NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jul 13 14:11:52 2004]
Complexity has a clear property of a language expression that makes it difficult to formulate the overall behavior of the expression, even when given almost complete information about its atomic components and their inter-relations
Kompleksnost ima jasno svojstvo jezičnog izraza zbog kojeg je teško oblikovati sveukupno ponašanje izraza, čak i kad je dana gotovo potpuna informacija o njegovim atomskim komponentama i njihovim među-odnosi

[Tue Jul 13 14:14:58 2004]
The first step towards reducing complexity is recognizing the existence of complexity, and then measuring it.
Prvi korak prema smanjenju kompleksnosti uočavanje je da kompleksnosti, a zatim njeno mjerenje.

[Tue Jul 13 14:17:02 2004]
Measuring is a basic activity of any systematic approach to improvement, and forms the basis of scientific methodology.
Mjerenje je osnovna aktivnost bilo kojeg sistematičnog pristupa poboljšanju, te oblikuje osnovu znanstvene metodologije.

[Tue Jul 13 14:17:26 2004]
To analyze and improve a business process, its lead-time, use of resources, effectiveness, and other properties should be measured.
Trebalo bi se mjeriti analiziranje i poboljšanje poslovnog procesa, njegovog vrijeme od narudžbe do isporuke, upotrebe sredstava, učinkovitosti, i ostalih svojstava.

[Tue Jul 13 14:17:26 2004]
Similarly, also the complexity of the business processes should be measured
Slično tome bi se trebala mjeriti i, kompleksnost poslovnih procesa

[Tue Jul 13 14:24:48 2004]
Complexity can be managed by modeling the business processes as process maps and charts, for which purpose different methodologies exist using methods provided in software packages.
Kompleksnost se može upravljati modeliranjem poslovnih procesi kao procesnih mapa i grafikoni, u čiju svrhu postoje različite metodologije koje koriste metoda iz programskih paketa.

[Tue Jul 13 14:28:10 2004]
Process models help to understand the underlying process by visualizing it and by revealing interfaces between different activities and organizational units.
Procesni modeli pomažu u razumijevanju temeljnog proces njegovim vizualiziranjem i otkrivanjem dodirnih točaka između različitih aktivnosti i organizacijskih jedinica.

[Tue Jul 13 14:28:10 2004]
As a result of business improvements, the models of the processes evolve and change
Kao rezultat poslovnih poboljšanja, modeli se procesa razviju i mijenjaju

[Tue Jul 13 14:31:27 2004]
Unnecessary complexity in a business process is likely to result in the failure of the process.
Vrlo je vjerojatno da će nepotrebna kompleksnost u poslovnom procesu završiti neuspjelim procesom.

[Tue Jul 13 14:31:27 2004]
Managing the process may become too difficult and costly
Upravljanje procesom može postati pretežak i skupo

[Tue Jul 13 14:34:23 2004]
personnel may become overstressed
osoblje bi moglo postati preopterećeno postati

[Tue Jul 13 14:36:34 2004]
deadlines may be missed, and controllability of the process may decrease.
rokovi se ne bi poštivali, i mogućnost kontroliranja procesa bi se mogao smanjiti.

[Tue Jul 13 14:38:06 2004]
However, complexity cannot be reduced unlimitedly, as too simple a process is unable to respond to external requirements.
Međutim, kompleksnost se ne može smanjivati beskrajno, budući da prejednostavan proces ne može odgovoriti na vanjske potrebe.

[Tue Jul 13 14:38:06 2004]
In such cases, we need to be able to make educated trade-offs between process complexity and other process properties
U takvim slučajevima, trebamo moći izvršiti razmjenu obrazovanja između procesne kompleksnosti i ostalih procesnih svojstava

[Tue Jul 13 15:17:16 2004]
For example, we may want to reduce the lead-time, and for that purpose, we may allow more complexity in the process
Na primjer, možda poželimo smanjiti vrijeme od narudžbe do isporuke, i u tu svrhu, možemo dopustiti veću kompleksnost u procesu

[Tue Jul 13 15:21:57 2004]
Still, we would like to know just how much complexity is introduced into the process, as excessive complexity might ruin the process altogether
ipak, bismo voljeli znati koliko je kompleksnosti uvedeno u proces, budući da prekomjerna kompleksnost može potpuno uništiti proces

[Wed Jul 14 08:18:09 2004]
General definition for complexity can also be handled as an issue on a rather philosophical level.
Opća definicija za kompleksnost može se zapravo odrediti i kao problem na filozofskoj razini.

[Wed Jul 14 08:22:07 2004]
On the practical side, there is a list of some ideas which would make for very weak definitions of complexity, but which have some connection to complexity.
Praktično gledajući, postoji popis nekih ideja koje bi mogle pomoći u definiranju vrlo neuvjerljive definicije kompleksnosti, no koji su na neki način u vezi s kompleksnošću.

[Wed Jul 14 08:22:07 2004]
According to it, complexity is a distinct property from size, ignorance, minimum description size, variety, and order and disorder, all of which have been proposed as definitions of complexity, more or less directly, in different contexts
U skladu s tim, kompleksnost je različito svojstvo od veličine, neupućenosti, minimalne veličine opisa, raznolikosti, i reda i nereda, od kojih su svi izneseni kao definicije kompleksnosti, više-manje izravno, u različitim kontekstima

[Wed Jul 14 08:40:00 2004]
A change that can make at least one individual better off, without making any other individual worse off is called a
Promjena koja može pomoći barem jednom pojedincu, bez da naškodi drugom naziva se

[Wed Jul 14 09:02:45 2004]
It is commonly accepted that such inefficient outcomes are to be avoided, and therefore Pareto efficiency is an important criterion for evaluating economic systems and political policies.
Je općenito je prihvaćeno da se takvi neučinkoviti rezultati moraju izbjegavati, te stoga Pareto učinkovitost predstavlja važan kriterij za ocjenjivanje ekonomskih sustava i političkih smjernica.

[Wed Jul 14 09:11:26 2004]
Complexity concerns the structure of business processes:
Kompleksnost se odnosi na strukturu poslovnih procesa:

[Wed Jul 14 09:12:12 2004]
the variety and manyness of elements and relationships between them.
raznovrsnost i mnogostrukost elemenata i odnosa među njima.

[Wed Jul 14 09:13:15 2004]
Besides, the perception of and changes in this structure are important.
Osim toga, percepcija strukture i njene promjene su važne.

[Wed Jul 14 09:13:34 2004]
With respect to the variety of elements, we consider two aspects as the most important.
S obzirom na raznovrsnost elemenata, razmotraju se dva aspekta koji se smatraju najvažnijim.

[Wed Jul 14 09:13:34 2004]
First, business processes typically
Prvo, poslovni procesi tipično

[Wed Jul 14 09:24:03 2004]
On the one hand, payment transactions occur in split seconds;
S jedne strane, platni promet se odvija u djelićima sekunde;

[Wed Jul 14 09:25:11 2004]
on the other hand, personal data about cardholders may remain unchanged for years.
s druge strane, osobni podaci o korisnicima kartice mogu ostati nepromijenjen godinama.

[Wed Jul 14 09:25:36 2004]
It is quite feasible that we perceive aspects of business processes as stable whereas in fact they are changing slowly.
Je prilično moguće da mi doživljamo aspekte poslovnih procesa podjednako stabilnim dok se oni zapravo mijenjaju polako.

[Wed Jul 14 09:25:36 2004]
Thus, the varying time scales make it difficult to understand business processes
Tako, različiti vremenski okviri otežavaju razumijevanje poslovnih procese

[Wed Jul 14 09:34:26 2004]
With respect to the variety of relations, we point to the fact that business processes are often nearly independent
S obzirom na raznovrsnost odnosa, ukazujemo na činjenicu da poslovni procesi su često gotovo nezavisni

[Wed Jul 14 09:39:24 2004]
For example, consider the activities a pension fund undertakes when one of its members retires, and those it undertakes when a member passes away.
Na primjer, uzmimo u obzir aktivnosti koje poduzima mirovinski fond kad jedan od njegovih članstva ode u mirovinu, te one aktivnosti koje poduzima kad neki član premine.

[Wed Jul 14 09:39:43 2004]
The complexity of the pension fund does not depend on the number of people that retire or die.
Kompleksnost mirovinskog fonda ne ovisi o broju ljudima koji otići u mirovinu ili preminu.

[Wed Jul 14 09:40:13 2004]
Similar activities just have to be repeated.
Slične se aktivnosti samo moraju ponoviti.

[Wed Jul 14 09:41:11 2004]
Complexity does increase when a member retires and dies on the same day.
Kompleksnost se povećava kad član ode u mirovinu i umre tog istog dana.

[Wed Jul 14 09:41:11 2004]
Suddenly, two seemingly independent processes appear to be related
Tada se odjednom, dva naoko samostalna procesa čine povezanima

[Wed Jul 14 09:44:40 2004]
As the number of elements or relationships increases (manyness), more attention is required to comprehend and classify the sorts of the elements and relationships.
Kako se broj elementi ili odnosi povećava (mnogobrojnost), potrebna je veća pažnja kako bi se shvatile i razvrstale vrste elemenata i odnosa.

[Wed Jul 14 09:45:27 2004]
Comprehension, however, is related to mental capabilities of humans.
Shvaćanje, međutim, je povezano s mentalne sposobnosti ljudi.

[Wed Jul 14 09:47:07 2004]
A major reason that business processes appear complex is probably the fact that the human mind cannot easily deal with them.
Glavni razlog zbog kojeg se poslovni procesi čine kompleksnima je vjerojatno činjenica da ih ljudski um ne može lako rješavati.

[Wed Jul 14 09:48:26 2004]
Our minds are used to reason about a three-dimensional world whereas business processes - like software - do not fit in a simple geometric representation.
Naši umovi su naviknuti zaključivati o trodimenzionalnoj svijetu dok se poslovni procesi poput softvera ne uklapaju u jednostavan geometrijski prikaz.

[Wed Jul 14 09:48:26 2004]
Most people need years of training before they understand business processes and can reason about them
Većini ljudi potrebne su godine uvježbavanja prije nego što shvate poslovne procese i budu sposobni o njima zaključivati

[Wed Jul 14 09:51:12 2004]
Anyway, 'complexity' is partly subjective, i.e.
Ipak, 'kompleksnost' je djelomično subjektivna, tj..

[Wed Jul 14 09:53:12 2004]
, a matter of perception.
, stvar percepcije.

[Wed Jul 14 09:54:17 2004]
Whether we perceive something as being complex depends on our background.
Doživljaj nečega kao kompleksnog ovisi o našoj pozadini.

[Wed Jul 14 09:56:24 2004]
This observation in itself gives rise to another cause of complexity:
Takvo opažanje samo po sebi dovodi do drugog uzroka kompleksnosti:

[Wed Jul 14 09:57:00 2004]
many different persons are involved in business systems and common frame of reference among business architects, managers, experts in different fields, and the people that are to carry out the business processes does not exist.
mnogo je različitih osoba uključeno u poslovne sustave a zajednički odrednica među poslovne arhitektima, menadžerima, stručnjacima na različitim područjima, i ljudima koji provode poslovne procese ne postoji.

[Wed Jul 14 09:57:00 2004]
They all speak a different language, which impedes a common understanding
Oni svi govore drugačiji jezik, koji sprečava njihovo razumijevanje

[Wed Jul 14 10:00:45 2004]
Finally, immensely complicating are the uncontrolled modifications of business processes.
Naposljetku, silno su komplicirane nekontrolirane izmjene poslovnih procesa.

[Wed Jul 14 10:02:02 2004]
In the course of time, different people, with different objectives, styles, budgets, and experiences modify the existing business processes.
S vremenom, različiti ljudi, s različitim ciljevima, stilovima, proračunima, i iskustva mijenjaju postojeće poslovne procese.

[Wed Jul 14 10:05:58 2004]
The result is a myriad of entangled processes that hardly resembles the original design.
Rezultat je neizmjeran količina zamršenih procesa koji jedva nalikuju svom izvornom obliku.

[Wed Jul 14 10:08:17 2004]
It stays complex because it resists the large-scale overhauls and clean-ups necessary to install a modular structure that would allow us to oversee the business processes.
I dalje je kompleksan jer se odupre masovne popravcima i čišćenjima-koji su nužni za uvođenje modularne strukturu koja bi nam omogućila nadziraranje poslovne procese.

[Wed Jul 14 10:08:17 2004]
Lack of time is one explanation, another is the natural resistance to change processes that were developed at high costs and still work one way or another
Nedostatak vremena je jedno objašnjenje, drugo je prirodni otpor mijenjaju procesa koji su razvijeni s velikim troškovima te još uvijek funkcioniraju na ovaj ili onaj način

[Wed Jul 14 10:17:17 2004]
Compounding this problem is the fact that, unlike software for example, business processes can change autonomously:
Kompliciranju ovog problema pridonosi i činjenica da se, za razliku od softver na primjer, poslovni procesi mogu mijenjati sami za sebe:

[Wed Jul 14 10:17:17 2004]
the people that are part of a business process might modify this process, without any explicit design
ljudi koji su dio poslovnog proces mogu promijeniti ovaj proces, bez bilo kakvog jasnog plana

[Wed Jul 14 10:24:38 2004]
System dynamics originally named industrial dynamics is the study of the information-feedback characteristics of entrepreneurial and industrial activity to show how organizational structure, amplification (in policies), and time delays (in decision and actions) interact to influence the success of the enterprise.
Dinamika sustava izvorno nazvan industrijska dinamika je proučavanje karakteristika informacijsko-povratna informacije poduzetničke i industrijske aktivnosti kako bi se pokazalo kako organizacijska struktura, povećavanje (u smjernicama), i vremenska odugovlačenja (u odlučivanju i djelovanjima) djelovati međusobno na utjecaj uspješnosti poduzeća.

[Wed Jul 14 10:25:33 2004]
It treats the interaction between the flows of information, money, orders, materials, personnel, and capital equipment, an industry, or a national economy.
Dinamika se sustava bavi međudjelovanjem između protoka informacija, novca, narudžbi, materijala, osoblja, i investicijskih sredstava, industrije, ili državne ekonomije.

[Wed Jul 14 10:25:33 2004]
It provides a single framework for integrating the functional areas of management - marketing, production, accounting, research and development, and capital investment
pruža jedinstveni okvir za integriranje funkcionalnih područja upravljanja marketing, proizvodnja, računovodstvo, istraživanje i razvoj, te investicijsko ulaganje

[Wed Jul 14 10:31:54 2004]
System Dynamics application has been primarily to (in approximate order of frequency worldwide) business and economics, ecology, manufacturing, public policy development, biological sciences, health sciences, engineering, social sciences, chemistry, physics, mathematics, and education.
primjena Dinamika sustava odnosi se prvenstveno na (u približnoj redoslijed učestalosti u cijelom svijetu) poslovanje i ekonomiju, ekologiju, proizvodnju, razvoj javna politika, biološki znanosti, zdravstvene znanosti, inženjerstvo, društvene znanosti, kemiju, fiziku, matematiku, i obrazovanje.

[Wed Jul 14 10:32:01 2004]
The field developed initially from the work of Jay W.
Ovo se područje počelo razvijati iz rada Jay W.

[Wed Jul 14 10:34:14 2004]
Forrester.
Forrestera.

[Wed Jul 14 10:36:12 2004]
His seminal book Industrial Dynamics is still a significant statement of philosophy and methodology in the field.
Njegova inovativna knjiga Industrijska Dinamika još uvijek predstavlja bitnu postavku filozofije i metodologije na ovom polju.

[Wed Jul 14 10:36:12 2004]
Since its publication, the span of applications has grown extensively and now encompasses work in the following fields
Od njenog objavljivanje, raspon primjena je povećan u velikom omjeru te sada obuhvaća rad na sljedećim poljima

[Wed Jul 14 10:39:00 2004]
corporate planning and policy design
korporacijsko planiranje i kreiranje smjernica

[Wed Jul 14 10:42:39 2004]
energy and the environment
energetika i okolina

[Wed Jul 14 10:46:00 2004]
It is an experimental approach for relating organizational structure and corporate policy to entrepreneurial industrial growth and stability.
To je probni pristup u povezivanju organizacijsku strukturu i korporacijsku politiku s poduzetnički industrijski rast i stabilnošću.

[Wed Jul 14 10:48:28 2004]
Systems dynamics is a methodology for studying the dynamical behavior of complex systems made up of interrelated quantities that change over time.
Sistemska dinamika je metodologija za proučavanje dinamičkog ponašanje složenih sustava koji su sastavljeni od međusobno povezanih količina koje se s vremenom mijenjaju.

[Wed Jul 14 10:50:10 2004]
The expression can be used in the narrow sense meaning model construction and analysis by feedback loops and simulation - as defined by the Systems Dynamics Society.
Izraz se može koristiti u užem smislu sa značenjem izrade i analize modela petljama povratne veze i simulacijom prema definiciji udruženja Sistemske dinamike.

[Wed Jul 14 10:51:06 2004]
It can also be used in the wider sense incorporating varying degrees of mathematical systems dynamics and engineering control theory.
može se koristiti i u širem smislu što uključuje promjenljiv stupnjeve matematičkih sustava dinamike i teoriju o inženjerskoj kontroli.

[Wed Jul 14 10:56:22 2004]
Systems thinking is a way of thinking about the world, seeing it as interconnected quantities that affect each other.
Sistemsko mišljenje je način razmišljanja o svijetu, doživljavajući ga kao međusobno povezan količine koje utječu jedna na drugu.

[Wed Jul 14 10:56:22 2004]
It is the qualitative part of systems dynamics where the focus is on the big picture, the causal links between quantities
To je kvalitativni dio sustava dinamike u čijem je središtu cjelokupni pogled na situaciju žarište je na velika slika, uzročne veze među količinama

[Wed Jul 14 11:03:51 2004]
System dynamics should provide a basis for the design of more effective business and economic systems.
Dinamika sustava bi trebala pružati osnovu za oblikovanje učinkovitijeg poslovnih i ekonomskih sustava.

[Wed Jul 14 11:03:51 2004]
A system dynamics approach to enterprise design progresses through several steps
pristup Dinamika sustava naprecima oblikovanja poduzeća prolazi nekoliko faza

[Wed Jul 14 11:14:13 2004]
Isolate the factors that appear to interact to create the observed symptoms
Izdvajanje čimbenika za koje se čini da u međusobnom djelovanju stvaraju uočene simptome

[Wed Jul 14 11:18:37 2004]
Trace the cause-and-effect information-feedback loops that link decisions to actions to resulting information changes and to new decisions
Slijede uzroka- i-posljedice informacijske-petlje povratne veze koje povezuju odluke s djelovanjima, s novonastalim informacijskim promjenama i s novim odlukama

[Wed Jul 14 11:23:37 2004]
Formulate acceptable formal decision policies that describe how decisions result from the available information streams
Formulirati politike prihvatljivog službenog donošenja odluka koje opisuju kako odluke proizlaze iz dostupnih tokova informacija

[Wed Jul 14 11:29:20 2004]
Generate the behavior through time of the system as described by the model (usually with a system dynamic software packages available on the market today
Proizvesti ponašanje kroz vrijeme sustava kako je opisano modelom (obično uz pomoć sa sistemske dinamike programskih paketa koji su danas dostupni na tržištu

[Wed Jul 14 11:30:57 2004]
Compare results against all pertinent available knowledge about the actual system
usporediti rezultate sa svim odgovarajućim raspoloživog saznanja o određenom sustavu

[Wed Jul 14 11:31:58 2004]
Revise the model until it is acceptable as a representation of the actual system
Korigiraju model dok ne bude prihvatljiv kao prikaz određenog sustava

[Wed Jul 14 11:34:25 2004]
Redesign, within the model, the organizational relationship and policies that can be altered in the actual system to find the changes which improve system behavior
Ponovo oblikovati, unutar modela, organizacijski odnos i smjernice koje se mogu izmijeniti u tom sustavu kako bi se pronašle promjene koje unaprijeđuju ponašanje sustava

[Wed Jul 14 11:37:23 2004]
Alter the real system in the directions that model experimentation has shown will lead to improved performance
Mijenjati stvaran sustav u onim smjerovima za koje je testiranje modela pokazalo da će dovesti do poboljšanja rezultata

[Wed Jul 14 11:41:44 2004]
Decision in management and economics take place in a framework that belongs to the general class known as information-feedback systems
Odlučivanje u menadžment i ekonomiji se odvija u okviru koji pripada opći kategorija koja je poznata kao sustavi-povratna informacija

[Wed Jul 14 11:44:38 2004]
Our intuitive judgment is unreliable about how these systems will change over time, even when we have good knowledge of the individual parts of the system
Naše intuitivno prosudba je nepouzdani kad se radi o tome kako će se ti sustavi mijenjati s vremenom, čak kada i kad smo dobro upoznati s pojedinim dijelovima sustava

[Wed Jul 14 11:49:57 2004]
Model experimentation is now possible to fill the gap where our judgment and knowledge are weakest - by showing the way in which the known separate parts can interact to produce unexpected and troublesome over-all system results
Testiranje modela sada može popuniti prazninu tamo gdje su naša prosudba i znanje najslabije upućujući način na koji poznati zasebni dijelovi mogu djelovati međusobno kako bi stvorili neočekivan i uznemirujući rezultate cjelokupnog-sustava

[Wed Jul 14 11:53:37 2004]
Enough information is available for this experimental model-building approach without great expense and delay in further data gathering
Dostupna je dovoljna količina informacija za ovakav eksperimentalno pristup izradi modela bez velikih troškova i kašnjenja u daljnjem prikupljanju podataka

[Wed Jul 14 11:58:15 2004]
The 'mechanistic' view of decision making implied by such models experiments is true enough so that the main structure of controlling policies and decision streams of an organization can be presented
'mehanicistički' stav donošenja odluka kojeg takvi eksperimenti modela impliciraju je dovoljno istinito tako da se glavna struktura politika kontrolirajućih i tokova odlučivanja neke organizacije se može predstaviti

[Wed Jul 14 12:00:41 2004]
Our entrepreneurial systems are constructed internally in such a way that they create for themselves many of the troubles that are often attributed to outside and independent causes
Naši poduzetnički sustavi su izgrađeni iznutra na takav način da za same sebe stvaraju mnogi poteškoće kooje su često pripisuju vanjštinu i neovisni uzroci

[Wed Jul 14 12:06:49 2004]
Policy and structure changes are feasible that will produce substantial improvement in economic behavior and behavior of the enterprises;
promjene Politika i struktura su provedive što će dovesti do bitnog poboljšanje u ekonomskom ponašanju i u ponašanju poduzeća;

[Wed Jul 14 12:06:49 2004]
and system performance is often so far what it can be that initial system design changes can improve all factors of interest without a compromise that causes losses in one area in exchange for gains in another
i rezultati sustava su vrlo često daleko od onoga kakvi bi mogli biti tako da početni promjene uređenja sustava mogu poboljšati sve važne čimbenike bez kompromisa koji stvara gubitke na jedno području u zamjenu za stvaranje dobitaka na drugom

[Wed Jul 14 12:12:17 2004]
The above steps and premises are congruent with the essential tasks of business analysis that are conditioned by the real requirements of management and methodological nature of business analysis itself.
Gore spomenute koraci i pretpostavka podudaraju se s glavnim zadacima poslovne analize koji su uvjetovani stvarnim zahtjevima menadžementa i metodološke prirode same poslovne analize.

[Wed Jul 14 12:12:17 2004]
A need for such an approach to business analysis means introduction of novel underlying methodologies for effective strategic and efficient operative management
Potreba za takvim pristupom poslovnoj analizi znači uvođenje novih temeljnih metodologija za učinkovito strateško i učinkovito operativno menadžment

[Wed Jul 14 12:18:27 2004]
Mathematics, though, may help understand models due to the fact that the power of mathematics lies in its ability to determine general principles and laws.
Matematika,, bi mogla pomoći u razumijevanju modela zbog činjenice da snaga matematike leži u njezinoj sposobnosti da utvrđuje opća načela i zakone.

[Wed Jul 14 12:19:02 2004]
It is particularly helpful in proving results beyond doubt.
Je posebno koristan u dokazivanju rezultira bez sumnje.

[Wed Jul 14 12:25:32 2004]
Use of simulation methods will not require great mathematical ability.
upotreba simulacijskih metoda neće zahtijevati veliku matematičku nadarenost.

[Wed Jul 14 12:27:38 2004]
To be sure, details of setting up a model need to be monitored by experts because there are special skills required and pitfalls to be avoided.
Da bismo bili sigurni, detalje slaganja modela moraju nadzirati stručnjaci jer su potrebne posebne vještine i te se trebaju izbjeći zamke.

[Wed Jul 14 12:27:38 2004]
Advantages as well as disadvantages of exclusively using traditional tools for management were depicted earlier in this work
Prednosti zajedno s nedostacima korištenja isključivo tradicionalnih sredstava za upravljanje opisani su ranije u ovom djelu

[Wed Jul 14 12:37:52 2004]
The introduction of such novel premises to business analysis in fact confirms the essential task of business analysis and that is the development of new methodologies and methodic of analysis as well as rules of presenting results of analysis.
Uvođenje takvog nov pretpostavi u poslovnu analizu zapravo potvrđuje osnovni zadaću poslovne analize a to je razvoj novih metodologija i metodike analize kao i pravila u iznošenju rezultata analize.

[Wed Jul 14 12:37:52 2004]
Introduction of system dynamics approach to analyzing business is part of the overall development and improvement of business analysis methodology
Uvođenje sistemske dinamike analiziranju poslovanja je dio cjelokupan razvoj i unaprijeđenja metodologije poslovne analize

[Wed Jul 14 12:45:38 2004]
In fact, congruency between methodology of system dynamics approach and business analysis is based on its common approach to enterprise an complex adaptive system (CAS) that continually initiates necessary changes and continually improves effectiveness and efficiency of management processes through self-learning process
Zapravo, sukladnost između metodologije pristupa sistemske dinamike i poslovne analiza se zasniva na njezinom općem pristupu organiziranju kompleksnog prilagodljivog sustava (complex adaptive system - CAS) koji neprestano pokreće nužne promjene i neprestano unapređuje djelotvornost i učinkovitost procesa managementa kroz-proces samopodučavanja

[Wed Jul 14 12:53:03 2004]
Four foundations on which to construct an improved understanding of social organizations have been built in the United States since 1940, primarily as a by-product of military systems research.
Četiri temelja na kojima se treba izgrađivati usavršeno shvaćanje društvenih organizacija stvara se u Sjedinjenim Američkim Državama od 1940, koji su prvenstveno proizašli kao nusproizvod iz istraživanja vojnih sustava.

[Wed Jul 14 14:11:45 2004]
The first and the most important foundation for system dynamics is the concept of information-feedback systems.
Prvi i najvažniji temelj za dinamiku sustava je koncepcija sustavi-povratna informacija.

[Wed Jul 14 14:12:31 2004]
Until recently we have been insufficiently aware of the effects of time delay, amplifications, and structure of the dynamic behavior of a system.
Donedavno mi smo bili nedovoljno svjesni učinaka vremenskog kašnjenja, povečavanja, i strukturiraju dinamičnog ponašanja sustava.

[Wed Jul 14 14:12:31 2004]
We are coming to realize that the interaction between system components can be more important that the components themselves
Polako shvaćamo da interakcija među sistemskim komponentama može biti važnija od samih komponenata

[Wed Jul 14 14:16:31 2004]
The concept of information-feedback systems will become a principal basis for an underlying structure to integrate the separate facets of the management process.
Koncept sustava-povratne informacije postat će glavna osnova za temeljnu strukturu kako bi se integrirali zasebne aspekti procesa managementa.

[Wed Jul 14 14:18:20 2004]
An information-feedback system exists whenever the environment leads to a decision that results in action that affects the environment and thereby influences decisions.
-sustav povratna informacija postoji kad god okolina dovede do odluke koja rezultira djelovanjem koje utječe na okolina i time utječe na odluke.

[Wed Jul 14 14:20:19 2004]
The study of feedback systems deals with the way information is used for the purpose of control.
Proučavanje sustavi povratne informacije opisuje način na koji se informacija koristi u svrhu kontrole.

[Wed Jul 14 14:20:19 2004]
It helps us to understand how the amount of corrective action and the time delays in interconnected components can lead to unstable fluctuations
pomaže nam da shvtimo kako količina popravnog djelovanja i vremenskih kašnjenja u međusobno povezanim komponentama može prouzročiti nestabilne fluktuacije

[Wed Jul 14 14:25:25 2004]
Information-feedback systems, whether they be mechanical, biological, or social, owe their behavior to three characteristics
-Ponašanje sustava povratne informacije, bili oni mehanički, biološki, ili društveni, pripisuju se trima karakteristikama

[Wed Jul 14 14:40:01 2004]
usually exists throughout such systems, especially in the decision policies of our entrepreneurial and social systems.
obično postoji posvuda u takvim sustavima, naročito smjernicama u odlučivanju naših poduzetničkih i društvenih sustava.

[Wed Jul 14 14:41:25 2004]
Amplification is manifested when an action is more forceful that might at first seem to be implied by the information inputs to the governing decisions.
povećavanje se javlja kada akcija je snažnije nego što bi to isprva mogli implicirati unosi informacija glavnim odlukama.

[Wed Jul 14 14:41:25 2004]
We are beginning to realize the way in which structure, time lags, and amplification combine to determine behavior in our social systems
Počinjemo shvaćati način na koji se struktura, vremenski pomaci, i povećavanje kombiniraju kako bi se utvrdilo ponašanje u našim društvenim sustavima

[Wed Jul 14 14:50:50 2004]
Underpinning business analysis and dynamics are the twin disciplines of systems thinking and system dynamics.
Temeljna poslovna analiza i dinamika su bliske discipline sistemskog mišljenja i sistemske dinamike.

[Wed Jul 14 14:51:35 2004]
They provide a framework to enable you to undertake a systematic analysis of problem situations and new strategies.
daju okvir koji vam omogućuje da poduzmete sistematičku analizu problematičnih situacija i novih strategije.

[Wed Jul 14 14:51:35 2004]
Traditionally, when faced with a problem we draw up 'laundry lists' of the causes of the problem, for example
Obično, kada smo suočeni s problemom sastavljamo 'veliki popisi' uzroka problema, na primjer

[Wed Jul 14 14:59:26 2004]
Excessive Government Legislation
Previše vladinih zakonskih odredbi Vlada Zakonski odredbe

[Wed Jul 14 15:07:04 2004]
Laundry lists lead us to think up 'laundry list solutions' like:
Veliki popisi nas navode na izmišljanje 'velikih rješenja' poput:

[Wed Jul 14 15:07:27 2004]
'Improve quality' or 'Shake up the managers' or 'Hire some new staff'.
'Poboljšavanje kvalitete' ili 'Protresanje menadžera' ili 'Zapošljavanje novog osoblja'.

[Wed Jul 14 15:10:49 2004]
This stems from a static view of the world.
To proizlazi iz statičkog pogled na svijet.

[Wed Jul 14 15:11:54 2004]
In a dynamic view of the world we start to uncover the structure and feedback at play that are driving the problem.
U dinamičkom pogledu na svijet počeli bismo otkrivati strukturu i povratnu informacija koje dovode do problema.

[Wed Jul 14 15:12:44 2004]
If we can do this we are in a much stronger position to take effective action.
Ako možemo to učiniti u puno smo boljem položaju za poduzimanje učinkovito djelovanja.

[Wed Jul 14 15:13:16 2004]
Systems Thinking and System Dynamics are the powerful tools to uncover this structure and feedback.
Sistemsko Mišljenje i sistemska dinamika su moćna sredstva za otkrivanje ove strukturu i povratne informacija.

[Wed Jul 14 15:13:16 2004]
Here is another representation of the problem and its causes
Slijedi još jedan prikaz problema i njegovih uzroka

[Wed Jul 14 15:18:46 2004]
Entrepreneurial problems presented in cause-and-effect relationships
Poduzetnički problemi prikazani u odnosima uzroku- i-posljedica

[Wed Jul 14 15:21:36 2004]
We can now see that it makes little sense to prioritize causes in terms of importance.
možemo sada vidjeti da nema previše smisla prioritetizirati uzroke u smislu važnosti.

[Wed Jul 14 15:23:06 2004]
Dominant causes and relationships shift over time and a dynamic approach is required to understand the entrepreneurial system and intervene effectively.
Glavni uzroci i odnosi mijenjaju se s vremenom i dinamički pristup je potreban kako bi se razumio poduzetnički sustav i efikasno djelovalo.

[Wed Jul 14 15:24:08 2004]
Systems Thinking and System Dynamics enable us to focus on the things we can influence rather than shifting the blame onto things outside of our control.
Sistemsko razmišljanje i sistemska dinamika omogućavaju nam da se usredotočimo na stvari na koje možemo utjecati umjesto da prebacujemo krivnju na stvari van naše kontrole.

[Wed Jul 14 15:24:08 2004]
In this way we can design solutions in a proactive way rather than being victims of events in the world around us
Na ovaj način možemo stvoriti rješenja na proaktivni načinu a ne biti žrtve događaja iz svijeta oko nas

[Wed Jul 14 15:38:17 2004]
The second foundation for system dynamics is the better understanding of decision-making achieved in the 1950's during the automatizing of military tactical operations.
Drugi temelj za sistemsku dinamiku je bolje shvaćanje donošenje odluka koje je ostvareno u 1950's za vrijeme automatiziranja vojnih taktičkih operacija.

[Wed Jul 14 15:38:50 2004]
Historically, military necessity has often led not only to new devices like aircraft and digital computers but also to new organizational forms and to a new understanding of social forces.
S povijesnog stajališta, vojna potreba često je dovodila ne samo do novih uređaji poput zrakoplova i digitalna računala već i do nove organizacijske oblike i do novo shvaćanje društvenih sila.

[Wed Jul 14 15:41:31 2004]
These developments have then been adapted to civilian usage.
Ti su razvoji zatim prilagođeni civilnu upotrebu.

[Wed Jul 14 15:42:42 2004]
The resulting body of practical experience in determining the basis for decisions and the content of 'judgment' has become available to the study of management systems.
Novonastalo suština praktičnog iskustva u određivanju osnove za odlukama te sadržaj 'prosuđivanje' postala je dostupna u proučavanju sustava managementa.

[Wed Jul 14 15:42:42 2004]
Many men from military system research have moved into the study of industrial and economic systems
Mnogi su ljudi iz istraživanja vojnog sistemskog prešli u proučavanje industrijski i ekonomskih sustava

[Wed Jul 14 15:54:14 2004]
As in military decisions, there is an orderly basis that prescribes much of our present managerial decision-making.
Kao i u vojnom odlučivanju, postoji kontrolirana osnova koja određuje velik dio našeg trenutačnog menadžerskog donošenje odluka.

[Wed Jul 14 15:58:40 2004]
Decisions are not entirely 'free will' but are strongly conditioned by the environment.
Odluke se ne temelje potpuno 'na slobodnoj volji' već na njih snažno utječe okolina.

[Wed Jul 14 15:58:40 2004]
This being true, we can set down the policies governing such decisions and determine how the policies are affecting business and economic behavior
Budući da je tako, možemo odrediti smjernice koje upravljaju takve odluke i određuju kako smjernice djeluju na na poslovno i ekonomsko ponašanje

[Thu Jul 15 08:26:31 2004]
The third foundation for system dynamics is the experimental approach to understanding system behavior.
Treći temelj sistemske dinamike je eksperimentalan pristup shvaćanju sistemskog ponašanja.

[Thu Jul 15 08:29:15 2004]
Mathematical analysis is not powerful enough to yield general analytical solutions to situations as complex as are encountered in business.
Matematička analiza nije učinkovita dovoljno da bi dala opća analitička rješenja za situacije su složene poput onih na koje nailazimo u poslovanju.

[Thu Jul 15 08:29:31 2004]
The alternative is the experimental approach.
Alternativa tomu je eksperimentalni pristup.

[Thu Jul 15 08:31:44 2004]
A mathematical model of the business system is constructed.
Matematički model poslovnog sustava je napravljen.

[Thu Jul 15 08:33:49 2004]
Such a mathematical model is a detailed description that tells how the conditions at one point in time lead to subsequent conditions at a later point in time.
Takav matematički model predstavlja detaljan opis koja kaže kako stanja u jednoj točki u vremenu dovode do kasnijih stanja u nekoj drugoj točki u vremenu.

[Thu Jul 15 08:33:49 2004]
The behavior of the model is observed, and experiments are conducted to answer specific questions about the system that is presented by the model
Ponašanje modela se promatra, i eksperimenti se izvode kako bi dali odgovor na određena pitanja o sustavu kojeg model prikazuje

[Thu Jul 15 08:43:13 2004]
In business analysis, simulation means setting up in a computer the conditions that describe company operations.
U poslovnoj analiza, simulacija znači stvaranje okolnosti u računalu koja opisuju poslovanja poduzeća.

[Thu Jul 15 08:44:33 2004]
On the basis of the descriptions and assumptions about the company, the computer than generates the resulting time charts or information concerning finance, manpower, product movement, and so on.
Na temelju opisa i pretpostavki o tvrtki, računalo tada generira novonastale vremenske dijagrame ili informacije koje se odnose na financije, radnu snagu, kretanje proizvoda, i tako dalje.

[Thu Jul 15 08:44:33 2004]
Different management policies and market assumptions can be tested to determine their effects on company success
Različita smjernice menadžmenti i tržišne pretpostavke mogu se testirati kako bi se odredili njihovi učinci na uspjeh tvrtke

[Thu Jul 15 08:48:45 2004]
Instead of going from the general analytical solution to the particular special case, we have come to appreciate the great utility, if not the mathematical elegance, of the empirical approach.
Umjesto da polazimo od općenitog analitičkog rješenja prema određenom poseban slučaj, počeli smo cijeniti veliku korisnost, ako ne matematička elegancija, empirijskog pristupa.

[Thu Jul 15 08:51:38 2004]
Use of simulation methods will not require great mathematical ability.
upotreba simulacijskih metoda neće zahtijevati veliku nadarenost za matematiku.

[Thu Jul 15 08:56:12 2004]
To be sure, details of setting up a model need to be monitored by experts because there are special skills required and pitfalls to be avoided.
Da bismo bili sigurni, stručnjaci moraju nadzirati detalje slaganja modela jer su potrebne posebne vještine te se trebaju izbjegavati zamke.

[Thu Jul 15 08:56:12 2004]
However, the job of choosing the situations to be explored, judging the assumptions, and interpreting the results is within the ability of the type of men we now see in management schools and executive development programs
Međutim, zadatak odabira situacija koje će se proučavati, procjenjivanje pretpostavki, i tumačenje rezultata dio su nadarenosti vrste ljudi sada nalaze u školama za menadžment i rade na izvršnim programima razvoja

[Thu Jul 15 09:13:29 2004]
To understand mathematics such as calculus to use systems dynamics is therefore not necessary if systems dynamics is used in the narrow sense.
stoga Nije nužno shvatili matematiku kao što je diferencijalni i integralni račun za korištenje sistemske dinamike ako se sistemska dinamika koristi u užem smislu.

[Thu Jul 15 09:14:19 2004]
A bit of mathematical understanding will always help, arithmetic and a bit of algebra sometimes, but there are many successful systems dynamicists who are not mathematically trained.
Malo će matematičkog znanja uvijek pomoći, ponekad aritmetika i algebra, no ima mnoge uspješnih stručnjaka sistemske dinamike koji nisu matematički obrazovani.

[Thu Jul 15 09:14:19 2004]
Authors like Senge or Warren, for example, show how systems can be understood without mathematics
Autori poput Sengea ili Warrena, na primjer, objašnjavaju kako se sustavi mogu shvatiti bez matematičkog znanja

[Thu Jul 15 09:32:46 2004]
Often simulation will suggest behavior but you cannot be sure it is true in all circumstances.
Često simulacija će upućivati na ponašanje no ne možete biti sigurni da je ispravna u svim okolnostima.

[Thu Jul 15 09:34:19 2004]
Mathematics can settle the issue once and for all.
Matematika može riješiti problem jednom zauvijek.

[Thu Jul 15 09:34:55 2004]
Mathematics is particularly helpful in finding equilibrium states and determining their stability as shown in earlier chapter of this work.
Matematika je naročito korisna u pronalaženju ravnotežnih stanja i odlučivanju svoje stabilnosti kao što je opisani u prethodnom poglavlju ovog rada.

[Thu Jul 15 09:34:55 2004]
It can also determine formula that can be reused over and over again
može i odrediti formulu koja se može uviijek iznova koristiti

[Thu Jul 15 09:45:44 2004]
The reason why this work advocates the use of systems dynamics when mathematics alone can often be used to model situations lies in the fact this approach has been done for many years with considerable success.
Razlog zbog kojeg ovaj rad zagovara korištenje sistemske dinamike kad se matematika sama za sebe može često koristiti za modeliranje situacija leži u činjenica da je korištenje ovog pristupa već godinama znatno uspješno.

[Thu Jul 15 09:48:21 2004]
Sometimes, however, some very poor models have been constructed because assumptions have been made which are not clear.
Ponekad, međutim, neki vrlo loši modeli se naprave jer se stvaraju pretpostavke koje su nejasne.

[Thu Jul 15 09:51:10 2004]
The mathematical equations may give good results but they lack understanding as to why they have been put together in that way.
Matematičke jednadžbe bi mogle davati dobrim rezultatima ali nije jasno zašto oni su spojene na taj određen način.

[Thu Jul 15 09:51:36 2004]
Systems dynamics injects understanding into the model building process leading to better models.
Sistemska dinamika u procesu izrade modela daje objašnjenja čime se stvaraju bolji modeli.

[Thu Jul 15 09:52:11 2004]
It also injects understanding into the analysis of the model.
I u analizu modela daje objašnjenja.

[Thu Jul 15 09:52:52 2004]
Often a few causal loops are sufficient to explain the behavior.
Ponekad je dovoljno nekoliko uzročne petlje za objašnjenje ponašanja.

[Thu Jul 15 09:52:52 2004]
The loops are clear in the systems dynamics model, but far from clear in the equations
Petlje su jasne u modelu sistemske dinamika, ali ne i u jednadžbama

[Thu Jul 15 10:00:30 2004]
Lastly, and crucially, it is easier to communicate using systems dynamics and thinking than with mathematics.
Na kraju, i što je najbitnije, jednostavnije je komunicirati pomoću sistemske dinamike i razmišljati nego što je to s matematikom.

[Thu Jul 15 10:00:30 2004]
Often the results of many mathematical models have remained 'trapped' in the mathematics literature and never exposed to the people in the application area who would be the most interested
Često rezultati mnogih matematičkih modela ostaju 'zarobljeni' u matematičkoj literaturi te se nikad ne otkrivaju ljude iz područja njihove primjene koje bi to najviše zanimalo

[Thu Jul 15 10:04:15 2004]
The fourth foundation for system dynamics progress is the high advancement in personal computers and accompanying software packages that have become generally available to almost every business analyst
Četvrti temelj za razvoj sistemske dinamike je velik napredak na polju osobnim računalima i popratni programskim paketi koji su postali općenito dostupni skoro svakom poslovni analitičara

[Thu Jul 15 10:07:42 2004]
Without it, the vas amount of work to obtain specific solutions to the characteristics of complex systems would be prohibitively expensive.
Bez toga, velika količina rada za postizanje određenih rješenja za karakteristike složenih sustava bi bila pretjerano skupa.

[Thu Jul 15 10:08:52 2004]
The simulation of information-feedback models of business behavior is such an area of high efficiency.
Simulacija-modela povratna informacija poslovnog ponašanja je takvo područje velika učinkovitost.

[Thu Jul 15 10:11:17 2004]
A cost reduction factor creates a totally different research environment than existed few decades ago.
čimbenik Smanjenje troškova stvara potpuno različit okolina istraživanje od one koja je postojala prije nekoliko desetljeća.

[Thu Jul 15 10:11:17 2004]
Computing machines are today so widely available, and the cost of computation and machine programming is so low relative to other costs, that the former difficulties in activating a simulation model need no longer determine the rate of progress in understanding system dynamics
Računalni strojevi su danas toliko dostupni, i cijena računalnog i strojarsko programiranje je toliko niska u usporedbi s ostalim troškovima, da ranije teškoće u aktiviranju simulacijskog modela ne trebaju više određivati omjer napretka u shvaćanju sistemske dinamike

[Thu Jul 15 10:18:38 2004]
Systems Thinking relations to System Dynamics
Veze sistemskog razmišljanja sa sistemskom dinamikom

[Thu Jul 15 10:24:09 2004]
Let me begin by briefly saying what Systems Thinking is not.
Započnimo kratkim objašnjenjem o tome što sistemsko razmišljanje nije.

[Thu Jul 15 10:29:25 2004]
Systems Thinking is not General Systems Theory, nor is it "Soft Systems" or Systems Analysis - though it shares elements in common with all of these.
sistemsko Razmišljanje nije teorija o općim sustavima, niti " mekani Sustavi " ili sistemska Analiza iako ono dijeli neke zajedničke dijelove s njima.

[Thu Jul 15 10:33:49 2004]
Furthermore, Systems Thinking is not the same thing as Chaos Theory, Dissipative Structures, Operations Research, Decision Analysis, or what control theorists mean when they say System Dynamics - though, again, there are similarities both in subject matter and aspects of the associated methodologies.
Nadalje, sistemsko Razmišljanje nije ista kao i Teorija Kaos, rasipne Strukture, Istraživanje Postupci, Analiza Odluka, ili o kakvim kontrolama teoretičari govore kada kažu sistemska dinamika Sustava iako, ponovo, postoje sličnosti i u sadržaju i aspektima povezanih metodologija.

[Thu Jul 15 10:33:49 2004]
Nor is Systems Thinking hexagrams, personal mastery, dialogue, or total quality
Sistemsko Razmišljanje nisu niti heksagrami, osobna kontrola, razgovor, ili ukupna kvaliteta

[Thu Jul 15 10:44:01 2004]
The definition of Systems Thinking at which I have arrived is:
Definicija sistemskog Razmišljanja do koje sam ja stigao je sljedeća:

[Thu Jul 15 10:44:17 2004]
Systems Thinking is the art and science of making reliable inferences about behaviour by developing an increasingly deep understanding of underlying structure.
Sistemsko Razmišljanje je umijeće i znanost stvaranja pouzdanih zaključaka o ponašanju razvijajući sve temeljitije shvaćanje o temeljne strukture.

[Thu Jul 15 10:44:30 2004]
Systems Thinking is a Paradigm and a Learning Method.
Sistemsko Razmišljanje je Paradigma i Metoda Učenje.

[Thu Jul 15 10:44:55 2004]
The first conditions the second.
Prva uvjetuje drugi.

[Thu Jul 15 10:45:31 2004]
The second supports the first.
drugi podržava prvo.

[Thu Jul 15 10:49:39 2004]
People embracing Systems Thinking position themselves such that they can see both the forest and the trees (one eye on each).
Nastani koji prihvaćaju sistemsko Razmišljanje u takvom su položaju da mogu vidjeti i šumu i drveće (jednim okom na šumi drugim na drveću).

[Thu Jul 15 10:50:59 2004]
The positioning has both structural and behavioural implications.
Pozicioniranje uključuje i strukturalne i behaviorističke implikacije.

[Thu Jul 15 10:52:20 2004]
Structurally, systems thinkers see both the generic and the specific - not just the latter.
Strukturno gledajući, sustemski mislioci vide i generički i pojedinačno ne samo pojedinačno.

[Thu Jul 15 10:52:20 2004]
Behaviourally, they see both the pattern and the event - not just the latter
Bihevioristički gledano, vide i uzorak i događaj ne samo događaj

[Thu Jul 15 10:57:27 2004]
Once positioned with respect to the fray, those embracing Systems Thinking filter what they see using three thinking skills
Kad jednom zauzmu položaj s obzirom na nered, oni koji prihvaćaju sistemsko Razmišljanje filtriraju ono što vide uz pomoć tri vještine razmišljanja

[Thu Jul 15 11:06:45 2004]
The first two have been recognized as part of the System Dynamics paradigm for a long time.
Prva dvije vještine su već dugo prihvaćene kao dio paradigme sistemske dinamike.

[Thu Jul 15 11:06:45 2004]
It is precisely the failure to appreciate the critical importance of this third thinking skill (operational thinking) that is causing many in the field to unwittingly dilute its essence
Upravo zbog toga što se ne cijeni ključna važnost ove treće vještine razmišljanja (operativno razmišljanje) mnogi na tom polju nesvjesno umanjuju njegovu bit

[Thu Jul 15 11:12:06 2004]
is the notion that it is useful to view the structure of a system as the cause of the problem behaviours it is experiencing, as opposed to seeing these behaviours as being 'foist upon' the system by outside agents
je pojam koji je koristan na promatranje strukture sustava kao uzroka problematičnih ponašanja koje doživljava, za razliku od promatranja tih ponašanja kao nešto što su vanjski uzročnici 'natovarili na' sustav

[Thu Jul 15 11:14:06 2004]
then becomes the next step in the thinking progression.
tada postaje sljedeći korak u napretku razmišljanju.

[Thu Jul 15 11:14:07 2004]
If structure is 'the cause' of behaviour, what does structure look like, how is it arrayed?
Ako struktura je 'uzrok' ponašanja, što strukturira izgleda, kako je poredana?

[Thu Jul 15 11:14:12 2004]
The answer:
Odgovor:

[Thu Jul 15 11:14:25 2004]
in closed-loops.
u zatvoreno-petlje.

[Thu Jul 15 11:14:45 2004]
Causal relationships do not run one-way.
Uzročni odnosi nisu jednosmjerni.

[Thu Jul 15 11:14:45 2004]
They're reciprocal
Oni su obostrani

[Thu Jul 15 11:17:35 2004]
completes the progression.
dovršava razvijanje.

[Thu Jul 15 11:17:37 2004]
If structure is composed of closed-loops, of what are closed-loops composed?
Ako struktura se sastoji od zatvoreno-petlji, od čega su sastavljene te-petlje?

[Thu Jul 15 11:18:10 2004]
The answer:
Odgovor:

[Thu Jul 15 11:19:56 2004]
stocks and flows (and connectors).
od stokova i tokova (i konektora).

[Thu Jul 15 11:20:50 2004]
Put together, the three thinking skills constitute a way of making meaning out of the fray:
Zajedno, tri vještina razmišljanja predstavljaju način pronalaženja smisla u neredu:

[Thu Jul 15 11:20:50 2004]
(1) Look at system structure, (2) structure is composed of stocks and flows, (3) stocks and flows are arranged so as to form feedback loops
(1) Razmotriti strukturu sustava, (2) struktura se sastoji od stokova i tokovi, (3) stokovi i tokovi su poredani tako da tvore petlje povratne veze

[Thu Jul 15 11:30:34 2004]
represents the unique essence of System Dynamics, and hence, the unique essence of Systems Thinking.
predstavlja jedinstvenu bit sistemske dinamike, pa tako i, jedinstvena bit sistemskog Razmišljanja.

[Thu Jul 15 11:38:33 2004]
It is also this skill that poses the greatest challenges to disseminating Systems Thinking.
ova vještina također predstavlja najveće izazove u širenju sistemskog Razmišljanje.

[Thu Jul 15 11:38:45 2004]
The essence of operational thinking is in getting at the core stock/flow infrastructure that lies at the heart of a system or issue.
Bit operativnog razmišljanja je postizanje do najbitnije infrastrukturu stoka/toka koja se nalazi u središtu sustava ili problema.

[Thu Jul 15 11:41:37 2004]
Operational thinking does not necessarily involve closed loops.
Operativno razmišljanje nužno ne uključuje zatvorene petlje.

[Thu Jul 15 11:42:48 2004]
It also does not necessarily involve computer-based simulation - though this often is useful.
Niti nužno ne uključuje računalno-simulacija iako se to često koristi.

[Thu Jul 15 11:51:45 2004]
Many simple infrastructures can be reliably simulated via 'mental walk through'.
Mnoge se jednostavne infrastrukture mogu biti pouzdano simulirati putem 'mentalnim prolazom'.

[Thu Jul 15 11:53:20 2004]
Therefore, operational thinking is primarily just seeing key arrangements of stocks and flows, with an occasional wire thrown in to make a connection.
Stoga, operativno razmišljanje je prvenstveno samo promatranje ključni uređenja stokova i tokova, s povremen umetanjem žice kako bi se stvorila veza.

[Thu Jul 15 11:53:39 2004]
Stocks and flows are very profound building blocks and they precede feedback loops!
Stokovi i tokovi su vrlo čvrste komponente i prethode petljama povratne veze!

[Thu Jul 15 11:53:39 2004]
They form the infrastructure of a system
Oblikuju infrastrukturu sustava

[Thu Jul 15 12:01:43 2004]
They provide the substrate for feedback loops to exist - just as the spinal cord and skeleton provide the framework which houses the muscles and organs that give rise to, and are stimulated by, feedback signals coursing throughout the nerves.
omogućavaju postojanje supstrata za petlje povratne veze kao što i leđna moždina i kostur tvore strukturu u kojoj se nalaze mišići i organi koji stvaraju, i koje stimuliraju, signali povratna informacija koji prolaze kroz živce.