NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Jul 20 12:42:04 2004]
These two levers are coupled, so that when you use the screen cursor to slide one lever the other slides automatically to ensure that the sum of the two lever settings can never exceed 100 percent.
Ove dvije poluge su spojene, tako da kada upotrijebite ekranski kursor da pomaknete jednu polugu, ona druga će se pomaknuti automatski kako bi osigurala da zbroj dviju polužnih postavki nikada neće premašiti 100 %.

[Tue Jul 20 12:42:04 2004]
If the sum of the two settings is less than 100 percent, any residual is indicated by the number shown by "unallocated."
Ako je zbroj dviju postavki manji od 100 %, bilo koji preostali iznos pokazan je brojem uz " neraspodijeljeno."

[Tue Jul 20 12:47:30 2004]
In fact, the marketing mix diagram fits alongside the business engine diagram very neatly:
Ustvari, dijagram marketinškog miksa vrlo jasno pristaje uz dijagram poslovnog stroja:

[Tue Jul 20 12:47:31 2004]
It takes as an input the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH and produces an output, the BASE LEVEL OF NEW CUSTOMERS THIS
Ono uzima kao input FONDOVE RASPOLOŽIVE ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC i stvara output, koji je OSNOVNA RAZINA NOVIH KLIJENATA OVAJ MJESEC

[Tue Jul 20 13:00:29 2004]
New customers this month
Novi klijenti ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:07:01 2004]
Satisfied customer base
Baza zadovoljnih kupaca

[Tue Jul 20 14:07:18 2004]
Lost customers this month
Izgubljeni klijenti ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:08:46 2004]
Base level of new customers this month
Osnovna razina novih klijenata ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:09:16 2004]
Market saturation effect
Efekt zasićenosti tržišta

[Tue Jul 20 14:09:32 2004]
Customer loss rate
Stopa gubitka klijenata

[Tue Jul 20 14:09:52 2004]
Investment ratio
Omjer ulaganja

[Tue Jul 20 14:10:25 2004]
Total monthly market size
Ukupna mjesečna veličina tržišta

[Tue Jul 20 14:10:29 2004]
Market share
Udio na tržištu

[Tue Jul 20 14:10:55 2004]
Sales volume this month
Količina prodane robe ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:11:17 2004]
Funds available for investment this month
Fondovi raspoloživi za ulaganje ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:11:33 2004]
Percentage of the customer base who make a purchase this month
Postotak baze kupaca koji su izvršili kupovinu ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:11:59 2004]
Returns to investors
Povrat ulagačima

[Tue Jul 20 14:12:11 2004]
Retained earnings this month
Zadržani dobitak ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:12:17 2004]
Net profit this month
Neto zarada ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:12:21 2004]
Gross profit this month
Bruto zarada ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:12:36 2004]
Sales revenue this month
Prihod od prodaje ovaj mjesec

[Tue Jul 20 14:12:39 2004]
Overhead
Režijski troškovi

[Tue Jul 20 14:12:52 2004]
Gross margin
Bruto marža

[Tue Jul 20 14:12:52 2004]
Average car price
Prosječna cijena automobila

[Tue Jul 20 14:14:52 2004]
The business engine diagram now looks like Figure 13.17.
Dijagram poslovnog stroja sada izgleda kao Slika 13.17.

[Tue Jul 20 14:15:22 2004]
This is very similar to the diagram on page 304, but there are a number of differences.
To je vrlo slično dijagramu na stranici 304, ali postoji nekoliko razlika.

[Tue Jul 20 14:19:45 2004]
First, there is no link from FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH to NEW CUSTOMERS THIS MONTH.
Prvo, ne postoji veza između FONDOVA RASPOLOŽIVIH ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC i NOVIH KLIJENATA OVAJ MJESEC.

[Tue Jul 20 14:22:55 2004]
This item has now also appeared on this diagram, feeding into NEW CUSTOMERS THIS MONTH, as modified by the MARKET SATURATION EFFECT.
Ta jedinica se i sada pojavila na dijagramu, dopunjujući NOVE KLIJENTE OVAJ MJESEC, kako je izmijenjeno EFEKTOM ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA.

[Tue Jul 20 14:24:28 2004]
You will also notice that the circle associated with the BASE LEVEL OF NEW CUSTOMERS PER MONTH is shown as dotted, rather than solid;
Također ćete primijetiti da je krug povezan s OSNOVNOM RAZINOM NOVIH KLIJENATA MJESEČNO označen kao iscrtkano, a ne kao kruto tijelo;

[Tue Jul 20 14:26:39 2004]
this indicates that this variable acts as a link between two different plumbing diagrams.
to kazuje da ova varijabla djeluje kao veza između dva različita cjevovodna dijagrama.

[Tue Jul 20 14:26:39 2004]
The ability to link diagrams in this way enables highly complex-systems to be depicted across several diagrams, so avoiding the need for just one highly cluttered-and hence unintelligible-diagram
Sposobnost povezivanja dijagrama na ovaj način omogućuje da vrlo složeni sustavi budu opisani preko nekoliko dijagrama, tako izbjegavajući potrebu za samo jednim vrlo zgusnutim - i stoga nerazumljivim -dijagramom

[Tue Jul 20 14:32:53 2004]
loop of the business growth engine, which we explored in detail in Chapter 10.
petlji ojačavanja stroja poslovnog rasta, kojega smo detaljno proučili u Poglavlju 10.

[Tue Jul 20 14:33:22 2004]
This example shows just two levers-advertising and promotions-with the targets implied by the allocation rule;
Ovaj primjer prikazuje samo dvije poluge - oglašavanje i promidžbu - s metama koje implicira pravilo raspodjele;

[Tue Jul 20 14:33:22 2004]
any other levers can be linked in similarly
sve druge poluge mogu se povezati na sličan način

[Tue Jul 20 14:40:25 2004]
There is one other new feature on this diagram.
Postoji još jedno novo obilježje na ovom dijagramu.

[Tue Jul 20 14:41:57 2004]
In Figure 13.2 there was a link directly between SALES REVENUE THIS MONTH and NET PROFIT THIS MONTH, as specified by an overall margin.
2 postojala je izravna veza između PRIHODA OD PRODAJE OVAJ MJESEC i NETO ZARADE OVAJ MJESEC, kao što je naznačeno ukupnom maržom.

[Tue Jul 20 14:53:56 2004]
The NET PROFIT THIS MONTH is then calculated by deducting the OVERHEAD ( excluding the spend on advertising and promotions) from the GROSS PROFIT THIS MONTH.
NETO ZARADA OVAJ MJESEC je zatim je izračunata oduzimanjem OPĆEG TROŠKA (isključujući troškove oglašavanja i promidžbe) od BRUTO ZARADE OVAJ MJESEC.

[Tue Jul 20 14:53:56 2004]
The recognition of the OVERHEAD enables this monthly expenditure to be examined explicitly, as represented by the (somewhat spiky) graph in Figure 13.18
Prepoznavanje OPĆEG TROŠKA omogućuje eksplicitan pregled mjesečnih izdataka, kao što je prikazano (pomalo bodljikavim) grafom na Slici 13.18

[Tue Jul 20 15:06:01 2004]
raises a new possibility, that the NET PROFIT THIS MONTH might be negative if the OVERHEAD happens to be high.
nameće novu mogućnost, da bi NETO ZARADA OVAJ MJESEC mogla biti negativna ako REŽIJSKI TROŠKOVI budu visoki.

[Tue Jul 20 15:07:30 2004]
This possibility has two implications:
Ova mogućnost ima dvije implikacije:

[Tue Jul 20 15:08:18 2004]
One way of catering for this eventuality is
Jedan način omogućavanja ovog rezultata je

[Tue Jul 20 15:12:22 2004]
This rule does exactly what it says:
Ovo pravilo čini točno ono što kaže:

[Tue Jul 20 15:22:55 2004]
This rule does exactly what it says:
Ovo pravilo čini točno ono što kaže

[Tue Jul 20 15:24:21 2004]
If the NET PROFIT THIS MONTH is a positive number, then the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH are calculated by applying the INVESTMENT RATIO to the NET PROFIT THIS MONTH as usual;
Ovo pravilo čini točno ono što kaže Ako je NETO ZARADA OVAJ MJESEC pozitivan broj, onda su FONDOVI RASPOLOŽIVI ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC su izračunati primjenjivanjem OMJERA ULAGANJA na NETO ZARADU OVAJ MJESEC kao i obično;

[Tue Jul 20 15:27:09 2004]
if the NET PROFIT THIS MONTH is zero or a negative number, then the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH are set to zero.
ako je NETO ZARADA OVAJ MJESEC nula ili negativna, tada su i FONDOVI RASPOLOŽIVI ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC na nuli.

[Tue Jul 20 15:28:35 2004]
Under these circumstances, the RETAINED EARNINGS THIS MONTH will act as an outflow to the RETURNS TO INVESTORS, rather than as an inflow
Pod ovim okolnostima, ZADRŽANI DOBITAK OVAJ MJESEC ponašat će se kao odljev POVRATA ULAGAČIMA U ULAGAČE, radije nego kao priljev

[Tue Jul 20 15:34:51 2004]
Flows that may act as inflows or outflows depending on the circumstances are known as billows (as opposed to uniflows;
Tokovi koji se mogu ponašati kao priljevi ili odljevi, ovisno o okolnostima, poznati su kao dvostruki tokovi (eng. biflows), za razliku od jednostrukih tokova (eng. uniflows; vidi str. 290);

[Tue Jul 20 15:34:51 2004]
see page 290) and are represented by a double-headed pipe-and-tap (Figure 13.19).
vide stranicu 290) i priakzani su dvosmjernom cijevi i slavinom (Slika 13.19).

[Tue Jul 20 15:40:44 2004]
The operation of a biflow is quite straightforward.
Djelovanje dvostrukih tokova je prilično izravno.

[Tue Jul 20 15:41:23 2004]
In each time period, the model calculates the RETAINED EARNINGS THIS PERIOD and if this is positive, the RETURNS "TO INVESTORS are increased;
U svakom vremenskom periodu, model izračunava ZADRŽANE DOBITKE OVOGA RAZDOBLJA i ako su pozitivni, POVRAT ULAGAČIMA se povećava;

[Tue Jul 20 15:41:23 2004]
if it is negative, the RETURNS TO INVESTORS are depleted
ako su negativni, POVRAT ULAGAČIMA se iscrpljuje

[Tue Jul 20 15:43:46 2004]
The control panel has also changed to incorporate all the new variables, and also to include a facility to view some of the key outputs directly (Figure 13.20)
Kontrolna ploča se također izmijenila da bi uključila sve nove varijable, ali i da bi uključila uvjete za izravno promatranje nekih ključnih outputa (Slika 13.20)

[Tue Jul 20 15:45:25 2004]
So what are the results?
Dakle, kakvi su rezultati?

[Tue Jul 20 15:45:25 2004]
Figure 13.21 on page 327 depicts some selected outputs for the settings as shown on the control panel, with two runs of the
21 na stranici 327 opisuje neke birane outpute za postavke kako je prikazano na kontrolnoj ploči, s dva pokretanja

[Tue Jul 20 16:01:13 2004]
Financial parameters
Financijski parametri

[Tue Jul 20 16:01:22 2004]
Gross margin
Bruto marža

[Tue Jul 20 16:01:30 2004]
Overheads
Režijski troškovi

[Tue Jul 20 16:01:30 2004]
Investment ratio
Omjer ulaganja

[Wed Jul 21 08:25:13 2004]
What policies would you invoke to optimize the business
Koje biste strategije primijenili za optimizaciju poslovanja

[Wed Jul 21 08:27:59 2004]
For a 20:80 split in favor of promotions, the SALES VOLUME THIS MONTH increases over the first quarter but then steadily falls away;
u korist promidžbe, KOLIČINA PRODANE ROBE OVAJ MJESEC povećava se tijekom prvog kvartala, ali zatim se nepokolebljivo spušta;

[Wed Jul 21 08:45:45 2004]
increasing the relative allocation to advertising to give a 40:60 split stabilizes the SALES VOLUME THIS MONTH at around 1,650 cars per month.
povećavanje relativne raspodjele oglašavanja za podjelu u omjeru 40:60 stabilizira KOLIČINU PRODANE ROBE OVAJ MJESEC na oko 1.650 automobila mjesečno.

[Wed Jul 21 08:57:04 2004]
In both cases, however, this figure bumps around
U oba slučaja, međutim, ova brojka dosta odskače

[Wed Jul 21 09:00:39 2004]
Sales volume this month
Količina prodane robe ovaj mjesec

[Wed Jul 21 09:05:36 2004]
largely because of the month-by-month variation in overhead (see page 323).
uvelike zbog mjesečne varijacije u režijskim troškovima trošku (vidi stranicu 323).

[Wed Jul 21 09:09:40 2004]
even more strongly toward advertising.
još više prema oglašavanju.

[Wed Jul 21 09:09:40 2004]
Figure 13.22 shows what happens with an 80:20 split in favor of advertising
22 pokazuje što se događa s omjerom 80:20 u korist oglašavanja

[Wed Jul 21 09:14:52 2004]
The SALES VOLUME THIS MONTH has gone up to a steady 1, 710 or so cars per month and we have removed that rather worrying wobble-if not decline-in the MARKET SHARE.
KOLIČINA PRODANE ROBE OVAJ MJESEC popela se na stabilnih 1, 710 automobila mjesečno i uklonili smo to prilično zabrinjavajuće kolebanje - ako ne i pad - u UDJELU TRŽIŠTA.

[Wed Jul 21 09:16:10 2004]
The RETAINED EARNINGS THIS MONTH, however, haven't gone up that much.
ZADRŽANI DOBITAK OVAJ MJESEC, međutim, nije značajnije porastao.

[Wed Jul 21 09:20:00 2004]
Also, the modeling assumption is rather cautious, in that we don't spend what we haven't got.
Također, pretpostavka modeliranja je prilično promišljena, u smislu da ne trošimo ono što nemamo.

[Wed Jul 21 09:20:00 2004]
The FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH are derived from the NET PROFIT THIS MONTH, SO if the profits are a bit down then so are the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH, and there is less money in total to allocate
FONDOVI RASPOLOŽIVI ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC izvedeni su iz NETO ZARADE OVAJ MJESEC, tako da ako se zarada malo smanjila, smanjili su se i FONDOVI RASPOLOŽIVI ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC, pa ima manje ukupnog novca za raspodjelu

[Wed Jul 21 09:24:01 2004]
The 80:20 split was an intelligent shot in the dark and it may be that it would be even more favorable to try 85:
20 bila je dobar slučajan pogodak i možda bi podjela u omjeru 85:15 ili čak 100:0 bila još povoljnija

[Wed Jul 21 09:27:36 2004]
15 or even 100:0.
0 bila još povoljnija.

[Wed Jul 21 09:34:28 2004]
Using the sliding levers on the control panel makes it very easy to try these out.
Uz korištenje pomičnih poluga na kontrolnoj ploči vrlo je lako iskušati te provjere.

[Wed Jul 21 09:37:36 2004]
But where?
Ali gdje?

[Wed Jul 21 09:38:35 2004]
The graph of the EFFECT OF ADVERTISING ON ATTRACTING NEW CUSTOMERS is one example (see page 318), as shown by the flattening out at levels of the ADVERTISING STOCK above about L4.5 million.
Graf UČINKA OGLAŠAVANJA NA PRIVLAČENJE NOVIH KLIJENATA je jedan primjer (vidi stranicu 318), kao što je prikazano poravnavanjem razina STOKA OGLAŠAVANJA iznad otprilike L 4.5 milijuna.

[Wed Jul 21 09:38:35 2004]
This is in contrast to the graph of the EFFECT OF PROMOTIONS ON ATTRACTING NEW CUSTOMERS (see page 319), which, after a plateau, rises
To je u suprotnosti s grafom UČINKA PROMIDŽBE NA PRIVLAČENJE NOVIH KLIJENATA (vidi stranicu 319), koji, nakon stagnacije, raste

[Wed Jul 21 09:46:35 2004]
However, there is another constraint, the market share limit, which acts independently of all the other variables.
Međutim, postoji još jedno ograničenje, granica udjela na tržištu, koja djeluje neovisno o svim drugim varijablama.

[Wed Jul 21 09:47:44 2004]
As the graph of the MARKET SATURATION EFFECT on page 308 shows, it is really tough to shift the MARKET SHARE through 11 percent and even harder to get beyond 11.5 percent.
Kao što pokazuje graf EFEKTA ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA na stranici 308, uistinu je teško pomaknuti UDIO NA TRŽIŠTU preko 11 % a još ga je teže pogurati dalje od 11.5 %.

[Wed Jul 21 09:47:44 2004]
In fact, the graph on page 329 shows that an 80:20 split pushes the MARKET SHARE to a stable 11.4 percent, quite close to the maximum possible
Zapravo, graf na stranici 329 pokazuje da podjela 8020: gura UDIO NA TRŽIŠTU na stabilnih 11.4 %, što je prilično blizu mogućem maksimumu

[Wed Jul 21 09:53:34 2004]
So there are two, independent constraints driving the diminishing returns:
Tako da postoje dva, neovisna ograničenja koja potiču smanjenje zarade:

[Wed Jul 21 09:53:35 2004]
the effect of advertising, which plateaus at ADVERTISING STOCKS above about L4.5 million, and the MARKET SATURATION EFFECT, which makes it very hard to go beyond 11.5 percent MARKET SHARE
efekt oglašavanja, koji stagnira u STOKOVIMA OGLAŠAVANJA iznad otprilike L4.5 milijuna, i EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA, koji znatno otežava prelazak preko 11.5 % UDJELA NA TRŽIŠTU

[Wed Jul 21 10:00:16 2004]
But which constraint bites first?
Ali koje ograničenje djeluje prvo?

[Wed Jul 21 10:00:16 2004]
If the advertising constraint comes into effect first we would expect that the MARKET SHARE would plateau, but at a level
Ako ograničenje oglašavanja prvo počinje djelovati očekivali bismo da će UDIO NA TRŽIŠTU stagnirati, ali na razini

[Wed Jul 21 10:02:30 2004]
However, if the market share constraint bites first, then the MARKET SHARE will rise to a level around 11.5 percent and not budge From there, however much is spent on advertising and promotions
Međutim, ako ograničenje udjela na tržištu prvo počne djelovati, tada će se UDIO NA TRŽIŠTU uzdići na razinu od oko 11.5 % i neće se više micati, koliko god se bude trošilo na oglašavanje i promidžbu

[Wed Jul 21 10:03:36 2004]
shows that the MARKET SHARE is limiting at around 11.4 percent, very close to the market share constraint
pokazuje da je UDIO NA TRŽIŠTU ograničen na oko 11.4 %, što je vrlo blizu ograničenju udjela na tržištu

[Wed Jul 21 10:04:07 2004]
Sales volume this month
Količina prodane robe ovaj mjesec

[Wed Jul 21 10:04:39 2004]
Investment allocation, advertising:
Raspodjela ulaganja, oglašavanje:

[Wed Jul 21 10:04:39 2004]
promotions
promidžba

[Wed Jul 21 10:10:59 2004]
If it is, then this has a significant implication:
Ako je tako, to onda ima značajnu implikaciju:

[Wed Jul 21 10:10:59 2004]
Maybe we are spending too much on advertising and promotions, throwing money away on campaigns that just can't break through the market share constraint
Možda trošimo previše na oglašavanje i promidžbu, bacajući novac na kampanje koje se jednostavno ne mogu probiti kroz ograničenje udjela na tržištu

[Wed Jul 21 10:36:31 2004]
We can test this in the model.
Možemo to testirati na modelu.

[Wed Jul 21 10:43:38 2004]
If we reduce the INVESTMENT RATIO, less money is put into the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH, but this may not matter too much.
Ako smanjimo OMJER ULAGANJA, manje novca odlazi u FONDOVE RASPOLOŽIVE ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC, ali to ne mora imati veliku važnost.

[Wed Jul 21 10:43:38 2004]
What does matter is that any money not earmarked for investment increases the RETAINED EARNINGS THIS MONTH, and hence the RETURNS TO INVESTORS
Ono što ima važnost je da bilo koji novac koji nije namijenjen za ulaganje povećava ZADRŽANI DOBITAK OVAJ MJESEC, a time i POVRAT ULAGAČIMA

[Wed Jul 21 10:52:03 2004]
This run of the model shows a slightly lower SALES VOLUME THIS MONTH and MARKET SHARE as compared to the results of the model with the INVESTMENT RATIO set at 75 percent, as we would expect since there is significantly less money being invested.
Ovo vođenje modela pokazuje nešto nižu KOLIČINU PRODANE ROBE OVAJ MJESEC i niži UDIO NA TRŽIŠTU u odnosu na rezultate modela s OMJEROM ULAGANJA postavljenim na 75 %, kao što bismo i očekivali, budući da je znatno manje novca uloženo.

[Wed Jul 21 10:54:49 2004]
Nevertheless the reduction is small.
Unatoč tome, reduciranje je neznatno.

[Wed Jul 21 10:56:16 2004]
When the INVESTMENT RATIO was 75 percent a large sum of money was being thrown away each month, vainly trying to fuel the reinforcing loop of the growth engine with advertising and promotions, when the balancing loop of market saturation was pushing back harder.
Kada je OMJER ULAGANJA bio 75 % velik iznos novca se bacao svaki mjesec, uzalud pokušavajući stimulirati petlju pojačavanja stroja rasta pomoću oglašavanja i promidžbe, kada je ravnotežna petlja zasićenosti tržišta snažnije potiskivala prema natrag.

[Wed Jul 21 10:56:54 2004]
Spending much less money has almost no measurable impact on sales, but look what it does to the RETAINED EARNINGS THIS MONTH!
Trošenje mnogo manjeg iznosa novca gotovo da i nema mjerljiv utjecaj na prodaju, ali pogledajte što čini ZADRŽANOM DOBITKU OVAJ MJESEC!

[Wed Jul 21 10:57:58 2004]
They have doubled every month.
Zadržani dobici su se svaki mjesec udvostručavali.

[Wed Jul 21 11:03:40 2004]
As we can see, in this much more realistic case the issue was not really about the allocation of funds between advertising and promotions-it was about being wise in deciding how much to spend in the first place
Kao mi možemo vidjeti, u ovom mnogo realističnijem slučaju nije se zapravo radilo o raspodjeli fondova između oglašavanja i promidžbe - rasilo se prije svega o mudrosti odlučivanja koliko treba potrošiti

[Wed Jul 21 11:06:32 2004]
But when the reinforcing loop is being constrained, this can be a very exhausting-and impoverishing-thing to do
Ali kada petlja pojačavanja postane ograničena, to može biti vrlo iscrpljujuća - i osiromašujuća - aktivnost

[Wed Jul 21 11:07:07 2004]
Sales volume this month
Količina prodane robe ovaj mjesec

[Fri Jul 23 11:30:10 2004]
Recipe(tried):
Recipetried ):

[Fri Jul 23 11:30:13 2004]
Recipe(tried):
Recipetried ):

[Fri Jul 23 11:30:14 2004]
Under the Clock at Fields Mushroom Soup.
Pod Satom u Poljima Juhi Od gljiva.

[Fri Jul 23 11:30:19 2004]
To:
Na:

[Fri Jul 23 11:30:19 2004]
Daily Recipe Swap
Svakodnevno Recept Zamjena