NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jul 13 11:38:50 2004]
Further, the assertion can be made that the tools in place never have the capability to adequately address the need for real time analyses of financial options impacting strategic outcomes.
Nadalje, može se ustvrditi da spremni alati nikad nemaju sposobnost adekvatno ispuniti potrebu za analizom u stvarnom vremenu financijskih opcija koje utječu na strateške rezultate.

[Tue Jul 13 11:40:52 2004]
The ability that simulation brings to management to alter the world quickly, and from that altered state to view many potential alternative futures is the primary selling point for simulation as a general approach to enterprise management.
Sposobnost koju simulacija donosi upravi da brzo promijeni svijet, i da iz tog promijenjenog stanja sagleda mnoge potencijalne alternativne budućnosti, temeljna je prodajna točka za simulaciju kao općenit pristup poduzetničkom upravljanju.

[Tue Jul 13 11:40:52 2004]
The notion that policy changes generate effects throughout the organization is not new to management however a demonstrated ability of simulation as an analytical instrument to see and understand the effects is still totally revolutionary
Spoznaja da promjene strategije stvaraju efekte kroz organizaciju nije nova u upravljanju, koliko god da je demonstrirana sposobnost simulacije kao analitičkog instrumenta da vidi i razumije efekte još uvijek potpuno revolucionarna

[Tue Jul 13 11:44:08 2004]
The three basic questions of system dynamics are introduced within the context of assessing potential futures:
Tri osnovna pitanja dinamike sustava predstavljena su u kontekstu procjenjivanja potencijalnih budućnosti:

[Tue Jul 13 11:51:24 2004]
Causal relationships are often understood yet overlooked in the daily grind of enterprise management.
Uzročni odnosi su često shvaćeni, a ipak zanemareni u dnevnom obavljanju poslova poduzetničkog upravljanja.

[Tue Jul 13 11:52:45 2004]
There are three principal effects that system dynamics simulation illuminates for its users:
Postoje tri glavna efekta koja simulacije dinamike sustava razjašnjava svojim korisnicima:

[Tue Jul 13 11:56:29 2004]
systemic feedback loops, systemic delays, and unintended consequences.
sistemske petlje povratne veze, sistemska odlaganja, i slučajne posljedice.

[Tue Jul 13 11:58:25 2004]
Development of a simple, yet relatively robust, causal loop diagram (CLD) that encapsulates a portion of the business in which these three effects are rampant, should produce the notion in company leadership that system dynamics is the right tool for this problem.
Razvoj jednostavnog, a ipak relativno snažnoga, dijagrama uzročne petlje (CLD - causal loop diagram) koji obuhvaća dio poslovanja u kojem su ova tri efekta raširena, trebao bi stvoriti ideju u vodstvu tvrtke da je dinamika sustava pravi alat za ovaj problem.

[Tue Jul 13 12:00:34 2004]
Strengths of system dynamics tools in the Enterprise Environment
Snaga alata dinamike sustava u poduzetničkoj okolini

[Tue Jul 13 12:03:03 2004]
Some of these strengths are not necessarily unique to system dynamics, but some clearly are.
Neki od tih snaga nisu nužno jedinstvene za dinamiku sustava, ali neke očigledno jesu.

[Tue Jul 13 12:03:47 2004]
No particular order is assumed.
Nije utvrđen nikakav poseban red.

[Tue Jul 13 12:04:22 2004]
Every enterprise environment has within its structure systemic delays.
Svaka poduzetnička okolina ima u svojoj strukturi sistemske zastoje.

[Tue Jul 13 12:05:53 2004]
These delays usually develop over time in response to internal or external influences.
Ti zastoji se obično razviju tijekom vremena kao odgovor na unutarnje ili vanjske utjecaje.

[Tue Jul 13 12:06:30 2004]
In their gradual development, the system has gradually adapted to the delay, forcing a behavior that would otherwise not occur within the system.
U svojem stupnjevitom razvoju, sustav se postupno prilagodio zastoju, namećući ponašanje do kojega inače drukčije ne bi dolazilo u sustavu.

[Tue Jul 13 12:08:05 2004]
The delays become 'normal' at some point in system evolution.
Zastoji su postali 'uobičajeni' u jednom trenutku u razvoju sustava.

[Tue Jul 13 12:09:23 2004]
system dynamics simulation provides the forum to effectively question 'normal' behaviors and activities in context.
Simulacija dinamike sustava pruža forum za učinkovito propitivanje 'normalnih' ponašanja i aktivnosti u kontekstu.

[Tue Jul 13 12:10:15 2004]
Not all delays are necessarily costly;
Nisu svi zastoji nužno skupi;

[Tue Jul 13 12:14:43 2004]
Normally of interest is the real cost of delay elimination, a metric ideally suited to discovery in system dynamics simulation
Obično je u interesu eliminirati stvarnu cijenu zastoja, metrička koja idealno pristaje otkrivanju u simulaciji dinamike sustava

[Tue Jul 13 12:16:51 2004]
Every enterprise contains feedback loops, communications paths and methods that impact behavior, often at the corporate level.
Svaki poduhvat uključuje petlje povratne veze, komunikacijske puteve i metode koje utječu na ponašanje, često na korporacijskoj razini.

[Tue Jul 13 12:18:10 2004]
System dynamics simulation offers the enterprise analyst a tool to illuminate the impact of modifying or even eliminating these feedback loops.
Simulacija dinamike sustava nudi analitičaru poduhvata alat koji će razjasniti utjecaj modificiranja ili čak utklanjanja tih petlji povratne veze.

[Tue Jul 13 12:18:10 2004]
Both residual and transient impacts of feedback loop modification, elimination, or addition to a system are easily portrayed, analyzed, and understood
I preostali ostatka i prolazni utjecaji modificiranja petlje povratne veze, njezinog eliminiranja, ili dodavanja sustavu lako se mogu prikazati, analizirati, i razumjeti

[Tue Jul 13 12:19:57 2004]
Finally, every policy change, every behavioral change, every modification of delays or feedback loops produce consequences across the enterprise structure.
Najzad, svaka promjena strategije, svaka promjena ponašanja, svaka izmjena zastoja ili petlje povratne veze stvara posljedice u strukturi poduhvata.

[Tue Jul 13 12:22:35 2004]
Intended user and implications of system dynamics tools
Planirani korisnik i implikacije alata dinamike sustava

[Tue Jul 13 12:25:19 2004]
In most simulation endeavors, the intended user community is a small subset within the organization, typically not decision-makers, and often far removed from the decision-making layer within the organization.
U većini simulacijskih nastojanja, palnirana zajednica korisnika je maleni podskup unutar organizacije, koji obično ne donosi odluke, i koji je često dosta udaljen od odlučujućeg sloja unutar organizacije.

[Tue Jul 13 12:26:20 2004]
There are some implications of selecting, for instance, senior leaders as the user group of choice in an enterprise-wide tool.
Postoje neke implikacije odabira, na primjer, starijih rukovoditelja kao odabrane korisničke grupe u poduzetničkom alatu.

[Tue Jul 13 12:27:13 2004]
The level of detail that would be anticipated in an engineering level simulation will not exist in one intended for high-level use.
Razina detalja koja bi se očekivala u simulaciji na inženjerskoj razini neće postojati u onoj koja je namijenjena visokostupanjskoj uporabi.

[Tue Jul 13 12:27:32 2004]
This will lead some to believe that lower resolution is somehow related to lower usefulness.
To će neke navesti da povjeruju kako je niža odluka na neki način povezana s nižom korisnosti.

[Tue Jul 13 12:29:09 2004]
In fact, just the opposite is true.
Zapravo, istina je upravo suprotna.

[Tue Jul 13 12:30:21 2004]
When senior leaders are the intended user group, great care must be exercised in devising a user interface that is appropriate to their analytical needs.
Kada su stariji rukovoditelji planirana korisnička grupa, mora se posvetiti velika pažnja osmišljanju korisničkog sučelja koje odgovara njihovim analitičkim potrebama.

[Tue Jul 13 12:33:33 2004]
Hence, targeting senior leaders generally drives the requirement for multiple layers of interface functionality.
Stoga, ciljanje na starije rukovoditelje općenito dovodi do potrebe za višestrukim slojevima funkcionalnosti sučelja.

[Tue Jul 13 12:36:54 2004]
An understated strength of system dynamics simulation in the enterprise environment is the ability that the designer has to target senior leadership as the user group, and to devise a simulation structure that will meet their needs as well as one that will meet more in-depth needs of other, secondary, user groups
Potcijenjena snaga simulacije dinamike sustava u poduzetničkoj okolini je sposobnost kojom tvorac sučelja mora ciljati na starije rukovodstvo kao na korisničku grupu, i osmisliti simulaciju strukturu koja će ispunjavati njihove potrebe, ali i takvu strukturu koja će zadovoljavati složenije potrebe drugih, sekundarnih, korisničkih grupa

[Tue Jul 13 12:44:19 2004]
Business process is defined as a collection of activities, which takes input and generates output that is of value to the customer.
Poslovni proces je definiran kao skup aktivnosti, koji prima unos i stvara rezultat koji imaju vrijednost za korisnika.

[Tue Jul 13 12:44:38 2004]
Business processes are complex and dynamic chains of human activities, supported by technology, connected by material and information flows, and integrated into an economic value chain to create value for the customer and profit for the stakeholders.
Poslovni procesi su kompleksni i dinamični lanci ljudskih aktivnosti, temeljeni na tehnologiji, povezani tokovima materijala i informacija, i integrirani u gospodarski lanac vrijednosti s ciljem stvaranja vrijednosti za korisnika i zarade za nositelje interesa.

[Tue Jul 13 12:45:06 2004]
These are consistent definitions of a business process.
To su dosljedne definicije poslovnog procesa.

[Tue Jul 13 12:46:51 2004]
a mortgage), etc.
hipoteka), itd.

[Tue Jul 13 12:46:51 2004]
People, computer systems, machines, or combinations thereof perform business processes
Ljudi, računalni sustavi, strojevi, ili kombinacije svega toga, vrše poslovne procese

[Tue Jul 13 12:51:10 2004]
Business processes can be modeled as process maps and process charts.
Poslovni procesi mogu biti oblikovani kao mape i karte procesa.

[Tue Jul 13 12:51:56 2004]
The map is composed of core functions (e.g.
Mapa sadrži najvažnije funkcije (npr.

[Tue Jul 13 12:53:05 2004]
sales, support, marketing) of the company and its interest groups.
prodaja, podrška, marketing) tvrtke i njezine interesne skupine.

[Tue Jul 13 12:54:08 2004]
These functions (operations) are cross-sectioned by the core processes (e.g.
Te funkcije (operacije) su unakrsno ispresijecane najvažnijim procesima (npr.

[Tue Jul 13 12:54:35 2004]
new product development, customer service and management, demand-supply process).
razvoj novog proizvoda, usluga kupcu i upravljanje, proces potražnje i opskrbe).

[Tue Jul 13 12:55:28 2004]
Core processes create value directly to an external customer.
Najvažniji procesi stvaraju vrijednost izravno vanjskome korisniku.

[Tue Jul 13 12:55:50 2004]
Core processes are normally supported by support processes or infrastructure processes (e.g.
Najvažniji procesi su obično temeljeni na pomoćnim procesima ili infrastrukturnim procesima (npr.

[Tue Jul 13 12:56:47 2004]
budgeting, personnel management).
stvaranje proračuna, upravljanje kadrovima).

[Tue Jul 13 12:57:13 2004]
These processes are normally composed of smaller processes, called sub-processes, which can in turn be composed of further sub-processes.
Ovi procesi su obično sačinjeni od manjih procesa, koji se nazivaju pod-procesima, i koji se mogu sastojati od još pod-procesa.

[Tue Jul 13 12:57:35 2004]
Normally there may be 2-4 levels in a process model.
Obično postoje 2 do 4 razine u procesnom modelu.

[Tue Jul 13 12:58:17 2004]
A process chart describes processes themselves.
Karta procesa opisuje same procese.

[Tue Jul 13 12:59:08 2004]
An activity turns input into output.
Aktivnost pretvara unos u rezultat.

[Tue Jul 13 12:59:13 2004]
An activity is usually represented as a box and dependencies by arrows between the boxes.
Aktivnost je obično prikazana kao kutija i zavisnosti kao strelice između kutija.

[Tue Jul 13 12:59:52 2004]
There are different types of dependencies:
Postoje različite vrste zavisnosti:

[Tue Jul 13 12:59:52 2004]
information flows from one activity to another, material flows, and control flows
tokovi informacija iz jedne aktivnosti u drugu, tokovi materijala, i tokovi nadzora

[Tue Jul 13 13:04:17 2004]
In information and material flows, the first activity creates output that is used as an input for the second activity.
U tokovima podataka i materijala, prva aktivnost stvara rezultat koji se koristi kao unos za drugu aktivnost.

[Tue Jul 13 14:05:05 2004]
one must first study a report before summarizing it for the management).
mora se proučiti izvještaj prije nego što se rezimira za rukovodstvo).

[Tue Jul 13 14:06:57 2004]
Usually organizational units are represented on the left-hand-side of the chart.
Obično su organizacijske jedinice predstavljene na lijevoj strani grafikona.

[Tue Jul 13 14:07:44 2004]
Organizational units divide the chart into horizontal areas, where the activities belonging to the respective units are placed.
Organizacijske jedinice dijele grafikon na horizontalna područja, u kojima se nalaze aktivnosti koje pripadaju pojedinim jedinicama.

[Tue Jul 13 14:08:09 2004]
Other processes that create input or require output from the current process are usually shown above and below it.
Drugi procesi koji čine unos ili zahtijevaju rezultat iz sadašnjeg procesa obično su pokazani iznad i ispod grafikona.

[Tue Jul 13 14:08:31 2004]
Other elements of process models are the resources available for the process.
Drugi elementi modela procesa su sredstva raspoloživa za proces.

[Tue Jul 13 14:08:31 2004]
Resources may include materials, personnel, financing, equipment, space, etc
Sredstva mogu uključivati materijale, osoblje, financiranje, opremu, prostor, itd.

[Tue Jul 13 14:13:24 2004]
By modeling the business processes, we can cast light on the real processes and real economy within an enterprise.
Modeliranjem poslovnih procesa, možemo rasvijetliti stvarne procese i stvarno gospodarstvo u poduzeću.

[Tue Jul 13 14:16:50 2004]
We can find out where and how real value-adding work is done, where quality, time and costs are created and how they can be affected.
Možemo otkriti gdje i kako se odvija stvarni korisni posao, gdje se stvaraju kvaliteta, vrijeme i troškovi i kako se na njih može utjecati.

[Tue Jul 13 14:17:28 2004]
We can identify problems with interfaces between different departments, contemplate on the logical order of activities, begin analyzing the processes, enable ourselves to cut down lead-time, create measures for the processes, and enable the use of an operations management system.
Možemo prepoznati probleme sa sučeljima među različitim odjelima, razmišljati o logičnom redu aktivnosti, početi analizirati procese, omogućiti si da smanjivanje vrijemena od narudžbe do isporuke, stvoriti mjere za procese, i omogućiti uporabu sustava operativnog rukovodstva.

[Tue Jul 13 14:24:52 2004]
Business process architecting furthermore involves the assessment of business processes in terms of reliability, efficiency, efficacy, etc.
Izgradnja poslovnih procesa nadalje uključuje procjenu poslovnih procesa u smislu pouzdanosti, uspješnosti, učinkovitosti, itd.

[Tue Jul 13 14:30:11 2004]
In practice, business processes are seldom designed from scratch.
U praksi, poslovni procesi se rijetko oblikuju iz ničega.

[Tue Jul 13 14:30:11 2004]
Typically, existing business processes are taken as a starting point and adapted to changed requirements
Tipično, postojeći poslovni procesi se uzimaju kao polazište i zatim se prilagođavaju promijenjenim potrebama

[Tue Jul 13 14:31:59 2004]
Complexity has been a frequent word in recent scientific literature, in different fields and with diverse meanings.
Kompleksnost je bila česta riječ u recentnoj znanstvenoj literaturi, u različitim područjima i s različitim značenjima.

[Tue Jul 13 14:35:20 2004]
Sometimes complexity appears as a precise concept, at other times as vague ideas.
Ponekad se kompleksnost pojavljuje kao precizan pojam, a ponekad kao neodređena ideja.

[Tue Jul 13 14:36:36 2004]
The adjective complex is defined as hard to separate, analyze, or solve.
Pridjev kompleksan je definiran kao težak za razdvojiti, raščlaniti, ili riješiti.

[Tue Jul 13 14:38:10 2004]
This difficulty is taken as a definition of network complexity.
Ova teškoća se uzima kao definicija mrežne kompleksnosti.

[Tue Jul 13 14:38:10 2004]
The difficulty can then be empirically verified by asking those, who work on the field of analyzing networks, what kind of difficulty they sense
Teškoća se zatim može empirijski provjeriti ispitujući one, koji rade na području analiziranja mreža, kakvu vrstu teškoća oni osjećaju

[Tue Jul 13 14:47:17 2004]
Complexity can be attributed to models of these processes in a given language to reflect their 'difficulty'.
Kompleksnost se može pripisati modelima ovih procesa u danom jeziku da bi se odrazila njihova 'teškoća'.

[Tue Jul 13 14:51:40 2004]
The language means the way of modeling processes as stocks as flow, in fact using system dynamics methodology.
Jezik znači način modeliranja procesa kao stokova i tokova, ustvari koristeći metodologiju dinamike sustava.

[Tue Jul 13 14:58:42 2004]
This characterization of complexity encompasses several existing varieties of complexity measures.
Ova karakterizacija kompleksnosti obuhvaća nekoliko postojećih vrsta mjera kompleksnosti.

[Tue Jul 13 14:59:28 2004]
This definition clears out some of the confusion and vagueness surrounding other definitions of complexity.
Ova definicija razjašnjava neke nejasnoće i zabune koje okružuju druge definicije kompleksnosti.

[Tue Jul 13 14:59:28 2004]
It generalizes the approach to complexity by making complexity applicable to many different fields
Ona uopćava pristupanje kompleksnosti čineći je primjenjivom na mnoga različita područja

[Tue Jul 13 15:01:42 2004]
Hence, the complexity of a business process must be measured from the process model.
Stoga, kompleksnost poslovnog procesa se mora mjeriti iz modela procesa.

[Tue Jul 13 15:03:53 2004]
The existing process modeling methods rely on representing the business process as a stock and flow chart.
Postojeće metode modeliranja procesa oslanjaju se na predstavljanje poslovnog procesa kao dijagram stoka i toka.

[Tue Jul 13 15:04:50 2004]
A stock and flow chart can be interpreted as a network.
Dijagram stoka i toka može se tumačiti kao mreža.

[Tue Jul 13 15:05:18 2004]
Business analysis is viewed in respect to finding a clear measure for the structural complexity of both business structure and processes.
Poslovna analiza se promatra s obzirom na pronalaženje jasne mjere za strukturalnu kompleksnost kako poslovnih struktura, tako i procesa.

[Tue Jul 13 15:05:18 2004]
Applicable methods are found in the field of systems thinking and system dynamics
Primjenjive metode su pronađene na području promišljanja sustava i dinamike sustava

[Tue Jul 13 15:09:10 2004]
A system dynamics model-based approach for business process architecting is proposed to deal with the many causes of complexity.
Predložen je pristup dinamici sustava temeljen na modelu za izgradnju poslovnih procesa za rješavanje mnogih uzroka kompleksnosti.

[Tue Jul 13 15:09:10 2004]
In the following section describes is why modeling tackles the causes of complexity
U sljedećem odlomku govori se zašto modeliranje rješava uzroke kompleksnosti

[Tue Jul 13 15:10:42 2004]
Modelling is an essential activity when dealing with the inherent complexity of business processes.
Modeliranje je ključna aktivnost kada se radi o svojstvenoj kompleksnosti poslovnih procesa.

[Tue Jul 13 15:10:42 2004]
For business process architecting, modelling assists us in three basic ways
Za izgradnju poslovnih procesa, modeliranje nam pomaže na tri osnovna načina

[Tue Jul 13 15:13:04 2004]
Abstraction.
Izlučivanje.

[Tue Jul 13 15:14:14 2004]
Models help us to understand business processes by representing only their essentials or, in other words, eliminating everything we consider irrelevant to what we want to consider.
Modeli nam pomažu da shvatimo poslovne procese prikazujući samo njihove najbitnije elemente ili, drugim riječima, izbacujući sve što smatramo nevažnim za ono što želimo razmotriti.

[Tue Jul 13 15:15:44 2004]
Aspect.
Aspekt.

[Tue Jul 13 15:20:13 2004]
Models, e.g.
Modeli koji se, npr.

[Tue Jul 13 15:20:13 2004]
, focusing on the data, organisational structure or processes only, may be used to tune on a particular knowledge domains (a data model is used by system developers, an organigram by managers, etc.)
, fokusiraju na podatke, organizacijsku strukturu ili samo na procese, mogu se koristiti za podešavanje na određenim domenama znanja (model podataka koriste razvijatelji sustava, organigram upravitelji, itd.)

[Tue Jul 13 15:21:43 2004]
Analysis.
Analiza.

[Tue Jul 13 15:22:13 2004]
Models can be analysed to find bottlenecks in the (current) business processes they model.
Modeli se mogu analizirati da bi se pronašla uska grla u (trenutnim) poslovnim procesima koje modeliraju.

[Tue Jul 13 15:23:32 2004]
Models may also help in designing and evaluating changes.
Modeli također mogu pomoći u kreiranju i ocjenjivanju promjena.

[Tue Jul 13 15:23:32 2004]
They can be used to evaluate changes in the 'model world' before they are implemented in the real world
Mogu se koristiti za procjenjivanje promjena u 'svijetu modela' prije nego budu primijenjeni u stvarnom svijetu

[Tue Jul 13 15:24:43 2004]
Communication.
Komunikacija.

[Tue Jul 13 15:25:55 2004]
Models may facilitate communication about business processes by creating a common frame of reference.
Modeli mogu olakšati komunikaciju o poslovnim procesima kreiranjem zajedničkog okvira odrednice.

[Tue Jul 13 15:27:23 2004]
As such they help to understand business processes and document a process and its (uncontrolled) modifications.
Kao takvi, oni pomažu u shvaćanju poslovnih procesa te dokumentirati proces i njegove (nekontrolirane) izmjene.

[Tue Jul 13 15:27:23 2004]
For example, during times of redesign, models may document design decisions, motivate changes or pointing to (future) alternatives
Na primjer, tijekom razdoblja redizajniranja, modeli mogu dokumentirati odluke o dizajnu, motivirati promjene ili uputiti na (buduće) alternative

[Tue Jul 13 15:30:24 2004]
To construct a model of a business process, three things are required.
Da bi se izgradio model poslovnog procesa, potrebne su tri stvari.

[Tue Jul 13 15:30:58 2004]
First, a development strategy is needed that determines the order in which design steps are taken.
Prvo, potrebna je razvojna strategija koja određuje redoslijed kojim se poduzimaju koraci u dizajniranju.

[Tue Jul 13 15:31:28 2004]
A well-known example is Structured Analysis/Structured Design.
Dobro poznat primjer je Strukturirana analiza/Strukturirani dizajn.

[Tue Jul 13 15:32:28 2004]
A development strategy should focus business architects on the fulfillment of their tasks.
Razvojna strategija bi trebala usmjeriti poslovne arhitekte na ispunjenje svojih zadataka.

[Tue Jul 13 15:33:09 2004]
They should prevent them from doing unnecessary work that would distract them from this task and needlessly complicate it.
Oni bi ih trebali spriječiti da vrše nepotreban posao koji bi ih odvratio od ovoga zadatka i nepotrebno ga komplicirao.

[Tue Jul 13 15:34:40 2004]
The whole modeling effort should therefore be goal-oriented.
Cijelokupan napor modeliranja stoga bi trebao biti usmjeren na cilj.

[Tue Jul 13 15:37:00 2004]
Second, required are mechanisms to structure a model.
Drugo, potrebni su mehanizmi za strukturiranje modela.

[Tue Jul 13 15:37:23 2004]
Modeling styles are sets of rules for structuring a model to meet particular development objectives.
Načini modeliranja su skupovi pravila za strukuriranje modela koji ispunjava određene razvojne ciljeve.

[Tue Jul 13 16:02:05 2004]
From the literature, several are known.
Iz literature ih je poznato nekoliko.

[Wed Jul 14 08:24:56 2004]
With a constraint-oriented modeling style, a system is specified in terms of the behavior on interfaces (local constraints), the relationships between interfaces (remote constraints) or invariant properties for the system as a whole (global constraints).
S prema ograničenjima orijentiranim stilom modeliranja, sustav je specificiran u smislu ponašanja u sučeljima (lokalna ograničenja), odnosa među sučeljima (udaljena ograničenja) ili invarijantnim svojstvima za sustav u cjelini (globalna ograničenja).

[Wed Jul 14 08:26:14 2004]
With a state-oriented modeling style, as often used for information systems, a system is specified in terms of a number of states and possible transitions between these states, e.g.
S prema stanjima orijentiranim stilom modeliranja, koji se često koristi za informacijske sustave, sustav je specificiran u smislu brojnih stanja i mogućih prijelaza među tim stanjima, npr.

[Wed Jul 14 08:28:16 2004]
, using Petri-Nets.
pomoću Petrijevih mreža.

[Wed Jul 14 08:29:34 2004]
With a resource-oriented modeling style, as often used in software engineering, a system is specified in terms of components and the functional decomposition of components into sub-components.
S prema sredstvima orijentiranim stilom modeliranja, koji se često koristi u softverskom inženjerstvu, sustav je specificiran u smislu komponenti i funkcionalnog raspada komponenti u podkomponente.

[Wed Jul 14 08:30:04 2004]
Using no specific modeling style at all is usually referred to as the monolithic style, i.e.
Nekorištenje bilo kakvih posebnih stilova modeliranja stil obično se naziva monolitnim stilom tj.

[Wed Jul 14 08:30:04 2004]
, a model having no specified structure
, model nema posebno određenu strukturu

[Wed Jul 14 08:34:55 2004]
Second, required are mechanisms to structure a model.
Drugo, potrebni su mehanizmi za strukturiranje modela.

[Wed Jul 14 08:35:18 2004]
Modeling styles are sets of rules for structuring a model to meet particular development objectives.
Stilovi modeliranja su skupovi pravila za strukturiranje modela da bi se ispunili određeni razvojni ciljevi.

[Wed Jul 14 08:35:18 2004]
From the literature, several are known
Iz literature ih je poznato nekoliko

[Wed Jul 14 08:41:11 2004]
Third, one needs a modeling language.
Treće, potreban je jezik modeliranja.

[Wed Jul 14 08:43:19 2004]
Also, we require that the semantics of a modeling language be unambiguously defined:
Također, mi zahtijevamo da semantika jezika modeliranja bude nedvosmisleno definirana:

[Wed Jul 14 08:44:18 2004]
a modeling language should have a formal semantics.
jezik modeliranja bi trebao imati formalnu semantiku.

[Wed Jul 14 08:45:40 2004]
This precision allows us to define how to interpret the models.
Ova preciznost nam omogućuje da definiramo način na koji će se modeli interpretirati.

[Wed Jul 14 08:45:40 2004]
Additionally, a formal semantics allows us to develop various computer programs for the use and analysis of models
Uz to, formalna semantika nam omogućuje da razvijemo različite računalne programe za uporabu i analizu modela

[Wed Jul 14 08:53:30 2004]
Business process architecting for the larger part is an art, rather than a science.
Izgradnja poslovnih procesa većim je dijelom umjetnost, prije nego znanost.

[Wed Jul 14 08:54:52 2004]
The insights, however, are language independent.
Shvaćanje je, međutim, neovisno o jeziku.

[Wed Jul 14 08:56:28 2004]
In the literature, however, we can already find some heuristics as well as criteria for credible heuristics
U literaturi, međutim, možemo pronaći nekakvu heuristiku, kao i kriterije za vjerodostojnu heuristiku

[Wed Jul 14 09:02:29 2004]
An insight must make sense in its original domain or context
Shvaćanje mora imati smisla u svojoj izvornoj domeni ili kontekstu

[Wed Jul 14 09:03:52 2004]
The general sense, if not the specific words, of an insight should apply beyond the original context
Opći smisao shvaćanja, ako ne i konkretne riječi, trebao bi se primjenjivati izvan izvornog konteksta

[Wed Jul 14 09:04:59 2004]
An insight should be easily rationalized in a few minutes or on less than a page
Shvaćanje bi se trebalo lako racionalizirati u nekoliko minuta ili na manje od jedne stranice

[Wed Jul 14 09:07:34 2004]
The opposite statement of an insight should be foolish, clearly not 'common sense'
Izjava suprotna shvaćanju trebala bi biti nerazborita, nikako ne 'razumna'

[Wed Jul 14 09:08:24 2004]
That is, the opposite should not be equally sensible, depending only on the circumstances
To jest, suprotnost ne bi trebala biti jednako razborita, ovisno samo o okolnostima

[Wed Jul 14 09:10:51 2004]
Based on these criteria, we add our own heuristics
Na temelju ovih kriterija, mi dodajemo našu vlastitu heuristiku

[Wed Jul 14 09:14:50 2004]
Pursuing high-quality models.
Težnja ka visokokvalitetnim modelima.

[Wed Jul 14 09:15:52 2004]
Two business architects, without a common method, tend to develop different models of the same real world.
Dva poslovna arhitekta, bez zajedničke metode, skloni su razvijati različite modele istoga stvarnog svijeta.

[Wed Jul 14 09:16:45 2004]
Methods to guide business architects in the production of models that provide useful insights are a much-needed instrument.
Metode koje usmjeravaju poslovne arhitekte u proizvodnji modela koji pružaju korisne uvide vrlo su potreban instrument.

[Wed Jul 14 09:22:33 2004]
Some pioneers in the design of complex systems have described design principles to ensure the conceptual integrity of a model.
Neki pioniri dizajniranja složenih sustava opisali su načela dizajniranja kako bi osigurali konceptualnu cjelovitost modela.

[Wed Jul 14 09:22:50 2004]
Conceptual integrity is the degree to which a model can be understood by a single human mind, despite its complexity.
Konceptualna cjelovitost je stupanj do kojega model može razumjeti jedan ljudski um, unatoč njegovoj kompleksnosti.

[Wed Jul 14 09:23:05 2004]
Conceptual integrity of models ease their understanding.
Konceptualna cjelovitost modela olakšava njihovo razumijevanje.

[Wed Jul 14 09:24:23 2004]
When modelling, political and psychological influences are inevitable.
Pri modeliranju, politički i psihološki utjecaji su neizbježni.

[Wed Jul 14 09:24:33 2004]
Besides non-ideal solutions (from an architectural point of view) may be enforced by lack of time or money.
Osim toga, neidealna rješenja (s arhitekturnog stajališta) može nametnuti nedostatak vremena ili novca.

[Wed Jul 14 09:25:05 2004]
Clients are impatient and want short-term results.
Korisnici su nestrpljivi i žele kratkoročne rezultate.

[Wed Jul 14 09:25:59 2004]
Being aware of this brings us to an important insight.
Svijest o tome nas dovodi do važnoga shvaćanja.

[Wed Jul 14 09:37:16 2004]
Conventions regarding the arrangements of a model's graphical elements may increase clarity and insight.
Konvencije koje se tiču rasporeda grafičkih elemenata modela mogle bi povećati razumljivost i razumijevanje.

[Wed Jul 14 09:39:42 2004]
Someone, who interprets the model, scanning it from left to right, follows a chain of activities in their sequential order.
Netko, tko interpretira model, pretražujući ga s lijeva na desno, slijedi lanac aktivnosti prema njihovom sekvencijskom redoslijedu.

[Wed Jul 14 09:41:11 2004]
It is required that the language concepts and nomenclature strongly suggest the intended meaning.
Potrebno je da jezični koncepti i nomenklatura snažno upućuju na namjeravano značenje.

[Wed Jul 14 09:41:11 2004]
Therefore, it is necessary to use domain-specific terminology, notation, and conventions
Stoga, neophodno je koristiti terminologiju, oznake i konvencije koje su specifične za određenu domenu

[Wed Jul 14 09:43:42 2004]
Abstraction of irrelevant aspects is the essence of modelling.
Izlučivanje nebitnih aspekata predstavlja bit modeliranja.

[Wed Jul 14 09:46:06 2004]
Abstraction is a natural mental activity.
Izlučivanje je prirodna mentalna aktivnost.

[Wed Jul 14 09:47:01 2004]
The modelling method should help a business architect in selecting and keeping the appropriate abstraction level.
Metoda modeliranja bi trebala pomoći poslovnom arhitektu u odabiru i održavanju prikladne razine modeliranja.

[Wed Jul 14 09:49:07 2004]
Without a stable context, many people seem prone to drift from one level of abstraction to another.
Bez stabilnog konteksta, mnogi ljudi su skloni lutati od jedne razine izlučivanja do druge.

[Wed Jul 14 09:49:54 2004]
Therefore, it is necessary to use a limited number of pre-defined abstraction levels.
Stoga, je nužno koristiti ograničen broj unaprijed definiranih razina izlučivanja.

[Wed Jul 14 09:51:27 2004]
Indeed, on each abstraction level the architect may choose to apply structuring.
Doista, na svakoj razini izlučivanja arhitekt može odlučiti primijeniti strukturiranje.

[Wed Jul 14 09:52:29 2004]
Structuring is an important technique to manage the complexity of models by representing them as a group of related building blocks.
Strukturiranje je važna tehnika za upravljanje kompleksnošću modela, koja ih predstavlja kao skupinu povezanih komponenata.

[Wed Jul 14 09:55:22 2004]
Structuring allows one to focus attention to one building block and (temporarily) ignore other building blocks.
Strukturiranje omogućuje usmjeravanje pažnje na jednu komponentu i (privremeno) zanemarivanje ostalih komponenti.

[Wed Jul 14 09:55:52 2004]
Moreover, structuring helps in arriving at concise specifications of models that are easier to comprehend.
Osim toga, strukturiranje pomaže u otkrivanju konciznih specifikacija modela koji su jednostavniji za shvatiti.

[Wed Jul 14 09:56:50 2004]
The choice of abstraction levels should be an opportunistic, domain-specific one.
Odabir razine izlučivanja bi trebao biti oportunistički, specifičan za domenu.

[Wed Jul 14 09:56:50 2004]
There are three levels of abstraction of particular importance
Postoje tri razine izlučivanja koje su od posebne važnosti

[Wed Jul 14 10:09:43 2004]
If using different languages for different abstraction levels, many language mappings are needed to formally relate the several languages and herewith the abstraction levels.
Ako se koriste različiti jezici za različite razine izlučivanje, potrebna su mnoga jezična ucrtavanja za formalno povezivanje nekoliko jezika i razina izlučivanja.

[Wed Jul 14 10:11:20 2004]
Ideally, the language supports abstraction and refinement operations, both within and between abstraction levels.
U idealnom slučaju, jezik podržava izlučivanje i postupke usavršavanja, a sve unutar i između razina izlučivanja.

[Wed Jul 14 10:11:49 2004]
The word 'refinement' means the opposite of abstraction, denoting the addition of details.
Riječ 'usavršavanje' znači suprotno od izlučivanja, i predstavlja dodavanje detalja.

[Wed Jul 14 10:16:48 2004]
A language should support the various types of abstraction most often used in engineering.
Jezik bi trebao podržavati različite vrste izlučivanja koje se najčešće koriste u inženjerstvu.

[Wed Jul 14 10:16:57 2004]
Similar to people in day-to-day conversations, architects dynamically switch between abstraction-levels, aspects, views, etc.
Slično ljudima u svakodnevnim razgovorima, arhitekti dinamično prelaze između razina izlučivanja, aspekata izlučivanja, stajališta, itd.

[Wed Jul 14 10:20:05 2004]
, when they create models.
, kada stvaraju modele.

[Wed Jul 14 10:22:06 2004]
So, like the resulting model, the process of modeling (an editing session) should be goal-oriented as well.
Stoga, kao proizlazeći model, proces modeliranja (postupak uređivanja) također bi trebao biti usmjeren na cilj.

[Wed Jul 14 10:22:06 2004]
The following types of refinement are commonly used in business process design
Sljedeći tipovi usavršavanja često se koriste u oblikovanju poslovnih procesa

[Wed Jul 14 10:31:47 2004]
One should include essential aspects only and omit irrelevant details with respect to the modelling objective.
Treba uključiti samo najbitnije aspekte i izostaviti nebitne detalje s obzirom na cilj modeliranja.

[Wed Jul 14 10:32:24 2004]
When constructing the model, the business analysis or (re)design objectives belong to the context information the business architect needs to construct the model.
Kada se izgrađuje model, ciljevi poslovne analize ili re (dizajniranja) pripadaju kontekstualnoj informaciji koja je potrebna poslovnom arhitektu da bi sagradio model.

[Wed Jul 14 10:33:51 2004]
Without this context information, it is difficult to make the model.
Bez te kontekstualne informacije, teško je izraditi model.

[Wed Jul 14 10:34:22 2004]
Consequently, for a proper understanding of a model element, model its environment (context) as well.
Dakle, za pravilno razumijevanje elementa modela, treba modelirati i njegovu okolinu (kontekst).

[Wed Jul 14 10:35:16 2004]
The architect should know the usage context of a model to avoid modelling irrelevant details.
Arhitekt bi trebao poznavati kontekst upotrebe modela da bi izbjegao modeliranje nebitnih detalja.

[Wed Jul 14 10:35:32 2004]
Remember a model is a means, not an objective, and therefore should be goal-, i.e.
Treba zapamtiti da je model sredstvo, a ne cilj, i stoga bi trebao biti usmjeren na cilj,.tj.

[Wed Jul 14 10:35:32 2004]
, usage-oriented.
, na planiranu upotrebu.

[Wed Jul 14 10:40:22 2004]
Best practices serve to collect experiences of business architects that managed to produce insightful models.
Najbolja praksa služi za prikupljanje iskustva poslovnih arhitekata koji su uspjeli proizvesti pronicljive modele.

[Wed Jul 14 10:40:22 2004]
Best practices include design patterns of frequently occurred modelling and design problems
Najbolja praksa uključuje uzorke dizajna čestih problema u modeliranju i dizajniranju

[Wed Jul 14 10:42:06 2004]
The business architect can apply these patterns to problems at hand and thus profit from the experience of others.
Poslovni arhitekt može primijeniti te uzorke na postojeće probleme i tako izvući korist iz tuđeg iskustva.

[Wed Jul 14 10:43:33 2004]
Reference models are another way to convey the experience of architects.
Referentni modeli su drugi način prikupljanja iskustva arhitekata.

[Wed Jul 14 10:44:21 2004]
Whereas design patterns describe modelling approaches, reference models present us with complete, though abstract, models of real life situations.
Dok uzorci dizajna opisuju pristupe u modeliranju, referentni modeli predstavljaju nam potpune, iako apstraktne, modele iz stvarnih životnih situacija.

[Wed Jul 14 10:44:44 2004]
Suitable reference models relieve a business architect of making abstractions from the real world;
Odgovarajući referentni modeli oslobađaju poslovnog arhitekta od izlučivanja iz stvarnog svijeta;

[Wed Jul 14 10:46:15 2004]
instead, he can focus on reasoning about a given model.
umjesto toga, on može se usredotočiti na razmišljanje o zadanom modelu.

[Wed Jul 14 10:46:15 2004]
Therefore, conclusively, besides reusing existing solutions, the value of patterns or reference models is that they give a clue for the appropriate level of abstraction
Stoga, zaključak je da, osim što ponovo koristi postojeća rješenja, vrijednost uzoraka ili referentnih modela je u tome što upućuju na odgovarajuću razinu izlučivanja

[Wed Jul 14 10:49:25 2004]
We will state some requirements for business process modelling languages, methods and tools
Ovdje ćemo iznijeti neke zahtjeve jezike, metode i alate modeliranja poslovnih procesa

[Wed Jul 14 10:51:34 2004]
The elements of a modelling language should have a direct mapping onto business processes.
Elementi jezika modeliranja trebali bi se izravno ucrtavati na poslovne procese.

[Wed Jul 14 10:52:44 2004]
We consider business processes, their structure, and their relationships, as the basic modelling elements.
Poslovne procese, njihovu strukturu, i njihove odnose smatramo temeljnim elementima modeliranja.

[Wed Jul 14 10:54:47 2004]
Business rules change, resources change, but processes and their structure are relatively stable (as long as the business products do not change).
Poslovna pravila se mijenjaju, sredstva se mijenjaju, ali procesi i njihova struktura su relativno stabilni (sve dok se poslovni produkti ne mijenjaju).

[Wed Jul 14 10:54:47 2004]
Based on a description of business processes and their relationships, one should further design the applications and information systems
Temeljeno na opisu poslovnih procesa i njihovim odnosima, aplikacije i sustavi informiranja bi se trebali još preciznije oblikovati

[Wed Jul 14 10:57:13 2004]
A modelling language should be suited to describe the static and dynamic properties of business processes, and their volatile and static data.
Jezik modeliranja jezik trebao bi opisivati statične i dinamične osobine poslovnih procesa, i njihove privremene i statične podatke.

[Wed Jul 14 10:57:43 2004]
Static properties include, for example, the communication paths that may be used.
Statična svojstva uključuju, na primjer, komunikacijske puteve taj koji se mogu upotrijebiti.

[Wed Jul 14 10:58:25 2004]
The dynamic properties include, for example, rules that prescribe when a business process will use such a communication path.
Dinamična svojstva uključuju, na primjer, pravila koja određuju kada će poslovni proces upotrijebiti takav komunikacijski put.

[Wed Jul 14 10:59:20 2004]
Real business processes also exhibit persistent as well as volatile data.
Stvarni poslovni procesi također ispoljavaju trajne, ali i nestalne podatke.

[Wed Jul 14 11:02:37 2004]
Records about customers are an example of persistent data.
Zapisi o korisnicima su primjer trajnih podataka.

[Wed Jul 14 11:03:02 2004]
The identification of a customer during a telephone call is an example of volatile data that is no longer relevant when the business process involved addresses a subsequent customer.
Identifikacija korisnika tijekom telefonskog poziva predstavlja primjer privremenih podataka koji prestaju imati važnost kada se dotični poslovni proces usmjeri na sljedećeg korisnika.

[Wed Jul 14 11:03:02 2004]
A data flow requires precedence, but not vice versa
Tok podataka zahtijeva prioritet, ali ne i obrnuto

[Wed Jul 14 11:08:44 2004]
In the area of system dynamics methods have been provided to create models or representations of real world systems of all kinds and studying their dynamics, i.e.
U okviru dinamike sustava pružene su metode za stvaranje modela, ili razne vrste prikaza sustava iz stvarnog svijeta i proučavanje njihove dinamike, tj.

[Wed Jul 14 11:08:44 2004]
, behaviour
, ponašanja

[Wed Jul 14 11:15:41 2004]
It is also important that different aspects of the real world be represented by different language elements.
Također je važno da različiti aspekti stvarnog svijeta budu predstavljeni različitim jezičnim elementima.

[Wed Jul 14 11:16:49 2004]
If the language would force the architect to use similar symbols for very different aspects, the resulting model would be hard to understand.
Kada bi jezik prisilio arhitekta da upotrijebi slične simbole jer vrlo različite aspekte, proizlazeći model bi bilo teško razumjeti.

[Wed Jul 14 11:17:32 2004]
Conversely, using distinct symbols for aspects that are essentially the same would also complicate the model.
I obrnuto, korištenje različitih simbola za aspekte koji su u biti isti također bi zakomplicirali model.

[Wed Jul 14 11:17:32 2004]
In Testbed, we divide the required modelling elements into four conceptual domains:
U Testbed-u, razdvajamo potrebne elemente modeliranja u četiri konceptualne domene:

[Wed Jul 14 11:27:08 2004]
We do not recommend this to avoid the multiple (context-dependent) use of a single language element for different concepts.
Ne preporučuje se izbjegavanje višestrukog (o kontekstu ovisnog) korištenja pojedinog jezičnog elementa za različite koncepte.

[Wed Jul 14 11:27:48 2004]
Indeed, data may be incorporated into actor and behaviour domain concepts.
Doista, podaci mogu biti usađeni u koncepte domena aktera i ponašanja.

[Wed Jul 14 11:29:37 2004]
But, this appeared not to be a good idea because people have learned to think in data models.
Ali, pokazalo se da to nije dobra ideja jer su ljudi naučili razmišljati u modelima podataka.

[Wed Jul 14 11:29:37 2004]
We experienced that having no separate data domain causes trouble because not matching the business manager's common reference framework
Osjetili smo da nepostojanje odvojenih podataka u domeni uzrokuje probleme jer nisu usklađeni sa zajedničkim referentnim okvirom poslovnog rukovoditelja

[Wed Jul 14 11:34:52 2004]
An adequate modelling language is no guarantee for models to help architects adequately doing their job.
Odgovarajuće jezik modeliranja ne jamči da će modeli pomoći arhitektima da primjereno izvrše svoj posao.

[Wed Jul 14 11:35:33 2004]
Therefore, methods that describe the use of the language concepts are needed.
Stoga su potrebne metode koje opisuju uporabu jezičnih koncepcija.

[Wed Jul 14 11:36:27 2004]
A proper modelling method should incorporate all previously stated heuristics.
Ispravna metoda modeliranja bi trebala uključivati svu prethodno navedenu heuristiku.

[Wed Jul 14 11:39:32 2004]
First, a modelling method should phase the design effort into manageable, comprehensible steps.
Prvo, metoda modeliranja bi trebala pretvoriti posao dizajniranja u savladive, shvatljive korake.

[Wed Jul 14 11:40:44 2004]
A modelling method should thus guide a business architect along a path of relatively small steps.
Metoda modeliranja bi stoga trebala voditi poslovnog arhitekta putem koji se sastoji od relativno malenih koraka.

[Wed Jul 14 11:41:10 2004]
At each step he should be advised with respect to the design decisions to take and milestones to reach.
Na svakom koraku on trebati dobiti savjet s obzirom na odluke dizajniranja odluke koje treba donijeti i promjene koje treba postići.

[Wed Jul 14 11:41:24 2004]
Second, the modelling method should be goal-oriented.
Drugo, metoda modeliranja bi trebala biti orijentirana prema cilju.

[Wed Jul 14 11:42:17 2004]
As an illustration, Figure 8 shows the approach.
Za ilustraciju, Slika 8 prikazuje pristup.

[Wed Jul 14 11:42:17 2004]
As noted, that modelling is only a single step in an entire context
Kao što je spomenuto, to modeliranje je samo jedan korak u cjelokupnom kontekstu

[Wed Jul 14 11:44:46 2004]
Modelling is not an objective in itself, but a means to communicate, analyse or design real-world objects.
Modeliranje nije samo po sebi cilj, već sredstvo komunikacije, analize ili dizajniranja objekata iz stvarnoga svijeta.

[Wed Jul 14 11:47:03 2004]
This step is very important because good design emerges from the specification of a well-defined problem, ill-structured problems make a goaldirected, top-down process difficult and all the serious mistakes are made in the first day.
Ovaj korak je vrlo važan jer dobar dizajn proizlazi iz specifikacija dobrog definiranog problema, a loše strukturirani problemi čine cilju usmjeren, silazni proces otežanim i sve ozbiljne pogreške se dogode već prvoga dana.

[Wed Jul 14 11:48:22 2004]
Subsequently, the business architect has to select one or more analysis techniques.
Slijedom toga, poslovni arhitekt mora odabrati jednu ili više tehnika analize.

[Wed Jul 14 11:49:47 2004]
Subsequently, the business architect has to select one or more analysis techniques.
Slijedom toga, poslovni arhitekt mora odabrati jednu ili više tehnika analize.

[Wed Jul 14 11:51:06 2004]
Analysis techniques may be model-based, or not.
Tehnike analize mogu, ali i ne moraju, biti usmjerene na model.

[Wed Jul 14 11:51:08 2004]
For the analysis tools and methods determine what should be modelled, and probably also how it should be modelled (e.g.
Alati i metode analize određuju što se treba izmodelirati, a vjerojatno i kako se treba izmodelirati (npr.

[Wed Jul 14 11:51:08 2004]
, the level of detail)
, razina detalja)

[Wed Jul 14 11:52:51 2004]
In general, the business functions are a starting point.
Općenito, poslovne funkcije su polazna točka.

[Wed Jul 14 11:53:29 2004]
To make process and resource models, several strategies are possible.
Da bi se stvorili procesi i modeli sredstava, postoji nekoliko mogućih strategija.

[Wed Jul 14 11:53:48 2004]
Process-oriented modeling starts with the behaviour domain:
Modeliranje usmjereno na proces počinje s domenom ponašanja:

[Wed Jul 14 11:54:19 2004]
the workflow in an organisation is modelled first.
tijek rada u organizaciji je prvi modeliran.

[Wed Jul 14 11:54:39 2004]
Resource-oriented modeling starts with the actor domain, i.e.
Modeliranje usmejreno na sredstva počne s domenom aktera, tj.

[Wed Jul 14 11:57:09 2004]
, the resources or roles within an organisation.
sredstava ili uloga unutar organizacije.

[Wed Jul 14 11:58:15 2004]
Data-oriented modeling starts with the item domain, by first describing the data items which form the input and output of the business process.
Modeliranje usmjereno na podatke počinje s domenom jedinica, prvo opisujući jedinice podataka koje formiraju input i output poslovnog procesa.

[Wed Jul 14 11:58:15 2004]
Due to the formal relations between the modelling domains, styles can be mixed in a flexible way (method engineering)
Zbog formalnih odnosa između domena modeliranja, stilovi se mogu pomiješati na fleksibilan način (metoda inženjerstva)

[Wed Jul 14 12:03:25 2004]
The models constructed in step three are analysed in step four.
Modeli izgrađeni u trećem koraku analizirani su u koraku četiri.

[Wed Jul 14 12:05:19 2004]
The models will typically be analysed with respect to critical success and failure factors, boundary conditions, and indications derived in earlier steps.
Modeli će tipično biti analizirani s obzirom na odlučujući uspjeh i čimbenike neuspjeha, rubne uvjete, i naznake dobivene u prethodnim koracima.

[Wed Jul 14 12:06:29 2004]
Many different analysis techniques can be used, ranging from functional analysis by means of simple visual inspection of models, via model checking and discrete event simulation, to detailed quantitative analyses of completion times, throughput, etc.
Mnoge različite tehnike analize se mogu koristiti, u rasponu od funkcionalne analize pomoću jednostavnog vizualnog pregleda modela, preko provjeravanja modela i posebne simulacije događaja, do podrobne kvantitativne analize vremena izvršenja, protoka, itd.

[Wed Jul 14 12:06:29 2004]
These analyses will quite often be performed with separate, specialised tools, for which models have been prepared using the modelling method
Ove analize će prilično često biti vršene odvojenim, specijaliziranim alatima, za koje su pripremljeni modeli pomoću metode modeliranja

[Wed Jul 14 12:08:34 2004]
In this last step, the facts from the analysis are evaluated in the light of the overall goals that were the starting point for step one.
U ovom posljednjem koraku, činjenice analize se procjenjuju u svjetlu cjelokupnih ciljeva koji su bili polazna točka za korak jedan.

[Wed Jul 14 12:08:34 2004]
Bottlenecks in processes are identified, the observed symptoms are related to these bottlenecks, and their causes are analysed
Uska grla u procesima su ustanovljena, uočeni simptomi su povezani s tim uskim grlima, a njihovi uzroci su analizirani

[Wed Jul 14 12:17:54 2004]
Next step is the problem to migrate the existing (as-is) organisation to the desired (to-be) organisation.
Sljedeći korak je prenijeti problem iz postojeće (kakva jest) organizacije u željenu (kakva će biti) organizaciju.

[Wed Jul 14 12:18:45 2004]
In this case, models are used for design.
U ovom slučaju, modeli se koriste za dizajniranje.

[Wed Jul 14 12:19:43 2004]
A well-specified design is one that is both desirable (client satisfaction) and feasible (builder feasibility).
Dobro određen dizajn je onaj koji je i poželjan (zadovoljstvo korisnika) i ostvariv (izvedivost građenja).

[Wed Jul 14 12:25:29 2004]
As with business process analysis, the basic idea is again goal-oriented modelling and separation of concerns by well-defined design steps.
Kao s analizom poslovnih procesa, osnovna ideja je ponovo modeliranje usmjereno na cilj i razdvajanje problema dobro definiranim koracima dizajniranja.

[Wed Jul 14 12:26:33 2004]
For business process redesign, this includes to plan a trajectory of milestones.
Za redizajniranje poslovnih procesa, ovo uključuje planiranje putanje promjena.

[Wed Jul 14 12:27:06 2004]
Testbed would typically describe these by a sequence of models
Testbed bi ih tipično opisivao pomoću niza modela

[Wed Jul 14 12:29:06 2004]
As a conclusion, it must be said that mastering the complexity of business process design is our central concern.
Kao zaključak, mora se reći da je svladavanje kompleksnosti dizajniranja poslovnog procesa naš glavni interes.

[Wed Jul 14 12:32:11 2004]
We reported on our experiences in the Testbed project.
Izvijestili smo o našim iskustvima na Testbed projektu.