NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Sep 03 16:00:41 2003]
Much of what is understood about the role of strategic resources builds on these
Veći dio onoga što se zna o ulozi strategijskih izvora temelji se na ovim

[Wed Sep 03 16:01:32 2003]
In particular, they are often taken to explain whether access to any
Posebice, često se koriste za objašnjavanje da li pristup bilo kojem

[Wed Sep 03 16:02:17 2003]
This notion implies that you
Ovaj spoznaja govori da

[Wed Sep 03 16:02:32 2003]
Without it
Bez njega

[Wed Sep 03 16:02:57 2003]
you are excluded, but with it you are in.
ste isključeni, ali s njim ste u igri.

[Wed Sep 03 16:03:46 2003]
However, in spite of the intuitive appeal
Međutim, usprkos intuitivnoj privlačnosti

[Wed Sep 03 16:04:15 2003]
of the criteria above, they expose three fundamental weaknesses in this approach
gornjih kriterija, oni otkrivaju tri temeljne slabosti ovoga pristupa

[Wed Sep 03 16:04:15 2003]
to understanding the resource basis of competitive performance:
za razumijevanje temelja izvora konkurentne izvedbe:

[Wed Sep 03 16:05:46 2003]
resources are totally durable, absolutely nontradable, or totally impossible to
izvora je sasvim trajno, potpuno neutrživo, ili sasvim nemoguće za

[Wed Sep 03 16:06:36 2003]
Examples that come close to these ideal criteria include
Primjeri koji su bliski ovim idealnim kriterijima uključuju

[Wed Sep 03 16:08:40 2003]
like British Airways' take-off slots at Heathrow airport.
poput British Airways uzletišta kod zračne luke Heathrow.

[Wed Sep 03 16:09:06 2003]
Yet even these
Pa čak ni oni

[Wed Sep 03 16:09:39 2003]
are not absolutely immune - rivals find other mineral resources, regulators
nisu potpuno zaštićeni - konkurenti pronađu druge mineralne izvore, regulatori

[Wed Sep 03 16:10:01 2003]
impose open access to supply networks, and rivals develop services from
nametnu otvoren pristupiti opskrbnim mrežama, a konkurenti razviju usluge u

[Wed Sep 03 16:11:00 2003]
nearby airports.
obližnjim zračnim lukama.

[Wed Sep 03 16:11:29 2003]
Thus, each of the resource characteristics above applies, not
Dakle, svaka gore navedena karakteristika izvora se primjenjuje, ne

[Wed Sep 03 16:11:29 2003]
absolutely, but to some greater or lesser degree.
u potpunosti, ali u većoj ili manjoj mjeri.

[Wed Sep 03 16:14:47 2003]
The second issue, central to the story we will develop in the next chapter, is
Drugo pitanje, ključno za priču koju ćemo razviti u sljedećem poglavlju, jest

[Wed Sep 03 16:15:02 2003]
that the ability to maintain, remove, copy, or substitute resources is an
da je sposobnost održavanja, uklanjanja, imitiranja, ili zamjene izvora

[Wed Sep 03 16:15:12 2003]
inherently dynamic issue.
inherentno dinamično pitanje.

[Wed Sep 03 16:16:04 2003]
none can be simply switched on or off at an instant in time.
ni jedan se ne može jednostavno uključiti ili isključiti u određenom trenutku.

[Wed Sep 03 16:16:04 2003]
Instead, there is
Umjesto toga, postoji

[Wed Sep 03 16:18:42 2003]
always the problem of how fast a resource can be built or may decay.
uvijek problem kojom brzinom se izvor može izgraditi ili propasti.

[Wed Sep 03 16:20:03 2003]
a means of measuring and representing rates of change in resource levels,
sredstva mjerenja i predstavljanja stopa promjene u razinama izvora,

[Wed Sep 03 16:20:18 2003]
progress in understanding the scale and variation in a firm's overall competitive
napredak u razumijevanju ljestvice i varijacije u tvrtkinoj općoj natjecateljskoj

[Wed Sep 03 16:20:18 2003]
advantage will be difficult.
prednosti će biti težak.

[Wed Sep 03 16:22:01 2003]
Third, while managers and researchers alike recognize the importance of
Treće, dok direktori i istraživači na sličan način shvaćaju važnost

[Wed Sep 03 16:22:33 2003]
interdependence between resources, some means is needed to capture the
međuzavisnosti izvora, potrebna su neka sredstva da bi se obuhvatili

[Wed Sep 03 16:22:33 2003]
mechanisms by which resources actually work together through time.
mehanizmi pomoću kojih izvori zaista surađuju tijekom vremena.

[Wed Sep 03 16:24:01 2003]
The first two of these issues together point to serious weaknesses in the "barriers
Prvo dva od ovih pitanja zajedno ukazuju na ozbiljne slabosti u koncepciji "prepreka

s[Wed Sep 03 16:24:57 2003]
A moment's thought shows this to be a desperately poor
Kratko razmišljanje pokazuje da je ovo strašno slab

[Wed Sep 03 16:25:21 2003]
description of reality.
opis stvarnosti.

[Wed Sep 03 16:26:05 2003]
Firms participate in many industries with just a little of
Tvrtke imaju udjela u mnogim industrijama s vrlo malo

[Wed Sep 03 16:26:50 2003]
competitive advantage if they can grow them.
konkurentnu prednost ako mogu ih mogu stvoriti.

[Wed Sep 03 16:27:45 2003]
Strategic resources are therefore
Strategijski izvori stoga

[Wed Sep 03 16:28:44 2003]
not so much barriers to entry as "hills" of varying height and steepness, up
nisu ograničenja pristupa koliko "brežuljci"različitih visina i strmina, uz

[Wed Sep 03 16:29:25 2003]
which firms try to climb and from which they can compete to a greater or
koje se tvrtke pokušavaju uspeti i s kojih se mogu natjecati u većem ili manjem omjeru,

[Wed Sep 03 16:30:56 2003]
In spite of these limitations of static resource analysis, a review of relevant
Usprkos ovim ograničenjima statičnog izvora analize, pregled značajnih

[Wed Sep 03 16:31:02 2003]
resources is an important early task for understanding competitive strategy
izvora je važan rani zadatak za razumijevanje dinamike konkurentne strategije

[Wed Sep 03 16:32:13 2003]
It is at least an improvement on the common "strengths and weak-
To je barem poboljšanje uobičajenog pristupa "snage i slabosti

[Wed Sep 03 16:32:51 2003]
processes, and lead to ambiguous lists that are impossible to action.
procesima, i dovesti do dvosmislenih popisa koji ne mogu funkcionirati.

[Wed Sep 03 16:36:06 2003]
Before sophisticated strategy professionals throw up their hands in horror at the
Prije nego profinjeni strategijski stručnjaci dignu ruke u strahu od

[Wed Sep 03 16:37:05 2003]
sight of such a naive framework appearing in a serious Strategy text, it should be
prizora tako naivnog okvirakoji se pojavljuje ozbiljnom tekstu o strategiji, trebalo bi

[Wed Sep 03 16:37:41 2003]
pointed out that SWOT is still what most ordinary managers think of first when
istaknuti da je SWOT još uvijek ono što većina običnih rukovoditelja prvo pomisle kada

[Wed Sep 03 16:38:39 2003]
It is therefore appropriate
Stoga je prikladno

[Wed Sep 03 16:38:48 2003]
to explain how a resource appraisal lends clarity to any assessment of a
objasniti kako procjena izvora pruža jasnoću bilo kojoj procjeni

[Wed Sep 03 16:39:18 2003]
This four-part checklist splits naturally into two halves:
Ovaj četverodijelni kontrolni popis dijeli se na dvije polovice:

[Wed Sep 03 16:40:30 2003]
competitors and other external pressures.
konkurenata i drugih vanjskih pritisaka.

[Wed Sep 03 16:41:15 2003]
These external factors are more
Ovi vanjski čimbenici su bolje

[Wed Sep 03 16:41:41 2003]
properly dealt with by two formal methods that will be discussed in
riješeni pomoću dvaju formalnih metoda o kojima će se raspravljati u

[Wed Sep 03 16:41:52 2003]
Chapter 8, namely industry forces and analysis of political, economic,
Poglavlju 8, naime, industrijske sile i analiza političkih, gospodarskih,

[Wed Sep 03 16:41:52 2003]
social and technological factors.
društvenih i tehnoloških čimbenika.

[Wed Sep 03 16:43:33 2003]
and potential competitors and other external forces.
i potencijalnim konkurentima i drugim vanjskim silama.

[Wed Sep 03 16:47:15 2003]
and potential competitors and other external forces.
sustav funkcionirao, u kontekstu vanjskih uvjeta u kojima sudjeluje (Tablica 2.2)

[Wed Sep 03 16:49:02 2003]
and potential competitors and other external forces.
iznošenju kvanitetno izražene, na činjenicama utemeljene analize izvorapredstavljenih ranije u

[Wed Sep 03 16:49:59 2003]
this chapter and developed throughout the remainder of this book, notably in
ovom poglavlju i razvijenih kroz ostatak ove knjige, poglavito u

[Wed Sep 03 16:50:10 2003]
Chapter 7, which deals with intangible factors.
Poglavlju 7, koje se bavi s apstraktnim čimbenicima.

[Wed Sep 03 16:50:15 2003]
Capabilities are dealt with in
Sposobnosti su obrađene u

[Wed Sep 03 16:51:27 2003]
Even if management decides not to take on this approach in full, a
Čak i ako uprava odluči da ne prihvati ovaj pristup u potpunosti,

[Wed Sep 03 16:53:01 2003]
a rigorous, factual and quantified appraisal of resources and capabilities.
rigoroznom, činjeničnom i kvantificiranom procjenom izvora i sposobnosti.

[Wed Sep 03 16:58:37 2003]
compared with actual or potential rivals
u usporedbi sa stvarnim ili potencijalnim konkurentima

[Wed Sep 03 17:02:06 2003]
Resource analysis will discover a wide variety of relevant items.
Analiza izvora će otkriti širok raspon značajnih stavaka.

[Wed Sep 03 17:02:46 2003]
can be dealt with by grouping resources into different categories (e.g.
može biti rješena grupiranjem izvora u različite kategorije (npr.

[Wed Sep 03 17:03:11 2003]
financial, physical, human, or technological).
financijski, fizički, ljudski ili tehnološki).

[Wed Sep 03 17:03:49 2003]
Such groupings can help to
Takvo grupiranje mogu pomoći pri

[Wed Sep 03 17:04:52 2003]
organize and simplify the otherwise daunting lists of relevant resources, and
organiziranju i pojednostavljivanju inače zastrašujućeg popisa značajnih izvora, i

[Wed Sep 03 17:05:07 2003]
may provide a useful checklist to ensure that no potentially important
može poslužiti kao koristan kontrolni popis, kako bi se osiguralo da niti jedan potencijalno važan

[Wed Sep 03 17:05:31 2003]
resources have been left out.
potencijalno važan izvor nije izostavljen.

[Wed Sep 03 17:06:06 2003]
One categorization that is often used is the distinction
Jedna kategorizacija koja se često koristi je razlika

[Wed Sep 03 17:06:16 2003]
between tangible and intangible resources, discussed above and illustrated
između konkretnih i apstraktnih izvora, o kojoj se raspravljalo gore gore i koja je ilustrirana

[Wed Sep 03 17:07:26 2003]
This illustrative list may seem surprisingly short.
Ovaj ilustrativan popis može djelovati začuđujuće kratko.

[Wed Sep 03 17:07:54 2003]
Surely, we need to split out
Svakako, trebamo razdvojiti

[Wed Sep 03 17:08:00 2003]
all the different types of customer, groups of product, geographic regions, and so
sve različite tipove klijenata, grupe proizvoda, geografske regije, i tako

[Wed Sep 03 17:09:08 2003]
Such distinctions rapidly give rise to what is known as "detail complexity" -
Takve razlike brzo daju povoda onome što je poznato kao "detaljna kompleksnost" -

[Wed Sep 03 17:09:44 2003]
the notion that firm performance is difficult to understand simply because there
shvaćanje da je izvedba tvrtke teško razumljiva jednostavno zato jer tu

[Wed Sep 03 17:09:58 2003]
are so many specific items to worry about.
postoji mnoštvo specifičnih stavaka o kojima treba voditi računa.

[Wed Sep 03 17:10:41 2003]
And, as the assessment of dynamic
I, kako se procjena dinamične

[Wed Sep 03 17:11:43 2003]
performance develops, it may indeed become necessary to consider such detail.
izvedbe razvija, može doista postati nužno razmišljati o takvoj pojedinosti.

[Wed Sep 03 17:12:25 2003]
However, a key message here is that management judgment is more often con-
Međutim, ovdje je ključna poruka da je upravljačka prosudba češće pomiješana

[Wed Sep 03 17:12:38 2003]
founded by dynamic complexity - the surprising and counter-intuitive behavior of
s dinamičnom kompleksnosti - iznenađujuće i protu-intuitivno ponašanje

[Wed Sep 03 17:13:04 2003]
the whole system over time.
cijeloga sustava tijekom vremena.

[Wed Sep 03 17:13:21 2003]
It will become apparent that much of this uncertainty,
Postati će jasno da velik dio ove neizvjesnosti,

[Wed Sep 03 17:13:50 2003]
illustrated in the three mini-cases at the start of this chapter, can be
ilustrirane u tri mini-slučaja na početku ovog poglavlja, može biti

[Wed Sep 03 17:14:06 2003]
explained by a high-level understanding of the key resources and their interactions.
objašnjen viskostupanjskim razumijevanjem ključnih izvora i njihovih međudjelovanja.

[Wed Sep 03 17:14:08 2003]
adequate start-point.
odgovarajući početak.

[Wed Sep 03 17:15:09 2003]
We now need to set out the basic framework for understanding how resources
Sada trebamo postaviti osnovni okvir da bismo shvatili kako izvori

[Wed Sep 03 17:15:09 2003]
build and decay and how their interdependence operates.
rastu i propadaju i kako njihova međuzavisnost funkcionira.

[Wed Sep 03 17:17:32 2003]
Illustrative listing of tangible and intangible strategic resources - retail banking
Ilustrativan popis konkretnih i apstraktnih strategijskih izvora - bankovno poslovanje sa stanovništvom

[Thu Sep 04 09:04:07 2003]
Winning and keeping resources
Stjecanje i zadržavanje izvora

[Thu Sep 04 09:07:17 2003]
Since firms' performances derive directly from the strategic resources that are
S obzirom da se izvedbe tvrtaka dobivaju izravno iz strategijskih izvora koji su

[Thu Sep 04 09:07:50 2003]
available at any time, the challenge managers must address is how to build and
uvijek na raspolaganju, voditelji se moraju suočiti s izazovom kako izgraditi i

[Thu Sep 04 09:09:11 2003]
maintain the level or stock of each resource.
zadržati razinu ili stok svakog izvora.

[Thu Sep 04 09:10:11 2003]
To help understand this problem, a
Da bi se pomoglo razumjeti ovaj problem,

[Thu Sep 04 09:11:22 2003]
resource can be thought of as being held in a tank where it accumulates.
izvor možemo promatrati kao da se nalazi u spremniku u kojem se nakuplja.

[Thu Sep 04 09:12:14 2003]
Resources are built by boosting the flow of new resource into the stock, so for
Izvori se izgrađuju stimuliranjem toka novog izvora u stok, tako se na primjer

[Thu Sep 04 09:12:27 2003]
example winning customers adds to a customer-base;
osvajanje klijenata dodaje u bazu klijenata;

[Thu Sep 04 09:12:52 2003]
recruiting new people
zapošljavanje novih ljudi

[Thu Sep 04 09:13:15 2003]
increases our employee resource;
povećava naš izvor zaposlenika;

[Thu Sep 04 09:13:24 2003]
promoting our products and services raises
promoviranje naših proizvoda i usluga podiže

[Thu Sep 04 09:14:23 2003]
market awareness;
svijest o tržištu;

[Thu Sep 04 09:14:23 2003]
training our staff enhances their level of skill.
a obučavanje našega osoblja poveća stupanj njihove radne vještine.

[Thu Sep 04 09:18:22 2003]
At the same time, though, we lose resources through misfortune, mistakes, or
Istovremeno, međutim, izvore gubimo putem raznih nezgoda, pogrešaka, ili

[Thu Sep 04 09:20:52 2003]
the actions of others:
tuđih postupaka:

[Thu Sep 04 09:21:28 2003]
customers are lost to competitors, resignations deplete our
klijenti prelaze konkurentima, ostavke iscrpljuju našu

[Thu Sep 04 09:34:01 2003]
This defining characteristic of resources - that they build and deplete over
Ova određujuća karakteristika izvora - da se grade i crpe tijekom

[Thu Sep 04 09:34:20 2003]
time, so-called "asset-stock accumulation" - is well known to be critical to
vremena, takozvano " akumuliranje sredstava stoka " je poznato kao ključno za

[Thu Sep 04 09:35:08 2003]
This idea is captured for our
Ova ideja je usvojena za naš

[Thu Sep 04 09:36:49 2003]
The "tank" in the middle holds the number of staff
"Spremnik " u sredini sadržava broj osoblja

[Thu Sep 04 09:41:08 2003]
Recruits per month
Angažira mjesečno

[Thu Sep 04 09:41:10 2003]
Resignations per month
Ostavke mjesečno

[Thu Sep 04 09:47:02 2003]
To the left is the outside world, where there are many people, some of whom may become future staff.
Lijevo je prikaz vanjskoga svijeta, gdje ima mnogo ljudi, od koji neki mogu postati naši budući zaposlenici.

[Thu Sep 04 09:49:09 2003]
On the right, another pump on a pipe flowing out of the stock determines how fast we are losing staff, and again you can see people in the outside world who include our former employees.
Desno, druga pumpa na cijevi koja izlazi iz stoka određuje brzinu kojom gubimo osoblje, i ponovo možete vidjeti ljude u vanjskom svijetu, koji uključuju naše bivše zaposlenike.

[Thu Sep 04 09:51:02 2003]
This picture begins to show why the firm's history may be critically important.
Ova slika počinje pokazivati zašto povijest tvrtke može biti od ključne važnosti.

[Thu Sep 04 09:52:03 2003]
This not only explains why the business is in its present state, but also determines its current trajectory into the immediate future.
To ne samo da objašnjava zašto je poslovanje je u svom sadašnjem stanju, već također određuje njegovu sadašnju putanju u neposrednu budućnost.

[Thu Sep 04 09:54:52 2003]
The behavior of this process (known mathematically as "integration") is intuitively tricky to estimate over time, but is in fact quite familiar.
Ponašanje ovoga procesa (matematički poznato kao " integracija ") je intuitivno komplicirano za procjenu tijekom vremena, ali je ustvari prilično poznato.

[Thu Sep 04 09:56:06 2003]
You probably have a bank account and know roughly what was in it at the end of last month.
Vjerojatno imate bankovni račun i znate približno što je bilo na njemu krajem prošlog mjeseca.

[Thu Sep 04 09:56:53 2003]
You know roughly how much will be added to it during this month, whether from salary, investment income, or other sources, and you have some idea how much you will have to pay out of it.
Znate otprilike koliko će biti dodano na njega tijekom ovog mjeseca, da li od plaće, dohotka od kapitala, ili drugih izvora, i imate neku predodžbu koliko ćete morati isplati s toga računa.

[Thu Sep 04 09:56:53 2003]
You therefore have a good idea of what will be left at the end of this month.
Dakle, imate dobru predodžbu što će ostati na računu krajem ovog mjeseca.

[Thu Sep 04 10:02:54 2003]
It doesn't take rocket science either to work out what will happen if your rent goes up from $200/month to $300/month.
Ne trebate biti doktor znanosti da biste izračunali što će se dogoditi ako vaš najam poraste s 200$/mjesečno na 300$/mjesečno.

[Thu Sep 04 10:02:54 2003]
If this illustration makes sense to you, it seems you already know how to "integrate" resources over time, even if you didn't realize it!
Ako vam ova ilustracija ima smisla, čini se da već znate kako " integrirati " izvore tijekom vremena, čak i ako toga niste bili svjesni!

[Thu Sep 04 10:07:41 2003]
This is not a matter of opinion, nor the result of surveys, research, or statistical analysis - it is mathematically unavoidable.
Ovo nije pitanje mišljenje, niti rezultat mjerenja, istraživanja, ili statističke analize - to je matematički neizbježno.

[Thu Sep 04 10:11:16 2003]
Similarly, the number of customers you have today is precisely equal to the sum of all those you ever won, minus all those ever lost.
Slično, broj kupaca koje danas imate je upravo jednak zbroju svih kupaca koje ste ikada stekli, bez svih onih koje ste ikada izgubili.

[Thu Sep 04 10:13:14 2003]
Consequently, today's customer base cannot be correlated with your marketing spend, pricing, number of rivals, or any other factor.
Dakle, današnja baza kupaca ne može biti povezana u vezi s vašim tržišnim troškovima, formiranjem cijena, brojem konkurenata, ili bilo kojim drugim čimbenikom.

[Thu Sep 04 10:15:30 2003]
A customer won last week is (all else being equal) no more or less important to you than another that you won last month, last year, or a decade ago.
Klijent kojega ste stekli prošli tjedan (sve ostalo je ist) nije vam ni više ni manje važan od klijenta kojega ste stekli protekli mjesec, protekle godine, ili prije deset godina.

[Thu Sep 04 10:15:30 2003]
So, it is the winning and losing of customers that is driven by marketing, pricing, and other conditions, not the current number at any point in time.
Dakle, u pitanju je stjecanje i gubljenje klienata koje je stimulirano marketingom, formiranjem cijena, i ostalim uvjetima, a ne trenutni broj u bilo kojem trenutku.

[Thu Sep 04 10:16:49 2003]
This is the defining characteristic of "asset stocks" of which resources and capabilities are examples
Ovo je određujuća karakteristika "stokova sredstava" čiji su primjeri izvori i sposobnosti

[Thu Sep 04 10:19:03 2003]
To show how the same principles apply to resources in a business or any other kind of enterprise, Figure 2.3 shows a firm's customer base.
Da bismo prikazali kako se ista načela primjenjuju za izvore u poslovanju ili bilo kojem drugom obliku djelatnosti, Slika 2.3 prikazuje tvrtkinu bazu kupaca.

[Thu Sep 04 10:19:03 2003]
This figure introduces two absolute rules
Ova slika uvodi dva bezuvjetna pravila

[Thu Sep 04 10:20:58 2003]
There is never any exception to this
Ovdje ne postoji nikakva iznimka

[Thu Sep 04 10:23:01 2003]
The only way the resource can change is by something flowing in or out.
Jedini način da se izvor promijeni je od strane nečega što utječe ili istječe.

[Thu Sep 04 10:23:01 2003]
The curved arrow in Figure 2.4 is thus meaningless, and forbidden.
Zakrivljena strelica na Slici 2.4 je prema tome besmislena, i zabranjena.

[Thu Sep 04 11:29:57 2003]
We now approach a very interesting topic in the
Sada pristupamo vrlo zanimljivoj temi u

[Thu Sep 04 11:30:06 2003]
legendary history of Masonry.
legendarnoj povijesti slobodnog zidarstva.

[Thu Sep 04 11:30:50 2003]
The reader has
Čitatelj je već

[Thu Sep 04 11:31:19 2003]
already seen in the last chapter that the Masons
vidio u prethodnom poglavlju da su slobodni zidari

[Thu Sep 04 11:31:35 2003]
of the kingdom of Tyre were invited to join
kraljevine Tir bili pozvani da se pridruže

[Thu Sep 04 11:32:50 2003]
with the Jewish builders in the construction of
židovskim graditeljima u izgradnji

[Thu Sep 04 11:34:58 2003]
Who these Tyrian Masons were,
Tko su bili ti tirski zidari,

[Thu Sep 04 11:36:24 2003]
what was their character, whence they came,
kakav je bio njihov značaj, odakle su došli,

[Thu Sep 04 11:37:10 2003]
and what was the influence exerted by them on the Jewish workmen
i kakav je bio njihov utjecaj pored na židovske radnike

[Thu Sep 04 11:38:31 2003]
with whom they were united in a common labor, are questions
s kojima su bili ujedinjeni u zajedničkom radu, to su pitanja

[Thu Sep 04 11:38:53 2003]
which can only be solved by a reference to what may be called the
na koja se može odgovoriti samo osvrtom na nešto što se može nazvati

[Thu Sep 04 11:38:53 2003]
Legend of the Dionysiac Artificers.
Legendom o dionizijskim majstorima.

[Thu Sep 04 11:40:03 2003]
This Legend was entirely unknown to the old Masons of the
Ova Legenda je bila potpuno nepoznata na starim slobodnim zidarima iz

[Thu Sep 04 11:41:37 2003]
There is no reference to it in any of the manuscripts.
Ona se ne spominje niti u jednome od rukopisa.

[Thu Sep 04 11:42:31 2003]
The brief allusion to the Dionysiacs of Asia Minor in Robison's
Kratka nagovijest o štovateljima dioniza u Maloj Aziji u Robisonovom

[Thu Sep 04 11:42:34 2003]
anti-Masonic work does not necessarily connect them with the Masons
anti-zidarskom djelu ne povezuje ih nužno sa slobodnim zidarima

[Thu Sep 04 11:46:30 2003]
Masons sent by King Hiram to the King of Israel were members
slobodni zidari koje je Kralj Hiram poslao Kralju Izraela bili članovi

[Thu Sep 04 11:46:51 2003]
of the Dionysiac fraternity, is Sir David Brewster, who presented the
dionizijskog bratstva, bio Sir David Brewster, koji je iznio

[Thu Sep 04 11:49:55 2003]
Freemasonry, published in the beginning of this century, and the
slobodnog zidarstva, objavljenoj početkom ovoga stoljeća, i

[Thu Sep 04 11:51:06 2003]
authorship of which, although it was actually written by him, has
čije je autorsko djelo, iako ga je zaista on napisao, bilo

[Thu Sep 04 11:55:16 2003]
been falsely attributed to Alexander Lawrie, the bookseller of Edinburgh
pogrešno pripisivano Alexanderu Lawrieu, prodavaču knjiga iz Edinburgha, a

[Thu Sep 04 11:55:36 2003]
and at the time the Grand Secretary of the Grand Lodge of
koji je u to vrijeme bio Uzvišeni tajnik Velike Lože u

[Thu Sep 04 11:56:51 2003]
Brewster may therefore, I think, be fairly considered as
Brewster je možda radi toga, pretpostavljam, bio uvjerljivo smatran

[Thu Sep 04 11:56:51 2003]
the original framer of the Legend
izvornim tvorcem Legende

[Thu Sep 04 12:01:16 2003]
The origin of the mystical and architectural society which Brewster
Podrijetlo mističnog i građevinarskog društva koje Brewster

[Thu Sep 04 12:02:55 2003]
closely connects with the Masons of the Temple may be given
usko povezuje sa zidarima Hrama može biti pruženo

[Thu Sep 04 12:02:55 2003]
in almost his own words
u gotovo njiegovim vlastitim riječima

[Thu Sep 04 12:06:51 2003]
and the unfruitfulness of the soil, went in quest of more extensive
i na neplodnost tla, pošli su u potragu za prostranijim

[Thu Sep 04 12:07:33 2003]
and fertile settlements.
i plodnijim naseljima.

[Thu Sep 04 12:08:15 2003]
Being joined by a number of the inhabitants
Nakon što su im se pridružili brojni stanovnici

[Thu Sep 04 12:08:43 2003]
of the surrounding provinces of Greece, they sailed to Asia
okolnih grčkih pokrajina, otplovili su u Malu Aziju

[Thu Sep 04 12:09:32 2003]
coast from Phocoa in the north to Miletus in the south.
obale od Phocoa u sjeveru do Mileta na jugu.

[Thu Sep 04 12:12:23 2003]
number of the adventurers were natives of that Grecian state.
broj pustolova bio porijeklom iz te grčke države.

[Thu Sep 04 12:13:28 2003]
After partly subduing and partly expelling the original inhabitants,
Nakon sto su dijelom obuzdali, a dijelom protjerali izvorne stanovnike,

[Thu Sep 04 12:13:28 2003]
they built several towns, of which one of the principal was Teos
izgradili su nekoliko gradova, među kojima je jedan od najvažnijih bio Teos

[Thu Sep 04 12:15:19 2003]
Prior to this emigration the Greeks had made considerable progress
Prije ovoga iseljavanja Grci postigli značajan napredak

[Thu Sep 04 12:16:12 2003]
in the arts and sciences, which the adventurers carried with
u umjetnosti i znanosti, kojega su pustolovi donijeli sa

[Thu Sep 04 12:19:16 2003]
Mysteries of Pallas and Dionysus, before they had become corrupted
Misterije Palade i Dioniza, prije nego su ih je iskvarila

[Thu Sep 04 12:21:02 2003]
Especially popular, not only in Ionia but throughout Asia Minor,
Osobito omiljene, ne samo u Joniji već i diljem Male Azije,

[Thu Sep 04 12:21:08 2003]
were the Mysteries of Dionysus, the Roman Bacchus.
bile su Misterije Dioniza, rimskoga Bakha.

[Thu Sep 04 12:22:12 2003]
as in all the religious Mysteries of antiquity, there was a funereal
kao i u svima religioznim antičkim Misterijama, postojala je pogrebna

[Thu Sep 04 12:25:27 2003]
In the Dionysiac Mysteries the legend of initiation recounted or
U dionizijskim misterijama, legenda o inicijaciji govorila je ili

[Thu Sep 04 12:26:24 2003]
discovery of his body, and his subsequent restoration to life
njegovim tijelom i pronalazak tijela, te njegovo kasnije vraćanje u život

[Thu Sep 04 12:29:09 2003]
In the initiations the candidate was made to represent in his
Pri inicijaciji, kandidata je trebao osobno prikazati

[Thu Sep 04 12:31:16 2003]
his fortitude and courage, the aphanism or mystical death of Dionysus -
njegove odvažnosti i hrabrosti, afanizam ili mistična Dionizova smrt -

[Thu Sep 04 12:31:56 2003]
torn to pieces by the Titans - was presented in a dramatic form
rastrgali su ga Titani - prikazana je u dramatičnom obliku,

[Thu Sep 04 12:33:33 2003]
and followed by the confinement or burial of the candidate, as the
te je bila popraćena utamničenjem ili pokapanjem kandidata, koji je

[Thu Sep 04 12:33:52 2003]
representative of Dionysus in the pastos, couch, or coffin, all of which
predstavljao Dioniza u pastosu, odru, ili lijesu, koji su zajedno

[Thu Sep 04 12:35:28 2003]
the search for the remains of Dionysus, which was continued amid
potraga za Dionizovim ostacima, koji je nastavljena među

[Thu Sep 04 12:36:31 2003]
scenes of the greatest confusion and tumult, until at last, the search
prizorima velike pometnje i galame, sve dok konačno, nakon što

[Thu Sep 04 12:36:31 2003]
having been successful, the morning was turned to joy, light
je potraga uspješno okončana, jutro je preraslo u veselje, i svjetlo

[Thu Sep 04 12:38:54 2003]
of one God and a future and immortal state
jednoga Boga, i budućnosti, i besmrtnosti

[Thu Sep 04 12:40:37 2003]
Now these Mysteries of Dionysus were very intimately connected
Sada su te Dionizove Misterije bile vrlo blisko povezane

[Thu Sep 04 12:41:10 2003]
with a society of architects.
s društvom graditelja.

[Thu Sep 04 12:42:35 2003]
As this association, according
S obzirom da je to udruženje, prema

[Thu Sep 04 12:43:29 2003]
to the Legend which we are now considering, had much to do with
Legendi koju sada razmatramo, bilo u snažnoj vezi s

[Thu Sep 04 12:44:06 2003]
the organization of Masonry at the Solomonic Temple, it is necessary
organizacijom zidarstva u solomonskom Hramu, neophodno je

[Thu Sep 04 12:44:06 2003]
to take a brief notice of its origin and character
nakratko promotriti njegovog podrijetlo i karakter

[Thu Sep 04 12:49:41 2003]
of Asia Minor an association known as the Dionysian Architects,
Male Azije postojalo udruženje poznato po imenom Dionizijski graditelji,

[Thu Sep 04 12:49:50 2003]
of the religious rites of the Dionysiac Mysteries
religioznih obreda dionizijskih Misterija

[Thu Sep 04 12:56:45 2003]
and about one thousand years before the Christian era, or at the
i otprilike tisuću godina prije kršćanskog Doba, ili u

[Thu Sep 04 13:42:03 2003]
time that King Solomon began the construction of the Temple at
vrijeme kada je kralj Solomon započeo izgradnju Hrama u

[Thu Sep 04 14:25:21 2003]
among the builders of the Solomonic Temple
među graditeljima solomonskog Hrama

[Thu Sep 04 14:28:16 2003]
The fraternity was divided into communities called synocia, having houses or dwellings in common, which might well be compared
Bratstvo je bilo podijeljeno u zajednice koje su se zvale synocia, imale su zajedničke kuće ili nastambe, koje se lako mogu usporediti

[Thu Sep 04 14:28:59 2003]
to the Masonic Lodges of the present day
sa slobodnozidarskim ložama današnjice

[Thu Sep 04 14:39:31 2003]
Their plans of meeting were also called in Greek koina, which signifies communities, and each received a distinctive name, just as our Lodges do.
Njihovi planirani sastanci su također imali grčki naziv koina, koji označava zajednice, a svaka je dobila posebno ime, kao i što ih imaju i naše lože.

[Thu Sep 04 14:39:31 2003]
Thus Chishull speaks in his account of the pre-Christian antiquities of Asia of a koinon ton Attaliston, or a "community of the Attalista," so called, most probably in honor of King Attalus, who was their patron
Tako Chishull govori u svome izvještaju o pretkršćanskim antikvitetima Azije o koinon ton Attaliston, ili " zajednici Attalista, " tako nazvanoj, vjerojatno u čast kralja Attalusa, koji je bio njihov pokrovitelj

[Thu Sep 04 14:44:27 2003]
There was an annual festival, like the General Assembly or Grand Lodge of the Masons, which was held with great pomp and ceremony.
Postojao je godišnji festival, poput Glavne skupštine ili Velike lože slobodnih zidara, koji se održavao s velikom pompom te ceremonijom.

[Thu Sep 04 14:48:49 2003]
Chandler says (but he speaks of a later period, when they were settled at Teos) that it was the custom of their synod to hold yearly a General Assembly, at which they sacrificed to the gods and poured out libations to their deceased benefactors.
Chandler kaže (ali on govori o kasnijem periodu, kad su bili naseljeni u Teosu) kako je običaj njihove sinode bio održe godišnju Glavnu skupštinu, na kojoj su prinosili žrtve bogovima te izlijevali žrtve ljevanice svojim umrlim dobročiniteljima.

[Thu Sep 04 14:49:39 2003]
These meetings, he adds, were solemnized with great pomp and festivity
Ovi sastanci, dodaje Chandler, bili su svečano slavljeni s velikom pompom i proslavom

[Thu Sep 04 14:55:19 2003]
The thanks of the community
Zahvala zajednice

[Thu Sep 04 15:04:52 2003]
with a crown of olives are given as a recompense to these officers for their great liberality and trouble while in office;
Zahvala zajednice s krunom od maslina predana je kao naknada tim časnicima za njihovu veliku darežljivost i trud tijekom svoga službovanja;

[Thu Sep 04 15:04:52 2003]
and to perpetuate their memory and to excite an emulation of their merit, it is besides enacted that the decrees be engraved, but at their expense, "so desirable," says Chandler, "was the testimony to the individuals and so frugal the usage in bestowing it
a da bi se produljilo sjećanje na njih i potaknulo slijeđenje njihovih zasluga, također je naređeno da dekreti budu ugravirani, ali o njihovom trošku, "tako poželjno", kaže Chandler, "bilo je priznanje pojedincima i tako skroman postupak njihovog dodjeljivanja

[Thu Sep 04 15:10:27 2003]
Of course as an architectural association the Dionysiacs used many of the implements employed by Operative Masons, and as a secret brotherhood they had a system of signs and tokens by which anyone of the members could make himself known to the others.
Naravno, kao graditeljsko udruženje, štovatelji Dioniza su koristili mnoge alate koje koriste i Operativni slobodni zidari, a kao tajno bratstvo imali su sustav znakova te obilježja pomoću kojih se bilo koji član bi mogao predstaviti drugima.

[Thu Sep 04 15:10:27 2003]
Professor Robison, who may be accepted on this point as authority, admits that they were "distinguished from the uninitiated or profane inhabitants by the science which they possessed and by many private signs and tokens by which they recognized each other
Profesor Robison, kojega u ovom slučaju možemo prihvatiti kao autoritet, priznaje da su se oni " razlikovali od neupućenih ili svjetovnih građana po znanosti koju su posjedovali i po mnogim privatnim znakovima i obilježjima pomoću kojih su se međusobno raspoznavali

[Thu Sep 04 15:22:20 2003]
This is, however, merely conjectural
Ovo je, međutim, tek pretpostavka

[Thu Sep 04 15:30:58 2003]
Hiram complied with
Hiram je udovoljio

[Thu Sep 04 15:30:58 2003]
his request and sent him the necessary workmen, who by their skill and experience might supply the mechanical deficiencies and ignorance of the Israelites
njegovoj zamolbi i poslao mu potrebne radnike, koji su svojom vještinom i iskustvom mogli nadoknaditi mehaničke nedostatke i neznanje Izraelićana

[Thu Sep 04 15:41:22 2003]
To this distinguished artist, on account of the large influence which his position gave him and the exalted personal virtues which are traditionally supposed to have characterized him, is to be attributed,
Ovome glasovitom umjetniku, na temelju velikog utjecaja koji mu je omogućio njegov položaj te uzvišenim osobnim vrlinama za koje se tradicionalno pretpostavlja da su ga krasile, još se pripisuje,

[Thu Sep 04 15:42:19 2003]
Supposing Hiram Abif, as the Legend does, to have been
Ako pretpostavimo da je Hiram Abif, kako Legenda tvrdi, bio

[Thu Sep 04 15:56:26 2003]
He inculcated lessons of charity and brotherly love;
Poučio ih je o milosrđu i bratskoj ljubavi;

[Thu Sep 04 15:56:48 2003]
he established a ceremony of initiation to test experimentally the worth and fortitude of the candidate;
uspostavio je obred inicijacije kako bi pokusno provjerio vrijednost te odvažnost kandidata;

[Thu Sep 04 15:57:24 2003]
adopted secret methods of recognition;
usvojio je tajne metode raspoznavanja;

[Thu Sep 04 16:03:54 2003]
The most prominent symbol of Speculative Masonry, that, indeed, on which the whole of the ethical instructions is founded, is contained in the lesson of resurrection to a future life as developed in the allegorical Legend of the Master's Degree
Najistaknutiji simbol Spekulativnog slobodnog zidarstva, onaj, zaista, na kojemu je utemeljeno cijelo etičko učenje, je sadržano u pouci o uskrsnuću u budući život, onako kako je razrađeno u alegorijskoj Legendi o Majstorskom stupnju

[Thu Sep 04 16:06:50 2003]
In the Pagan Mysteries, of which the Dionysia were a part, this doctrine was also illustrated by an allegorical legend.
U poganskim Misterijama, kojih je Dionizija dio, ova doktrina je također ilustrirana alegorijskom legendom.

[Thu Sep 04 16:35:16 2003]
From its Jewish element it derived its religious character as a pure theism
Iz svojega židovskog elementa stvorio je religiozan karakter kao čisti teizam

[Thu Sep 04 16:42:56 2003]
extend their knowledge and to renew their labors in other lands
proširiti svoje znanje i obnoviti svoj rad u drugim zemljama

[Thu Sep 04 16:57:07 2003]
as indisputably historic.
kao neupitna povijesna činjenica.

[Thu Sep 04 17:01:27 2003]
For this statement there is no warrant in any historical record.
Za ovu tvrdnju nema potvrde ni u kakvim povijesnim zapisima.

[Thu Sep 04 17:01:27 2003]
The supposition that the Dionysiacs of Tyre and those of Teos were identical in organization, is simply a theory based on a mere assumption
Pretpostavka da su štovatelji Dioniza iz Tira oni iz Teosa pripadali identičnoj organizaciji, je samo teorija zasnovana na pukoj pretpostavci

[Tue Sep 09 10:06:37 2003]
It is, however, certain that they who adopt the legendary theory that Freemasonry was first organized at the Temple of Solomon, will find much to sustain their theory in the Legend of the Dionysiac Artificers
Sigurno je, međutim, da oni koji su usvojili legendarnu teoriju da je slobodno zidarstvo prvi puta organizirano u Solomonovu Hramu, pronaći će mnogo dokaza svoje teorije u Legendi o dionizijskim majstorima

[Tue Sep 09 10:09:16 2003]
It is equally certain that those who deny the Temple theory will have to reject the Dionysiac, for the two are too closely connected to be arbitrarily dissevered
Jednako je sigurno da će oni koji opovrgavaju teoriju o Hramu morati odbaciti štovatelje Dioniza, jer je to dvoje preblisko povezano da bi se proizvoljno odvojilo jedno od drugoga

[Tue Sep 09 10:13:22 2003]
But laying the subject of Freemasonry altogether aside, and considering the connection of the Tyrians and the Jews at the Temple as a mere historical question, it would present a very interesting study of history to determine what were the results of that connection, if there were any way of solving it except by mere conjecture
Ali ako ostavimo pitanje slobodnog zidarstva po strani, te razmotrimo vezu Tirijaca i Židova u Hramu kao puko povijesno pitanje, to bi predstavljalo vrlo zanimljivu studiju povijesti kako bi se utvrdilo koji su bili rezultati te povezanosti, ako je postojao bilo kakav način da se to objasni osim pukom pretpostavkom

[Tue Sep 09 10:18:26 2003]
but it may be interesting to trace their progress.
ali moglo bi biti zanimljivo ući u trag njihovom razvoju.

[Tue Sep 09 10:20:39 2003]
They settled at Teos, an Ionian city, on the coast of Asia Minor, where, otwithstanding
Nastanili su se u Teosu, jonskome gradu, na obali Male Azije, gdje su, unatoč

[Tue Sep 09 10:22:15 2003]
its intestine troubles, they remained for several centuries.
njegovim unutarnjim nevoljama, ostali nekoliko stoljeća.

[Tue Sep 09 10:22:15 2003]
Among the works accomplished by them were a magnificent theater and a splendid temple of Dionysus, some ruins of which still remain
Među djelima koja su tamo sagradili bilo je i veličanstveno kazalište te prekrasan Dionizov hram, čije se ruševine još uvijek tamo nalaze

[Tue Sep 09 10:25:14 2003]
But proving turbulent and seditious they were at length expelled from Teos and removed to the city of Ephesus.
Ali nemirni i buntovni kakvi su bili, s vremenom su protjerani iz Teosa i preseljeni u grad Efez.

[Tue Sep 09 10:29:21 2003]
The Teians having sent an embassy to Rome to request that the Myonessians should not be permitted to fortify their city, the Dionysiacs removed to Lebedos, about fifteen miles from Teos, where they were joyfully welcomed
Nakon što su stanovnici Teosa poslali izaslanike u Rim zahtijevajući da se stanovnicima Myonessusa ne dopusti da utvrde njihov grad, štovatelji Dioniza su preseljeni u Lebedos, petnaestak milja od Teosa, gdje su srdačno dočekani

[Tue Sep 09 10:37:37 2003]
This latter part of the narrative is, I think, merely legendary or traditional, and will find no support in authentic history.
Ovaj drugi dio priče je, po mome mišljenju, tek legendaran ili tradicionalan, i neće naći uporište u autentičnoj povijesti.

[Tue Sep 09 10:37:37 2003]
It is, however, an historical study to be examined hereafter
Pa ipak, u nastavku ćemo proučavati povijesno učenje

[Tue Sep 09 11:00:33 2003]
"Each of the pagan Gods," says Warburton, "had (besides the public and open) a secret worship paid unto him, to which none were admitted but those who had been selected by preparatory ceremonies, called INITIATION.
"Svaki pojedini poganski bog, " kaže Warburton, " imao je (osim javnoga i otvorenoga) također i tajni oblik obožavanja, kojemu su mogli pristupiti samo oni koji su bili odabrani putem pripremnih obreda, a koji su se zvali INICIJACIJA.

[Tue Sep 09 11:00:33 2003]
This secret worship was called the MYSTERIES
To tajno obožavanje nazivalo se MISTERIJAMA

[Tue Sep 09 11:04:20 2003]
The public worship was founded on the superstitious polytheism whose numerous gods and goddesses were debased in character and vicious in conduct.
Javno štovanje se zasnivalo na praznovjernom mnogoboštvu čiji su brojni bogovi i božice bili izopačenoga karaktera i zlobnoga ponašanja.

[Tue Sep 09 11:05:32 2003]
Incentive to virtue could not be derived
Poticaj za krepost nije se mogao dobiti iz njihovoga primjera

[Tue Sep 09 11:08:01 2003]
from their example, which furnished rather excuses for vice.
Poticaj za krepost nije se mogao dobiti iz njihovoga primjera, koji je uglavnom davao opravdnje za poroke.

[Tue Sep 09 11:08:01 2003]
In the Eunuchus of Terenie, when Charea is meditating the seduction of the virgin Pamphila, he refers to the similar act of Jupiter
U Terentiusovome Eunuchusu, kada Charea razmišlja o zavođenju djevice Pamphile, on se povodi za sličnim postupkom boga Jupitera

[Tue Sep 09 11:13:47 2003]
who in a shower of gold had corrupted Dana, and he exclaims, "If a god, who by his thunders shakes the whole universe, could commit this crime, shall not I, a mere mortal, do so also?"
koji je zlatnom kišom iskvario Danu, te kliče, " Ako je bog, koji svojim gromovima potresa čitav svemir, mogao počiniti ovaj zločin, zar neću onda i ja, običan smrtnik, učiniti isto?"

[Tue Sep 09 11:14:23 2003]
Plautus, Euripides, and other Greek and Roman dramatists and poets repeatedly used the same argument in defense of the views of their heroes, so that it became a settled principle of the ancient religion.
Plaut, Euripid, te ostali grčki i rimski dramatičari i pjesnici neprestano su koristili isti argument u obranu nazora svojih junaka, tako da je to postalo ukorijenjeno načelo antičke religije.

[Tue Sep 09 11:20:07 2003]
The assurance of a future life of compensation constituted no part of the popular theology.
Jamstvo budućega života koji će nadoknaditi sve patnje ovozemaljskoga nije tvorilo niti jedan dio popularne teologije.

[Tue Sep 09 11:20:35 2003]
The poets, it is true, indulged in romantic descriptions of an Elysium and a Tartarus, but their views were uncertain and unsatisfactory, as to any specific doctrine of immortality, and were embodied in the saying of Ovid that of the four elements which constituted the human organization, "the earth covers the flesh;
Pjesnici su, istina je, pružali romantične opise Elizija i Tartara, ali njihovi nazori su bili nesigurni i nezadovoljavajući, što se tiče bilo kakve određene doktrine o besmrtnosti, te su bili obuhvaćeni u Ovidijevoj izreci da od četiriju elemenata koji tvore ljudsku organizaciju, "zemlja pokriva tijelo;

[Tue Sep 09 11:21:02 2003]
the shade flits around the tomb;
hladovina leprša oko groba;

[Tue Sep 09 11:21:02 2003]
the spirit seeks the stars
a duh traga za zvijezdama

[Tue Sep 09 11:30:36 2003]
In such a dim and shadowy hypothesis there was no incentive for life, no consolation in death.
U takvoj mutnoj i nejasnoj pretpostavci nije postojao nikakav podsticaj za život, niti utjeha u smrti.

[Tue Sep 09 11:30:46 2003]
following conclusion
sljedećeg zaključka

[Tue Sep 09 11:36:06 2003]
To the ancient Greek in general, death was a sad doom.
Starim Grcima općenito, smrt je bila tužna sudbina.

[Tue Sep 09 11:36:38 2003]
When he lost a friend, he sighed a melancholy farewell after him to the faded shore of ghosts.
Kad bi izgubio prijatelja, uzdahnuo bi melankoličan oproštaj prema ispranoj obali duhova.

[Tue Sep 09 11:38:02 2003]
Summoned himself, he departed with a
Pribrao bi se, te otišao s

[Tue Sep 09 11:39:42 2003]
lingering look at the sun and a tearful adieu to the bright day and the green earth.
Pribrao bi se, te otišao s oklijevajućim pogledom ka suncu i pozdravom punim suza blistavom danu i zelenoj zemlji.

[Tue Sep 09 11:42:46 2003]
To the Roman death was a grim reality.
Rimljaninu je smrt bila sumorna zbilja.

[Tue Sep 09 11:44:39 2003]
To meet it himself he girded up his loins with artificial firmness.
Da bi je sam susreo, temeljito se pripremao s usiljenom snagom.

[Tue Sep 09 11:45:31 2003]
But at its ravages among his friends, he wailed in anguished abandonment.
Ali dok smrt hara među njegovim prijateljima, on plače u ljutitoj napuštenosti.

[Tue Sep 09 11:46:28 2003]
To his dying vision there was indeed a future, but shapes
Njegovoj umirućoj viziji zaista je postojala budućnost, ali obrisi

[Tue Sep 09 11:46:43 2003]
of distrust and shadow stood upon its disconsolate borders;
nepovjerenja i sjene stajali su na svojim neutješnim granicama;

[Tue Sep 09 11:50:41 2003]
when the prospect had no horror, he still shrank from the poppied gloom
kada strava nije bila na obzoru, on je ipak zazirao od uspavanog polumraka

[Tue Sep 09 11:56:20 2003]
Yet as each nation advanced in refinement and intellectual culture the priests, the poets, and the philosophers aspired to a higher thought and cherished the longing for and inculcated the consoling doctrine of an immortality, not to be spent in shadowy and inert forms of existence, but in perpetual enjoyment, as a compensation for the ills of life
Ipak, kako je svaki narod napredovao u profinjenosti i intelektualnoj kulturi, svećenici, pjesnici, i filozofi su težili ka uzvišenijoj misli i njegovali su čežnju, te prenosili utješnu doktrinu o besmrtnosti, koja neće biti provedena u sjenovitim i pasivnim oblicima postojanja, već u vječnom veselju, kao nadoknadi za nesreće koje su se dogodile za života

[Tue Sep 09 12:05:56 2003]
But as this was the popular religion it was readily perceived that any open attempt to overthrow it and to advance, publicly, opinions so antagonistic to it would be highly impolitic and dangerous.
Ali s obzirom da je to bila popularna religija, smatralo se da je svaki otvoren pokušaj njenoga rušenja te javno promicanja ideja tako oprečnih mnogoboštvu krajnje nerazborito i opasno.

[Tue Sep 09 12:05:56 2003]
Whenever any religion, whether true or false, becomes the religion of a people, whoever opposes it, or ridicules it, or seeks to subvert it, is sure to be denounced by popular fanaticism and to be punished by popular intolerance
Kada god neka religija, bila ona istinita ili lažna, postane religija naroda, tko god da joj se suprotstavi, ili je ismijava, ili je pokušava srušiti, biti će osuđen popularnim fanatizmom i kažnjen popularnom netrpeljivošću

[Tue Sep 09 12:12:16 2003]
suspended from the cross because he inculcated doctrines which, however pure, were novel and obnoxious to the old religion of his Jewish countrymen
pribijen na križ jer je propovijedao učenja koja, koliko god bila čista, su bila nova i omražena staroj religiji njegovih židovskih sunarodnjaka

[Tue Sep 09 12:17:09 2003]
The new religious truths among the Pagan peoples were therefore concealed from common inspection and taught only in secret societies, admission to which was obtained only through the ordeal
Nove religijske istine među poganskim narodima su stoga bile skrivene od uobičajenog nadzora i naučavane samo u tajnosti društava, kojima se pristup mogao ostvariti samo kroz kušnju

[Tue Sep 09 12:18:28 2003]
of a painful initiation, and the doctrines were further concealed under the veil of symbols whose true meaning the initiated only could understand.
mučne inicijacije, a učenja su još dodatno bila skrivena pod velom simbola čije točno značenje su razumjeli samo članovi koji su prošli inicijaciju.

[Tue Sep 09 12:18:28 2003]
"The truth," says Clemens of Alexandria, "was taught involved in enigmas, symbols, allegories, metaphors, and tropes and figures
" Istina, " reče Clemens od Aleksandrije, " je bila naučavana kroz u zagonetke, simbole, alegorije, metafore, trope i slike

[Tue Sep 09 12:20:12 2003]
The secret associations in which the principles of a new and
Tajna društva u kojima su naučavana načela nove i

[Tue Sep 09 12:24:00 2003]
Each country had its own Mysteries peculiar to itself.
Svaka zemlja je imala vlastite Misterije svojstvene sebi.

[Tue Sep 09 12:24:40 2003]
In Egypt were those of Osiris and Isis;
U Egipat su to bile Misterije Ozirisa i Izide;

[Tue Sep 09 12:25:32 2003]
in Samothrace those of the Cabiri;
u Samothracei su postojale Misterije Kabira;

[Tue Sep 09 12:25:48 2003]
in Greece they celebrated at Eleusis, near Athens, the Mysteries of Demeter;
u Grčkoj su slavili na Eleusisu, pokraj Atene, Misterije Demetre;

[Tue Sep 09 12:31:50 2003]
to teach the doctrine of a future state.
naučavati doktrinu budućega stanja.

[Tue Sep 09 12:36:27 2003]
"The implications of the indirect evidence, the leanings and guidings of all the incidental clews now left us as to the real aim and purport of the Mysteries, combine to assure us that their chief teaching was a doctrine of a future life in which there should be rewards and punishments
"Implikacije neizravnih dokaza, oslonci i smjernice svih slučajnih tragova sada su nas napustile, što se tiče stvarnoga cilja i značenja Misterija, udruženih kako bi nas uvjerili da je njihovo glavno učenje bila doktrina budućeg života u kojemu bi trebaloe postojati nagrade i kazne

[Tue Sep 09 12:43:10 2003]
Thomas Taylor, the Platonist, than whom no better modern authority on this subject could be cited, says that "the initiated were instructed in the doctrine of a state of future rewards and punishments
Thomas Taylor, sljedbenik platonizma, od kojega ne postoji bolji moderni autoritet kojega bismo mogli citirati uz ovu temu, kaže da "članovi koji su prošli inicijaciju bili su upućeni u doktrinu stanja budućih nagrada i kazni

[Tue Sep 09 12:46:43 2003]
and that the greater Mysteries "obscurely intimated, by mystic and splendid visions, the felicity of the soul both here and hereafter, when purified from the defilements of a material nature
te da su značajnije Misterije " nejasno davale na znanje, putem mističnih i veličanstvenih vizija, sreću duše sada i nadalje, kada je očišćena od prljavštine materijalne prirode

[Tue Sep 09 12:50:19 2003]
All the ancient writers who were contemporary with these associations, and must have been familiar with their character, concur in the opinion that their design was to teach the doctrine of a future life of compensation
Svi antički pisci koji su živjeli u vrijeme ovih društava, te su morali biti upoznati s njihovim karakterom, slažu se u mišljenju da je njihov plan bio naučavati doktrinu budućega života koji će nadoknaditi ovozemaljske nedaće

[Tue Sep 09 12:52:18 2003]
Pindar says, "Happy the man who descends beneath the hollow earth having beheld these Mysteries.
Pindar kaže, " Sretan je čovjek koji silazi u dubine zemlje a koji je vidio ove Misterije.

[Tue Sep 09 12:52:18 2003]
He knows the end, he knows the divine origin of life
On poznaje kraj, on poznaje božansko podrijetlo života

[Tue Sep 09 12:55:49 2003]
Sophocles says that "they are thrice happy who descend to the shades below, after having beheld these rites;
Sofoklo kaže da su "trostruko sretniji oni koji odlaze u podzemne sjene, nakon što su bili svjedoci ovih obreda;

[Tue Sep 09 12:55:49 2003]
for they alone have life in Hades, while all others suffer there every kind of evil
jer samo oni će imati život u Hadu, dok će svi ostali tamo trpjeti sve vrste zala

[Tue Sep 09 14:14:27 2003]
It was, in short, much the same in its spirit as the Christian and Masonic doctrine of the resurrection
To je, ukratko, prilično jednakoga duha kao kršćanska i slobodnozidarska doktrina uskrsnuća

[Tue Sep 09 14:19:06 2003]
They were all dramatic in their ceremonies;
Sve Misterije su bile dramatične u svojim ceremonijama;

[Tue Sep 09 14:19:54 2003]
the attacks upon him by his enemies;
napade na njega od strane njegovih neprijatelja;

[Tue Sep 09 14:20:57 2003]
his death at their hands;
njegovu smrt na njihovim rukama;

[Tue Sep 09 14:20:57 2003]
his descent into Hades or the grave, and his final resurrection to renewed life as a mortal, or his apotheosis as a god
njegov silazak u Had ili grob, te njegovo konačno uskrsnuće u obnovljeni život kao smrtnika, ili njegovo proglašavanje božanstvom

[Tue Sep 09 14:25:28 2003]
The only important difference between these various Mysteries was, that there was to each one a different and peculiar god or hero, whose death and resurrection or apotheosis constituted the subject
Jedina značajna razlika među ovim različitim Misterijima je bila u tome, da je u svakoj postojao drugačiji i specifičan bog ili junak, čija je smrt i uskrsnuće ili proglašavanje božanstvom činilo temu

[Tue Sep 09 14:28:44 2003]
Thus, in Samothrace, where the Mysteries of the Cabiri were celebrated, it was Atys, the lover of Cybele, who was slain and restored;
Dakle, u Samothracei, gdje su slavljene Misterije Kabira, postojao je Atys, Cybelin ljubavnik, koji je ubijen, a poslije je oživio;