NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Jul 16 11:18:24 2004]
Being more cautious and setting AT = 2 weeks would entail an initial net inflow of 20 units / week, and an even more aggressive firm might set AT = 0.5 weeks, leading to an initial net inflow of inventory of 80 units / week.
Uz još veći oprez, i namještajući AT na 2 tjedna zadržao bi se početni neto priljev od 20 jedinica tjedno, a još agresivnija tvrtka bi mogla postaviti AT na 1/2 tjedna, što bi dovelo do početnog neto priljeva robnog fonda od 80 jedinica tjedno.

[Fri Jul 16 11:18:41 2004]
Of course, these corrective actions cause the inventory shortfall to diminish, reducing the net inflow over time until the discrepancy is eliminated.
Naravno, ovakvi korektivni postupci uzrokuju smanjivanje manjka robnog fonda, smanjujući i neto priljev tijekom vremena sve dok nepodudarnost nestane.

[Fri Jul 16 11:19:22 2004]
The discrepancy can be negative, as when there is excess inventory;
Nepodudarnost može biti negativna, kao kada postoji višak robnog fonda;

[Fri Jul 16 11:19:22 2004]
in this case the net inflow is negative and the state of the system falls
u tom slučaju je neto priljev negativan i stanje sistema pada

[Mon Jul 19 08:31:02 2004]
Chapter 12 described the key features of system dynamics modeling.
Poglavlje 12 opisuje ključne karakteristike modeliranja sistemske dinamike.

[Mon Jul 19 08:31:02 2004]
The purpose of this chapter is to show how this can be applied to modeling your busi
Svrha ovog poglavlja je prikazati kako se to može primijeniti za modeliranje vašeg poslovanja

[Mon Jul 19 08:38:15 2004]
Clearly, your business might well be very different from that being run by another reader, so I can't present a model of your own business specifically.
Jasno, vaša poslovna snaga će se bitno razlikovati od one kojom upravlja drugi čitatelj, tako da ne mogu posebno predstaviti model vašeg vlastitog poslovanja.

[Mon Jul 19 08:41:14 2004]
What I can do, however, is to draw on the material in Chapter 8, in which we examined business growth as limited by real-world constraints such as market saturation, and show how this can be used as a framework for a generic system dynamics model.
Ono što mogu učiniti, međutim, je crpsti materijal iz Poglavlja 8, u kojemu smo promatrali poslovni rast ograničen stvarnim svjetskim ograničenja kao što je zasićenost tržišta, te pokazati kako se to može upotrijebiti kao okvir za generički model sistemske dinamike.

[Mon Jul 19 08:41:14 2004]
Although the specifics may not correspond to your business precisely, I am sure that most of the general themes will
Iako pojedinosti možda neće točno odgovarati vašem poslovanju, siguran sam da većina općenitih tema hoće

[Mon Jul 19 08:42:04 2004]
This exercise has many possible valid answers;
Ova vježba ima mnoge moguće valjane odgovore;

[Mon Jul 19 09:07:44 2004]
we all have different mental models.
svi mi imamo različite mentalne modele.

[Mon Jul 19 09:08:33 2004]
Also, the language used and the additional variables required in the plumbing diagram will vary according to the specifics of the business context;
Također, upotrijebljeni jezik i dodatne varijable potrebne za vodovodni dijagram varirat će u skladu s pojedinostima poslovnog konteksta;

[Mon Jul 19 09:09:05 2004]
a service business will be different from a manufacturer or a retailer.
servisno poslovanje će se razlikovati od proizvođača ili trgovca na malo.

[Mon Jul 19 09:09:35 2004]
So if your response is different from mine, no matter.
Tako da ako se vaš odgovor razlikuje od mojega, to nije važno.

[Mon Jul 19 09:09:35 2004]
More important than the specifics of any individual case is the clarity of the thinking
Važnija od pojedinosti bilo kojeg pojedinačnog slučaja je jasnoća razmišljanja

[Mon Jul 19 09:11:47 2004]
To put my response into context, the business I have in mind is a motor dealer in a provincial town.
Da stavim svoj odgovor u kontekst, poslovanje koje sam zamislio je prodavaonica motora u provincijskom gradu.

[Mon Jul 19 09:11:47 2004]
The dealer has a franchise for a particular marque
Trgovac ima dozvolu za određenu marku motora

[Mon Jul 19 09:17:27 2004]
and is seeking to expand his business.
i želi proširiti svoje poslovanje.

[Mon Jul 19 09:19:55 2004]
The engine of growth results from selling cars to new customers and also existing customers who are trading in their old models.
Plan rasta proizlazi iz prodaje automobila novim korisnicima ali i postojećim korisnicima koji zamjenjuju svoje stare modele.

[Mon Jul 19 09:19:55 2004]
This SATISFIED CUSTOMER BASE generates the SALES REVENUE and PROFITS to provide the FUNDS FOR INVESTMENT, funds that are used for a variety of marketing activities designed to attract new customers and keep existing customers loyal to the marque
Ova BAZA ZADOVOLJNIH KUPACA generira PRIHOD OD PRODAJE i ZARADU da bi se omogućili FONDOVI ZA ULAGANJE, fondovi koji su korišten za razne tržišne aktivnosti namijenjene za privlačenje novih korisnika i da zadrže postojeće korisnike vjerne toj marci motora

[Mon Jul 19 09:24:37 2004]
As we all know the car market is highly competitive and, even though the marque is backed by a major manufacturer, it is not easy to increase local MARKET SHARE.
Kao što svi znamo, automobilsko tržište je krajnje konkurentno pa, iako marku podržava vodeći proizvođač, nije lako povećati lokalni UDIO NA TRŽIŠTU.

[Mon Jul 19 09:27:22 2004]
Currently the SATISFIED CUSTOMER BASE, customers who have purchased a car from the dealership over the past five years, comprises 22,000 people and the business is currently selling around 1,540 vehicles a month, at an average price of L10,000 per car, in a local market of total volume 15,000 car sales a month.
Trenutno BAZA ZADOVOLJNIH KUPACA, korisnika koji su kupili automobil od zastupstva tijekom proteklih pet godina, obuhvaća 22.000 ljudi, a tvrtka trenutno prodaje oko 1.540 vozila mjesečno po prosječnoj cijeni od Ł 10.000 po automobilu, na lokalnom tržištu ukupnog obujma 15.000 prodanih automobila mjesečno.

[Mon Jul 19 09:27:49 2004]
overleaf is my plumbing diagram
na poleđini je moj vodovodni dijagram

[Mon Jul 19 09:33:08 2004]
Total market size
Ukupna veličina tržišta

[Mon Jul 19 09:33:18 2004]
Market share
Udio na tržištu

[Mon Jul 19 09:33:20 2004]
Satisfied customer base
Baza zadovoljnih kupaca

[Mon Jul 19 09:33:22 2004]
Funds for investment
Fondovi za ulaganje

[Mon Jul 19 09:33:29 2004]
Sales revenue
Prihod od prodaje

[Mon Jul 19 09:33:41 2004]
Profits
Zarada

[Mon Jul 19 09:33:41 2004]
Returns to investors
Povrat ulagačima

[Mon Jul 19 09:41:40 2004]
New customers this month
Novi korisnici ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:41:46 2004]
Satisfied customer base
Baza zadovoljnih kupaca

[Mon Jul 19 09:42:06 2004]
Lost customers this month
Izgubljeni korisnici ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:42:10 2004]
Market saturation effect
Efekt zasićenosti tržišta

[Mon Jul 19 09:42:30 2004]
Market share
Udio na tržištu

[Mon Jul 19 09:42:51 2004]
Total monthly market size
Ukupna mjesečna veličina tržišta

[Mon Jul 19 09:43:04 2004]
Funds available for investment this month
Fondovi raspoloživi za ulaganje ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:43:14 2004]
Net profit this month
Neto zarada ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:43:40 2004]
Investment ratio
Omjer ulaganja

[Mon Jul 19 09:43:51 2004]
Retained earnings this month
Zadržana dobit ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:43:59 2004]
Returns to investors
Povrat ulagačima

[Mon Jul 19 09:44:09 2004]
Overall margin
Ukupna marža

[Mon Jul 19 09:44:16 2004]
Average car price
Prosječna cijena automobila

[Mon Jul 19 09:44:41 2004]
Sales revenue this month
Prihod od prodaje ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:44:44 2004]
Percentage of the customer base who make a purchase this month
Postotak baze kupaca koji su izvršili kupovinu ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:45:26 2004]
Sales volume this month
Količina prodane robe ovaj mjesec

[Mon Jul 19 09:45:26 2004]
Customer loss rate
Stopa gubitka kupaca

[Mon Jul 19 09:48:57 2004]
As compared to the causal loop diagram this shows all the expected features.
U usporedbi s dijagramom uzročne petlje, ovdje su prikazane sve očekivane značajke.

[Mon Jul 19 09:50:17 2004]
The plumbing diagram, however, incorporates a number of additional variables to specify exactly how all the relationships work and the language is much more precise
Cjevovodni dijagram, međutim, sadrži i nekoliko dodatnih varijabli specificirati za točan prikaz načina na koji svi odnosi funkcioniraju, a i jezik je puno precizniji

[Mon Jul 19 09:51:45 2004]
In addition, this plumbing diagram introduces a new feature.
Povrh toga, ovaj cjevovodni dijagram uvedi novo obilježje.

[Mon Jul 19 09:51:45 2004]
As you can see, some of the symbols contain imbedded representations
Kao što možete vidjeti, neki simboli uključuju ugrađene prikaze

[Mon Jul 19 09:57:37 2004]
a sliding lever
pomična poluga

[Mon Jul 19 09:57:59 2004]
a graph
grafički prikaz

[Mon Jul 19 09:59:15 2004]
indicating that 'the corresponding variables appear in the appropriate form on the control panel shown in Figure 13.3
koji ukazuju da se 'odgovarajuće varijable pojavljuju u odgovarajućem obliku na kontrolnoj ploči prikazanoj na Slici 13.3

[Mon Jul 19 10:06:50 2004]
There is also another item, which is neither a stock nor a dangle and is shown as a graph
Postoji također druga stavka, koja nije niti stok niti popratni element, a prikazana je kao graf

[Mon Jul 19 10:08:24 2004]
In addition, this plumbing diagram introduces a new feature.
Povrh toga, ovaj cjevovodni dijagram uvodi novo obilježje.

[Mon Jul 19 10:08:24 2004]
As you can see, some of the symbols contain imbedded representations
Kao što možete vidjeti, neki simboli uključuju ugrađene prikaze

[Mon Jul 19 10:12:01 2004]
I have termed this the MARKET SATURATION EFFECT, of which more shortly
Nazvao sam to EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA, o kojemu ćemo uskoro opširnije govoriti

[Mon Jul 19 10:14:28 2004]
I chose to represent the SATISFIED CUSTOMER BASE as a stock since the way in which this builds over time is central to the growth of any business.
Odlučio sam prikazati BAZU ZADOVOLJNIH KUPACA kao stok, budući da je način na koji se ona tijekom vremena izgrađuje ključan za porast bilo kojeg poslovanja.

[Mon Jul 19 10:15:05 2004]
This stock is associated with two flows, NEW CUSTOMERS THIS MONTH as an inflow and LOST CUSTOMERS THIS MONTH as an outflow.
Ova stok je povezan s dva toka, NOVI KORISNICI OVAJ MJESEC kao priljev i IZGUBLJENI KORISNICI OVAJ MJESEC kao odljev.

[Mon Jul 19 10:16:13 2004]
I am using the month as the length of the time period for simulation.
Ja koristim mjesec kao vremensko razdoblje za simulaciju.

[Mon Jul 19 10:16:45 2004]
This of course is something of an approximation, since not all calendar months are of equal length, but that should not make a material difference:
Ovo je, naravno, uglavnom približna vrijednost, budući da nisu svi kalendarski mjeseci su jednakog trajanja, ali to ne bi trebalo činiti bitnu razliku:

[Mon Jul 19 10:16:45 2004]
I could easily use four-weekly periods if I wished
Da sam želio, mogao sam lako upotrijebiti razdoblje od četiri tjedna

[Mon Jul 19 10:23:21 2004]
The model operates by "time slice simulation," in which time is sliced into equal periods, in this case months.
Model funkcionira pomoću "simulacije vremenskih isječaka", u kojoj je vrijeme isječeno na jednaka razdoblja, u ovom slučaju na mjesece.

[Mon Jul 19 10:23:21 2004]
At the start of any month the SATISFIED CUSTOMER BASE has a particular value, an opening balance, and the first
Na početku bilo kojeg mjeseca BAZA ZADOVOLJNIH KUPACA ima određenu vrijednost, uvodnu ravnotežu, i prva

[Mon Jul 19 11:03:01 2004]
calculation is that of the SALES VOLUME THIS MONTH, computed by multiplying the current value of the opening balance of the SATISFIED CUSTOMER BASE by a quantity that I have termed the PERCENTAGE OF THE CUSTOMER BASE WHO MAKE A PURCHASE THIS MONTH.
izračun je onaj KOLIČINE PRODANE ROBE OVOG MJESECA, koji se dobije množenjem sadašnje vrijednosti uvodne ravnoteže BAZE ZADOVOLJNIH KUPACA količinom koju sam nazvao POSTOTAK KUPACA IZ BAZE KORISNIKA KOJI SU IZVRŠILI KUPOVINU OVAJ MJESEC.

[Mon Jul 19 11:04:55 2004]
The total monthly sales volume may therefore be expressed in terms of the PERCENTAGE OF THE CUSTOMER BASE WHO MAKE A PURCHASE THIS MONTH, this percentage being based on historical data and experience and incorporating both categories of purchase
Ukupna mjesečna količina prodane robe stoga se može izraziti u smislu POSTOTKA KUPACA IZ BAZE KUPACA KOJI SU IZVRŠILI KUPOVINU OVAJ MJESEC, s time da je taj postotak temeljen na povijesnim podacima i iskustvu, te sjedinjavanjem dviju kategorija kupovine

[Mon Jul 19 11:20:24 2004]
The SALES VOLUME THIS MONTH multiplied by the AVERAGE CAR PRICE gives the SALES REVENUE THIS MONTH, and if this is then multiplied by the OVERALL MARGIN, it determines the NET PROFIT THIS MONTH.
KOLIČINA PRODANE ROBE OVAJ MJESEC pomnožen s PROSJEČNOM CIJENOM AUTOMOBILA CIJENA daje PRIHOD OD PRODAJE OVAJ MJESEC, te ako se taj iznos zatim pomnoži s UKUPNOM MARŽOM, odredit će se NETO ZARADA OVAJ MJESEC.

[Mon Jul 19 11:28:49 2004]
This is quite conservative and represents a business model in which there is an underlying budget, intended to be financed from the normal monthly cash flow and managed in conjunction with a monthly review, allowing for adjustments up or down as circumstances permit
Ovaj pristup je prilično konzervativan i predstavlja poslovni model u kojem postoji temeljni proračun, namijenjen financiranju iz normalnog mjesečnog protoka novca i vođenju zajedno sa mjesečnom revizijom, dopuštajući usklađivanja kako okolnosti dopuštaju

[Mon Jul 19 11:32:01 2004]
Another assumption is that any NET PROFIT THIS MONTH that is not earmarked for the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH become RETAINED EARNINGS THIS MONTH and, as each month goes by, these sums accumulate into the stock of RETURNS TO INVESTORS.
Druga pretpostavka je da svaka NETO ZARADA OVAJ MJESEC koja nije namijenjena FONDOVIMA RASPOLOŽIVIMA ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC postane ZADRŽANI DOBITAK OVAJ MJESEC i da se, kako mjeseci prolaze, ovi iznosi akumuliraju u stok POVRATA ULAGAČIMA.

[Mon Jul 19 11:32:30 2004]
I have kept this as a stock with only a single inflow;
Ja sam to vodio kao stok sa samo jednim priljevom;

[Mon Jul 19 11:32:30 2004]
I could have introduced an outflow, such as dividends or drawings
mogao sam uvesti i odljev, kao što su dividende ili novčani izvaci

[Mon Jul 19 11:34:02 2004]
In a car retailing business, many of the major marketing campaigns are organized by the manufacturer.
U automobilskom maloprodajnom poslovanju, mnoge velike tržišne kampanje su organiziran od strane proizvođača.

[Mon Jul 19 11:34:02 2004]
Individual dealerships can stimulate the market by local advertising, mailshots, and the like, and so the FUNDS AVAILABLE
Pojedinačna zastupstva mogu stimulirati tržište putem lokalnog oglašavanja, letaka, i slično, pa tako FONDOVI RASPOLOŽIVI

[Mon Jul 19 11:39:43 2004]
FOR INVESTMENT THIS MONTH are spent on activities of this sort.
ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC bivaju potrošeni za aktivnosti ove vrste.

[Mon Jul 19 11:41:08 2004]
Let's suppose that the dealer's experience is that one new customer is attracted, on average, for every L1,250 spent.
Pretpostavimo da iskustvo trgovca govori da novi korisnik biva privučen, u prosjeku, na svakih potrošenih L 1.250.

[Mon Jul 19 11:41:08 2004]
This suggests a relationship of the form
To sugerira odnos sljedećeg oblika

[Mon Jul 19 11:45:11 2004]
This relationship, however, implies that one new customer is acquired for every L1,250 spent, no matter how many customers there already are.
Ovaj odnos, međutim, ukazuje da jedan novi korisnik biva pribavljen za svakih potrošenih Ł 1.250, bez obzira koliko korisnika već postoji.

[Mon Jul 19 11:46:05 2004]
That is what the balancing loop in the causal loop diagram is all about
To je čitav smisao ravnotežne petlje u dijagramu uzročne petlje

[Mon Jul 19 11:48:10 2004]
This is captured by the variable that I have chosen to call the MARKET SATURATION EFFECT.
To obuhvaćeno varijablom koju sam odlučio nazvati EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA.

[Mon Jul 19 11:48:53 2004]
The idea that I want to represent here is that, as the MARKET SHARE increases, the number of NEW CUSTOMERS THIS MONTH decreases.
Ideja koju ovdje želim predstaviti je da se s povećanjem UDJELA NA TRŽIŠTU smanjuje broj NOVIH KORISNIKA OVAJ MJESEC.

[Mon Jul 19 11:50:31 2004]
This is an archetypal fuzzy variable, something that I know exists but just don't know how to measure.
To je arhetipska neodređena varijabla, nešto za što znam da postoji ali ne znam kako bih to izmjerio.

[Mon Jul 19 11:51:24 2004]
As we have seen (see, for example, pages 65 and 225), systems thinking positively encourages the representation of such realities and system dynamics makes them very easy to handle.
Kao što smo vidjeli (promotrimo, na primjer, stranice 65 i 225), sistemsko razmišljanje pozitivno potiče prikaz takvih stvarnosti, a sistemska dinamika ih čini vrlo jednostavnima za korištenje.

[Mon Jul 19 11:51:24 2004]
What we are looking for is some kind of number that depends on the MARKET SHARE and is big when the MARKET SHARE is relatively low, and small when the MARKET SHARE is relatively high
Ono što tražimo je neka vrsta broja koji ovisi o UDJELU NA TRŽIŠTU i koji je velik kada je UDIO NA TRŽIŠTU je relativno nizak, a malen kada je UDIO NA TRŽIŠTU je relativno visok

[Mon Jul 19 11:53:19 2004]
How about something like Figure 13.4 overleaf?
Što reći za Sliku 13.4 na sljedećoj stranici?

[Mon Jul 19 12:14:04 2004]
This graph shows how the MARKET SATURATION EFFECT changes with MARKET SHARE.
Taj graf prikazuje kako se EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA mijenja s UDJELOM NA TRŽIŠTU.

[Mon Jul 19 12:52:44 2004]
If we define the number of new customers this month as:
Ako definiramo broj novih kupaca ovoga mjeseca kao:

[Mon Jul 19 14:05:21 2004]
The action of the MARKET SATURATION EFFECT is therefore to slow down the rate of new customer acquisition as the MARKET SHARE approaches 12 percent.
Cilj djelovanja EFEKTA ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA je stoga usporiti tempo pribavljanje novih korisnika kada se UDIO NA TRŽIŠTU približava iznosu od 12 %.

[Mon Jul 19 14:05:21 2004]
This, of course, is the effect of the balancing loop shown in the causal loop diagram
To je, naravno, efekt ravnotežne petlje prikazan u dijagramu uzročne petlje

[Mon Jul 19 14:10:28 2004]
This corresponds to one complete cycle of the model's operation, representing one "slice" of time, in this case one month.
To odgovara jednom potpunom ciklusu djelovanja modela, predstavljajući jedno " dio "vremena, u ovom slučaju jedan mjesec.

[Mon Jul 19 14:10:28 2004]
The last calculation is therefore that of the month-end closing balance of the satisfied customer base
Posljednji izračun je stoga izračun zaključnog salda na kraju mjeseca u bazi zadovoljenih kupaca

[Mon Jul 19 14:12:47 2004]
in which the outflow, the number of LOST CUSTOMERS THIS MONTH, recognizes that all businesses suffer this loss, calculated in this case as
u kojoj odljev, broj IZGUBLJENIH KUPACA OVAJ MJESEC, otkriva da sva poslovanja trpe ovaj gubitak, izračunat u ovom slučaju kao

[Mon Jul 19 14:22:23 2004]
The closing balance of the SATISFIED CUSTOMER BASE at the end of this time period becomes the opening balance at the start of the next, and the cycle begins afresh.
Zaključni saldo BAZE ZADOVOLJENIH KUPACA na kraju ovog vremenskog perioda postaje početni saldo na početku sljedećeg perioda, i ciklus započinje iznova.

[Mon Jul 19 14:23:30 2004]
As a consequence, the net number of NEW CUSTOMERS THIS MONTH, as attracted by the marketing campaign financed by the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH, less the number of LOST CUSTOMERS THIS MONTH, is incorporated into the SATISFIED CUSTOMER BASE to be used in the following month as the basis for the calculation of the next month's sales volumes, sale revenues, and profits.
Kao posljedica toga, neto broj NOVIH KORISNIKA OVAJ MJESEC, privučenih tržišnom kampanjom financiranom iz FONDOVA RASPOLOŽIVIH ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC, minus broj IZGUBLJENIH KUPACA OVAJ MJESEC, upisan je u BAZU ZADOVOLJENIH KUPACA na korištenje u sljedećem mjesecu kao osnova za izračunavanje' količine prodane robe u sljedećem mjesecu, prihoda od prodaje sljedeći mjesec, i zarade sljedeći mjesec.

[Mon Jul 19 14:23:30 2004]
This month's marketing campaign therefore fuels next month's sales revenue and the engine of business growth spins away
Ovomjesečna tržišna kampanja stoga potiče' prihod od prodaje u sljedećem mjesecu, a stroj poslovnog rasta se vrti dalje

[Mon Jul 19 14:27:22 2004]
Some results of running this model over two years are shown in Figure 13.5
Neki rezultati korištenja ovog modela tijekom dvije godine prikazani su na Slici 13.5

[Mon Jul 19 14:29:14 2004]
The MARKET SHARE stabilizes at around 11.4 percent;
UDIO NA TRŽIŠTU stabilizira se na oko 11.4 %;

[Mon Jul 19 14:30:21 2004]
to grow beyond this level is just not possible due to the very large sums required to "buy" incremental customers.
rast iznad ove razine jednostavno nije moguć zbog vrlo visokih iznosa potrebnih za "kupnju" inkrementalnih korisnika.

[Mon Jul 19 14:30:21 2004]
The business overall, however, is sensibly profitable, generating a steady return of about L5,000,000 over each of the two years of the simulation (Figure 13.6)
Sveukupno poslovanje je, međutim, osjetljivo profitabilno, stvarajući postojan povrat od ulaganja od oko L5,000,000 tijekom dviju godina simulacije (Slika 13.6)

[Mon Jul 19 14:30:54 2004]
Fuzzy variables
Neodređene varijable

[Mon Jul 19 14:33:20 2004]
A central feature of this model - and a feature distinguishing system dynamics models from, say, spreadsheets-is the incorporation of the MARKET SATURATION EFFECT.
Središnje obilježje ovog modela - i obilježje koje dijeli model sistemske dinamike od, recimo, proračunskih tablica - je uključivanje EFEKTA ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA.

[Mon Jul 19 14:34:46 2004]
This concept is familiar, but how many of our businesses measure it, or manage it?
Ova koncepcija je poznata, ali koliko naših poslovanja ju mjeri, ili njome upravlja?

[Mon Jul 19 14:35:49 2004]
We all know that it is there, but few of our management information systems report on it.
Svi mi znamo da ona postoji, ali mali broj naših menadžerskih informatičkih sustava o njoj izvještava.

[Mon Jul 19 14:35:49 2004]
Given the importance of this concept-and many others like it-this is most perplexing
S obzirom na važnost ove koncepcije - i mnogih drugih poput nje - to je veoma komplicirano

[Mon Jul 19 14:38:47 2004]
but lots of the things that we do in business are difficult
ali mnoge stvari koje činimo u poslovanju su teške

[Mon Jul 19 14:47:56 2004]
Despite the measurement problem, all of us, every day, take any number of decisions based on our personal assessments of such fuzzy variables.
Unatoč poteškoći u mjerenju, svi mi, svaki dan, donosimo nekakav broj odluka temeljenih na našim osobnim procjenama takvih neodređenih varijabla.

[Mon Jul 19 14:49:10 2004]
Where system dynamics can add real value is to make these fuzzy variables explicit, without the need for huge data-collection exercises or commissioning an extensive econometric study.
Tamo gdje sistemska dinamika može dodati stvarnu vrijednost koja bi učinila na izradu ove neodređene varijable eksplicitnima, bez potrebe za prikupljanjem golemog broja podataka ili naručivanjem opsežne ekonometričke studije.

[Mon Jul 19 14:49:48 2004]
All you need to do is draw some graphs of the ways in which you believe the world behaves.
Sve što trebate je nacrtati nekoliko grafova koji prikazuju načine na koje mislite da se ponaša svijet.

[Mon Jul 19 14:50:49 2004]
Nevertheless, these graphs exist otherwise we wouldn't be able to take any decisions at all.
Pa ipak, ovi grafovi postoje, inače ne bismo bili u stanju donositi bilo kakve odluke.

[Mon Jul 19 14:50:49 2004]
We all have our mental models
Svi mi imamo svoje mentalne modele

[Mon Jul 19 14:52:54 2004]
To capture a fuzzy variable, the first step is to define the two axes of the graph.
Da bismo obuhvatili neodređenu varijablu, prvi korak je definirati dvije osi na grafu.

[Mon Jul 19 14:53:39 2004]
So the horizontal axis is easy, MARKET SHARE.
Tako je vodoravna os jednostavna, UDIO NA TRŽIŠTU.

[Mon Jul 19 14:54:37 2004]
The vertical axis is more of a problem, because it is not obvious what it might be.
Okomita os predstavlja veći problem, jer nije očit što bi ona mogla biti.

[Mon Jul 19 14:54:37 2004]
So invent it-call it the MARKET SATURATION EFFECT and define it to be on a scale from zero to one
Dakle, izmislite ju - nazovite ju EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA i definirajte ju na ljestvici od nule do jedan

[Mon Jul 19 14:55:54 2004]
What is the range of MARKET SHARE over which this effect has impact?
Koliki je raspon UDJELA NA TRŽIŠTU preko kojeg ovaj efekt ima učinak?

[Mon Jul 19 14:56:14 2004]
This sets up the structure of the graph in Figure 13.7
Ovo uspostavlja strukturu grafa na Slici 13.7

[Mon Jul 19 14:57:21 2004]
The third step is to draw the shape of the graph that you believe is true:
Treći korak je nacrtati oblik grafa za koji vjerujete da je točan:

[Mon Jul 19 14:57:29 2004]
How quickly does the graph dip down?
Kako brzo se graf spušta?

[Mon Jul 19 14:57:57 2004]
Does it drop to zero?
Pada li na nulu?

[Mon Jul 19 15:02:27 2004]
If so, at what point?
Ako da, u kojoj točki?

[Mon Jul 19 15:02:27 2004]
Different people will have different views and both of the shapes in
Različiti ljudi će imati različite poglede, a oba oblika u

[Mon Jul 19 15:07:31 2004]
Which of the three graphs is "right"?
Koji je od tri grafa " ispravan "?

[Mon Jul 19 15:07:42 2004]
It all depends on your mental models.
Sve ovisi o vašim mentalnim modelima.

[Mon Jul 19 15:08:29 2004]
In this case different mental models make a real difference:
U ovom slučaju različiti mentalni modeli čine stvarnu razliku:

[Mon Jul 19 15:08:29 2004]
Figure 13.10 (page 314) shows the behavior of the SALES VOLUME THIS MONTH for each of the three MARKET SATURATION EFFECT graphs
10 (stranica 314) pokazuje ponašanje KOLIČINE PRODANE ROBE OVAJ MJESEC za svaki od tri grafa UČINKA ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA

[Mon Jul 19 15:11:16 2004]
By allowing you to draw your graph on the screen, capturing your own personal mental model, a system dynamics model makes it extremely easy to explore the consequences of your beliefs and compare your views with those of your colleagues.
Dopuštajući vam da nacrtate svoj graf na ekranu, obuhvaćajući vaš vlastiti osobni mentalni model, model sistemske dinamike krajnje olakšava istraživanje posljedice vaših uvjerenja i uspoređivanje vaših stavova sa stavovima vaših kolega.

[Mon Jul 19 15:12:06 2004]
Perhaps the difference in views has very little impact;
Možda razlika u pogledima ima vrlo mali utjecaj;

[Mon Jul 19 15:15:59 2004]
perhaps it has a major impact-the system dynamics model can surely help.
možda ima važan utjecaj - model sistemske dinamike svakako može pomoći.

[Mon Jul 19 15:17:31 2004]
If the differences in view are material, then you can discuss why you see the world one way and someone else sees it a different way, and this may become an incentive to find out just what the data actually is.
Ako su razlike u stavu značajne, tada možete diskutirati o tome zašto vi vidite svijet na jedan način dok ga netko drugi vidi na drugi način, pa to može postati poticaj da otkrijete što ti podaci zapravo jesu.

[Mon Jul 19 15:17:31 2004]
Good systems thinking diagrams and system dynamics models can be a powerful spur to measure the things that are truly important, rather than the things that can be easily measured
Dobri dijagrami sistemskog razmišljanja i modeli sistemske dinamike biti snažan poticaj za mjerenje stvari koje su zaista važne, radije nego stvari koje se lako mogu izmjeriti

[Mon Jul 19 15:20:20 2004]
A second feature of this example was the almost cavalier disregard of the precise principles of accounting.
Drugo obilježje ovog primjera je gotovo kavalirsko podcjenjivanje preciznih načela računovodstva.

[Mon Jul 19 15:20:45 2004]
I have used monthly time periods, which contain different numbers of days;
Ja sam koristio mjesečne vremenske periode, koji sadrže različit broj dana;

[Mon Jul 19 15:21:13 2004]
I have aggregated all costs into a single overall margin;
sakupio sam sve troškove u jedinu ukupnu maržu;

[Mon Jul 19 15:21:13 2004]
and I have totally ignored debtors, creditors, and the corresponding
i potpuno sam zanemario dužnike, vjerovnike, i odgovarajuće

[Mon Jul 19 15:31:20 2004]
nor is there is any reference to taxes, depreciation, or finance charges.
također ne postoje nikakvi navodi o pristojbama, padu cijene, ili financijskim troškovima.

[Mon Jul 19 15:31:20 2004]
No accountant, by the way, will be reading these words, for the book would have been thrown away in disgust, or any accountant would have had a heart attack, at around page 306
Niti jedan računovođa, uzgred rečeno, neće čitati ove riječi, jer bi knjiga s prijezirom bila odbačena u odvratnosti, ili bi neki računovođa doživio srčani udar, negdje oko stranice 306

[Mon Jul 19 15:33:11 2004]
There are three issues involved here.
Ovdje se radi o tri problema.

[Mon Jul 19 15:35:10 2004]
The first is clutter;
Prvi je nered;

[Mon Jul 19 15:35:55 2004]
the second is seeing the forest for the trees;
drugi je taj što se umjesto drveća vidi šuma;

[Mon Jul 19 15:35:56 2004]
and the third concerns what the model is actually being used for
a treći se tiče onoga za što se model zapravo koristi

[Mon Jul 19 16:35:40 2004]
As we have already seen, all balance sheet items are stocks;
Kao što smo već vidjeli, sve jedinice bilance stanja su stokovi;

[Tue Jul 20 08:16:01 2004]
As we have already seen, all balance sheet items are stocks;
Kao što smo već vidjeli, sve jedinice u bilanci stanja su stokovi;

[Tue Jul 20 08:17:37 2004]
all profit-and loss account items (and all cash flow items) are flows.
sve jedinice na računima zarade i gubitka (i sve jedinice protoka novca) su tokovi.

[Tue Jul 20 08:18:17 2004]
The full rigor of accounting can readily be incorporated into system dynamics modeling if you wish, but it sure clutters things up.
Potpuna krutost računovodstva može se lako ugraditi u modeliranje sistemske dinamike ako to želite, ali to zasigurno nagomilava stvari.

[Tue Jul 20 08:19:18 2004]
System dynamics models look "up" and "out."
Modeli sistemske dinamike izgledaju "visoko" i "izvan".

[Tue Jul 20 08:22:23 2004]
They encourage a higher-level, rather than a lower-level, view;
Oni potiču stajalište višeg stupnja, radije nego nižeg;

[Tue Jul 20 08:26:16 2004]
Spreadsheets are quite the reverse:
Proračunske tablice su prilično suprotne:

[Tue Jul 20 08:26:39 2004]
They look "down" and "in," encouraging more analysis, burrowing ever deeper.
Oni izgledaju " nisko " i " unutra, " potičući veću analizu, kopajući još dublje.

[Tue Jul 20 08:28:22 2004]
If you want to analyze the general ledger, use a spreadsheet;
Ako želite analizirati glavnu knjigu, upotrijebite proračunsku tablicu;

[Tue Jul 20 08:28:22 2004]
if you want to understand the behavior of your business, use systems thinking and system dynamics
ako želite razumjeti ponašanje vašeg poslovanja, upotrijebite sistemsko razmišljanje i sistemsku dinamiku

[Tue Jul 20 08:30:44 2004]
This leads naturally to the issue of seeing the forest for the trees.
To dakako dovodi do problema viđenja šume umjesto drveća.

[Tue Jul 20 08:32:04 2004]
What is really important and what isn't?
Što je uistinu važno, a što nije?

[Tue Jul 20 08:33:08 2004]
Or do you want to understand more about how far you need to reset a management lever to grow the business
Ili želite bolje razumjeti koliko trebate resetirati polugu upravljanja da biste proširili poslovanje

[Tue Jul 20 08:37:12 2004]
Most importantly there is that fuzzy variable, the MARKET SATURATION EFFECT, which appears in the system dynamics model but is most unlikely ever to appear in a spreadsheet.
Što je najvažnije, postoji ta neodređena varijabla, EFEKT ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA, koji se pojavljuje u modelu sistemske dinamike ali se najvjerojatnije nikada neće pojaviti u proračunskoj tablici.

[Tue Jul 20 08:40:16 2004]
It is, however, a variable that for most businesses is fuzzy indeed.
Ona je, međutim, varijabla koja je za većinu poslovanja doista neodređena.

[Tue Jul 20 08:40:16 2004]
Given this uncertainty, what purpose is there in going to great lengths to achieve great precision elsewhere
S obzirom na ovu nesigurnost, koja je svrha poduzimanja opsežnih zahvata za postizanje velike točnosti drugdje

[Tue Jul 20 09:03:14 2004]
One of the most pernicious aspects of spreadsheets is the apparent precision of the results.
Jedan od najštetnijih aspekata proračunskih tablica je očita točnost rezultata.

[Tue Jul 20 09:08:51 2004]
In a spreadsheet you can calculate any item you wish to umpteen decimal places and project forward, growing the sales revenue at 3 percent compound a year for 20 years.
U proračunskoj tablici možete izračunati svaku jedinicu koju želite do bezbroj decimalnih mjesta, pa tako možete dalje planirati povećavajući prihod od prodaje s 3 % godišnje kamate, za sljedećih 20 godina.

[Tue Jul 20 09:10:01 2004]
If you offer six weeks' credit, it will calculate the debtors too.
Ako ponudite kredit od šest tjedana, dobit ćete i izračun dužnika.

[Tue Jul 20 09:11:28 2004]
System dynamics models do not promise such precision.
Modeli sistemske dinamike ne obećavaju takvu točnost.

[Tue Jul 20 09:12:35 2004]
Indeed, all the outputs I have shown have been graphs:
Doista, svi outputi koje sam prikazao bili su grafovi:

[Tue Jul 20 09:13:33 2004]
graphs that go up or down, graphs that oscillate and maybe stabilize, graphs that grow or decline.
grafovi koji pokazuju rast ili pad, grafovi koji osciliraju i koji se možda stabiliziraju, grafovi koji rastu ili padaju.

[Tue Jul 20 09:18:25 2004]
You can print out tables of numbers if you wish, but the primary value of system dynamics models is the behavior as shown by the graphs.
Možete isprintati tablice s brojevima ako želite, ali glavna vrijednost modela sistemske dinamike je ponašanje kako je prikazano na grafovima.

[Tue Jul 20 09:19:15 2004]
As you explore a model and change some of the parameters by twiddling the knobs and sliding the levers on the control panel, you soon get a good feel for whether the graphs change significantly or not.
Kada ispitate model i promjenite neki od parametara od okrećući kvake i pomičući poluge na kontrolnoj ploči, uskoro ćete steći dobar osjećaj o tome mijenjaju li se grafovi značajno ili ne.

[Tue Jul 20 09:19:38 2004]
Does a virtuous circle become vicious?
Pretvara li se kreposni krug u opaki krug?

[Tue Jul 20 09:19:58 2004]
Does an oscillating system stabilize?
Stabilizira li se oscilirajući sistem?

[Tue Jul 20 09:25:27 2004]
Can the constraints on growth be alleviated?
Mogu li se ograničenja na rast ublažiti?

[Tue Jul 20 09:25:27 2004]
These are the insights that we require as managers, not a prediction of a specific number in seven years' time
To su uvidi koje mi kao menadžeri zahtijevamo, a ne predviđanje određenog broja u razdoblju od sedam godina

[Tue Jul 20 09:28:11 2004]
This leads to the third issue:
To nas dovodi do trećeg pitanja:

[Tue Jul 20 09:30:01 2004]
What are we using a model for?
Za što koristimo model?

[Tue Jul 20 09:31:20 2004]
In my view, models can be used for two main purposes-to get answers, or to gain understanding.
Po mom shvaćanju, modeli se mogu koristiti za dvije glavne svrhe - za dobivanje odgovora, ili za stjecanje razumijevanja.

[Tue Jul 20 09:32:32 2004]
A very good example of a model for answers is the kind of model that accountants use to optimize tax positions.
Vrlo dobar primjer modela za odgovore je vrsta model kojega računovođe koriste za optimiziranje poreznih položaja.

[Tue Jul 20 09:39:44 2004]
and in guiding the tax accountants to the most beneficial answer.
) i u vođenju poreznih računovođa do najkorisnijeg odgovora.

[Tue Jul 20 09:40:34 2004]
In this case, the computations were extensive, the rules were well defined, and the data was "hard."
U ovom slučaju, proračuni su bili opsežni, pravila dobro definirana, a podaci su bili "čvrsti".

[Tue Jul 20 09:40:34 2004]
The model saved a huge amount of time and gave us the numerical answer that we required
Model je uštedio golemu količinu vremena i dao nam numerički odgovor koji smo tražili

[Tue Jul 20 09:41:20 2004]
Models for learning are very different.
Modeli za učenje su bitno različiti.

[Tue Jul 20 09:41:41 2004]
A flight simulator is such a model:
Simulator leta je takav model:

[Tue Jul 20 09:44:41 2004]
way to land a plane;
Cilj nije pronaći "najbolji odgovor", kao na primjer najbrži mogući način za prizemljenje zrakoplova;

[Tue Jul 20 09:47:00 2004]
rather, it is to give trainee pilots a simulated experience, in safety, so as to equip them to fly the real plane with confidence.
zapravo, on daje pilotima pripravnicima simulirano iskustvo, na sigurnom, tako da ih pripremi za samouvjeren let pravim zrakoplovom.

[Tue Jul 20 09:50:52 2004]
or push in order to control and guide the plane's path through the air.
ili pritisnuti da bi kontrolirao i vodio zrakoplova kroz zrak.

[Tue Jul 20 09:50:52 2004]
In this case there is no answer-it is all about learning
U ovom slučaju nema odgovora - sve je u učenju

[Tue Jul 20 09:53:01 2004]
The same is true for system dynamics models.
Isto vrijedi i za model sistemske dinamike.

[Tue Jul 20 09:56:45 2004]
They give you, the wise manager, a simulated experience, in safety, so as to equip you to manage your business with even more confidence.
Daju vama, mudrome menadžeru, simulirano iskustvo, na sigurnom, tako da vas pripreme za upravljanje vašim poslovanjem s još više samopouzdanja.

[Tue Jul 20 09:57:09 2004]
It is not about answers-it is all about learning
Nije stvar u odgovorima - stvar je u učenju

[Tue Jul 20 10:00:28 2004]
So if you are open to learning, system dynamics and systems thinking are very powerful vehicles to help you do so.
Pa ako ste otvoreni za učenje, sistemska dinamika i sistemsko razmišljanje su vrlo moćna sredstva koja će vam pri tome pomoći.

[Tue Jul 20 10:00:28 2004]
If all you want is "the answer," stick to spreadsheets
Ako je jedino što želite "odgovor, " držite se proračunskih tablica

[Tue Jul 20 10:02:53 2004]
Let me now enhance the model and make it rather more realistic
Dopustite da sada ojačam model i učinim ga realističnijim

[Tue Jul 20 10:10:59 2004]
One of the most important decisions that the car dealership management has to make is to determine the "marketing mix," the way in which the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH should be allocated to activities such as advertising, sales promotions (for example extra items incorporated into the price of the car, like insurance, extras, or gifts), price discounts, and the like.
Jedna od najvažnijih odluka koju uprava automobilskog zastupstva treba donijeti je utvrditi " marketinški miks, "način na koji FONDOVI RASPOLOŽIVI ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC trebaju biti raspoređeni na aktivnosti poput oglašavanja, unapređenja prodaje (na primjer dodatni proizvodi uključeni u cijenu automobila, kao osiguranje, dodatna oprema, ili pokloni), popusti na cijenu, i slično.

[Tue Jul 20 10:10:59 2004]
These are some of the most important levers in the business
Ovo su neki od najvažnijih poluga u poslovanju

[Tue Jul 20 10:14:24 2004]
Are advertising and sales promotions stocks or flows?
Jesu li oglašavanje i unapređenje prodaje stokovi ili tokovi?

[Tue Jul 20 10:14:35 2004]
If they are stocks, what are the corresponding flows?
Ako su stokovi, koji su odgovarajući tokovi?

[Tue Jul 20 10:15:16 2004]
If they are flows, what are the corresponding stocks?
Ako su tokovi, koji su odgovarajući stokovi?

[Tue Jul 20 10:17:54 2004]
I think of advertising as a stock.
Ja na oglašavanje gledam kao na stok.

[Tue Jul 20 10:17:55 2004]
As money is spent each month on advertising the stock grows, and the overall effect is to influence me to buy the product
Budući da se novac svaki mjesec troši na oglašavanje stok raste, a opći rezultat je utjecati na mene da kupim proizvod

[Tue Jul 20 10:21:41 2004]
When the advertising campaign stops I will remember the advertisements I liked, at least for a while.
Kada reklamna kampanja stane ću se sjećati reklame koja mi se svidjela, barem neko vrijeme.

[Tue Jul 20 10:22:44 2004]
But over time I will forget and the impact of the advertising will steadily diminish.
Ali s vremenom ću zaboraviti i utjecaj oglašavanja će se postupno smanjiti.

[Tue Jul 20 10:22:44 2004]
Figure 13.11 is a plumbing diagram that captures this
11 je cjevovodni dijagram koji to prikazuje

[Tue Jul 20 10:29:39 2004]
Every month the ADVERTISING SPEND THIS MONTH progressively adds to the ADVERTISING STOCK.
Svakog se mjeseca TROŠKOVI OGLAŠAVANJA OVAJ MJESEC postupno pridodaju STOKU OGLAŠAVANJA.

[Tue Jul 20 10:31:59 2004]
The depletion of the stock is shown by the flow ADVERTISING DECAY, which is controlled by the ADVERTISING LIFETIME, another variable appearing on the control panel.
Pražnjenje stoka prikazano je tokom PROPADANJE OGLAŠAVANJA, koje je pod kontrolom ŽIVOTNOG VIJEKA OGLAŠAVANJA, druge varijable koja se pojavljuje na kontrolnom pultu.

[Tue Jul 20 10:35:24 2004]
This probably depends on the creativity and impact of the campaign and could be several months-say, six.
Ovo vjerojatno ovisi o kreativnosti i utjecaju kampanje i moglo bi trajati nekoliko mjeseci - recimo, šest.

[Tue Jul 20 10:36:03 2004]
What this means is that, in the absence of any inflows of ADVERTISING SPEND THIS MONTH, the ADVERTISING STOCK would drain away over a period of about six months, so about one-sixth of the ADVERTISING STOCK would be depleted in anyone month.
To znači da, u nedostatku ikakvih priljeva TROŠKOVA OGLAŠAVANJA OVAJ MJESEC, STOK OGLAŠAVANJA bi se iscrpio za otprilike šest mjeseci, tako da bi otprilike jedna šestina STOKA OGLAŠAVANJA bila potrošena u bilo kojem od tih šest mjeseci.

[Tue Jul 20 10:36:03 2004]
This suggests that a good, and simple, way of modeling the advertising decay is
To govori da je dobar, i jednostavan, način modeliranja propadanja oglašavanja sljedeći

[Tue Jul 20 10:39:23 2004]
ADVERTISING DECAY = ADVERTISING STOCK / ADVERTISING LIFETIME
PROPADANJE OGLAŠAVANJA = STOK OGLAŠAVANJA / REKLAMNI ŽIVOTNI VIJEK

[Tue Jul 20 10:42:09 2004]
The commercial impact of the ADVERTISING STOCK at any time is represented by the EFFECT OF ADVERTISING ON ATTRACTING CUSTOMERS, a graph function representing the mental model of how the management team of the dealership believes advertising to work (Figure 13.12 overleaf)
Komercijalni utjecaj STOKA OGLAŠAVANJA u bilo koje doba predstavljen je EFEKTOM OGLAŠAVANJA NA PRIVLAČENJE KORISNIKA, funkcijom grafa koja predstavlja mentalni model načina na koji menadžerski tim zastupstva vjeruje da oglašavanje funkcionira (Slika 13.12 na sljedećoj stranici)

[Tue Jul 20 10:43:45 2004]
This graph indicates that if the dealership spends nothing on advertising, it still expects to sell about 200 cars a month-sales attributable to the
Ovaj graf pokaže da ako zastupstvo ne potroši ništa na oglašavanje, ono ipak očekuje da će prodati oko 200 automobila na mjesec - a to je prodaja koja se može pripisati

[Tue Jul 20 10:48:35 2004]
manufacturer's advertising, sales to customers who are attracted by the reputation of the marque, and sales to loyal existing customers who are making repeat purchases.
proizvođačevom oglašavanju, prodaji klijentima koje je su privukao ugled marke proizvoda, i prodaji vjernim postojećim korisnicima koji ponavljaju kupovinu.

[Tue Jul 20 11:03:55 2004]
This graph, of course, is just one mental model and different people will have different views.
Ovaj je graf, naravno, samo jedan mentalni model, a različiti ljudi će imati različite stavove.

[Tue Jul 20 11:05:51 2004]
Many decisions concerning advertising are made on the basis of mental models such as this, but without making the assumptions explicit.
Mnoge odluke vezane uz oglašavanje donijete su na temelju mentalnih modela poput ovoga, ali bez izričito postavljenih pretpostavki.

[Tue Jul 20 11:07:22 2004]
As I have already pointed out, one of the great benefits of system dynamics is the encouragement to do just this.
Kao što sam već istaknuo, jedna od velikih blagodati sistemske dinamike je poticanje da se učini samo to.

[Tue Jul 20 11:11:39 2004]
The ease with which the graphs can be drawn directly on the screen, run through the model, changed, and run again, can allow great insight into the behavior of these important, but often unmeasured, variables.
Lakoća s kojom se mogu nacrtati grafovi izravno na ekranu, kojom se mogu provesti kroz model, promijeniti, i ponovo provesti, može omogućiti sjajan uvid u ponašanje ovih važnih, ali često neizmjerenih varijabli.

[Tue Jul 20 11:12:18 2004]
As we saw in Chapter 10, variables of the form the EFFECT OF [ WHATEVER] IN ATTRACTING AND RETAINING CUSTOMERS are critical in "connecting the balancing loops defining the management levers to the reinforcing loop driving business growth (see pages 216 and 225).
Kao što smo vidjeli u Poglavlju 10, varijable koje imaju oblik EFEKT [ČEGA GOD] U PRIVLAČENJU I ZADRŽAVANJU KLIJENATA važne su za " povezivanje ravnotežnih petlji koje definiraju poluge upravljanja s petljama ojačavanja koje potiču poslovni rast (vide stranice 216 i 225).

[Tue Jul 20 11:12:18 2004]
This graph is an example of what one of these variables might look like
Ovaj graf je primjer kako bi jedna od ovih varijabla mogla izgledati

[Tue Jul 20 11:15:03 2004]
Another is associated with sales promotions.
Druga je povezana s unapređenjem prodaje.

[Tue Jul 20 11:18:14 2004]
My mental model is that the impact of the PROMOTIONS STOCK is of much shorter duration than the ADVERTISING STOCK, so the PROMOTIONS LIFETIME
Moj mentalni model govori da utjecaj STOKA UNAPREĐENJA PRODAJE ima mnogo kraće trajanje od STOKA OGLAŠAVANJA, tako da ŽIVOTNI VIJEK UNAPREĐENJA PRODAJE

[Tue Jul 20 11:29:10 2004]
Also, the EFFECT OF PROMOTIONS ON ATTRACTING CUSTOMERS is different-say, a graph function such as Figure 13.14
Također, EFEKT UNAPREĐENJA PRODAJE NA PRIVLAČENJE KLIJENATA je drugačiji - recimo, funkcija grafa kao na Slici 13.14

[Tue Jul 20 11:35:52 2004]
This captures the idea that about 100 new cars a month are sold on the basis of promotions financed by the manufacturer, but initially the curve rises quite steeply as customers are attracted by relatively inexpensive offers.
To obuhvaća ideju da oko 100 novih automobila mjesečno bude prodano na temelju unapređenja prodaje koju financira proizvođač, ali u početku se krivulja uzdiže prilično strmo kada su klijenti privučeni relativno jeftinom ponudom.

[Tue Jul 20 11:39:47 2004]
There is then quite a broad plateau, where increasing the stock from around L0.8 million to L2.5 million has hardly any incremental effect.
Zatim slijedi prilično velika stagnacija, gdje povećavanje stoka sa oko L0.8 milijuna na L2.5 milijuna jedva da ima ikakav inkrementalni efekt.

[Tue Jul 20 11:39:47 2004]
Above this level, however, the curve rises steeply once more, as customers are attracted by "big ticket" promotions such as holiday offers
Međutim, izinad ove razine,, krivulja se još jdnom strmo uzdiže, kada su klijenti privučeni " skupocjenim " promidžbama, kao što su blagdanske ponude

[Tue Jul 20 11:42:09 2004]
Once again, this is just one feasible mental model.
Još jednom, ovo je samo jedan ostvarivi mentalni model.

[Tue Jul 20 11:42:15 2004]
There are many others.
Postoje još mnogi drugi.

[Tue Jul 20 11:42:15 2004]
What is yours
Koji je vaš

[Tue Jul 20 11:51:07 2004]
Advertising spend this month
Troškovi oglašavanja ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:51:21 2004]
Advertising percentage spend
Postotak potrošen na oglašavanje

[Tue Jul 20 11:51:35 2004]
Funds available for investment this month
Fondovi raspoloživi za ulaganje ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:51:45 2004]
Effect of advertising on attracting customers
Efekt oglašavanja na privlačenje klijenata

[Tue Jul 20 11:51:58 2004]
Advertising stock
Stok oglašavanja

[Tue Jul 20 11:52:10 2004]
Advertising decay
Propadanje oglašavanja

[Tue Jul 20 11:52:24 2004]
Advertising lifetime
Životni vijek oglašavanja

[Tue Jul 20 11:52:43 2004]
Promotions spend this month
Troškovi promidžbe ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:52:50 2004]
Promotions percentage spend
Postotak potrošen na promidžbu

[Tue Jul 20 11:53:10 2004]
Base level of new customers per month
Osnovna razina novih korisnika mjesečno

[Tue Jul 20 11:53:23 2004]
Effect of promotions on attracting customers
Efekt promidžbe na privlačenje klijenata

[Tue Jul 20 11:53:43 2004]
Promotions stock
Stok promidžbi

[Tue Jul 20 11:53:56 2004]
Promotions decay
Propadanje promidžbi

[Tue Jul 20 11:54:11 2004]
Promotions lifetime
Životni vijek promidžbi

[Tue Jul 20 11:54:25 2004]
Advertising spend this month
Troškovi oglašavanja ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:54:43 2004]
Advertising percentage spend
Postotak potrošen na oglašavanje

[Tue Jul 20 11:54:59 2004]
Funds available for investment this month
Fondovi raspoloživi za ulaganje ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:55:08 2004]
Effect of advertising on attracting customers
Efekt oglašavanja na privlačenje klijenata

[Tue Jul 20 11:55:25 2004]
Advertising stock
Stok oglašavanja

[Tue Jul 20 11:55:47 2004]
Advertising decay
Propadanje oglašavanja

[Tue Jul 20 11:56:06 2004]
Advertising lifetime
Životni vijek oglašavanja

[Tue Jul 20 11:56:23 2004]
Promotions spend this month
Troškovi promidžbe ovaj mjesec

[Tue Jul 20 11:56:31 2004]
Promotions percentage spend
Postotak potrošen na promidžbu

[Tue Jul 20 11:56:53 2004]
Base level of new customers per month
Osnovna razina novih klijenata mjesečno

[Tue Jul 20 11:57:03 2004]
Effect of promotions on attracting customers
Efekt promidžbe na privlačenje kljenata

[Tue Jul 20 11:57:17 2004]
Promotions stock
Stok promidžbi

[Tue Jul 20 11:57:28 2004]
Promotions decay
Propadanje promidžbi

[Tue Jul 20 11:57:28 2004]
Promotions lifetime
Životni vijek promidžbi

[Tue Jul 20 11:59:49 2004]
These two marketing mix variables can be brought together on a single diagram (Figure 13.15), which contains two additional concepts
Ove dvije varijable marketinškog miksa mogu se spojiti na jednom dijagramu (Slika 13.15), koji uključuje dva dodatna koncepta

[Tue Jul 20 12:11:55 2004]
As the model clocks through each time period, at any instant the ADVERTISING STOCK and PROMOTIONS STOCK will have particular values, depending on the historical patterns of both the inflows of ADVERTISING SPEND THIS MONTH and PROMOTIONS SPEND THIS MONTH and the outflows of ADVERTISING DECAY and PROMOTIONS DECAY.
Kako model mjeri vrijeme kroz svako vremensko razdoblje, u bilo kojem trenutku STOK OGLAŠAVANJA i STOK PROMIDŽBE će imati određene vrijednosti, ovisno o povijesnim uzorcima priljeva od TROŠKOVA OGLAŠAVANJA OVAJ MJESEC i TROŠKOVA PROMIDŽBE OVAJ MJESEC i odljeva od PROPADANJA OGLAŠAVANJA i PROPADANJA PROMIDŽBE.

[Tue Jul 20 12:14:52 2004]
The spend on each element of the marketing mix then becomes expressed in terms of a number of new customers, and these two numbers are added together to give the BASE LEVEL OF NEW CUSTOMERS PER MONTH.
Trošak na svaki element marketinškog miksa potom se izražava u smislu brojnih novih korisnika, i ova dva broja se pridodaju zajedno da bi stvorili OSNOVNU RAZINU NOVIH KLIJENATA MJESEČNO.

[Tue Jul 20 12:16:16 2004]
I have used the phrase "base level" because this is independent of the saturation effect of increasing market share that we discussed on page 307.
Ja sam upotrijebio frazu " osnovna razina " jer je neovisna o efektu zasićenja rastućeg udjela na tržištu o kojem smo raspravljali na stranici 307.

[Tue Jul 20 12:16:16 2004]
The actual number of NEW CUSTOMERS THIS MONTH will be calculated from this BASE LEVEL OF NEW CUSTOMERS THIS MONTH by multiplying by the MARKET SATURATION EFFECT
Stvarni broj NOVIH KORISNIKA OVAJ MJESEC izračunat će se iz ove OSNOVNE RAZINE NOVIH KORISNIKA OVAJ MJESEC tako da se pomnoži sa EFEKTOM ZASIĆENOSTI TRŽIŠTA

[Tue Jul 20 12:24:37 2004]
One highly effective way of doing this is to specify two input parameters the ADVERTISING PERCENTAGE SPEND and the PROMOTIONS PERCENTAGE SPEND-which define the policy for this allocation.
Jedan krajnje učinkovit način za to je specificiranje dvaju ulaznih parametara - POSTOTKA POTROŠENOG NA OGLAŠAVANJE i POSTOTKA POTROŠENOG NA PROMIDŽBU - koji definiraju strategiju ove raspodjele.

[Tue Jul 20 12:25:58 2004]
These in fact represent the target expenditures we seek to achieve, expressing these targets in terms of an allocation rule rather than absolute amounts.
Oni zapravo predstavljaju ciljne izdatke koje želimo postići, izražavajući te ciljeve u smislu vladavine raspodjele radije nego apsolutnih iznosa.

[Tue Jul 20 12:25:58 2004]
The actual values of the ADVERTISING SPEND THIS MONTH and the PROMOTIONS SPEND THIS MONTH are then obtained by applying these two percentages to the FUNDS AVAILABLE FOR INVESTMENT THIS MONTH
Stvarne vrijednosti TROŠKOVA OGLAŠAVANJA OVAJ MJESEC i TROŠKOVA PROMIDŽBE OVAJ MJESEC potom se dobivaju dodavanjem tih dvaju postotaka FONDOVIMA RASPOLOŽIVIM ZA ULAGANJE OVAJ MJESEC

[Tue Jul 20 12:29:20 2004]
As input parameters these two percentages will appear on the control panel, in this case, as shown in Figure 13.16, in the form of sliding levers.
Kao ulazni parametri, ta dva postotaka će se pojaviti na kontrolnoj ploči, u ovom slučaju, kako je prikazano na Slici 13.16, u obliku pomičnih poluga.

[Tue Jul 20 12:29:20 2004]
These two percentages must, of course, add to 100 percent, and I think offers the very useful facility of allowing you to couple together levers that must always add to 100 percent
Ta se dva postotaka moraju, naravno, pridodati iznosu od 100 %, i smatram da je vrlo korisno što vam to omogućava da sparite poluge koje se uvijek moraju dodati iznosu od 100 %

[Tue Jul 20 12:33:01 2004]
As input parameters these two percentages will appear on the control panel, in this case, as shown in Figure 13.16, in the form of sliding levers.
Kao unos parametara ovi dva postotaka će se pojaviti na kontrolni pult, u ovom slučaju, kako je prikazano na slici 13.16, u obliku pomičnih poluga.

[Tue Jul 20 12:40:21 2004]
Figure 13.16 shows a 40:60 split in favor of promotions, with 100 percent of the funds allocated as required.
16 pokazuje podjelu u omjeru 40:60 u korist promidžbe, sa 100 % fondova raspodijeljenih prema potrebi.