NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Jul 30 15:16:18 2003]
These attributes were tracked as the cars embodying them moved from the design stage to market, age, and are then retired, dismantled, and shredded
Ovi atributi su bili praćeni kako je automobil koji ih je sadržavao prelazio iz faze dizajniranja do faze tržišta, starenja, povlačenja, rastavljanja, i uništavanja

[Wed Jul 30 15:21:42 2003]
To gather the required data, Zamudio-Ramirez conducted interviews with various actors, including carmakers, dismantlers, shredders, and industry analysts and made extensive use of various auto and recycling industry databases.
Da bi prikupio potrebne podatke, Zamudio-Ramirez je obavio intervjue s različitim sudionicima, uključujući proizvođače automobila, rastavljače dijelova, vlasnike auto-otpada, i industrijske analitičare i iscrpno se koristio različitim bazama podataka vezanima uz automobile i reciklažnu industriju.

[Wed Jul 30 15:22:19 2003]
Some of the data required, such as age-dependent scrap rates for cars, were relatively easy to gather.
Neke od od potrebnih podataka, kao na primjer stope otpada za automobile ovisno o starosti, bilo je prilično lako prikupiti.

[Wed Jul 30 15:23:12 2003]
Other key parameters were not.
Drugi ključni parametri su bili kompliciraniji.

[Wed Jul 30 15:24:52 2003]
Two critical relationships in the model are the supply curves for recovered parts and recovered materials.
Dva kritična odnosa u modelu su krivulje ponude za obnovljene dijelove i obnovljene materijale.

[Wed Jul 30 15:24:52 2003]
That is, how will the number of parts recovered by dismantlers vary as the price they can get and the costs of recovery vary?
To jest, kako će broj obnovljenih dijelova varirati s variranjem cijena obnavljanja?

[Wed Jul 30 15:27:21 2003]
Estimating the parts supply curve is a daunting problem.
Procjenjivanje krivulje zalihe dijelova je ogroman problem.

[Wed Jul 30 15:28:39 2003]
The principal cost of recovery is the labor time required to remove a part.
Najveću cijenu kod obnavljanja ima vrijeme rada potrebno da se ukloni dio.

[Wed Jul 30 15:31:09 2003]
But the time required to remove a given part depends on how many other parts must be removed first.
Ali vrijeme potrebno za uklanjanje određenog dijela ovisi o tome koliko drugih dijelova mora biti uklonjeni prije toga.

[Wed Jul 30 15:31:43 2003]
These precedence relationships depend on the design of the car and the value of the intervening parts (can the seat be ripped out quickly to get at a valuable part under it or must it be removed carefully?
Ovi odnosi prioriteta ovise o dizajnu automobila i o vrijednosti uključenih dijelova (može li se sjedište brzo izvaditi kako bi se došlo do vrijednog dijela ispod njega, ili se sjedalo mora pažljivo maknuti?

[Wed Jul 30 15:33:59 2003]
Should workers get at a part from in front or behind?)
Trebaju li radnici doći do dotičnog dijela sprijeda ili straga?)

[Wed Jul 30 15:36:40 2003]
To estimate these relationships Zamudio-Ramirez worked at the Vehicle Recycling Partnership, a consortium of the Big Three US automakers, dismantlers, and the recycling industry.
Da bi procijenio ovaj odnos Zamudio-Ramirez je radio u Partnerstvu za reciklažu vozila (Vehicle Recycling Partnership), konzorciju Velike Trojke američkih proizvođača automobila, rastavljača dijelova, i reciklažne industrije.

[Wed Jul 30 15:39:24 2003]
The Vehicle Recycling Partnership assembled a comprehensive database of part removal times by completely disassembling a variety of late model cars.
Partnerstvo za reciklažu vozila složilo je sveobuhvatnu bazu podataka o vremenu utrošenom na uklanjanje dijelova tako što su sasvim rastavili različite novije modele automobila.

[Wed Jul 30 15:40:23 2003]
Zamudio-Ramirez and his colleague Andrew Spicer then developed an optimization model to estimate the supply curve for parts recovery as functions of part and materials prices, labor costs, and the design of the vehicles.
Zamudio-Ramirez i njegov kolega Andrew Spicer tada su razvili optimizacijski model kako bi procjenili krivulju ponude za obnovu dijelova kao funkcije cijena dijelova i materijala, cijena rada, i dizajna vozila.

[Wed Jul 30 15:40:23 2003]
The optimization model determined the number of parts worth recovering and the
Optimizacijski model odredio je broj dijelova vrijednih popravljanja i

[Wed Jul 30 15:41:16 2003]
Estimating the parts supply curve is a daunting problem.
Prosudbeni dio krivulja ponude je zastrašujući problem.

[Wed Jul 30 15:41:19 2003]
The principal cost of recovery is the labor time required to remove a part.
Glavna cijena obnavljanja je radničko vrijeme potrebni za ukloni dio.

[Wed Jul 30 15:41:25 2003]
But the time required to remove a given part depends on how many other parts must be removed first.
Ali vrijeme potrebni za uklone s obzirom na dio ovisi o koliko drugim dijelovima moraju biti uklonjeni prvo.

[Wed Jul 30 15:44:02 2003]
The optimization model determined the number of parts worth recovering and the optimal dismantling order for any set of prices, labor costs, and design parameters - the supply curve for recovered parts.
i optimalan redoslijed rastavljanja za bilo koji set cijena, troškova rada, i parametara dizajna - krivulju ponude za obnovljene dijelove.

[Wed Jul 30 15:46:04 2003]
The results of the optimization model were then embedded in the simulation model.
Rezultati optimizacijskog modela zatim su usađeni u simulacijski model.

[Wed Jul 30 15:46:04 2003]
As the design parameters for cars change and the removal time for key parts falls, the estimated supply curve responds by realistically increasing the number and types of parts recovered
Kako se nacrtni parametri za automobile mijenjaju, a vrijeme uklanjanja ključnih dijelova opada, procijenjena krivulja ponude realistično povećava broja i vrste obnovljenih dijelova

[Wed Jul 30 16:50:25 2003]
Though the stock and flow structure in Figure 619 is simplified and does not show any of the feedback structure determining the various flows from the full model, it illustrates the response of the automobile and materials markets to policies designed to increase recycling of cars.
Iako je struktura stoka i toka na slici 619 pojednostavljena i ne pokazuje nikakvu povratnu strukturu koja bi odredila različite tokove od potpunog modela, ona pokazuje reakciju tržišta automobila i materijala na strategije namijenjene porastu recikliranja automobila.

[Wed Jul 30 16:53:00 2003]
First consider the effect of a design for disassembly (DFD) program designed to increase the part recovery rate and reduce the amount of fluff ending up in landfills.
Prvo razmotrimo učinak programa dizajna za rastavljanje (DFD - "design for disassembly") stvorenog za povećanje stope obnavljanja dijelova i smanjenje količine starog željeza koje završava na skladištima otpada.

[Wed Jul 30 16:53:04 2003]
DFD can reduce the labor cost of part recovery through better design, different choice of part fasteners, improved selection and labeling of materials, and other techniques.
DFD može sniziti troškove obnavljanja dijelova kroz bolji dizajn, drugačiji izbor spojeva dijelova, poboljšani odabir i označavanje materijala, i druge tehnike.

[Wed Jul 30 16:53:05 2003]
The first effect is.
Prvi učinak je.

[Wed Jul 30 16:57:46 2003]
There is a lag of at least several years between the time an automaker starts a DFD program and the time the first cars designed to those specs roll off the assembly line.
Tu dolazi do zaostajanja od najmanje nekoliko godina od vremena kada proizvođač automobila započne s DFD programom i vremena kada prvi automobili dizajnirani prema tim načelima pređu preko proizvodne trake.

[Wed Jul 30 17:00:15 2003]
The average car in the United States stays on the road for about a decade, and new cars have very low scrap rates (most of these are wrecks declared total losses by insurance companies).
Prosječan automobil u Sjedinjenim Američkim Državama ostaje na cesta otprilike deset godina, a novi automobili imaju vrlo nisku stopu otpada (većina njih su olupine proglašene potpunim gubitkom u osiguravajućim društvima).

[Wed Jul 30 17:00:15 2003]
Only after a delay of many years will the stock of recycling-ready cars be large enough and old enough for them to constitute a significant fraction of the scrapped cars purchased by dismantlers
Samo nakon dugogodišnjeg odgađanja će stok automobila spremnih za recikliranje biti dovoljno velik i dovoljno star da bi tvorio značajan dio odbačenih automobila kupljenih od strane rastavljača dijelova

[Wed Jul 30 17:02:36 2003]
What then happens?
Što tada događa?

[Wed Jul 30 17:04:33 2003]
Manufacturers expected DFD would eventually cause part and material recovery to rise, permanently reducing the flow of materials to landfills.
Proizvođači su očekivali da će DFD s vremenom potaknuti porast stope obnavljanja dijelova i materijala, trajno smanjujući tok materijala prema skladištima otpada.

[Wed Jul 30 17:06:09 2003]
Instead, the model suggests the next effect will be a glut of used parts, as the part recovery rate rises above the used parts usage rate.
Umjesto toga, model sugerira da će sljedeći učinak biti zasićenost tržišta rabljenim dijelovima, kad stopa obnavljanja dijelova premaši stopu korištenja rabljenih dijelova.

[Wed Jul 30 17:08:11 2003]
As parts inventories build, the price dismantlers can get for used parts falls.
Kako zalihe dijelova rastu, cijena koju rastavljači dijelova mogu dobiti za rabljene dijelove pada.

[Wed Jul 30 17:09:59 2003]
The number of parts that can be economically recovered drops, and the dismantling rate drops back.
Broj dijelova koji se mogu jeftino obnoviti se smanjuje, pa stopa rastavljanja dijelova opada.

[Wed Jul 30 17:12:57 2003]
Prices continue to fall until the number of parts recovered falls enough to balance the used parts usage rate.
Cijene nastavljaju padati dok broj obnovljenih dijelova ne padne dovoljno nisko da uravnoteži stopu korištenja rabljenih dijelova.

[Wed Jul 30 17:13:27 2003]
The part usage rate may rise, stimulated by lower prices, but unless the demand for used parts is highly price elastic, the part recovery rate will drop back close to its original rate prior to DFD.
Stopa korištenja dijelova može rasti, stimulirana nižim cjenama, ali ukoliko potražnja za rabljenim dijelovima ne bude izrazio fleksibilna u pogledu cijena, stopa obnavljanja dijelova će pasti na razinu svoje početne stope prije DFD-a.

[Wed Jul 30 17:19:26 2003]
The demand for used parts is likely to be rather insensitive to price.
Potražnja za rabljenim dijelovima će vrlo verojatno biti prilično neosjetljiva na cijenu.

[Wed Jul 30 17:21:30 2003]
Automakers and third-party producers of replacement parts will be reluctant to lose the lucrative parts market and may be able to prohibit the use of recovered parts by authorized service centers or for warranty repairs or compete on price.
Proizvođači automobila i trećerazredni proizvođači rezervnih dijelova neće rado izgubiti unosno tržište dijelova pa bi mogli zabraniti korištenje obnovljenih dijelova u ovlaštenim servisnim centrima ili za popravak pod garancijom, ili će konkurirati u cijeni.

[Wed Jul 30 17:21:30 2003]
If the demand for used parts is inelastic, the principal effect of DFD might simply be to depress the price of used parts, offsetting most of the benefit of improved design
Ako je potražnja za rabljenim dijelovima nefleksibilna, glavni učinak DFD-a mogao bi jednostavno sniziti cijenu rabljenih dijelova, nadoknađujući najveći dio koristi od poboljšanog dizajna

[Wed Jul 30 17:25:45 2003]
Now consider the effect of a trend toward smaller, lighter cars with significantly higher plastic content and less steel and metal.
Sada razmotrimo učinak trenda prema manjim, lakšim automobilima sa znatno većim plastičnim sadržajem i manje čelika i metala.

[Wed Jul 30 17:25:53 2003]
Such changes are promoted to improve fuel economy, increase part recoverability, and decrease the quantity of fluff ending up in landfills.
Takve promjene se promiču radi poboljšane štednje goriva, povećanje obnovljivosti dijelova, te smanjenja količine starog željeza koje završava na skladištima otpada.

[Wed Jul 30 17:26:38 2003]
However, the stock and flow structure may cause the
Međutim, struktura stoka i toka može uzrokovati

[Wed Jul 30 17:26:46 2003]
impact of such policies to be counter to their intent.
da učinak takvih strategija bude protivan njihovoj namjeri.

[Wed Jul 30 17:28:36 2003]
The auto industry is a significant consumer of steel.
Automobilska industrija je značajan potrošač čelika.

[Wed Jul 30 17:29:07 2003]
When new cars begin to use less, the recovery of steel from shredding of old hulks continues at the prior rate.
Kada ga novi automobili počnu manje koristiti, povrat čelika uništavanjem starih trupova automobila nastavit će se prvobitnim tempom.

[Wed Jul 30 17:29:39 2003]
The price of scrap metal will fall, reducing shredder profitability.
Cijena metalnog otpada će pasti, smanjujući isplativost auto-otpada.

[Wed Jul 30 17:29:39 2003]
The number of hulks shredded and the quantity of
Broj uništenih trupova automobila i količina

[Wed Jul 30 17:32:01 2003]
metals recovered may fall, and the volume of fluff disposed in landfills may actually rise
povraćenog metala mogla bi pasti, a količina starog željeza odloženog na skladištima otpada mogla bi zapravo porasti

[Wed Jul 30 17:34:58 2003]
Further, once the scrap rate of cars with reduced steel content increases, shredder profit can fall further.
Nadalje, jednom kada stopa otpada automobila sa smanjenim čeličnim sadržajem poraste, zarada auto-otpada će još više padati.

[Wed Jul 30 17:36:52 2003]
With less steel and nonferrous content, shredder revenue per hulk falls, while the fixed costs of shredding remain the same.
S manjim sadržajem čelika i obojenih metala, prihod auto-otpada po trupu automobila pada, dok fiksni troškovi uništavanja ostaju isti.

[Wed Jul 30 17:40:10 2003]
Zamudio-Ramirez found that a sustained increase in the plastic content of cars, as expected, would increase the fraction of materials recovered by dismantlers.
Zamudio-Ramirez je otkrio da stalan porast plastičnog sadržaja automobila, kako je i očekivao, povećava udio materijala obnovljenih od strane rastavljača dijelova.

[Wed Jul 30 17:40:10 2003]
But cars with less recyclable metal could also depress hulk prices enough to cut shredder profit, decrease the shredding rate, and actually increase the number of abandoned cars and the amount of fluff buried in landfills
Ali i automobili s manje reciklažnog metala mogli bi također sniziti cijene trupova dovoljno da smanje zaradu auto-otpada, smanje stopu uništavanja, i zapravo povećaju broj napuštenih automobile i količinu starog željeza natrpanog na skladištima otpada

[Thu Jul 31 11:19:49 2003]
The stock and flow map helps illustrate the long delays between a change in the design of cars and the flows of old cars to landfills.
Mapa stoka i toka pomaže oslikati duge zastoje između promjene u dizajnu automobila i tokova starih automobila u skladišta otpada.

[Thu Jul 31 11:20:48 2003]
By making the stocks of recovered parts and materials explicit, it is easier to see that there is imperfect coordination between inflows and outflows, leading to potential imbalances and
Čineći stokove obnovljenih dijelova i materijala eksplicitnima, lakše je uvidjeti da postoji nesavršena koordinacija između pritjecanja i istjecanja, koja dovodi do potencijalne neravnoteže i

[Thu Jul 31 11:21:37 2003]
changes in prices that invalidate the assumptions behind recycling programs.
promijena u cijeni, što osporava pretpostavke o programima recikliranja.

[Thu Jul 31 11:23:05 2003]
Institutional structures such as requirements that service centers use new replacement parts can overwhelm the logic of the market.
Institucionalne strukture poput zahtjeva da servisni centri koriste nove rezervne dijelove mogu svladati logiku tržišta.

[Thu Jul 31 11:23:30 2003]
Market mechanisms, even when present, are not likely to work smoothly, possibly leading to instability and inefficiency.
Tržišni mehanizmi, čak i kada su prisutni, vjerojatno neće teći glatko, i mogu dovesti do nestabilnosti i neefikasnosti.

[Thu Jul 31 11:33:42 2003]
Similar dynamics have already been observed in the market for recycled paper (Taylor 1999).
Slična dinamika već je bila uočena na tržištu recikliranog vrijednosni papira (Taylor 1999).

[Thu Jul 31 11:34:53 2003]
Supply side steps to increase recyclability alone are not likely to be effective unless matched by policies to increase the usage of recovered parts and materials.
Sami iskoraci zaliha radi povećanja reciklirabilnosti vjerojatno neće biti učinkoviti osim ako nisu usklađeni sa strategijama za porast upotrebe obnovljenih dijelova i materijala.

[Thu Jul 31 11:34:53 2003]
The collection of recyclable materials and the actual recycling of those materials aren't the same thing.
Sakupljanje reciklažnih materijala i stvarno recikliranje tih materijala nisu isto.

[Thu Jul 31 11:36:14 2003]
This chapter introduced the stock and flow concept.
Ovo poglavlje je uvelo koncept stoka i toka.

[Thu Jul 31 11:40:03 2003]
Stocks accumulate their inflows less their outflows.
Stokovi sakupljaju svoja pritjecanja manje nego svoja istjecanja.

[Thu Jul 31 11:44:04 2003]
Stocks are the states of the system upon which decisions and actions are based, are the source of inertia and memory in systems, create delays, and generate disequilibrium dynamics by decoupling rates of flow.
Stokovi su stanja sustava u kojima se temelje odluke i postupci, oni su izvor inercije i memorije u sustavima, oni stvaraju zastoje, i generiraju dinamiku neravnoteže pomoću odvajanja stopa toka.

[Thu Jul 31 11:44:39 2003]
The diagramming notation for stocks and flows can be used with a wide range of audiences and makes it easier to relate a causal diagram to the dynamics of the system.
Dijagramsko označavanje stokova i tokova može se koristiti na velikoj populaciji i olakšava povezivanje uzročnog dijagrama s dinamikom sustava.

[Thu Jul 31 11:45:10 2003]
Stocks accumulate (integrate) their inflows less their outflows.
Stokovi gomilaju (ujedinjuju) svoja pritjecanja manje nego svoja istjecanja.

[Thu Jul 31 11:45:50 2003]
Equivalently, the rate of change of a stock is the total inflow less the total outflow.
Isto tako, stopa promjene stoka je ukupno pritjecanje manje nego ukupno istjecanje.

[Thu Jul 31 11:46:27 2003]
Thus a stock and flow map corresponds exactly to a system of integral or differential equations.
Prema tome, mapa stoka i toka točno odgovara sustavu integralnih ili diferencijalnih jednadžbi.

[Thu Jul 31 11:46:27 2003]
However, stock and flow maps are much easier to work with and explain
Međutim, mnogo je lakše raditi s mapama stoka i toka i objasniti

[Thu Jul 31 11:53:25 2003]
There are several ways to identify the stocks in systems.
Postoji nekoliko načina za identificiranje stokova u sustavima.

[Thu Jul 31 11:54:02 2003]
In the snapshot test you imagine freezing the system at a moment of time-the measurable quantities (physical, informational, and psychological) are the stocks, while flows are not instantaneously observable or measurable.
U snapshot testu zamišljate zamrzavanje sustava u jednom trenutku - mjerne veličine (fizičke, informacijske, i psihološke) su stokovi, dok tokovi nisu odmah uočljivi ili mjerljivi.

[Thu Jul 31 11:54:35 2003]
Units of measure can also help identify stocks and flows.
Mjerne jedinice mogu također pomoći pri identificiranju stokova i tokova.

[Thu Jul 31 11:55:04 2003]
If a stock is measured in units, its flows must be measured in
Ako se stok mjeri u jedinicama, njegovi tokovi se moraju mjeriti u

[Thu Jul 31 11:55:04 2003]
units per time period
jedinicama po vremenskom intervalu

[Thu Jul 31 11:58:53 2003]
Stocks existing in series in a network can be aggregated together if they are short-Iived relative to the time horizon and dynamics of interest.
Serijski stokovi u mreži mogu se zajedno nagomilati ako su kratkotrajni u odnosu na vremenski obzor i dinamiku interesa.

[Thu Jul 31 11:58:53 2003]
Multiple parallel activities can be aggregated into a single stock and flow network if the activities are governed by similar decision processes and utilize similar resources and if the
Višestruke paralelne aktivnosti se mogu nagomilati u jedinstvenu mrežu stoka i toka ako su aktivnosti vođene sličnim odlukama obrade i ako koriste slične resurse, te ako

[Thu Jul 31 12:02:43 2003]
and utilize similar resources and if the residence times of the items in the stocks is similar enough for the purpose of your model.
je vrijeme boravka proizvoda u stokovima dovoljno slično svrsi vašeg modela.

[Thu Jul 31 12:04:17 2003]
Sources and sinks for the flows in a system have infinite capacity, unlike stocks in the real world, and thus represent the boundary of the model.
Izvori i izljevi za tokove u sustavu imaju beskrajan kapacitet, za razliku od stvarnih stokova, i stoga predstavljaju granicu modela.

[Thu Jul 31 12:04:38 2003]
Modelers should always challenge these boundary assumptions, asking if the assumption of infinite supply for sources and infinite absorption capacity for sinks is appropriate
Modelatori uvijek trebaju izazvati ove granične pretpostavke, pitajući se da li pretpostavka beskrajnih zaliha za izvore i beskrajne sposobnosti upijanja za izljeve odgovara

[Thu Jul 31 12:04:38 2003]
relative to the model purpose
s obzirom na svrhu modela