NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Aug 12 12:38:10 2003]
The time-chart description for the pharmaceuticals firm's rival is shown in Figure 1.2.
Vremenski grafikon za konkurenta farmaceutske tvrtke prikazan je na Slici 1.2.

[Tue Aug 12 12:50:20 2003]
We will not get into semantic debate about the meaning of "Strategy", but adopt a simple position - strategy is the set of policies that an organization
Nećemo ulaziti u semantičku raspravu o značenju riječi " Strategija ", već ćemo usvojiti jednostavnu poziciju - strategija je niz smjernica koje organizacija

[Tue Aug 12 12:53:39 2003]
The BBC's expected sales of high-quality programming into South American
BBC-eva očekivana prodaja visoko-kvalitetnog programiranja u Južnoameričke

[Tue Aug 12 14:20:05 2003]
adopts in pursuit of medium to long-term performance objectives (whether those
usvaja u potrazi za medijem za dugoročnu izvedbu ciljeva (bile tesmjernice

[Wed Aug 20 14:28:34 2003]
This division provides a substantial share of the corporation's cash flows, and this one product makes up a substantial
Ova podjela pruža znatan udio korporacijskih gotovinskih tokova, i ovaj proizvod čini bitan

[Wed Aug 20 14:39:46 2003]
The BBC's initiative in South America is illustrated in Figure 1.3.
Inicijativa BBC-a u Južnoj Americi ilustrirana je na Slici 1.3.

[Wed Aug 20 14:48:17 2003]
Establishing such a clear specification of the dynamic issue may appear simple,
Uspostavljanje tako jasne specifikacije dinamičkog problema moglo bi se doimati jednostavnim,

[Wed Aug 20 14:55:02 2003]
So, now that the nature, scale, and time-path of the threat or opportunity is
Dakle, sada kada su priroda, ljestvica, i vremenska putanja prijetnje ili mogućnosti

[Wed Aug 20 15:43:48 2003]
The limited relevance of industry conditions to the bank has already been
S ograničenim jamstvom relevantnost industrije uvjetuje prema banci već je bila

[Thu Aug 21 09:09:42 2003]
The limited relevance of industry conditions to the bank has already been
Ograničena relevantnost industrijskih uvjeta prema banci već je

[Thu Aug 21 09:11:48 2003]
noted, and the disaster waiting to happen in this case will result from internal
zapažena, i katastrofa koja se treba dogoditi u ovom slučaju rezultirat će iz iz unutarnjih

[Thu Aug 21 09:12:48 2003]
errors of judgment about the pace of branch closure, product offerings, and
pogrešnih procjena o tempu zatvaranja podružnica, ponude proizvoda, i

[Thu Aug 21 09:12:48 2003]
service levels offered to remaining customers
razine usluga koje se nude preostalim klijentima

[Thu Aug 21 09:13:46 2003]
The pharmaceuticals firm will lose customers - the rival already exists, so
Farmaceutska tvrtka će izgubiti klijente - konkurent već postoji, tako

[Thu Aug 21 09:14:48 2003]
barriers to entry are irrelevant.
da su ograničenja pristupa zanemariva.

[Thu Aug 21 09:15:13 2003]
We could perhaps use game theory and
Možda bismo mogli primijeniti teoriju igre i

[Thu Aug 21 09:16:38 2003]
consider retaliatory options that may be feasible.
razmotriti uzvratne opcije koje bi mogle biti ostvarive.

[Thu Aug 21 09:17:55 2003]
But this will tell us little
Ali to će nam malo reći

[Thu Aug 21 09:18:50 2003]
about the scale or speed of attrition we will face or how to affect the speed of
o stupnju ili brzini slabljenja s kojima ćemo se suočiti ili kako da utječemo na brzinu

[Thu Aug 21 09:20:02 2003]
The rival is going to have to market its competing product, motivate
Konkurent će morati plasirati na tržište svoj konkurentski proizvod, motivirati

[Thu Aug 21 09:20:39 2003]
its salesforce, and ensure reliable supply and customer support.
svoju prodajnu službu, i osigurati pouzdanu zalihu i podršku korisnicima.

[Thu Aug 21 09:22:13 2003]
It is the time-path
Vremenska putanja

[Thu Aug 21 09:22:19 2003]
of this process that must be understood if there is to be any chance of influencing
ovoga procesa je ono što moramo razumjeti ako želimo stvoriti bilo kakve izglede za utjecanje

[Thu Aug 21 09:24:39 2003]
The BBC, too, will learn little from industry analysis.
BBC će, isto tako, malo naučiti iz industrijske analize.

[Thu Aug 21 09:25:01 2003]
The customers and cable
Klijenti i kablovski

[Thu Aug 21 09:32:01 2003]
channels already exist and are continuing to develop.
kanali već postoje i stalno se razvijaju.

[Thu Aug 21 09:33:41 2003]
The BBC itself is already
I sam BBC se već

[Thu Aug 21 09:34:23 2003]
involved and may wish to erect barriers to entry against new rivals, but, in
uključio i možda će poželjeti podići ograničenja pristupa novim konkurenima, ali, u

[Thu Aug 21 09:35:29 2003]
practice, competitors can easily make the same thrust, and the end-market and
praksi, konkurenti mogu lako stvoriti istu inicijativu, i krajnje tržište i

[Thu Aug 21 09:35:42 2003]
broadcasting channels for reaching it are already understood and available to
emitirajući kanali za postizanje toga su već shvaćeni i dostupni

[Thu Aug 21 09:37:53 2003]
Assessing the drivers of cost and value in the industry may help
Procjena pogonskih elemenata cijena i vrijednosti u industriju mogla bi nešto pomoći

[Thu Aug 21 09:40:12 2003]
economies of scale that may help determine the company's pricing flexibility.
ekonomije razmjera što može pomoći pri utvrđivanju fleksibilnosti cijena tvrtke.

[Thu Aug 21 09:40:13 2003]
But this is going to help little to explain the time-path in Figure 1.2.
Ali će malo pomoći pri objašnjavanju vremenske putanje na Slici 1.2.

[Thu Aug 21 09:40:47 2003]
such considerations would focus around questions like:
takva razmatranja se usredotočuju oko pitanja poput:

[Thu Aug 21 09:42:04 2003]
"How many hours of
"Koliko sati

[Thu Aug 21 09:42:30 2003]
programming do we think we could sell at a price of $x if rivals' prices are $y?"
programiranja smatramo da možemo prodati po cijeni x$ ako su cijene konkurenata cijene y$?"

[Thu Aug 21 09:42:34 2003]
But this question already makes many assumptions;
Ali ovo pitanje već stvara mnoge pretpostavke;

[Thu Aug 21 09:43:42 2003]
for example, that awareness
na primjer, da je svjesnost o

[Thu Aug 21 09:44:33 2003]
of the BBC brand is high, that its reputation among potential viewers is strong,
BBC marci visoka, da je njegov ugled među potencijalnim gledateljima snažan,

[Thu Aug 21 09:44:53 2003]
and that cable channels are both taking the programming and managing well its
i da kablovski kanali preuzimaju programiranje i dobro upravljaju

[Thu Aug 21 09:44:53 2003]
place in the broadcast schedule
svojim položajem u rasporedu emitiranja

[Thu Aug 21 09:50:35 2003]
attacking the problem - a consideration of the strategic resources involved, either
hvatanja u koštac s problemom - razmatranje uključenih strategijskih resursa, bilo

[Thu Aug 21 09:51:04 2003]
for the firm itself or for its rivals.
za samu tvrtku ili za njene konkurente.

[Thu Aug 21 09:53:59 2003]
Note that the lists in Table 1.1, as well as including many simple, tangible items
Uočimo da popis u Tablici 1.1, osim što uključuje mnoge jednostavne, opipljive elemente

[Thu Aug 21 09:54:25 2003]
(staff, customers, capacity) also feature several intangible factors - items that are
(namještenici, klijenti, kapacitet) također prikazuju i nekoliko apstraktnih čimbenika - elemente koje je

[Thu Aug 21 09:54:56 2003]
tricky to define, let alone measure or touch.
teško definirati, a kamoli izmjeriti ili dodirnuti.

[Thu Aug 21 09:54:56 2003]
Such "soft" issues often arouse
Takva " mekana " pitanja često pobude

[Thu Aug 21 10:12:59 2003]
Strategic resources and firm performance:
Strategijski izvori i stabilna izvedba:

[Thu Aug 21 10:12:59 2003]
illustrating the simple connection
ilustriranje jednostavne veze

[Thu Aug 21 10:18:35 2003]
skepticism among those devoted to fact-based analysis, but managers know that their product's functionality, their service reputation, investor support, and staff morale make a substantial difference to performance.
skeptičnost među onima koji su odani činjenično temeljenoj analizi, ali upravitelji znaju da funkcionalnost njihovog proizvoda, reputacija njihove usluge, podrška ulagača, i moral osoblja tvore bitnu razliku pri izvedbi.

[Thu Aug 21 10:21:04 2003]
So, to dismiss these items as unobservable and unmanageable is unhelpful.
Dakle, odbacivanje ovih elemenata jer se njih ne može promatrati i niti njima upravljati ne bi pomoglo.

[Thu Aug 21 10:21:04 2003]
Furthermore, firms increasingly take the trouble to research and track exactly such soft issues, so the second criticism - that even if they matter, they are not practically observable - is also inaccurate
Osim toga, tvrtke se sve više trude da istraže i pronađu upravo takva "mekana" pitanja, tako da druga kritika - koja tvrdi da čak i ako su ta pitanja bitna, ona nisu praktički uočljiva - je također netočna

[Thu Aug 21 10:25:52 2003]
We'll get into a deeper consideration of strategic resources shortly, but, first, we need to clarify the very direct link between these items and firm performance.
Uskoro ćemo ući ćemo u dublje razmatranje strategijskih izvora, ali, prvo, trebamo razjasniti vrlo izravnu vezu između ovih elemenata i stabilne izvedbe.

[Thu Aug 21 10:27:48 2003]
This link has long been clear to strategy writers, but if we are not careful, it risks becoming a somewhat banal observation.
Ova veza je već dugo razumljiva sastavljačima strategija, ali ako nismo pažljivi, ona može postati pomalo banalno opažanje.

[Thu Aug 21 10:28:36 2003]
Given that we know what resources the firm has right now, our accountants can tell us the firm's performance with almost total precision.
Pod pretpostavkom da znamo koje resurse tvrtka trenutno posjeduje, naši računovođe nam mogu reći kakva je izvedba tvrtke s gotovo potpunom točnošću.

[Thu Aug 21 10:29:09 2003]
Indeed, they have performed exactly that task for hundreds of years!
Doista, oni su vršili upravo taj zadatak već stotinama godina!

[Thu Aug 21 10:29:09 2003]
This direct link between firm resources and profitability is illustrated in Figure 1.4
Ova izravna veza između stabilnih izvora i isplativost ilustrirana je na Slici 1.4

[Thu Aug 21 10:31:27 2003]
But here's a puzzle.
Ali to je kompliciran problem.

[Thu Aug 21 10:32:26 2003]
This simple picture explains firm performance precisely, even though it includes only a few of the resources, mostly tangible, discussed thus far.
Ova jednostavna slika precizno objašnjava izvedbu tvrtke, iako uključuje samo nekoliko izvora, uglavnom opipljivih, o kojima smo do sada raspravljali.

[Thu Aug 21 10:32:59 2003]
We know that intangibles are important, but they don't appear to be needed.
Znamo da su nematerijalni elementi važni, ali čini se da nisu potrebni.

[Thu Aug 21 12:00:39 2003]
Indeed, we don't need anything else at all.
I zaista, nije nam potrebno ništa drugo.

[Thu Aug 21 16:14:33 2003]
Uskoro cemo uci cemo u dublje razmatranje strategijskih izvora, ali, prvo, trebamo razjasniti vrlo izravnu vezu izmedu ovih elemenata i stabilne izvedbe.
Uskoro cemo ući cemo u dublje razmatranje strategijskih izvora, Ali, prvo, trebamo razjasniti vrlo izravnu vezu izmedu ovih elemenata ja stabilne izvedbe.

[Fri Aug 22 09:20:35 2003]
We'll get into a deeper consideration of strategic resources shortly, but, first, we need to clarify the very direct link between these items and firm performance.
Uskoro ćemo pristupiti dubljem razmatranju strategijskih resursa, ali, prvo, trebamo razjasniti vrlo izravnu vezu između ovih elemenata i stabilne izvedbe.

[Fri Aug 22 09:22:34 2003]
This link has long been clear to strategy writers, but if we are not careful, it risks becoming a somewhat banal observation.
Ova veza je već dugo jasna sastavljačima strategije, ali ako nismo pažljivi, postoji rizik da postane pomalo banalna primjedba.

[Fri Aug 22 09:23:41 2003]
Given that we know what resources the firm has right now, our accountants can tell us the firm's performance with almost total precision.
Pod pretpostavkom da znamo koje izvore tvrtka trenutno ima, naši računovođe nam mogu reći kakva je izvedba tvrtke sa gotovo potpunom točnošću.

[Fri Aug 22 09:24:16 2003]
Indeed, they have performed exactly that task for hundreds of years!
Doista, oni upravo taj zadatak izvršavaju već stotinama godina!

[Fri Aug 22 09:24:16 2003]
This direct link between firm resources and profitability is illustrated in Figure 1.4
Ova izravna veza između stabilnih izvora i isplativosti ilustrirana je na Slici 1.4

[Fri Aug 22 09:26:19 2003]
But here's a puzzle.
No tu postoji kompliciran problem.

[Fri Aug 22 09:27:15 2003]
This simple picture explains firm performance precisely, even though it includes only a few of the resources, mostly tangible, discussed thus far.
Ova jednostavna slika točno objašnjava izvedbu tvrtke, iako uključuje samo nekoliko izvora, uglavnom opipljivih, o kojima smo do sada raspravljali.

[Fri Aug 22 09:27:55 2003]
We know that intangibles are important, but they don't appear to be needed.
Znamo da su neopipljivi elementi važni, ali čini se da nisu potrebni.

[Fri Aug 22 09:31:32 2003]
Indeed, we don't need anything else at all.
I zaista, nije nam potrebno ništa drugo.

[Fri Aug 22 09:32:37 2003]
This implies that attempts to correlate firm performance at a moment in time with any other observations is pointless - you can't improve on a complete explanation!
To implicira da su pokušaji povezivanja izvedbe tvrtke u vremenskom trenutku s bilo kojim drugim opažanjima besmisleni - ne možete poboljšati cjelokupno objašnjenje!

[Fri Aug 22 09:33:36 2003]
Sure, these few tangible resources today explain precisely our profitability today
Naravno, ovih nekoliko opipljivih izvora danas točno objašnjavaju našu isplativost danas

[Fri Aug 22 09:35:04 2003]
Similarly, the state of those same items tomorrow will explain
Slično tomu, stanje tih istih elemenata sutra objasniti će

[Fri Aug 22 09:36:31 2003]
Resource levels 2 years ago;
Razina izvora prije 2 godine;

[Fri Aug 22 09:37:02 2003]
Resource levels today;
Razina izvora danas;

[Fri Aug 22 09:37:37 2003]
Resource levels in 2 years' time
Razina izvora u razdoblju 2 godine

[Fri Aug 22 09:38:36 2003]
Customers Capacity Production staff Salesforce etc.
Klijenti Kapacitet Proizvodno osoblje Prodajna služba itd.

[Fri Aug 22 09:38:36 2003]
Earnings $ million Today Years
Prihod milijuna $ Danas Godine

[Fri Aug 22 09:40:22 2003]
Strategic resource levels determine performance - past, present and future
Razina izvora strategije određuje izvedbu - prošlost, sadašnjost i budućnost

[Fri Aug 22 09:44:08 2003]
That explanation lies at the heart of the framework for strategic performance that follows in later chapters
Ovo objašnjenje leži u središtu okvirnog načela strateške izvedbe koja slijedi u kasnijim poglavljima

[Fri Aug 22 09:50:56 2003]
"Word-and-arrow" diagrams like Figure 1.4 feature widely in contemporary management writing, but the items and connections used convey a wide variety of meanings.
Dijagrami "riječi i strelica" poput onoga na Slici 1.4 koriste se obilno u suvremenom planiranju upravljanja, ali upotrijebljeni elementi i veze izražavaju raznovrsna značenja.

[Fri Aug 22 09:51:09 2003]
In contrast, each element in the figures in this book has a specific meaning.
Suprotno tomu, svaki element u podacima iz ove knjige ima specifično značenje.

[Fri Aug 22 09:52:36 2003]
The boxes
Kućice

[Fri Aug 22 09:54:54 2003]
simply denote resources, which will be defined more precisely in the next chapter.
jednostavno označavaju izvore, koje ćemo preciznije definirati u sljedećem poglavlju.

[Fri Aug 22 09:54:54 2003]
The curved arrows do not mean merely that one item can be immediately calculated or estimated from another, just like a formula in a spreadsheet cell
Zakrivljene strelice ne znače samo da jedan element mogu biti odmah izračunat ili procijenjen pomoću drugoga, poput formule u ćeliji proračunske tablice

[Fri Aug 22 09:55:40 2003]
The problem of valuing businesses and their strategies
Problem ocjenjivanja poslovanja i njihove strategije

[Fri Aug 22 09:58:52 2003]
Strictly, the best
Strogo rečeno, najbolji

[Fri Aug 22 10:01:33 2003]
indicator is free cash flow - the cash that will be generated, after reinvesting what
pokazatelj je slobodan protok novca - gotov novac koji će se stvoriti, nakon reinvestiranja onoga

[Fri Aug 22 10:01:54 2003]
is needed to deliver that growth.
što je potrebno da bi se ostvario taj porast.

[Fri Aug 22 10:01:54 2003]
Current free cash flow, therefore, is
Trenutačni slobodni protok novca je, dakle,

[Fri Aug 22 10:02:56 2003]
Operating income
Dobit prije oporezivanja

[Fri Aug 22 10:04:12 2003]
- Net investment in current assets
- Neto ulaganje u kratkotrajnu imovinu

[Fri Aug 22 10:04:12 2003]
- Net investments in fixed assets
- Neto ulaganje u dugotrajnu imovinu

[Fri Aug 22 16:00:52 2003]
Since we will devote our attention throughout this book to the time-path of cash
S obzirom da ćemo se u ovoj knjizi posvetiti vremenskoj putanji gotovog novca

[Tue Aug 26 09:15:54 2003]
Since we will devote our attention throughout this book to the time-path of cash
S obzirom da ćemo u ovoj knjizi posvetiti pažnju vremenskoj putanji toka gotovine

[Tue Aug 26 09:41:57 2003]
Having computed today's free cash flow, valuation requires a forecast of future
Izračunavši današnji slobodni protok novca, procjena zahtijeva prognozu budućeg

[Tue Aug 26 09:45:14 2003]
estimate growth in sales turnover
procijeniti porast u obrtu prodaje

[Tue Aug 26 09:47:04 2003]
project operating profit margins (operating profit divided by sales
projicirati margine dobiti iz poslovanja (dobit iz poslovanja podijeljena prodajom

[Tue Aug 26 09:49:12 2003]
forecast the ratio of operating assets to sales (net working capital, and fixed
predvidjeti odnos obrtne imovine u odnosu na prodaju (neto radni kapital, i fiksna

[Tue Aug 26 09:52:25 2003]
from which the free cash flow calculation is repeated for each year of the
iz kojih se izračun slobodnog protoka novca ponavlja za svaku godinu

[Tue Aug 26 09:53:24 2003]
But this forecast is precisely the step where financial evaluations typically lose
Ali ova prognoza je točno korak na kojem financijske procjene tipično gube

[Tue Aug 26 09:59:21 2003]
The problem is that, while we have detailed and rigorous analytical methods
Problem je u tome što, dok mi imamo detaljne i oštre analitičke metode

[Tue Aug 26 10:01:54 2003]
highly speculative estimates for sales, costs, and margins.
visoko spekulativnim procjenama prodaje, cijena, i margina.

[Tue Aug 26 10:07:25 2003]
Analysis of industry-level competitive conditions has dominated fact-based
Analiza konkurentskih uvjeta na industrijskoj razini dominirala je činjenično utemeljenim

[Tue Aug 26 10:18:25 2003]
The implications of the SCP view for strategic management are somewhat
Implikacije SCP pogleda za strateško upravljanje su pomalo

[Tue Aug 26 10:37:32 2003]
However, two observations provide more optimism that management does
Međutim, dva opažanja pružaju više optimizma da upravljanje ima

[Tue Aug 26 11:45:14 2003]
Percentage of variance in business unit performance arising from
Postotak odstupanja u izvedbi poslovne jedinice koji proizlazi iz

[Tue Aug 26 11:48:33 2003]
corporate parent factors
čimbenici matične korporacije

[Tue Aug 26 11:51:29 2003]
Two estimates for the relative importance of industry and business-unit factors in explaining performance
Dvije procjene za relativnu važnost industrije i čimbenici poslovne jedinice za objašnjavanje izvedbe

[Tue Aug 26 11:53:59 2003]
indeed an underestimate (Figure 1.7) - they could account for 19% of profitability variance by industry conditions!
doista potcijenjena situacija (Slika 1.7) - mogli bi odgovarati za 19 % odstupanja u isplativosti u industrijskim uvjetima!

[Tue Aug 26 11:57:25 2003]
industry factors provide a desperately poor explanation for business performance
industrijski čimbenici pružaju zaista slabo objašnjenje za poslovnu izvedbu

[Tue Aug 26 12:02:28 2003]
management does, indeed, matter - since business unit factors and corporate parent effects both cover issues under managerial control
uprava je, zaista, značajna - s obzirom da čimbenici poslovnih jedinica jedinice i efekti matičnih korporacija pokrivaju pitanja pod upraviteljskom kontrolom

[Tue Aug 26 12:05:16 2003]
taken together, these factors still give us a pretty poor understanding, overall, of why some firms are more profitable than others
skupa gledano, ovi čimbenici nam još uvijek daju prilično slabo objašnjanje, općenito, zašto su neke tvrtke profitabilnije od ostalih

[Tue Aug 26 12:11:43 2003]
Furthermore, the failure of firms sustainably to outperform their industry does not prove that industry conditions dominate.
Nadalje, da bi neuspjeh tvrtki održivo nadmašio njihovu industriju ne dokazuje da industrijski uvjeti dominiraju.

[Tue Aug 26 12:28:14 2003]
The second reason to be more optimistic about the opportunity for strategic management to make a difference is the wide variance that exists among the performances achieved by firms within any given sector.
Drugi razlog za optimizam vezan uz mogućnost strateškog upravljanja koje uvesti promjene je velika razlika koja postoji između izvedbi koje su postigle tvrtke unutar bilo kojeg danog sektora.

[Tue Aug 26 13:52:23 2003]
The failure of industry factors to explain firm performance calls into question the value of the SCP paradigm as a basis for identifying strategic opportunities or advising management on how best to take those opportunities.
Neuspjeh industrijskih čimbenika da objasne izvedbu tvrtke dovodi u pitanje vrijednost SCP paradigme kao temelja za utvrđivanje strateških mogućnosti ili savjetovanje uprave kako najuspješnije iskoristiti te mogućnosti.

[Tue Aug 26 13:55:26 2003]
The key, for our purpose, is to recognize that the world is the way it is today
Ključ, za naš cilj, je spoznati da je svijet danas ovakav kakav

[Tue Aug 26 14:03:46 2003]
The challenge and responsibility facing strategic managers is to understand and direct the time-path of performance for their enterprise (whether stated in terms of financial or other
Izazov i odgovornost s kojima su suočeni strateški upravitelji je razumjeti i usmjeriti vremensku putanju izvedbe za svoj pothvat (bilo u smislu financijskih ili drugih

[Tue Aug 26 14:07:15 2003]
Dynamic issues of strategic importance to the firm may consist of either opportunities to!
Problemi dinamike koji su od strateške važnosti za tvrtku mogu se sastojati se sastojati od bilo kojih mogućnosti

[Tue Aug 26 14:13:02 2003]
It has long been understood that current performance is a direct function of the strategic
Dugo se mislilo da je trenutna izvedba izravna funkcija strateških

[Tue Aug 26 14:18:47 2003]
A process for developing a strategic architecture for any situation facing
Proces za razvijanje strateške arhitekture za bilo koju situaciju s kojom je suočeno

[Tue Aug 26 14:20:03 2003]
Illustrating the strategy dynamics analysis for a new-car launch
Ilustriranje analize dinamičke strategije za za lansiranje novih automobila

[Tue Aug 26 14:21:06 2003]
Using the strategic architecture to seek means for substantially uprating
Korištenje strateške arhitekture za pronalaženje sredstava znatno poboljšavanje

[Tue Aug 26 14:23:11 2003]
It is now possible to combine the components from the first five chapters to
Sada je moguće kombinirati komponente iz prvih pet poglavlja da bismo

[Tue Aug 26 14:25:49 2003]
explained and illustrated the meaning of "dynamics" - the time-
objašnjava i ilustrira značenje "dinamike" - vremensku

[Tue Aug 26 14:28:26 2003]
explained the importance of strategic resources, specified how to
objašnjava važnost strateških resursa, precizira kako ih

[Tue Aug 26 14:32:15 2003]
showed the importance of quantifying change, and how the arithmetic
pokazuje važnost od mjerenja promjene, i kako aritmetika

[Tue Aug 26 14:35:25 2003]
explained how growth of a resource depends on the existing levels
objašnjava kako porast sredstava ovisi o postojećim razinama

[Tue Aug 26 14:38:32 2003]
showed how resources can constrain each other's development
pokazuje kako izvori mogu ograničiti međusoban razvoj

[Tue Aug 26 14:41:25 2003]
Combining these structures for the firm's principal tangible resources creates an
Kombiniranje ovih struktura za tvrtkine glavne opipljive izvore stvara

[Tue Aug 26 14:44:18 2003]
dynamic resource system, whose performance depends on the mutual reinforcement and
dinamičan sustav sredstava sustav, čija izvedba ovisi o uzajamnom jačanju i

[Tue Aug 26 14:45:25 2003]
The portrayal of the structure and relationships by which all these parts are
Prikaz strukture i odnosa putem kojih su svi ovi dijelovi

[Tue Aug 26 14:48:42 2003]
diagnosing the existing strategic architecture of the business, to understand
dijagnosticiranje postojeće strateške arhitekture poslovanja, da bi se razumjelo

[Tue Aug 26 14:51:49 2003]
designing or redesigning the strategic architecture, to be capable of performing
dizajniranje ili redizajniranje strateške arhitekture, da bi se omogućilo snažno izvođenje

[Tue Aug 26 14:56:07 2003]
A further task - selecting goals, performance indicators, control mechanisms, and
Daljnji zadatak - odabir ciljeva, pokazatelji izvedbe, kontrolni mehanizmi, i

[Tue Aug 26 15:01:34 2003]
Like many industries, car manufacture features a continuing imperative for
Poput mnogih industrija, proizvodnja automobila prikazuje trajan imperativ

[Tue Aug 26 15:10:13 2003]
A company attempting a radical shift in technology or design faces several
Tvrtka koja pokušava radikalno promijeniti tehnologiju ili dizajn suočena je s nekoliko

[Tue Aug 26 15:44:31 2003]
Factors that could have gone wrong to cause the present situation include
Čimbenici koji su mogli poći krivo i tako uzrokovali trenutnu situaciju uključuju

[Tue Aug 26 15:46:44 2003]
failing to create a product that meets owners' unfulfilled needs, including the risk of launching before the new vehicle is ready
neuspjelo stvaranje proizvoda koji će udovoljiti vlasnikovim neispunjenim potrebama, uključujući rizik lansiranja prije nego što je novo vozilo spremno

[Tue Aug 26 15:50:48 2003]
launching too late, when the new vehicle is no longer interesting, either because competitors have come up with something similar or because another fashion in car purchase has taken off
prekasno lansiranje, kada novo vozilo više nije zanimljivo, bilo zato jer su konkurenti osmislili nešto slično, ili zato jer se razvila druga moda u kupnji automobila

[Tue Aug 26 15:54:32 2003]
failing to build the market, by investing too little in marketing or setting prices that are too high
neuspjela izgradnja tržišta, radi premalog ulaganja u marketing ili radi previsoko određenih cijena

[Tue Aug 26 15:56:39 2003]
This case will be developed, to illustrate each of the steps in the dynamic diagnosis
Ovaj slučaj će biti razvijen, kako bismo ilustrirali svaki korak dinamičke dijagnoze

[Tue Aug 26 15:57:15 2003]
A seven-step process for capturing the Strategic Architecture
Postupak u sedam koraka za obuhvaćanje Strateške arhitekture

[Tue Aug 26 16:03:42 2003]
The DRSV method requires a disciplined, analytical approach if it is to be used effectively to deliver improved business performance.
DRSV metoda zahtijeva discipliniran, analitički pristup ako se želi učinkovito primijeniti radi ostvarivanja unaprijeđenog poslovanja.

[Tue Aug 26 16:09:55 2003]
The DRSV discipline extends to an organized, staged process for laying out the current architecture and seeking enhancements.
DRSV disciplina proteže se u organizirani, isplanirani proces za izlaganje trenutne arhitekture i traženje poboljšanja.

[Tue Aug 26 16:22:23 2003]
Chapter 1 explained the fundamental importance of taking a time-path perspective of performance, not just "roughly" but with the specifics of scale and time-path accurately defined as well.
Poglavlje 1 je objasnilo osnovnu važnost prihvaćanja vremenske perspektive izvedbe, ne samo " ugrubo " već s točno definiranim pojedinostima ljestvice i vremenske putanje.ž

[Tue Aug 26 16:23:33 2003]
Follow the process and advice offered in Chapter 1, taking particular care to
Slijedite postupke i savjete predložene u Poglavlju 1, posebo pazeći na

[Tue Aug 26 16:26:33 2003]
pick indicators that relate to something concrete about the business - customers, sales volume, etc.
odaberite pokazatelje koji se odnose na nešto konkretno u poslu - na klijente, količinu prodane robe, itd.

[Tue Aug 26 16:29:24 2003]
avoid ratios, focusing instead on absolute measures for the state of the business
izbjegavajte omjere, i usredotočite se umjesto toga na apsolutne mjere za stanje poslovanja

[Tue Aug 26 16:31:17 2003]
select a time horizon that is appropriate to the time-scale of the issue that concerns you
odaberite vremenski horizont koji odgovara vremenskom okviru problema koji vas brine

[Tue Aug 26 16:36:30 2003]
For the car development case, the unit sales rate for new vehicles offers a top-level performance indicator, with net cash flow as a measure of financial progress for the project (Figure 6.2
U slučaju razvoja automobila, stopa jedinične prodaje za nova vozila nudi pokazatelj vrhunske izvedbe, s neto priljevom gotovine kao mjerom financijskog napretka za projekt (Slika 6.2

[Tue Aug 26 16:43:32 2003]
Chapter 2 specified how to obtain a robust list of resources for a business, covering both tangible and intangible factors.
Poglavlje 2 precizira kako dobiti opširan popis izvora poslovanja, obuhvaćajući i konkretne i apstraktne čimbenike.

[Tue Aug 26 16:46:26 2003]
build a list of the strategic resources in your business (whether the business you currently operate or one you intend to adapt toward or to create from new)
stvaranje popisa strateških izvora u vašem poslovanju (to može biti posao kojim trenutno upravljate ili kojem se namjeravate prilagoditi ili iz kojega namjeravate stvoriti novi)

[Tue Aug 26 16:49:20 2003]
specify sound measures, both for the resources themselves and for their rates
određivanje jasnih mjera, i za same izvore se i za njihove omjere

[Tue Aug 26 16:51:48 2003]
select the few core resources at the heart of the business
odabiranje nekoliko najbitnijih izvora u središtu poslovanja

[Wed Aug 27 09:13:02 2003]
including activities and other non-resource items such as marketing or
uključivanje aktivnosti i ostalih ne-izvornih proizvoda kao što je marketing ili

[Wed Aug 27 09:14:32 2003]
focusing on financial items rather than substantive business factors
fokusiranje na na financijske elemente radije nego na samostalne poslovne čimbenike

[Wed Aug 27 09:15:26 2003]
selecting abstract items such as culture or innovation
odabir apstraktnih elemenata kao što su kultura ili inovacija

[Wed Aug 27 09:17:10 2003]
failing to get a shared definition or measure for each item
neuspjelo dobivanje zajedničke definicije ili mjere za svaki element

[Wed Aug 27 09:19:43 2003]
picking too many resources from the list to start from - just three or four
odabiranje prevelikog broja izvora s popisa - samo tri ili četiri

[Wed Aug 27 09:31:41 2003]
Product functionality will limit the number of potential customers who can be
Funkcionalnost proizvoda će ograničiti broj potencijalnih kupaca koje se može

[Wed Aug 27 09:37:33 2003]
The resources left aside for now include cash, since this is a large manufacturer
Izvori koje smo za sada ostavili po strani uključuju gotovinu, pošto je ovo velik proizvođač

[Wed Aug 27 09:44:34 2003]
Finally, the car's reputation is also left to one side at first, since the issue
Naposljetku, ugled automobila je također isprva ostavljen po strani, s obzirom da se problem

[Wed Aug 27 09:49:33 2003]
Tangible and intangible resources in car development
Konkretni i apstraktni izvori u razvoju automobila

[Wed Aug 27 10:10:09 2003]
Get quantitative - identify the inflows and outflows causing the
Izraziti kvantitet - identificirati priljeve i odljeve koji uzrokuju

[Wed Aug 27 10:13:42 2003]
Working just with the core resources from Step 2, follow Chapter 3 to map out
Radeći samo s najbitnijim izvorima iz Koraka 2, slijedite Poglavlje 3 kako biste odredili

[Wed Aug 27 10:20:17 2003]
Work out the arithmetic for each rate of gain, loss, or transition between stages
Riješite aritmetiku za svaku stopu dobiti, gubitka, ili prijelaz između stadija

[Wed Aug 27 10:23:35 2003]
isolation for each of the three to four core resources.
izolaciji za svaki od tri do četiri glavna izvora.

[Wed Aug 27 10:27:27 2003]
Make sure that the time axis on these charts matches the timescale of the
Osigurajte da vremenska osovina na ovim grafikonima odgovara vremenskom okviru

[Wed Aug 27 10:30:33 2003]
Make sure that these time charts are consistent and accurate (it is most
Osigurajte da ovi vremenski dijagrami budu dosljedni i točni (bilo bi vrlo

[Wed Aug 27 10:34:38 2003]
The result of carrying out this step for the car development case is shown in
Rezultat provedbe ovog koraka za slučaj razvoja automobila prikazan je na

[Wed Aug 27 10:44:49 2003]
At top right, production capacity reflects a decision after 1 year to start construction.
Gore desno, kapacitet proizvodnje odražava odluku nakon 1 godine da se započne s konstrukcijom.

[Wed Aug 27 10:51:36 2003]
The more complex part of this case concerns the development of customers.
Kompleksniji dio ovog slučaja tiče se razvoja kupaca.

[Wed Aug 27 11:02:41 2003]
First, although it is often an important discipline to trace out stocks and their
Prvo, iako je često važna disciplina pronaći stokove i s njima

[Wed Aug 27 11:08:19 2003]
The customer flow illustrates the importance of being precise about what the
Tok klijenata ilustrira važnost preciznosti pri definiranju

[Wed Aug 27 11:18:46 2003]
Core resource stocks and flows for a new vehicle launch
Stokovi i tokovi glavnih izvora za lansiranje novih vozila

[Wed Aug 27 11:20:06 2003]
hoped that their experience with the vehicle will encourage them to buy a replacement of the same type
dobro kada bi ih njihovo iskustvo s vozilom potaknulo da kupite zamjenski auto istog tipa

[Wed Aug 27 11:21:32 2003]
Identify how flows of each resource depend upon existing levels of resources and other drivers
Identificirati kako tokovi svakog izvora ovise o postojećim razinama izvora i ostalim pogonskim elementima

[Wed Aug 27 11:25:40 2003]
Chapters 4 and 5 explained how to capture the interdependence between resources - the inflows and outflows of each resource ultimately depend upon the current levels of others (and/or of the same resource itself).
Poglavlja 4 i 5 su objasnila kako dobiti međuzavisnost među izvorima - priljevi i odljevi svakog izvora naposljetku ovise o trenutnom stupnju ostalih izvora (i/ili istog izvora).

[Wed Aug 27 11:32:31 2003]
Factors driving growth of vehicle functionality, production capacity, and dealer support
Čimbenici koji potiču porast funkcionalnosti vozila, proizvodni kapacitet, i podršku trgovca

[Wed Aug 27 11:38:54 2003]
For the car development example, the flow drivers for vehicle functionality could include other resources, especially the team of development engineers and the stock of available technologies.
Za primjer razvoja automobila, pogonski elementi toka za funkcionalnost vozila mogli bi uključiti druge izvore, posebno ekipu razvojnih inženjera i stok raspoloživih tehnologija.

[Wed Aug 27 11:58:53 2003]
Tracing the forces determining the rate at which buyers purchase the new vehicles can be broken down into two parts.
Praćenje sila koje utvrđuju stopu po kojoj kupci nabavljaju nova vozila može se razlomiti u dva dijela.

[Wed Aug 27 12:05:46 2003]
The second factor explaining the actual purchase rate is whether would-be buyers are able to buy the car.
Drugi čimbenik koji objašnjava stvarnu kupovnu stopu je da li su potencijalni kupci u mogućnosti da kupe automobil.

[Wed Aug 27 12:08:52 2003]
Factors determining potential sales of new cars
Čimbenici koji određuju potencijalnu prodaju novih automobila

[Wed Aug 27 12:14:01 2003]
the firm must have enough production capacity and there must be enough dealers stocking the cars for buyers to find them (Figure 6.6)
tvrtka mora imati dovoljan proizvodni kapacitet i moraju biti dovoljno trgovaca snabdjevenih automobilima da ih kupci pronađu (Slika 6.6)

[Wed Aug 27 12:18:47 2003]
To complete the chain of buyer flows, it is also necessary to add the original source of buyer interest and the loss of owners as they dispose of the new vehicles onto the second-hand market.
Za dovršavanje lanca kupovnih tokova, također je nužno dodati prvotni izvor kupčevog interesa i gubitak vlasnika nakon što se riješio novih vozila na tržištu rabljenih automobila.

[Wed Aug 27 12:35:22 2003]
Marketing builds up interest in new vehicles, and functionality determines how quickly owners dispose of them
Marketing poveća zanimanje za nova vozila, i funkcionalnost utvrđuje kako brzo ih se vlasnici rješavaju

[Wed Aug 27 12:38:26 2003]
Price, or some other financial benefit, often drives flows of firms or people.
Cijena, ili neka druga financijska korist, često vodi tokove tvrtki ili ljudi.

[Wed Aug 27 12:45:02 2003]
Some form of functionality will also drive flows such as the services offered by the telecoms provider, the user features of the consumer electronics product, and the actual services offered by the professional service firm.
Neki oblik funkcionalnosti također će voditi tokove, kao na primjer telekomunikacijske usluge, osobine korisnika potrošačkog elektroničkog proizvoda, i stvarne usluge ponuđene od strane profesionalne uslužne tvrtke.

[Wed Aug 27 12:47:38 2003]
In this case, the comparison between price and functionality of the new vehicles is a strong driver of the potential sales rate (Figure 6.5)
U ovom slučaju, usporedba između cijene i funkcionalnosti novih vozila su jak poticatelj potencijalne stope prodaje (Slika 6.5)

[Wed Aug 27 12:49:49 2003]
Rivalry is a common driver of flows.
Suparništvo je čest poticatelj tokova.

[Wed Aug 27 12:59:45 2003]
In the new vehicle case, rivalry is implicit.
U slučaju novih vozila, konkurencija je bezuvjetna.

[Wed Aug 27 14:14:12 2003]
Finally - focus on how people actually make the decision to "flow" - do not assume
Najzad - usredotočiti se na način na koji ljudi zapravo donose odluku za "tok" - nemojte pretpostavljati

[Wed Aug 27 14:33:22 2003]
In this case, car buyers' perceptions of value for money can only be confidently
U ovom slučaju, percepcija vrijednosti novca koju ima kupac automobila može biti samo sa sigurnošću

[Wed Aug 27 14:42:22 2003]
Combine the resource dependencies from Step 4 into a strategic
Kombinirajte ovisnosti izvora iz Koraka 4 sa strateškom

[Wed Aug 27 14:45:26 2003]
With only a few core resources, and with the drivers of growth and loss clearly
Sa samo nekoliko glavnih izvora, i s jasno definiranim poticateljima rasta i gubitka

[Wed Aug 27 14:48:26 2003]
make sure that the flow-drivers from Step 3 are properly represented
osigurajte da su poticatelji toka iz Koraka 3 valjano predstavljeni

[Wed Aug 27 14:50:29 2003]
ensure that all links back to other resources are captured
osigurajte da budu obuhvaćene sve veze koje vode natrag do ostalih izvora

[Wed Aug 27 14:52:06 2003]
add the connection to financial and other performance measures
dodajte vezu s financijskim i ostalim izvedbenim mjerama

[Wed Aug 27 14:53:39 2003]
The result of this step for the new vehicle case is shown in Figure 6.8.
Rezultat ovog koraka za slučaj novog vozila je prikazan na Slici 6.8.

[Wed Aug 27 14:56:06 2003]
Get quantitative-again-to see how the strategic architecture
Ponovo primijenite kvantitativni pristup da biste vidjeli kako strateška arhitektura

[Wed Aug 27 14:57:51 2003]
It is at this step that substantial debate and insight typically arise
Na ovom koraku obično dolazi do znatne rasprave i shvaćanja

[Wed Aug 27 15:02:07 2003]
Add time charts for the key resources, the flow drivers, and performance outcomes.
Dodajte vremenske dijagrame za ključne izvore, poticatelje toka, i rezultate izvedbe.

[Wed Aug 27 15:17:13 2003]
Building up the set of flow drivers for development and launch of a new technology vehicle
Izgradnja niza poticatelja toka za razvoj i lansiranje vozila nove tehnologije

[Wed Aug 27 15:23:28 2003]
Finally, assess and quantify the dependency of each resource flow on the combination of factors that are thought to drive it.
Najzad, procijenite i odredite kvantitetu ovisnosti svakog pojedinog izvora toka pomoću kombinacije čimbenika za koje se smatra da su nositelji te ovisnosti.

[Wed Aug 27 15:31:14 2003]
It is now possible to trace possible explanations for the new vehicle launch problem (Figure 6.9), and anticipate how the business might develop in the future
Sada je moguće pronaći moguća objašnjenja za problem lansiranja novih vozila (Slika 6.9), i predvidjeti kako bi se posao bi mogao razvijati u budućnosti

[Wed Aug 27 15:32:14 2003]
Starting with the time chart for sales of new cars
Započinjanje s vremenskim dijagramom prodaje novih automobila

[Wed Aug 27 15:33:44 2003]
Production capacity is entirely adequate for the modest sales rate.
Proizvodni kapacitet je potpuno adekvatan za umjerenu stopu prodaje.

[Wed Aug 27 15:41:30 2003]
sales, so dealers don't want the cars, so we have slow sales.
prodaju, pa trgovci ne žele automobile, i tako imamo sporu prodaju.

[Wed Aug 27 15:43:16 2003]
The only remaining driver of actual sales is the potential sales rate.
Jedini preostali poticatelj stvarne prodaje jest potencijalna stopa prodaje.

[Wed Aug 27 15:48:26 2003]
Anticipating prospects for development and launch of a new technology vehicle
Predviđanje mogućnosti za razvoj i lansiranje vozila nove tehnologije

[Wed Aug 27 15:56:15 2003]
The company embarked on the project on an assumption that its new vehicle
Tvrtka se upustila u projekt uz pretpostavku da njihovo novo vozilo

[Wed Aug 27 16:01:08 2003]
would be so appealing that they could charge a substantial premium over rival
biti tako privlačno da bi mogli uračunati i znatnu premiju iznad konkurentnih

[Wed Aug 27 16:04:06 2003]
Revising policy to uprate performance
Revizijska politika za poboljšanje izvedbe

[Wed Aug 27 16:05:59 2003]
The six steps outlined above bring the management team to a point where they
Šest koraka izloženih u gornjem tekstu dovode upravljački tim do točke gdje mogu

[Wed Aug 27 16:09:48 2003]
Management decisions that directly impact on important flows in the system.
Odluke uprave koje izravno utječu na važne tokove u sustavu.

[Wed Aug 27 16:12:17 2003]
Management commitment of effort intended to grow or retain certain resources.
Upravna financijska obveza napora namijenjena za razvijanje ili zadržavanje određenih izvora.

[Wed Aug 27 16:14:21 2003]
Once again, an organized approach to this step is helpful
Još jednom, organizirani pristup ovom koraku je koristan

[Wed Aug 27 16:24:34 2003]
Start with the place (or places) in the architecture where Step 6 indicated thefocus of the challenge to lie.
Započnite s mjestom (ili mjestima) u arhitekturi gdje je Korak 6 ukazao na fokus izazova na laž.

[Wed Aug 27 16:29:57 2003]
Focus on the decisions or links into that part of the architecture that management
Usredotočite se na odluke ili veze u onom dijelu arhitekture na koji uprava

[Wed Aug 27 16:33:42 2003]
Estimate the scale of policy revision, and the scale and timing of any resulting
Procijenite ljestvicu revizije strategije, te ljestvicu i vrijeme bilo kojeg rezultirajućeg

[Wed Aug 27 16:37:49 2003]
Trace through the consequences of these policy changes.
Prođite kroz posljedice ovih promjena strategije.

[Wed Aug 27 16:42:33 2003]
Next, anticipate any further problems that may arise from altering the performance
Zatim, predvidite bilo kakve daljnje probleme koji bi mogli proizaći iz mijenjanja izvedbe

[Wed Aug 27 16:48:11 2003]
Finally, work through how any performance outcomes may evolve over time,
I najzad, proučite kako bi se bilo koji rezultat izvedbe mogao razviti tijekom vremena,

[Thu Aug 28 09:07:43 2003]
How resources support sustained performance
Kako izvori podržavaju stalnu izvedbu

[Thu Aug 28 09:08:40 2003]
Understanding how resources accumulate and deplete over time
Razumijevanje kako se izvori akumuliraju i crpe tijekom vremena

[Thu Aug 28 09:09:33 2003]
Some simple, but critical, arithmetic
Jednostavna, ali ključna, aritmetika

[Thu Aug 28 09:11:22 2003]
Most managers understand the importance of building and conserving the
Većina upravitelja razumije važnost izgradnje i očuvanja

[Thu Aug 28 09:21:45 2003]
Before worrying about interdependence, though, a sound framework is needed
Prije brige za međusobnu ovisnost, međutim, potreban je čvrst okvir

[Thu Aug 28 09:22:59 2003]
A sharper focus on strategic resources
Varalica se usredotoči na strategijske resurse

[Thu Aug 28 09:24:26 2003]
Before we go on to describe the firm's strategic architecture and show how it can
Prije nego nastavimo opisivati tvrtkinu stratešku arhitekturu i pokazivati kako se ona može

[Thu Aug 28 09:30:07 2003]
Tangibles Corresponding intangibles Possible measures
Konkretni izvori Odgovarajući apstraktni izvori Moguće mjere

[Thu Aug 28 09:35:06 2003]
that might be useful to it in some way.
a što joj na neki način može biti od koristi.

[Thu Aug 28 10:48:15 2003]
finally, be particularly alert for any risk of catastrophic collapse arising from
konačno , posebno pazite na bilo kakve rizike katastrofalnog kolapsa koji proizlazi iz

[Thu Aug 28 10:55:58 2003]
A disciplined, organized process is essential for building up a picture of the strategic architecture
Discipliniran, organiziran postupak je ključan za stvaranje prikaza strateške arhitekture

[Thu Aug 28 11:07:43 2003]
There are common structures that recur in many sectors of business, but it is always
Postoje uobičajene strukture koje se ponavljaju u mnogim sektorima poslovanja, ali uvijek je

[Thu Aug 28 11:15:21 2003]
In new ventures, or extreme cases requiring transformation, it may be necessary to lay
U novim poslovnim pothvatima, ili krajnjim slučajevima koji zahtijevaju transformaciju, može biti neophodno

[Thu Aug 28 11:20:00 2003]
Such improvement opportunities can be discovered by following a process of investigation
Takve mogućnosti poboljšanja mogu se otkriti pomoću praćenja postupka istraživanja

[Thu Aug 28 11:33:39 2003]
If the changes required to the level of a single resource cannot be practically accomplished
Ako promjene koje su potrebne do razine jednoga izvora ne mogu biti ostvarene na praktičan način