NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Sep 27 14:57:07 2004]
radi naplate potraživanja
for the collection of outstanding debts

[Mon Sep 27 15:05:05 2004]
zaplijene svi njegovi računi kod svih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa izravno isplaćuje vjerovniku.
confiscate all his accounts at all legal persons who perform payment transactions also that the money from these accounts is directly paid to the promisee.

[Mon Sep 27 15:06:49 2004]
Ova zadužnica ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po Ugovoru i prenosi na ovrhovoditelja radi naplate
This promissory note takes effect valid writs of execution which confiscates the claim under the contract and is transferred to the distrainer for the payment

[Tue Sep 28 08:16:38 2004]
Hitni problemi bioetike u Hrvatskoj
Urgent problems of bioethics in Croatia

[Tue Sep 28 08:27:46 2004]
Doprinos se bavi temom hitnih bioetičkih problema u Hrvatskoj.
Contribution deals with the theme of urgent bioethical problems in Croatia.

[Tue Sep 28 08:32:42 2004]
Doprinos nema nikakve pretenzije na status sveobuhvatnog prikaza, a još manje na status mjerodavne inventure dosadašnjeg razvoja bioetike, kao i samih hitnih bioetičkih problema u Hrvatskoj.
Contribution has no pretension whatsoever to the status of the comprehensive display, and even less to the status of relevant account of the past development of bioethics, as well as urgent bioethical problems in Croatia themselves.

[Tue Sep 28 08:33:26 2004]
Svrha ovog doprinosa se sastoji prvenstveno u tome da se upozna, po izboru njegova pisca, s nekim hitnim bioetičkim problemima u Hrvatskoj koji sputavaju bioetiku da bude akademski i društveno relevantna disciplina.
Intention of this contribution consists primarily of getting to know, depending on its author, some urgent bioethical problems in Croatia which restrains the bioethics from being a relevant discipline academically and socially.

[Tue Sep 28 08:37:38 2004]
Prema tome, mjerodavna povijesna i znanstvena ocjena stanja bioetike u Hrvatskoj nije predmet ovog doprinosa.
Therefore, competent historical and scientific evaluations of the position of bioethics in Croatia is not a subject of this contribution.

[Tue Sep 28 08:37:38 2004]
Stoga se mole slušatelji/čitatelji da određene manjkavosti u prikazivanju ne uzmu za zlo
Therefore listeners/readers are asked not to take amiss certain imperfections in the presentation

[Tue Sep 28 08:42:30 2004]
Hitnost bioetičkih problema u Hrvatskoj može se promatrati pod pet različitih, ali uzajamno povezanih problema.
Urgency of bioethical problems in Croatia can be observed under five different, but mutually related problems.

[Tue Sep 28 08:43:10 2004]
Tih pet problema čine pet zasebnih tematskih skupina o kojima će u nastavku biti nešto pobliže rečeno.
These five problem makes five separate theme groups which will be discussed in detail a little bit later.

[Tue Sep 28 08:43:12 2004]
Ovo su tematske skupine problema:
Theme groups of the problem are following:

[Tue Sep 28 08:45:53 2004]
Relevantnost bioetike kao akademske discipline;
Relevance of bioethics as an academic discipline;

[Tue Sep 28 08:46:14 2004]
Bioetičko obrazovanje za Ťbioetičku profesijuť;
bioethical education for Ťbioethical professionť;

[Tue Sep 28 08:46:20 2004]
Bioetička literatura;
bioethical literature;

[Tue Sep 28 08:48:26 2004]
Bioetika u masmedijskom prostoru;
Bioethics in the mass media space;

[Tue Sep 28 08:53:23 2004]
Bioetičko zakonodavstvo.
bioethical legislation.

[Tue Sep 28 08:56:57 2004]
Bioetika se kao pojam pojavila u Hrvatskoj sredinom osamdesetih godina 20.
Bioethics as a term appeared in Croatia in the middle eightieth of the 20.

[Tue Sep 28 08:59:49 2004]
stoljeća i to unutar studija teologije i, još preciznije, unutar studija moralne teologije.
century as a part of the theology study and, more precisely, as a part of the moral theology study.

[Tue Sep 28 08:59:53 2004]
U tom je kontekstu bioetika bila nazivnik za probleme vezane uz početak i kraj ljudskog individualnoga života bez osobitog propitivanja njezinog epistemološkog statusa.
In that context, bioethics was a denominator for problems related to the beginning and ending of an individual human life without particularly examining its epistemological status.

[Tue Sep 28 09:21:11 2004]
godine na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove osnovan je ŤCentar za bioetikuť, kojega odonda vodi prof. dr. Valentin Pozaić, SJ.
at the Institute of Philosophy and Theology of the Society of Jesus -was established ŤCentre for Bioethicsť, run since then by Professor Valentin Pozaić, Bs.C.

[Tue Sep 28 09:25:35 2004]
Djelatnost Centra se prema vani sastojala u izdavanju autorskih knjiga i zbornika radova, a prema unutra u skupljanju bioetičke literature i dokumentacije.
The Centre's activity included the publishing of copyright books and papers on the outside and the collection of bioethical literature and documentation on the inside.

[Tue Sep 28 09:25:38 2004]
Može se reći da prije devedesetih godina prošloga stoljeća, bioetika nije bila prisutna u širim akademskim krugovima, osim u sklopu spomenutoga studija teologije koji je u onim godinama bio izvan svjetovnih visokoškolskih institucija, tj. djelovao je isključivo u sferi crkvene djelatnosti za formaciju budućih svećenika.
It can be said that before the nineties of the last century, bioethics was not present in wider academic circles, except as part of the mentioned theology study which in those years was outside laical academic institutions, i.e. it functioned only in the sphere of church activities for the formation of future priests.

[Tue Sep 28 09:29:32 2004]
godine, tj. nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj, stvari su se stubokom izmijenile glede statusa bioetike u akademskim krugovima, iako te promjene nisu nastupile odjednom i preko noći
after democratical changes in Croatia, things were fundamentally changed regarding the status of bioethics in academic circles, although these changes did not appear suddenly and overnight

[Tue Sep 28 09:39:26 2004]
Početkom devedesetih godina dogodio se u Hrvatskoj svojevrsno ponovno buđenje medicinske etike koja od tada ulazi u curriculum studija medicine, ali s različitim obujmom građe i satnicom na pojedinim Sveučilištima.
In the beginning of the nineties took place in Croatia a certain revival of medical ethics which since then has become a part of curriculum of the medicine study, but with the different amount of the structure and schedule at individual Universities.

[Tue Sep 28 09:46:12 2004]
Tijekom devedesetih godina 20.
During the nineties of the 20.

[Tue Sep 28 09:56:42 2004]
stoljeća najviše se u popularizaciji bioetike, kao i samom uvođenju bioetike u nastavu studija medicine, isticao Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a čini se, nažalost, da je tako i danas.
century mostly in the popularization of bioethics, as well as in the introduction of bioethics itself in classes of medicine study, stood out the Faculty of Medicine of the University in Rijeka, and it seems, unfortunately, it is the same even today.

[Tue Sep 28 09:59:58 2004]
Nažalost ne zbog snažne zastupljenosti bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci, nego zbog slabe zastupljenosti bioetike na ostala tri Medicinska fakulteta u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Split).
Unfortunately not because of the strong presence of bioethics at the Faculty of Medicine in Rijeka, but because of the weak presence of bioethics at other three Faculties of Medicine colleges in Croatia (Zagreb, Osijek, Split).

[Tue Sep 28 10:08:25 2004]
Važno je istaknuti da se početkom devedesetih godina bioetika počela drugačije tretirati i u okvirima studija teologije.
It is important to point out that in the beginning of the nineties of bioethics started to be differently treated and within the framework frameworks of the theology study.

[Tue Sep 28 10:09:53 2004]
Tako je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995.
So at the Catholic Faculty of Theology of the University of Zagreb 1995.

[Tue Sep 28 10:10:26 2004]
godine bioetika ušla u naslov jednog kolegija u sklopu moralne teologije.
bioethics entered the title of one course as part of the moral theology.

[Tue Sep 28 10:15:42 2004]
Nadalje, Hrvatsko filozofsko društvo od 1991.
Furthermore, Croatian philosophical society since 1991.

[Tue Sep 28 10:17:18 2004]
godine organizira znanstveno-kulturnu manifestaciju ŤDani Frane Petrićať u sklopu kojih se svake godine organizira jedan međunarodnim simpozij o nekoj aktualnoj temi.
has been organizing the scientifical-cultural manifestation ŤDays of Frane Petrićť during which every year organized one international symposium on some current topic.

[Tue Sep 28 10:17:20 2004]
Tako je u sklopu ŤSedmih Dana Frane Petrićať, 30.
So at the ŤSeventh Days of Frane Petrićť, 30.

[Tue Sep 28 10:17:24 2004]
kolovoza - 04.
August 04.

[Tue Sep 28 10:20:37 2004]
, u Cresu održan simpozij ŤIzazovi bioetikeť, o čemu svjedoči i zbornik radova.
, in Cres held the symposium ŤChallenges of bioethicsť, about what also papers testify.

[Tue Sep 28 10:22:23 2004]
U suradnji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja 2002.
In the cooperation of the Croatian philosophical society, Croatian bioethical society and Town of Mali Lošinj 2002.

[Tue Sep 28 10:22:27 2004]
godine osnovana je znanstveno-kulturna manifestacija ŤLošinjski dani bioetikeť u sklopu koje se svake godine održava dvodnevni međunarodni simpozij pod općom temom ŤBioetika i nova epohať.
was established a scientific- cultural manifestation ŤLošinj Days of bioethicsť during which every year is held a two-day international symposium under the general theme ŤBioethics and a New Erať.

[Tue Sep 28 10:25:49 2004]
godine, održani su ŤTreći Lošinjski dani bioetikeť.
, were held ŤThird Lošinj Days of Bioethicsť.

[Tue Sep 28 10:29:00 2004]
Hrvatski liječnički zbor je 2001.
Croatian Medical Association in 2001.

[Tue Sep 28 10:29:00 2004]
godine započeo s godišnjim održavanjem jednodnevnog proljetnog bioetičkog simpozija na kojem se obrađuju važne teme iz medicinske etike, liječničke deontologije i zdravstvene skrbi
started to hold once a year a one-day spring bioethical symposium at which cultivate themes from the medical ethics, medical deontology and healthcare are analyzed

[Tue Sep 28 10:56:47 2004]
Sve izneseno nema nikakve pretenzije na sveobuhvatan prikaz povijesnog razvoja bioetike u hrvatskom akademskom okruženju, kao ni prikaz svih pojedinačnih i skupnih akademskih ostvarenja na polju bioetičke discipline, već samo želi skrenuti pozornost na, iz današnje perspektive gledano, slabu zastupljenost bioetike u sklopu redovitih curriculuma studija različitih znanstvenih disciplina, posebno filozofije, medicine, biologije, biokemije i veterine.
All that has been said above has no pretension to the universal presentation of the historical development of bioethics in Croatian academic surroundings, as neither the presentation of all individual and joint academic achievements in the field of the bioethical discipline, but its sole purpose is to draw attention to, looked from the today's perspective, weak presence of bioethics as a part of regular curriculums of studies of different scientific disciplines, particularly philosophy, medicine, biology, biochemistry and veterinary medicine.

[Tue Sep 28 11:00:03 2004]
Točna statistička provjera trenutne zastupljenosti bioetike ovdje nije bitna, već je bitno istaknuti da se bioetika još uvijek nije etablirala kao važna i legitimna akademska disciplina u sklopu redovitih curriculuma studija na fakultetima filozofije, medicine, biologije, biokemije, veterine, i dr. Sve bioetičke aktivnosti u akademskom okruženju vezane su za osobne afinitete i napore pojedinaca.
correct statistical verification of the current presence of bioethics here is not important, yet it is essential to emphasize that the bioethics still has not been established as important and legitimate academic discipline as a part of regular curriculums of studies at faculties of philosophy, medicine, biology, biochemistry, veterinary medicine, etc. All bioethical activities in academic surroundings are related to personal affinities and efforts of individuals.

[Tue Sep 28 11:00:03 2004]
Ta činjenica svjedoči o jednom velikom nedostatku bioetike u Hrvatskoj
This fact is a proof of one big lack of bioethics in Croatia

[Tue Sep 28 11:20:11 2004]
Naime, u Hrvatskoj ne postoji nijedan bioetički znanstveno-istraživački institut, bilo kao samostalna institucija ili kao institucija u sklopu određene, već postojeće akademske infrastrukture, primjerice, u sklopu nekog fakulteta, odsjeka na fakultetu ili katedre na odsjeku/fakultetu.
In other words, in Croatia there is not one bioethical research institute, whether as an independent institution or as an institution within a determined, already existing academic infrastructure, for example, within some college, department at the faculty or department section in the department/faculty.

[Tue Sep 28 11:24:39 2004]
Tome je izuzetak samo već spomenuti Medicinski fakultet u Rijeci koji ima Katedru društvenih znanosti u sklopu koje se odvija akademska bioetička djelatnost.
The only exception to this is the already mentioned Faculty of Medicine in Rijeka which has department section of social sciences which organizes academic bioethical activities.

[Tue Sep 28 11:28:21 2004]
Činjenica o slaboj akademskoj institucionaliziranosti bioetike istovremeno otežava i razvoj bioetike kao akademske discipline i razvoj bioetičke svijesti među profesorima i studentima.
Fact about the weak academic institutionalization of bioethics at the same time makes difficult too the development of bioethics as an academic discipline and the development of bioethical awareness among professors and students.

[Tue Sep 28 11:30:05 2004]
Osim prije spomenutoga ŤCentra za bioetikuť u sklopu Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu, koji njeguje dokumentacijsku i izdavačku bioetičku djelatnost katoličke orijentacije, u Hrvatskoj ne postoji nijedan drugi institucionalizirani oblik akademske prisutnosti bioetike na sveučilištima i njihovim fakultetima.
Apart from the aforementioned ŤCentre for Bioethicsť at the Institute of Philosophy and Theology of the Society of Jesus-in Zagreb, which preserves documentational and publishing bioethical activity of the Catholic orientation, in Croatia there are no other institutionalized form of the the academic presence of bioethics at universities and their faculties.

[Tue Sep 28 11:34:16 2004]
Takvo stanje stvari ne niječe neke pokušaje institucionalizacije bioetike u postojećim akademskim okvirima, nego samo potvrđuje da bioetika nije prikladno akademski institucionalizirana.
such state of affairs does not deny some attempts of the institutionalization of bioethics in existing academic frameworks, but it only confirms that the bioethics is not academically appropriately institutionalized.

[Tue Sep 28 11:38:54 2004]
Ta činjenica ima dalekosežne posljedice za razvoj bioetičke svijesti u hrvatskom društvu, posebno pod vidom stjecanja potrebnih znanja i vještina za djelovanje u raznim (bio)etičkim tijelima od općedruštvenog značaja.
This fact has far-reaching consequences for the development of bioethical awareness in Croatian society, especially in sense of acquiring necessary knowledge and skills for acting the various (bioethical) bodies of the national importance.

[Tue Sep 28 11:38:54 2004]
Imajući to u vidu, nameće se ozbiljan problem interdisciplinarnosti koju bioetika pretpostavlja kao vlastiti metodološki postupak
Having that in mind, the serious problem of interdisciplinarity arises which bioethics supposes as its own methodological procedure

[Tue Sep 28 11:57:30 2004]
Moglo bi se reći da upravo nedostatak interdisciplinarne svijesti uvjetuje nedostatak volje ili želje da se bioetika etablira u akademskom okruženju.
It could be said that exactly the lack of interdisciplinary awareness conditions the lack of will or wish to establish the bioethics in the academic surroundings.

[Tue Sep 28 12:00:32 2004]
U Hrvatskoj se primjećuje značajan stupanj zatvorenosti pojedinih znanstvenih disciplina na fakultetima za interdisciplinarnim povezivanjem, osobito disciplina iz obitelji prirodnih i biomedicinskih znanosti prema disciplinama društvenih i humanističkih znanosti.
In Croatia It has been observed a considerable degree of closednesses of certain scientific disciplines at faculties for the interdisciplinary association, particulary disciplines from the family of natural and biomedical sciences towards disciplines of social and human sciences.

[Tue Sep 28 12:01:35 2004]
Zbog toga je i jedan prijedlog sveučilišnog ŤCentra za bioetikuť, koji je zamišljen kao organ interdisciplinarnog povezivanja različitih znanstvenih disciplina na fakultetima i relevantnih - medicinskih, liječničkih, biomedicinskih i prirodoznanstvenih - institucija, prisiljen čekati neka bolja vremena u budućnosti.
Zhis is why also one suggestion of the university ŤCentre for Bioethicsť, imagined as an organ of interdisciplinary association of different scientific disciplines at faculties and relevant medicine, medical, biomedical and natural-scientific institutions, is forced to wait for better times in the future.

[Tue Sep 28 12:01:58 2004]
Nedostatak interdisciplinarne svijesti se može protumačiti i kao nedostatak volje za dijalogom, kao drugom neizostavnom pretpostavkom opstanka i funkcioniranja bioetike.
Lack of interdisciplinary awareness can be interpreted also as the lack of will for dialogue, as another inevitable assumption of survival and functioning of bioethics.

[Tue Sep 28 12:03:30 2004]
No, nedostatak kulture dijaloga je općedruštvena pojava u hrvatskom društvu.
but, lack of dialogue culture is a national phenomenon in Croatian society.

[Tue Sep 28 12:03:30 2004]
Taj se nedostatak na polju bioetike samo otkriva kao simptom jedne općedruštvene bolesti, upravo kroničnog nedostatka kulture dijaloga
This lack in the field of bioethics is merely revealed as a symptom of one national illness, of actually chronical lack of dialogue cultures

[Tue Sep 28 12:31:14 2004]
Nedostatak kulture dijaloga sa svoje se strane opet otkriva kao simptom još jedne teže i dublje bolesti u hrvatskom društvu, naime naglašene netolerancije među neistomišljenicima, činjenica koja se potvrđuje u evidentiranom nedostatku volje za integracijom bioetike u institucionalne akademske okvire na osnovama interdisciplinarnoga dijaloga.
Lack of dialogue culture from its side is once more revealed as a symptom of one more serious and intense illness in Croatian society, that is the emphasized intolerance between persons of different views, a fact which is confirmed in the obvious lack of will to integrate bioethics in institutional academic frameworks on the grounds of the interdisciplinary dialogue.

[Tue Sep 28 12:32:06 2004]
Duh netolerancije se nerijetko može otkriti u medijskom posredovanju bioetičkih tema i dilema kao i povremenim političkim raspravama o tim temama i dilemama.
Spirit of intolerance can often be revealed in the media intervention of bioethical subjects and dilemmas as well as occasional political debates on these subjects and dilemmas.

[Tue Sep 28 12:36:24 2004]
Imajući sve to na umu može se zaključiti da akademska institucionalizacija bioetike u Hrvatskoj bitno ovisi o stanju hrvatskog društva.
Having all that in mind it can be concluded that the academic institutionalization of bioethics in Croatia essentially depends on the state of Croatian society.

[Tue Sep 28 12:36:51 2004]
Ako se u hrvatskom društvu susreće s naglašenim nedostatkom kulture dijaloga, čija bitna pretpostavka, ali ne i jedina, je življena tolerancija u svakodnevnom - pa i akademskom - životu, onda je jasno da se ni akademska institucionalizacija bioetike ne može dogoditi na zadovoljavajući način.
If we in Croatian society meet the stressed lack of dialogue culture, whose important assumption, but not the only one, is a lived tolerance in everyday even in academic life, then is clear that not even the academic institutionalization of bioethics cannot take place in satisfactory manner.

[Tue Sep 28 12:38:27 2004]
Jedno drugo uvjetuje.
One conditions the other.

[Tue Sep 28 12:39:33 2004]
Kako bilo, akademska institucionalizacija bioetike bi itekako mogla doprinijeti promjenama postojećeg stanja u hrvatskom društvu.
In any case, academic institutionalization of bioethics could very much can contribute to changes of the current state in Croatian society.

[Tue Sep 28 12:39:33 2004]
No, to očito ne ovisi samo o volji pojedinaca punih bioetičkog entuzijazma, nego poglavito o volji postojećih državnih i akademskih institucija
But, this obviously does not depend only on the will of individuals full of bioethical enthusiasm, but mainly on the will of the current government and academic institutions

[Tue Sep 28 14:20:58 2004]
Iz prethodne analize se nameće zaključak da u Hrvatskoj ne postoji akademski etablirano bioetičko obrazovanje.
The previous analysis leads to the conclusion that there is no academically established bioethical education in Croatia.

[Tue Sep 28 14:22:20 2004]
Ovogodišnje uvođenje sadržaja bioetike u sklopu nastavnog predmeta etike u srednjim školama tek treba potvrditi svoju opravdanost.
This year's introduction of the content bioethics into the teaching subject of ethics in secondary schools has yet to confirm its justification.

[Tue Sep 28 14:22:20 2004]
No, to nipošto ne rješava problem na kojega ovdje ukazujemo
but, this on no account solves the problem which we have here pointed out

[Tue Sep 28 14:31:40 2004]
Naime, već je naznačeno da je u sklopu curriculuma nekih sveučilišnih studija, primjerice teologije i medicine (Rijeka), bioetika uvedena kao obvezatan kolegij u redovitom dodiplomskom studiju.
In other words, already it has been indicated that as part of curriculums of some university studies, for example theology and medicine (Rijeka), bioethics has been introduced as a mandatory course at a normal undergraduate study.

[Tue Sep 28 14:39:41 2004]
Ali to nije dovoljno.
But this is not enough.

[Tue Sep 28 14:40:17 2004]
Osobito je manjkavo što sustavno bioetičko obrazovanje nije snažnije i svestranije zastupljeno u curriculumima sveučilišnih studija filozofije, politologije, prava, a iznad svega biomedicinskih i prirodnih znanosti.
Especially is insufficient that the systematic bioethical education is not more strongly and in more ways represented in curriculums of university studies of philosophy, political science, law, and above all of biomedical and natural sciences.

[Tue Sep 28 14:42:38 2004]
Taj nedostatak svoje pravo lice otkriva pred izazovima takozvane bioetičke profesije.
This lack its true face reveals when faced with challenges of the so-called bioethical profession.

[Tue Sep 28 14:42:38 2004]
Bioetičku profesiju ne treba odmah shvatiti kao rezultat obrazovanja stečenog u sklopu jednog neovisnog sveučilišnog studija bioetike s državnim odobrenjem i priznanjem studijskog curriculuma bioetike, nego kao pretpostavku za obavljanje specifične (bio)etičke djelatnosti u raznim povjerenstvima, tijelima i ustanovama od općedruštvenog značaja
The bioethical profession should not immediately be understaood as a result of acquired education within one independent university study of bioethics with the governmental approval and recognition of the study curriculum of bioethics, but as the assumption for performing particular (bioethical) activities in different committees, bodies and institutions of national importance

[Tue Sep 28 14:59:52 2004]
Prethodno desetljeće u Hrvatskoj je osvjedočeno uvođenjem (bio)etičkih povjerenstava u svim važnijim ustanovama koje pružaju zdravstvenu zaštitu i skrb, u svim stručnim liječničkim udrugama, te u nekim važnijim znanstvenoistraživačkim institutima i centrima, osobito medicinskoga, biomedicinskoga, farmaceutskoga i veterinarskoga karaktera.
The previous decade in Croatia witnessed the introduction of (bioethical) committees in all more important institutions which provide health protection and care, and in all professional medical associations, as well as in some more important scientific research institutes and centres, especially of a medical, biomedical, pharmaceutic and veterinary nature.

[Tue Sep 28 14:59:52 2004]
Čak su i na državnoj razini oformljena dva nacionalna bioetička povjerenstva, jedno specijalizirano nacionalno povjerenstvo u sklopu Hrvatskog sabora za praćenje genetički modificiranih organizama (1999) i drugo specijalizirano nacionalno povjerenstvo u sklopu Ministarstva zdravstva za praćenje ukupne medicinske i zdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj
Even on a national scale two national bioethical committees were formed, one as a specialized national committee within the Croatian parliament for the monitoring genetically modified organisms (1999) and second as a specialized national committee within Ministry of Health for monitoring total medical and health activities in Croatia

[Fri Sep 03 14:17:49 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Sep 03 14:17:50 2004]
COMPETITION
COMPETITION

[Fri Sep 03 14:17:56 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Sep 03 14:17:56 2004]
Competition for a delivery service
Competition for a delivery service

[Fri Sep 03 14:18:00 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Sep 03 14:18:01 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Sep 03 14:18:03 2004]
COMPETITION
COMPETITION

[Fri Sep 03 14:18:07 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Sep 03 14:18:08 2004]
Competition for a delivery service
Competition for a delivery service

[Fri Sep 03 14:18:15 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Sep 03 14:18:21 2004]
#TVRTKA#
#COMPANY#

[Fri Sep 03 14:18:26 2004]
#DATUM#
#DATE#

[Fri Sep 03 14:19:08 2004]
Predmet:
Subject:

[Fri Sep 03 14:19:48 2004]
Traži se dostavljač za #PROIZVOD#
Looking for a deliverer for #PRODUCT#

[Fri Sep 03 14:20:19 2004]
Cijenjeni dame i gospodo,
Dear ladies and gentlemen,

[Fri Sep 03 14:20:42 2004]
Obraćamo vam se jer vas je preporučila Gospodarska komora.
We address you because you have been recommended to us by the Chamber of Commerce.

[Fri Sep 03 14:21:15 2004]
Naše poduzeće proizvodi #PROIZVOD# već 20 godina.
Our company manufactures #PRODUCT# for the past 20 years.

[Fri Sep 03 14:22:14 2004]
Odlučili smo se proširiti svoje poslovsnje.
We have decided to expand our business.

[Fri Sep 03 14:22:34 2004]
Tražimo dostavljača za svoju tvornicu u #GRAD# na #ADRESA# za sčlijedeće proizvode:
We are looking for a deliverer for our factory in #CITY# at the #ADDRESS# for the following products:

[Fri Sep 03 14:22:45 2004]
Termin #DATUM#:
On #DATE#:

[Fri Sep 03 14:22:54 2004]
#BROJ# količina 1
#NUMBER# quantity 1

[Fri Sep 03 14:23:02 2004]
Termin #DATUM#:
On #DATE#:

[Fri Sep 03 14:23:10 2004]
#BROJ# količina 2
#NUMBER# quantity 2

[Fri Sep 03 14:23:17 2004]
Termin #DATUM#:
On #DATE#:

[Fri Sep 03 14:23:37 2004]
#BROJ# količina 3
#NUMBER# quantity 3

[Fri Sep 03 14:25:51 2004]
Tražimo pouzdanost, točnost i kvalitetu.
We demand reliability, accuracy and quality.

[Fri Sep 03 14:26:38 2004]
Ukoliko se ne budete držali zadanih rokova, morate platiti zakasninu u iznosu od #IZNOS# eura po danu zakašnjenja.
In case that you do not obey the abovementioned deadlines, you will have to pay the demurrage in the amount of #AMOUNT# euro per day of delay.

[Fri Sep 03 14:26:45 2004]
Ukoliko ste zainteresirani za ponudu, pošaljite nam tehničke podatke o proizvodima najkasnij do #DATUM#.
If you are interested in the offer, please send us technical data on the products by #DATE#.

[Fri Sep 03 14:28:19 2004]
#NASLOV#
#POSITION#

[Fri Sep 03 14:28:43 2004]
gospodin inžinjer #IME#
#NAME# , B.S.C.E.

[Fri Sep 03 14:29:40 2004]
#ADRESA#
#ADDRESS#

[Fri Sep 03 14:34:47 2004]
Molim da nam navedete nekoga kome se možemo obratiti ukoliko budemo imali pitanja.
Would you please tell us whom can we contact in case we sould have any questions?

[Fri Sep 03 14:35:40 2004]
Ovim zahtjevom želimo ograničiti ponude na one potencijalne partnere koji žele prihvatiti navedeno te u slučaju dvojbe sniziti troškove rasprava, razrada i ocjena odnosno izbjegavati ih.
By this letter of request we want to limit the offers to those potential partners who want to accept the abovementioned terms, and in case of the doubt to lower the expenses of discussion, elaborations and evaluations, that is, to avoid them.

[Fri Sep 03 14:36:22 2004]
Obavjestit ćemo vas do #DATUM# hoćemo li tražiti detaljniju ponudu.
We shall inform you by #DATE# if we would be looking for look for a more detailed offer.

[Fri Sep 03 14:36:30 2004]
U čekivanju vašeg odgovora srdačno vas pozdravljam.
We are looking forward to hearing from you soon. Kind regards.

[Fri Sep 03 14:36:30 2004]
#IME#
#NAME#

[Fri Sep 03 14:43:42 2004]
Poštovani gospodine #IME#,
Dear Mr. #NAME#,

[Fri Sep 03 14:45:41 2004]
odlučili smo testirati Vaš proizvod nakon našeg razgovora na bečkom sajmu kompjutera i daljnih telefonskih razgovora.
We have decided to test your product after our conversation at the Viennese Computer Fair, and our telephone conversations that followd afterwards.

[Fri Sep 03 14:47:57 2004]
Pokusna instalacija mora biti cijela verzija bez ograničene funkcionalnosti te vremenski mora biti ograničena na barem mjesec dana.
The experimental installation would have to be the complete version without limited functionality, and temporally it would have to be limited to at least one month.

[Fri Sep 03 14:54:51 2004]
Instalirat će ga naši stručnjaci pod Vašim vodstvom, a sama instalacija je besplatna i neobvezatna.
It would be installed by our experts under Your guidance, and the installation itself should be free of charge and non-binding.

[Fri Sep 03 14:54:58 2004]
Srdačni pozdravi,
Kind regards,

[Fri Sep 03 14:54:58 2004]
#IME#
#NAME#

[Wed Sep 08 15:51:42 2004]
Po reklamaciji korisnika dostavljamo Vam obrazloženje i dokumentaciju na engleskom i hrvatskom jeziku
According to the complaint from the user we hereby deliver you an explanation and documentation in both English and Croatian languages

[Wed Sep 08 15:54:54 2004]
Prije kupovine NeuroTrana, programa za prevođenje, kupac se na našim stranicama informirao o proizvodu i poslao nam e-mail sa upitom o proizvodu.
Prior to the purchase of NeuroTran, the translation software, a buyer was informed about the product on our Web pages and has sent us an e-mail with the inquiry about the product.

[Wed Sep 08 15:54:54 2004]
Odgovorili smo mu sljedeće
Our answer was as follows

[Wed Sep 08 15:57:59 2004]
Dakle odmah, već u prvom kontaktu s nama kupac je saznao da prijevodi NIKADA nisu 100 % točni te da ih treba lektorirati
Therefore, the buyer was informed straight away that translations are NEVER 100 % accurate and that they need to be proofread and edited

[Wed Sep 08 16:00:27 2004]
Također smo mu naveli mogućnost da isproba program prije kupovine tako da nam pošalje jedan paragraf teksta koji ćemo prevesti sa NeuroTranom i poslati mu rezultat
We have also mentioned the possibility to try out the software prior to purchase by sending us one paragraph of a text which we would translate with NeuroTran and send the result back to the buyer

[Wed Sep 08 16:01:37 2004]
Kupac je 03.
On 3 May,

[Wed Sep 08 16:03:00 2004]
svibnja 2004.
On 3 May, 2004 the buyer

[Wed Sep 08 16:05:12 2004]
naručio NeuroTran, a sljedećeg je dana dobio instrukcije o downloadu i licenciranju programa.
On 3 May, 2004 the buyer placed an order for NeuroTran, and the following he has received the instructions about downloading and licensing the software.

[Wed Sep 08 16:06:31 2004]
Odmah sljedećeg dana, 05.05.04.
As soon as the following day, 5 May 2004,

[Wed Sep 08 16:07:03 2004]
, izražava nezadovoljstvo softverom i korekcijama koje mora napraviti da bi prijevod ispao posve točan.
As soon as the following day, 5 May 2004,, he has expressed dissatisfaction with the software and concerning the editing which had to be done in order to make the translation completely accurate.

[Wed Sep 08 16:09:38 2004]
U našem odgovoru od 06.05.04.
In our reply from 6 May 2004

[Wed Sep 08 16:12:29 2004]
ponovo objašnjavamo da automatsko prevođenje ne može biti 100 % točno, ali da softver pruža mogućnost odabira alternativnih prijevoda te da može uštedjeti vrijeme pri prevođenju.
In our reply from 6 May 2004 once again we have explained that automatic translation cannot be 100 % accurate, but that our software offers the possibility of choosing alternative translations and that it can considerably save time during the process of translation.

[Wed Sep 08 16:12:29 2004]
Naglasili smo da se točnost prijevoda povećava korištenjem programa, (program pamti prijevode koje korisnik odabire te ih sam odabire pri sljedećem prevođenju) ali i dodavanjem vlastitih riječi i fraza
We have emphasized that the accuracy of translation increases with repeated use of the software, (the software memorizes the translations chosen by the user and they selects them at the by the next translation) and also the adding of own word and phrases

[Wed Sep 08 16:22:12 2004]
Kupac odgovara primjerima automatskih prijevoda, ali ne navodi alternativne prijevode koje je program ponudio i izostavlja sve mogućnosti koje pruža sučelje da se jednim klikom miša bilo izbriše, premjesti ili promijeni automatski dobiveni prijevod.
To that the buyer responded by listing the examples of automatic translations, but did list the alternative translations offered by the software and left out the possibility of the interface to delete, relocate or change the obtained translation with just one mouse click.

[Wed Sep 08 16:30:46 2004]
Prema njegovim primjerima proizlazi da program nudi nejasan prijevod i ništa više.
According to his examples, the software offers a vague translation and nothing more.

[Wed Sep 08 16:30:46 2004]
Smatramo da je kupac kartičnoj kući predočio pogrešnu sliku proizvoda te da je u potpunosti ignorirao minimalne preduvjete za postizanje veće točnosti prijevoda, a to je korištenje programa barem nekoliko dana kako bi program naučio od korisnika koje prijevode odabire, i prilagodba programa dodavanjem vlastitih riječi i fraza (sučelje pruža mogućnost da se nove riječi dodaju u svega nekoliko sekundi)
We believe that the the buyer has presented a false presentation of the product to the credit card company, and that he has completely ignored the minimal preconditions for achieving greater accuracy of translation, which includes using the program for at least couple of days in order to teach the software which translation to choose, and adjusting the software by adding own words and phrases (the interface offers the possibility to add new words in a matter of seconds)

[Thu Sep 09 08:33:27 2004]
Također je credit card company propustio navesti da je bio jasno upozoren na nedostatke prije kupovine te da mu je ponuđeno da najprije testira program, tako da pošalje samo jedan paragraf izvornoga teksta
The credit card company also failed to mention that the buyer was explicitly warned about the flaws prior to the purchase and that he was offered to try out the program before buying, by sending just one paragraph of the original text

[Thu Sep 09 08:36:04 2004]
Smatramo da je kupac imao dovoljno informacija o programu prije kupovine i putem naših web stranica i putem naših direktnih odgovora na njegov e-mail
We believe that the buyer was given sufficient information about the software prior to the purchase through our WEB site and through our direct answers to his e-mail

[Thu Sep 09 08:37:41 2004]
isporuka proizvoda (instrukcije o downloadu i licenciranju programa)
delivery of the software (instructions on downloading and licensing of the software)

[Tue Sep 28 09:34:00 2004]
Kao i onda tako i danas postavlja se pitanje o prethodno utvrđenim kriterijima koji bi odlučivali o profesionalnoj osposobljenosti pojedinca za djelovanje na različitim razinama u različitim tipovima (bio)etičkih povjerenstava i tijela.
Like then, today we still have a question about previously established criteria which would decide about the professional training of individuals for working on different levels in different types of (bio)ethical committees and bodies.

[Tue Sep 28 09:34:15 2004]
Za sada se može reći da takvih općepoznatih i objektivno utvrđenih kriterija nema, iako bi se moglo načelno reći da se pri odabiru pojedinaca za rad u raznim (bio)etičkim povjerenstvima donekle vodi računa o osobnim kvalitetama, znanstvenim postignućima i društvenom doprinosu pojedinaca na poljima etike općenito te medicinske etike i bioetike posebno.
For now, we can say that there are no such general and objectively established criteria, although we could basically say that in choice of individuals for the work in the various (bio)ethical committees to some extent the attention is being paid to personal qualities, scientific achievements and social contribution of individuals in the fields of ethics in general and particularly of medical ethics and bioethics.

[Tue Sep 28 09:35:26 2004]
No, to nije uvijek slučaj.
However, this is not always the case.

[Tue Sep 28 09:39:35 2004]
Ta se činjenica otkriva nakon naknadne analize imenovanih članova pojedinog (bio)etičkog povjerenstva ili tijela.
This fact is revealed after the analysis of appointed members of a single (bio)ethical committee or body.

[Tue Sep 28 09:42:21 2004]
Taj problem se posebno očituje u sferi bolničkih etičkih povjerenstava u kojima se još uvijek ne vodi dovoljno računa ni o broju članova ni o njegovom sastavu, a jedan pokušaj rješenja tog problema u postojećem zakonodavstvu naišao je na odbijanje.
This problem is especially manifested in the sphere of hospital ethical committees in which still not enough attention is being paid to the number of members or about its structure, and one attempt of solving this problem in the existing legislature was met with refusal.

[Tue Sep 28 09:43:19 2004]
Ovdje nije ni mjesto ni vrijeme za ulaženje u dublju analizu vrsta (bio)etičkih povjerenstava te sastava njihovih članova, već se samo želi skrenuti pozornost na problem stručne i profesionalne osposobljenosti onih koji već rade ili će tek raditi u raznim (bio)etičkim povjerenstvima i tijelima.
This is neither the time or the place to enter into a deeper analysis of a type of (bio)ethical) committees and the structure of their members, but only to draw attention to the problem of qualified and professional training of those who already work or will be working in various (bio)ethical committees and bodies.

[Tue Sep 28 09:48:37 2004]
Taj je problem neraskidivo povezan s ranije opisanim problemom.
This problem is tightly connected to the previously described problem.

[Tue Sep 28 10:05:31 2004]
Naime, u nedostatku akademske institucionaliziranosti bioetike, bilo kao obvezatnog kolegija u sklopu postojećih curriculuma redovitih dodiplomskih sveučilišnih studija, bilo kao znanstveno-istraživačkog instituta/centra ili kao stručnog poslijediplomskog studija za usavršavanje u bioetici, čini se pretjeranim očekivati od pojedinaca da posjeduju prikladnu stručnu izobrazbu za djelovanje u raznim (bio)etičkim povjerenstvima i tijelima.
That is, in the absence of academic institutionalization of bioethics, whether as the compulsory course within the existing curriculums of regular undergraduate university studies, or as scientific-research institute/centre or as professional postgraduate study for advanced training in bioethics, it seems too much to expect from individuals to possess appropriate professional training for working in various (bio)ethical committees and bodies.

[Tue Sep 28 10:09:21 2004]
Ta činjenica sasvim konkretno otkriva već ranije spomenute probleme, naime da ne postoji dovoljno razvijena interdisciplinarna svijest, kultura dijaloga i življena tolerancija, kao nužne, ali ne i dostatne pretpostavke za uspješno funkcioniranje (bio)etičkih povjerenstava i tijela od općedruštvenog značaja.
This fact very specifically reveals the previously mentioned problems, namely that there is no sufficiently developed interdisciplinary conscience, no culture of dialogues and no existing tolerance, as necessary, but not sufficient preconditions for successful functioning of (bio)ethical committees and bodies of national importance.

[Tue Sep 28 10:13:04 2004]
Jer osim tih važnih - dakako više proceduralnih - pretpostavki postoje još one druge, tj. znanstvene pretpostavke koje se tiču potrebnih znanja i spoznaja da bi se uopće moglo aktivno sudjelovati u radu (bio)etičkih povjerenstava i tijela.
Because apart from these important - of course, more procedural - assumptions, there are also the other ones, i.e. scientific assumptions which regard the necessary knowledge and understanding in order to actively participate in the work of (bio)ethical committees and bodies.

[Tue Sep 28 10:17:59 2004]
Smisao bioetike se otkriva upravo u tome da pojedinac nije kompetentan za sve vrste znanja i spoznaja, te upravo zbog toga ulazi u interdisciplinarni dijalog koji se na praktičnoj razini najbolje potvrđuje u radu (bio)etičkih povjerenstava i tijela.
The purpose of bioethics is revealed exactly in that the individual is not competent for all types of knowledge and understanding, which is why it enters the interdisciplinary dialogue which is, on the practical level, best confirmed in the work of (bio)ethical committees and bodies.

[Tue Sep 28 10:18:59 2004]
No, budući da rad i djelatnost (bio)etičkih povjerenstava i tijela sa svoje strane opet zahtijevaju određena specijalistička znanja, vještine i iskustvo, upravo ona bioetička, onda se mjesto, način i vrijeme upoznavanja s njima kao i stjecanja otkrivaju kao hitan i važan problem.
Nevertheless, since the work and activity of (bio)ethical) committees and bodies on their part require certain specialist knowledge, skill and experience, the bioethical ones, then the place, the way and the time to become acquainted with them, as well as to acquire them, are revealed as urgent and important problem.

[Tue Sep 28 10:22:05 2004]
Taj je problem neraskidivo povezan s ranijim problemom nepostojanja adekvatne akademske institucionalizacije bioetike u Hrvatskoj.
This problem is tightly connected to the aforementioned problem of absence of adequate academic institutionalizations of bioethics in Croatia.

[Tue Sep 28 10:22:05 2004]
Rješenje ovog problema ne leži u improvizacijama, kakvih već ima dovoljno u sferi bioetičke djelatnosti u Hrvatskoj, nego u stvaranju prikladne akademske i znanstvene infrastrukture koja bi pružala uvjete za zadovoljenje osnovnih kriterija znanstvene, stručne i profesionalne osposobljenosti za rad u (bio)etičkim povjerenstvima i tijelima od općedruštvenog značaja
Solution to this problem does not lie in improvisations, many of which already exist in the sphere of bioethical activities in Croatia, but in creation of the appropriate academic and scientific infrastructure which would provide conditions for satisfying the basic criteria of scientific, qualified and professional training for the work in (bio9ethical) committees and bodies of national importance

[Tue Sep 28 10:24:48 2004]
Bioetička literatura i znanstveni skupovi
The bioethical literature and scientific meetings

[Tue Sep 28 10:30:06 2004]
Može se reći da do 1990.
We can say that up to 1990.

[Tue Sep 28 10:30:41 2004]
godine u Hrvatskoj nije bilo bioetičke literature svjetovnog karaktera, dakle osim niza studija, članaka i knjiga nastalih zahvaljujući zalaganju nekolicine hrvatskih teologa.
We can say that up to 1990 there was no bioethical literature of mundane character in Croatia, so besides a series of studies, articles and books which emerged owing to the dedication of several Croatian theologians.

[Tue Sep 28 10:33:52 2004]
Međutim, nakon 1990.
However, after 1990,

[Tue Sep 28 10:45:01 2004]
godine, tj. nakon demokratskih promjena u Hrvatskoj, zanimanje za bioetiku je postupno počelo rasti tako da se paralelno s tim počelo pojavljivati više literature bioetičkog karaktera koja je nastajala zahvaljujući zalaganju pojedinaca iz različitih grana znanosti, osobito filozofije, sociologije i prava.
after the democratic changes in Croatia, the interest in bioethics gradually start to grow so that parallelly there started tol appear more and more works of bioethical character which emerged as a result of dedication of individuals from various branches science, especially philosophy, sociology and law.

[Tue Sep 28 10:47:20 2004]
U tom je kontekstu vrijedan spomena već prije spomenuti isusovački Centar za bioetiku koji je pokrenuo izdavanje bioetičkih knjiga, uglavnom domaćih autora, u nizu nazvanom ŤBibliotheca bioethicať u kojoj je do danas već objavljeno desetak knjiga o različitim ekološkim, medicinsko-etičkim i bioetičkim temama i dilemama pod kršćanskim vidom.
In this context worth noting is the aforementioned Jesuit Centre for bioethics which initiated the publishing of bioethical books, mostly from Croatian authors, in a serial called ŤBibliotheca bioethicať which has to-date already published about ten books on various ecologic, medical-ethical and bioethical subjects and dilemmas in Christian view.

[Tue Sep 28 10:48:57 2004]
Isti je Centar pokrenuo i drugi niz publikacija pod imenom ŤDonum vitaeť u sklopu kojega su do danas objavljene dvije knjige eminentno bioetičkog karaktera pod kršćanskim vidom.
The same Centre has also initiated the other series of publications called ŤDonum vitaeť which has so far published two books of eminently bioethical character in Christian view.

[Tue Sep 28 10:49:54 2004]
U Hrvatskoj postoji još jedan izdavački niz pod imenom ŤBioetikať, kojega uređuje i izdaje izdavačka kuća ŤPergamenať u suradnji s drugim zainteresiranim institucijama kao pokroviteljima određene edicije.
In Croatia there is one more publishing series called ŤBioetikať, which is edited and published by the publishing house ŤPergamenať in cooperation with other interested institutions as sponsors of particular editions.

[Tue Sep 28 10:51:04 2004]
U tom su nizu do danas objavljene četiri knjige, od kojih su dvije knjige prijevodi s engleskog jezika.
That series has so far published four books, of which two were translations from the English.

[Tue Sep 28 10:56:37 2004]
Posljednjih godina se u hrvatskom prijevodu pojavilo nekoliko svjetski utjecajnih knjiga bioetičkog karaktera.
In recent years in there were Croatian translations of several internationally influential books of bioethical character.

[Tue Sep 28 10:58:15 2004]
Isto je tako važno naglasiti da je bioetička izdavačka djelatnost mnogo jače zastupljena u znanstvenim i stručnim časopisima, činjenica koja osobito dolazi do izražaja nakon devedesetih godina prošlog stoljeća kad se bioetika počela jače probijati u hrvatsko društvo, a u novije vrijeme i zbog sve češće organiziranih znanstvenih i stručnih skupova, bilo nacionalnog ili međunarodnog značaja, što uvjetuje stvaranje tržišta bioetičkih radova i potragu za časopisima otvorenim za objavljivanje takve vrste radova.
It is also important to point out that bioethical publishing activity has been much more represented in scientific and professional journals, the fact which is especially prominent after the '90s when the bioethics started to more intensely penetrate the Croatian society, and in recent time also because of more frequent organized scientific and expert meetings, whether of national or international importance, which sets preconditions for creation of the market of bioethical work and search for magazines open to publishing of the such works.

[Tue Sep 28 11:01:56 2004]
Među časopisima otvorenim za objavljivanje bioetičke tematike ističu se više oni iz područja društvenih i humanističkih znanosti.
Among the magazines for publishing the works of bioethical subject, more prominent are those from the field of social and human sciences.

[Tue Sep 28 11:09:14 2004]
No, sve se više evidentira otvorenost časopisa iz područja medicinskih, biomedicinskih i prirodnih znanosti, činjenica koja puno obećava.
However, there is an increasing number of such magazines from the fields of medical, biomedical and natural sciences, which is a very promising fact.

[Tue Sep 28 11:10:15 2004]
Ipak, ranije naznačeni problemi vezani za akademski status bioetičke discipline u Hrvatskoj sami za sebe upućuju na problem bioetičke literature, a posebno na nedostatak jednog stručnog bioetičkog časopisa, kakvih u drugim - zapadnim - zemljama ima ne mali broj.
Nevertheless, the previously indicated problems related to the academic status of bioethical discipline in Croatia indicate to the problem of bioethical literature, and especially to the lack of one professional bioethical magazine, which are plentiful in other - western - countries.

[Tue Sep 28 11:12:56 2004]
Makar samo jedan bioetički časopis, neovisno od svoje globalne misaone orijentacije, svakako bi nagovijestio bolje dane bioetike u Hrvatskoj.
At least one bioethical magazine, independent of its worldwide contemplative orientation, would certainly announce better days of bioethics in Croatia.

[Tue Sep 28 11:16:23 2004]
Valja također spomenuti da u Hrvatskoj ne postoji niti jedan bioetički bilten, više novinarskog tipa, koji bi kratko i ekspeditivno upoznavao stručnu javnost i javnost uopće o bioetičkim događanjima i izazovima, kako o onima u Hrvatskoj tako o onima širom svijeta.
It would also be good to mention that in Croatia there is not one bioethical bulletin, of a more journalistic type, which would briefly and expeditiously familiarize the professional public and public in general about bioethical developments and challenges, about those in Croatia as well as about those in the rest of the world.

[Tue Sep 28 11:24:54 2004]
Ne treba posebno isticati kolika je važnost časopisa za razmjenu ideja, za njihovo produbljivanje i širenje, a to posebno vrijedi za bioetički časopis koji bi mogao ujedno biti forum za intelektualnu razmjenu bioetičkih ideja između domaćih i inozemnih autora.
There is no need to specifically emphasize the importance of a magazine for the exchange of ideas, for their intensification and expansion, and this particularly applies to a bioethical magazine which could also be a forum for intellectual exchange of bioethical ideas between domestic and foreign authors.

[Tue Sep 28 11:30:11 2004]
Što se pak tiče bioetičkih skupova, u načelu se može reći da tu stvari stoje daleko bolje, zahvaljujući ponajprije gore spomenutim ŤLošinjskim danima bioetikeť, ali i godišnjim proljetnim bioetičkim simpozijima Hrvatskog liječničkog zbora.
On the other hand, as far as the bioethical meeting are concerned, we can basically say that the situation is much better, primarily owing to the abovementioned ŤLošinj Days of Bioethicsť, but also to the yearly spring bioethical symposiums of the Croatian Medical Association.

[Tue Sep 28 11:32:43 2004]
Na Medicinskom fakultetu u Rijeci već se dugi niz godina održavaju godišnji ŤDani bioetikeť u sklopu kojih se održi također jednodnevni ili dvodnevni skup o nekoj važnoj bioetičkoj temi.
On Medical school in Rijeka for a number of years there are annual ŤDays of bioethicsť within which there are also one-day or two-day meetings on some important bioethical subject.

[Tue Sep 28 11:34:02 2004]
Osim toga, dosad je u Hrvatskoj organizirano nekoliko važnih međunarodnih simpozija s bioetičkom tematikom neovisno od prethodnih manifestacija.
Furthermore, so far in Croatia there were several significant international symposiums with bioethical subject, which were organized independently of the previously mentioned manifestations.

[Tue Sep 28 11:34:17 2004]
Odsjek za povijest medicine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirao je recentno dva međunarodna simpozija:
Department of teh History of Medicine at the Croatian Academy of Arts and Sciences has recently organized two international symposiums:

[Tue Sep 28 11:34:38 2004]
o obaviještenom pristanku (1999.)
about the informed consent (1999.)

[Tue Sep 28 11:45:49 2004]
; o Deklaraciji o ljudskom genomu i ljudskim pravima (2003.)
) and about the Declaration on the Human Genome and Human Rights (2003)

[Tue Sep 28 11:52:51 2004]
Slijedom toga bi se moglo reći da u Hrvatskoj pušu solidni simpozijski vjetrovi u bioetička jedra, ali ni to ne bi trebalo navesti na zaključak da je stanje bioetike u Hrvatskoj na zavidnoj razini.
Subsequently, we can say that in Croatia solid symposium winds are blowing in bioethical sails, but this should not lead to the conclusion that the position of bioethics in Croatia is on the enviable level.

[Tue Sep 28 11:54:17 2004]
Jedan od velikih nedostataka bioetike u Hrvatskoj je nepostojanje dobro izgrađene mreže međunarodne suradnje domaćih bioetičara s bioetičkim centrima i institutima u Europi i svijetu.
One of the big disadvantages of bioethics in Croatia is the nonexistence of the well-built network of international cooperation between Croatian bioethicists and bioethical centres and institutes in Europe and the rest of the world.

[Tue Sep 28 11:54:17 2004]
Akademsko etabliranje bioetike bi dalo značajan doprinos da se taj nedostatak umanji ili čak ukloni
Academic establishing of bioethics would be an important contribution in reduscing, or even removing, this disadvantage

[Tue Sep 28 12:03:14 2004]
Polazeći od činjenice da su suvremeni bioetički izazovi počeli gotovo svakodnevno puniti stupce dnevnoga tiska te informativne emisije u udarnim terminima na radijskim i televizijskim programima, postaje jasno zašto ovdje izdvajamo bioetiku u masmedijskom prostoru kao hitan problem u Hrvatskoj.
Starting from the fact that contemporary bioethical challenges began to fill on an almost daily basis the columns of daily press and the information programs in the prime time on radio and television, it becomes clear why we here separate bioethics in the mass media as the urgent problem in Croatia.

[Tue Sep 28 12:05:50 2004]
Naime, nije rijedak slučaj da bioetički izazovi u masmedijskom prostoru više zbune, nego informiraju javnost.
In other words, is not a rare case that bioethical challenges in the mass media have a tendency to confuse, rather than to inform the public.

[Tue Sep 28 12:14:52 2004]
Svrha ovog doprinosa se ne sastoji u kritičkoj analizi masmedija u Hrvatskoj, nego u skretanju pozornosti na način medijskog praćenja i predstavljanja bioetičkih izazova, ali i bioetičkih događanja uopće.
The purpose of this contribution is not in the critical analysis of mass media in Croatia, but in directing the attention to the way the media are accompanyingž and presenting bioethical challenges, but also bioethical events in general.

[Tue Sep 28 12:23:43 2004]
Nerijetko se događa da neka domaća bioetička događanja, primjerice neki bioetički skup ili okrugli stol, uopće ne bude medijski popraćen, a razlog tome zasigurno ne leži u nezanimljivosti teme, nego prije svega u njezinoj ispolitiziranosti.
It often happens that domestic bioethical events, for example some bioethical meeting or round table, are not at all media accompanied by the media, and the reason for this certainly does not lie in dullness of the topic, but primarily in its politicization.

[Tue Sep 28 12:23:53 2004]
Tako se mediji nehotimično otkrivaju kao politički neovisni, iako se svakodnevno mogu slušati sa svih strana panegirici o političkoj neovisnosti medija u Hrvatskoj.
Thus the media are unintentionally presenting themselves as politically independent, although we can hear every day from all around the panegyrics about the political independence of the media in Croatia.

[Tue Sep 28 12:29:38 2004]
I to nije sve.
And that is not all.