NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jul 22 15:18:36 2003]
The rate of interest remaining payable by the beneficiary may not be lower than 3 %.
Kamatna stopa koje ostaje naplativa od strane korisnika ne smije biti manja od 3 %.

[Tue Jul 22 15:19:34 2003]
Member States may grant this aid, in whole or in part, in the form of a capital subsidy or of deferred repayments ;
Države članice mogu odobriti ovu pomoć, u cjelini ili djelomično, u obliku glavne subvencije ili plaćanja uz odgodu;

[Tue Jul 22 15:19:34 2003]
or they may combine the two forms
također postoji mogućnost kombiniranja ova dva oblika

[Tue Jul 22 15:23:53 2003]
However, the Council, acting on a proposal from the Commission and voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty, may authorize a Member State, for a specified period:
Međutim, Vijeće, postupajući prema prijedlogu Komisije i glasajući kako propisano Člankom 43 (2) Ugovora, može ovlastiti Državu Članicu, tijekom određenog razdoblja:

[Tue Jul 22 15:23:53 2003]
- to grant interest rate subsidies exceeding 5 %, if such action is warranted by the situation of the capital market in that Member State
- da dodjeljuje subvencije kamatnih stopa većih od 5 %, ako je takav postupak opravdan stanjem tržišta kapitala u toj Državi Članici

[Tue Jul 22 15:25:00 2003]
to lower the minimum rate payable by the beneficiary to 2 % in certain regions
da smanji minimalnu stopu plaćanja od strane korisnika do 2 % u određenim regijama

[Tue Jul 22 15:32:26 2003]
Where the development plan provides for the purchase of cattle or sheep, the granting for the purchase of such livestock of the aids provided for in Article 8 (1) (b) and (c) shall be subject to the condition that the proportion of sales from the cattle and sheep enterprises on completion of the development plan will be greater than 60 % of the total sales of the business
Gdje razvojni program propisuje kupnju stoke ili ovaca, odobravanje kupnje takve stoke iz sredstava pomoći osiguranih Člankom 8 (1) (b) i (c) biti će uvjetovani time da dio od prodaje stoke i ovaca po dovršetku razvojnog plana bude veći od 60 % ukupne prodaja u poslovanju

[Tue Jul 22 15:37:01 2003]
Where the development plan provides for an investment in pig farming, the granting under Article 8 (1) (b) or (c) of the incentives to that investment shall be subject to the condition that the investment is of at least 10 000 units of account but does not exceed 40 000 units of account and that the farm will be capable on completion of the plan of producing at least 35 % of the feedingstuffs consumed by the pigs
Gdje razvojni plan propisuje ulaganje u svinjogojstvo, dodjeljivanje poticaja prema članku 8 (1) (b) ili (c) u svrhu toga ulaganje biti će uvjetovano time da ulaganje iznosi najmanje 10 000 obračunskih jedinica ali da ne premašuje 40 000 obračunskih jedinica, te da poljoprivredno gospodarstvo bude sposobno nakon završetka plana proizvoditi najmanje 35 % hrane za svinje

[Tue Jul 22 15:39:34 2003]
In the case of joint production by more than one farm, this condition shall be satisfied if any one or more of the farms involved is capable of producing 35 % of the feedingstuffs
U slučaju zajedničke proizvodnje od strane više od jednog poljoprivrednog gospodarstva, ovaj uvjet će biti zadovoljen ako bilo koje uključeno poljoprivredno gospodarstavo može proizvesti 35 % hrana

[Tue Jul 22 15:41:30 2003]
In respect of poultry and eggs the granting of the incentives provided for in Article 8 (1) (b) and (c) shall be subject to a subsequent decision by the Council, acting on a proposal from the Commission and voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty
S obzirom na perad i jaja, dodjeljivanje poticaja osiguranih Člankom 8 (1) (b) i (c) biti će podvrgnuto naknadnoj odluci Vijeća, postupajući prema prijedlogu Komisije i glasajući kako je predviđeno u Članku 43 (2) Ugovora

[Tue Jul 22 15:53:25 2003]
Where it is provided in the development plan that the farm will concentrate on the production of beef, veal, mutton or lamb, the incentives provided for in Article 8 shall be supplemented by the granting of a guidance premium.
Ako je predviđeno razvojnim planom da će se poljoprivredno gospodarstvo usredotočiti na proizvodnju govedine, teletine, ovčetine ili janjetine, poticaji osigurani Člankom 8 biti će dopunjeni odobrenjem vodeće premije.

[Tue Jul 22 15:53:25 2003]
The amount of this premium shall be fixed before 15 September 1972 by the Council, acting upon a proposal from the Commission and voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty
Iznos ove premije biti će definiran prije 15 rujna 1972 od strane Vijeća, postupajući prema prijedlogu Komisije i glasajući kako propisano u Članku 43 (2) Ugovora

[Tue Jul 22 15:54:05 2003]
Other measures to assist farms
Ostale mjere pomoći poljoprivrednim gospodarstvima

[Tue Jul 22 15:55:10 2003]
Member States shall introduce a system of incentives to encourage the keeping of accounts on farms
Države članice će uvesti sustav poticaja kako bi potaknule vođenje računa na poljoprivrednim gospodarstvima

[Tue Jul 22 15:57:56 2003]
Where in a Member State more than 70 % of farms operated by way of main occupation already keep accounts satisfying the provisions of paragraph 2, that Member State shall not be obliged to introduce such a system
Ako u Državi Članici više od 70 % poljoprivrednih gospodarstava koja funkcioniraju kao glavno zanimanje već vodi račune i tako zadovoljavaju odredbe paragrafa 2, ta Država Članica neće biti obvezna uvesti takav sustav

[Tue Jul 22 16:02:35 2003]
The system shall involve granting to farmers whose main occupation is farming and who apply therefor and aid of 450 units of account, spread over at least the first four years during which management accounts are kept on their farms
Sustav će uključivati dodjeljivanje poljoprivrednicima čije je glavno zanimanje poljodjelstvo i koji se prijave za poticaj potporu od 450 obračunskih jedinica, raspoređenu tijekom najmanje prve četiri godine u toku kojih su se vodili računi poslovanja na poljoprivrednim gospodarstvima

[Tue Jul 22 16:03:27 2003]
The keeping of accounts shall:
Vođenje računa će obuhvaćati

[Tue Jul 22 16:03:55 2003]
(a) comprise:
Vođenje računa će obuhvaćati:

[Tue Jul 22 16:03:55 2003]
- the preparation of annual opening and closing valuations
- pripremu godišnjeg početni i završnih procjena

[Tue Jul 22 16:05:25 2003]
the systematic and regular recording over the accounting year of the various transactions in cash or in kind concerning the farm business
sustavno i redovito bilježenje tijekom računovodstvene godine različitih transakcija gotovinom ili u naravi vezano uz poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva

[Tue Jul 22 16:08:58 2003]
conclude with the presentation each year of:
zaključiti svaku godinu s prikazom:

[Tue Jul 22 16:08:58 2003]
- a description of the general characteristics of the farm business, and in particular of the factors of production employed
- opisa općih karakteristika poslovanja poljoprivrednog gospodarstva, i posebice faktora primijenjene proizvodnje

[Tue Jul 22 16:10:12 2003]
a detailed balance sheet (assets and liabilities) and trading account (expenditure and income)
detaljnu bilancu stanja (aktiva i pasiva) i trgovinsko konto (izdaci i prihod)

[Tue Jul 22 16:13:35 2003]
the necessary data, including in particular the earned income per man-work unit and the farmer's income, for assessing the efficiency of the management of the farm business as a whole and the profitability of the main enterprises of the business
potrebne podatke, posebice uključujući zarađeni dohodak po ljudskoj radnoj jedinici i prihod poljoprivrednika, radi procjene uspješnosti upravljanja poslovanjem poljoprivrednog gospodarstva u cjelini, te isplativosti glavnih poslovnih inicijativa

[Tue Jul 22 16:20:37 2003]
Where a farm is chosen by the authorities appointed by Member States for the collection of accountancy data for purposes of information and scientific study, in particular within the framework of the EEC accountancy data network, and the farmer is in receipt of aid as provided for in paragraph 1, he must undertake to make available to those authorities, under conditions of anonymity, the accountancy data relating to his farm
Ako je poljoprivredno gospodarstvo izabrano od strane državnih tijela koja su imenovale Države Članice za prikupljanje računovodstvenih podataka u svrhu proučavanja podataka i znanstvenih istraživanja, naročito u sklopu računovodstvene mreže podataka Europske ekonomske zajednice, a poljoprivrednik prima potporu kako je navedeno u odlomku 1, on mora staviti na raspolaganje tim državnim tijelima, u anonimnim uvjetima, računovodstvene podatke vezane uz njegovo poljoprivredno gospodarstvo

[Tue Jul 22 16:28:09 2003]
Member States shall on request grant to any recognized group having as its object mutual aid between farms, a more rational common use of agricultural investments, or group farming operations, a launching aid as a contribution to management costs.
Države članice će na zahtjev odobriti bilo kojoj priznatoj grupi čiji je cilj uzajamna pomoć među poljoprivrednim gospodarstvima, racionalnije zajedničko korištenje poljoprivrednih investicijskih sredstava, ili grupnih poljoprivrednih poslovanja, početnu pomoć kao prilog troškovima upravljanja.

[Tue Jul 22 16:30:37 2003]
The amount of such aid shall be not less than 2500 units of account and not more than 7500 units of account and shall be fixed according to the number of participants and to the work carried out jointly.
Iznos takve pomoći neće biti manji od 2500 obračunskih jedinica, niti veći od 7500 obračunskih jedinica, te će biti utvrđen u skladu s brojem sudionika i u skladu sa zajednički obavljenim radom.

[Tue Jul 22 16:30:37 2003]
The legal form which such groups shall take and the provisions governing cooperation between members shall be determined by Member States
Pravni oblik koji će imati takve grupe i odredbe koje će odrediti suradnju među članovima biti će određene od strane Država Članica

[Tue Jul 22 16:33:50 2003]
With a view to promoting the modernization of farms coming within Article 2, through schemes for irrigation or for land reparcelling and works related thereto, Member States shall
S ciljem promicanja modernizacije poljoprivrednih gospodarstava koja pripada pod okvir Članka 2, putem plana navodnjavanja ili komasacije zemljišta te poslova vezanih uz nju, Države Članice će

[Tue Jul 22 16:36:14 2003]
introduce special systems of national aids, comprising additional incentives to promote modernization of farms coming within Articles 2 and 4 and to encourage the cessation of farming
uvesti posebne sustave nacionalne pomoći, koji će obuhvaćati dodatne poticaje za promicanje modernizacije poljoprivrednih gospodarstava koja potpada pod okvir Članaka 2 i 4, te će poticati prestanak poljodjelstva

[Tue Jul 22 16:39:20 2003]
adapt their existing systems of aids for general structural improvement in such a way as to encourage land reparcelling and irrigation schemes fulfilling the condition laid down in paragraph 2
prilagoditi svoje postojeće sustave pomoći za opće strukturalno poboljšanje na način da potakne komasaciju zemljišta i planove navodnjavanja, i na taj način ispunjavajući uvjete izložene u odlomku 2

[Tue Jul 22 16:46:25 2003]
The Community shall contribute to the expenditure incurred by Member States for land reparcelling and works related thereto, and for irrigation, including any additional incentives introduced under the first indent of paragraph 1, provided that after completion of the land reallocation or irrigation scheme at least 40 % of the utilized agricultural area is to be worked by farms whose development plans have been approved, or that 70 % thereof is to be worked by farms which have reached the level of development laid down in Article 4 (1)
Zajednica će doprinijeti podmirivanju izdataka nastalih kod Država Članica za komasaciju zemljišta i radove vezane uz nju, te za navodnjavanje, uključujući bilo kakve dodatne poticaje uvedene u skladu s prvim indentom paragrafa 1, pod uvjetom da nakon dovršenja preraspodjele zemljišta ili plana navodnjavanja najmanje 40 % iskorištenog poljoprivrednog područja moraju obraditi poljoprivredna gospodarstva čiji razvojni planovi odobreni, ili da 70 % toga područja obrađuju poljoprivredna gospodarstva koja su dosegnula razinu razvoja određenog Člankom 4 (1)

[Tue Jul 22 16:49:25 2003]
Aids for investments on farms satisfying the conditions laid down in Articles 2 and 4 which exceed the amount laid down in Article 8 (2) shall be prohibited, with the exception of aids:
Pomoć za investicijska sredstva na poljoprivrednim gospodarstvima koja zadovoljavaju uvjete izložene u Člancima 2 i 4 , a koja premašuje iznos naveden u članku 8 (2) biti će zabranjena, izuzimajući pomoć za:

[Tue Jul 22 16:49:25 2003]
- for the construction of farm buildings
- izgradnju građevinskih objekata na poljoprivrednim gospodarstvima

[Tue Jul 22 16:51:12 2003]
for the transfer of farm buildings to new sites, where this is done in the public interest
premještaj građevinskih objekata poljoprivrednih gospodarstava na nove lokacije, gdje je to u javnom interesu

[Tue Jul 22 16:54:08 2003]
these exceptions being subject to paragraph 3 of this Article and to Articles 92 to 94 of the Treaty
ovi izuzeci podliježu odlomku 3 ovoga Članka i Člancima 92 do 94 Ugovora

[Tue Jul 22 16:57:44 2003]
As regards investments on other farms and without prejudice to Article 92 (2) of the Treaty, Member States may grant aids only in so far as the interest remaining payable by the beneficiary, or the equivalent of that interest if the aid is given in another form, amounts to not less than 5 % per year
Što se tiče investicija na ostalim poljoprivrednim gospodarstvima i bez utjecaja na Članak 92 (2) Ugovora, Države Članice mogu odobriti pomoć samo ukoliko preostale naplative kamate korisnika, ili iznos ekvivalentan tim kamatama ako je pomoć dodijeljena u nekom drugom obliku, ne iznosi manje od 5 % godišnje

[Tue Jul 22 17:09:10 2003]
Member States may introduce systems of special aids in certain regions where the maintenance of a minimum level of population is not assured and where a minimum amount of farming is essential in view of the need to conserve the countryside;
Države članice mogu uvesti sustave posebne pomoći u određenim regijama gdje očuvanje minimalne razine populacije nije sigurno i gdje je minimalna količina poljodjelstva ključna za očuvanje pokrajine;

[Tue Jul 22 17:09:10 2003]
The Council, acting in accordance with the procedure laid down in Article 43 of the Treaty, shall lay down the criteria to be used in defining such regions and in applying such systems
Vijeće, djelujući u skladu s postupkom propisanim u Članku 43 Ugovora, će izložiti kriterije koji će se koristiti pri definiranju takvih regija i primjenjivanju takvih sustava

[Tue Jul 22 17:10:11 2003]
The following shall also be prohibited:
Sljedeće će također biti zabranjeno:

[Tue Jul 22 17:11:10 2003]
aids which do not satisfy the conditions laid down in Article 9
pomoć koji ne udovoljava uvjetima navedenima u Članku 9

[Tue Jul 22 17:12:43 2003]
The measures provided for by this Directive constitute common measures within the meaning of Article 6 (1) of Regulation (EEC) No 729/70
Mjere propisane ovom Uredbom čine zajedničke mjere u smislu Članka 6 (1) Propisa (EEC) Br. 729/70

[Tue Jul 22 17:13:28 2003]
The estimated time required for carrying out the common measures is ten years
Procijenjeno vrijeme potrebni za provedbu zajedničkih mjera iznosi deset godina

[Tue Jul 22 17:16:55 2003]
Five years after this Directive takes effect, the common measures shall be re-examined by the Council upon a proposal from the Commission
Pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, zajedničke mjere će biti iznova ispitane od strane Vijeća na prijedlog Komisije

[Tue Jul 22 17:18:26 2003]
The total contribution by the EAGGF to the cost of the common measures is estimated at 432 million units of account for the first five years
Ukupan doprinos EAGGF-a na trošak zajedničkih mjere promjenjuje se na 432 milijuna obračunskih jedinica za prvih pet godina

[Tue Jul 22 17:20:36 2003]
The provisions of Article 6 (5) of Regulation (EEC) No 729/70 shall apply to this Directive
Odredbe Članka 6 (5) Propisa (EEC) Br. 729/70 primijenit će se na ovu Uredbu

[Tue Jul 22 17:23:05 2003]
Member States shall forward to the Commission:
Države članice će uputiti Komisiji:

[Tue Jul 22 17:24:55 2003]
- drafts of all laws, regulations or administrative provisions which they propose to adopt in pursuance of this Directive, including those relating to Article 14;
- nacrte svih zakona, propisa ili administrativnih odredaba koje predlažu za usvajanje prema ovoj Uredbi, uključujući one vezane uz Članak 14;

[Tue Jul 22 17:24:55 2003]
- the texts of any provisions effectively implementing this Directive existing prior to the date on which it takes effect.
- tekstovi bilo kojih odredbi koje učinkovito primijenjuju ovu Uredbu, a koji su postojali prije datuma stupanja na snagu Uredbe.

[Tue Jul 22 17:28:40 2003]
When submitting pursuant to paragraph 1 drafts of laws, regulations or administrative provisions or the texts of existing provisions, Member States shall also submit an explanatory memorandum showing the relationship at regional level between the measure in question and economic and structural conditions
Prilikom podnošenja prema odlomku 1 nacrta zakona, propisa ili administrativnih odredaba, ili tekstova postojećih odredaba, Države Članice će također priložiti objašnjavajući dopis koji će pokazivati odnos na regionalnoj razini između dotičnih mjera i gospodarskih i strukturalnih uvjeta

[Tue Jul 22 17:34:35 2003]
The Commission shall examine drafts forwarded in accordance with the first indent of paragraph 1 for the purpose of determining whether, having regard to the objectives of this Directive and to the need for a proper connection between the various measures, such drafts comply with the Directive, and thus satisfy the conditions for financial contribution by the Community to common measures within the meaning of Article 15.
Komisija će pregledati nacrte upućene u skladu s prvim indentom odlomka 1 u svrhu određivanja da li, s obzirom na ciljeve ove Uredbe i na potrebu za pravilnom vezom među različitim mjerama, takvi nacrti udovoljavaju Uredbi, i na taj način zadovoljavaju uvjete za financijski doprinos od strane Zajednice za zajedničke mjere u smislu Članka 15.

[Tue Jul 22 17:34:35 2003]
Within two months following receipt of any draft the Commission shall, after consulting the Standing Committee on Agricultural Structure, issue an opinion thereon
Unutar dva mjeseci nakon primitka bilo kojeg nacrta Komisija će, nakon savjetovanja s Povjerenstvom za poljoprivredno ustrojstvo, objaviti mišljenje o tom nacrtu

[Tue Jul 22 17:36:09 2003]
Member States shall, on the adoption of any law, regulation or administrative provision as referred to in paragraph 3, forward the text thereof to the Commission
Države članice će, nakon usvajanja bilo kojeg zakona, propisa ili administrativne odredbe kako je navedeno u odlomku 3, uputiti Komisiji tekst istoga

[Tue Jul 22 17:41:11 2003]
With regard to provisions the texts of which are forwarded pursuant to the second indent of Article 17 (1) or to Article 17 (4), the Commission shall examine whether, having regard to the objectives of this Directive and to the need for a proper connection between the various measures, such provisions satisfy the conditions for financial contribution by the Community to common measures within the meaning of Article 15.
S obzirom na odredbe čiji tekstovi su upućeni prema drugom indentu Članka 17 (1) ili prema Članku 17 (4), Komisija će provjeriti da li, s obzirom na ciljeve ove Uredbe i na potrebu za pravilnom vezom među različitim mjerama, takve odredbe udovoljavaju uvjetima za financijski doprinos od strane Zajednice za zajedničke mjere u smislu Članka 15.

[Tue Jul 22 17:41:11 2003]
Within two months following receipt of any text, the Commission representative shall, after consulting the EAGGF Committee on the financial aspects of the provision, submit a draft decision thereon to the Standing Committee on Agricultural Structure
Unutar dva mjeseca nakon primitka bilo kojeg teksta, predstavnik Komisije će, nakon savjetovanja s Komisijom EAGGF-a o financijskim aspektima odredbe, predati nacrt odluke Povjerenstvu za poljoprivredno ustrojstvo

[Tue Jul 22 17:44:33 2003]
The Committee shall issue its opinion within a time limit to be fixed by the Chairman according to the urgency of the matters for examination.
Odbor će objaviti svoje mišljenje unutar vremenskog ograničenja koje će odrediti Predsjedatelj prema hitnosti predmeta za razmatranje.

[Tue Jul 22 17:44:41 2003]
It shall decide by a majority of twelve votes, the votes of Member States being weighted as laid down in Article 148 (2) of the Treaty.
Odbor će odlučiti većinskim glasom dvanaestorice, vaganjem glasova Država Članica kako je navedeno u Članku 148 (2) Ugovora.

[Tue Jul 22 17:44:41 2003]
The Chairman shall not vote
Predsjedatelj neće glasovati

[Tue Jul 22 17:45:56 2003]
The Commission shall adopt the decision.
Komisija će usvojiti odluku.

[Tue Jul 22 17:47:11 2003]
However, if the decision is not in accordance with the opinion issued by the Committee, it shall immediately be communicated to the Council.
Međutim, ako odluka nije u skladu s mišljenjem koje je objavio Odbor, to će odmah biti priopćeno Vijeću.

[Tue Jul 22 17:48:09 2003]
In that event, the Commission may defer application of the decision for a period not exceeding one month from the date of its communication.
U tom slučaju, Komisija može odgoditi primjenu odluke za period ne dulji od jednog mjeseca nakon datuma priopćenja.

[Tue Jul 22 17:48:09 2003]
The Council, voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty, may within that month adopt a different decision.
Vijeće, glasujući kako je propisano u Članku 43 (2) Ugovora, može tijekom toga mjeseca usvojiti drugu odluku.

[Tue Jul 22 17:55:32 2003]
The expenditure incurred by Member States for the purposes of any measure taken under Article 8 (1) (b), under the first subparagraph of Article 8 (2), or under Article 10, 11 or 12, shall be eligible for assistance from the Guidance Section of the EAGGF.
Troškovi nastali od strane Država Članica u svrhu bilo koje mjere poduzete prema članku 8 (1) (b), u skladu s prvim pododlomkom Članka 8 (2), ili prema članku 10, 11 ili 12, biti će prihvatljivi za pomoć od Odsjeka za savjetovanje EAGGF-a.

[Tue Jul 22 17:55:32 2003]
The Council, acting on a proposal from the Commission and voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty, may declare eligible the expenditure incurred by Member States for the purposes of measures taken under the second subparagraph of Article 8 (2)
Vijeće, postupajući prema prijedlogu Komisije i glasujući kako je propisano u Članku 43 (2) Ugovora, može proglasiti prihvatljivima troškove nastale od strane Država Članica u svrhu mjera poduzetih u skladu s drugim pododlomkom Članka 8 (2)

[Tue Jul 22 18:01:33 2003]
A proportion of Member States' expenditure referred to in Article 13 (2), calculated by reference to the agricultural area farmed, after completion of the land reallocation or irrigation scheme, by farms whose development plans have been approved, shall be eligible for assistance from the EAGGF, with the exception, however, of expenditure incurred in respect of:
Omjer izdataka Država Članica navedenih u Članku 13 (2), izračunatih prema poljoprivrednom području koje se obrađuje, nakon dovršetka preraspodjele zemljišta ili plana navodnjavanja, od strane poljoprivrednih gospodarstava čiji su razvojni planovi odobreni, biti će prihvatljiv za pomoć od EAGGF-a, izuzimajući, međutim, troškove nastale uslijed:

[Tue Jul 22 18:02:11 2003]
- any land clearance not offset by the reafforestation of an equivalent area;
- bilo kakvog krčenja zemljišta koje nije bilo učinjeno radi ponovnog pošumljavanja istovjetnog područja;

[Tue Jul 22 18:02:52 2003]
- installation of mains electricity;
- instaliranja električan vodova;

[Tue Jul 22 18:02:52 2003]
- the laying on of a drinking water supply
- postavljanja zaliha pitke vode

[Wed Jul 23 10:18:58 2003]
The Guidance Section of the EAGGF shall refund 25 % of the eligible expenditure to Member States.
Odsjek za savjetovanje EAGGF-a će refundirati 25 % prihvatljivih izdataka Državama Članicama.

[Wed Jul 23 10:19:00 2003]
However, the Community's contribution to the eligible expenditure referred to in paragraph 2 may not exceed 150 units of account per hectare for land reallocation and works related thereto, or 250 units of account per hectare for irrigation works.
Međutim, doprinos Zajednice prihvatljivim izdacima naveden u odlomku 2 ne smije premašivati 150 obračunskih jedinica po hektaru za preraspodjelu zemljišta i poslove vezane uz to, ili 250 obračunskih jedinica po hektaru za radove navodnjavanja.

[Wed Jul 23 10:19:43 2003]
Detailed rules for applying paragraph 3 shall be adopted according to the procedure laid down in Article 13 of Regulation (EEC) No 729/70
Detaljna pravila za primjenu odlomka 3 biti će usvojena u skladu s postupku navedenim u članku 13 Propisa (EEC) Br. 729/70

[Wed Jul 23 10:22:50 2003]
Measures taken by Member States shall not be eligible to benefit from financial contribution by the Community unless a favourable decision under Article 18 has been given in respect of the provisions relating thereto
Mjere poduzete od strane Država Članica neće se moći financirati iz financijskog doprinosa Zajednice, osim ukoliko povoljna odluka prema Članku 18 nije donijeta s obzirom na odredbe koje se na nju odnose

[Wed Jul 23 10:25:05 2003]
Financial contribution by the Community shall be only in respect of eligible expenditure arising in connection with aids granted in pursuance of decisions taken after the date on which this Directive takes effect
Financijski doprinos od strane Zajednice odnosit će se samo na prihvatljive izdatke koji proistječu iz pomoći dodijeljene prema odlukama donijetima nakon datuma na koji ova Uredba stupi na snagu

[Wed Jul 23 10:26:51 2003]
Applications for reimbursement shall relate to expenditure incurred by Member States in the course of a calendar year and shall be submitted to the Commission before 1 July of the following year
Zahtjevi za naknadom će se odnositi na troškove nastale od Država Članica u tijeku kalendarske godine i biti će upućeni Komisiji prije 1 srpnja sljedeće godine

[Wed Jul 23 10:27:47 2003]
The granting of aid from the Fund shall be decided upon in accordance with Article 7 (1) of Regulation (EEC) No 729/70
Dodjeljivanje pomoći iz Fonda biti će odlučeno prema Članku 7 (1) Propisa (EEC) Br. 729/70

[Wed Jul 23 10:28:43 2003]
Payments on account may be authorized by the Commission
Uplate na račun mogu odobrene od strane Komisije

[Wed Jul 23 10:29:52 2003]
Detailed rules for applying this Article shall be adopted according to the procedure laid down in Article 13 of Regulation (EEC) No 729/70
Detaljna pravila za primjenu ovoga Članka biti će usvojena u skladu s postupkom navedenim u Članku 13 Propisa (EEC) Br. 729/70

[Wed Jul 23 10:35:38 2003]
Before 1 August in each year the national and Community measures in force relating to this Directive shall be examined in the context of an annual report which the Commission shall submit to the European Parliament and to the Council, and for which Member States shall send all necessary documentation to the Commission.
Prije 1 kolovoza svake godine, nacionalne i mjere Zajednice koje su na snazi, a vezano uz ovu Uredbu, biti će pregledane u kontekstu godišnjeg izvještaja koji će Komisija podnijeti Europskom Parlamentu i Vijeću, i za koje će Države Članice poslati svu potrebnu dokumentaciju Komisiji.

[Wed Jul 23 10:36:38 2003]
The Council shall evaluate the effects of such measures, taking into consideration the rate of structural development required to achieve the objectives of the common agricultural policy, their effect on the production objectives of the Community and on the harmonious development of the regions of the Community and the financial implications of the measures in question.
Vijeće će ocijeniti rezultate takvih mjera, uzimajući u obzir stopu strukturalnog razvoja potrebnog za postizanje ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, njihov učinak na ciljeve proizvodnje Zajednice i na skladan razvoj regija Zajednice te financijske posljedice dotičnih mjera.

[Wed Jul 23 10:36:38 2003]
If necessary, it shall, acting under the procedure laid down in Article 43 of the Treaty, adopt appropriate provisions
Po potrebi, Vijeće će, djelujući u skladu s postupkom navedenim u Članku 43 Ugovora, usvojiti odgovarajuće odredbe

[Wed Jul 23 10:39:10 2003]
In order to achieve the Community's objectives in respect of production, the Council, acting on a proposal from the Commission and voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty, may, in respect of certain sectors, amend or supplement the provisions of this Directive or suspend their application
Da bi se postigli ciljevi Zajednice s obzirom na proizvodnju, Vijeće može, postupajući prema prijedlogu Komisije i glasajući kako propisano Člankom 43 (2) Ugovora,, vezano uz određene sektore, izmijeniti ili dopuniti odredbe ove Uredbe, ili obustaviti njihovu primjenu

[Wed Jul 23 10:41:33 2003]
This Directive shall not affect the power of the Grand Duchy of Luxembourg, subject to Articles 92 to 94 of the Treaty, to maintain until 31 December 1975 at the latest in respect of the matters covered by this Directive, the national measures now in force
Ova Uredba neće utjecati na ovlasti Velikog Vojvodstva Luksemburg, prema Člancima 92 do 94 Ugovora, da održi najkasnije do 31 prosinca 1975 u odnosu na pitanja obuhvaćena ovom Uredbom, nacionalne mjere koje su trenutno na snazi

[Wed Jul 23 10:43:12 2003]
Member States may lay down additional conditions as regards the implementation of the measures of aid provided for in this Directive
Države članice mogu postaviti dodatne uvjete vezane uz provedbu mjera potpore osiguranih ovom Uredbom

[Wed Jul 23 10:44:47 2003]
Member States shall, within one year from the date of notification of this Directive, bring into force the measures necessary to comply therewith
Države članice će, u roku od jedne godine nakon datuma objave ove Uredbe, donijeti na snagu mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom

[Mon Jul 28 10:12:31 2003]
It is apparent from these experimentations that changing the value of the parameter b can have drastic consequences on the dynamics of this system, far more dramatic an impact than occurs when the parameter a is altered.
Vidljivo je iz ovih eksperimenata da mijenjanje vrijednosti parametra b može imati drastične posljedice na dinamiku ovog sustava, daleko dramatičniji utjecaj nego kada je parametar promijenjen.

[Mon Jul 28 10:12:59 2003]
Carry out some more experimentation with changes in the value of the parameter b.
Izvršite još neke eksperimente s promjenama vrijednosti parametra b.

[Mon Jul 28 10:12:59 2003]
What you should conclude is the following
Trebali biste zaključiti sljedeće

[Mon Jul 28 10:15:09 2003]
leads to the system converging on the equilibrium value
dovodi do toga da se sustav spaja na vrijednosti ravnoteže

[Mon Jul 28 10:16:47 2003]
leads to no fixed point.
ne dovodi ni do kakve fiksne točke.

[Mon Jul 28 10:16:47 2003]
(What does this imply about the graph of x(t + 1) against x(t)?)
(Što to govori o grafu x(t + 1) u odnosu na x(t)?)

[Mon Jul 28 10:17:35 2003]
leads to the system oscillating, but converging on the equilibrium value
dovodi do osciliranja sustava, ali se spaja na vrijednosti ravnoteže

[Mon Jul 28 10:18:55 2003]
leads to oscillations between two values, neither moving toward nor away from the equilibrium value
dovodi do oscilacija između dvaju vrijednosti, ne krećući se niti prema niti od vrijednosti ravnoteže

[Mon Jul 28 10:20:06 2003]
leads to oscillations which diverge further and further from the equilibrium value
dovodi do oscilacija koje se granaju sve dalje od vrijednosti ravnoteže

[Mon Jul 28 10:20:57 2003]
All these statements are true regardless of the initial value taken by the system (other than the equilibrium value)
Sve ove tvrdnje su istinite bez obzira na početnu vrijednost sustava (osim vrijednosti ravnoteže)

[Mon Jul 28 10:23:19 2003]
What began as a very simple linear model has led to a whole diversity of dynamic behaviour.
Ono što je započelo kao vrlo jednostavan linearni model dovelo je do niza različitih dinamičkih ponašanja.

[Mon Jul 28 10:24:35 2003]
It clearly illustrates that simply demonstrating that a model has an equilibrium point is not sufficient.
To jasno pokazuje da samo demonstriranje da model ima točku ravnoteže nije dovoljno.

[Mon Jul 28 10:25:08 2003]
It is vital to establish whether the system will converge or not converge on this equilibrium.
Od ključne je važnosti ustvrditi da li će se sustav spojiti ili ne pri ovoj ravnoteži.

[Mon Jul 28 10:25:08 2003]
It is essential to investigate the dynamics of the model
Najvažnije je ispitati dinamiku modela

[Mon Jul 28 10:26:24 2003]
The recursive system we have been analysing, represented here as
Rekurzivni sustav koji smo analizirali, prikazan je ovdje kao

[Mon Jul 28 10:28:27 2003]
can be expressed in a different way which is often very revealing about its t dynamics.
može se izraziti na drugi način koji često jasno otkriva njegovu t dinamiku.

[Mon Jul 28 10:28:52 2003]
If we subtract from both sides the same value, then we have not changed the characteristics of the system at all.
Ako oduzmemo od obiju strana istu vrijednost, tada uopće nismo promijenili karakteristike sustava.

[Mon Jul 28 10:29:58 2003]
In particular, the equilibrium value is unchanged and the stability/instability of the system is unchanged.
Poglavito, vrijednost ravnoteže je nepromijenjena i stabilnost/nestabilnost sustava je nepromijenjena.

[Mon Jul 28 10:29:58 2003]
Suppose, then, that we subtract from but sides the value x(t), then we have
Pretpostavimo, zatim, da oduzmemo od obaju strana vrijednosni x(t), tada imamo

[Mon Jul 28 10:32:49 2003]
This relationship is referred to as a difference equation because it expresses the difference
Ovaj odnos nazivamo diferencijalnom jednadžbom zato jer iskazuje razliku

[Mon Jul 28 10:34:51 2003]
It is also a first-order difference equation because we are considering only the first difference.
To je također diferencijalna jednadžba prvog reda zato jer uzimamo u obzir samo prvu razliku.

[Mon Jul 28 10:36:16 2003]
The system is shown in figure 1.3, where we place x(t) on the horizontal axis and ?x(t + 1) on the vertical axis.
Sustav je prikazan na slici 1.3, gdje smo stavili x(t) na vodoravnu , a ?x(t + 1) na okomitu os.

[Mon Jul 28 10:36:16 2003]
Of particular note is that the intercept is the value 3 and the slope of the line is -1/2
Od posebne je važnosti je da presretanje ima vrijednost 3 a nagib linije -1/2

[Mon Jul 28 10:38:05 2003]
Let us establish that the properties of the system are the same.
Ustanovimo da su svojstva sustava jednaka.

[Mon Jul 28 10:39:00 2003]
Consider first the equilibrium value, the fixed point of the system.
Razmotrimo prvo vrijednost ravnoteže, fiksnu točku sustava.

[Mon Jul 28 10:39:15 2003]
In equilibrium we know that x(t + 1) =x(t)=x*.
U ravnoteži znamo da je x(t + 1) =x(t)=x*

[Mon Jul 28 10:41:13 2003]
Given this situation, then 0 = 3 - 1/2x* or x* = 6.
S obzirom na ovu situaciju, slijedi da je 0 = 3 - 1/2x* ili x* = 6.

[Mon Jul 28 10:46:58 2003]
We have therefore verified that the equilibrium value is unchanged.
Dakle, utvrdili smo da je vrijednost ravnoteže nepromijenjena.

[Mon Jul 28 10:49:35 2003]
Now consider the stability or otherwise of the equilibrium point.
Sada razmotrimo stabilnost ili nestabilnost točke ravnoteže.

[Mon Jul 28 10:50:52 2003]
Take the typical initial value we have been using of x(0) = 10 This value lies above the equilibrium value of 6, and so ?x(t + 1) is negative.
Uzmimo tipičnu početnu vrijednost koju smo koristili x(0) = 10 Ova vrijednosti leži iznad vrijednosti ravnoteže 6, tako da je ?x(t + 1) negativno.

[Mon Jul 28 10:53:10 2003]
In fact this will continue to be so until the fixed point is reached.
Ustvari, to će se nastaviti dok se ne dosegne fiksna točka.

[Mon Jul 28 10:53:51 2003]
If, on the other hand, we take x(0) = 3, then ?x(t + 1) > O and so x(t + 1) > x(t), and hence x(t) is rising over time.
Ako, s druge strane, uzmemo x(0) = 3, tada ?x(t + 1) > O i tako x(t + 1) > x(t), i stoga x(t) raste s vremenom.

[Mon Jul 28 10:54:33 2003]
Again, this will continue to be so until the fixed point is reached.
Ponovo, ovaj trend će se nastaviti dok se ne dosegne fiksna točka.

[Mon Jul 28 10:56:00 2003]
Once again, therefore, we have demonstrated that the fixed point is 6 and that it is stable.
Još jednom smo, dakle, pokazali da fiksna je točka 6 i da je stabilna.

[Mon Jul 28 10:56:18 2003]
Even more, no matter what value of x(0) we take, the system will converge on the equilibrium.
Štoviše, bez obzira koju vrijednost x(0) uzmemo, sustav će se spojiti pri ravnoteži.

[Mon Jul 28 10:58:14 2003]
The equilibrium is unique and globally stable.
Ravnoteža je jedinstvena i općenito stabilna.

[Mon Jul 28 10:58:14 2003]
The characteristic to take note of here is that the line that passes through the equilibrium in figure 1.3 is negatively sloped and cuts the x-axis at only one point
Karakteristika na koju ovdje trebamo obratiti pažnju jest da linija koja prolazi kroz ravnotežu na slici 1.3 je negativno nagnuta i da siječe os x na samo jednoj točki

[Mon Jul 28 10:59:43 2003]
Consider next the situation where b = 1.5.
Razmotrimo zatim situaciju gdje je b = 1.5.

[Mon Jul 28 10:59:43 2003]
In this case
U ovom slučaju

[Mon Jul 28 11:01:08 2003]
Is the equilibrium unchanged?
Da li je ravnoteža ostala nepromijenjena?

[Mon Jul 28 11:01:08 2003]
No, it changes since
Ne, ona se promijenila jer

[Mon Jul 28 11:03:22 2003]
Also the line 3 + 0.5x(t) is positively sloped.
Također, linija 3 + 0.5x(t) je pozitivno nakošena.

[Mon Jul 28 11:06:37 2003]
The system is moving further away (in the positive direction) from the equilibrium value.
Sustav se pomiče dalje (u pozitivnom smjeru) od vrijednosti ravnoteže.

[Mon Jul 28 11:07:32 2003]
A value of x( t) less than - 6 will readily reveal that ?x(t + 1) < 0 and so x(t) is falling, and the system moves further away (in the negative direction) from the equilibrium point.
Vrijednost x(t) koja je manja od - 6 lako otkriva da ?x(t + 1) < 0 tako da x(t) pada, i sustav se pomiče dalje (u negativnom smjeru) od točke ravnoteže.

[Mon Jul 28 11:07:32 2003]
A linear system with a positively sloped difference equation, therefore, exhibits an unstable fixed point
Linearni sustav s pozitivnim nagibom diferencijalne jednadžbe, dakle, ispoljava nestabilnu fiksnu točku

[Mon Jul 28 11:11:00 2003]
To summarise, for linear difference equations of the first order, if the difference equation has a nonzero slope, then a unique fixed point exists where the difference equation cuts the horizontal axis.
Ukratko, za linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda, ako diferencijalna jednadžba ima nagib različit od nule, tada postoji jedinstvena fiksna točka gdje diferencijalna jednadžba siječe vodoravnu os.

[Mon Jul 28 11:11:47 2003]
If the difference equation is negatively sloped, then the fixed point of the system is unique and globally stable.
Ako je diferencijalna jednadžba negativno nagnuta, tada je fiksna točka sustava jedinstvena i općenito stabilna.

[Mon Jul 28 11:12:27 2003]
If the linear difference equation is positively sloped, then the fixed point of the system is unique and globally unstable.
Ako je linearna diferencijalna jednadžba pozitivno nagnuta, tada je fiksna točka sustava jedinstvena i općenito nestabilna.

[Mon Jul 28 11:13:00 2003]
We have demonstrated all this in previous sections.
Sve to smo demonstrirali u prethodnim odlomcima.

[Mon Jul 28 11:13:52 2003]
If b = 1 the slope is zero and no fixed point is defined.
Ako je b = 1 nagib je nula i nijedna fiksna točka nije definirana.

[Mon Jul 28 11:14:51 2003]
All we have done here is to show the same characteristics in a different way.
Sve što smo ovdje učinili je da smo pokazali iste karakteristike na različit način.

[Mon Jul 28 11:15:51 2003]
It may not at this point seem obvious why we would do this.
U ovom trenutku možda nije jasno zašto smo to učinili.

[Mon Jul 28 11:16:32 2003]
It is worth doing only if it gives some additional insight.
To ima smisla raditi samo ako nam pruži neki dodatan uvid u problem.

[Mon Jul 28 11:18:01 2003]
It gives some, but admittedly not very much.
Nešto smo dobili, ali doduše ne mnogo.

[Mon Jul 28 11:18:21 2003]
Why we have laboured this approach, however, is that when we turn to two variables, it is much more revealing.
Razlog zbog kojeg smo se trudili da demonstriramo ovaj pristup, ipak, je taj što kada primijenimo dvije varijabla, to mnogo više otkriva.

[Mon Jul 28 11:18:21 2003]
We shall see this in later chapters
To ćemo vidjeti u kasnijim poglavljima

[Mon Jul 28 11:22:39 2003]
We noted that in our example if -1 < b < 1 then the system is stable and the sequence of points converges on the fixed point.
Uočili smo u našem primjeru da ako je -1 < b < 1 tada je sustav stabilan i niz točaka se spaja u fiksnoj točki.

[Mon Jul 28 11:23:58 2003]
It converges either directly if b is positive or in smaller and smaller oscillations if b is negative.
Spaja se ili izravno ako je b pozitivan ili sa sve manjim oscilacijama ako je b negativan.

[Mon Jul 28 11:24:35 2003]
If a trajectory (a sequence of points) approaches the fixed point as time increases, then the fixed point is said to be an attractor.
Ako putanja (niz točaka) pristupi fiksnoj točki kako vrijeme odmiče, tada se kaže da je fiksna točka atraktor.

[Mon Jul 28 11:24:35 2003]
On the other hand, if the sequence of points moves away from the fixed point, then the fixed point is said to be a repellor
S druge strane, ako se niz točaka odmiče od fiksne točke, tada se kaže da je fiksna točka repelor

[Mon Jul 28 11:26:16 2003]
We can illustrate these concepts by means of the phase line.
Ova načela možemo ilustrirati pomoću fazne linije.

[Mon Jul 28 11:26:18 2003]
In constructing the phase line we make use of the difference equation representation of our recursive model.
Pri iskonstruiranju fazne linije koristimo prikaz diferencijalne jednažbe našeg rekurzivnog modela.

[Mon Jul 28 11:26:18 2003]
Our model is
Naš model je

[Mon Jul 28 11:26:50 2003]
and the difference equation version of it is
a njegova verzija diferencijalne jednadžbe je

[Mon Jul 28 11:29:50 2003]
This is shown in the upper part of figure 1.4.
To je prikazano u gornjem dijelu slike 1.4.

[Mon Jul 28 11:31:49 2003]
The fixed point, denoted x*, is where the line 3 - 1/2x(t) cuts the horizontal axis, which is at the value 6.
Fiksna točka, označena kao x*, je tamo gdje linija 3 - 1/2x(t) siječe vodoravnu os, koja ima vrijednost 6.

[Mon Jul 28 11:31:49 2003]
The phase line simply denotes the variable x(t), and on this line is marked any fixed
Fazna linija jednostavno označava varijablu x(t), a na ovoj liniji je označena bilo koja fiksna

[Mon Jul 28 11:34:20 2003]
points (here we have only one), and arrows indicating the path of x(t) over time.
točka (ovdje imamo samo jednu), i strelice koje pokazuju putanju x(t) u vremenu.

[Mon Jul 28 11:36:38 2003]
The arrows are therefore shown pointing to the right.
Strelice su stoga usmjerene udesno.

[Mon Jul 28 11:37:19 2003]
Similarly, when the initial point is to the right of x*, ?x(t) is negative and so x(t) is falling over time.
Slično tomu, kada je početna točka desno od x*, ?x(t) je negativan i x(t) pada tijekom vremena.

[Mon Jul 28 11:38:11 2003]
The arrows are therefore shown pointing to the left.
Strelice su stoga su usmjerene ulijevo.

[Mon Jul 28 11:38:44 2003]
The phase line thus illustrates that the fixed point is attracting the system from any position on either side.
Fazna linija tako pokazuje da fiksna točka privlači sustav iz bilo kojeg položaja na obje strane.

[Mon Jul 28 11:39:17 2003]
We have already established that this is the only fixed point and that it is globally stable.
Već smo ustanovili da je ovo jedina fiksna točka i da je općenito stabilna.

[Mon Jul 28 11:39:17 2003]
Hence, for any initial value not equal to the equilibrium, the system will be attracted to the fixed point
Zato, za bilo koju početnu vrijednost koja nije jednaka ravnoteži, sustav će gravitirati prema fiksnoj točci

[Mon Jul 28 11:40:11 2003]
Consider next the recursive model
Razmotrimo sljedeći rekurzivni model

[Mon Jul 28 11:40:27 2003]
with the difference equation version
s verzijom diferencijalne jednadžbe

[Mon Jul 28 11:41:35 2003]
The equilibrium point is x* = - 6, and the relationship 3 + 1/2x(t) is positively sloped.
Točka ravnoteže je x* = 6, a odnos 3 + 1/2x(t) je pozitivno nagnut.

[Mon Jul 28 11:42:21 2003]
The situation is shown in figure 1.5.
Situacija je prikazana na slici 1.5.

[Mon Jul 28 11:43:22 2003]
Once again we place the phase line in the diagram below.
Još jednom postavljamo faznu liniju na dijagram dolje.

[Mon Jul 28 11:44:11 2003]
For any initial point to the right of - 6, then ?x(t + 1) is positive, and so x(t) is rising over time.
Za bilo koju početnu točku desno od - 6, ?x(t + 1) je pozitivan, tako da x(t) raste tijekom vremena.

[Mon Jul 28 11:45:19 2003]
The arrows are therefore shown pointing to the right and the system is moving away from the fixed point.
Strelice su stoga usmjerene udesno i sustav se odmiče od fiksne točke.

[Mon Jul 28 11:46:16 2003]
Similarly, when the initial point is to the left of x*, ?x(t) is negative and so x(t) is falling over time.
Slično tomu, kada je početna točka lijevo od x*, ?x(t) je negativan pa x(t) opada tijekom vremena.

[Mon Jul 28 11:46:50 2003]
The arrows are therefore shown pointing to the left a1}d once again the system is moving away from the fixed point.
Strelice su stoga usmejrene ulijevo a sustav se opet odmiče od fiksne točke.

[Mon Jul 28 11:46:50 2003]
The phase line thus illustrates that the fixed point is repelling the system for any initial value not equal to the equilibrium value
Fazna linija tako pokazuje da fiksna točka odbija sustav za bilo koju početnu vrijednost koja nije jednaka vrijednosti ravnoteže

[Mon Jul 28 11:49:39 2003]
Fixed points that are attracting indicate stability while fixed points that repel indicate instability.
Fiksne točke koje se privlače pokazuju stabilnost, dok fiksne točke koje se odbijaju pokazuju nestabilnost.

[Mon Jul 28 11:50:16 2003]
But a fixed point can be neither of these, even in simple linear models.
Ali fiksna točka ne može biti niti jedno od toga, čak niti u jednostavnim linearnim modelima.

[Mon Jul 28 11:50:41 2003]
We noted this above when b was equal to minus unity.
To smo uočili gore kada je b bio jednak negativnom jedinstvu.

[Mon Jul 28 11:51:02 2003]
The system oscillated between two values:
Sustav je oscilirao između dvaju vrijednosti:

[Mon Jul 28 11:51:36 2003]
one above the equilibrium and one below the equilibrium.
jedne iznad i jedne ispod ravnoteže.

[Mon Jul 28 11:52:20 2003]
The system neither moved towards the fixed point nor away from it.
Sustav se nije kretao niti prema fiksnoj točki niti dalje od nje.

[Mon Jul 28 11:52:20 2003]
In this case we observe a periodic cycle, and in this example the period is 2
U ovom slučaju promatramo periodični ciklus, i u ovom primjeru period je 2

[Mon Jul 28 11:56:16 2003]
Although a considerable amount of analysis has taken place concerning linear models, it must always be kept in mind that in general the world is nonlinear, and it is necessary to model the topic of interest with nonlinear equations.
Iako su izvršene mnoge analize vezane uz linearne modele, moramo uvijek biti svjesni da je svijet općenito nelinearan, i neophodno je oblikovati temu interesa prema nelinearnim jednadžbama.

[Mon Jul 28 11:58:25 2003]
Nonlinear models lead to far more diverse behaviour.
Nelinearni modeli dovode do daleko različitijeg ponašanja.

[Mon Jul 28 11:58:25 2003]
They can lead to more than one equilibrium point, they can lead to a system exhibiting both stability or instability in different neighbourhoods and they can lead to cyclical behaviour of orders greater than two
Mogu dovesti i do više od jedne točke ravnoteže, mogu dovesti do sustava koji pokazuje i stabilnost i nestabilnost u različitim okruženjima i mogu dovesti do kružnog ponašanja kod redova većih od dva

[Mon Jul 28 12:00:46 2003]
Our intention in this section is to present some introductory remarks about nonlinear systems and to introduce some new concepts.
Naša namjera u ovom odlomku je iznijeti neke uvodne napomene o nelinearnim sustavima i uvesti neke nove pojmove.

[Mon Jul 28 12:01:58 2003]
A fuller treatment will occur in later sections of this book.
Opširniji postupak ćemo prikazati u kasnijim odlomcima ove knjige.

[Mon Jul 28 12:01:58 2003]
Although nonlinear systems are more complex and lead to more diverse behaviour, they can still be investigated in a fairly easy fashion with the aid of a spreadsheet
Iako su nelinearni sustavi složeniji i dovode do raznolikijeg ponašanja, oni se ipak mogu ispitivati na prilično jednostavan način uz pomoć proračunske tablice

[Mon Jul 28 12:02:29 2003]
Consider the following nonlinear recursive model
Razmotrimo sljedeći nelinearni rekurzivni model

[Mon Jul 28 12:03:33 2003]
As earlier, the equilibrium of the system is found by setting
Kao i ranije, ravnoteža sustava se pronalazi uspostavljanjem

[Mon Jul 28 12:04:45 2003]
Period cycles are explained more fully in chapter 10
Periodični ciklusi su potpunije objašnjeni u poglavlju 10

[Mon Jul 28 12:06:41 2003]
We immediately see from (1.13) that there are two fixed points to this system.
13) da postoje dvije fiksne točke u ovom sustavu.

[Mon Jul 28 12:06:43 2003]
Second, the fixed points are real valued only if 1 - 4ac ?
Drugo, fiksne točke imaju stvarnu vrijednost samo ako je 1 - 4ac?

[Mon Jul 28 12:08:02 2003]
But if there are two fixed points to the system, then any consideration of stability or instability cannot be global;
Ali ako u sustavu postoje dvije fiksne točke, tada bilo kakvo razmatranje stabilnosti ili nestabilnosti ne može biti općenito;

[Mon Jul 28 12:09:03 2003]
it must be in relation to a particular fixed point.
ono mora vezano uz određenu fiksnu točku.

[Mon Jul 28 12:09:42 2003]
When there is more than one fixed point we refer to local stability and local instability.
Kada postoji više od jedne fiksne točke, pozivamo se na lokalnu stabilnost i lokalnu nestabilnost.

[Mon Jul 28 12:09:42 2003]
The word 'local' indicates that we are considering stability only in a (small) neighbourhood of the fixed point
Riječ 'lokalan' ukazuje da razmatramo stabilnost samo u (malenenom) okruženju fiksne točke

[Mon Jul 28 12:10:56 2003]
Consider the following nonlinear recursive system
Razmotirmo sljedeći nelinearni rekurzivni sustav

[Mon Jul 28 12:14:41 2003]
We shall be solving quadratic equations frequently in this book and so it will be useful to set the solutions up on a spreadsheet.
U ovoj knjizi ćemo često rješavati kvadratne jednadžbe pa će biti korisno staviti rješenja u proračunsku tablicu.

[Mon Jul 28 12:14:41 2003]
Let any quadratic equation be written in the form
Neka bilo koja kvadratna jednadžba bude pisana u obliku

[Mon Jul 28 12:15:33 2003]
then we know that the solutions are given by
tada znamo da su rješenja dobivena pomoću

[Mon Jul 28 12:16:50 2003]
Now set up a spreadsheet with the parameters a, b and c, as shown below.
Sada postavimo proračunsku tablicu s parametrima, b i c, kao je prikazano dolje.

[Mon Jul 28 12:17:06 2003]
Let their values be placed in cells F3, F4 and F5.
Neka njihove vrijednosti budu upisane u ćelije F3, F4 i F5.

[Mon Jul 28 12:17:34 2003]
(To the left we insert the formulas as a reminder.)
(Lijevo stavljamo formule kao podsjetnik.)

[Mon Jul 28 12:17:34 2003]
Then in cells F7 and F8 place the results, i.e
) Zatim u ćelije F7 i F8 stavljamo rezultate, tj

[Mon Jul 28 12:19:06 2003]
Save this spreadsheet.
Sačuvajte ovu proračunsku tablicu.

[Mon Jul 28 12:19:06 2003]
It can now be used to solve any quadratic of the form ax2 + bx + c = 0
Nju sada možete koristiti za riješavanje bilo koje kvadratne jednadžbe oblika ax2 + bx + c = 0

[Mon Jul 28 12:20:32 2003]
The cobweb representation of this nonlinear system is shown in figure 1.6, where we have the curve
Mrežasti prikaz ovog nelinearnog sustava je prikazan na slici 1.6, gdje imamo krivulju

[Mon Jul 28 12:24:36 2003]
In order to investigate what is happening in the neighbourhood of the fixed points let us set this problem up on a spreadsheet in just the same manner as our linear example, as shown in figure 1.7.
Da bismo istražili što se događa u okolini fiksnih točaka postavit ćemo nas ovaj problem u proračunsku tablicu na isti način kao u našem linearnom primjeru, kako je prikazano na slici 1.7.

[Mon Jul 28 12:24:57 2003]
Once again we set this up in general terms, placing the parameters a and c above the data we are deriving.
Opet ovo postavljamo u općim uvjetima, stavljajući parametre a i c iznad podataka koje dobivamo.

[Mon Jul 28 12:25:26 2003]
Also included are the formulas for the two fixed points of the system.
Također su uključene i formule za dvije fiksne točke sustava.

[Mon Jul 28 12:25:26 2003]
These are entered in cells E2 and E3 with the instructions
One su upisane u ćelije E2 i E3 s uputstvima

[Mon Jul 28 12:26:07 2003]
We next place the initial value in cell B6, which is here equal to 1.25
Zatim upišemo početnu vrijednost u ćeliju B6, koji je ovdje jednaka 1.25

[Mon Jul 28 12:27:33 2003]
In considering what to place in cell B7, consider the algebraic representation and the spreadsheet representation of the problem
Razmišljajući što upisati u ćeliju B7, razmotrite algebarski prikaz i tablični prikaz problema

[Mon Jul 28 12:31:30 2003]
Notice that cell C3 includes the minus sign and that we specify powers in spreadsheets by using the 'caret' symbol.
Uočimo da ćelija C3 uključuje negativan predznak i da određujemo potencije u proračunskim tablicama koristeći se 'eksponencijskim' simbolima.

[Mon Jul 28 12:34:08 2003]
Although the system we are investigating is more complex, there is fundamentally no difference in the way we set it up on the spreadsheet.
Iako je sustav koji trenutno proučavamo složeniji, u osnovi ne postoji razlika u načinu na koji to upisujemo u proračunsku tablicu.

[Mon Jul 28 12:35:13 2003]
We can now copy cell B7 to the clipboard and then copy down for as many periods as we wish.
Sada možemo kopirati ćeliju B7 u "clipboard" i zatim dalje kopirati za onoliko toliko perioda koliko želimo.

[Mon Jul 28 12:36:37 2003]
To verify we have done all this correctly, copy one of the equilibrium values and place it in cell B6 for the initial value.
Da bismo provjerili da li smo sve ispravno učinili, kopiramo jednu vrijednost ravnoteže i upišemo je u ćeliju B6 za početnu vrijednost.