NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:
[Thu Jul 10 09:24:07 2003]
kolijevka hrvatskog nogometa i tenisa
cradle of Croatian soccers and tennises

[Thu Jul 10 09:24:48 2003]
U Županji je naime iz Engleske 1880.
In Županja is actually from England 1880.

[Thu Jul 10 09:32:09 2003]
godine donešena prva nogometna lopta u Hrvatskoj.
Actually, the first soccer ball in Croatia was brought from England to Županja in 1880.

[Thu Jul 10 09:32:09 2003]
Iko je odmalena iskazivao sklonost k športu, osim što je bio jedan od perspektivnijih mladih nogometaša, bavio se gimnastikom, a kao prvak općine u športskom ribolovu sudjelovao je na prvenstvu Hrvatske.
Iko already in his childhood years showed tendency towards sport, beside being one of more promising young players, was also active in gymnastics, and as a champion of the district in sport fishing he participated in the Croatian fishing championship.

[Thu Jul 10 09:40:08 2003]
Rekreativno se bavio borilačkim športovima, Full contactom, a u karateu dostigao je crni pojas 1.
He was recreatively active in fighting sports, Full contact, in karate he reached a 1st degree black belt 1.

[Thu Jul 10 09:52:48 2003]
Čitavu mladost posvetio je športu pa nije ni čudo što je nastavio školovanje na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu kojega je s uspjehom završio.
He dedicated his entire youth to sport so it is not surprising that he continued his education at the Faculty Of Physical Education in Zagreb and finished it with success.

[Thu Jul 10 09:52:48 2003]
Dugogodišnje bavljenje nogometom, studiranje i proučavanje stručne literature ubrzo je navelo Iku da, shvativši da o nogometu baš i nema previše stručne literature, pogotovo na hrvatskom jeziku, sam pokuša pomoći mnogobrojnim trenerima mladih koji su se na razne načine domišljali kako planirati, osmisliti, organizirati i provoditi treninge s najmlađima.
His longtime engagement in soccer, studying and research of professional literature soon induced Iku, after having understood that there were actually not so many professional books on soccer, especially not in Croatian, to try to help many coaches of youth players who in different ways try to think of a plan, work out, organize and perform training sessions with the youngest players.

[Thu Jul 10 10:00:39 2003]
Rezultat takvog promišljanja, dugogodišnjeg rada, istraživanja i praćenja stručne literature dovelo je do njegove prve knjige ''Nogomet za mlade'' (Zagreb 1989.god.)
The result of such a thinking, longtime training, research and interest in professional books was his first book ''Soccer for Young People'' (Zagreb, 1989)

[Thu Jul 10 10:06:28 2003]
koja je ubrzo postala obvezan udžbenik na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.
The result of such a thinking, longtime training, research and interest in professional books was his first book ''Soccer for Young People'' (Zagreb, 1989) that soon became an obligatory textbook at the Faculty of Physical Education in Zagreb.

[Thu Jul 10 10:08:11 2003]
Skoro svakodnevne promjene u športu, nova znanstvena saznanja, te razvoj nogometa ne dopušta preveliko teoretiziranje nego stalno praćenje i usavršavanje.
Almost daily changes in sport, new scientific discoveries, and development of soccer do not allow much theorizing but constant monitoring and improving.

[Thu Jul 10 10:08:15 2003]
Jasno je zašto je i slijedeća Ikina knjiga ''Tjelesna priprema športaša'' (Zagreb 1998.
It is clear why his next book ''Physical Preparation of Athletes'' (Zagreb, 1998.

[Thu Jul 10 10:12:16 2003]
privukla toliku pozornost ljudi koji se bave športom.
attracted so much attention from people who are active in sport.

[Thu Jul 10 10:12:37 2003]
Primjena novih znanstvenih saznanja i to pretočeno u razumljiv jezik velika je pomoć} trenerima i mladim športašima u njihovom radu.
Application of new scientific discoveries that transformed into an understandable language has been of great help} to coaches and young athletes in their training.

[Thu Jul 10 10:12:37 2003]
Recept je jednostavan a efikasan.
A recipe is simple and efficient.

[Mon Jul 14 14:28:57 2003]
Oprema za mjerenje električnih rotacijskih strojeva
Equipments for measuring electrical rotors

[Mon Jul 14 15:03:48 2003]
Velika joj je prednost što je građena modularno, pa se mogu nabaviti samo oni dijelovi koji su trenutno neophodni.
Its big advantage is a modular structure, so parts that are momentarily essential can only be acquired.

[Mon Jul 14 15:03:48 2003]
Proširenje i nadopunjavanje u budućnosti vrlo je jednostavno i ekonomično.
Future expansion and addition are very simple and economical.

[Mon Jul 14 15:34:00 2003]
proteklom vremenu ispitivanja, naponu, struji, impedanciji, snazi, faktoru snage i faznom kutu.
passed testing time, voltage, electricity, impedance, power, power factor and phase angle.

[Mon Jul 14 15:43:14 2003]
Ugrađeni voltmetar može se koristiti i kao drugi ampermetar, npr. kod ispitivanja diferencijalnih releja.
The built-in voltmeter can also be used as a second ammeter, e.g. when testing differential relays.

[Mon Jul 14 16:00:14 2003]
To je potrebno osobito u slučaju kad relej ne poznajemo baš dobro, pa se poradi njegove prebrze reakcije na neadekvatnu pobudu stanje na displeju jednostavno "zamrzne".
It is necessary especially when we do not know the relay very well, so the display simply " freezes " because of its too fast reaction to an inadequate impulse.

[Mon Jul 14 16:24:56 2003]
Za takav, kratkotrajni test, SVERKER 750 u stanju je generirati i struju od 200 A.
For such a brief test, the SVERKER 750 can generate the current up to 200 A.

[Mon Jul 14 16:50:59 2003]
Ispitivanje izolacije protiv masi kontinuiranim povećanjem istosmjernog napona
Insulation testing against mass by a continuous increase of parallel voltage

[Mon Jul 14 16:59:44 2003]
Ispitivanje izolacijskog sistema postupnim povećanjem istosmjernog napona veoma je važno.
testing of insulation system by a gradual increase of parallel voltage is very important.

[Tue Jul 15 09:20:52 2003]
Za mjerenje se upotrebljava stabiliziran visokonaponski vir BAKER DS 212.
Stabilized high voltage source BAKER DS 212 is used in measurement.

[Tue Jul 15 09:22:34 2003]
Izlazni napon je promjenljiv od 0 - 12 kV.
Output voltage varies from 0 to 12 kW.

[Tue Jul 15 09:23:44 2003]
Podešavanje napona radi se ručno, veoma sporo u trajanju jedne minute.
Adjustment of voltage is done manually, very slowly lasting one minute.

[Tue Jul 15 09:54:26 2003]
Apsorpcijski koeficijent
Absorption coefficient

[Tue Jul 15 10:01:01 2003]
- polarizacijski indeks
- polarization index

[Tue Jul 15 10:01:01 2003]
- apsorpcijski koeficijent
- absorption coefficient

[Tue Jul 15 10:09:55 2003]
Ispitivanje MEĐUZAVOJNE IZOLACIJE UDARNIM IMPULSNIM NAPONOM
Testing of the INTER-TURN INSULATIONS BY VOLTAGE IMPULSE

[Tue Jul 15 10:26:09 2003]
Rad svih električkih strojeva bazira se na postojanju potencijalne razlike između dijelova stroja koji moraju međusobno biti izolirani.
Operation all electric engines is based on a potential difference between engine parts that must be isolated reciprocally.

[Tue Jul 15 10:27:31 2003]
Izolacija mora biti takva da tijekom pretpostavljenog vijeka trajanja električnog stroja izdrži sva opterećenja uslijed djelovanja naprezanja u pogonu kao što su:
During the supposed life cycle of an electric machine, the insulation must be such as to endure all loads which occur during running stress actions such as:

[Tue Jul 15 10:27:31 2003]
električka, mehanička, toplinska, fizikalna, kemijska i druga naprezanja.
electric, mechanical, heat, physical, chemical and other types of stress.

[Tue Jul 15 10:34:36 2003]
Kako jedan izolacijski materijal ne može udovoljiti svim ovim zahtjevima, nužna je kombinacija različitih materijala u jednu cjelinu koju nazivamo izolacijski sustav.
Since one insulating material cannot satisfy all these requirements, a combination of different materials in one group, called the insulation system, is necessary.

[Tue Jul 15 10:58:34 2003]
Za dijagnostičke svrhe, posebno su korisna sveukupna ispitivanja, kad se ispitivanja impulsnim naponom i kombiniraju s nekim određenim "klasičnim" ispitivanjima s 50Hz ili istosmjernom naponom.
Complete testings are especially useful for diagnostic purposes when impulse voltage testings are combined with some determined " classic " testings with 50Hz or with the parallel voltage.

[Tue Jul 15 11:38:40 2003]
Na temelju ovih razmatranja može se procijeniti da je degradacijski utjecaj na izolacijske materijale u izolacijskim sustavima električnih strojeva "neusporedivo" veći (reda 100 do 1000 puta veći) pri ispitivanjima naponom industrijske frekvencije u odnosu na ispitivanja impulsnim naponom.
Based on these observation we can estimate that the degradation effect on insulating materials in insulation systems of electric machines is " incomparably " bigger (100 to 1000 times bigger) while testing the industrial frequency voltage as compared to the testings of impulse voltage.

[Tue Jul 15 11:40:00 2003]
Ispitivanje izolacije udarnim impulsnim naponom
Insulation testing by the impulse voltage

[Tue Jul 15 12:05:41 2003]
Udarni val
Shock wave

[Tue Jul 15 12:23:47 2003]
fn(Hz) - frekvencija prigušenih oscilacija napona
fnHz - damped voltage oscillation frequency

[Tue Jul 15 12:24:22 2003]
ln(m) - dužina namota
lnm - winding length

[Tue Jul 15 12:24:30 2003]
Ln(H) - induktivitet namota
LnH - winding inductivity

[Tue Jul 15 12:24:30 2003]
Cn(F) - kapacitet namota
CnF - winding capacity

[Tue Jul 15 12:33:34 2003]
Ako se udarni napon narine između priključnih stezaljki električnog stroja i mase u namotu nastaju dvije vrste napona:
If the surge voltage comes between electric motor terminals and a mass in the winding, two types of voltage develop:

[Tue Jul 15 14:17:25 2003]
Ispitivanje udarnim napo­nom vrlo je efikasno i ekonomično.
Surge voltage testing is very efficient and economical.

[Tue Jul 15 14:28:03 2003]
Nesimetričan namot uzrokuje povećanje struje, povećanje zagrijavanja namota, povećanje buke i vibracija elektromotora te smanjenje faktora snage i korisnosti elektromotora.
A dissymmetric winding increases the current, heating of the winding, noise and vibration of electric motors and reduces a power factor and utility of electric motors.

[Tue Jul 15 14:56:04 2003]
Nejednolika izolacija svitaka posljedica je neujednačenog postupka impregniranja ali i odstupanja u debljini pojedinih slojeva izolacije.
Uneven insulations of coils are a result of an uneven proofing procedure and of deviations in thickness of particular insulation layers.

[Tue Jul 15 15:37:37 2003]
Ispitivanje električnih strojeva udarnim naponom je nova, visokokvalitetna, efektivna, efikasna i ekonomična metoda ispitivanja u proizvodnji i u pogonu električnih strojeva.
Surge voltage testing of electric machines is a new, high-quality, effective, efficient and economical method of testing in the production and running of electric machines.

[Tue Jul 15 15:44:26 2003]
Pritom se mogu koristiti dvije metode:
Two methods can be used in the process

[Tue Jul 15 15:49:30 2003]
Njihovom primjenom bitno se skraćuju vremena popravaka električnih strojeva i štede velika financijska sredstva.
When applying them significantly is shortened the time of electric machines repair and a lot of money saved.

[Tue Jul 15 15:51:08 2003]
MJERENJE ROTORSKIH KAVEZA
MEASURING OF ROTOR CAGES

[Tue Jul 15 16:01:07 2003]
Budući da je izrada zavarenih i zalemljenih kratkospojnih kaveza ručna, njihova je kvaliteta vrlo neujednačena.
Since the making of welded and soldered short-circuit cages is manual, their quality is very uneven.

[Tue Jul 15 16:24:31 2003]
Mjerna oprema se sastoji od jednog ili dva izvora niskog napona mrežne frekvencije;
Measuring equipment consists of one or two low voltage sources of network frequency;

[Tue Jul 15 16:40:49 2003]
Zavarene kavezne rotore nalazimo kod velikih asinkronih motora ali također i kod srednjih visokovrijednih asinkronih motora.
Welded squirrel-cage rotors are found in big asynchronous engines and in medium-sized asynchronous engines of high value.

[Tue Jul 15 16:40:49 2003]
Ovi kavezni rotori imaju bakrene ili aluminijske štapove (općenito su to vučeni profili) zalemljene ili zavarene s kratkospojnim prstenima iz istog materijala.
These squirrel-cage rotors have copper or aluminum bars (in general drawn profiles) soldered or welded to short-circuit rings of the same material.

[Fri Jul 18 09:13:15 2003]
PROVEDBA MJERA MONETARNE POLITIKE (nastavak)
EXECUTIONS of monetary policy MEASURES (continuation)

[Fri Jul 18 09:15:51 2003]
Na osnovu izvješća o otvorenosti devizne pozicije valutnom riziku na dan 31.
On the basis of the report on the openness of foreign exchange position to the foreign exchange risk on 31.

[Fri Jul 18 09:19:13 2003]
koje je Banka dostavila Hrvatskoj narodnoj banci, Banka je imala dugu deviznu poziciju u iznosu od 26.314 tisuća kuna, što u odnosu na jamstveni kapital Banke iznosi 7,14%.
which Bank submitted to Croatian National Bank, the Bank had a long foreign exchange position in the amount of 26.314 thousand kunas, which in respect to the risk-based bank capital is 7,14 %.

[Fri Jul 18 09:20:11 2003]
Kod izračuna otvorenosti ukupne devizne pozicije Banka je svoja potraživanja izračunavala na neto principu tj. sa odbitkom posebnih rezervi za identificirane gubitke što je u skladu s točkom 1.4.
When calculating the openness of the total foreign exchange position, the Bank its claims calculated on the net principle i.e. with the deduction of special reserve for identified losses which is in accordance with point 1.4.

[Fri Jul 18 09:20:45 2003]
Upute za provedbu Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije ovlaštenih banaka i štedionica.
Instructions for the execution of the Decision about the prevention of the foreign exchange position exposure of authorized banks and savings institutions.

[Fri Jul 18 09:22:29 2003]
Iz gore navedenog razvidno je da Banka udovoljavala propisanim uvjetima iz točke II.
From the above mentioned it is clear that the Bank satisfies the prescribed conditions from point II.

[Fri Jul 18 09:22:31 2003]
Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka i štedionica valutnom riziku i daje ispravno utvrdila izloženost ukupne devizne pozicije banke.
Decisions about the exposures of the foreign exchange position prevention of banks and savings institutions with the foreign currency risk and that it has correctly established the exposure of the total foreign exchange positions of the bank.

[Fri Jul 18 09:23:07 2003]
Polaganje depozita na inozemne financijske kredite, i dana jamstva
Foreign financial loans deposits, and given guarantees

[Fri Jul 18 09:30:05 2003]
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom koja zaključi ugovor o korištenju financijskog kredita u inozemstvu za konverziju u kune, i koja izda jamstvo u korist stranih osoba po takvim kreditima, dužna je za vrijeme trajanja obveze po tim poslovima držati kod Hrvatske narodne banke depozit u kunama razmjerno visini preuzete obveze.
The Bank is authorized for external operations which are concluded by a contract on the use of financial loan abroad for the conversion in kunas, and which issues the guarantee in favor of foreign individuals for such loans, and it is obliged to during commitments according to these deals keep at the Croatian National Bank a deposit in kunas proportionally to the accepted commitments.

[Fri Jul 18 09:30:17 2003]
Inozernni financijski krediti
Foreign financial loans

[Fri Jul 18 09:34:58 2003]
Temeljem točke 2.
On the basis of point 2.

[Fri Jul 18 09:36:05 2003]
Odluke o polaganju depozita u kunama na inozemne financijske kredite, i dana jamstva ("Narodne novine" broj 94/00) banka ovlaštena za poslove s inozemstvom uplaćuje kunski depozit na račun Hrvatske narodne banke u visini 30% od iznosa financijskog kredita za konverziju u kune po poslovima koje je zaključila u svoje ime i za svoj račun i u svoje ime, a za račun druge domaće osobe s rokom dospijeća do 1 godine.
of the Decision on depositing kunas on foreign financial loans, and given guarantees (" Official Gazettes of the Republic of Croatia " number 94/00) a bank authorized for external operations makes payments in kuna deposit on a Croatian National Bank account equal to 30 % of the amount of a financial loan for conversion in kuna according to deals which were concluded on the Bank's account and name, and for the account of other domestic persons with the due date of 1 year.

[Fri Jul 18 09:36:07 2003]
Uvidom u dokumentaciju financijskih kredita za konverziju u kune povučenih iz inozemstva, Banka na dan 31.12.
Inspection into the documentation of financial loans for the conversion in kuna withdrawn from abroad, the Bank on 31.12.

[Fri Jul 18 09:36:34 2003]
godine ima obvezu po sljedećim kreditnim linijama:
has the obligation according to the following credit lines:

[Fri Jul 18 09:42:53 2003]
UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA
INTERNAL CONTROL AND REVISION

[Fri Jul 18 09:42:58 2003]
Unutarnja kontrola
Internal control

[Fri Jul 18 09:43:00 2003]
Temeljem članka 62.
On the basis of article 62.

[Fri Jul 18 09:43:43 2003]
Zakona o bankama i članka 58.1.
of the Banking Law and article 58.1.

[Fri Jul 18 09:43:44 2003]
Statuta banke, Uprava Banke je 16.
of the Statute of bank, of the Bank's Management board on 16.

[Fri Jul 18 09:46:16 2003]
UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA
INTERNAL CONTROL And REVISION

[Fri Jul 18 09:46:22 2003]
Unutarnja kontrola
Internal control

[Fri Jul 18 09:46:23 2003]
Temeljem članka 62.
On the basis of article 62.

[Fri Jul 18 09:46:51 2003]
Zakona o bankama i članka 58.1.
of the Banking Law and article 58.1.

[Fri Jul 18 09:46:53 2003]
Statuta banke, Uprava Banke je 16.
of the Statute of bank, of the Bank's Management board on 16.

[Fri Jul 18 09:47:56 2003]
donijela, a Nadzorni odbor je dao suglasnost za Pravilnik o radu unutarnje kontrole.
made, and the Supervisory board gave the consent for the Book Of regulations on the internal control work.

[Fri Jul 18 09:48:57 2003]
Ovim Pravilnikom utvrđuju se ovlasti i odgovornosti djelatnika unutarnje kontrole.
This Book Of regulations establishes powers and responsibilities of internal control employees.

[Fri Jul 18 09:50:45 2003]
Unutarnja kontrola ustrojena je kao samostalna i neovisna organizacijska jedinica, a njeni djelatnici ne smiju obavljati druge poslove u Banci.
The Internal control is organized as an independent and autonomous organization unit, and its employees are not permitted to be engaged in other deals in the Bank.

[Fri Jul 18 09:51:17 2003]
Zapisnici Unutarnje kontrole dostavljaju se redovito direktorima Sektora ispitanika, a Nadzornom odboru i Upravi Banke najmanje polugodišnje.
Internal controls records are delivered regularly to managers of the Sector of examinees, and the Supervisory board and the Management board of the Bank at least once in six months.

[Fri Jul 18 09:51:47 2003]
U Sektoru Unutarnje kontrole zaposleno je 5 djelatnika.
The Internal control Sector has 5 employee.

[Fri Jul 18 09:51:50 2003]
Odlukom Uprave Banke od 05.
By the Decision of the Bank's Management board of 05.

[Fri Jul 18 09:54:36 2003]
Tim pravilnikom usvojena je nova organizacijska shema po kojoj su u Sektoru unutarnje kontrole ustrojena radna mjesta voditelja Unutarnje kontrole, zatim 2 viša stručna suradnika i 2 stručna suradnika.
This Book of regulations adopts a new organizational scheme according to which in the internal controls Sector are organized employment positions of Internal control managers, then 2 higher professional associates and 2 professional associates.

[Fri Jul 18 09:55:52 2003]
Od mjeseca ožujka 2000.
Since the March of 2000.

[Fri Jul 18 09:56:48 2003]
godine intenzivno se radi na prilagodbi rada Sektora, standardima HYPO grupacije.
there have been intensive adjustments of the work of the Sector, by HYPO group standards.

[Fri Jul 18 09:57:34 2003]
U tu svrhu , za supervizora Sektora Unutarnje kontrole imenovana je Nensi Marin (HYpO -Zagreb), a za superviziju je nadležan i Dieter Malle (HYPO Klagenfurt).
For that purpose, for the supervisor of the Internal control Sector was appointed Nensi Marin (HYpO Zagreb), and for the supervision is authorized and Dieter Malle (HYPO Klagenfurt).

[Fri Jul 18 09:58:08 2003]
Sva izvješća obavezno se šalju supervizorima, a tijekom 2000.
All reports are obligatorily sent to supervisors, and in the course of 2000.

[Fri Jul 18 09:58:12 2003]
godine obavljeno je i nekoliko zajedničkih kontrola.
a few joint inspections were executed.

[Fri Jul 18 10:00:06 2003]
godini planirana je 151 kontrola, a obavljeno je 188 pojedinačnih kontrola o čemu je sastavljeno 177 izvješća o kontroli.
151 inspections were planned, but 188 single inspections were executed according to which 177 reports on the inspection were composed.

[Fri Jul 18 10:00:11 2003]
Obavljenim kontrolama nastojalo se pokriti sva područja poslovanja Banke, a naročito:
Executed inspections tried to cover all areas of the Bank's business operations, and particularly:

[Fri Jul 18 10:00:35 2003]
- poslovanje s pravnim osobama,
- business operations with legal entities,

[Fri Jul 18 10:00:50 2003]
- poslovanje s građanima u dijelu prikupljanja i plasiranja sredstava,
- business operations with citizens in part collecting and placing funds,

[Fri Jul 18 10:00:53 2003]
- rashoda i ulaganja u imovinu Banke,
- expenditures and investments in the Bank's asset,

[Fri Jul 18 10:01:20 2003]
- troškova poslovanja,
- operating costs,

[Fri Jul 18 10:03:15 2003]
- ostalih područja aktivnosti Banke.
- other areas of Bank's activities.

[Fri Jul 18 10:05:08 2003]
Osim predmeta kontrole, uz uvažavanje određenih prioriteta, vodilo se računa i o ravnomjernoj pokrivenosti svih podružnica i poslovnica Banke.
Beside inspection objects, with the respect of particular priorities, even coverages of all branches and business offices the Bank were taken equally care of.

[Fri Jul 18 10:07:32 2003]
Sukladno HYPO standardima izvršene su određene izmjene u formalnoj i sadržajnoj strukturi samih izvješća, a novost je da se radi i sažetak izvješća.
In accordance with HYPO standards particular changes were executed in formal and substantive structures of the reports, the preparation of a summary report is a news.

[Fri Jul 18 10:08:40 2003]
Uvedena je praksa da se po svakom izvješću utvrđuje način rješavanja problema, odgovorne osobe i rok za uklanjanje nepravilnosti.
according to every report was brought into practice To establish the method of problem solving, responsible persons and deadline for the removal of irregularities.

[Fri Jul 18 10:09:44 2003]
Također se redovito utvrđuje jesu li otklonjeni problemi uočeni u prethodnim kontrolama.
Also there is a regular exemination whether problems observed in previous inspections have been removed.

[Fri Jul 18 10:09:57 2003]
Uprava Banke je usvojila.Plan rada Sektora unutarnje kontrole za 2001.
The Bank's Management board has adopted.a Plan of the of internal control Sector work for 2001.

[Fri Jul 18 10:10:33 2003]
mjesta i područja kontrole, terminski plan izvođenja kontrola i distribucija izvješća.
places and areas of the inspection, term plan of inspection executions and the distribution of reports.

[Fri Jul 18 10:16:52 2003]
UNUTARNJA KONTROLA I REVIZIJA
INTERNAL CONTROL And REVISIONS

[Fri Jul 18 10:17:52 2003]
Unutarnja revizija
Internal revision

[Fri Jul 18 10:20:44 2003]
unutarnje revizije u Banci obavlja gđa Dragica Bartolić, voditelj Sektora.
the Bank's internal audit executes Mrs. Dragica Bartolić, leader of the Sector.

[Fri Jul 18 10:22:16 2003]
Unutarnja revizija obavlja reviziju dokumentacije i poslovanja Banke na temelju pisanog naloga Nadzornog odbora Banke.
The Internal audit executes the audit of documentations and business operations of the Bank on the basis of the written order of the Bank's Supervisory board.

[Fri Jul 18 10:22:40 2003]
Nakon obavljene revizije dijela poslovanja Banke, sastavlja se izvješće o obavljenoj reviziji.
After completed audits of business operation deals of the Bank, puts together the report on the completed audi is being composed.

[Fri Jul 18 10:23:59 2003]
U proteklih godinu dana, od ožujka 2000.
In the last year, since the March of 2000.

[Fri Jul 18 10:24:30 2003]
-Izvješće o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti Banke na dan 31.03.2000.
-Report on the assignment of placements and off-balance risk items and assessment the Bank exposure on 31.03.2000.

[Fri Jul 18 10:25:18 2003]
-Izvješće o provjeri izračunavanja kapitala Banke po stanju 31.03.2000.
-Report on checks of calculations of the Bank capital according to the account balance on 31.03.2000.

[Fri Jul 18 10:26:42 2003]
-Izvješće o provjeri izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane
-Report on checks of calculations of capital adequacies and weighted

[Fri Jul 18 10:26:43 2003]
aktive Banke po stanju 31.03.2000.
assets of the Bank according to the account balance on 31.03.2000.

[Fri Jul 18 10:28:25 2003]
-Izvješće o sprečavanju izloženosti devizne pozicije valutnorn riziku po stanju 30.06.2000.
-Report on the prevention of exposure of foreign exchange positions based on the currency risk according to the account balance on 30.06.2000.

[Fri Jul 18 10:29:19 2003]
-Izvješće o poslovanju Banke s tvrtkom IN-CUBO d.o.o. Osijek
-Business report of the Bank with the IN-CUBO d.o.o. company Osijek

[Fri Jul 18 10:29:57 2003]
-Izvješće o provjeri obvezne rezerve Banke po obračunima sastavljenirn u srpnju 2000.
-Report on checks of legal reserves of the Bank according to expense reports composed on July 2000.

[Fri Jul 18 10:30:11 2003]
-Izvješće o poslovanju Banke s tvrtkom CEBAX d.o.o. Osijek
-Business report the Bank with the CEBAX d.o.o. company Osijek

[Fri Jul 18 10:30:39 2003]
-Izvješće o ograničenju ulaganja Banke u materijalnu imovinu i vlasničke uloge premastanju 30.06.2000.
-Report on the restriction of investment of the Bank in tangible assets and owner's shares according to the account balance on 30.06.2000.

[Fri Jul 18 10:31:39 2003]
-Izvješće o provjeri odobravanja kredita korisnicima čija ukupna zaduženost kod Banke prelazi 5 rnilijuna kuna prema stanju 30.09.2000.
-Report on checks of approval of loans to the users whose total indebtedness at the Bank exceeds 5 million kunas according to the account balance on 30.09.2000.

[Fri Jul 18 10:32:09 2003]
-Izvješće o odobrenju plasmana povezanim tvrtkama prema stanju 30.09.2000.
-Report on the approval of placements to joint companies according to the account balance on 30.09.2000.

[Fri Jul 18 10:32:39 2003]
-Provjera plasmana iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj, prema stanju 30.09.2000.
-Checks of placements from International Banks For Reconstruction and Development funds, according to the account balance on 30.09.2000.

[Fri Jul 18 10:33:23 2003]
-Provjera poslovanja s inozemstvom (platni promet) u prosincu 2000.
-Checks of foreign operations (payment transactions) in December 2000.

[Fri Jul 18 10:33:42 2003]
-Provjera poslovanja Banke s tvrtkom LIO d.d.
-Checks of business operations of the Bank with the POUR d.d company.

[Fri Jul 18 10:35:03 2003]
-Provjera rada u sektoru Riznica
-Check of the work in the Treasury sector

[Fri Jul 18 10:35:03 2003]
U ovom se sektoru isto kao i sektoru Unutarnje kontrole obavljaju prilagodbe HYPO standardima, a za supervizora je imenovana Nensi Marin (HYPO-Zagreb ).
In this sector as in the Internal control sector adjustments to the HYPO standards are executed, and for the supervisor was appointed Nensi Marin (HYPO-Zagreb).

[Fri Jul 18 10:42:41 2003]
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING

[Fri Jul 18 10:45:16 2003]
Banka je propisala mjere i radnje koje trebaju poduzimati zaposlenici Banke radi sprječavanja pranja novca.
the Bank regulated measures and actions which the employees of the Bank must undertake in the prevention of money laundering.

[Fri Jul 18 10:46:29 2003]
Pravilnikom su imenovane ovlaštene osobe u Banci koje se zadužuju za provedbu sprječavanja pranja novca.
The Book of regulations appoints authorized individuals in the Bank who have the responsibility to execute the prevention of money laundering.

[Fri Jul 18 10:47:12 2003]
U podružnicama se imenuje po jedna ovlaštena osoba i jedan zamjenik ovlaštene osobe, a u sjedištu Banke u Osijeku imenovane su dvije ovlaštene osobe i dva zamjenika ovlaštenih osoba.
In branches, one authorized individual and one substitute of the authorized individual are appointed, and in headquarters the Bank in Osijek two authorized individuals and two substitutes of authorized individuals are appointed.

[Fri Jul 18 10:47:13 2003]
Nova odluka o imenovanju ovlaštenih osoba donijeta je 28.
A new decision for the appointment of authorized individuals was made on 28.

[Fri Jul 18 10:51:25 2003]
Pravilnikom je utvrđeno da se radi uočavanja i sprječavanja grešaka, te poboljšanja sustava otkrivanja sumnjivih transakcija provodi unutarnji nadzor u Banci.
The Book of regulations establishes that an internal supervision in the Bank is executed in order to observe and prevent errors, and improve the system of discovering suspicious transactions.

[Fri Jul 18 10:54:06 2003]
Za provođenje unutarnjeg nadzora nad sprječavanjem pranja novca zadužuje se Sektor unutarnje kontrole.
The internal control Sector is responsible for the execution of internal supervisions of the prevention of money laundering.

[Fri Jul 18 10:54:33 2003]
Tijekom kontrole izvršen je uvid u prijave koje su ovlaštene osobe iz Banke i njenih podružnica poslale Uredu za sprječavanje pranja novca.
During the inspection an insight into registrations is completed, which were sent to the Office for the prevention of money laundering by authorized individuals from the Bank and its branches.

[Fri Jul 18 10:54:35 2003]
Utvrđeno je da je Banka u razdoblju od 0l.
It was established that the Bank in the period from 0l.

[Fri Jul 18 10:55:21 2003]
godine ukupno prijavila 246 transakcija.
reported 246 transactions in total.

[Fri Jul 18 10:55:22 2003]
U vremenu od 01.
In the period from 01.

[Fri Jul 18 10:57:06 2003]
godine Banka je u Ured dostavila 58 prijava.
the Bank delivered 58 registrations to the Office.

[Fri Jul 18 10:59:20 2003]
"u svezi s prijavljenim transakcijama, utvrđeno je da su obavijesti slane na propisanim obrascima i u zakonski predviđenom roku.
" regarding reported transactions, it has been established that the information were sent in prescribed patterns and in the legally determined deadline.

[Fri Jul 18 11:00:37 2003]
Najčešće prijavljivane transakcije odnose se na oročavanje po deviznim računima i deviznim štednim knjižicama, te promjene kuna ili deviza u mjenjačnicama.
Most frequently reported transactions refer to the depositing according to foreign exchange accounts and foreign-exchange savings books, and to changes of kuna or of foreign currencies in exchange offices.

[Fri Jul 18 11:01:37 2003]
Na uzorku prometa devizne i kunske štednje građana, tekućih i žiro računa građana koji je obuhvatio mjesec prosinac 2000.
On the example of transactions of foreign-exchange and kuna savings of citizens, current and drawing accounts of citizens which include December of 2000.

[Fri Jul 18 11:03:15 2003]
provjereno je da li je Banka prijavljivala sve transakcije koje propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca.
it was checked whether the Bank had been registering all transactions prescribed by the Law on the prevention of money laundering.

[Fri Jul 18 11:05:30 2003]
Kontrolom je utvrđeno da u promatranom razdoblju nije bilo transakcija od i preko 1 05.000,00 kuna koje bi bile predmetom za prijavu, a da nisu prijavljene Uredu.
The inspection established that in the observed period there had not been transactions of and above 1 05.000,00 kunas which would be the object for the registration, had they not been reported to the Office.

[Fri Jul 18 11:06:32 2003]
Uvidom u zapisnike Sektora unutarnje kontrole, utvrđeno je da je u svim kontrolama izvršen ujedno i nadzor nad provođenjem mjera za sprječavanje pranja novca.
With the insight in the transcripts of the Internal control Sector, it was established that in all inspections had been completed also the supervision for the measure execution for the prevention of money laundering.

[Fri Jul 18 11:09:04 2003]
Također je utvrđeno da je unutarnja kontrola za svaki mjesec izrađivala rekapitulaciju poduzetih mjera, te godišnje izvješće o sprječavanju pranja novca koje dostavlja Upravi Banke.
It was slso established that the Internal control for every month made the recapitulation of undertaken measures, and the annual report on the prevention of money laundering which is delivered to the Bank's Management board.

[Fri Jul 18 11:09:04 2003]
U tim izvješćima, je između ostalog istaknuta potreba za izradom takve programske podrške koja bi na razini Banke, identificirala sve transakcije od 105.000,00 i više kuna, povezane, učestale i sumnjive transakcije, što bi značajno olakšalo prijavu i kontrolu prijavljenih transakcija.
In these reports, among other things was emphasized the need for making such programmatical support which would on the Bank level, identify all transactions starting with 105.000,00 and more, linked, frequent and suspicious transactions, which considerably make easier the registration and inspection of reported transactions.

[Mon Jul 21 09:59:39 2003]
KVALITETA AKTIVE (nastavak)
BANK ASSET QUALITY (continuation)

[Mon Jul 21 10:02:55 2003]
Odbitne stavke
Deductible items

[Mon Jul 21 10:03:02 2003]
Velika izloženost
Large exposure

[Mon Jul 21 10:03:02 2003]
% od jamstvenog kapitala
% of risk-based capital

[Mon Jul 21 10:11:23 2003]
Vrsta vrijednosnih papira
Types of securities

[Mon Jul 21 10:11:45 2003]
Rizična skupina Banka
Risk group - Bank

[Mon Jul 21 10:11:45 2003]
Rizična skupina HNB
Risk group - CNB

[Mon Jul 21 10:14:24 2003]
Trgovački portfelj
Commercial portfolio

[Mon Jul 21 10:14:30 2003]
Obveznice središnje države za staru deviznu štednju
Central state bonds for old foreign-exchange savings

[Mon Jul 21 10:14:46 2003]
Investicijski portfelj
Investment portfolio

[Mon Jul 21 10:14:52 2003]
Obveznice središnje države za staru deviznu štednju
Central state bonds for old foreign-exchange savings

[Mon Jul 21 10:15:24 2003]
Blagajnički zapisi HNB-a
Treasury bills of the CNB

[Mon Jul 21 10:17:24 2003]
Trezorski zapisi MF
Treasury bills of MF

[Mon Jul 21 10:17:40 2003]
Mjenice - Grad Osijek Gradsko poglavarstvo
Bills of exchange - Grad Osijek Gradsko poglavarstvo (City Authority of the town of Osijek )

[Mon Jul 21 10:17:42 2003]
Mjenice izdane od ostalih trgovačkih društava:
Bills of exchange issued by other companies:

[Mon Jul 21 10:17:54 2003]
Ukupno dužnički vrijednosni papiri
Total debtor securities

[Mon Jul 21 10:24:19 2003]
Ukupno kreditni rizik
Total of credit risk

[Mon Jul 21 10:25:23 2003]
Banka klas.
Bank classification

[Mon Jul 21 10:25:33 2003]
Dodatne rezerve Razlozi
Additional rezerve

[Mon Jul 21 10:34:17 2003]
po devizna garancija 712/98 plaćene rate 1/2000 i 8/2000 - nije podmireno, kamate podmirene do 10/2000;
according to the foreign-exchange guarantee 712/98 paid installments, 1/2000 and 8/2000 have not been settled, interest settled till 10/2000;

[Mon Jul 21 10:34:26 2003]
po partiji 16955/99 kasni s glavnicom od 6/2000, a kamate od 1/2000, nepodmireno, sve dospjelo zatvoreno reprogramom u 3/2001 osim dospjelih kamata koje će se podmiriti tijekom 2001.
the set 16955/99 is late with the principal of 6/2000, and the interest from 1/2000, unsettled, everything that has matured closed with the reprogram in 3/2001 besides the mature interest which will be settled in the course of 2001.

[Mon Jul 21 10:34:59 2003]
u 2000-toj ukupno podmireno cca 500 tisuća kn
in 2000 total settled approximately 500 thousand kuna

[Mon Jul 21 10:38:25 2003]
za partiju 1742/99 jamstvo države (3,3 milijuna kn)
for set 1742/99 the state guarantee (3.3 million kuna)

[Mon Jul 21 10:38:31 2003]
hipoteka na nekretnine, procjena:
mortgages on real estate, evaluation:

[Mon Jul 21 10:39:54 2003]
zalog pokretnina, procjena 15 milijuna kn,
movable properties, evaluation: 15 million kuna,

[Mon Jul 21 10:40:08 2003]
reprogramom 3/01 dodano još:
with the reprogram 3/01 added also:

[Mon Jul 21 10:40:32 2003]
globalna cesija potraživanja osobna mjenica predsjednika Uprave,
global cessions of claims of personal bills of exchange of the presidents of the board,

[Mon Jul 21 10:40:32 2003]
zalog dionica tvrtke 3 člana Uprave (26% udjela)
security of shares of company the third member of the management board (26% of shares)

[Mon Jul 21 11:10:38 2003]
KVALITETA AKTIVE (nastavak)
BANK ASSET QUALITY (continuation)

[Mon Jul 21 11:15:08 2003]
Dužnički vrijednosni papiri
Debtor securities

[Mon Jul 21 11:16:28 2003]
Ulaganja Banke u dužničke vrijednosne papire na dan 31.
The Bank's investments in debtor securities on 31.

[Mon Jul 21 11:20:45 2003]
iznose 154.054 tisuće kuna.
are 154,054 thousand kuna.

[Mon Jul 21 11:20:47 2003]
Dužničke vrijednosne papire Banka vodi u trgovačkom i investicijskom portfelju, kako slijedi (Tablica 7 .)
the Bank manages debtor securities in commercial and investment portfolio, as follows (Table 7.)

[Mon Jul 21 11:21:59 2003]
Dužnički vrijednosni papiri
Debtor securities

[Mon Jul 21 11:30:04 2003]
Prema Odluci o raspoređivanju plasmana i izvanbilančnih rizičnih stavki i utvrđivanju izloženosti banke ("Narodne novine" broj 32/99), dužnički vrijednosni papiri raspoređeni u investicijski portfelj uključuju se u plasmane i raspoređuju u rizične skupine.
In relation to the Decision on assigning of placements and off-balance risk items and on determining on bank exposures (" Official Gazette " number 32/99), debtor securities allocated in the investment portfolio are included in placements and classified in risk groups.

[Mon Jul 21 11:30:04 2003]
Kontrolom je utvrđeno da su dužnički vrijednosni papiri raspoređeni u rizične skupine sukladno navedenoj Odluci.
Inspection has established that debtor securities are allocated in risk groups in accordance with the mentioned Decision.

[Mon Jul 21 11:31:18 2003]
Vlasnički vrijednosni papiri
Equity securities

[Mon Jul 21 11:32:23 2003]
godine ulaganja Banke u vlasničke vrijednosne papire iznose 102.209 tisuća kuna.
the Bank's investments in equity securities were 102,209 thousand kuna.

[Mon Jul 21 11:34:46 2003]
dan je pregled vlasničkih vrijednosnih papira prema njihovoj klasifikaciji s obzirom na postotak udjela vlasništva Banke u trgovačkom društvu.
shows the inspection of equity securities based on their classification in respect to the percentage of the Bank's ownerships in the company.

[Mon Jul 21 11:37:12 2003]
KVALITETA AKTIVE (nastavak)
BANK ASSET QUALITY (the continuation)

[Mon Jul 21 11:39:38 2003]
Naziv trgovačkog društva
Company's name

[Mon Jul 21 11:39:55 2003]
% u temeljnom kapitalu društva
% in the company's base capital

[Mon Jul 21 11:41:03 2003]
Neto knjigovodstvena vrijednost
Net carrying value

[Mon Jul 21 11:41:12 2003]
Trošak ulaganja
Expenses of investments

[Mon Jul 21 11:41:12 2003]
Ispravak vrijednosti
Value adjustment

[Mon Jul 21 11:42:25 2003]
Ulaganja u podružnice
Investments in branches

[Mon Jul 21 11:45:16 2003]
Ulaganja u povezana trgovačka društva
Investments in linked companies

[Mon Jul 21 11:54:46 2003]
U cilju smanjenja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, a s obzirom na nemogu6nost njihove prodaje u brzom roku, Banka je tijekom prosinca 2000.
For the purpose of decreasing the investments in equity securities, and in respect of nemogu6nost of their quick sale, the Bank during December of 2000.

[Mon Jul 21 11:59:39 2003]
godine prodala dionice i udjele u 16 trgovačkih društava svojoj tvtki kćeri
sold shares and stocks in 16 companies to its daughter company

[Mon Jul 21 12:00:31 2003]
Naime, obzirom da Banka ve6 duže vrijeme premašuje dozvoljeni omjer ulaganja u materijalnu imovinu i vlasničke uloge propisan Odlukom o ograničenju ulaganja banke u materijalnu imovinu i vlasničke uloge ("Narodne novine" broj 38/99 i 64/99), prodajom vlasničkih uloga, Banka je nastojala uskladiti omjer ulaganja sa odredbama navedene Odluke.
That is, since the Bank ve6 for a longer time has been exceeding the allowed proportion of the investments in tangible assets and owner's shares prescribed by the Decision on the limitation of a bank's investment in tangible assets and owner's shares (" Official Gazettes " number 38/99 and 64/99), by selling owner's shares to, the Bank tried to coordinate the proportion of investments with provisions of the mentioned Decision.

[Mon Jul 21 12:01:19 2003]
Prodaja vlasničkih uloga izvršena je po neto knjigovodstvenoj vrijednosti koja se vodi u poslovnim knjigama Banke, osim za dionice Hotela Punat d.d.
Selling of owner's shares was executed according to the net carrying value which is managed in business books of the Bank, except for shares of Hotel Point d.d.

[Mon Jul 21 12:02:32 2003]
, na kojima je Banka ostvarila dobit od kupoprodaje u iznosu od 9.690 tisuća kuna.
, on which the Bank made profit from buying and selling in the amount of 9,690 thousand kuna.

[Mon Jul 21 12:02:32 2003]
Kupnja dionica i udjela u portfelju Banke od strane tvrtke financirana je kreditom Hypo Alpe-Adria-BankAG, Klagenfurt.
Acquisition of shares and stocks from the Bank's portfolio by the company was financed by Hypo Alps-Adria-BankAG loan, Klagenfurt.

[Mon Jul 21 12:08:12 2003]
LIKVIDNOST (nastavak
LIQUIDITY (continuation)

[Mon Jul 21 12:10:58 2003]
Ostali krediti na dan 31.12.2000.
Other loans on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 12:12:37 2003]
Prikaz svih primljenih kredita na dan 31.12.2000.
Illustration of all loans received on December 31, 2000.

[Mon Jul 21 12:13:38 2003]
Iznos kredita u izvornoj valuti
Credit amount in the original currency

[Mon Jul 21 12:19:18 2003]
Ministarstvo financija RH Zagreb-stambeni
Ministry of Finance of the Republic of Croatia Zagreb-housing

[Mon Jul 21 12:26:11 2003]
Iz priložene tablice razvidno je da krediti odobreni od strane Hypo Alpe-Adria-Bank AG Klagenfurt iznose 336.075 tisuća kuna, što čini 40,5% ukupnih primljenih kredita.
From the table it is obvious that the amount of loans approved by Hypo Alpe- Adria-Bank AG Klagenfurt was 336.075 thousand kuna, which makes 40,5 % of total loans received.

[Mon Jul 21 12:27:48 2003]
Krediti primljeni od Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
The amount of loans approved by Hypo Alps-Adria-Bank d.d.

[Mon Jul 21 12:29:34 2003]
Dakle, krediti primljeni od Hypo grupe sa stanjem na 31.12.2000.
Therefore, loans approved by Hypo groups with the account balance on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 12:32:45 2003]
Značajniji udio od 7,83% ukupnih primljenih kredita čini kredit Privredne banke d.d.
More considerable share of 7,83 % of total loans received is the loan of Privredna banka d.d.

[Mon Jul 21 12:33:56 2003]
Zagreb, odnosno obveza banke
Zagreb, that is the obligation of the banka

[Mon Jul 21 12:33:56 2003]
po reprogramiranoj glavnici i kamati vezanim uz Sporazum s vladama članicama Pariškog kluba (sredstva plasirana HEP-u za NE Krško).
according to the reprogrammed capital and interest bound to the Agreement with governments members of G-10 (funds placed to HEP for Krško nuclear power plant).

[Mon Jul 21 12:38:48 2003]
KVALITETA AKTIVE (nastavak)
BANK ASSET QUALITY (continuation)

[Mon Jul 21 12:39:23 2003]
Uzorak komitenata
Sample of account holders

[Mon Jul 21 12:40:34 2003]
Plaćene potencijalne obveze
Paid contingent liabilities

[Mon Jul 21 12:41:20 2003]
Ostala potraživanja
Other debit claims

[Mon Jul 21 12:41:37 2003]
Izvanbilančne stavke
Off-balance items

[Mon Jul 21 12:42:04 2003]
Ukupno kreditni rizik
Total loan risk

[Mon Jul 21 12:44:55 2003]
Formirana posebna rezerva
Formed special reserve

[Mon Jul 21 12:45:58 2003]
Isključeni prihodi
Excluded earnings

[Mon Jul 21 12:53:27 2003]
Kretanje ukupne kratkoročne lako utržive aktive u 2000.
Movement of total short-term easy marketable assets in 2000.

[Mon Jul 21 12:54:28 2003]
promjene u odnosu na prethodno razdoblje
of changes in relation to the previous period

[Mon Jul 21 12:55:40 2003]
Depoziti kod HNB
Deposits in the CNB

[Mon Jul 21 12:58:00 2003]
Trezorski zapisi i blagajnički zapisi HNB
Treasury notes and bills of the CNB

[Mon Jul 21 12:58:29 2003]
Trgovački portfelj vrijednosnih papira
Commercial portfolio of securities

[Mon Jul 21 12:59:03 2003]
Kretanje ukupne kratkoročne lako utržive aktive u 2000.
Movement of total short-term easy marketable assets in 2000.

[Mon Jul 21 14:04:55 2003]
Tijekom promatranog razdoblja primijećen je znatan porast gotovine i depozita kod HNB.
During the observed period the considerable growth of cash and deposits in the CNB were noticed

[Mon Jul 21 14:05:28 2003]
dok su depoziti kod banaka u prvoj polovici 2000.
During the observed period the considerable growth of cash and deposits in the CNB were noticed while deposits in banks in the first half of 2000.

[Mon Jul 21 14:05:50 2003]
godine značajno porasli (54%) da bi u drugoj polovici 2000.
considerably grew (54 %) but in the other half of 2000.

[Mon Jul 21 14:06:18 2003]
godine ponovno doživjeli pad, te na dan 31.12.2000.
again dropped again, and on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 14:06:22 2003]
godine bili na razini nižoj od one na dan 31.12.1999.
they were at the level lower than on 31.12.1999.
[Mon Jul 21 14:07:25 2003]
Upis trezorskih i blagajničkih zapisa HNB varirao je u promatranom razdoblju, te je na dan 31.12.2000.
Registration of the treasury notes and bills of the CNB varied in the observed period, and on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 14:08:15 2003]
Trgovački portfelj vrijednosnih papira tijekom promatranog razdoblja ostao je na istoj razini.
Commercial portfolio of securities in the observed period remained on the same level.

[Mon Jul 21 14:09:09 2003]
Sveukupno gledano, ukupna kratkoročna lako utrživa aktiva tijekom promatranog razdoblja u prvoj polovici 2000.
In total, total short-term easy marketable assets in the observed period in the first half of 2000.

[Mon Jul 21 14:09:09 2003]
godine prvo je porasla za 28,48%, te je nakon toga ostala na približno sličnoj razini.
first increased for 28,48 %, and afterwards remained on the approximately similar level.

[Mon Jul 21 14:14:42 2003]
Prosječna dnevna stanja odabranih indikatora likvidnosti Banke ti razdoblju od 01.07.2000.
Average daily account balance of chosen liquidity indicators of the Bank in the period from 01.07.2000.

[Mon Jul 21 14:17:33 2003]
Ukupno izdvojena obavezna pričuva
Total of the allocated obligatory reserve

[Mon Jul 21 14:25:10 2003]
PROVEDBA MJERA MONETARNE POLITIKE (nastavak)
IMPLEMENTATION of MONETARY POLICY MEASURES (continuation)

[Mon Jul 21 14:26:27 2003]
Kreditne linije Banke sa stanjem na 31.12.2000.
Credit lines of the Bank with the account balance on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 14:29:42 2003]
Rok otplate kredita
Deadline for loan repayment

[Mon Jul 21 14:37:47 2003]
Temeljem točke 2.
Pursuant to Article 2.

[Mon Jul 21 14:37:47 2003]
navedene Odluke, Banka nije imala obvezu izdvajanja kunskog depozita u visini 30% od vrijednosti financijskog kredita za konverziju u kune na račun HNB-a, zbog toga sto su sve kreditne linije zaključene s rokom dospijeća preko 1 godine.
of the mentioned Decision, the Bank did not have the obligation to set aside the kuna deposit equal to 30 % of the value of financial loan for the conversion in kuna to the account of the CNB, because all credit lines were conclude with the due date more than 1 year.

[Mon Jul 21 14:38:36 2003]
Dana jamstva
Given guarantees

[Mon Jul 21 14:42:14 2003]
Na temelju točke 5.
Based on Article 5.

[Mon Jul 21 14:42:14 2003]
Odluke o polaganju depozita u kunama na financijske kredite i dana jamstva ("Narodne novine" broj 94/00) banka ovlaštena za poslove s inozemstvom uplaćuje kunski depozit na račun Hrvatske narodne banke u visini od 10% vrijednosti jamstva koja izda stranoj osobi po financijskom kreditu namijenjenom za konverziju u kune s rokom dospijeća do 1 godine.
of the Decision on the depositing in kuna on the financial loans and given guarantees (" Official Gazette " number 94/00) a bank authorized for external operations pays the kuna deposit on the account of Croatian National Bank in the amount of 10 % of guarantee values which then issues to a foreign person on the financial loan assigned for the conversion in kuna with the due date up to 1 year.

[Mon Jul 21 14:46:08 2003]
Uvidom u dokumentaciju izdanih deviznih jamstava za osiguranje otplate financijskog kredita za konverziju u kune sa rokom dospijeća do 1 godine, Banka na dan 31.12.2000.
With the inspection in the documentation of the issued foreign-exchange guarantees for the insurance of paying off the financial loan for the conversion in kuna with the due date up to 1 year, the Bank on 31.12.2000.

[Mon Jul 21 14:46:08 2003]
godine nije imala potencijalnu obvezu po navedenim jamstvima, pa temeljem toga nije imala ni obvezu izdvajanja u visini 10% vrijednosti jamstva na kunski račun kod HNB.
did not have the contingent liability according to mentioned guarantees, so on the basis of this it had neither the obligation to set aside the amount equal to 10 % guarantee values on the kuna account in the CNB.

[Mon Jul 21 14:48:37 2003]
KVALITETA AKTIVE (nastavak)
BANK ASSET QUALITY (continuation)

[Mon Jul 21 14:49:08 2003]
Uzorak komitenata
Example of account holders

[Mon Jul 21 14:49:56 2003]
Plaćene potencijalne obveze
Paid contingent liabilities

[Mon Jul 21 14:50:32 2003]
Ostala potraživanja
Other debit claims

[Mon Jul 21 14:50:46 2003]
Izvanbilančne stavke
Off-balance items

[Mon Jul 21 14:51:06 2003]
Ukupno kreditni rizik
Total of the credit risk

[Mon Jul 21 15:13:48 2003]
Ročna usklađenost na dan 31.12.2000.
Deadline coordination on December 31, 2000
[Mon Jul 21 15:16:47 2003]
bankovne institucije
bank institutions

[Mon Jul 21 15:19:32 2003]
javnim trgovačkim društvima
public companies

[Mon Jul 21 15:19:48 2003]
javnim trgovačkim društvima
public companies

[Mon Jul 21 15:25:06 2003]
Preuzeta imovina
Foreclosed and repossessed assets

[Mon Jul 21 15:27:43 2003]
Nedospjele kamate i naknade
The expired interests and charges

[Mon Jul 21 15:29:53 2003]
Nematerijalna imovina
Invisible assets

[Mon Jul 21 15:38:15 2003]
Kratkoročno izdani dužnički vrijednosni papiri
Short-term issued debtor securities

[Mon Jul 21 15:39:15 2003]
Izdani podređeni instrumenti
Issued subordinate instruments

[Mon Jul 21 15:40:00 2003]
Izdani hibridni instrumenti
Issued hybrid instruments

[Mon Jul 21 15:53:45 2003]
Razlozi reklasifikacije
Reasons for reclassification

[Mon Jul 21 16:01:32 2003]
Banka je s vlasnicima KIO d.d.
Bank with its owners KIO d.d.

[Mon Jul 21 16:05:27 2003]
Krmpotić i g. lvičić) zaključila sporazum o izvansudskoj nagodbi, budući u proteklom razdoblju nije bila u mogućnosti pravnim postupcima aktivirati instrumente osiguranja odnosno naplatiti svoje tražbine, te obzirom da je procijenjeno da bi daljnji postupci naplate putem suda mogli prouzročiti štetu za Banku.
the lvičić) concluded the agreement on the out-of-court settlement, since in the passed period had not been able with law-suits to activate insurance instruments that is charge its claims, and since it was estimated that further payment procedures through court could cause damage to the Bank.

[Mon Jul 21 16:07:15 2003]
za tvrtku KIO d.d.
for the company KIO d.d.

[Mon Jul 21 16:07:57 2003]
odobren je kredit za reprogram dospjelih i nedospjelih obveza u iznosu 52,7 milijuna kn, kredit za obrtna sredstva u iznosu 4 milijuna kn, te kredit u iznosu 8 milijuna kn koje će KIO d.d.
was approved the loan for the reprogram of the expired and outstanding liabilities in the amount of 52,7 million kuna, a loan for current assets in the amount of 4 million kuna, and a loan in the amount of 8 million kuna which KIO d.d.

[Mon Jul 21 16:07:57 2003]
proslijediti g. Krmpotiću i g. Ivičiću za zatvaranje dijela njihovih obveza rema Banci
Krmpotiću and Mr. Ivičiću for the closure of their part of obligations to the Bank

[Mon Jul 21 16:15:02 2003]
fiducijarno vlasništvo na svim nekretninama, pokretninama, opremi, inventaru
fiduciary ownership of all real estates, movable properties, equipment, inventory

[Mon Jul 21 16:15:02 2003]
gliništu i pravima koja pripadaju KIO d.d.
clay pit and rights which belongs to KIO d.d.

[Mon Jul 21 16:24:00 2003]
založno pravo na dionicama
security right on shares