors of the house or church in which they met so closely that no one could approach near enough to see or hear what they were doing or saying."
Riječi te optužbe kažu da "kada su održavali svoje zborove, čvrsto bi zatvorili sva vrata kuće ili crkve u kojoj su se sastali, kako nitko ne bi mogao pristupiti dovoljno blizu da bi vidio ili čuo što su činili ili govorili."


[Fri Sep 19 17:24:08 2003]
They have not been supposed to have observed with strictness their vows of chastity and poverty.
Pretpostavlja se da se oni nisu strogo pridržavali svojih zavjeta kreposti i siromaštva.

[Fri Sep 19 17:25:57 2003]
That they had lost that humility which made them at first call themselves "poor fellow-soldiers of Christ" and adopt as a seal two knights riding on one horse, is evident from the well-known anecdote of Richard I.
Da su izgubili onu poniznost radi koje su se isprva nazivali "siromašnim Kristovim vojnicima" i da su usvojili pečat koji je prikazivao dva viteza koja jašu na jednome konju, vidljivo je iz poznate anegdote o Rikardu I.

[Fri Sep 19 17:26:10 2003]
of England, who, being advised by a zealous preacher to get rid of his three favorite daughters, pride, avarice, and voluptuousness, replied:
od Engleske, koji je, kad ga je fanatični propovjednik savjetovao da se riješi svoje tri najdraće kćeri - ponosa, pohlepe, i pohote, odgovorio:

[Fri Sep 19 17:42:03 2003]
In fact, the Templars were accused by their contemporaries of laxity in morals and of infidelity in religion.
Ustvari, templare su njihovi suvremenici optuživali za kolebljivost morala i nevjernost prema religiji.

[Fri Sep 19 17:46:20 2003]
The Bois du Guilbert drawn by the graphic pen of Walter Scott, although a fiction, had many a counterpart in history.
Bois du Guilbert, opisan živopisnim perom Waltera Scotta, iako izmišljen lik, imao je mnoge pandane u povijesti.

[Fri Sep 19 17:49:35 2003]
with the infidel secret Societies around them.
sa nevjerničkim tajnim društvima oko njih.

[Mon Sep 22 10:27:43 2003]
The Essenes were a Jewish sect which at the time of the Crusades were dwelling principally on the shores of the Dead Sea.
Eseni su bili židovska sekta koja je u vrijeme Križarskih ratova obitavala uglavnom na obalama Mrtvoga mora.

[Mon Sep 22 10:35:50 2003]
This complete silence concerning them has been interpreted in their favor, as indicating that they had not by their doctrines or their conduct incurred the displeasure of our Lord or of his disciples.
Ova potpuna šutnja o Esenima bila je protumačena u njihovu korist, jer je ukazivala da oni nisu svojim doktrinama ili svojim postupcima izazivali nezadovoljstvo našeg Gospodina ili njegovih učenika.

[Mon Sep 22 10:38:53 2003]
but we reject as altogether untenable the hypothesis of De Quincey, that they were Christians
ali De Quinceyevu pretpostavku da su bili kršćani odbacujemo kao sasvim neodrživu

[Mon Sep 22 10:50:06 2003]
The forms and ceremonies of the Essenes were, like those of the Freemasons, eminently symbolical.
Običaji i obredi Esena bili su, poput onih kod slobodnih zidara, izrazito simbolični.

[Mon Sep 22 10:50:30 2003]
They were all celibates, and hence it became necessary to recruit their ranks, which death and other causes decimated from time to time, by the admission of new converts.
Svi su bili u celibatu, i stoga je postalo nužno obnavljati njihove redove, koje su s vremena na vrijeme prorijedili smrt i ostali uzroci, primanjem novih obraćenika.

[Mon Sep 22 10:53:25 2003]
Hence they had adopted a system of initiation which was divided into three degrees.
Stoga su usvojili sustav inicijacije koji je bio podijeljen na tri stupnja.

[Mon Sep 22 10:56:01 2003]
The first stage was preceded by a preparatory novitiate which extended to three years.
Prva faza je bila predvođena pripremnim novicijatom koji je trajao do tri godine.

[Mon Sep 22 11:06:09 2003]
accepted as an associate.
prihvaćen kao pridruženi član.

[Mon Sep 22 11:06:09 2003]
If his conduct was approved, he was finally advanced to the third degree and received into full membership as a companion or disciple
Ako je njegovo djelovanje bilo odobreno, naposljetku je bio unaprijeđen na trećih stupanj i primljen u punopravno članstvo kao drug ili učenik

[Mon Sep 22 11:12:57 2003]
Brewster, in the work attributed to Lawrie, seeks to find a common origin for the Freemasons and the Essenes, and supports his opinion by the following facts, which, if they do not sustain the truth of his hypothesis, are certainly confirmed by other authorities.
Brewster, u djelu koje se pripisivalo Lawrieu, nastoji otkriti zajedničko podrijetlo slobodnih zidara i Esena, i potkrepljuje svoje mišljenje sljedećim činjenicama, koje, ako i ne podržavaju istinitost njegove pretpostavke, svakako potvrđuju ostali autoriteti.

[Mon Sep 22 11:26:23 2003]
Like Freemasons, they instructed the young members in the knowledge which they derived from their ancestors.
Poput slobodnih zidara, poučavali su mlade članove znanju koje su naslijedili od svojih predaka.

[Mon Sep 22 11:27:39 2003]
They admitted no women into their Order.
Nisu prihvaćali žene u svoje redove.

[Mon Sep 22 11:29:17 2003]
They had particular signs for recognizing each other, which have a strong resemblance to those of Freemasons.
Imali su posebne znakove međusobnoga rasoznavanja, koji snažno nalikuju znakovima slobodnih zidara.

[Mon Sep 22 11:35:30 2003]
They had colleges or places of retirement, where they resorted to practice their rites and settle the affairs of the society;
Imali su učilišta ili mjesta za odmor, na koja su se povlačili kako bi vršili svoje obrede i riješavali probleme društva;

[Mon Sep 22 11:41:25 2003]
They abolished all distinctions of rank, and if preference was ever given, it was given to piety, liberality, and virtue.
Ukinuli su sve statusne razlike, i ako su ikada davali prednost, davali su je pobožnosti, darežljivosti, i kreposti.

[Mon Sep 22 11:41:25 2003]
Treasurers were appointed in every town to supply the wants of indigent strangers
U svakome gradu su postojali rizničari koji su davali potrebno siromašnim strancima

[Mon Sep 22 11:46:18 2003]
Josephus gives the Essenian oath more in extenso.
Josip još detaljnije navodi esensku prisegu.

[Mon Sep 22 11:47:24 2003]
He tells us that before being admitted to the common meal, that is, before advancement to full membership, the candidate takes an oath "that he will exercise piety toward God and observe justice toward men;
On kaže da prije nego što su bili pozvani na zajednički obrok, to jest, prije primanja u punopravno članstvo, kandidat je položio zakletvu " da će primjenjivati pobožnost prema Bogu i poštivati pravednost prema ljudima;

[Mon Sep 22 11:47:24 2003]
that he will injure no one either of his own accord or by the command
da neće povrijediti nikoga svojom vlastitom voljom niti po nalogu

[Mon Sep 22 11:49:12 2003]
that he will hate the wicked and aid the good;
da će mrziti opake i pomagati dobrima;

[Mon Sep 22 11:51:05 2003]
that he will be faithful to all men, especially to those in authority;
da će biti vjeran svim ljudima, naročito svojima nadređenima;

[Mon Sep 22 11:51:15 2003]
that if ever placed in authority he will not abuse his power nor seek to surpass those under him in the costliness of his garments or decorations;
da ako ikada bude imenovan nadređenim neće zloporabiti svoju moć, niti nastojati nadmašiti svoje podređene u skupocjenosti svoje odjeće ili nakita;

[Mon Sep 22 11:53:31 2003]
that he will keep his hands clear from theft and his soul from unlawful gains;
da će njegove ruke biti čiste od krađe, a njegova duša čista od nezakonite koristi;

[Mon Sep 22 11:54:37 2003]
that he will conceal nothing from the members of his own sect, nor reveal their doctrines to others, even at the hazard of his life;
da neće ništa skrivati od članova svoje vlastite sekte, niti otkrivati njihove doktrine drugima, čak ni po cijenu vlastitoga života;