NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Thu Jul 31 10:17:46 2003]
As their confidence in the formulations and calibration of the model grew, the team turned to policy analysis.
Kao je raslo njihovo povjerenje u formuliranje i kalibraciju modela, tim se okrenuo analizi politike.

[Thu Jul 31 10:20:33 2003]
Policy levers include lease terms and subvention levels, along with purchase incentives, fleet sales, and various decision rules for production.
Uporišta politike uključuju trajanje lizinga i razine subvencija, zajedno s poticajima za kupnju, prodajom voznog parka i raznim pravilima za odlučivanje o proizvodnji.

[Thu Jul 31 10:20:33 2003]
The impact of each policy combination depended on the policies of the competitors and a host of market uncertainties, from changes in the economy, demographics, gasoline prices, and interest rates to changes in the unit costs of each carmaker, car quality, and brand loyalty
Učinak svake kombinacije politike je ovisio o politikama konkurenata i mnoštvu tržišnih nesigurnosti, od promjena u ekonomiji, demografije, cijena benzina i kamata do promjena u jediničnim troškovima svakog proizvođača automobila, kvalitete automobila i odanosti marki

[Thu Jul 31 10:24:11 2003]
The combination of policies and market scenarios define a policy matrix.
Kombinacija politika i tržišnih scenarija definira plan strategije.

[Thu Jul 31 10:25:58 2003]
The team used the model to find the optimal lease policies for each cell in the matrix.
Tim je koristio model da nađe optimalne politike lizinga za svaku ćeliju u matrici.

[Thu Jul 31 10:27:16 2003]
Figure 2-3 shows a sample illustrating the net present value of GM profits as a function of leasing policy (no leasing vs.
Slika 2-3 prikazuje primjer koji ilustrira čistu sadašnju vrijednost GM-ovog profita kao funkciju politike lizinga (bez lizinga vs.

[Thu Jul 31 10:27:16 2003]
2-, 3-, or 4-year terms) for each combination of competitor lease terms and economic growth scenario (stable, boom, or recession)
2-, 3-, ili 4-godišnji rokovi) za svaku kombinaciju trajanja lizinga kod konkurentnih trgovaca i scenarij gospodarskog rasta (stabilan, ekspanzija, ili recesija)

[Thu Jul 31 10:33:12 2003]
The policy analysis showed that there was no going back:
Analiza politike je pokazala da nije bilo povratka:

[Thu Jul 31 10:33:12 2003]
Profits without leasing were consistently negative, reflecting the attractiveness of leasing to consumers and the prisoner's dilemma that unilaterally stopping leasing while competitors continued to offer it dramatically reduced GM sales
Profiti bez lizinga su bili dosljedno negativni, reflektirajući atraktivnost lizinga na potrošače i zatvoreničku dilemu da je jednostrano zaustavljanje lizinga dok su ga konkurenti nastavili nuditi dramatično smanjilo GM-ovu prodaju

[Thu Jul 31 10:35:56 2003]
The analysis also showed that GM's profits were consistently higher with 4year lease terms.
Analiza je također pokazala da su profiti GM-a bili konzistentno veći uz četverogodišnje rokove lizinga.

[Thu Jul 31 10:37:19 2003]
Four-year terms were superior over a wide range of competitor strategies and uncertainties.
Četverogodišnji rokovi su bili superiorni u širokom rasponu konkurentskih strategija i nesigurnosti.

[Thu Jul 31 10:40:15 2003]
Longer terms have two main beneficial effects.
Duži rokovi imaju dva glavna korisna efekta.

[Thu Jul 31 10:42:24 2003]
First, though shorter terms do shorten the trade-in cycle, the resulting glut of nearly new cars depresses used prices so much that the substitution of used for new purchases offsets their benefit.
Prvo, iako kraći rokovi skraćuju ciklus razmjene staro za novo, rezultirajuća prezasićenost gotovo novim automobilima smanjuje cijene rabljenih u toj mjeri da zamjena rabljenih za novokupljene neutralizira njihovu korist.

[Thu Jul 31 10:44:04 2003]
In terms of Figure 2-1, the Used Car Market, Used Car Quality, and Purchase Option loops overwhelm the benefit of the Lease Term and Lease Incentive loops.
U smislu Slike 2-1, petlje Tržište rabljenih automobila, Kvaliteta rabljenih automobila i Opcija kupnje nadvladavaju korist Trajanja lizinga i Poticanja lizinga.

[Thu Jul 31 10:44:04 2003]
Four-year terms mean the cars coming off lease are less attractive substitutes for new cars, while still speeding the trade-in cycle somewhat
Četverogodišnji rokovi znače da su automobili kojima istječe lizing manje atraktivne zamjene za nove automobile, dok ipak malo ubrzavaju ciklus razmjene staro za novo

[Thu Jul 31 10:49:33 2003]
The policy matrix shows the simulated net present value (NPV) of GM profits as a function of GM's leasing policy (no leasing or 2- to 4-year terms) for each combination of economic scenario and competitor strategy
Plan strategije pokazuje simuliranu čistu sadašnju vrijednost (NPV) GM-ovog profita kao funkciju GM-ove politike lizinga (bez lizinga nasuprot 2- do 4-godišnjih rokova) za svaku kombinaciju ekonomskog scenarija i konkurentske strategije

[Thu Jul 31 10:50:37 2003]
Competitor Lease Term
Trajanje lizinga kod konkurentnih trgovaca

[Thu Jul 31 10:58:18 2003]
The second benefit of longer terms is a more subtle, disequilibrium effect.
Druga korist od dužih rokova je suptilniji efekt neravnoteže.

[Thu Jul 31 11:00:58 2003]
By increasing the substitutability between new and nearly new used cars, short-term leases increased the vulnerability of earnings to industry downturns.
Povećavanjem zamjenjivosti između novih i gotovo novih rabljenih automobila, kratkoročni lizinzi su povećali osjetljivost zarada na pogoršanja u industriji.

[Thu Jul 31 11:01:33 2003]
Rather than showing complex diagrams such as Figure 2-1 to explain why, Pudar developed Figure 2-4, showing the stock of late model vehicles as a bathtub.
Kako bi objasnio zašto, umjesto prikazivanja složenih dijagrama kao na slici Slika 2-1, Pudar je razvio Sliku 2-4 koja je prikazivala stok novijih modela vozila kao kadu.

[Thu Jul 31 11:05:19 2003]
The bathtub diagram uses a simple metaphor to illustrate the dynamics of leasing.
Dijagram kade koristi jednostavnu metaforu kako bi ilustrirao dinamiku lizinga.

[Thu Jul 31 11:05:49 2003]
The stock of new and new-car substitutes is increased by production and the flow of late model used cars coming off lease (and out of rental car fleets).
Stok novih i zamjena za nove automobile se povećava proizvodnjom i tokom novijih modela rabljenih automobila kojima istječe lizing (i iz zakupljenih voznih parkova).

[Thu Jul 31 11:05:49 2003]
Sales drain the tub
Prodaja prazni kadu

[Thu Jul 31 11:09:11 2003]
During recessions, auto sales drop.
Za vrijeme recesija, prodaja automobila pada.

[Thu Jul 31 11:12:09 2003]
The water level in the tub rises.
Razina vode u kadi raste.

[Thu Jul 31 11:13:41 2003]
Carmakers come under pressure to cut prices and subsidize leases to drain cars out of the tub faster and also cut production to stop the inflow.
Proizvođači automobila su pod pritiskom da snize cijene i subvencioniraju lizinge kako bi automobili brže istjecali iz kade, ali i da smanje proizvodnju kako bi se zaustavio priljev.

[Thu Jul 31 11:15:34 2003]
However, the flow of new car substitutes into the market from expiring leases cannot be turned off.
Međutim, tok zamjena za nove automobie na tržištu nakon istjecanja lizinga se ne može isključiti.

[Thu Jul 31 11:17:34 2003]
When a recession hits, leases sold during the preceding boom continue to expire, boosting the level in the tub.
Kad dođe do recesije, lizinzi prodani tijekom prethodne ekspanzije nastavljaju isticati, podižući razinu u kadi.

[Thu Jul 31 11:18:21 2003]
Lower used car prices and concerns over future income lead more people to turn their off-lease cars back to the lessor rather than exercising their option to buy.
Niže cijene rabljenih automobila i zabrinutost o budućim prihodima navode sve više ljudi da vrate svoje automobile davatelju lizinga, umjesto da iskoriste mogućnost kupnje.

[Thu Jul 31 11:20:03 2003]
The larger the share of new cars sold through leasing, the larger the unstoppable flow of returning vehicles.
Što je veći udio novih automobila prodanih na lizing, to je veći nezaustavljiv tok vozila koja se vraćaju.

[Thu Jul 31 11:20:03 2003]
Prices are forced down even farther, and production cuts must be even deeper, significantly eroding profits
Cijene su prisiljene pasti još više, a rezovi u proizvodnji moraju biti još dublji, što znatno oštećuje profite

[Thu Jul 31 11:25:54 2003]
The team used the bathtub diagram in presentations to senior managers throughout the firm, including all brand managers.
Tim je koristio dijagram kade u prezentacijama kod viših menadžera u tvrtki, uključujući sve menadžere marke proizvoda.

[Thu Jul 31 11:25:54 2003]
Of course the formal analysis, model structure, and other details were presented, but the bathtub provided a powerful metaphor to communicate an important dynamic insight and helped in the difficult process of changing mental models
Naravno, prezentirana je i formalna analiza, struktura modela i drugi detalji, ali kada pružila snažnu metaforu da priopći važan dinamički uvid i pomogla je u teškom procesu mijenjanja mentalnih modela

[Thu Jul 31 11:33:38 2003]
When industry demand falls, the flow of returning lease cars cannot be stopped:
Kada padne potražnja u industriji, tok vraćanja automobila uzetih na lizing se ne može zaustaviti:

[Thu Jul 31 11:34:25 2003]
- Prices of used cars will be driven down;
- Cijene rabljenih automobila će se smanjiti;

[Thu Jul 31 11:35:12 2003]
- New car transaction prices will be forced down;
- Cijene transakcije novih automobila će se sniziti;

[Thu Jul 31 11:35:12 2003]
- Some returning lessees will opt for cheap used cars
- Neki zakupci koji vraćaju automobile će se odlučit za jeftine rabljene aute

[Thu Jul 31 11:41:56 2003]
Pudar and his team made two main recommendations to Zarella and other senior managers in NAO.
Pudar i njegov tim su Zarelli i ostalim višim menadžerima u NAO dali dvije glavne preporuke.

[Thu Jul 31 11:44:25 2003]
First, GM should shift incentives to favor longer leases and move the mix of the leasing portfolio toward a higher average term.
Prvo, GM bi trebao promijeniti poticaje tako da daje prednost dužim rokovima lizinga i pomaknuti miješanje portfelja lizinga prema većem prosječnom roku.

[Thu Jul 31 11:48:45 2003]
Second, they recommended that all proposals for new pricing and marketing programs formally include analysis of their impact on the used car market and its feedback to the new car market.
Drugo, predložili su da svi prijedlozi za novo formiranje cijena i marketinški programi formalno uključuju analizu njihovih utjecaja na tržište rabljenih automobila i reakciju na tržište novih automobila.

[Thu Jul 31 11:49:40 2003]
They recommended the market research organization create new clinics to assess new/used/lease consumer choice behavior so that up-to-date data would be available on an ongoing basis.
Predložili su da organizacija za istraživanje tržišta formira nove praktikume za ocjenjivanje ponašanja potrošača pri odabiru novo/rabljeno/lizing, tako da najnoviji podaci budu neprekidno na raspolaganju.

[Thu Jul 31 11:49:40 2003]
They also supported changing the incentives and metrics for managers of the car groups to include the profit or loss GMAC realized as a result of leasing
Također su podržali mijenjanje poticaja i metrike za direktore automobilskih grupa tako da uključe profit ili gubitak GMAC-a ostvaren kao rezultat lizinga

[Thu Jul 31 11:54:51 2003]
Many brand managers and brand analysts were initially opposed to these recommendations.
Mnogi menadžeri i analitičari marki proizvoda su se u početku protivili ovim preporukama.

[Thu Jul 31 12:00:19 2003]
They argued that consumers had been conditioned to prefer short-term leases.
Tvrdili su da su potrošači naviknuti da preferiraju kratkoročne lizinge.

[Thu Jul 31 12:01:35 2003]
Competition was intense and GM's market share had been slipping.
Konkurencija je bilo žestoka i GM-ov tržišni udio je izmicao.

[Thu Jul 31 12:02:48 2003]
Ford, in particular, was aggressively pushing 2-year leases with significant subvention;
Poglavito Ford je agresivno promovirao dvogodišnje lizinge sa znatnim subvencijama;

[Thu Jul 31 12:05:24 2003]
unless GM responded in kind, they argued, market share would suffer more.
ako GM ne bi odgovorio na isti način, tvrdili su, tržišni udio bi još više trpio.

[Thu Jul 31 12:06:35 2003]
Given the tremendous pressure they faced to stay competitive, they were not willing to sacrifice market share and profits today to avoid the possibility that leasing might lead to problems in a few years.
Uz strahovit pritisak s kojim su se suočili da bi ostali konkurentni, nisu bili spremni žrtvovati tržišni udio i zaradu danas, kako bi izbjegli eventualne probleme do kojih bi lizing mogao dovesti za nekoliko godina.

[Thu Jul 31 12:07:50 2003]
Brand managers and the sales organization put strong pressure on the senior management of NAO to increase residual levels.
Menadžeri marke proizvoda i organizacije prodaje su vršili snažan pritisak na viši menadžment NAO da poveća preostale razine.

[Thu Jul 31 12:07:50 2003]
They pointed to strong used car demand and rising used car prices to justify increased residuals
Ukazivali su na veliku potražnju za rabljenim automobilima i rastuće cijene istih kako bi opravdali povećane iznose ostatka

[Thu Jul 31 12:12:15 2003]
They also argued that subvention levels should be increased even further above the higher residuals they were recommending.
Također su tvrdili da se razine subvencije trebaju povećati čak više od većih iznosa ostataka koje su predlagali.

[Thu Jul 31 12:13:15 2003]
Finally, they argued for a decrease in the fraction of off-lease vehicles GM predicted it would have to take back at lease end.
Naposljetku, zagovarali su smanjenje u udjelu vozila nakon lizinga za koje je GM predvidio da će ih morati uzeti natrag po isteku lizinga.

[Thu Jul 31 12:14:27 2003]
The costs of subvention are deferred because they are only realized when cars come off lease.
Troškovi subvencije se odgađaju zato što se ostvaruju samo kad automobilima istekne leasing.

[Thu Jul 31 12:15:12 2003]
Accounting rules require carmakers to set aside reserves to cover the expected cost of subvention;
Računovodstvena pravila zahtijevaju da proizvođači automobila odvoje rezerve kako bi pokrili predviđene troškove subvencije;

[Thu Jul 31 12:16:14 2003]
these reserves reduce current period earnings.
te rezerve smanjuju zaradu u tekućem razdoblju.

[Thu Jul 31 12:17:35 2003]
The amount set aside in reserves depends on the fraction of cars they expect to be returned.
Svota odvojena za rezerve ovisi o udjelu automobila za koji se očekuje da će biti vraćen.

[Thu Jul 31 12:20:32 2003]
If customers exercise their option to buy when their lease expires then GMAC never has to pay the difference between the subvented residual and market value.
Ako klijenti iskoriste mogućnost kupnje kad im istekne lizing, tad GMAC ne mora platiti razliku između subvencioniranog iznosa ostatka i tržišne vrijednosti.

[Thu Jul 31 12:20:32 2003]
Many brand managers believed that the strong used car market meant reserves were too high and could safely be cut, allowing the car divisions to show higher current period profits while increasing market share
Mnogi menadžeri marke proizvoda su vjerovali da snažno tržište rabljenih automobila znači da su rezerve prevelike i da se bez straha mogu smanjiti, omogućavajući da podjele aotomobila prikažu veće profite u tekućem razdoblju, uz povećanje tržišnog udjela

[Thu Jul 31 12:45:57 2003]
The dynamic model, in contrast, suggested that used car prices would soon decline as the large volume of leased and fleet vehicles sold in the last few years reentered the market.
Dinamički model, nasuprot tome, je sugerirao da će cijene rabljenih automobila uskoro pasti, kako se na tržište vraća velika količina vozila uzetih na lizing i vozila iz voznog parka.

[Thu Jul 31 12:48:15 2003]
The team's analysis suggested some of the surge in used car prices was a temporary blip generated by the used car superstores as they bought heavily to stock their lots.
Analiza tima je sugerirala da su neka povećanja u cijenama rabljenih automobila bila privremeni nagli skok koji su uzrokovale super-trgovine rabljenim automobilima koje su mnogo kupovale kako bi napunile svoje zalihe.

[Thu Jul 31 12:52:16 2003]
When that period of inventory building ended, used car sales would slump while the flow of cars coming off lease continued.
Kad se to razdoblje stvaranja zaliha završilo, prodaja rabljenih automobila bi pala, dok bi se tok automobila kojima ističe lizing nastavio.

[Thu Jul 31 12:58:49 2003]
As used prices fell below the contracted residuals, more customers would terminate their leases early and fewer would exercise their option to buy, decreasing the retention fraction and boosting the supply of late model used cars still more.
Kako su cijene rabljenih auta pale ispod ugovorenih iznosa ostatka, sve više klijenata bi rano okončavalo ugovore o lizingu, a sve manje bi ih koristilo mogućnost kupnje, smanjujući tako udio zadržavanja i još više povećavajući ponudu novijih modela rabljenih automobila.

[Thu Jul 31 12:58:49 2003]
GM would have to take a significant charge against earnings for residual reconciliation, and new car sales would suffer as customers opted for late model off-lease vehicles
Da bi uskladio iznos ostataka, GM bi morao izgubiti mnogo od zarade, a prodaja novih automobila bi trpjela kako bi se kupci odlučivali za novije modele vozila kojima je istekao lizing

[Thu Jul 31 14:14:41 2003]
Senior managers at NAO decided to focus on 36- to 48-month terms and eliminated 2-year leases.
Viši menadžeri u NAO su se odlučili fokusirati na rokove od 36 do 48 mjeseci i ukinuli su dvogodišnje ugovore o lizingu.

[Thu Jul 31 14:16:09 2003]
They also chose not to increase residual values and moved to full accrual of residual risk in calculating reserves.
Također odlučili su ne povećati preostale vrijednosti i prešli su na pun rizik evidentiranja financijskih transakcija u računanju rezervi.

[Thu Jul 31 14:16:09 2003]
These decisions made subvention much more expensive to brand managers and raised lease payments
Te odluke su učinile subvenciju mnogo skupljom za menadžere marke proizvoda i povisile su rate otplate lizinga

[Thu Jul 31 14:32:19 2003]
Impact and Follow-up
Učinak i Posljedice

[Thu Jul 31 14:34:04 2003]
In 1997 a flood of off-lease vehicles inundated the market.
godine tržište je bilo preplavljeno vozilima kojima je istekao lizing.

[Thu Jul 31 14:34:33 2003]
Used car prices fell significantly (Figure 2-5).
Cijene rabljenih automobila su znatno pale (Slika 2-5).

[Thu Jul 31 14:36:26 2003]
The data show the aggregate for all used cars;
Podaci prikazuju zbroj za sve rabljene automobile;

[Thu Jul 31 14:36:26 2003]
the drop for late model vehicles was much steeper and was most severe in the segments in which leasing had grown most rapidly
pad za nove modele vozila je bio mnogo jači i bio je najintenzivniji u segmentima gdje je lizing najbrže rastao

[Thu Jul 31 14:40:44 2003]
As prices fell, fewer customers opted to keep their cars.
Kako su cijene padale, sve manje klijenata se odlučivalo zadržati svoje automobile.

[Thu Jul 31 14:42:34 2003]
The Consumer Banking Association reported that the fraction of vehicles from expiring full-term leases returned to lessors jumped from 29% in 1997 to 39% in 1998.
Bankovna potrošačka udruga je izvijestila da je udio vozila koja su se vraćala davatelju lizinga nakon njegovog isteka skočio s 29% u 1997. na 39% u 1998.

[Thu Jul 31 14:43:08 2003]
About three-quarters of all off -lease vehicles returned to lessors incurred losses;
Oko tri četvrtine svih vozila vraćenih nakon isteka lizinga su uzrokovala gubitke;

[Thu Jul 31 14:43:08 2003]
the average loss in 1998 was $1878 per vehicle, 220% more than the average for 1993
prosječan gubitak u 1998. je bio 1878 dolara po vozilu, 220% više od prosjeka za 1993

[Thu Jul 31 14:47:25 2003]
GM's early action helped it avoid these losses, while other carmakers found themselves facing huge reconciliation charges.
Rano djelovanje GM-a je pomoglo da izbjegne te gubitke, dok su drugi proizvođači automobila bili suočeni s golemim troškovima pomirenja.

[Thu Jul 31 14:49:05 2003]
Profits at Ford Credit Corporation fell $410 million in 1997 compared to 1996, a 28% drop, largely due to losses on off-lease vehicles.
su se smanjili za 410 milijuna u usporedbi s 1996, što je bio pad od 28%, uvelike zbog gubitaka na vozilima kojima je istekao lizing.

[Thu Jul 31 14:49:05 2003]
At GMAC, net income from automotive financing operations fell only $36 million, less than 4%, and overall GMAC profits rose more than 6%
U GMAC-u, neto dohodak od automobilskih financijskih poslova je pao samo za 36 milijuna, manje od 4%, a ukupni GMAC-ovi profiti su porasli za više od 6%

[Thu Jul 31 14:56:09 2003]
In 1997 several carmakers, including Ford and Nissan USA, attempted to prop up wholesale prices for their cars by paying dealers to keep off-lease cars instead of returning them to the manufacturer for sale at auction.
godine, nekoliko proizvođača automobila, uključujući Ford i Nissan USA, je pokušalo učvrstiti veleprodajne cijene svojih automobila tako što su plaćali distributerima da zadrže automobile kojima je istekao lizing, umjesto da ih vrate proizvođaču za prodaju na dražbi.

[Thu Jul 31 14:59:48 2003]
Ford paid dealers $700 to $6000 (depending on the model) for each 2-year old off-lease vehicle the dealer agreed to keep, dipping into its residual reserves for the first time to do so.
Ford je plaćao distributerima 700 do 6000 dolara (ovisno o modelu) za svako dvije godine staro vozilo kojem je istekao lizing, a koje je distributer pristao zadržati, po prvi put uzimajući iz rezervi za ostatke.

[Thu Jul 31 14:59:48 2003]
This policy reduced the number of 2-year-old cars sold at auction, but of course, since retention of these cars added to dealer inventories, the number of these cars dealers bought at auction fell by the same amount, so wholesale prices continued to slide
Ovakva politika je smanjila broj dvije godine starih automobila prodavanih na dražbi, ali naravno, budući da je zadržavanje tih automobila povećavalo zalihe distributera, broj tih automobila koje su distributeri kupili na dražbi je pao za isti iznos, tako da su se veleprodajne cijene nastavile spuštati

[Thu Jul 31 15:03:50 2003]
In 1998 GE Capital dropped its partnership with Chrysler to finance leases because, as Automotive News (24 August, p. 1) reported,
GE Capital je odustao od partnerstva s Chryslerom u financiranju lizinga zbog toga što, kako su izvijestile "Automobilističke Vijesti" (24. kolovoza, str. 1),

[Thu Jul 31 15:06:08 2003]
Index shows the used car and truck component of the US Consumer Price Index, seasonally adjusted
Indeks pokazuje komponentu rabljenih automobila i kamion u indeksu maloprodajnih cijena SAD-a, sezonski prilagođenu

[Thu Jul 31 15:11:29 2003]
GE Capital Auto Financial Services got burned on residual-value losses in 1997.
Automobilske financijska služba GE Capitala se opekla na gubicima iz vrijednosti ostataka 1997. godine.

[Thu Jul 31 15:15:00 2003]
Much of that was due to off-lease products from Chrysler .
Mnogo toga je bilo zbog Chryslerovih proizvoda kojima je istekao lizing.

[Thu Jul 31 15:15:40 2003]
GE Capital cited residual losses as one reason for the decline in operating profits for Consumer Services, the GE unit that includes Auto Financial Services.
GE Capital je naveo gubitke na ostacima kao jedan od razloga za pad u profitima iz redovnog poslovanja za Potrošačku Službu, GE jedinicu koja uključuje Automobilsku financijsku službu.

[Thu Jul 31 15:15:40 2003]
Profits fell from $1.3 billion in 1996 to $563 million [in 1997].
3 milijarde dolara 1996. na 563 milijun dolara [1997.].

[Thu Jul 31 15:27:02 2003]
In 1998 net income at Ford Credit rose $53 million over the depressed level of 1997 but remained 25% below the net for 1996.4 GMAC's net on auto financing rose $74 million over 1997, a rise of 4% over 1996, and total OMAC profit for 1998 rose $181 million over 1996, a gain of 15%.
neto-prihod u Ford Credit-u je narastao 53 milijuna iznad smanjene razine iz 1997, ali je ostao 25% ispod neto-prihoda za 1996. Neto-prihod GMAC-a u automobilskom financiranju je narastao na 74 milijuna više nego u 1997, što je porast od 4% u odnosu na 1996, a ukupan profit OMAC-a za 1998. se povećao za 181 milijun više nego 1996, što je dobit od 15%.

[Thu Jul 31 15:27:02 2003]
In 1998 Ford and other carmakers belatedly followed OM's lead and began to move away from short-term leasing
Fordo i drugi proizvođači automobila su sa zakašnjenjem odlučili slijediti primjer GNM-a i počeli su odstupati od kratkoročnog lizinga

[Thu Jul 31 15:36:52 2003]
Since 1996 the leasing model has been updated several times, disaggregated further to separate the car and light truck segments, and used to examine issues such as sales of fleet vehicles.
model lizinga je bio više puta modificiran, dalje rastavljen na odvojene segmente automobila i lakih kamiona, i korišten za ispitivanje problema kao što je na primjer prodaja brzih vozila.

[Thu Jul 31 15:36:52 2003]
The model is now used on an ongoing basis by NAO's Portfolio Pricing Team, the group responsible for review and approval of all pricing and incentive programs in North America
Model sada trajno koristi NAO-ov Tim za formiranje cijena portfelja, grupa odgovorna za reviziju i odobravanje svih programa formiranja cijena i poticajnih programa u Sjevernoj Americi

[Thu Jul 31 15:41:28 2003]
Pudar, now Director of the DSC (renamed the Strategy Support Center [SSC]), reports that the SSC continues to apply system dynamics, in combination with other analytic methods, to a wide range of issues, from negotiating joint ventures with foreign governments to designing business plans for new products, services, and business units
Pudar, sada Ravnatelj DSC-a (preimenovanog u Centar za stratešku podršku [SSC]), izvještava da SSC nastavlja koristiti dinamiku sustava, u kombinaciji s drugim analitičkim metodama, u širokom rasponu problema, od ugovaranja zajedničkih ulaganja sa stranim vladama do dizajniranja poslovnih planova za nove proizvode,usluge i poslovne jedinice

[Mon Jul 21 16:26:40 2003]
Freer exchange of goods.
Slobodnija razmjena dobara.

[Mon Jul 21 16:34:37 2003]
The establishment of a free exchange of goods involves that a start must be made with the repeal of the protective measures now in force.
Uspostava slobodne razmjene dobara podrazumijeva da se mora započeti s ukidanjem mjera zaštite koje su sada na snazi.

[Mon Jul 21 16:36:06 2003]
By putting the admissible maximum of national protection under inter-European control, and by reducing that maximum gradually, excesses of protective policy will be eliminated in the first place, and yet a reasonable livelihood can be ensured to workers and employers of any well-managed European farm which is justified from a social and economic point of view.
Postavljanjem prihvatljivog maksimuma nacionalne zaštite pod među-europski nadzor, i smanjujući postupno taj maksimum, prvenstveno će biti eliminirana prekomjerna zaštitna politika, a ipak će se moći osigurati razumno uzdržavanje radnika i poslodavaca bilo koje dobro vođene europske farme, što je opravdano i s društvenog i s gospodarskog stajališta.

[Mon Jul 21 16:36:06 2003]
If vital interests cause certain countries to take measures for the protection of their production, these measures will have to be subjected to the approval of a European organ
Ako temeljni interesi uzrokuju da određene zemlje poduzimaju mjere za zaštitu svoje proizvodnje, te mjere će morati biti podvrgnute odobrenju europskog tijela

[Mon Jul 21 16:38:51 2003]
Prices of agricultural produce in the respective countries are, to a considerable extent, governed by widely varying costs of production, which is a consequence of differences in:
Cijene poljoprivrednih proizvoda u pojedinim zemljama su, u znatnom opsegu, određene vrlo različitim troškovima proizvodnje, što je posljedica razlika u:

[Mon Jul 21 16:39:23 2003]
(a) wages and rates of interest;
(a) plaćama i kamatnim stopama;

[Mon Jul 21 16:39:45 2003]
(b) capital intensity and output of labour;
(b) intenzitetu kapitala i rezultatu rada;

[Mon Jul 21 16:41:42 2003]
(c) climate and soil condition.
(c) klimi i osobinama tla.

[Mon Jul 21 16:44:55 2003]
The factors mentioned sub (a) show a tendency to counterbalance partly those referred to sub (b) and (c).
Čimbenici navedeni pod (a) pokazuju tendenciju za uspostavljanjem djelomične ravnoteže s ta čimbenicima navedenima sub (b) i (c).

[Mon Jul 21 16:45:59 2003]
Under free competition a uniform price would establish itself in all countries, with the result that only part of the farms at present in operation would return a profit in countries with a high cost of production, while in countries with a low cost of production considerable extra profits would be made.
U okviru slobodne konkurencije, jednaka cijena bi bila uspostavljena u svim zemljama, s tim rezultatom da bi samo dio farmi koje su trenutno u pogonu vratio dobit u zemljama s visokim cijenama proizvodnje, dok bi u zemljama s niskim troškovima proizvodnje bila ostvarena značajna dodatna dobit.

[Mon Jul 21 16:47:59 2003]
Such a uniform price is unacceptable to the first mentioned countries, owing to the sociological and strategical factors quoted under 11, which is the reason why those countries must persist in protective measures for some time.
Takva ujednačena cijena je neprihvatljiva prvo spomenutim zemljama, zbog socioloških i strategijskih čimbenika navedenih pod 11, što je razlog zašto te zemlje moraju ustrajati u mjerama zaštite još neko vrijeme.

[Mon Jul 21 16:49:08 2003]
On the other hand, this price would be unacceptable to consumers, and therefore also to other industries in countries with a low cost of production for agricultural produce, as it would adversely affect its powers of competition.
S druge strane, ova cijena bi bila neprihvatljiva potrošačima, i stoga također i ostalim industrijama u zemljama s niskim troškovima proizvodnje za poljoprivredni proizvod, jer bi nepovoljno utjecalo na moć tržišne konkurencije.

[Mon Jul 21 16:49:10 2003]
For these reasons, these countries must preserve the possibilities of maintaining a lower price level.
Zbog ovih razloga, te zemlje moraju očuvati mogućnost održavanja nižih razina cijene.

[Mon Jul 21 16:52:58 2003]
These arguments make it clear why a uniform European price level is not yet possible.
Ovi argumenti pojašnjavaju zašto ujednačena europska razina cijena još nije moguća.

[Mon Jul 21 16:55:39 2003]
However, it would be possible to determine at what price, or between what price limits the products of the various countries could be interchanged (European interchange prices).
Međutim, moglo bi se utvrditi po kojoj cijeni, ili u kojim okvirima cijena bi se proizvodi različitih zemalja mogli razmjenjivati (cijena europske razmjene).

[Mon Jul 21 16:55:54 2003]
The fixation of the European interchange prices for agricultural produce at the correct level must be based on a number of different considerations, not only relating to the conditions in agriculture but also to the economic situation as a whole.
Utvrđivanje cijena europske razmjene za poljoprivredne proizvode na pravilnoj razini mora se temeljiti na nekoliko različitih postavki, ne samo vezano uz stanja u poljoprivredi, već također i uz gospodarsku situaciju u cjelini.

[Mon Jul 21 16:57:07 2003]
It must lead to:
Ono mora dovesti do:

[Mon Jul 21 16:57:27 2003]
(a) an equilibrium in the balance of payments in Europe;
(a) ravnoteže u europskoj bilanci plaćanja;

[Mon Jul 21 16:59:25 2003]
(b) a rise in prosperity;
(b) porasta blagostanja;

[Mon Jul 21 17:00:36 2003]
(c) a stimulation of agricultural production so that no production power is left unutilised and the highest possible achievements are obtained.
(c) poticanja poljoprivredne proizvodnje tako da niti jedna proizvodna snaga ne ostane neupotrijebljena, te da se ostvare najviša moguća postignuća.

[Mon Jul 21 17:04:50 2003]
In fixing this price the possibilities of imports from countries outside Europe must also be taken into consideration.
Pri uspostavljanju ove cijene također se moraju uzeti u obzir mogućnosti uvoza iz zemalja izvan Europe.

[Mon Jul 21 17:04:52 2003]
With regard to imports of competing products originating from countries outside Europe, the system of the European interchange price fixed by mutual agreement involves that these imports can only be admitted under a co-ordinated scheme.
S obzirom na uvoz konkurentnih proizvoda koji potječu iz zemalja izvan Europe, sustav europske cijene razmjene određen uzajamnim sporazumom uključuje da se taj uvoz može prihvatiti samo u okviru koordiniranog programa.

[Mon Jul 21 17:08:03 2003]
Owing to its dependence on the weather, fluctuations in agricultural production cannot be avoided.
Radi njezine ovisnosti o vremenu, kolebanja u poljoprivrednoj proizvodnji ne mogu se izbjeći.

[Mon Jul 21 17:08:04 2003]
It may therefore be necessary to take steps to co-ordinate production and demand by a measure of temporary stockpiling, to prevent disturbances.
Stoga je možda neophodno poduzeti mjere usklađivanja proizvodnje i potražnje putem privremenog stvaranja zaliha, da bi se spriječili poremećaji.

[Mon Jul 21 17:11:48 2003]
To maintain a remunerative price level within the bounds of Europe, measures will have to be taken involving expenditure on the hand, but yielding funds on the other.
S ciljem održavanja unosne razine cijena unutar granica Europe, morati će se poduzeti mjere koje s jedne strane uključuju troškove, ali s druge strane plodonosni kapital.

[Mon Jul 21 17:15:34 2003]
This expenditure and income respectively must be charged to and be for the benefit of a European Agricultural Fund
Ovi troškovi i prihodi moraju biti naplaćeni i od koristi Europskom poljoprivrednom fondu

[Mon Jul 21 17:16:19 2003]
Improvement of technique.
Poboljšanje tehnike.

[Mon Jul 21 17:23:35 2003]
For a proper elaboration of the proposals outlined above, it is of front-rank importance that the technical development of European agriculture be improved as much as possible.
Za pravilnu izradu prijedloga koji su u gornjem tekstu izloženi u glavnim crtama, od primarnog je značaja da tehnički razvoj europske poljoprivrede bude poboljšan koliko god je to moguće.

[Mon Jul 21 17:23:35 2003]
The organisation of European Agriculture as advocated here may well involve that funds must be provided to finance the measures to be taken to increase production, wherever necessary and profitable for Europe as a whole
Ustroj europske poljoprivrede, kako se ovdje predlaže, mogao bi uključivati da moraju biti dostavljena sredstva za financiranje mjera koje bi se uvele radi povećanja proizvodnje, gdje god je to nužno i profitabilno za Europu u cjelini

[Mon Jul 21 17:32:16 2003]
To administer the European Agricultural Fund and also to take measures based on the above, a European Institution must be established.
Da bi se moglo upravljati Europskim poljoprivrednim fondom ali i da bi se poduzele mjere utemeljene na gore navedenom, mora se utemeljiti Europska institucija.


[Mon Jul 21 17:37:23 2003]
This European Board of Agriculture and Food should consist of a limited number of members, appointed by the Governments of the participating countries, who resign periodically.
Taj Europski odbor za hranu i poljoprivredu trebao bi se se sastojati od ograničenog broja članova, imenovanih od strane Vlada zemalja sudionica, koji će odstupiti nakon određenog perioda.

[Mon Jul 21 17:37:48 2003]
Due care will be taken that the interests of both consumers and producers are represented.
Voditi će se pažnja da budu zastupljeni interesi kako potrošača, tako i proizvođača.

[Mon Jul 21 17:37:49 2003]
The decisions of the Board are to be taken by an ordinary majority vote.
Odluke Odbora će se donositi uobičajenim glasom većine.


[Mon Jul 21 17:40:28 2003]
Advisers of all affiliated countries will be attached to the E.B.A.F.
Savjetnici svih udruženih zemalja biti će pridruženi E.B.A.F.-u,

[Mon Jul 21 17:40:59 2003]
The participating countries will meet the costs of the entire organisation.
Zemlje sudionice će podmirivati troškove cjelokupne organizacije.

[Mon Jul 21 17:44:10 2003]
The paramount importance of the decisions to be taken by the E.B.A.F.
Najveća važnost odluka koje će donositi E.B.A.F.

[Mon Jul 21 17:44:12 2003]
and the far reaching repercussions on the national economies of the European countries which may result from its decisions, require that the national Governments, in European coherence, can influence the decisions of the E.B.A.F.
i dalekosežne posljedice za nacionalnu privredu europskih zemalja koje mogu proisteći iz tih odluka, zahtijevaju da Vlade država, u europskoj koherentnosti, mogu utjecati na odluke E.B.A.F.-a.

[Mon Jul 21 17:48:11 2003]
should be responsible to a Council of Ministers, and follow the instructions of the latter.
bi trebao biti odgovoran Vijeću Ministara, i slijediti njegove upute.

[Mon Jul 21 17:48:12 2003]
It will be this Council who, in their turn will account for the policy to be pursued, to the representatives of the Parliaments of European nations.
To Vijeće će pravovremeno opravdavati politiku koju slijedi predstavnicima Parlamenata europskih naroda.

[Mon Jul 21 17:50:37 2003]
The Council of Ministers will take decisions by qualified majority, implying that the individual countries give up some of their sovereignty.
Vijeće Ministara će donositi odluke kvalificiranom većinom, sugerirajući da se pojedine zemlje odreknu dijela od svojega suvereniteta.

[Mon Jul 21 17:50:39 2003]
This step is necessary for a development in the direction of the economic integration of Europe.
Ova mjera je neophodna za razvoj u smjeru gospodarskog ujedinjenja Europe.

[Mon Jul 21 17:51:38 2003]
A national Government should have the right to raise objection to any particular measure or decision of the E.B.A.F.
Nacionalna Vlada bi trebala imati pravo prigovora na bilo koju pojedinu mjeru ili odluku od strane E.B.A.F.-a

[Mon Jul 21 17:55:03 2003]
If the required qualified majority of votes in the Council of Ministers are not obtained the measure or decision of the E.B.A.F.
Ako nije postignuta potrebna kvalificirana većina glasova u Vijeću Ministara, mjera ili odluka E.B.A.F.-a

[Mon Jul 21 18:10:43 2003]
If multilateral agreements are concluded between European countries, and certain bodies are being established on a European level to advance the integration of the European economy, doubt may arise as to whether an obligation has been met or powers have been exceeded.
Ako se zaključe višestrani ugovori između europskih zemalja, i ako se utemelje određena tijela na europskoj razini radi unapređivanja integracije europskog gospodarstva, može se pojaviti sumnja glede izvršavanja obveza ili prekoračenja ovlasti.

[Mon Jul 21 18:10:43 2003]
Possibly a juridical authority should be designated to take a decision in such controversies
Eventualno bi se odredio pravni autoritet za donošenje odluka pri takvim nedoumicama

[Tue Jul 22 12:20:02 2003]
Incentives to farms suitable for development
Poticaji poljoprivrednim gospodarstvima koja su prikladna za razvoj

[Tue Jul 22 12:27:50 2003]
With a view to bringing about structural conditions conducive to a significant improvement agricultural incomes and working and production conditions, Member States shall introduce a system of selective incentives to farms suitable for development, designed to encourage their operation and development under rational conditions
S ciljem ostvarivanja strukturalnih uvjeta koji bi doprinijeli značajnom poboljšanju poljoprivrednih dohodaka te uvjeta rada i proizvodnje, Države Članice će uvesti sustav selektivnih poticaja poljoprivrednim gospodarstvima koja su prikladna za razvoj, koji je oblikovan tako da potiče njihovo djelovanje i razvoj u okviru racionalnih uvjeta

[Tue Jul 22 12:33:14 2003]
Member States may, acting in accordance with the general provisions to be adopted hereafter by the Council under the procedure laid down in Article 43 of the Treaty:
Države članice mogu, djelujući u skladu s općim odredbama koje će biti usvojene u nastavku od strane Vijeća prema postupku navedenom u Članku 43 Ugovora:

[Tue Jul 22 12:33:14 2003]
- vary according to region the amount of the financial incentives provided for in the first subparagraph of Article 8 (2), and, within the limits set out therein, those provided for in Articles 10, 11 and 12 and also those provided for in Article 13
- ovisno o regiji, ostvariti različite iznose financijskih poticaja osiguranih u prvom podparagrafu Članka 8 (2), i, unutar navedenih granica, u Člancima 10, 11 i 12 kao i onih u Članku 13

[Tue Jul 22 12:35:31 2003]
refrain from applying in certain regions all or some of the measures provided for in Articles 8, 10, 11, 12 and 13
suzdržati od primjene u određenim regijama svih ili ponekih mjera osiguranih u Člancima 8, 10, 11, 12 i 13

[Tue Jul 22 12:36:40 2003]
For the purposes of this Directive a farm shall be considered suitable for development where:
U svrhu ove Uredbe, poljoprivredno gospodarstvo smatrat će se prikladnim za razvoj ako:

[Tue Jul 22 12:37:49 2003]
the farmer:
poljoprivrednik: (a)

[Tue Jul 22 12:37:49 2003]
(a) practises farming as his main occupation
(a) se bavi poljodjelstvom kao svojim glavnim zanimanjem

[Tue Jul 22 12:38:06 2003]
possesses adequate occupational skill and competence
posjeduje odgovarajuću radnu vještinu i sposobnost

[Tue Jul 22 12:43:05 2003]
undertakes that from the start of the development plan he will keep accounts as defined in Article 11
se obvezuje da će od početka razvojnog plana voditi račune kao je definirano u Članku 11

[Tue Jul 22 12:44:49 2003]
draws up a plan for the development of the farm business which satisfies the conditions laid down in Article 4
sastavi plan za razvoj poslovanja poljoprivrednog gospodarstva koji zadovoljava uvjete navedene u Članku 4

[Tue Jul 22 12:50:25 2003]
its level of earned income is below that fixed in Article 4 (1) as the modernization objective, or where its present structure is such as to jeopardize the maintenance of that income at a comparable level ;
je razina zarađenog dohotka ispod razine određene u Članku 4 (1) kao cilj modernizacije, ili ako je trenutno ustrojstvo poljoprivrednog gospodarstva takvo da ugrožava očuvanje toga dohodtka na usporedivoj razini;

[Tue Jul 22 12:50:25 2003]
in the latter case, the interest rate subsidy provided for in Article 8 (1) (b) shall apply only to 80 % of the loan referred to in paragraph 2 of that Article
u potonjem slučaju, subvencija kamatne stope osigurana Člankom 8 (1) (b) primijenit će se samo na 80 % zajma navedenog u odlomku 2 toga Članka

[Tue Jul 22 12:55:20 2003]
Member States shall for the purposes of this Directive define what is meant by the expression "a farmer practising farming as his main occupation".
Države članice će, u svrhu ove Uredbe, definirati značenje izraza "poljoprivrednik koji se bavi poljodjelstvom kao svojim glavnim zanimanjem".

[Tue Jul 22 12:55:20 2003]
Definitions shall, in the case of a natural person, at least include the condition that the proportion of income from farming be not less than 50 % of the farmer's total income and that the working time devoted to non-farming activities be less than half of the farmer's total working time
Definicije će, u slučaju fizičke osobe, sadržavati barem uvjet da udio prihoda od poljodjelstva ne bude manji od 50 % poljoprivrednikovoga ukupnog prihoda, i da radno vrijeme posvećeno ne-poljodjelskim aktivnostima bude manje od polovice poljoprivrednikovoga ukupnog radnog vremena

[Tue Jul 22 14:07:47 2003]
Having regard, in particular, to the criteria indicated in the preceding subparagraph, Member States shall define the aforesaid expression:
S obzirom na, poglavito, kriterije naznačene u prethodnom podparagrafu, Države članice će definirati gore spomenut izraz:

[Tue Jul 22 14:07:47 2003]
- in relation to a person other than a natural person
- s obzirom na osobu koja nije fizička osoba

[Tue Jul 22 14:08:46 2003]
in respect of a farm owned by a person other than the farmer
s obzirom na poljoprivredno gospodarstvo u vlasništvu osobe koja nije poljoprivrednik

[Tue Jul 22 14:12:19 2003]
in respect of a farm worked under a share-cropping agreement
u odnosu na poljoprivredno gospodarstvo koje se obrađuje u skladu s najamnim zemljoradničkim ugovorom

[Tue Jul 22 14:14:27 2003]
In addition, Member States shall lay down the criteria for assessing the occupational skill and competence of the farmer.
Nadalje, Države Članice će izložiti kriterije za procjenu radne vještine i sposobnosti poljoprivrednika.

[Tue Jul 22 14:14:27 2003]
Such criteria shall refer to the standard of agricultural training received or to a minimum period of farming experience or to both
Takvi kriteriji će se odnositi na standard ostvarene poljoprivredne izobrazbe ili na minimalno razdoblje poljoprivrednog iskustva, ili na oba

[Tue Jul 22 14:18:25 2003]
The development plan provided for in Article 2 (1) (d) must show that, upon its completion, the farm undergoing modernization will be capable of attaining as a minimum, in principle for either one or two man-work units, a level of earned income comparable to that received for non-agricultural work in the region in question
Razvojni plan osiguran Člankom 2 (1) (d) mora pokazati da, nakon njegovoga dovršenja, poljoprivredno gospodarstvo nad kojim se vrši moderniziranje će moći dostići minimalno, načelno za ili dvije ili tri ljudske-radne jedinice, razinu zarađenog dohotka usporedivog sa onim koji je prihvaćen za ne-poljoprivredni rad u dotičnoj regiji

[Tue Jul 22 14:21:01 2003]
A comparable earned income as referred to in paragraph 1 means the average gross wage for a non-agricultural worker.
Usporedivi zarađeni dohodak, kako je navedeno u odlomku 1 , označava prosječnu bruto nadnicu za ne-poljoprivrednog radnika.

[Tue Jul 22 14:21:01 2003]
Member States may, where necessary, take account of disparities between the social security arrangements for farmers and those for non-agricultural workers
Države članice mogu, prema potrebi, uvaži različitosti između uređenja socijalne sigurnosti za poljoprivrednike i za ne-poljoprivredne radnike

[Tue Jul 22 14:23:27 2003]
For the purpose of showing that the farm undergoing modernization will be capable of attaining the objective referred to in paragraph 1, the earned income to be attained upon completion of the development plan shall be compared either
U svrhu pokazivanja da poljoprivredno gospodarstvo koje je podvrgnuto modernizaciji će moći postići cilj izložen u odlomku 1, zarađeni dohodak koji će biti ostvaren nakon dovršenja razvojnog plana usporedit će se ili

[Tue Jul 22 14:24:00 2003]
with the comparable earned income as defined in paragraph 2, or
s usporedivim zarađenim dohotkom kako je definirano u odlomku 2, ili

[Tue Jul 22 14:26:06 2003]
with that of reference farms which at the time when application is made have an earned income equivalent to the comparable income as defined in paragraph 2
s dohotkom referentnih poljoprivrednih gospodarstava koja su, u vrijeme kada je sročen zahtjev, ostvarila zarađeni dohodak jednak usporedivom prihodu kako je definirano u odlomku 2

[Tue Jul 22 14:28:19 2003]
Member States (a) shall:
Države članice (a) će:

[Tue Jul 22 14:30:00 2003]
- specify the minimum number of man-work units, having regard to the various types of production and to the working conditions associated therewith;
- odrediti minimalan broj ljudskih radnih jedinica, imajući u vidu različite tipove proizvodnje i radne uvjete vezane uz njih;

[Tue Jul 22 14:30:45 2003]
- determine what constitutes an adequate return on the capital invested in the farm business;
- odlučiti od čega će se sastojati odgovarajući povrat od ulaganja na kapital uložen u poslovanje poljoprivrednog gospodarstva;

[Tue Jul 22 14:30:45 2003]
- fix, having regard to the duration of the development plan, the modernization objective referred to in paragraph 1
- utvrditi, s obzirom na trajanje razvojnog plana, cilj modernizacije navedene na odlomku 1

[Tue Jul 22 14:36:40 2003]
may provide that up to a specified percentage of the earned income to be attained upon completion of the development plan may consist of income arising from non-agricultural activities, so long as the earned income derived from the farm business is at least equal to the comparable earned income for one man-work unit.
moći osigurati da do određenog postotka zarađenog dohotka koji će biti ostvaren nakon dovršenja razvojnog plana može se sastojati od dohotka koji proizlazi iz ne-poljoprivrednih aktivnosti, tako dugo dok zarađeni dohodak dobiven od poslovanja poljoprivrednog gospodarstva minimalno bude jednak usporedivom zarađenom dohotku jedne ljudske radne jedinice.

[Tue Jul 22 14:36:40 2003]
The percentage specified may not exceed 20 %
Predviđeni postotak neće smjeti postojati premašiti 20 %

[Tue Jul 22 14:38:36 2003]
Upon completion of the plan, the level of income referred to in paragraphs 2 and 3 must be attainable by means of an annual working period not exceeding 2300 hours
Nakon dovršenja plana, razina dohotka navedena u odlomcima 2 i 3 mora se moći ostvariti putem godišnjeg radnog razdoblja koje ne premašuje 2300 sati

[Tue Jul 22 14:41:59 2003]
The achievement of the objectives of the development plan may be spread over a maximum of six years.
Ostvarivanje ciljeva razvojnog plana može se protezati tijekom najviše šest godina.

[Tue Jul 22 14:41:59 2003]
However, Member States may be authorized, under the procedure laid down in Article 18, to specify a longer period for certain regions
Međutim, Države Članice mogu biti biti opunomoćene, u skladu s postupkom navedenim u članku 18, da odrede dulje razdoblje za određene regije

[Tue Jul 22 14:44:44 2003]
Persons coming within Articles 2 and 3 who wish to benefit from the incentives herein provided for shall submit applications to the authorities appointed under Article 7
Osobe koje se uklapaju u okvir Članaka 2 i 3 , i koje žele ostvariti pogodnosti navedenih poticaja, podnijeti će zahtjeve vlastima imenovanima prema Članku 7

[Tue Jul 22 14:47:42 2003]
An application may be made by a single farmer or by several farmers who are in association or who have agreed to form an association.
Zahtjev može sastaviti jedan ili više udruženih poljoprivrednika, ili poljoprivrednici koji su odlučili formirati udrugu.

[Tue Jul 22 14:47:42 2003]
Member States shall not discriminate between single and associated farmers
Države članice neće praviti razliku između pojedinačnih i udruženih poljoprivrednika

[Tue Jul 22 14:49:56 2003]
The application shall be accompanied by the development plan provided for in Article 2 (1) (d).
Uz zahtjev će biti priložen i razvojni plan osiguran u Članku 2 (1) (d).

[Tue Jul 22 14:50:11 2003]
This shall contain all the necessary particulars for assessing whether the farm satisfies the conditions laid down in Articles 2 and 4, and in particular:
On će sadržavati sve podatke nužne za procjenu da li poljoprivredno gospodarstvo zadovoljava uvjete izložene u Člancima 2 i 4, a poglavito:

[Tue Jul 22 14:50:11 2003]
- a description of the situation at the start of the plan
- opis okolnosti na početku plana

[Tue Jul 22 14:51:22 2003]
a description, in the form of a forward estimate, of the situation on completion of the plan
opis, u obliku predviđenog troškovnika, okolnosti nakon dovršenja plana

[Tue Jul 22 14:52:48 2003]
an indication of the measures to be taken, and in particular of the investments to be made, in order to achieve the desired results
naznaku mjera koje će biti poduzete, a naročito investicijskih sredstava koja će biti uložena, kako bi se postigli željeni rezultati

[Tue Jul 22 14:54:21 2003]
If the development plan contains a proposal for extending the area of the farm, the enlarged area shall consist of:
Ako razvojni plan sadržava prijedlog za proširivanje područja poljoprivrednoga gospodarstva, prošireno područje će se sastojati od:

[Tue Jul 22 14:54:21 2003]
- the land already in the possession of the farmer
- zemljišta koje je već u posjedu poljoprivrednika

[Tue Jul 22 14:56:17 2003]
land in respect of which he has been given a legally enforceable promise entitling him to possession
zemljišta s obzirom na koje je poljoprivrednik dobio zakonski izvršivo obećanje koje mu daje pravo na posjed

[Tue Jul 22 14:58:31 2003]
Member States shall:
Države članice će:

[Tue Jul 22 14:58:31 2003]
- appoint the authorities responsible for examining applications and approving development plans
- imenovati državna tijela odgovoran za za razmatranje zahtjeva i odobravanje razvojnih planova

[Tue Jul 22 14:59:28 2003]
lay down an examination and approval procedure
izložiti postupak za razmatranje i odobravanje

[Tue Jul 22 15:01:00 2003]
Incentives to farmers whose applications have been accepted and whose development plans have been approved shall include the following measures
Poticaji za poljoprivrednike čiji zahtjevi su prihvaćeni i čiji razvojni planovi su odobreni obuhvaćati će sljedeće mjere

[Tue Jul 22 15:03:24 2003]
the allocation, by way of priority, of land released under the Council Directive of 17 April 1972
dodjeljivanje, putem prava prvenstva, zemljišta puštenog u dodjelu na temelju Smjernice Vijeća od 17 travnja, 1972

[Tue Jul 22 15:05:31 2003]
the granting of aids in the form of interest rate subsidies in respect of the investments necessary for carrying out the development plan, but excluding expenditure incurred in buying
dodjeljivanje pomoći u obliku subvencija kamatnih stopa s obzirom na investicijska sredstava nužan za provedbu razvojnog plana, ali isključujući troškove nastale prilikom kupnje

[Tue Jul 22 15:07:54 2003]
With regard to the purchase of livestock, only the initial purchase provided for by the development plan may be taken into account
S obzirom na kupnju stoke, samo početna kupovna osigurana razvojnim planom moći će se uzeti u obzir

[Tue Jul 22 15:10:17 2003]
the provision of guarantees for loans contracted and the interest thereon, where the security or personal guarantee provided is insufficient
davanje jamstava za ugovorene zajmove i njihove kamate, gdje je dano pokriće ili osobno jamstvo nedovoljno nedovoljan

[Tue Jul 22 15:16:35 2003]
The interest rate subsidy provided for in paragraph 1 (b) shall apply to the whole of the loan, except for any part of the loan exceeding 40 000 units of account per man-work unit.
Subvencija kamatne stope osigurana u odlomku 1 (b) primijenit će se na cjelokupni zajam, osim na one dijelove zajma koji premašuju 40 000 obračunskih jedinica po ljudskoj radnoj jedinici.

[Tue Jul 22 15:17:20 2003]
It shall not exceed 5 % and, in principle, shall cover a period of fifteen years, which Member States may, however, extend to twenty years for investments in immovable property and reduce to ten years for other investments.
Ona neće premašivati 5 % i, u načelu, pokrivati će razdoblje od petnaest godina, koje Države Članice mogu, međutim, produžiti na dvadeset godina za investicije u nepokretnu imovinu, ili smanjiti na deset godina za druge investicije.