NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Sep 03 15:55:12 2003]
STRATEGIC RESOURCES - THE FUEL OF FIRM PERFORMANCE
STRATEGIJSKI RESURSI POTICAJ STABILNE IZVEDBE

[Wed Sep 03 15:57:27 2003]
by adding new equipment or closing a factory), the result is an inflow or outflow of a certain number of "tons/week this quarter" (this is a special one-off inflow that will be dealt with shortly).
dodavanjem nove opreme ili zatvaranjem tvornice), rezultat je pritjecanje ili otjecanje sigurnog velikog broja " tona/tjedna ova četvrtina " (ovo biti posebno jednokratno pritjecanje koje će biti rješavano uskoro).

[Wed Sep 03 16:02:53 2003]
the result is an inflow or outflow of a certain number of "tons/week this quarter" (this is a special one-off inflow that will be dealt with shortly).
rezultat je priljev ili odljev određenog velikog broja " tona/tjedna u ovom kvartalu" (to je posebno jednokratan priljev kojim ćemo se baviti uskoro).

[Wed Sep 03 16:03:41 2003]
Delivery lead time poses a similar risk of confusion-it is measured in "days", but any improvement we make during a quarter means that the change in delivery lead time has units of "change in delivery lead-time days this quarter".
Vrijeme isporuke predstavlja sličan rizik zbrke-mjeri se u " danima ", ali bilo kakav napredak koji napravimo u kvartalu znači da promjena u vremenu isporuke ima jedinice " promjene broja dana u dostavi isporuke danima u ovom kvartalu ".

[Wed Sep 03 16:03:41 2003]
Fortunately, there are few such examples to worry about.
Nasreću, postoje malen broj takvih primjera o kojima trebamo brinuti.

[Wed Sep 03 16:14:29 2003]
Choose a time period that is appropriate to both the timescale of the issue you are trying to address, and to the rate at which changes are actually occurring in the resource.
Odaberite vremensko razdoblje koje je prikladno i za i vremenski okvir problema na koji se pokušavate osvrnuti, i za mjeru kojom se ustvari promjene događaju u resursu.

[Wed Sep 03 16:18:18 2003]
a rate that may well vary considerably, and be amenable to our countermoves, from month to month.
omjer koji može jako varirati, a biti podložan našim protupotezima, od mjeseca do mjeseca.

[Wed Sep 03 16:24:19 2003]
Choosing a time period of years will lose this dynamic, whereas a timescale of weeks may include too much noise, or random fluctuations, to be useful.
Biranje vremenskog razdoblje godina će izgubiti ovu dinamiku, dok bi vremenski okvir tjedana mogao uključivati previše buke, ili slučajne fluktuacije, da bi bio koristan.

[Wed Sep 03 16:24:19 2003]
In contrast, for the pharmaceuticals firm, the feared loss of sales will reflect some very rapid events - in this particular case, the manager had his team monitor customer losses on a daily basis, and watched the overall trajectory of the situation as it emerged week by week.
Suprotno tome, za farmaceutsku tvrtku, strah od gubitka prodaje će prikazati neke vrlo brze događaje u ovom određenom slučaju, direktor je imao tim kojim je svakodnevno nadzirao gubitke kupaca, a je gledao cjelokupnu razvoj situacije kako se koja pojavljivala tjedan za tjednom.

[Wed Sep 03 16:39:47 2003]
The best tip here is "if there's a sound measurement available, use it" , but choose the measure that really matters.
Najbolji savjet ovdje je " ako je dostupno nekakvo zvučno mjerenje, upotrijebite ga ", ali odaberite mjerilo koje je stvarno bitno.

[Wed Sep 03 16:46:37 2003]
For product quality, for example, is reject fraction most important or mean time to failure?
Je li za kvalitetu proizvoda, na primjer, frakcija otpada najvažnija ili srednje vrijeme do neuspjeha?

[Wed Sep 03 16:49:48 2003]
The first may be an important driver of unit cost, while the second may drive customer-loss rate.
Prvi bi mogao biti važan pokretač jediničnog troška, dok bi drugi mogao pokretati stopu gubitka kupaca.

[Thu Sep 04 09:11:59 2003]
Similarly, customer losses may depend on delivery performance, but which measure or mix of measures really make customers give up - "delivery lead time (days)", "fraction of on-time deliveries", or "fraction of complete deliveries"?
Slično, gubici kupaca bi mogli ovisiti o izvršenju dostave, ali koje mjerilo ili kombinacija mjerila zapravo tjera kupce da se odreknu " vremena isporuke (dani) ", " frakcije pravovremenih dostava ", ili " frakcije potpunih dostava "?

[Thu Sep 04 09:13:57 2003]
A change in one resource may drive a change in another (e.g.
Promjena u jednom resursu bi mogla postojati pokrenuti promjenu u drugom resursu (npr.

[Thu Sep 04 09:14:12 2003]
an increase in capacity
porast kapacitet

[Thu Sep 04 09:14:25 2003]
drives a cash outflow).
pokreće novčani izdatak).

[Thu Sep 04 09:16:45 2003]
This is one example of interdependence between resources
Ovo je jedan primjer međuovisnosti među resursima

[Thu Sep 04 09:16:45 2003]
that will be central to seeing the firm as an integrated system.
koji će biti ključni za viđenja tvrtke kao integriranog sustava.

[Thu Sep 04 09:28:54 2003]
This does not simply mean "when we have the data".
To ne samo znači " kad imamo podatke ".

[Thu Sep 04 09:29:34 2003]
A good estimate is better than simply ignoring this distinction.
Dobra procjena je bolji nego da samo zanemarujete tu razliku.

[Thu Sep 04 09:36:30 2003]
Resource stocks can only be changed via the flows
Stokovi izvora mogu promijenjeni samo posredstvom tokova

[Thu Sep 04 09:39:57 2003]
If we get anything wrong at this stage, the remainder of the dynamic framework will break down.
Ako pogriješimo u bilo čemu u ovoj fazi, podsjednik dinamičkog okvira će se pokvariti.

[Thu Sep 04 09:42:02 2003]
asset-stock accumulation
sredstvo-stok akumulacija

[Thu Sep 04 09:43:14 2003]
deeply fundamental to all business situations
u samom temelju svih poslovnih situacija

[Thu Sep 04 09:49:48 2003]
summarized theoretical discussion of the main frameworks developed here).
sažeta teoretska rasprava glavnih okvira koji su se ovdje razvili ovdje).

[Thu Sep 04 09:59:57 2003]
These examples raise some further important points about resource levels, changes, and measures.
Ovi primjeri naglašavaju neke daljnje važne točke o razinama, promjenama, i mjerenjima izvora.

[Thu Sep 04 10:02:56 2003]
It may not be easy to estimate numerically what rate of change results from the factors that drive it (e.g.
Moglo bi biti teško numerički procijeniti kakva stopa promjene proizlazi iz tih čimbenika koji ga pokreću (npr.

[Thu Sep 04 10:05:04 2003]
This difficulty may cause skepticism and resistance.
Ova bi poteškoća mogla prouzročiti skeptičnost i otpor.

[Thu Sep 04 10:06:32 2003]
However, such uncertainties simply have to be addressed - managers make judgments on such assumptions every day;
Međutim, takvim se nesigurnosti jednostavno treba pristupiti menadžeri donose prosudbe o takvim pretpostavkama svaki dan;

[Thu Sep 04 10:08:43 2003]
all we are doing here is asking them to make those assumptions explicit.
jedino što ovdje radimo jest da ih pitamo da te pretpostavke izričito odrede.

[Thu Sep 04 10:10:30 2003]
This is not in order to attack them for any apparent foolishness, but to understand how they see the world.
To se ne radi zato da bi ih se moglo napasti zbog bilo kakve očite gluposti, nego da bi shvatili način na koji oni vide svijet.

[Thu Sep 04 10:13:49 2003]
Tricky cases arise when a resource itself includes time.
Zamršeni slučajevi se pojavljuju kad sam izvor uključuje vrijeme.

[Thu Sep 04 10:36:45 2003]
Days' lead-time
Vrijeme isporuke u danima

[Thu Sep 04 10:40:20 2003]
Outsourcing logistics
logistika za kupovanje stranih i jeftinih dijelova

[Thu Sep 04 11:12:33 2003]
We have seen, in the preceding chapter, that
Vidjeli smo, u prethodnom poglavlju, da

[Thu Sep 04 11:14:09 2003]
Nicolai had sought to trace the origin of Freemasonry
Nikolaj me nastojao povezati porijeklo Slobodnog zidarstva

[Thu Sep 04 11:14:26 2003]
to a society organized in 1646 by a sect
s društvom koje je organizirala 1646 sekta

[Thu Sep 04 11:14:43 2003]
of philosophers who were contemporary with,
filozofa kojih su bili suvremenici,

[Thu Sep 04 11:14:46 2003]
but entirely distinct from, those who founded
ali potpuno različit od, onih koji su osnovali

[Thu Sep 04 11:14:55 2003]
the Royal Society.
Kraljevsko Društvo.

[Thu Sep 04 11:16:35 2003]
state the fact, yet, from the names of the
ne navodi tu činjenicu, ipak, po imenima

[Thu Sep 04 11:17:02 2003]
the Astrologers, who at that time were very popular in England.
Astrologe, koji su u to vrijeme bili vrlo popularni u Engleskoj.

[Thu Sep 04 11:40:41 2003]
Judicial astrology, or the divination of the future by the stars, was, of all the delusions to which the superstition of the Middle Ages gave birth, the most popular.
Židovska je astrologija, ili proricanje budućnosti pomoću zvijezda, od svih zavaravanja koja su nastala u vrijeme srednjovjekovnog praznovjerja, bila najpopularnijia.

[Thu Sep 04 12:00:21 2003]
It prevailed over all Europe, so that it was practiced by the most learned, and the predictions of its professors were sought with avidity and believed with confidence by the most wealthy and most powerful.
Prevladavala je cijelom Europom, pa su ju tako prakticirali najučenijih ljudi, a proricanja njenih profesora su bila gorljivo tražena i a najbogatiji i najmoćniji su im vjerovali s povjerenjem.

[Thu Sep 04 12:00:21 2003]
Astrologers often formed a part of the household of princes, who followed their counsels in the most important matters relating to the future, while men and women of every rank sought these charlatans that they might have their nativities cast and secure the aid of their occult art in the recovery of stolen goods or the prognostications of happy marriages or of successful journeys.
Astrolozi često su bili dio kućanstva prinčeva, koji su slijedili svoja savjetnike u najvažnijim pitanjima koja su se odnosila na budućnost, dok muškarci i žene iz svih rangova su tražili ove šarlatane da ako bi mi mogli napraviti proreći budućnost na temelju natalne karte i pružiti im pomoć svoje okultne umjetnosti za povrat ukradene robe ili za proricanje sretnih brakova ili uspješnih putovanja.

[Thu Sep 04 12:14:08 2003]
Kepler, the greatest astronomer of that age, was compelled against his will to pander to the popular superstition, that he might thus gain a livelihood and be enabled to pursue his nobler studies.
Kepler, najveći astronom tog doba, je bio prisiljen protiv svoje volje ugađati pučkom praznovjerju, da bi na taj način stekao sredstva za život i mogao nastaviti svoja plemenitija istraživanja.

[Thu Sep 04 12:14:08 2003]
In one of his works he complains that the scanty reward of an astronomer would not provide him with bread, if men did not entertain hopes of reading the future in the heavens.
U jednom od svojih dijela se žali da oskudna nagrada za astronoma ne bi mu mogla osigurati niti kruh, da se ljudi nisu zabavljali izgledima u čitanju budućnosti iz nebesa.

[Thu Sep 04 12:23:30 2003]
time, he declared to his friends that "they were nothing but worthless conjecture."
vrijeme, je izjavio svojim prijateljima da "su to bile bezvrijedne pretpostavke."

[Thu Sep 04 12:38:00 2003]
Cornelius Agrippa, though he cultivated alchemy, a delusion but little more respectable than that of astrology, when commanded by his patroness, the Queen mother of France, to practice the latter, expressed his annoyance at the task.
Cornelius Agrippa, iako se posvetio alkemiji, koja je također bila obmana iako malo ugledniji nego astrologija, kad su mu naredili njegovi patroni, francuska Kraljica Majka, da prakticira astrologiju, izrazio je ozlovoljenost zbog zadatka.

[Thu Sep 04 12:49:47 2003]
but, indeed, there is no class of men who are more pernicious to a commonwealth.
ali, doista, nema one kategorije ljudi koja je pogubnija za opće dobro.

[Thu Sep 04 12:49:47 2003]
For, as their skill lies in the adaptation of ambiguous predictions to events after they have happened, so it happens that a man who lives by falsehood shall by one accidental truth obtain more credit than he will lose by a hundred manifest errors."
jer, pošto je njihova vještina u prilagodbi dvosmislenih proricanja događaja nakon što su se dogodili, događa se da čovjek koji živi prema laži će pomoću jedne slučajne istine pridobiti puno više povjerenja nego on će ga izgubiti u slučaju stotine očiglednih pogrešaka."

[Thu Sep 04 14:22:47 2003]
The 16th and 17th centuries were the golden age of astrology in England.
Šesnaesto i sedamnaesto je bilo stoljeće zlatno doba astrologije u Engleskoj.

[Thu Sep 04 14:26:08 2003]
perhaps, indeed, the best-educated and the most honest of those who practiced this delusion in England in the 17th century, and who is one of those to whom Nicolai ascribes the formation of that secret society, in 1646, which invented Freemasonry.
možda, doista, najbolje-obrazovan i najiskreniji među onima koji su prakticirali ovu obmanu u Engleskoj u sedamnaestom stoljeću, i koji je jedan od onih kojima Nicolai pripisuje stvaranje tog tajnog društva, u 1646, koja je izmislila slobodno zidarstvo.

[Thu Sep 04 14:35:31 2003]
"It had previously held," says Nicolai, "one meeting at Warrington, in Lancashire, but it was first firmly established at London."
"Prije je održan," kaže Nicolai, " jedan sastanak u Warringtonu, u u općini Lancashire, ali je prvi puta čvrsto utemeljen u Londonu."

[Thu Sep 04 14:44:41 2003]
Their meetings, the same writer asserts, were held at Masons' Hall, in Masons' Alley, Basinghall Street.
Njihovi sastanci, isti pisac ustvrđuje, su se održavali u Dvorani slobodnih zidara, u Zidarskom prolazu, u Ulici Basinghall.

[Thu Sep 04 14:46:46 2003]
Many of them were members of the Masons' Company, and they all entered it and assumed the title of Free and Accepted Masons, adopting, besides, all its external marks of distinction.
Mnogi su od njih bili članovi Družbe slobodnih zidara, i oni svi su se u nju upisali i dobili naslov Slobodih i prihvaćenih zidara, prihvaćajući, pored toga, svi njene vanjske znakove razlike.

[Thu Sep 04 14:46:46 2003]
Such is the theory which makes the Astrologers,
Takva je teorija koja tvori Astrologe,

[Thu Sep 04 14:51:37 2003]
incorporating themselves with the Operative Masons, who met at their Hall in Basinghall Street, the founders of the Speculative Order of Free and Accepted Masons as they exist at the present day.
pripajajući se s Operativnim zidarima, koji su se susretali u svojoj dvorani u Ulici Basinghall, utemeljitelji Spekulativnog reda slobodnih i prihvaćenih zidara kao što i danas postoje.

[Thu Sep 04 15:05:35 2003]
But unfortunately it is thus that Masonic history has always been written.
Ali je nažalost povijest slobodnog zidarstva uvijek na taj način pisana.

[Thu Sep 04 15:17:35 2003]
The task will be a laborious one, for, as Goethe has well said in one of his maxims, "It is much easier to perceive error than to find truth.
Zadatak će biti težak, za, kao što je Goethe dobro rekao u jednom od svojih načela, "Puno je lakše zamijetiti grešku nego pronaći istinu.

[Thu Sep 04 15:20:52 2003]
The former lies on the surface, so that it is easily reached;
Greška je na površini, tako da ju je lako doseći;

[Thu Sep 04 15:20:52 2003]
the latter lies in the depth, which it is not every man's business to search for."
istina je u dubini, za koju svaki čovjek ne smatra da ju je potrebno tražiti."

[Thu Sep 04 15:33:58 2003]
Lilly, perhaps the best-educated and the most honest of these charlatans, has in the narrative of his life, written by himself, given us some notion of the character of many of them who lived in London when he practiced the art in that city.
Lilly, možda najbolje-obrazovan i najiskreniji među tim šarlatanima, je u priči o svom životu, koju je sam napisao, dao nam neku predodžbu karakteru mnogih od njih koji su živjeli u Londonu kad on prakticirao to umijeće u tom gradu.

[Thu Sep 04 16:00:07 2003]
Of Evans, who was his first teacher, he tells us that he was a clergyman of Staffordshire, whence he "had been in a manner enforced to fly for some offences very scandalous committed by him";
O Evansu, koji je bio njegov prvi učitelj, kaže nam da je bio svećenik u Staffordshireu, zato što on " bijaše na neki način prisiljen juriti za nekim prekršajima vrlo skandaloznim koje je on počinio ";

[Thu Sep 04 16:02:58 2003]
of another astrologer, Alexander Hart, he says "he was but a cheat."
o drugom astrologu, Alexanderu Hartu, kaže " nije bio ništa drugo nego varalica."

[Thu Sep 04 16:04:38 2003]
Jeffry Neve he calls a smatterer;
"Jeffryja Nevea naziva površnim znalcem;

[Thu Sep 04 16:07:46 2003]
John Booker, though honest, was ignorant of his profession;
John Booker, iako iskren, bio je neuk u svom zanimanju;

[Thu Sep 04 16:09:17 2003]
William Hodges dealt with angels, but "his life answered not in holiness and sanctity to what it should," for he was addicted to profanity;
William Hodges se bavio anđelima, ali " njegov život nije odgovarao svetosti i svetinji kakvoj je trebao, " jer je je bio ovisan o svetogrđu;

[Thu Sep 04 16:09:17 2003]
and John ŕ Windsor was given to debauchery.
i John ŕ Windsor se predao bludi.

[Thu Sep 04 16:14:47 2003]
Men of such habits of life were not likely to interest themselves in the advancement of science or in the establishment of a society of speculative philosophers.
Za ljude takvih životnih navika nije bilo vjerojatno da bi se zainteresirali za unapređenje znanosti ili za osnivanje društva spekulativnih filozofa.

[Thu Sep 04 16:25:36 2003]
but in the few years that elapsed it is not probable that the disciples of astrology had much improved in their moral or intellectual condition.
ali nakon nekoliko godina koje su protekle nije vjerojatno da su se učenici astrologije puno poboljšali svoje moralno ili intelektualno stanje.

[Thu Sep 04 16:32:06 2003]
Of certain of the men named by Nicolai as having organized the Society of Freemasons in 1646, we have some knowledge.
O nekim od osoba koje je Nicolai naveo kao organiziratore Društva slobodnih zidara u 1646, imamo nekakvo saznanje.

[Thu Sep 04 16:34:38 2003]
Elias Ashmole, the celebrated antiquary, and founder of the Ashmolean Museum in the University of Oxford is an historical character.
Ilija Ashmole, glasovit trgovac starinama, i utemeljitelj Ashmolean Muzeja na Sveučilište u Oxfordu je povijesna ličnost.

[Thu Sep 04 16:40:03 2003]
He wrote his own life, in the form of a most minute diary, extending from July 2, 1633, to October 9, 1687.
Napisao je vlastiti život, u obliku najopširnijeg dnevnika, uključujući razdoblje između iz 02. srpnja 1633, i 09. listopada 1687.

[Thu Sep 04 16:41:33 2003]
What Ashmole has said about Freemasonry will be presently seen.
Što Ashmole je rekao o slobodnom zidarstvu će se uskoro vidjeti.

[Fri Sep 05 09:02:05 2003]
Lilly, another supposed actor in this scene, also wrote his life with great minuteness.
Lilly, još jedan navodni glumac na toj sceni, također je vrlo detaljno napisao svoj život.

[Fri Sep 05 09:03:47 2003]
His complete silence on the subject is equally suggestive.
Njegova potpuna šutnja o tema jednako je sugestivna.

[Fri Sep 05 09:16:32 2003]
Nicolai says that the persons he cites were either already members of the Company of Masons or at once became so.
Nicolai kaže da osobe koje on navodi već su ili bile članovi Družbe slobodnih zidara ili su odmah postale članovima.

[Fri Sep 05 09:26:19 2003]
Oughtred could not have been united with Ashmole in organizing a society in 1646, for the latter, in a note to Lilly's life, traces his acquaintance with him to the residence of both as neighbors in Surrey.
Oughtred se nije mogao udružiti s Ashmoleom u organiziranju društva 1646, jer Ashmole, u jednoj bilješki o životu Lillyja, povezuje poznanstvo s njim s dok su obojica živjeli kao susjedi u Surreyu.

[Fri Sep 05 09:36:18 2003]
Between Wharton and Lilly, who were rival almanac-makers, there was, in 1646, a bitter feud, which was not reconciled until years afterward.
Između Whartona i Lillyja, koji su bili suparnici u izradi almanaha-, je postojao, 1646, velika zavada, koji koja nije riješena i nekoliko godina kasnije.

[Fri Sep 05 09:43:33 2003]
Of a man so prominent as to have been the Master of
Čovjeka koji je bio tako jako istaknut kao Majstor

[Fri Sep 05 09:50:56 2003]
Jesus College, Cambridge, and afterward Bishop of Chester, Ashmole makes no mention in his diary.
Isusovog Učilište, Cambridge, i kasnije Biskup u Chesteru, Ashmole uopće ne spominje nijedno u svom dnevniku.

[Fri Sep 05 09:50:56 2003]
If he had ever met him or been engaged with him in so important an affair, this silence in so minute a journal of the transactions of his every-day life would be inexplicable.
Da ga je ikad susreo ili stupilo s njime u neki tako važan posao, šutnja o tome u jednom tako iscrpnom dnevniku o poslovima njegovog svakodnevnog-života bila bio neshvatljiva.

[Fri Sep 05 09:55:36 2003]
But enough has been said to show the improbability of any such meeting as Nicolai records.
Ali dovoljno je toga rečeno da bi se pokazalo da je vjerojatnost da se bilo koji takav sastanak kako Nikolaj navodi, vrlo mala.

[Fri Sep 05 09:56:02 2003]
Even Ashmole and Lilly, the two leaders, were unknown to each other until the close of the year 1646.
Čak Ashmole i Ljiljan, dvojica vođe, nisu se međusobno poznavali sve do kraj godine 1646.

[Fri Sep 05 09:56:04 2003]
Ashmole says in his diary of that year:
Ashmole kaže u svom dnevniku iz te godine:

[Fri Sep 05 09:57:15 2003]
Jonas Moore brought and acquainted me with Mr. William Lilly:
Gospodin Jonas Moore je doveo i je upoznao mene s gospodinom Williamom Lillyjem:

[Fri Sep 05 09:57:16 2003]
it was on a Friday night, and I think on the 20th Nov.
bilo je to u petak navečer, i mislim dvadesetog studenog.

[Fri Sep 05 10:17:37 2003]
Pepys, in his Memoirs, says that in October, 1660, he went to Mr. Lilly's, "there being a club that night among his friends."
Pepys, u svojim Memoarima, kaže da je u listopadu 1660. otišao gospodinu Lillyju, " gdje je te večeri bio klub njegovih prijatelja."

[Fri Sep 05 10:20:25 2003]
There he met Esquire Ashmole and went home accompanied by Mr. Booker, who, he says, "did tell me a great many fooleries, which may be done by nativities, and blaming Mr. Lilly for writing to please his friends, and not according to the rules of art, by which he could not well erre as he had done."
Tamo je sreo gospodina Ashmolea a kući ga je otpratio gospodin Booker, koji, on reče, " mi je napričao puno budalaština, koje su možda rezultat čitanja natalne karte, i okrivljujući gospodina Lillyja da piše kako bi ugodio svojim prijateljima, i ne prema pravilima umijeća, prema kojima ne bi mogao toliko griješiti koliko je to sada činio."

[Fri Sep 05 10:21:21 2003]
The club, we may well suppose, was that of the Astrologers, held at the house of the chief member of the profession.
Klub, mogli bi s pravom pretpostaviti, je bio klub Astrologa, koji se održavao u kući glavnog člana zanimanja.

[Fri Sep 05 10:29:21 2003]
We know also from Ashmole's diary that the Astrologers held an annual feast, generally in August, sometimes in March, July, or November, but never on a Masonic festival.
znamo i da iz Ashmoleovog dnevnika Astrolozi su održavali godišnje slavlje, obično u kolovozu, ponekad u ožujak, srpanj, ili studeni, ali nikad na slobodnozidarski praznik.

[Fri Sep 05 10:29:37 2003]
Ashmole regularly attended it from 1649 to 1658, when it was suspended, but afterward revived, in 1682.
Ashmole ga je redovito possjećivao od 1649 do 1658, kad je bio otkazan, da bi kasnije opet oživio, u 1682.

[Fri Sep 05 10:35:55 2003]
In 1650 he was elected a steward for the following year.
1650 je bio izabran za upravitelja za narednu godinu.

[Fri Sep 05 10:37:11 2003]
He mentions the place of meeting only three times, twice at Painters' Hall, which was probably the usual place, and once at the Three Cranes, in Chancery Lane.
Spominje mjesto sastanka samo triput, dvaput u Dvorani slikara, koja je vjerojatno uobičajen mjesto, i jednom kod tri ždrala (?), u Chancery Lane-u.

[Fri Sep 05 10:37:11 2003]
Had the Astrologers and the Masons been connected, Masons' Hall, in Basinghall Street, would certainly have been the place for holding their feast.
Da su Astrolozi i slobodni zidari bili u vezi, Dvorana slobodnih zidara, u Ulicu Basinghall, svakako bi bila mjesto za održavanje takvihg slavlja.

[Fri Sep 05 10:48:02 2003]
Again, it is said by Nicolai that the object of this secret society which organized the Freemasons was to advance the restoration of the King.
Ponovo, Nicolai kaže da je predmet ovog tajnog društva koje je organiziralo slobodne zidare bio pridonos ponovnog vraćanja Kralja.

[Fri Sep 05 10:59:27 2003]
"Before that time, I was more Cavalier than Roundhead, but after that I engaged body and soul in the cause of Parliament."
"Prije tog vremena, sam bio više pristaša kralja nego pristaša parlamenta (?), ali nakon toga sam se angažirao tijelom i dušom za načela Parlamenta."

[Fri Sep 05 10:59:28 2003]
He still expressed, it is true, his attachment to monarchy;
Još je izjavio, istina je, svoj privrženost monarhiji;

[Fri Sep 05 11:07:13 2003]
but his life during the Commonwealth showed his devotion to Cromwell, of whom he was a particular favorite.
ali njegov život za vrijeme Commonwealth je pokazivao odanost Cromwellu, koji mu je bio posebno omiljen.

[Fri Sep 05 11:07:23 2003]
But it may be said that the Restoration alluded to was of the monarchy, which at that time was virtually at an end.
Ali mogli bismo reći da se Restauracija na koju se aludira odnosila na monarhiju, koja je u to vrijeme bila virtualna na kraju.

[Fri Sep 05 11:19:20 2003]
So this objection may pass without further comment.
Pa ovaj prigovor može proći bez daljnjeg komentara.

[Fri Sep 05 11:29:51 2003]
But the fact is that the whole of this fiction of the organization, in 1646, of a secret society by a set of philosophers or astrologers, or both, which resulted in the establishment of Freemasonry, arose out of a misconception or a misrepresentation - whether willful or not, I will not say - of two passages in the diary of Elias Ashmole.
Ali činjenica je da cijela ta fikcija o toj organizaciji, u 1646, tajnog društva od strane skupine filozofa ili astrolozi, ili jednih i drugih, što je rezultiralo utemeljenjem slobodnog zidarstva, proizašla iz pogrešnog shvaćanja ili lažnog predstavljanja tvrdoglavo ili ne, neću reći iz dva odlomka koji se nalaze u dnevniku Ilije Ashmolea.

[Fri Sep 05 11:29:51 2003]
Of these two passages, and they are the only ones in his minute diary of fifty-four years in which there is any mention of Freemasonry, the first is as follows:
O ta dva odlomka, i oni su jedini u njegov detaljnom dnevniku koji pokriva pedeset-četiri godine u kojima se spominje slobodnog zidarstva, prvi glasi:

[Fri Sep 05 12:27:37 2003]
The embarrassment and misapprehension
Neugoda i krivo shvaćanje

[Fri Sep 05 12:27:37 2003]
arose from the fact that we have unfortunately no records of the meetings of the Operative Lodges of England in the 17th century, and nothing but traditional and generally mythical accounts of their usages during that period.
su proizašli iz činjenice što nemamo nažalost nijedan zapis o sastancima operativnih Loža Engleske iz sedamnaestog stoljeća, i ništa osim tradicionalnih i općenito mitski prikaza njihovih običaja iz tog razdoblja.

[Fri Sep 05 12:38:08 2003]
governed by usages not very different from those of the Lodges in
rukovođen običajima koji nisu bili puno više različiti od onih Loža u

[Fri Sep 05 12:38:08 2003]
the adjacent kingdom.
susjednoj kraljevini.

[Fri Sep 05 12:45:18 2003]
Mr. Lyon has on this subject the following remarks, which may be opportunely quoted on the present occasion.
Gospodin Lyon o toj temi ima sljedeće napomene, koje bi se mogle pravovremeno navesti u ovoj prigodi.

[Fri Sep 05 12:48:21 2003]
The evidence of this is derived 'from the diary of one of the persons so admitted;
Dokaz o tome proizlazi 'iz dnevnika jedne od osoba koje su na taj način primljene;

[Fri Sep 05 12:48:21 2003]
but the preceding minutes afford authentic instances of Speculative Masons having been admitted to the fellowship of the Lodge of
osim prethodni zapisnici omogućuju izvorne primjere o Spekulativnim slobodnim zidarima koji su primani u družbu Lože u

[Fri Sep 05 14:26:47 2003]
at which the presence of Gentleman Masons is first discernible in the Lodge of Kilwinning by the election of Lord Cassillis to the deaconship.
kada je prisutnost slobodnih zidara Zidara je prvi put prepoznatljiv u Loži u Kilwinningu izborom Lorda Cassillisa na mjesto đakona.

[Fri Sep 05 14:41:28 2003]
It is worthy of remark that, with singularly few exceptions, the non-operatives who were admitted to Masonic fellowship in the Lodges of Edinburgh and Kilwinning, during the 17th century, were persons of quality, the most distinguished of whom, as the natural result of its metropolitan position, being made in the former Lodge.
Vrijedno je napomenuti da su, s malo pojedinih iznimkama, ne-operativci koji su bili primljeni u slobodnozidarsku družbu u Ložu u Edinburghu i Kilwinningu, u sedamnaestom stoljeću, bili osobe iz visokog društva, od koji su najistaknutiji među njima, kao prirodan slijed metropolitskog položaja, primljeni u prijašnju Ložu.

[Fri Sep 05 15:55:49 2003]
What is here said by Lyon of the Scottish Lodges may, I think, be with equal propriety applied to those of England at the same period.
Ono što ovdje kaže Lyon iz Škotskih Loža moglo bi biti, ja mislim, s jednakom ispravnošću primijenjeno na one iz Engleske u istom tom razdoblju.

[Fri Sep 05 15:58:34 2003]
There was in 1646 a Lodge of Operative Masons at Warrington, just as there was a similar one at Edinburgh.
je postojala 1646 Loža operativnih slobodnih zidara u Warringtonu, kao što je postojala i jedna slična u Edinburghu.

[Fri Sep 05 16:06:00 2003]
But thirty-five years afterward, being then a resident of London, he was summoned to attend a meeting of the Company of Masons, to be held at their hall in Masons' Alley, Basinghall Street, and
Ali trideset pet godina kasnije, kada je bio stanovnik Londona, pozvao je da prisustvuje sastanku Družbe slobodnih zidara, koji se trebao održati u njihovoj dvorani u Masons' Alley, Ulica Basinghall, i

[Fri Sep 05 16:15:01 2003]
How are we to explain this apparent
Kako da objasnimo ovaj očito

[Fri Sep 05 16:15:21 2003]
double or renewed admission?
dvostruk ili obnovljen pristup?

[Fri Sep 05 16:16:02 2003]
But mark the difference of language.
Ali primijetite razliku u jeziku.

[Fri Sep 05 16:16:08 2003]
In 1646 he was "made a Freemason."
U 1646 je " postao slobodan zidar."

[Fri Sep 05 16:16:36 2003]
"admitted into the fellowship of Freemasons."
"U 1682 je bio" primljen u družbu slobodnih zidara."

[Fri Sep 05 16:40:27 2003]
The Masons' Company in 1682 constituted in London one of those many city companies which embraced the various trades and handicrafts of the metropolis.
Družba slobodnih zidara u 1682 je osnovala u London jednu od mnogih gradskih tvrtki koje su obuhvaćale razne djelatnosti i obrti metropole.

[Fri Sep 05 16:41:18 2003]
Stowe, in his Survey of London, says that " the Masons, otherwise termed Freemasons, were a society of ancient standing and good reckoning, by means of affable and kind meetings divers times, and as a loving brotherhood should use to do, did frequent their mutual assemblies in the time of King Henry IV.
Stowe, u svom knjizi Pregled Londona, kaže da "Zidari, ili drugim imenom slobodni zidari, su bili društvo drevnog položaja i dobrog prosuđivanja, ugodnim i prijaznim sastanaka u različitim razdobljima, i kao što bi odano bratstvo trebalo činiti, posjećivali su svoje zajedničke skupove u doba kralja Henrika IV.

[Fri Sep 05 16:41:18 2003]
in the 12th year of whose most gracious reign they were incorporated."
u čiju su dvanaestu godinu premilostivog carstva su bili uključeni."

[Tue Sep 09 09:12:29 2003]
In Cheswell's New View of London, printed in 1708, it is said that the Masons' Company " were incorporated about the year 1410, having been called the Free Masons, a Fraternity of great account, who have been honored by several Kings, and very many of the Nobility and Gentry being of their Society.
U Cheswellovoj knjizi Novi pogled na London, tiskana u 1708, piše da Družba slobodnih zidara " je bila registrirana oko godini 1410, pod nazivom Slobodni zidari, Bratstvo od velike važnosti, cijenjeno od nekoliko kraljeva, i mnogih iz Plemstva i Vlastele koji su pripadali njegovom Društvu.

[Tue Sep 09 09:24:41 2003]
Maitland, in his London and its Environs, says, speaking of the Masons:
Maitland, u svojoj knjizi London i njegova okolica, kaže, kad govori o slobodnim zidarima:

[Tue Sep 09 09:25:06 2003]
They have a small convenient hall in Masons' Alley, Basinghall Street."
imaju mali prikladan hodnik u Masons' Alley, Ulica Basinghall."

[Tue Sep 09 09:31:26 2003]
There were then, in the time of Ashmole, two distinct bodies of men practicing the Craft of Operative Masonry, namely, the Lodges which were to be found in various parts of the country, and the Company of Masons, whose seat was at London.
Tada su postojala, u doba Ashmolea, dva različitih tijela ljudi koji su prakticirali Zanat operativnog slobodnog zidarstva, to jest, Lože koje su se nalazile u različitim dijelovima zemlje, i Družba slobodnih zidara, čije je sjedište bilo u Londonu.

[Tue Sep 09 09:43:45 2003]
But this did not constitute him a member of the Masons' Company of London, for this was a distinct incorporated society, with its exclusive rules and regulations, and admission into which could only be obtained by
" Ali to ga nije činilo članom Londonskog Društva Slobodnih zidara, jer je to bilo različito registrirano društvo, sa svojim posebnim pravilima i propisima, i u koji se pristupanje mogao dobiti jedino

[Tue Sep 09 10:01:19 2003]
First, that in 1646, at the very date assigned by Nicolai for the organization of the Freemasons as a secret political society, under the leadership of Ashmole and Lilly, the former, being as yet unacquainted with the latter, was at Warrington, in Lancashire, where he found a Lodge of Masons already organized and with its proper officers and its members, by whom he was admitted as an honorary non-professional member of the Craft.
najprije, to jest u 1646, samim datumom koje je Nicolai pripisao za ustroj slobodnih zidara kao tajno političko društvo, pod vodstvom Ashmolea i Lillyja, Ashmole je, koji tada još nije poznavao Lillyja, bio u Warringtonu, u Lancashire, gdje je pronašao Ložu Slobodnih zidara koja je već bila organizirana i s imala svoje prave službenike i članove, pomoću kojih on je bio primljen kao počasni neprofesionalni član Zanata.

[Tue Sep 09 10:39:15 2003]
Thus Chambers, in their Encyclopadia, say that "Masonry was founded by Ashmole and some of his literary friends," and De Quincey expressed the same opinion.
Stoga Komornici, u svojoj Enciklopediji, kažu da je " Slobodno Zidarstvo temeljio Ashmole i neki od njegovih književnih prijatelja, " i De Quincey izražava isto mišljenje.

[Tue Sep 09 10:48:05 2003]
Mr. John Yarker, in his very readable Notes on the Scientific and Religious Mysteries of Antiquity, offers a modified view and a compromise of the subject.
Gospodin John Yarker, u svojim vrlo čitljivim Bilješkama o znanstvenim i religioznim Tajnama Antiknosti, nudi izmijenjen pogled i kompromis o ovoj temi.

[Tue Sep 09 10:50:19 2003]
He refers to the meeting of the chemical adepts at Masons' Hall (a fact of which we have no evidence), and then to the "Feast of the Astrologers" which Ashmole attended.
On aludira na sastanak ljudi upućenih u kemiju u Dvorani Slobodnih zidara (podatak za koji nemamo dokaz), i zatim na " slavlje Astrologa " kojem je Ashmolea prisustvovao.

[Tue Sep 09 10:52:42 2003]
He follows Nicolai in asserting that their allegories were founded on Bacon's House of Solomon, and says that they used as emblems the sun, moon, square, triangle, etc.
On slijedi Nicolaia u zagovaranju da su se njihove alegorije zasnivale na Salomonov kući prema Baconu, i kaže da su koristili kao embleme sunce, mjesec, četverokut, trokut, itd..

[Tue Sep 09 10:58:55 2003]
Many things are possible that are not probable, and many probable that are not actual.
Mnoge stvari koje su moguće nisu i vjerojatne, a mnoge stvari koje su vjerojatne nisu stvarne.

[Tue Sep 09 10:58:55 2003]
History is made up of facts, and not of possibilities or probabilities.
Povijest se sastoji od podatka, i ne od mogućnosti ili vjerojatnosti.

[Tue Sep 09 11:01:52 2003]
Ashmole himself entertained a very different and much more correct notion of the origin of Masonry than any of those who have striven to claim him as its founder.
Sam Ashmole podržavao drugačiji i puno točniji ideja o početku Slobodnog Zidarstva nego bilo koji od onih kojeg su nastojali ustvrditi kako je on njegov utemeljitelj.

[Tue Sep 09 11:05:21 2003]
Dr. Knipe, of Christ Church, Oxford, in a letter to the publisher of Ashmole's Life, says:
Knipe, iz Kristove Crkve, Oxford, u pismo izdavaču knjige Života Ashmolea, kaže:

[Tue Sep 09 11:10:58 2003]
Ashmole's collections I could gather was, that the report of our society's taking rise from a bull granted by the Pope in the reign of Henry III.
zbirki Ashmolea mogao zaključiti je, da izvještaj u kojem stoji da je naše našeg društva izraslo iz bule koju je odobrio Pape u vrijeme vladavine Henrika III.

[Tue Sep 09 11:12:10 2003]
to some Italian architects to travel over all Europe, to erect chapels, was ill-founded.
nekim talijanskim arhitektima da mogu putovati cijelom Europom, da bi izgradili kapele, je neosnovano-.

[Tue Sep 09 11:14:35 2003]
Such a bull there was, and these architects were Masons;
Takva je bula postojala, a ti su arhitekti bili slobodni zidari;

[Tue Sep 09 11:19:32 2003]
This settles the question.
Ovo riješava to pitanje.

[Tue Sep 09 11:19:32 2003]
Ashmole could not have been the founder of Freemasonry in London in 1646, since he himself expressed the belief that the Institution had existed in England before the 13th century.
Ashmole nije mogao biti utemeljitelj slobodnog Zidarstva u London 1646, pošto je on osobno je izrazio vjerovanje da je Institucija postojala u Engleskoj prije XIII. stoljeća.

[Tue Sep 09 11:27:07 2003]
(I can not find it in my own copy of that work, but the statements are corroborated by Ashmole's diary.)
(Ne mogu to pronaći u vlastit primjerku tog djela, ali izjave su potkrijepljene Ashmoleovim dnevnikom.)

[Tue Sep 09 11:57:38 2003]
He thus described their occupations:
Pa je ovako opisao njihova zaduženja:

[Tue Sep 09 12:00:47 2003]
these we call merchants of light.
njih nazivamo trgovcima svjetla.

[Tue Sep 09 12:01:12 2003]
We have three that collect the experiments that are in all books;
imamo trojicu koji prikupljaju eksperimente koji su u svim knjigama;

[Tue Sep 09 12:03:13 2003]
these are called depredators.
oni se zovu pustošitelji.

[Tue Sep 09 12:03:43 2003]
We have three that collect experiments of all mechanical arts, and also of liberal sciences, and also of practices which are not brought into the arts;
imamo trojicu koji prikupljaju eksperimente o svim mehaničkih umijećima, ali i o liberalnih znanosti, i o postupcima koji nisu uvedeni u umijeća;

[Tue Sep 09 12:04:42 2003]
these we call mystery men.
oni sr zovu tajnoviti ljudi.

[Tue Sep 09 12:04:59 2003]
We have three that try new experiments such as themselves think good;
imamo trojicu koji isprobavaju nove eksperimente za koje sami smatraju da su korisni;

[Tue Sep 09 12:07:30 2003]
these we call pioneers or miners.
oni se zovu pioniri ili rudari.

[Tue Sep 09 12:07:30 2003]
We have three that draw the experiments of the former four into titles and
imamo trojicu koji postavljaju eksperimente iz četiri prijašnja eksperimenta pod naslove i

[Tue Sep 09 12:23:47 2003]
these we call compilers.
njih zovemo sastavljačima.

[Tue Sep 09 12:30:12 2003]
these we call doing men and benefactors.
njih zovemo ljude od rada i dobročinitelji.

[Tue Sep 09 12:30:30 2003]
Then after divers meetings and consults of our whole number to consider of the former labors and collections, we have three to take care out of them to direct new experiments of higher light, more penetrating into nature than the former;
Tada nakon nekoliko sastanaka i savjetovanja našeg cijelog broja za razmotranje prijašnjih radova i zbirke, imamo trojicu koji na to paze da bi upravljali novim eksperimentima višeg saznanja, koji više prodire u prirodu od onih prijašnjih;

[Tue Sep 09 12:31:55 2003]
these we call lamps.
njih zovemo svjetiljkama.

[Tue Sep 09 12:32:11 2003]
We have three others that do execute the experiments so directed and report them;
Imamo drugu trojicu koji vrše eksperimente kojima se upravlja na taj način i koji izvještavaju o njima;

[Tue Sep 09 12:36:13 2003]
these we call inoculators.
njih zovemo cjepiteljima.

[Tue Sep 09 12:36:28 2003]
Lastly we have three that raise the former discoveries by experiments into greater observations, axioms and aphorisms;
Na kraju, imamo trojicu koji prijašnja otkrića pomoću eksperimenata stavljaju pod veća opažanja, aksiome i aforizme;

[Tue Sep 09 12:36:28 2003]
these we call interpreters of nature."
njih zovemo tumačima prirode."

[Tue Sep 09 14:07:01 2003]
As Plato had written his Republic and Sir Thomas More his Utopia to give their ideas of a model commonwealth, so Lord Bacon Commenced his New Atlantis to furnish his idea of a model college to be instituted for the study and interpretation of nature by experimental methods.
Pošto su Platon sa svojom Republikom i sir Thomas More sa svojom Utopijom iznijeli svoje idejama uzoran općeg dobra, tako je Lord Bacon započeo svoju Novu Atlantidu da bi pridonio svojoj ideji uzornog učilišta kji bi trebao biti osnovan za istraživanje i tumačenje prirode pomoću eksperimentalnih metoda.

[Tue Sep 09 14:07:01 2003]
These views were first introduced in his Advancement of Human Learning, and would have been perfected in his New Atlantis had he ever completed it.
Ti stavovi su prvi uvedeni u njegovo djelo Napredovanje ljudskog učenja, i bili bi poboljšani u njegovoj Novoj Atlantidi da ju je ikada dovršio.

[Tue Sep 09 14:19:18 2003]
The new philosophy of Bacon had produced a great revolution in the minds of thinking men, and that group of philosophers who in the 17th century, as Dr. Whewell says, "began to knock at the door where truth was to be found " would very wisely seek the key in the inductive and experimental method taught by Bacon.
Nova Baconova filozofija je izazvala veliku revoluciju u umovima mudraca, i ta grupa filozofa koja je u sedamnaestom stoljeću, kako Dr. Whewell kaže, " počela kucati na vrata na kojima se mogla pronaći istina će vrlo mudro " potražiti ključ u induktivnoj i eksperimentalnoj metodi koju je Bacon podučavao.

[Tue Sep 09 14:23:27 2003]
To the learned men, therefore, who first met at the house of Dr. Goddard and the other members, and whose meetings finally ended in the formation of the Royal Society, the allegory of the House of
Učenim ljudima, stoga, koji su se prvi put sreli u kući Dr. Goddarda i ostali članovi, i čiji su sastanci naposljetku završili osnivanjem Kraljevskog društva, alegorije Salomonove kuće

[Tue Sep 09 14:27:35 2003]
probably furnished valuable hints for the pursuit of their experimental studies.
vjerojatno dala vrijedne nagovještaje za provođenje svojih eksperimentalnih istraživanja.

[Tue Sep 09 14:33:53 2003]
To Freemasons in any age the allegory would have been useless and unprofitable, and could by no ingenious method have been twisted into a foundation for their symbolic science.
slobodnim Zidarima u bilo koje doba alegorija bi bila beskorisna i neunosna, i nikakvom genijalne metode se ne bi mogla pretvoriti u temelj za njihovu simboličnu znanost.

[Tue Sep 09 14:33:53 2003]
The hypothesis that it was adopted in 1646 by the founders of Freemasonry as a fitting allegory for their esoteric system of instruction is evidently too absurd to need further refutation.
Hipoteza koja su utemeljitelji slobodnih zidara usvojili u 1646 kao prikladnu alegoriju za svoj ezoteričan sustav podučavanja je očito previše besmislena da bi daljnje opovrgavanje bilo potrebno.

[Tue Sep 09 14:40:19 2003]
In conclusion, we may unhesitatingly concur with Bro.
U zaključku, možemo bez oklijevanja složiti se s Bro.

[Tue Sep 09 14:47:07 2003]
Hugh an in his opinion that the theory which assigns the foundation of Freemasonry to Elias Ashmole and his friends the Astrologers "is opposed to existing documents dating before and since his initiation."
Hugh u njegovom mišljenje da teorija koja određuje utemeljenje slobodnog zidarstva u Elias Ashmoleu i njegovi prijatelji Astrolozi " protivna je postojećim dokumentima koji datiraju prije i od njegove inicijacije."

[Tue Sep 09 15:21:26 2003]
No matter when Freemasonry was established, the High Degrees were an afterthought, and might very well be tinctured with the principles of any philosophy which prevailed at the period of their invention.
Bez obzira na to kad je slobodno Zidarstvo bilo utemeljeno, Visoki stupnjevi su bili prikrivena misao, i mogli su vrlo lako imati svojstva načela bilo koje filozofije koja je prevladala u razdoblju njihovog tkrića.

[Tue Sep 09 15:41:43 2003]
certain Hermetic degrees did not exist which sought to connect themselves with the system of Masonry.
određeni hermetični stuppnjevi nisu postojali koji su se pokušali spojiti sa sustavom Slobodnog Zidarstva.

[Tue Sep 09 15:49:44 2003]
that early Freemasonry a portion of the characteristic tints of the Hermetic philosophy, some of the marks of which may still remain
tog ranog slobodno Zidarstvo dio svojstvenih tonova hermetičke filozofije, neki od znakova koji su možda još uvijek ostali u našem modernom sustavu.

[Tue Sep 09 15:49:44 2003]
in our modern system.
u naši moderan sustav.u naši moderan sustav.

[Tue Sep 09 16:04:12 2003]
On the 17th of August, 1586, Johann Valentin Andrea was born at Herrenberg, a small market-town of what was afterward the kingdom of Würtemburg.
sedamnaesti kolovoza, 1586, Johann Valentin Andrea se rodio u Herrenbergu, malom trgovačkome mjestu iz kojeg je kasnije nastalo kraljevstvo Würtemburg.

[Tue Sep 09 16:08:33 2003]
He died on the 27th of June, 1654, at the ripe age of sixty-eight years.
je umro na 27th lipnja, 1654, u zreloj dobi od šezdeseto-osam godina.

[Tue Sep 09 16:22:53 2003]
A philanthropist from his earliest life, he carried, or sought to carry, his plans of benevolence into active operation.
Filantrop iz svog najranijeg života, pretvarao je, ili pokušavao pretvoriti, svoje planovi milostivosti u aktivno djelo.

[Tue Sep 09 16:26:08 2003]
he was a practical helper as well as a theoretical adviser;
on je bio praktičan pomoćnik kao i teoretski savjetnik;

[Tue Sep 09 16:26:08 2003]
in the times of dearth and famine, many thousand poor were fed and clothed by his exertions, and the town of Kalw, of which, in 1720, he was appointed the superintendent, long enjoyed the benefit of many charitable institutions which owed their origin to his solicitations and zeal
u doba nestašice i gladi, nahranjeni i odijeveni njegovi su napori nahranili i odijenuli tisuće siromašnih, i grad Kalw, za čijeg je, 1720, je bio imenovan predstojnika, dugo je uživao blagodat mnogih dobrotvornih ustanova koje su dugovale svoj početak njegovim poticajima i gorljivosti

[Tue Sep 09 16:35:57 2003]
condition of his fellow-men might be ameliorated and the dry, effete
položaj njegovih bližnjih-ljudi mogao biti poboljšan i suhoparna, oslabljena

[Wed Sep 10 09:53:56 2003]
found himself compelled from poverty to enter the cloister at a very early period of life.
bio je primoran zbog siromaštva stupiti u samostan u vrlo ranom razdoblju života.

[Wed Sep 10 10:10:58 2003]
Three years having been spent in the acquisition of their most hidden mysteries, he sets sail from the Gulf of Arabia for Egypt.
Nako što je proveo tri godine u stjecanju njihovih najskrivenih tajni, otplovljava iz Arapskog zaljeva (?) prema Egiptu.

[Wed Sep 10 10:13:16 2003]
There he studies the nature of plants and animals and then repairs, in obedience to the instructions of his Arabian masters, to Fez, in Africa.
Tamo proučava prirodu biljaka i životinja a zatim odlati, iz poslušnost prema podučavanju njegovih arapskih majstora, u Fez, u Africi.

[Wed Sep 10 10:36:50 2003]
The other six, after traveling for a year, are to return and communicate the results of their experience.
Druga šestorica, nakon jednogodišnjeg putovanja, trebaju se vratiti i priopćiti rezultate svog iskustva.

[Wed Sep 10 10:36:50 2003]
The two who had stayed at home are then to be relieved by two of the travelers, so that the founder may never be alone, and the six again divide and travel for a year.
Dvojica koja ostaju kod kuće su tada se zamijenjuju s dvojicom putnika, tako da utemeljitelj nikad ne ostaje sam, i šestorica se ponovo odvajaju i putuju godinu dana.

[Wed Sep 10 14:14:15 2003]
for the French make no distinction in the two words, though in history they are entirely different.
jer francuzi ne rade razliku između te dvije riječi, iako je njihova povijest potpuno različita.

[Wed Sep 10 14:16:21 2003]
History written in this way is worse than fable - it is an ignis fatuus which can only lead astray.
Povijest pisana na taj način gora je od priče to je ignis fatuus što može samo zavesti na krivi put.

[Wed Sep 10 14:16:21 2003]
And yet this is the method in which Masonic history has too often been treated.
A ipak je upravo tom metodom u slobodno zidarsku povijest prečesto opisivana.

[Wed Sep 10 14:27:27 2003]
He adopts the correct view when he says that the Fama Fraternitatis only announced a general reformation and exhorted all wise men to unite in a proposed society for the purpose of removing corruption and restoring wisdom.
usvaja ispravan stajalište kada kaže da Fama Fraternitatis samo je najavila općenitu reformaciju i potaknula sve mudrace da se udruže u predloženo društvo u svrhu otklanjanja korumpiranosti i obnavljanja mudrosti.

[Wed Sep 10 14:36:07 2003]
These, having sought in vain for the invisible society of the Rosicrucians.
Oni su, pošto su tražili uzalud nevidljivo društvo Rosenkreutzera.

[Wed Sep 10 14:53:23 2003]
Thus it is that I trace the origin of the Rosicrucians, not to Valentin Andreä, nor to Christian Rosencreutz, who was only the coinage of his brain, but to the influence exerted by him upon certain Mystics and Alchemists who, whether they accepted the legend of Rosencreutz as a fiction or as a verity, at least made diligent use of it in the establishment of their new society.
Zbog toga ja ulazim u trag porijekla Rosenkreutzera, ne kod Valentinu Andreä,e, niti kod Christian Rosencreutz, koji je bio samo izmišljotina njegovog uma, nego kod utjecaja koji su nad njim primijenili određeni Mistici i Alkemičari koji su, bez obzira da li su prihvatili legendu o Rosencreutzu kao fikcija ili kao istinu, barem je napravila vrijedno iskoristili u osnivanje svog novog društva.

[Wed Sep 10 15:01:48 2003]
I am not, therefore, disposed to doubt the statement of L.
Ja nisam, stoga, spreman sumnjati u izjavu L.

[Wed Sep 10 15:03:26 2003]
Orvius, as cited by Nicolai, that in 1622 there was a society of Alchemists at The Hague, who called themselves Rosicrucians and claimed Rosencreutz as their founder.
Orviusa, koju je citirao Nicolai, da je 1622 postojalo društvo Alkemičara u Haagu, koji su se zvali Rosenkreutzeri i tvrdili da je Rosencreutz njihov utemeljitelj.

[Wed Sep 10 15:15:49 2003]
Maier was the author of many works in Latin in defense and in explanation of the Rosicrucian system.
Maier je bio autor mnogih djela na latinskom o obrani i tumačenju sustava Rosenkreutzera.