NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Jul 14 11:17:32 2004]
Conversely, using distinct symbols for aspects that are essentially the same would also complicate the model.
I obrnuto, korištenje različitih simbola za aspekte koji su u biti isti također bi zakomplicirali model.

[Wed Jul 14 11:17:32 2004]
In Testbed, we divide the required modelling elements into four conceptual domains:
U Testbed-u, razdvajamo potrebne elemente modeliranja u četiri konceptualne domene:

[Wed Jul 14 11:27:08 2004]
We do not recommend this to avoid the multiple (context-dependent) use of a single language element for different concepts.
Ne preporučuje se izbjegavanje višestrukog (o kontekstu ovisnog) korištenja pojedinog jezičnog elementa za različite koncepte.

[Wed Jul 14 11:27:48 2004]
Indeed, data may be incorporated into actor and behaviour domain concepts.
Doista, podaci mogu biti usađeni u koncepte domena aktera i ponašanja.

[Wed Jul 14 11:29:37 2004]
But, this appeared not to be a good idea because people have learned to think in data models.
Ali, pokazalo se da to nije dobra ideja jer su ljudi naučili razmišljati u modelima podataka.

[Wed Jul 14 11:29:37 2004]
We experienced that having no separate data domain causes trouble because not matching the business manager's common reference framework
Osjetili smo da nepostojanje odvojenih podataka u domeni uzrokuje probleme jer nisu usklađeni sa zajedničkim referentnim okvirom poslovnog rukovoditelja

[Wed Jul 14 11:34:52 2004]
An adequate modelling language is no guarantee for models to help architects adequately doing their job.
Odgovarajuće jezik modeliranja ne jamči da će modeli pomoći arhitektima da primjereno izvrše svoj posao.

[Wed Jul 14 11:35:33 2004]
Therefore, methods that describe the use of the language concepts are needed.
Stoga su potrebne metode koje opisuju uporabu jezičnih koncepcija.

[Wed Jul 14 11:36:27 2004]
A proper modelling method should incorporate all previously stated heuristics.
Ispravna metoda modeliranja bi trebala uključivati svu prethodno navedenu heuristiku.

[Wed Jul 14 11:39:32 2004]
First, a modelling method should phase the design effort into manageable, comprehensible steps.
Prvo, metoda modeliranja bi trebala pretvoriti posao dizajniranja u savladive, shvatljive korake.

[Wed Jul 14 11:40:44 2004]
A modelling method should thus guide a business architect along a path of relatively small steps.
Metoda modeliranja bi stoga trebala voditi poslovnog arhitekta putem koji se sastoji od relativno malenih koraka.

[Wed Jul 14 11:41:10 2004]
At each step he should be advised with respect to the design decisions to take and milestones to reach.
Na svakom koraku on trebati dobiti savjet s obzirom na odluke dizajniranja odluke koje treba donijeti i promjene koje treba postići.

[Wed Jul 14 11:41:24 2004]
Second, the modelling method should be goal-oriented.
Drugo, metoda modeliranja bi trebala biti orijentirana prema cilju.

[Wed Jul 14 11:42:17 2004]
As an illustration, Figure 8 shows the approach.
Za ilustraciju, Slika 8 prikazuje pristup.

[Wed Jul 14 11:42:17 2004]
As noted, that modelling is only a single step in an entire context
Kao što je spomenuto, to modeliranje je samo jedan korak u cjelokupnom kontekstu

[Wed Jul 14 11:44:46 2004]
Modelling is not an objective in itself, but a means to communicate, analyse or design real-world objects.
Modeliranje nije samo po sebi cilj, već sredstvo komunikacije, analize ili dizajniranja objekata iz stvarnoga svijeta.

[Wed Jul 14 11:47:03 2004]
This step is very important because good design emerges from the specification of a well-defined problem, ill-structured problems make a goaldirected, top-down process difficult and all the serious mistakes are made in the first day.
Ovaj korak je vrlo važan jer dobar dizajn proizlazi iz specifikacija dobrog definiranog problema, a loše strukturirani problemi čine cilju usmjeren, silazni proces otežanim i sve ozbiljne pogreške se dogode već prvoga dana.

[Wed Jul 14 11:48:22 2004]
Subsequently, the business architect has to select one or more analysis techniques.
Slijedom toga, poslovni arhitekt mora odabrati jednu ili više tehnika analize.

[Wed Jul 14 11:49:47 2004]
Subsequently, the business architect has to select one or more analysis techniques.
Slijedom toga, poslovni arhitekt mora odabrati jednu ili više tehnika analize.

[Wed Jul 14 11:51:06 2004]
Analysis techniques may be model-based, or not.
Tehnike analize mogu, ali i ne moraju, biti usmjerene na model.

[Wed Jul 14 11:51:08 2004]
For the analysis tools and methods determine what should be modelled, and probably also how it should be modelled (e.g.
Alati i metode analize određuju što se treba izmodelirati, a vjerojatno i kako se treba izmodelirati (npr.

[Wed Jul 14 11:51:08 2004]
, the level of detail)
, razina detalja)

[Wed Jul 14 11:52:51 2004]
In general, the business functions are a starting point.
Općenito, poslovne funkcije su polazna točka.

[Wed Jul 14 11:53:29 2004]
To make process and resource models, several strategies are possible.
Da bi se stvorili procesi i modeli sredstava, postoji nekoliko mogućih strategija.

[Wed Jul 14 11:53:48 2004]
Process-oriented modeling starts with the behaviour domain:
Modeliranje usmjereno na proces počinje s domenom ponašanja:

[Wed Jul 14 11:54:19 2004]
the workflow in an organisation is modelled first.
tijek rada u organizaciji je prvi modeliran.

[Wed Jul 14 11:54:39 2004]
Resource-oriented modeling starts with the actor domain, i.e.
Modeliranje usmejreno na sredstva počne s domenom aktera, tj.

[Wed Jul 14 11:57:09 2004]
, the resources or roles within an organisation.
sredstava ili uloga unutar organizacije.

[Wed Jul 14 11:58:15 2004]
Data-oriented modeling starts with the item domain, by first describing the data items which form the input and output of the business process.
Modeliranje usmjereno na podatke počinje s domenom jedinica, prvo opisujući jedinice podataka koje formiraju input i output poslovnog procesa.

[Wed Jul 14 11:58:15 2004]
Due to the formal relations between the modelling domains, styles can be mixed in a flexible way (method engineering)
Zbog formalnih odnosa između domena modeliranja, stilovi se mogu pomiješati na fleksibilan način (metoda inženjerstva)

[Wed Jul 14 12:03:25 2004]
The models constructed in step three are analysed in step four.
Modeli izgrađeni u trećem koraku analizirani su u koraku četiri.

[Wed Jul 14 12:05:19 2004]
The models will typically be analysed with respect to critical success and failure factors, boundary conditions, and indications derived in earlier steps.
Modeli će tipično biti analizirani s obzirom na odlučujući uspjeh i čimbenike neuspjeha, rubne uvjete, i naznake dobivene u prethodnim koracima.

[Wed Jul 14 12:06:29 2004]
Many different analysis techniques can be used, ranging from functional analysis by means of simple visual inspection of models, via model checking and discrete event simulation, to detailed quantitative analyses of completion times, throughput, etc.
Mnoge različite tehnike analize se mogu koristiti, u rasponu od funkcionalne analize pomoću jednostavnog vizualnog pregleda modela, preko provjeravanja modela i posebne simulacije događaja, do podrobne kvantitativne analize vremena izvršenja, protoka, itd.

[Wed Jul 14 12:06:29 2004]
These analyses will quite often be performed with separate, specialised tools, for which models have been prepared using the modelling method
Ove analize će prilično često biti vršene odvojenim, specijaliziranim alatima, za koje su pripremljeni modeli pomoću metode modeliranja

[Wed Jul 14 12:08:34 2004]
In this last step, the facts from the analysis are evaluated in the light of the overall goals that were the starting point for step one.
U ovom posljednjem koraku, činjenice analize se procjenjuju u svjetlu cjelokupnih ciljeva koji su bili polazna točka za korak jedan.

[Wed Jul 14 12:08:34 2004]
Bottlenecks in processes are identified, the observed symptoms are related to these bottlenecks, and their causes are analysed
Uska grla u procesima su ustanovljena, uočeni simptomi su povezani s tim uskim grlima, a njihovi uzroci su analizirani

[Wed Jul 14 12:17:54 2004]
Next step is the problem to migrate the existing (as-is) organisation to the desired (to-be) organisation.
Sljedeći korak je prenijeti problem iz postojeće (kakva jest) organizacije u željenu (kakva će biti) organizaciju.

[Wed Jul 14 12:18:45 2004]
In this case, models are used for design.
U ovom slučaju, modeli se koriste za dizajniranje.

[Wed Jul 14 12:19:43 2004]
A well-specified design is one that is both desirable (client satisfaction) and feasible (builder feasibility).
Dobro određen dizajn je onaj koji je i poželjan (zadovoljstvo korisnika) i ostvariv (izvedivost građenja).

[Wed Jul 14 12:25:29 2004]
As with business process analysis, the basic idea is again goal-oriented modelling and separation of concerns by well-defined design steps.
Kao s analizom poslovnih procesa, osnovna ideja je ponovo modeliranje usmjereno na cilj i razdvajanje problema dobro definiranim koracima dizajniranja.

[Wed Jul 14 12:26:33 2004]
For business process redesign, this includes to plan a trajectory of milestones.
Za redizajniranje poslovnih procesa, ovo uključuje planiranje putanje promjena.

[Wed Jul 14 12:27:06 2004]
Testbed would typically describe these by a sequence of models
Testbed bi ih tipično opisivao pomoću niza modela

[Wed Jul 14 12:29:06 2004]
As a conclusion, it must be said that mastering the complexity of business process design is our central concern.
Kao zaključak, mora se reći da je svladavanje kompleksnosti dizajniranja poslovnog procesa naš glavni interes.

[Wed Jul 14 12:32:11 2004]
We reported on our experiences in the Testbed project.
Izvijestili smo o našim iskustvima na Testbed projektu.

[Wed Jul 14 12:36:22 2004]
Indeed it is, as long as we allow that business processes are changed in an ad-hoc manner and try to master their complexity by modelling them after the fact.
I zaista jest, sve dok dopuštamo da se poslovni procesi mijenjaju na ad hoc način i dok pokušavamo svladati njihovu kompleksnost modelirajući ih prema činjenicama.

[Wed Jul 14 12:37:24 2004]
We will only succeed in mastering business processes despite their complexity if we instil a culture in which business processes are modelled and analysed before they are modified.
Jedino ćemo uspjeti ovladati poslovnim procesima unatoč njihovoj kompleksnosti ako usadimo kulturu u kojoj se poslovni procesi modeliraju i analiziraju prije nego što budu modificirani.

[Wed Jul 14 12:37:24 2004]
A model-based approach such as described in this paper is a necessary condition for such a culture
Pristup temeljen na modelu kakav je opisan u ovom eseju je nužan uvjet za takvu kulturu

[Wed Jul 14 12:50:39 2004]
Greater needs for efficiency and global competition have pressured structurally complex corporations to technologically and strategically adapt to radically changing market conditions.
Veće potrebe za učinkovitošću i globalnim tržišnim natjecanjem prisilile su strukturno složene korporacije da se tehnološki i strateški prilagode radikalno promjenjivom stanju na tržištu.

[Wed Jul 14 12:52:32 2004]
In order to achieve strategic co-alignment within increasingly complex and dynamic industry environment, corporations are required to develop core competencies in data-based evaluation and simulation of existing business process performance.
Da bi se postigla strateška usklađenost unutar sve kompleksnije i dinamičnije industrijske okoline, od korporacija se zahtijeva da razviju jezgrovite sposobnosti procjene i simulacije temeljene na podacima u postojećem vršenju poslovnih procesa.

[Wed Jul 14 12:57:27 2004]
Moreover, systematic data collection and dynamic modeling and simulation of business processes enable top management to examine potential scenarios such as radical reengineering of business processes, prediction of the outcome of reengineering strategies prior to implementation, and the analyses of process reengineering at macro and sub-process levels and their effects on the cross-functional processes.
Osim toga, sistematično prikupljanje podataka i dinamično modeliranje i simuliranje poslovnih procesa omogućuju vrhovnom menadžmentu da ispita potencijalne scenarije, kao na primjer radikalni reinženjering poslovnih procesa, predviđanje rezultata strategija reinženjeringa prije provedbe, i analize procesa reinženjeringa na makro razinama i podprocesnim razinama, te njihove učinke na međufunkcijske procese.

[Wed Jul 14 12:57:27 2004]
By reengineering we refer to making major structural changes in a corporation or important business operations
Pod pojmom reinženjeringa smatramo vršenje velikih strukturalnih promjena u korporaciji, ili vršenje važnih poslovnih operacija

[Wed Jul 14 14:13:42 2004]
Pressures for higher performance tend to create crisis.
Pritisak za većom uspješnošću sklon je staranju krize.

[Wed Jul 14 14:15:05 2004]
Corporations response to such performance crisis tend to be through strategic change, administrative reorganization and reengineering of business processes.
Korporacije na takvu krizu uspješnosti uglavnom odgovaraju strateškim promjenama, administrativnom reorganizacijom i reinženjeringom poslovnih procesa.

[Wed Jul 14 14:15:05 2004]
Reengineering strategies enhance industrial firms' capabilities in reducing operation costs, cycle times and produce high quality products and services
Strategije reinženejringa povećaju sposobnost industrijskih tvrtki da smanjujuće troškove rada, i trajanje proizvodnih ciklusa te da proizvedu visokokvalitetne proizvode i usluge

[Wed Jul 14 14:19:33 2004]
Moreover, business process reengineering is of significant benefit to strategic leaders in creating value for customers.
Osim toga, reinženjering poslovnih procesa ima značajnu korist za strateške rukovoditelje u stvaranju vrijednosti za korisnike.

[Wed Jul 14 14:49:17 2004]
A number of elements such as structural arrangements and lack of appropriate technologies enhance the risk of failure of reengineering strategies.
Brojni elementi, poput strukturalnog rasporeda i manjka odgovarajućih tehnologija, povećava rizik od neuspjeha strategija reinženjeringa.

[Wed Jul 14 14:52:09 2004]
Past researchers have argued that the risk of failure in reengineering efforts increases due to the lack of leadership commitment, resistance to change and the lack of administrative skill in managing process change.
Izučavatelji su nekada tvrdili da se rizik od neuspjeha u poslovima reinženjeringa povećava zbog smanjene posvećenosti rukovoditeljskim poslovima, otpora prema promjenama i manjka administrativne vještine u upravljanu procesnim promjenama.

[Wed Jul 14 14:52:09 2004]
The risk of failure may also be positively influenced by the lack of proper information technology, poor communication mechanisms, and proper diagnosis of process performance, particularly within complex and hierarchical business processes
Na rizik od neuspjeha može također pozitivno utjecati manjak odgovarajuće informatičke tehnologije, slabi komunikacijski mehanizmi, i pravilna dijagnoza procesa izvedbe, posebice unutar kompleksnih i hijerarhijskih poslovnih procesa

[Wed Jul 14 15:05:03 2004]
Contrasting views on the effects of radical reengineering on corporate performance and the degree to which corporations should allocate resources to the analysis of existing processes have led to two polemic streams of research shaped by researchers.
Oprečna shvaćanja učinaka radikalnog reinženjeringa na korporacijsku izvedbu i stupanj na kojem bi korporacije trebale rasporediti sredstva na analizu postojećih procesa dovela su do dvije polemične struje istraživanja koje su oblikovali istraživači.

[Wed Jul 14 15:05:57 2004]
Radical reengineering of complex processes tend to be contingent on availability of valued resources, managerial capability to fundamentally rethink and redesign business processes, leadership commitment to change, and changes in existing corporate culture.
Radikalni reinženjering složenih procesa uglavnom je ovisan o raspoloživosti vrednovanih sredstava, ruvoditeljske sposobnost da temeljito preispita i redizajnira poslovne procese, da se promijeni stupanj predanosti rukovoditeljskim poslovima, i promjene u postojećoj korporacijskoj kulturi.

[Wed Jul 14 15:08:15 2004]
In this view, reengineering enhances the overall corporate performance and facilitates a systematic review and redesign of critical business processes.
U ovom pogledu, reinženjering povećava ukupnu korporacijsku izvedbu i olakšava sistematičan pregled i redizajn ključnih poslovnih procesa.

[Wed Jul 14 15:08:15 2004]
Moreover, radical reengineering of business processes improves process efficiency and, identifies and redesigns activities that cross-functional lines
Osim toga, radikalni reinženjering poslovnih procesa poboljšava učinkovitost procesa i, identificira i redizajnira aktivnosti koje sijeku funkcijske linije

[Wed Jul 14 15:15:58 2004]
In this view, detail analysis such as systematic data collection and in-depth knowledge of the existing process (e.g.
U ovom pogledu, detaljna analiza poput sistematičnog prikupljanja podataka i iscrpnog poznavanja postojećeg procesa (npr.

[Wed Jul 14 15:17:28 2004]
, cost and performance) tends to be a wasteful activity, misallocation of resources, and increase the risk of failure.
, trošak i izvedba) uglavnom je rastrošna aktivnost, pogrešna raspodjela sredstava, i povećavaju rizik od neuspjeha.

[Wed Jul 14 15:21:23 2004]
Reengineering tends to increase the probability of failure, and has a negative impact on internal performance and external customers.
Reinženjering ima sklonost povećati vjerojatnost neuspjeha, i ima negativan utjecaj na unutarnju izvedbu i vanjske korisnike.

[Wed Jul 14 15:32:27 2004]
While there have been significant advances in identifying factors that contribute to success and failures of reengineering, several important issues remained largely unexplored.
Dok se javio značajan napredak u prepoznavanju čimbenika koji pridonose uspjesima i neuspjesima reinženjeringa, nekoliko važnih pitanja je uvelike ostalo bez odgovora.

[Wed Jul 14 15:35:14 2004]
Complex processes tend to be hierarchical and cross-functional.
Složeni procesi su uglavnom hijerarhijski i međufunkcijski.

[Wed Jul 14 15:37:49 2004]
Moreover, previous researchers have not addressed how such technologies can enhance industrial firms' capabilities in implementing radical or evolutionary reengineering strategies.
K tome, raniji izučavatelji nisu naveli kako takve tehnologije mogu povećati sposobnost industrijskih tvrtki za provedbu radikalnih ili evolucijskih strategija reinženjeringa.

[Wed Jul 14 15:38:45 2004]
Complexity (hierarchical processes) and random changes within complex processes tend to create dynamic systems that have a tendency not to reach equilibrium.
Složenost (hijerarhijski procesi) i nasumične promjene unutar složenih procesa sklone su stvaranju dinamičnih sustava koji ne naginju postizanju ravnoteže.

[Wed Jul 14 15:38:45 2004]
Hence, the values of simulation and system dynamic modeling of complex and dynamic systems in predictability of such systems might not be clear
Stoga, vrijednosti simulacije i modeliranja dinamike sustava kompleksnih i dinamičnih sustavi u predvidivosti takvih sustava možda neće biti jasne

[Wed Jul 14 15:39:32 2004]
Process complexity and static analysis:
Složenost procesa i statička analiza:

[Wed Jul 14 15:39:32 2004]
values and limitations of static modeling
vrijednosti i ograničenja statičnog modeliranja

[Wed Jul 14 15:44:08 2004]
Understanding business processes is contingent on creating a methodology that enables us to analyze integrated processes.
Razumijevanje poslovnih procesa ovisi o stvaranju metodologije koja nam omogućuje da analiziramo integrirane procese.

[Wed Jul 14 15:48:25 2004]
Both modeling and simulation technologies facilitate a greater learning about business process architecture and assess the behavior of business processes under various conditions.
I tehnologije modeliranja i tehnologije simuliranja omogućuju brojnija saznanja o arhitekturi poslovnog procesa i ocjenjuju ponašanje poslovnih procesa u različitim uvjetima.

[Wed Jul 14 15:52:17 2004]
The purpose of System Dynamics approach is to outline and illustrate insights gained into sustainable and non-sustainable opera­ting conditions in natural and social systems.
Svrha Dinamike Sustava pristupa je na obris i ilustriraju uvide stjecan u održiv i ne-održiv opera­ting uvjetuje u noti bez predznaka i društveni sustavi.

[Wed Jul 14 15:52:17 2004]
More­over, the purpose is for target audience to 'experience' how these conditions of sustain­ability change in response to various policies and implied decisions suggested and employed by that audience.
More­over, svrha je za ciljanu publiku na 'doživi' kako ova uvjetna ponuda od sustain­ability promijene kao odgovor na različite politike i implicirane odluke su predložile i je zapošljavala pored te publike.

[Wed Jul 14 15:56:06 2004]
The purpose of System Dynamics approach is to outline and illustrate insights gained into sustainable and non-sustainable operating conditions in natural and social systems.
Svrha Dinamike Sustava pristupiti je na obris i ilustrirajujh uvidekkkk stjecan u obranjiv i ne-održivi operativni uvjeti u noti bez predznaka i jbhj društveni sustavi.

[Thu Jul 15 08:27:08 2004]
Process models facilitates a systematic approach to documenting, and representing the static structure of the business process.
Modeli procesa olakšavaju sistematičan pristupiti dokumentiranju, i predstavljanju statične strukture poslovnog procesa.

[Thu Jul 15 08:40:26 2004]
Process models also enhance the knowledge base about the causal connections between the macro and micro (sub-processes).
Modeli procesa također povećavaju temelj znanja o uzročno-posljedičnim vezama između makro i mikro procesa (podprocesa).

[Thu Jul 15 08:41:35 2004]
Industrial and service firms use process models as a means to identify the missing information links, rework cycles, strategic and tactical change and their impact on the current process performance.
Industrijske i uslužne tvrtke koriste modele procesa kao sredstvo za utvrđivanje nestalih informacijskih veza, ciklusa prerade, strateške i taktičke promjene i njihovog utjecaja na tekući proces izvođenja.

[Thu Jul 15 08:44:03 2004]
Process models identify the structure of the current operations and provide valued information on instituting a self adjustment mechanism for process improvement.
Modeli procesa identificiraju strukturu sadašnjih postupaka i pružaju vrednovanu informaciju o uspostavljanju mehanizama prilagodbe za poboljšanje procesa.

[Thu Jul 15 08:46:53 2004]
Similarly, success in process reengineering can be attributed to the creation of the stock and flow charts, spread sheets and process models.
Slično tome, uspjeh u procesu reinženjeringa može se pripisati stvaranju dijagrama stoka i toka, proračunskih tablica i modela procesa.

[Thu Jul 15 08:46:53 2004]
Hence, analyzing the static process models reveals information on the effectiveness and degree of certainty an industrial and business firm operates
Stoga, analiziranje statičnih modela procesa otkriva podatke o učinkovitosti i stupanj pouzdanosti kojom industrijska i poslovna organizacija djeluje

[Thu Jul 15 08:51:26 2004]
Static tools and models are incapable of dynamic analysis.
Statični alati i modeli ne mogu vršiti dinamičku analizu.

[Thu Jul 15 08:51:38 2004]
As such the static tool may reflect an optimistic view of the system's performance.
Kao takav, statični alat može odražavati optimistično stajalište o uspješnosti sustava.

[Thu Jul 15 08:52:29 2004]
Increased variability within a system generates greater errors in static analysis.
Povećana varijabilnost unutar sustava stvara veće pogreške u statičkoj analizi.

[Thu Jul 15 08:53:06 2004]
In order to capture the true system's behavior under various conditions, all the possible scenarios ought to be considered.
Da bi se obuhvatilo stvarno ponašanje sustava pod različitim uvjetima, moraju se razmotriti svi mogući scenariji.

[Thu Jul 15 08:53:52 2004]
That is, the effects of randomness and variability ought to be measured at macro and micro levels within hierarchies.
To jest, učinci nasumičnosti i varijabilnosti trebaju se mjeriti na makro i mikro razinama u hijerarhijama.

[Thu Jul 15 08:53:52 2004]
Static process models and tools have great difficulty in assessing system's performance
Statični modeli i alati procesa imaju velike poteškoće u procjenjivanju uspješnosti sustava

[Thu Jul 15 08:55:44 2004]
The shortcomings of static models in conducting dynamic analysis can be categorized in the following ways.
Nedostaci statičkih modela u provođenju dinamička analiza mogu se kategorizirati na sljedeće načine.

[Thu Jul 15 08:57:09 2004]
First, static models are not capable of considering variability and randomness and process capability to respond to change.
Prvo, statički modeli ne mogu razmotriti varijabilnost i nasumičnost i sposobnost procesa da reagiraju na promijenu.

[Thu Jul 15 08:58:33 2004]
The static process models do not provide sufficient information to identify detailed deficiencies in the hierarchical processes and the costs involved in correcting such deficiencies.
Statični modeli procesa ne pružaju dovoljno informacija identificirati za otkrivanje detaljnih nedostataka u hijerarhijskim procesima i troškova uključenih u ispravljanje takvih nedostataka.

[Thu Jul 15 09:02:18 2004]
Third, static process models lack the capability to assess the impact of process reengineering prior to implementation (proof of concept).
Treće, statični modeli procesa nemaju sposobnost ocijenjivanja utjecaja procesa reinženjeringa prije implementacije (dokaz o konceptu).

[Thu Jul 15 09:02:48 2004]
Information offered by static process models may not be novel in nature.
Podatke koje pružaju statični modeli procesa možda nisu novost u prirodi.

[Thu Jul 15 09:03:41 2004]
That is, static models provide a snapshot of the dynamic process and are unable to predict system's behavior.
To jest, statički modeli pružaju prikaz dinamičnog procesa i ne mogu predvidjeti ponašanje sustava.

[Thu Jul 15 09:07:15 2004]
Moreover, in order to identify bottlenecks, trends, and resource allocations a dynamic analysis of business process performance is necessary
Nadalje, da bi se identificirala uska grla, trendovi, i raspodjela sredstava, neophodna je dinamička analiza uspješnosti poslovnog procesa

[Thu Jul 15 09:16:01 2004]
The greater the process complexity and variability the greater the difficulty in predicting system behavior using static process models.
Što je veća složenost i varijabilnost procesa, veće su poteškoće u predviđanju ponašanja sustava pomoću modela statičnog procesa.

[Thu Jul 15 09:16:01 2004]
The greater the process complexity and variability the lower the value of static modeling in implementing process reengineering strategies
Što je veća složenost i varijabilnost procesa, manja je vrijednost statičkog modeliranja u primjeni strategija reinženjeringa procesa

[Thu Jul 15 09:20:20 2004]
Simulation Technology enables enterprises to consider variability and randomness in their business processes.
Simulacijska tehnologija omogućuje poduzećima da razmotre varijabilnost i nasumičnost u svojim poslovnim procesima.

[Thu Jul 15 09:20:36 2004]
Consideration of the variability and randomness enhances firms' capabilities to capture the behavior of the processes under various conditions (e.g.
Razmatranje varijabilnosti i nasumičnosti povećava tvrtkinu sposobnost da obuhvati ponašanje procesa u različitim uvjetnim ponuda (npr.

[Thu Jul 15 09:25:28 2004]
, various 'what-if scenarios').
, različiti 'što-ako scenariji').

[Thu Jul 15 09:26:10 2004]
Moreover, simulation technology can influence the nature of the decision made in a firm as well as the decision-making process.
Osim toga, simulacijska tehnologija može utjecati na prirodu odluke donijete u tvrtci kao i na proces donošenja odluka.

[Thu Jul 15 09:27:19 2004]
Historically, the process design and optimization has been accomplished through static modeling;
Povijesno gledano, oblik i optimizacija procesa postignuti su kroz statično modeliranje;

[Thu Jul 15 09:28:08 2004]
simulation allows greater flexibility in model validation and change in a dynamic fashion.
simulacija dopušta veliku fleksibilnost u vrednovanju procesa i promjenu na dinamičan način.

[Thu Jul 15 09:28:44 2004]
Such dynamic analysis provides an opportunity to test for unexpected interactions within the system or check the robustness of the design.
Takva dinamička analiza pruža mogućnost testiranja neočekivanih interakcija unutar sustava ili provjere izdržljivosti dizajna.

[Thu Jul 15 09:30:39 2004]
Simulation allows enterprises to formulate their operational strategies based on process optimization.
Simulacija omogućava poduzećima da formuliraju svoje operativne strategije na temelju optimizacije procesa.

[Thu Jul 15 09:40:11 2004]
Simulation can be considered as a vital component in modeling the enterprise-wide modeling, in which processes once treated as separate functions (e.g.
Simulacija se može smatrati vitalnom komponentom u oblikovanju poduzetničkog modeliranja, kojem procesi koji su nekada tretirani kao zasebne funkcije (npr.

[Thu Jul 15 09:40:11 2004]
, manufacturing, sales, design) can be modeled as a group and optimized as a system
, proizvodnja, prodaja, dizajn) mogu se modelirati kao grupa i optimizirati kao sustav

[Thu Jul 15 09:45:12 2004]
Variability and 'moving time clock' identify the process capability under various conditions.
Varijabilnost i 'pomicanje kontrolnog sata' prepoznaju sposobnost procesa u različitim uvjetima.

[Thu Jul 15 09:46:30 2004]
Variability tends to have a ripple effect on the decision-making processes.
Varijabilnost često ima dalekosežan učinak na proces donošenja odluka.

[Thu Jul 15 09:50:52 2004]
Process complexity and randomness increases the range of variability in simulation models and reduces the value of simulation in predicting systems behavior
Složenost i nasumičnost procesa povećavaju opseg varijabilnosti u simulacijskim modelima i smanjuju vrijednost simulacije u predviđanju ponašanja sustava

[Thu Jul 15 09:54:43 2004]
Problematic approach can be illustrated by so-called problem space in Figure 4.10.
Problemski pristup se može ilustrirati pomoću takozvanog problemskog prostora na Slici 4.10.

[Thu Jul 15 09:56:33 2004]
The problem space has three dimensions:
Problemski prostor ima tri dimenzije:

[Thu Jul 15 09:57:17 2004]
degree of uncertainty one way, from deterministic toward probabilistic;
stupanj nesigurnosti u jednom smjeru, od determinističkog prema vjerojatnom;

[Thu Jul 15 09:57:45 2004]
time factor, with static to dynamic along a second axis;
vremenski čimbenik, od statičnog do dinamičnog duž druge osi;

[Thu Jul 15 10:09:21 2004]
and complexity, number of variables, along the other axis.
i kompleksnost, broj varijable, duž treće osi.

[Thu Jul 15 10:17:19 2004]
By looking down in problem space area (number 1 on the diagram), there is the deterministic one-variable static problem.
Promatrajući područje problemskog prostora (broj 1 na dijagramu), tamo postoji deterministički statični problem s jednom varijablom.

[Thu Jul 15 10:20:11 2004]
The archetype of that is a farmer having a certain amount of fencing and wanting to build a rectangular field along a straight river, facing the issue of how to lay it out to get the maximum area.
Prototip toga je poljoprivrednika koji posjeduje određenu količinu materijala za ogradu i želeći izgraditi pravokutno polje duž ravne rijeke, na taj način se suočavajući s problemom kako postaviti ogradu da dobije maksimalnu površinu.

[Thu Jul 15 10:22:26 2004]
By looking down at number 2 on the diagram, we're talking about dynamic problems but deterministic with only a few variables.
Promatrajući broj 2 na dijagramu, govorimo o dinamičnim problemima koji su deterministički sa samo nekoliko varijabli.

[Thu Jul 15 10:22:26 2004]
If we take number 3 on the diagram, we have uncertainty but few variables and static
Ako uzmemo broj 3 na dijagramu, imamo nesigurnost ali nekoliko varijabli je statično

[Thu Jul 15 10:35:36 2004]
The pairwise points of the graph, number 5 on the diagram is probability and dynamics, but only a few variables.
Parne točke na grafikonu, broj 5 na dijagramu je vjerojatnost i dinamika, ali samo nekoliko varijabli.

[Thu Jul 15 10:35:55 2004]
It's dynamic, and it is uncertain.
Točke su dinamične i nesigurne.

[Thu Jul 15 10:36:10 2004]
Number 6 on the diagram represents probabilistic and many variables.
Broj 6 na dijagramu predstavlja vjerojatne i brojne varijable.

[Thu Jul 15 10:37:34 2004]
The area number 7 on the diagram represents dynamic and many variables, but deterministic.
Područni broj 7 na dijagramu predstavlja dinamične i brojne varijable, ali determinističke.

[Thu Jul 15 10:37:54 2004]
This is complicated dynamic systems, containing issues of control, and if there's uncertainty it's usually referred to in terms of noise.
Ovo su komplicirani dinamični sustavi, koji uključuju pitanja kontrole, te ako postoji nesigurnost, ona se obično spominje u smislu šumova.

[Thu Jul 15 10:38:27 2004]
Corner 8 contains dynamics, complexity and uncertainty.
Kut 8 sadržava dinamiku, kompleksnost i nesigurnost.

[Thu Jul 15 10:39:15 2004]
It may contain decision processes, but how complicated can they be?
Može sadržavati procese donošenja odluka, ali koliko komplicirane mogu biti?

[Thu Jul 15 10:41:14 2004]
Our abilities to treat lots of uncertain variables in a dynamic environment like that are pretty limited.
Naša sposobnost da obrađujemo mnoštvo nesigurnih varijabli u dinamičnoj okolini poput ove, prilično su ograničene.

[Thu Jul 15 10:44:46 2004]
So that corner which is sparse way back is still pretty sparse.
Tako da kut koji je rijedak daleko unatrag je još prilično rijedak.

[Thu Jul 15 10:46:11 2004]
Uncertainty, dynamics and complexity each of them share something in common.
Nesigurnost, dinamika i kompleksnost svakog od njih imaju nešto zajedničko.

[Thu Jul 15 10:46:11 2004]
It is easy to demonstrate, for each of these dimensions, that the unaided human is not very good at figuring out how it works in only one dimension
Može se lako prikazati, za svaku od ovih dimenzija, da osoba koja nema ničiju pomoć nije vrlo uspješna u otkrivanju načina djelovanja u samo jednoj dimenziji

[Thu Jul 15 10:51:38 2004]
The question is what do we mean by uncertainty in a dynamic process?
Pitanje je što podrazumijevamo pod nesigurnošću u dinamičnom procesu?

[Thu Jul 15 10:52:00 2004]
If there is a feedback parameter and we say it's uncertain, do we mean we don't know what it is but when we figure out what it is it's going to be that for all time, or do we mean that this is uncertain from period to period with some kind of linkage or joint distribution?
Ako postoji parametar povratne informacije i kažemo da je nesiguran, želimo li time reći da ne znamo što on jest, ali kada saznamo, on će to biti zauvijek, ili pak želimo reći da je nesiguran s vremena na vrijeme razdoblja s nekom vrstom povezanosti ili zajedničke raspodjele?

[Thu Jul 15 10:53:02 2004]
These issues come up when we say things are uncertain.
Ova pitanja se pojavljuju kada kažemo da su stvari nesigurne.

[Thu Jul 15 10:55:47 2004]
The goal for finding a measure for the structural complexity of a business process is ultimately to improve the process, so that it can produce more value to its stakeholders:
Cilj za otkrivanje mjere za strukturalnu kompleksnost poslovnog procesa je naposljetku poboljšati proces, tako da može proizvesti veću vrijednost svojim interesnim grupama:

[Thu Jul 15 10:56:21 2004]
customers, owners and people working in it.
korisnicima, vlasnicima i zaposlenicima.

[Thu Jul 15 10:58:24 2004]
A complexity measure could point out a direction for the process improvement efforts.
Mjera kompleksnosti bi mogla istaknuti smjer u kojem treba ići proces poboljšanje.

[Thu Jul 15 10:59:03 2004]
An overly complex process is more likely to fail and produce expensive quality problems, so a process improvement project could start by looking at the most complex processes or parts of them.
Previše kompleksan proces vjerojatno neće uspjeti i stvorit će skupe probleme vezane uz kvalitetu, tako da bi projekt poboljšanja procesa mogao započeti promatranjem najsloženijih procesa ili njihovih dijelova.

[Thu Jul 15 11:00:11 2004]
A complex process also might require an information system that is specifically tailored for its needs.
Složen proces bi također mogao zahtijevati informacijski sustav koji je posebno skrojen za njegove potrebe.

[Thu Jul 15 11:00:51 2004]
Such a system might even completely remove the need for the excess complexity in the process by moving the complexity into a piece of software.
Takav sustav bi čak mogao potpuno ukloniti potrebu za pretjeranom kompleksnošću u procesu prenošenjem kompleksnosti u dio softvera.

[Thu Jul 15 11:07:39 2004]
As with measuring one's weight or with measuring the productivity of employees in a company, just measuring the complexity is likely to result in some improvements.
Kao s mjerenjem nečije težine, ili s mjerenjem učinkovitosti zaposlenika u tvrtki, samo mjerenje kompleksnosti će vjerojatno rezultirati nekim poboljšanjima.

[Thu Jul 15 11:10:30 2004]
With a complexity measure, we can make educated trade-offs between process complexity and other process properties, such as lead-time or resource needs.
S mjerom kompleksnosti, možemo izvršiti stručne razmjene kompleksnosti procesa i ostalih svojstava procesa, poput vremena od narudžbe do isporuke, ili potreba za sredstvima.

[Thu Jul 15 11:13:09 2004]
If improving lead-time is the main objective of a process improvement project, as it most often is, we probably still want to know, what kind of compromises we are making to improve the lead-time.
Ako je poboljšavanje vremena od narudžbe do isporuke glavni cilj projekta poboljšanja procesa, kao što najčešće jest, mi vjerojatno još uvijek želimo znati, kakve kompromise činimo da bismo poboljšali vrijeme od narudžbe do isporuke.

[Thu Jul 15 11:13:09 2004]
At some point, bringing in more resources or increasing the complexity of a process probably becomes counterproductive, even though lead-time in principle should decrease, since having too much complexity or too costly resources can bring about negative effects
U jednom trenutku, uvođenje većeg broja sredstava ili povećavanje kompleksnosti procesa vjerojatno postaje kontraproduktivno, iako bi se u načelu vrijeme od narudžbe do isporuke trebalo smanjiti, budući da pretjerana kompleksnost ili preskupa sredstva mogu stvoriti negativne učinke

[Thu Jul 15 11:16:22 2004]
When improving business processes, there are commonly different possibilities to rearranging the process.
Pri usavršavanju poslovnih procesa, često postoje različite mogućnosti preuređivanja procesa.

[Thu Jul 15 11:18:53 2004]
The structural complexity of these alternatives should be one factor that is considered.
Strukturalna kompleksnost ovih mogućnosti odabira trebala bi biti jedan od razmotrenih čimbenika.

[Thu Jul 15 11:19:58 2004]
Is the lower complexity of one alternative surpassed by the low resource needs of the other, more complex alternative?
Je li manja kompleksnost jedne mogućnosti nadmašena niskim potrebama za sredstvima one druge, kompleksnije mogućnosti?

[Thu Jul 15 11:21:23 2004]
In some cases, it will probably be difficult to reduce the complexity of a business process, due to external requirements, such as fast-changing business environment.
U nekim slučajevima, vjerojatno će biti teško smanjiti kompleksnost poslovnog procesa, zbog vanjskih potreba, kao što je poslovno okruženje koje se brzo mijenja.

[Thu Jul 15 11:23:14 2004]
In such cases, simply awareness of the complexity and its possible consequences could keep the people who are running the process more careful.
U takvim slučajevima, naprosto svjesnost o kompleksnosti i njezinim mogućim posljedicama mogle bi održati ljude koji vode proces pažljivijima.

[Thu Jul 15 11:26:47 2004]
For example, an order-to-delivery process is much more likely to be analyzed this way than a product development process.
Na primjer, proces narudžba-za-dostavu će se vjerojatno analizirati na ovaj način nego proces razvoja proizvoda.

[Thu Jul 15 11:30:34 2004]
There is also much variation between the different instances of a product development process, since different products are usually unique and bring about their own requirements to the process, which must then be tailored.
Također postoje brojne varijacije među različitim primjerima procesa razvoja proizvoda, budući da su različiti proizvodi obično jedinstveni i unose svoje vlastite potrebe u proces, koji se zatim moraju oblikovati.

[Thu Jul 15 11:31:44 2004]
An order-to-delivery process of an electronic component, on the other hand, must be described in great detail, as there is a lot of machine-work and a fixed routine is important for producing uniform quality.
Proces narudžba-na-dostavu neke elektroničke komponente, s druge strane, mora se vrlo detaljno opisati, jer tu postoji mnogo strojnog rada i ustaljena rutina je važna za proizvodnu jednolične kakvoće.

[Thu Jul 15 11:34:03 2004]
However, there are also order-to-delivery processes, with which a complexity measure might not be very useful.
Međutim, postoje također i procesi narudžba-za-dostavu, kod kojih mjere kompleksnosti ne bi bile naročito korisne.

[Thu Jul 15 11:34:03 2004]
The order-to-delivery process of a paper mill is a highly tailored process that is not repeated very often, and there are large differences between process instances
Proces narudžba-za-dostavu tvornice papira visoko je oblikovan proces kojji se ne ponavlja često, i postoje velike razlike među pojedinim slučajevima tog procesa

[Thu Jul 15 11:37:38 2004]
Theoretical and methodological goals related to the problem of modelling of organizational structures and multicriteria decision-making with the focus on weak ordered preferential scales of group decision-making
Teoretski i metodološki ciljevi vezani uz problem modeliranja organizacijskih struktura i višekriterijskog donošenja odluka s težištem na slabe naručene prioritetne ljestvice grupnog donošenja odluka

[Thu Jul 15 11:41:09 2004]
Development of and integrated simulation system for decision support in business systems with the focus on visual interactive modelling (VIM) methods and genetic algorithms for resource scheduling and planning
Razvoj integriranog simulacijskog sustava za podupiranje odluka u poslovnim sustavima s težištem na metodama vizualnog interaktivnog modeliranja (VIM) metode i genetičkim algoritmima za raspoređivanje i planiranje sredstava

[Thu Jul 15 11:44:30 2004]
The objective of business process modeling is the connecting of production, financial and information flows into and integrated simulation system.
Cilj modeliranja poslovnog procesa je povezivanje proizvodnih, financijskih i informacijskih tokova u integrirani simulacijski sustav.

[Thu Jul 15 11:47:19 2004]
Such approach provides an original framework for the integration of functional areas of management, sales, production, economics, development and research and capital investments.
Takav pristup pruža originalan okvir za integraciju funkcionalnih područja upravljanja, prodaje, proizvodnje, ekonomije, razvoja i istraživanja te kapitalnih investicija.

[Thu Jul 15 11:48:41 2004]
The simulation model in the form of a user-friendly business simulator enables the decision-making subject to analyze various business scenarios.
Simulacijski model u obliku jednostavnog poslovnog simulatora omogućava subjektu koji donosi odluke da analizira različite poslovne scenarije.

[Thu Jul 15 11:48:41 2004]
The consequences of individual scenarios can be viewed inside a risk-free environment before any actual business actions are taken
Posljedice pojedinih scenarija mogu se razgledati u nerizičnoj okolini prije nego se poduzmu stvarne poslovne aktivnosti

[Thu Jul 15 11:53:21 2004]
'Soft' systems methodologies are graphical and non-numerate.
Metodolgije 'mekih' sustava su grafičke i nenumerirane.

[Thu Jul 15 12:00:55 2004]
Their objective is to provide insights into the linkages and connections within a system, essentially as a means of building shared understanding of the system under study and of the likely impact of interventions designed to change the way the system operates.
Njihov cilj je pružiti uvid u povezanost i veze unutar sustava, prvenstveno kao sredstvo izgradnje zajedničkog razumijevanja sustava koji se proučava studije i vjerojatnog utjecaja intervencija oblikovanih da promijene način na koji sustav funkcionira.

[Thu Jul 15 12:01:35 2004]
They range in formality from approaches that are very close to 'mind-mapping' to highly structured charts, which may be used as the basis for building numerate models.
Ti sustavi variraju u zakonitostima od pristupa koji su vrlo bliski 'mapama uma' do visoko strukturiranih dijagrama, koji se mogu koristiti kao osnova za izgradnju brojnih modela.

[Thu Jul 15 12:01:35 2004]
Informal methods are increasingly used interactively in meetings and by project teams.
Neformalne metode se sve više koriste interaktivno na sastancima i u projektnim timovima.

[Thu Jul 15 12:05:38 2004]
Systems dynamics methods (which are numerate) are used to provide dynamic models of a system.
Metode u dinamici sustava (koji su numerirane) koriste se za pružanje dinamičnih modela sustava.

[Thu Jul 15 12:06:53 2004]
Their primary purpose is to aid planning by 'compressing time', so that the possible impact of interventions can be tested, where these interventions may take months or years to play out in the real world.
Svoja temeljna svrha pomoći planiranje 'sažimanjem vremena', tako da se može testirati mogući utjecaj intervencija, gdje takve intervencije mogu oduzeti mjesece ili godine dok se odigraju u stvarnom svijetu.

[Thu Jul 15 12:09:06 2004]
Increasing sophistication of the software has also led to the development of 'flight simulators' or 'management microworlds' which allow the non-specialist to work with dynamic models in a transparent way, without needing to deal directly with the underlying math functions
Povećavana sofisticiranost softvera također je dovela do razvoja 'simulatora leta ili 'mikrosvjetova upravljanja' koji omogućuju nestručnim osobama da rade s dinamičkim modelima na transparentan način, bez potrebe izravnog bavljenja s temeljnim matematičkim funkcijama

[Thu Jul 15 12:17:52 2004]
Rarely is one able to proceed through these steps without reviewing and refining an earlier step.
Rijetko je netko sposoban nastaviti kroz ove korake bez revidiranja i rafiniranja prethodnog koraka.

[Thu Jul 15 12:19:18 2004]
For instance, the first problem identified may be only a symptom of a still greater problem.
Na primjer, prvi identificirani problem može biti samo simptom još većeg problema.

[Thu Jul 15 12:20:55 2004]
System dynamics is a methodology for studying and managing complex feedback systems, such as one finds in business and other social systems.
Dinamika sustava je metodologija za proučavanje i upravljanje složenim sustavima povratnih informacija, poput onih koje nalazimo u poslovnim i ostalim društvenim sustavima.

[Thu Jul 15 12:21:49 2004]
In fact it has been used to address practically every sort of feedback system.
Ustvari, ona se običavala pozivati na gotovo svaku vrstu sustava povratnih informacija.

[Thu Jul 15 12:23:57 2004]
While the word system has been applied to all sorts of situations, feedback is the differentiating descriptor here.
Dok se riječ sustav upotrebljavala za svakakve situacije, povratna informacija je ovdje razlikovni opisivač.

[Thu Jul 15 12:25:25 2004]
Feedback refers to the situation of X affecting Y and Y in turn affecting X perhaps through a chain of causes and effects.
Povratna informacija se odnosi na situaciju X koja utječe na Y, a ujedno i Y utječe na X, možda kroz lanac uzroka i posljedica.

[Thu Jul 15 12:26:20 2004]
One cannot study the link between X and Y and, independently, the link between Y and X and predict how the system will behave.
Ne može se proučavati veza između X i Y i, neovisno o tome, veza među Y i X, i tako predvidjeti način na koji će se sustav ponašati.

[Thu Jul 15 12:26:20 2004]
Only the study of the whole system as a feedback system will lead to correct results
Samo proučavanje cijelog sustava kao sustava povratnih informacija može dovesti do ispravnih rezultata

[Thu Jul 15 12:27:23 2004]
The objective and task of system dynamics in business areas are summarized as it follows
Cilj i zadatak dinamike sustava u poslovnim područja sažeti su na sljedeći način

[Thu Jul 15 12:39:38 2004]
The development of positive feedbacks that can cause a firm or industry to grow or decline, including, product awareness, unit development costs, price and production cost, network and complementary good effects, product differentiation, new product development, market power, mergers and acquisitions, workforce quality and loyalty, cost of capital, organization size and success, and ambition and aspirations.
Razvoj pozitivnih povratnih informacija koje mogu izazvati napredak ili propast tvrtke ili industrije, uključujući, svijest o proizvodu, troškove razvoja jedinica, cijenu i troškove i proizvodnje, mrežne i komplementarne pozitivne učinke, diferencijaciju proizvoda, razvoj novog proizvoda, tržišnu moć, udruživanja i akvizicije, kvalitetu i odanost radne snage, trošak kapitala, veličinu i uspjeh organizacije, te ambicije i težnje.

[Thu Jul 15 12:41:40 2004]
Achieving desired demographics in organizations, such as number of people in various job categories, skills, age, race, gender, etc
Postizanje poželjne demografije u organizacijama, kao na primjer broj ljudi u različitim kategorijama posla, stručnost, starost, rasa, spol, itd.

[Thu Jul 15 12:45:06 2004]
stock market
burza

[Thu Jul 15 12:46:30 2004]
Handling increasing backlogs of work with existing capacity, in both manufacturing and service industries
Baratanje povećanim radnim zaostatcima s postojećim mogućnostima, kako u proizvodnji tako i u tercijarnim djelatnostima

[Thu Jul 15 12:50:00 2004]
to grow market share
rasti udio na tržištu udio

[Thu Jul 15 14:14:39 2004]
A 'solution' involves taking corrective actions to close the problem gap by eliminating or mitigating the causes of the problem.
'Rješenje' uključuje poduzimanje korektivnog djelovanja za premošćivanje problematičnog jaza eliminiranjem ili ublažavanjem uzroka problema.

[Thu Jul 15 14:16:50 2004]
For most problems, there are direct causes, which are near in time and distance to the problem effects they produce.
Za većinu problema, postoje izravni uzroci, koji su vremenski i prostorno bliski problematičnim učincima koje proizvode.

[Thu Jul 15 14:18:53 2004]
There are also, however, additional higher level, or 'root' causes to a significant problem.
Postoje također i dodatni važniji, ili 'korijenski', uzroci značajnoga problema.

[Thu Jul 15 14:24:54 2004]
The Double-Loop Problem Solving approach, which we suggest, recognizes these different levels of causality and how they produce problems.
Pristup rješavanju problema dvostrukom petljom, koji mi predlažemo, uočava ove različite razine uzročnosti i način na koji ona proizvodi probleme.

[Thu Jul 15 14:26:19 2004]
Problem solvers should work on two separate, but related, solution loops.
Rješavatelji problema bi trebali raditi na dvije odvojene, ali povezane, petlje rješenja.

[Thu Jul 15 14:28:44 2004]
Solution Loop 1 is aimed at detecting the most direct cause of the problem, and then designing and implementing temporary solutions.
Petlja rješenja 1 je usmjerena na otkrivanje najizravnijih uzroka problema, a zatim na dizajniranje i primjenu privremenih rješenja.

[Thu Jul 15 14:29:19 2004]
Solution Loop 2 seeks to discover the higher-level causes, and then design and implement root cause solutions.
Petlja rješenja 2 nastoji otkriti važnije uzroke, a zatim dizajnirati i primijeniti temeljna rješenja.

[Thu Jul 15 14:29:19 2004]
The theory is described in the causal loop diagram shown below
Teorija je opisana u dijagramu uzročne petlje pokazanom ispod

[Thu Jul 15 14:50:38 2004]
Many problems can't wait for root cause solutions, and need immediate temporary solutions.
Mnogi problemi ne mogu čekati da se donesu temeljna rješenja, i porebna su im neposredna privremena rješenja.

[Thu Jul 15 14:51:44 2004]
Sometimes, the temporary solutions are sufficient, especially if they are not expensive to implement, or do not drain away other essential resources.
Ponekad, privremena rješenja su dovoljan, naročito ako je njihova primjena jeftina, ili ako ne iscrpljuju ostala prijeko potrebna sredstva.

[Thu Jul 15 14:53:07 2004]
Plus, there are many cases where the temporary solution works so well that it becomes, in fact, a permanent solution to the problem.
Osim toga, postoje mnogi slučajevi kada privremeno rješenje funkcionira tako dobro da ono postane postane, zapravo, stalno rješenje problema.

[Thu Jul 15 14:53:35 2004]
In these latter cases, there are no significant higher-level causes producing effects that, over time, overwhelm the temporary solution.
U ovim potonjim slučajevima, ne postoje značajni važniji uzroci koji stvaraju učinke koji, tijekom vremena, svladaju privremeno rješenje.

[Thu Jul 15 14:53:35 2004]
Therefore, Double-Loop Problem Solving involves
Stoga, rješavanje problema dvostrukom petljom uključuje

[Thu Jul 15 15:00:52 2004]
Problems can be evaluated on (a) their degree of importance, and (b) the likely complexity of their solutions.
Problemi se mogu procijeniti na temelju (a) njihovog stupnja važnosti, i (b) moguće kompleksnosti njihovih rješenja.

[Thu Jul 15 15:01:34 2004]
Importance is determined by the financial and non-financial costs of allowing the problem to remain unsolved.
Važnost se određuje prema financijskim i nefinancijskim troškovima dopuštajući problemu da ostane neriješen.

[Thu Jul 15 15:01:34 2004]
Complexity depends on the number of interconnecting variables and interests involved in the problem's likely solution
Kompleksnost ovisi o broju međusobno spojenih varijabli i interesa uključenih u vjerojatno rješenje problema

[Thu Jul 15 15:04:17 2004]
Groups or teams get involved in problem solving when the importance of the problem is sufficiently high to justify their attention, and when it is clear that one person alone can neither develop nor implement a satisfactory solution.
Grupire ili timove se uključuju u rješavanje problema onda kada je važnost problema dovoljno velika da opravda njihovu pažnju, te kada je jasno da jedna osoba sama ne može niti razviti niti primijeniti zadovoljavajuće rješenje.

[Thu Jul 15 15:04:17 2004]
Otherwise, unimportant problems do not require an investment for group problem solving activities
U protivnom, nevažni problemi ne zahtijevaju investiranje u aktivnosti grupnog rješavanja problema

[Fri Jul 16 11:16:06 2004]
the inventory at an initial rate of 40 units / week.
robni fond prema početnoj stopi od 40 jedinica tjedno.