NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Sep 30 16:15:46 2003]
furthermore he adds that in the passage where the King of Tyre calls him "Huram of my father's," the meaning is that Huram was "the chief Master Mason of my father, King Abibalus," a most uncritical attempt, because he intermixes, as its foundation, the Hebrew original and the English version.
nadalje pridodaje u odlomku gdje ga kralj Tira naziva "Huram moga oca," da je značenje Hurama bilo "glavni majstor zidar moga oca, kralja Abibalusa," posve nekritičan pokušaj, jer je ispremiješao, u osnovi, hebrejski izvornik i englesku verziju.

[Tue Sep 30 17:02:13 2003]
He had not discovered the true explication, namely, that Hiram is the name, and Ab the title, denoting, as I have before said, Master Workman, and that in, or iv, or if, is a pronominal suffix, meaning his, so that when speaking of him in his relation to King Solomon, he is called Hiram Abif, that is Hiram, his or
On nije pronašao pravo objašnjenje, to jest, da je Hiram ime, a Ab naslov, što znači, kako rekoh ranije, majstor radnik, i taj in, ili iv, ili if, je zamjenički nastavak i znači njegov tako da kada se govori o njemu i njegovu odnosu sa kraljem Salomonom, on se zove Hiram Abif, odnosno Hiram, njegov ili Salomonov majstor radnik.

[Tue Aug 19 09:14:53 2003]
answer that is unacceptable (e.g.
odgovor koji je neprihvatljiv (npr.

[Tue Aug 19 09:15:03 2003]
the cumulative cash outflow would not be
kumulativni novčani izdatak se ne bi

[Tue Aug 19 09:16:23 2003]
If this is the case, then the process in this step will have to be
Ako je to slučaj, tada će proces u ovoj fazi morati biti

[Tue Aug 19 09:16:39 2003]
repeated for a different set of alternative policies.
ponovljen za drugačiji skupinu alternativnih politika.

[Tue Aug 19 09:16:51 2003]
However, an important implication
Međutim, važna implikacija

[Tue Aug 19 09:20:34 2003]
The firm's resources at any moment impose fundamental limits to the scope for
Resursi tvrtke u svakom trenutku nameću osnovna ograničenja rasponu za

[Tue Aug 19 09:23:34 2003]
system that will ultimately prevent further improvement or trigger collapse.
sustavu koj će konačno će spriječiti daljnji napredak ili će pokrenuti kolaps.

[Tue Aug 19 09:27:42 2003]
alert to overambitious profitability commitments made by (or imposed upon)
paziti na preambiciozne obveze profitabilnosti izvršene (ili nametnute)

[Tue Aug 19 09:27:42 2003]
management.
upravljanjem.

[Tue Aug 19 09:31:20 2003]
raised considerably, from $2m/month to $5m/month.
povećana znatno, s 2m/mjesec na 5m/mjesec.

[Tue Aug 19 09:34:46 2003]
cars is immediately reduced, from $40,000 to $32,000
automobila se odmah smanjuje, s 40,000 na 32,000

[Tue Aug 19 09:37:57 2003]
In anticipation of increased demand, dealer margins are raised from 20 to
U očekivanju povećane potražnje, trgovačke marže su povećane s 20 na

[Tue Aug 19 09:37:59 2003]
30%, and new capacity is ordered to bring the total up to 8,000 vehicles per
30%, i propisuje se novi kapacitet za povećanje ukupnog broja automobila do 8,000 vozila na

[Tue Aug 19 09:37:59 2003]
month.
mjesec.

[Tue Aug 19 09:41:38 2003]
After thinking this through, the management team identify that to sustain this
Nakon što promisli, upravljački tim ustanovljuje da će održavanje takvog

[Tue Aug 19 09:42:21 2003]
response will be extremely expensive.
odgovora biti krajnje skupo.

[Tue Aug 19 09:43:19 2003]
Not only will profitability be hit by the
Ne samo što će profitabilnost biti pogođena

[Tue Aug 19 09:44:21 2003]
will also be costly.
kapacitet biti skup.

[Tue Aug 19 09:45:27 2003]
while, and then look for the earliest opportunity to boost cash flows.
neko vrijeme, i tada potražiti najraniju mogućnost da podignu gotovinsko kretanje.

[Tue Aug 19 09:49:47 2003]
year later, at a higher price of $38,000.
godinu dana kasnije, po višoj cijeni od $38,000.

[Tue Aug 19 09:51:41 2003]
To sustain the sales rate at this time, marketing will be boosted to $5m/
Da bi se u tom razdoblju održala stopa prodaje, marketing će biti povećan na 5m/

[Tue Aug 19 09:55:16 2003]
there should be no need to give
ne bi trebala postojati potreba da

[Tue Aug 19 09:55:42 2003]
dealers the deeper discounts they enjoyed during the 1-year recovery, so
prodavači daju veća snišenja u kojima su uživali tijekom 1-godišnjeg oporavka, pa

[Tue Aug 19 09:55:42 2003]
these are reduced once more to 20%.
su ta sniženja snižena još jednom do 20 %.

[Tue Aug 19 10:01:16 2003]
Working through the expected sales volume, margins, and costs leads to the
Promatranje predviđene količine prodane robe, marža, i cijena dovedi do

[Tue Aug 19 10:03:34 2003]
conclusion that the firm can be confident of breaking even early in Year 8,
zaključka da se tvrtka može pouzdati u podmirivanje troškova već u 8. godini,

[Tue Aug 19 10:03:52 2003]
with sales and cash flows rising sharply to overtake what would otherwise
s prodajama i gotovinskim kretanjima koje se intenzivno povećavaju do bi preuzele ono što u protivnom bilo

[Tue Aug 19 10:03:52 2003]
have been likely.
vjerojatno.

[Tue Aug 19 10:11:46 2003]
Note that some of the variables do not appear to differ substantially between
Primijetite da se neke od varijabla ne čine znatno različitima znatno između

[Tue Aug 19 10:11:46 2003]
the three scenarios (continue as is, Case A, and Case B) - car buyers interested
tri scenarija (ostaje kakva jest, Slučaj, i Slučaj B) kupci automobila zainteresirani za

[Tue Aug 19 10:14:37 2003]
Net cash flow
Neto novčani tok

[Tue Aug 19 10:21:44 2003]
Capital investment
Investicijsko ulaganje

[Tue Aug 19 10:24:45 2003]
Alternative strategy responses for new-car launch
Reakcije alternativne strategije za-lansiranje novog automobila

[Tue Aug 19 10:29:29 2003]
The explanation is simply that these are cumulative stocks of resources, which already have a reasonable history.
Objašnjenje jednostavno znači da su to kumulativne dionice resursa, koje već imaju razumnu povijest.

[Tue Aug 19 10:37:53 2003]
Step 7 summarizes what, in practice, may be a
Korak 7 ukratko prikazuje ono što bi, u praksi, mogla biti

[Tue Aug 19 10:40:51 2003]
performance challenges
izazova izvedbe

[Tue Aug 19 10:41:34 2003]
lengthy and complex evaluation
opširna i složena procjena

[Tue Aug 19 10:44:52 2003]
To assist in diagnosing performance problems,
Da bi se pomoglo u predviđanju problema izvedbe,

[Tue Aug 19 10:45:13 2003]
a search process can be followed to steer the team to a clear understanding of the
može uslijediti postupak potrage da bi pomogao timu da dođe do jasnog razumijevanja

[Tue Aug 19 10:45:13 2003]
causes of their current performance.
uzroka njihove trenutačne izvedbe.

[Tue Aug 19 10:52:33 2003]
minimize any "leakage" of resources, since any efforts to raise growth will be
minimiziraju bilo kakvo " istjecanje "resursa, pošto će bilo kakav trud da se poveća rast biti

[Tue Aug 19 10:52:33 2003]
disabled if important resource gains are simply lost again;
onemogućen ako dobiti važnih sredstava jednostavno izgube ponovo;

[Tue Aug 19 10:55:40 2003]
identify whether the necessary drivers of resource inflow are all in place and
ustanoviti da li su svi potrebni pokretači pritjecanja sredstava spremni i

[Tue Aug 19 10:55:40 2003]
operating effectively;
funkcioniraju uspješno;

[Tue Aug 19 10:58:53 2003]
identify any balancing mechanisms in the system, including those due to
utvrditi bilo kakve mehanizme balansiranja u sustavu, uključujući i one koji nastaju zbog

[Tue Aug 19 10:59:20 2003]
depleted potential resources, and seek policies to lift the constraints they
iscrpljenih potencijalnih resursa, i potražiti strategije za povećanje ograničenja koje

[Tue Aug 19 10:59:20 2003]
may impose on growth;
bi mogla nametati na rast;

[Tue Aug 19 11:11:43 2003]
ensure reinforcing mechanisms that should be operating to drive growth are
osigurati da mehanizmi za jačanje koji bi trebali biti operativni da bi pokretali rast to

[Tue Aug 19 11:12:07 2003]
doing so, and seek to add new ones;
i rade, i nastojati da se dodaju novi;

[Tue Aug 19 11:15:58 2003]
look for reinforcing mechanisms that
tražiti mehanizme za jačanje kojiž

[Tue Aug 19 11:17:01 2003]
risk driving catastrophic collapse, and either implement breaks in the
bi mogli dovesti do katastrofalnog kolapsa, i ugraditi zaštitu u

[Tue Aug 19 11:17:01 2003]
feedback or new balancing mechanisms to prevent such reversal;
povratnu informacija ili nove mehanizme balansiranja da bi se spriječio takav preokret;

[Tue Aug 19 11:21:53 2003]
where the system is unbalanced, or risks becoming so, seek acquisitions,
tamo gdje sustav nije u ravnoteži, ili to može postati, potražiti nabavljanje,

[Tue Aug 19 11:21:53 2003]
disposals, or other stepwise solutions to bring it into balance quickly.
likvidiranje, ili druga etapna rješenja da bi se vratio u ravnotežu brzo.

[Tue Aug 19 11:26:48 2003]
resource loss rates that are higher than they could be
omjeri gubitka resursa koji su viši nego što bi mogli biti

[Tue Aug 19 11:28:58 2003]
There is little point in seeking to uprate gains in the system if the organization
Malo je smisla u pokušaju poboljšavanja dobiti u sustavu ako ih organizacija

[Tue Aug 19 11:29:55 2003]
simply loses them again.
jednostavno ponovo izgubi.

[Tue Aug 19 11:30:43 2003]
This may apply to any of the core resources, but is most
To se može primijeniti na bilo koji od najvažnijih resursa, ali je najčešće

[Tue Aug 19 11:30:45 2003]
common among the simplest people resources - customers, intermediaries, and
unutar najjednostavnijih resursa ljudi mušterije, posrednici, i

[Tue Aug 19 11:33:00 2003]
Too often, customers are won, only to be lost again by poor products or
Prečesto, mušterije su osvojene, i izgubljene ponovo zbog loših proizvoda ili

[Tue Aug 19 11:34:43 2003]
service, staff are hired and trained, only to leave again for any of a host of
usluge, osoblje se unajmljuje i obučava, ali odlazi ponovo iz bilo kojih

[Tue Aug 19 11:34:59 2003]
reasons, and new distributor arrangements are set up, only to fall apart due to
razloga, i stvaraju se novi distribucijski dogovori, koji se raskidaju zbog

[Tue Aug 19 11:34:59 2003]
failures to sustain the relationship.
neuspjesi održavanja odnosa.

[Tue Aug 19 11:39:12 2003]
There may, of course, be cases where the organization has very good reason
Mogu se, naravno, javiti i slučajevi kad organizacija ima vrlo dobar razlog

[Tue Aug 19 11:40:08 2003]
deliberately to implement loss of resources.
da namjerno izvršiti gubitak resursa.

[Tue Aug 19 11:41:49 2003]
Staff movement may be needed to
Pokretanje osoblja bi moglo biti potrebno

[Tue Aug 19 11:43:31 2003]
make room for new talent, poor-quality customers may need to be discontinued,
za stvaranje mjesta novom talentu, trebali bi se prekinuti kupci loše kvalitete,

[Tue Aug 19 11:44:30 2003]
or a too-wide product range may be dissipating marketing and sales efforts.
ili pre-velik proizvodni asortiman bi mogao potrošiti napore marketinga i prodaje.

[Tue Aug 19 11:45:30 2003]
Nevertheless, even in such cases, it is vital that only the right resource items
Međutim, čak i u takvim slučajevima, ključno je da se samo pravi proizvodi resursa

[Tue Aug 19 11:45:30 2003]
are lost, so attention to retaining valuable resources remains imperative.
izgube, pa tako pažnja očuvanja vrijednih resursa ostaje neophodna.

[Tue Aug 19 11:57:09 2003]
Outflows inflict far greater damage on performance than is caused merely by
Istjecanja nanose puno veću štetu izvedbi nego što je uzrokuje sam

[Tue Aug 19 11:58:53 2003]
winning them in the first place will have been totally wasted, and could have
njihovo osvajanje prvenstveno će biti sasvim protraćen, i mogao je biti

[Tue Aug 19 11:59:24 2003]
been deployed on other tasks.
iskorišten u druge svrhe.

[Tue Aug 19 12:00:05 2003]
Paradoxically, therefore, performance may even be
Paradoksno, stoga, izvedba čak bi mogla biti

[Tue Aug 19 12:01:21 2003]
enhanced by stopping certain efforts.
povećana obustavom određenih napora.

[Tue Aug 19 12:01:26 2003]
Do any of the following apply to your
Je li se bilo koji od sljedećih primjera primjenjuje na vašu

[Tue Aug 19 12:04:15 2003]
reduce sales efforts and focus instead on looking after existing customers;
smanjiti prodajne napore i usredotočiti se umjesto toga na zbrinjavanje postojećih kupaca;

[Tue Aug 19 12:06:32 2003]
cut back the rate of hiring, and attend instead to keeping, developing, and
smanjiti stopu zapošljavanja, i posvetiti se umjesto toga održavanju, razvijanju, i

[Tue Aug 19 12:06:32 2003]
valuing the staff you already have;
vrednovanju osoblja kojeg već imate;

[Tue Aug 19 12:08:49 2003]
slow down efforts to open up new channels to market, and make sure instead
usporiti napore otvaranja novih kanala tržištu, i osigurati umjesto toga

[Tue Aug 19 12:08:49 2003]
to sustain those you recently started;
održavanje onih koje ste nedavno započeli;

[Tue Aug 19 12:11:57 2003]
reduce the rate of new product introductions, and focus instead on
smanje omjer uvođenja novog proizvoda, i se fokusiraju umjesto toga na

[Tue Aug 19 12:12:20 2003]
life from them.
trajanje iz njih.

[Tue Aug 19 12:16:00 2003]
To ensure such dissipation of precious resources is reduced to a minimum,
Da bi bili sigurni da je takvo rasipanje dragocjenih resursa smanjeno na minimum,

[Tue Aug 19 12:17:09 2003]
examine the time charts for all outflows in the system.
istražite vremenske dijagrame za sva istjecanja u sustavu.

[Tue Aug 19 12:18:24 2003]
Challenge whether each
Provjerite da li bi svaka

[Tue Aug 19 12:18:24 2003]
rate should be lower than it is, checking against at least four criteria:
rata trebala biti niža nego što je, uspoređujući je s barem četiri kriterija:

[Tue Aug 19 12:19:34 2003]
Has this leakage previously been lower than it is at present?
Da li je ovo istjecanje prije je bilo manje nego što je sada?

[Tue Aug 19 12:22:07 2003]
Are there parts of the business (regions, departments, etc.)
Postoje li dijelovi poslovanja (oblasti, odjeli, itd..)

[Tue Aug 19 12:22:18 2003]
where loss rates are
gdje su gubitak stope gubitaka

[Tue Aug 19 12:22:18 2003]
particularly low?
naročito niske?

[Tue Aug 19 12:24:04 2003]
Do rivals, or other benchmark firms, manage to sustain lower loss rates?
Uspijevaju li konkurenti, ili druge mjerne tvrtke, održavati niži stope gubitka?

[Tue Aug 19 12:26:23 2003]
How low a rate of loss might be feasible, at best?
Kako bi niska stopa gubitka mogla biti ostvariva, u najboljem slučaju?

[Tue Aug 19 12:30:17 2003]
Once the possible scope for loss reduction has been identified, the team can seek
Kad se jednom utvrdi mogući okvir smanjenja gubitka, tim može tražiti

[Tue Aug 19 12:31:35 2003]
means for moving the organization toward that new, lower rate by referring to
sredstva da pomakne organizaciju prema toj novoj, nižoj stopi osvrtanjem na

[Tue Aug 19 12:32:09 2003]
how the best standards are currently being achieved and identifying how to
to kako se postižu najbolji standardi smo i ustanovljavanjem kako

[Tue Aug 19 12:32:09 2003]
implement or move beyond them.
ih sprovesti ili premašiti.

[Tue Aug 19 12:40:30 2003]
Continue this search for dissipation of resources by looking for backflows of
Nastaviti tu potragu za trošenjem resursa pri tražeći suprotni tokovi

[Tue Aug 19 12:44:27 2003]
any evidence that once-loyal customers are starting to source from rivals too, are
bilo kakav dokaz da jednom-odani kupci počinju proizlaziti izvor od konkurenata također,

[Tue Aug 19 12:45:53 2003]
those who are aware becoming more likely to reject than admire our products or
oni koji su svjesni vjerojatnije odbaciti nego se diviti našim proizvodima ili

[Tue Aug 19 12:53:40 2003]
Identify why the leaks in the system are occurring, whether due to inadequacies
Ustanovite zašto se događaju isticanja u sustavu, da li zbog neadekvatnosti

[Tue Aug 19 12:53:40 2003]
among other resources or inappropriate policies.
u drugim resursima ili zbog neprikladnih strategija.

[Tue Aug 19 12:57:10 2003]
Where leaks or backflows involve people, exit interviews are a particularly
Tamo gdje gubljenja ili suprotni tokovi uključuju ljude, izlazni intervjui su posebno

[Tue Aug 19 12:58:01 2003]
powerful source of insight as to where attention should be concentrated.
moćan izvor uvida u saznanje toga na što bi se pažnje trebala usredotočiti.

[Tue Aug 19 14:13:06 2003]
It is already common to conduct exit interviews among staff, but often these
Već je uobičajeno provoditi izlazne intervjue među osobljem, ali oni često

[Tue Aug 19 14:13:07 2003]
are not structured to spot the specific drivers of attrition in an organized
nisu formirani tako da zapaze posebna pogone pokajanja na organizirani

[Tue Aug 19 14:16:07 2003]
Nor is there usually any direct connection from the results of such
Niti postoji obično bilo kakva izravna veza od rezultata takvih

[Tue Aug 19 14:16:08 2003]
interviews to redesigned processes or policies that might act to reduce attrition
intervjura do redizajniranih postupaka ili strategija koji bi mogli smanjiti broj otkaza

[Tue Aug 19 14:16:08 2003]
in the future.
u budućnosti.

[Tue Aug 19 14:21:14 2003]
Customers too can be "exit-interviewed".
I kupci mogu biti " izlazno-intervjuirani ".

[Tue Aug 19 14:22:09 2003]
If customers tell you they are
Ako vam kupci kažu da

[Tue Aug 19 14:22:33 2003]
switching to a rival due to poor product performance, attention needs to focus
prelaze konkurenciji zbog loše izvedbe proizvoda, pažnja se treba usredotočiti

[Tue Aug 19 14:23:37 2003]
on fixing that problem;
na rješavanje tog problema;

[Tue Aug 19 14:23:55 2003]
if poor service support is to blame, then focus on identifying
ako je kriva loša servisna podrška, tada se usredotočite na određivanje

[Tue Aug 19 14:23:55 2003]
why that is the case.
zašto je to slučaj.

[Tue Aug 19 14:26:50 2003]
Pay particular attention to resource losses that are due to inadequacies in other
Posebnu pažnju obratite na gubitke resursa do kojih je došlo zbog neadekvatnosti u drugim

[Tue Aug 19 14:30:47 2003]
Both the product performance and service support problems just
I problem izvedbe proizvoda i problem servisne podrške koji su upravo

[Tue Aug 19 14:31:14 2003]
mentioned may be directly attributable to inadequate resources (e.g.
spomenuti bi mogli se izravno dovesti u vezu s neadekvatnim resursi (npr.

[Tue Aug 19 14:32:28 2003]
engineers or service staff).
proizvodnje ili servisno osoblje).

[Tue Aug 19 14:34:17 2003]
These causes deserve particular attention since they
Ovi uzroci zaslužuju posebnu pažnju pošto

[Tue Aug 19 14:34:17 2003]
will typically take time to resolve, as new resource is developed.
će im normalno trebati vremena da se razriješe, pošto se razvija novo sredstvo.

[Tue Aug 19 14:38:45 2003]
The team should examine each resource inflow, and ensure that all the necessary
Tim bi trebao pregledati svako pritjecanje sredstava, i pobrinuti se da su svi nužni

[Tue Aug 19 14:38:45 2003]
resources, mechanisms, and policies are in place to enable growth:
resursi, mehanizmi, i strategije spremne da bi se rast omogući:

[Tue Aug 19 14:42:07 2003]
Is the marketing budget sufficient to reach enough potential customers to
Je li tržišni proračun dovoljan za dolaženje do dovoljnog broja potencijalnih kupaca da

[Tue Aug 19 14:42:34 2003]
make the desired win rate feasible?
bi ostvario željenu stopu pridobivanja?

[Tue Aug 19 14:43:37 2003]
Is the number of sales staff sufficient to
Je li broj prodajnog osoblje dovoljan da

[Tue Aug 19 14:45:30 2003]
product's functionality adequate for them to win customers, and are the
funkcionalnost proizvoda dovoljna za osvajanje kupaca, i jesu li

[Tue Aug 19 14:45:52 2003]
production, delivery, and installation resources in place to turn orders into
proizvodnja, dostava, i instalacijski resursi spremni da pretvore narudžbe u

[Tue Aug 19 14:45:52 2003]
completed sales?
gotove prodaje?

[Tue Aug 19 14:50:03 2003]
Is the hiring and training capacity in place to capture staff at the rate required
Je zapošljavanje i osposobljavanje kapaciteta spremno da dobije osoblje na omjeru koji je potreban

[Tue Aug 19 14:50:33 2003]
and make them productive quickly?
i brzo ga učini produktivnim?

[Tue Aug 19 14:51:36 2003]
Is there sufficient awareness among
Postoji li dovoljna svijest među

[Tue Aug 19 14:51:41 2003]
potential recruits of the employment opportunities and attractiveness in the
potencijalnim novacima za mogućnosti zapošljavanja i privlačnost u

[Tue Aug 19 14:56:09 2003]
Are sufficient development efforts and facilities in place to allow product
Jesu li dovoljni napori koji su utrošeni u razvoj i sredstva spremni omogućiti proizvoda

[Tue Aug 19 14:56:22 2003]
functionality or reliability to be raised at the necessary rate, and to the level
funkcionalnost ili pouzdanost da budu povećani u potrebnom omjeru, i na razinu

[Tue Aug 19 15:01:59 2003]
additional efforts or spending needs that the firm could not realistically afford -
dodatnih napora ili potreba potrošnje koje si tvrtka realno ne može priuštiti

[Tue Aug 19 15:02:20 2003]
it is rather to redirect the efforts and spending that are made.
nego zapravo preusmjeriti već učinjene napore i potrošnju.

[Tue Aug 19 15:03:05 2003]
Indeed, it is common
Doista, običajeno je

[Tue Aug 19 15:03:05 2003]
for this task to identify savings of time and money.
da ovaj zadatak utvrditi uštede vremena i novca.

[Tue Aug 19 15:12:50 2003]
As well as confirming the drivers for inflows of resource, similar thinking
Kao i potvrđivanje pokretača za pritjecanje resursa, slično bi se mišljenje

[Tue Aug 19 15:13:48 2003]
should be applied to each flow that develops resource forward through the
trebalo primjenjivati na svaki tok koji razvija resurs naprijed kroz

[Tue Aug 19 15:20:10 2003]
system - winning increased awareness or loyalty among customers, developing
sustav osvajanje je povećalo svijest ili lojalnost među kupcima, unapređujući

[Tue Aug 19 15:21:22 2003]
products quickly from prototype or niche status to extensive market take-up, and
proizvode brzo od statusa prototipa ili istaknutog proizvoda do opsežnog tržišnog preuzimanje, i

[Tue Aug 19 15:26:50 2003]
Even where other resources and expenditures should be adequate to build a
Čak kad ostali resursi i izdaci trebali biti odgovarajući za stvaranje

[Tue Aug 19 15:27:36 2003]
certain resource at the required rate, it is still possible for inflows to fall short, due
određenog resursa potrebnim omjerom, pritjecanja još uvijek mogu podbaciti, zbog

[Tue Aug 19 15:27:56 2003]
to lack of clarity among staff about what they are expected to achieve.
nedostatka jasnoće među osobljem o tome što se od njih očekuje da postignu.

[Tue Aug 19 15:29:22 2003]
exist and why;
postoje i zašto;

[Tue Aug 19 15:33:42 2003]
Should sales staff be focusing attention on retaining existing customers, on
Je li bi prodajno osoblje trebalo obratiti pažnju na zadržavanje postojećih kupaca, na

[Tue Aug 19 15:33:42 2003]
developing more trade with those customers, or seeking new customers?
razvijanje većeg trgovanja s tim kupcima, ili potražiti nove kupce?

[Tue Aug 19 15:41:33 2003]
product development efforts
proizvod napori utrošeni u razvoj

[Tue Aug 19 15:47:31 2003]
Should line managers be concerned to consolidate employees' satisfaction
Je li bi se trebali linijski menedžeri brinuti da učvrste zadovoljstvo zaposlenika

[Tue Aug 19 15:47:45 2003]
with their current roles, accelerating skills development, or bringing on
s njihovim trenutnim ulogama, ubrzanim razvijanjem stručnosti, ili dovoditi

[Tue Aug 19 15:51:38 2003]
These first two tasks have largely focused on optimizing the flow rates of resource
Ova prva dva zadataka uvelike su se usredotočili na optimiranje stupnjeva protjecanja stjecanja sredstava

[Tue Aug 19 16:01:24 2003]
acquisition, development, and retention.
sredstava, razvoja, i zadržavanja.

[Tue Aug 19 16:02:48 2003]
The next two tasks are concerned with
Sljedeća dva zadatka se bave

[Tue Aug 19 16:02:48 2003]
ensuring that feedback mechanisms enable the business to develop.
omogućavanjem da mehanizmi povratne informacije omoguće razvoj poslovanja.

[Tue Aug 19 16:07:58 2003]
Chapter 5 explained how the development of one resource may be hampered by
Poglavlje 5 je objasnilo kako razvoj jednog resursa moći biti ometan

[Tue Aug 19 16:08:01 2003]
inadequacies in other resources through balancing feedback mechanisms.
neadekvatnošću u ostalim resursima kroz balansiraje povratnih mehanizama.

[Tue Aug 19 16:09:53 2003]
team should examine the strategic architecture they have developed for the
Tim bi trebao ispitati izgradnju strategije koja je razvijena za

[Tue Aug 19 16:10:37 2003]
business, focus on each resource in turn, and identify whether its own growth
poslovanje, se usredotoči redom na svaki resurs, i utvrde da li bi rast samog resursa

[Tue Aug 19 16:10:37 2003]
may cause imbalances that hamper its further progress:
mogao uzrokovati neravnoteže koje ometaju njegov daljnji napredak:

[Tue Aug 19 16:13:27 2003]
for service, support, or supply run up against limited resources in other
za uslugom, podrškom, ili opskrbom naići na ograničene resurse u ostalim

[Tue Aug 19 16:15:47 2003]
If plant expansion efforts succeed in boosting output, are all the additional
Ako napori širenja tvornice uspiju povećati obujam proizvodnje, jesu li svi dodatni

[Tue Aug 19 16:16:09 2003]
resources in place to enable that extra capacity to contribute - supply
resursi spremni omogućiti da ekstra kapacitet pridonese opskrbi

[Tue Aug 19 16:16:14 2003]
sources, warehousing, outbound distribution capacity, installation
izvore, skladištenje, izlazni distribucijski kapacitet, uvođenje

[Tue Aug 19 16:22:02 2003]
If staff hiring or development efforts are successful, is the training capacity in
Ako su napori zapošljavanja osoblja ili napori utrošeni u razvoj uspješni, je li se kapacitet koji se obučava

[Tue Aug 19 16:22:06 2003]
place to cope, and does the organization have the capacity to absorb the new
spreman svladati poteškoće, i ima li organizacija kapacitet da prihvati nove

[Tue Aug 19 16:25:09 2003]
When new promising products are launched, is the supply chain, installation
Kada novi obećavajući proizvodi se lansiraju, jesu li opskrbni lanac, kapacitet uvođenja

[Tue Aug 19 16:26:34 2003]
a useful question to trigger insight is
korisno pitanje za pokretanje uvida je

[Tue Aug 19 16:33:19 2003]
Management then needs to focus, not so much on the primary resource itself, but on developing the plans needed to bring on the range of other resources without which the primary growth
Menadžment se tada treba usredotočiti, ne toliko na sam glavni resurs, već na razvijanje planova koji su potrebni za dovođenje u domet ostalih resursa bez će kojih glavnog rasta

[Tue Aug 19 16:33:19 2003]
objective will be frustrated.
cilj će biti onemogućen.

[Tue Aug 19 16:35:50 2003]
it may even be necessary to develop contingency plans.
može čak biti neophodno razviti planove za nepredviđene okolnosti.

[Tue Aug 19 16:36:02 2003]
take two principal forms:
se javljaju u dva glavna oblika:

[Tue Aug 19 16:38:30 2003]
If there is a risk of resources being won far more quickly than we can cope
Ako postoji rizik da resursi budu stečeni daleko brže nego što se mi možemo s time mjeriti

[Tue Aug 19 16:38:33 2003]
with, could we bring in temporary sources of support from elsewhere?
da li bismo mogli uvesti privremene izvore podrške od negdje drugdje?

[Tue Aug 19 16:41:59 2003]
within 3 weeks by new-customer demand some 20 times higher
u roku od 3 tjedna-potražnjom novih kupaca nekih 20 put više

[Tue Aug 19 16:44:11 2003]
than its most optimistic expectations.
nego što su to bila njena najoptimističnija očekivanja.

[Tue Aug 19 16:44:40 2003]
Fortunately, it was able to draw on call-
Nasreću, uspjela se se približiti podršci službe-

[Tue Aug 19 16:44:44 2003]
center support from a competent third party to relieve a large part of the
za korisnike od nadležne treće strane da bi si olakšala velik dio

[Wed Aug 20 08:58:46 2003]
If we can neither cope with the growth ourselves, nor find alternative sources
Ako se sami ne možemo niti nositi s rastom, niti pronaći alternativne izvore

[Wed Aug 20 08:59:54 2003]
of support, should we deliberately slow down or stop the growth until we
podrške, trebamo li namjerno usporiti ili zaustaviti rast sve dok

[Wed Aug 20 09:02:48 2003]
can catch up with the pressure?
ne budemo mogli dostići pritisak?

[Wed Aug 20 09:04:19 2003]
In parallel with the outsourced call-center
usporedno s eksternaliziranom podrškom službe za korisnike-

[Wed Aug 20 09:04:51 2003]
customers of possible delays.
kupce o mogućim kašnjenjima.

[Wed Aug 20 09:11:53 2003]
While these two policy responses in this case may seem somewhat self-evident,
Iako ove dvije reakcije strategija u ovom slučaju mogu činiti donekle očiglednim,

[Wed Aug 20 09:12:02 2003]
it is far from obvious how much to respond, for how long, or with what likely
ali daleko od toga da je očito koliko odgovoriti, koliko dugo, ili kojim mogućim

[Wed Aug 20 09:12:02 2003]
impact
učinkom

[Wed Aug 20 09:17:58 2003]
Only after the previous three steps have been completed should management
Tek nakon što se prethodna tri koraka provedu vodstvo se može

[Wed Aug 20 09:19:28 2003]
turn to the tempting task of finding reinforcing mechanisms to drive growth.
okrenuti primamljivom zadatku pronalaženja mehanizama za jačanje da bi pokrenuo rast.

[Wed Aug 20 09:20:32 2003]
There is no point implementing such devices, simply to see the large numbers of
Nema smisla provoditi takva sredstva, samo da bi se vidjeli veliki brojevi

[Wed Aug 20 09:20:46 2003]
new customers lost again or poorly served by inadequate support.
novih kupaca koji je ponovo izgubljen ili loše poslužen od strane neadekvatne podrške.

[Wed Aug 20 09:22:38 2003]
Nor is it much
novih kupaca koji je ponovo izgubljen ili loše poslužen od strane neadekvatne podrške. Niti je

[Wed Aug 20 09:23:27 2003]
help to bring in large numbers of new hires, only to have them leave again due to
korisno dovoditi velik broj novih zaposlenika, koji bi otišli ponovo zbog

[Wed Aug 20 09:23:27 2003]
inadequate training or career opportunities.
neadekvatnih mogućnosti za uvježbavanje ili karijeru.

[Wed Aug 20 09:26:42 2003]
Every business has the potential for resources to reinforce their own and each
Svaki posao ima mogućnost za resurse da ojača vlastiti i zajednički

[Wed Aug 20 09:28:07 2003]
Examine the time charts to
Razmotrite vremenske dijagrame da

[Wed Aug 20 09:28:18 2003]
see whether rates of resource gain confirm that these processes are actually
bi vidjeli da li mjere dobiti resursa potvrđuju da ovi postupci stvarno

[Wed Aug 20 09:29:07 2003]
operating.
fukcioniraju.

[Wed Aug 20 09:29:07 2003]
Start by examining each isolated resource:
Započnite razmatranjem svakog resursa posebno:

[Wed Aug 20 09:36:25 2003]
customers (likewise for dealers and other channel partners)?
kupaca (isto vrijedi za prodavače i ostale partnerske kanale)?

[Wed Aug 20 09:38:05 2003]
might this reinforcement occur if we implemented policies to encourage such
bi se ovo pojačanje moglo dogoditi kad bismo li sproveli strategije za poticanje takve

[Wed Aug 20 09:41:59 2003]
To what extent are existing staff contributing to the recruitment and retention
Do koje mjere postojeće osoblje pridonosi angažiranju i zadržavanju

[Wed Aug 20 09:42:02 2003]
of new staff, and to developing these new hires once they have been attracted
novog osoblja, i razvijanju tih novih zaposlenika kad ih jednom privučemo

[Wed Aug 20 09:43:20 2003]
Again, at what rate might this reinforcement occur if we designed
Još jednom, kojom bi se brzinom moglo dogoditi ovo pojačanje kad bi stvorili

[Wed Aug 20 09:43:20 2003]
policies to stimulate it?
strategije koje bi to poticale?

[Wed Aug 20 09:46:52 2003]
How effectively are we capturing the technological or service lessons from
Koliko smo uspješni u shvaćanju tehnoloških ili uslužnih lekcija od

[Wed Aug 20 09:47:10 2003]
recently developed products to further enhance both those products themselves
nedavno razvijenih proizvoda za dalje povećanje i tih samih proizvoda

[Wed Aug 20 09:47:10 2003]
and subsequent products in development?
i narednih proizvoda koji su u razvoju?

[Wed Aug 20 09:49:58 2003]
Are we effectively capturing lessons from plant operating changes to further
Razumijemo li uspješno lekcije od promijena u rukovanju tvornicom za dalje

[Wed Aug 20 09:49:58 2003]
enhance production efficiencies?
povećanje proizvodnih učinkovitosti?

[Wed Aug 20 09:54:34 2003]
As described above for minimizing resource outflows, look for parallels or
Kako je ranije opisano za minimiziranje resursnih odljeva, potražite paralele ili

[Wed Aug 20 09:55:29 2003]
periods, or from other companies in your own or other industries.
perioda, ili iz ostalih kompanija koje se nalaze u vašoj vlastitoj ili ostalim industrijama.

[Wed Aug 20 10:02:43 2003]
A particularly common failure arises when excellent learning about such
Posebno uobičajen propust se javlja kada izvrstan znanje o takvim

[Wed Aug 20 10:02:51 2003]
feedback mechanisms is not captured and spread from one part of the organization
povratnim mehanizmima nije uspješno i prošireno iz jednog dijela organizacije

[Wed Aug 20 10:04:42 2003]
It is remarkably common to discover that one region's sales
Osobito je uobičajen otkriti da menadžer jedne prodajnog područja

[Wed Aug 20 10:05:22 2003]
manager has created powerful reinforcing mechanisms to build customer
je stvorio moćne mehanizme za povećanje rasta broja mušterija

[Wed Aug 20 10:05:24 2003]
growth that others are not aware of, let alone implementing.
o kojima ostali nisu svjesni, a kamoli da ih provode.

[Wed Aug 20 10:06:39 2003]
Similar observations
Slična opažanja

[Wed Aug 20 10:07:37 2003]
arise between different departments' staff-development policies, different
se pojavljuju između različitih-strategija odjela za razvoj osoblja, različitih

[Wed Aug 20 10:09:02 2003]
product groups' market-development successes, and different production facilities'
-uspjeha proizvodnih grupa za razvoj tržišta, i različitih napredaka učinkovitost za proizvodna sredstva

[Wed Aug 20 10:09:02 2003]
efficiency improvements.
učinkovitost napreci.

[Wed Aug 20 10:12:56 2003]
There are few quicker gains to be had in many
Postoji nekoliko bržih dobiti koje se mogu ostvariti u mnogim

[Wed Aug 20 10:13:18 2003]
firms than simply providing the feedback from outstanding successes in one part
tvrtkama nego samo davanje povratne informacije iz izvanrednih uspjeha u jednom dijelu

[Wed Aug 20 10:14:24 2003]
of the organization to others.
organizacije ostalima.

[Wed Aug 20 10:18:48 2003]
recent years, to slim down management has been the often extreme levels of
zadnjih godina, smanjenja menadžmenta su bile često krajnje razine

[Wed Aug 20 10:19:07 2003]
pressure executives experience.
iskustvo s direktorima za pritisak.

[Wed Aug 20 10:19:23 2003]
The price has been an often absurd inability to
Cijena toga je bila često apsurdna nesposobnost

[Wed Aug 20 10:19:23 2003]
learn from important experiences of others.
učenja iz važnih iskustava drugih.

[Wed Aug 20 10:26:02 2003]
should, the team can next seek additional reinforcing mechanisms that may be
treba, tim može zatim tražiti dodatne mehanizme za jačanje koji bi se mogli biti

[Wed Aug 20 10:26:21 2003]
brought into action.
aktivirati.

[Wed Aug 20 10:26:21 2003]
A simple and relatively common example arises when
Jednostavan i relativno čest primjer se pojavljuje kad

[Wed Aug 20 10:29:52 2003]
firms fail to make full use of staff groups for more than their restricted, functional
tvrtke ne uspiju putpuno iskoristiti grupe osoblja za više od onoga što je njihov ograničen, funkcionalan

[Wed Aug 20 10:31:50 2003]
Sales staff can bring back opportunities for new products, administrative
Prodajno osoblje može vratiti prigode za nove proizvode, upravno

[Wed Aug 20 10:32:55 2003]
staff can contribute to customer development, and firms undertaking organizational
osoblje može doprinijeti rastu broja kupaca, i tvrtke koje provode organizacijsku

[Wed Aug 20 10:33:11 2003]
change can use "early adopters" among their staff to inspire and reassure
promjenu mogu koristiti " rane usvojitelje " među svojim osobljem kako bi isnpirirali i umirili

[Wed Aug 20 10:33:38 2003]
others, accelerating the progress of change.
ostale, ubrzavajući napredak promjene.

[Wed Aug 20 10:33:38 2003]
The team should examine the overall resource map, then:
Tim bi trebao pregledati cjelokupan mapu resursa, zatim:

[Wed Aug 20 10:37:21 2003]
that appear likely to be the
koji se čine vjerojatno biti

[Wed Aug 20 10:38:08 2003]
seek opportunities to add further growth-reinforcing mechanisms
potražiti mogućnosti za dodavanje daljnjih-mehanizama za jačanje rasta

[Wed Aug 20 10:39:44 2003]
confirm with knowledgable staff that the proposal is feasible;
potvrdi s upućenim osobljem da je taj prijedlog ostvariv;

[Wed Aug 20 10:46:27 2003]
ensure that any resulting success will not lead to other imbalances or, if it
osigurati da bilo koji uspjeh koji iz toga proizlazi ne dovede do nekih neravnoteža ili, ako se to ipak

[Wed Aug 20 10:46:27 2003]
does, that plans are in place to build the complementary resources needed.
dogodi, da su planovi spremni za stvaranje potrebnih dodatnih resursa.

[Wed Aug 20 10:48:46 2003]
strategic resources to add or create:
strategijskih resursa da bi se dodali ili stvorili:

[Wed Aug 20 10:53:13 2003]
consumer goods suppliers use wholesalers to extend their reach into more
dobavljači potrošačke robe koriste veletrgovce da bi proširili svoj domet u više

[Wed Aug 20 10:53:13 2003]
retail outlets;
maloprodajnih podružnica;

[Wed Aug 20 10:54:37 2003]
manufacturers seek outsource suppliers to leverage their production
proizvođači traže vanjske dobavljače da bi povećali kapacitet svoje proizvodnje

[Wed Aug 20 10:56:30 2003]
pharmaceuticals firms link with university research departments to leverage
farmaceutski tvrtke se povezuju sa sveučilišnim istraživačkim odjelima da bi povećali

[Wed Aug 20 10:56:30 2003]
their rate of new product introductions;
svoju stopu uvođenja novih proizvoda;

[Wed Aug 20 10:59:21 2003]
professional service firms codify their knowledge base to raise the productivity
profesionalne uslužne tvrtke kodificiraju svoju bazu znanja da bi povećali učinkovitost

[Wed Aug 20 11:03:43 2003]
Such routes to further growth are clearly already common, but DRSV makes it
Takvi pravci usmjereni na daljnji rast su očigledno već uobičajeni, ali DRSV omogućava

[Wed Aug 20 11:04:01 2003]
over time, of such initiatives.
vremenom, takvih inicijativa.

[Wed Aug 20 11:10:48 2003]
Finally, one vital precaution should be taken - examine the new resource-system
Naposljetku, jedan ključan oprez se treba poduzeti pregledati novu strukturu resursnog-sustava

[Wed Aug 20 11:11:05 2003]
structure and look for any possibility that negative reinforcement could arise.
i potražiti bilo koju mogućnost da bi se negativno pojačanje moglo pojaviti.

[Wed Aug 20 11:12:31 2003]
that balancing mechanisms are in place to act against such collapse quickly
da su mehanizmi balansiranja spremni da reagiraju protiv takvog kolapsa dovoljno brzo

[Wed Aug 20 11:13:06 2003]
enough to protect against disaster.
da bi zaštitili protiv katastrofe.

[Wed Aug 20 11:14:11 2003]
Common examples arise among customers
Uobičajeni primjeri se pojavljuju među kupcima

[Wed Aug 20 11:14:13 2003]
and channels, and also between these market-based resources and critical staff
i kanalima, ali i među tim-resursima koji se temelje na tržištu i među ključnim grupama osoblja

[Wed Aug 20 11:18:05 2003]
It is essential to ensure that any loss of customers or dealers does not risk
Najbitnije je osigurati da bilo koji gubitak kupaca ili distributera ne potiče

[Wed Aug 20 11:18:05 2003]
stimulating further such losses.
daljnje takve gubitke.

[Wed Aug 20 11:27:51 2003]
So severe can this danger be that, in some cases, it
Ova opasnost može biti tako ozbiljna da, u nekim slučajevima,

[Wed Aug 20 11:29:05 2003]
may be necessary rapidly to redeploy sales, marketing, and support efforts away
bilo neophodno brzo pregrupirati prodaje, marketing, i napore podrške dalje

[Wed Aug 20 11:29:11 2003]
from developing new business so as to catch the decline before it gets out of
od razvijanja novog posla tako da se uhvati pogoršanje prije nego bude van

[Wed Aug 20 11:30:57 2003]
Where loss of key staff may trigger customer or dealer losses, or vice versa,
U slučaju da gubitak ključnog osoblja pokrene gubljenje mušterija ili distributera, ili obratno,

[Wed Aug 20 11:30:57 2003]
urgent action may again be needed to reassure and retain those who remain.
hitna akcija može ponovo biti potrebna da bi se umirili i zadržali oni koji ostanu.

[Wed Aug 20 11:37:34 2003]
In cases where resource limits and imbalances are serious, it may be impractical
U slučajevima u kojima su resursna ograničenja i neravnoteže ozbiljne, bi moglo biti nepraktično

[Wed Aug 20 11:37:41 2003]
or take too long to grow, develop, or reduce the necessary resources.
ili bi moglo uzeti previše vremena da predugo se povećaju, razviju, ili smanje nužni resursi.

[Wed Aug 20 11:39:43 2003]
cases, step changes may be appropriate.
slučajevima, fazne promjene mogle bi biti prikladne.

[Wed Aug 20 11:39:43 2003]
These arise at two levels:
Javljaju se na dvjema razinama:

[Wed Aug 20 11:51:38 2003]
focused actions may be taken to bring a single resource into line with the rest
akcije na koje se usredotučuje bi se mogle poduzeti za izravnavanje jednog s drugim resursima

[Wed Aug 20 11:54:03 2003]
larger actions may be appropriate to bring the business to a totally new level,
veće akcije bi mogle biti prikladne za dovođenje poslovanja na sasvim novu razinu,

[Wed Aug 20 11:54:03 2003]
with a better balance and stronger growth potential.
s boljom ravnotežom i jačim potencijalom rasta.

[Wed Aug 20 11:56:04 2003]
Dealership agreements, licensing of products or process, and outsourcing are
Zastupnički ugovori, licenciranje proizvoda ili postupka, i kupovanje stranih i jeftinih dijelova su

[Wed Aug 20 11:56:08 2003]
common examples of actions focused on moving a single resource up to a new
česti primjeri akcija koje se usredotočuju na pomicanje jednog resurs na novu

[Wed Aug 20 11:57:48 2003]
Redundancy, customer-base rationalization, and product-range reductions
Višak, racionalizacija baze kupaca, i-smanjenja proizvodnog asortimana

[Wed Aug 20 11:58:06 2003]
are examples of actions needed to bring excess resources back to affordable levels
su primjeri akcija koje su potrebne da bi se suvišni resursi vratili na prihvatljive razine

[Wed Aug 20 11:58:06 2003]
and reignite higher growth.
i ponovo započeli viši rast.

[Wed Aug 20 12:00:10 2003]
While such stepwise responses are hardly a novel approach to relieving
Dok takvi etapni odgovori teško da predstavljaju nov pristup za smanjenje

[Wed Aug 20 12:00:29 2003]
resource constraints, DRSV raises certain important issues regarding their
resursnih ograničenja, DRSV postavlja određena važna pitanja glede njihove

[Wed Aug 20 12:03:39 2003]
It may be necessary to build
Može biti neophodan napraviti

[Wed Aug 20 12:04:20 2003]
trajectory so that they become able quickly to cope with the influx.
putanji tako da postanu sposobni brzo se nositi s pritokom.

[Wed Aug 20 12:07:35 2003]
If this is not achieved (or even if it is), some post-acquisition losses of the new
Ako to nije ostvareno (ili čak i ako jest), neki gubici nakon-nabave novog

[Wed Aug 20 12:07:58 2003]
resource may be triggered, either among the acquired population itself or
resursa mogu biti pokrenuti, ili među samo stečenom populacijom ili

[Wed Aug 20 12:08:10 2003]
among the resources previously thought to be reliable.
među resursima za koje se ranije mislilo da su pouzdani.

[Wed Aug 20 12:08:51 2003]
It is common, for
Uobičajeno je, na

[Wed Aug 20 12:08:55 2003]
example, for staff to resign following the taking on of new people.
primjer, da osoblje da ostavku nakon zapošljavanja novih ljudi.

[Wed Aug 20 12:11:23 2003]
may also arise among other resource categories - inward licensing of new
se mogu pojaviti također i među ostalim resursnim kategorijama unutarnje licenciranje novih

[Wed Aug 20 12:12:41 2003]
products may cause product-development staff to become disillusioned and
proizvoda bi moglo navesti-osoblje zaduženo za razvoj proizvoda da im se otvore oči i

[Wed Aug 20 12:13:02 2003]
resign, and the opening up of new direct customer relationships may cause
da daju ostavku, a otvaranje novih izravnih odnosa s kupcima bi moglo navesti

[Wed Aug 20 12:13:02 2003]
dealers to desert to rivals.
distributere da se okrenu konkurentima.

[Wed Aug 20 12:19:53 2003]
consequences may arise - redundancy programs trigger increased attrition
posljedice bi se mogle pojaviti programi zbrinjavanja viška zaposlenika potiču povećano smanjenje

[Wed Aug 20 12:20:49 2003]
among other staff, customer-base rationalization may worry important
među ostalim osobljem, racionalizacija baze kupaca bi mogla zabrinjavati važne

[Wed Aug 20 12:21:15 2003]
customers, reducing loyalty and increasing loss rates, and product-range
kupce, smanjujući lojalnost a povećavajući stopu gubitka, a razionalizacija proizvodnog asortimana-

[Wed Aug 20 12:21:15 2003]
rationalization may cause outflows of customers, distributors, or staff.
bi mogla prouzročiti odljev kupaca, distributera, ili osoblja.

[Wed Aug 20 12:25:45 2003]
Whatever the specifics of the situation, the management team must think through
Kakve god bile pojedinosti ove situacije, upravljački tim mora razmisliti o

[Wed Aug 20 12:27:43 2003]
the probable secondary effects, not just in outline, but in scale, and over time.
mogućim sekundarnim posljedicama, ne samo izložiti u glavnim crtama, već i tabelarno prikazati, u nekom razdoblju.

[Wed Aug 20 12:28:12 2003]
Policy responses can then be put in place to minimize any adverse, secondary
odgovori Strategija se tada mogu postaviti na mjesto da bi se minimizirali bilo kakve negativne, sekundarne

[Wed Aug 20 12:28:25 2003]
consequences or, if satisfactory precautions cannot be found, then the major
posljedice ili, ako se ne mogu pronaći zadovoljavajuće mjere opreza, zatim se glavni

[Wed Aug 20 12:28:25 2003]
event can be postponed or cancelled.
događaj može odgoditi ili otkazati.

[Wed Aug 20 12:32:28 2003]
Where a full-scale acquisition, alliance, or disposal is considered, all the issues
Kad se uzmu u obzir potpuna nabava, savez, ili likvidiranje, sva pitanja

[Wed Aug 20 12:32:37 2003]
just raised for stepwise change to a single resource are repeated, but across the
koja su se maloprije postavila za etapnu promjenu jednog resursa ponovljaju se, ali kroz

[Wed Aug 20 12:33:30 2003]
entire organization.
cjelokupnu organizaciju.

[Wed Aug 20 12:33:37 2003]
Full discussion of the issues that such events may raise is
Puna rasprava pitanja koja takvi događaji mogu uzrokovati podići je

[Wed Aug 20 12:34:06 2003]
beyond the scope of this chapter.
izvan okvira ovog poglavlja.

[Wed Aug 20 12:35:10 2003]
However, the imperatives indicated by DRSV
Međutim, imperativi koje je naveo DRSV

[Wed Aug 20 12:35:10 2003]
can be developed to provide guidance for any large-scale change:
mogu se razviti da bi dali uputstva uputstva za bilo koju promjenu velikog opsega:

[Wed Aug 20 12:36:44 2003]
seek to minimize unwanted losses of resource triggered by the event;
pokušati minimizirati neželjene gubitke resursa koje takvi događaju pokreću;

[Wed Aug 20 12:38:19 2003]
ensure drivers of resource growth and development are in place to take the
osigurati da su pokretači resursnog rasta i razvoja spremni da odvedu

[Wed Aug 20 12:38:19 2003]
business forward subsequently;
poslovanje naprijed nakon toga;

[Wed Aug 20 12:40:35 2003]
ensure that each resource will not be prevented from growth by inadequacies
osigurati da svaki resurs neće biti spriječen u rastu zbog neadekvatnosti

[Wed Aug 20 12:40:35 2003]
in others that may arise from the event;
u ostalim resursima koje bi mogle proizaći iz tog slučaja;

[Fri Aug 01 17:04:07 2003]
The Critical Path - the Meaning of "Dynamics"
Kritični put - Značenje "dinamike"

[Fri Aug 01 17:05:17 2003]
Clarifying the issue of "dynamics"- explaining the time-path of strategic
Razjasniti izdavanje " dinamike " - objašnjavajući vremenski put strateškog

[Fri Aug 01 17:07:22 2003]
Clarifying the issue of "dynamics"- explaining the time-path of strategic
Pojašnjavanje pojma "dinamike" - tumačenje vremenske putanje strateške izvedbe

[Fri Aug 01 17:10:19 2003]
Strategic resources drive performance
Pogonska izvedba strategijskih resursa

[Fri Aug 01 17:11:10 2003]
Existing understanding of what determines "performance"
Postojeće razumijevanje onoga što određuje " izvedbu "

[Fri Aug 01 17:15:00 2003]
It is important, before setting out to tackle the issues of strategy dynamics, to give
Važno je, prije nego se počnemo baviti problemima strategijske dinamike, malo pojasniti

[Fri Aug 01 17:17:53 2003]
Why has the historical performance of my business followed the time-path
Zašto je povijesna izvedba moga poslovanja je slijedila specifičnu vremensku putanju

[Fri Aug 01 17:29:01 2003]
The first question may not be relevant in every case - a new venture start-up has
Prvo pitanje neće biti relevantno za svaki slučaj - pokretanje novog poslovnog poduhvata

[Tue Aug 12 10:09:02 2003]
The pharmaceuticals firm can expect the rival's salesforce to target the best
Farmaceutska tvrtka može očekivati da konkurentska prodajna služba cilja prvo na najbolje

[Tue Aug 12 10:40:58 2003]
Time-chart of implications for branch rationalization in retail banking
Vremenski grafikon implikacija za racionalizaciju podružnica u bankovnom poslovanju

[Tue Aug 12 10:42:07 2003]
are difficult questions that continue throughout what will be a painful
su teška pitanja koja se protežu kroz ono što će postati bolna

[Tue Aug 12 10:45:09 2003]
The BBC will want to see a positive initial uptake of its high-quality programming,
BBC će htjeti vidjeti pozitivan početni aktivni unos svoga visoko-kvalitetnog programiranja,

[Tue Aug 12 11:05:40 2003]
These verbal descriptions of the strategic issues confronting these firms are
Ovi verbalni opisi strateških problema koji se suprostavljaju ovim tvrtkama su

[Tue Aug 12 11:09:32 2003]
These verbal descriptions of the strategic issues confronting these firms are
Ovi verbalni opisi strateških problema konfrontirajući ove tvrtke su

[Tue Aug 12 11:14:09 2003]
This is a highly simplified summary of the key numbers.
Ovo je visoko pojednostavljen sažetak ključnih brojeva.

[Tue Aug 12 11:22:41 2003]
Rival's sales volume
Količina prodane robe konkurenta

[Tue Aug 12 11:25:47 2003]
Rival's attack on the leading position of a pharmaceuticals supplier
Napad konkurenta na glavni položaj opskrbljivača farmaceutskim proizvodima

[Tue Aug 12 11:31:41 2003]
It also focuses on the absolute numbers, rather than ratios like market share.
Također je usredotočen na apsolutne brojeve, radije nego na omjere poput udjela na tržištu.

[Tue Aug 12 11:39:20 2003]
This retail bank case also illustrates why it can be vital to understand the time-path of history - firms frequently have inside or around them the conditions that are already driving their trajectory into the future.
Ovaj bankovni slučaj također ilustrira zašto je važno razumjeti vremensku putanju povijesti - tvrtke često imaju unutar sebe ili oko sebe uvjete koji već vode u njihovu budućnost.

[Tue Aug 12 12:27:24 2003]
It is important to appreciate that such time-paths as Figure 1.1 are not forecasts, and there is little to be gained by devoting analytical effort to getting them "right".
Važno je priznati da takve vremenske putanje kao na Slici 1.1 nisu prognoze, i ne može se mnogo toga dobiti ulažući analitički napor kako bi ih se "ispravilo".