NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Jul 19 14:32:17 2004]
If you stop the tap, the water will flow out and
Ako zatvorite slavinu, voda će istjeći i

[Mon Jul 19 14:41:58 2004]
If, at a particular time when the level of the water is just right you adjust the tap "just so," you can arrange for the water level to stay constant, with the flow in from the tap just balancing the flow out through the leaky plug
Ako, u nekom određenom trenutku kada je razina vode je baš ispravna, prilagodite slavinu " samo toliko, " možete namjestiti da razina vode ostane nepromjenjiva, tako da dotok iz slavine samo balansira istjecanje kroz propustljiv čep

[Mon Jul 19 14:50:01 2004]
In terms of system dynamics modeling the two variables, the QUANTITY OF WATER IN THE BATH (as measured in cubic meters) and the LEVEL OF WATER IN THE BATH (as measured in centimetres of depth) at any time, are both stocks-they accumulate over time.
U smislu modeliranja sistemske dinamike, dvije varijable, KOLIČINA VODE U KADI (izmjerena u kubnim metrima) i RAZINA VODE U KADI (izmjerena u centimetrima dubine) u svakom trenutku, obje predstavljaju i stokove-oni povećavaju s vremenom.

[Mon Jul 19 14:50:01 2004]
And the two variables, the RATE OF INFLOW OF WATER THROUGH THE TAP (as measured in terms of cubic meters of water flowing per minute) and the RATE OF OUTFLOW OF WATER THROUGH THE LEAKY PLUG (measured similarly), are both fiows-they act to increase or decrease the corresponding stocks, the QUANTITY OF WATER IN THE BATH and the LEVEL OF WATER IN THE BATH
I dvije varijable, OMJER PRILJEVA VODE KROZ SLAVINU (izmjeren u odnosu na kubne metara toka vode po minuti) i OMJER ISTJECANJA VODE KROZ PROPUSTLJIV ČEP (izmjeren na sličan način), obje predstavljaju tokove-oni utječu na porast ili pad odgovarajuće stokova, KOLIČINU VODE U KADI i RAZINU VODE U KADI

[Mon Jul 19 14:52:16 2004]
This system can be represented diagrammatically using some conventional symbols:
Ovaj se sistem može prikazati dijagramatski koristeći neke konvencionalnih simbola:

[Mon Jul 19 14:52:16 2004]
a box for stocks and a pipe-and-tap for flows (Figure
kutija za stokove i cijev-i-slavina za tokove (Slika

[Mon Jul 19 15:07:34 2004]
The "clouds" represent sources of inflows, or sinks for outflows, which are beyond the boundaries of the system of interest.
" Oblaci " predstavljaju izvore priljeva, ili izljeve za istjecanja, koji su izvan granica dotičnog sistema.

[Mon Jul 19 15:07:34 2004]
The water flowing in through the taps does come from somewhere, and the water draining thTough the plug goes somewhere too, but, for the purposes of studying the system of the bath, these need not be taken into account-provided, of course, that the source can always provide plentiful water and the drain does not overflow
Priljev vode kroz slavine dolaze od negdje, i odlaženje vode kroz čep odlazi negdje također, ali, u svrhu proučavanja sistema kade, to se ne treba uzimati u obzir-pod uvjetom da, naravno, taj izvor može uvijek dobavljati dovoljno vodu i da se odvodni kanal ne prelije

[Mon Jul 19 15:11:25 2004]
What measurements would you have at that instant for
Kakva bi tada mjerenja bila u tom trenutku za

[Mon Jul 19 15:18:39 2004]
At the instant that time freezes, the two stocks-the QUANTITY OF WATER IN THE BATH and the LEVEL OF WATER IN THE BATH-have measurable values.
U trenutku kad se vrijeme smrzne, dva stoka-KOLIČINA VODE U KADI i RAZINI VODE U KADI-imaju mjerljive vrijednosti.

[Mon Jul 19 15:20:30 2004]
The QUANTITY OF WATER IN THE BATH might be 0.25 cubic meters and the LEVEL OF WATER IN THE BATH 23 centimetres (or whatever).
KOLIČINA VODE U KADI bi mogla iznositi 0.25 kubičnih metara a RAZINA VODE U KADI 23 centimetra (ili slično).

[Mon Jul 19 15:20:42 2004]
However, when time freezes the two flows cannot be measured-the flows have in essence stopped, since flows are intrinsically events that take place over time.
Međutim, kada se vrijeme smrzne, dva se toka ne mogu izmjeriti-tokovi u biti su stali, budući da tokovi su u suštini događaji koji se odvijaju tijekom vremena.

[Mon Jul 19 15:20:42 2004]
When time stops, they have no value
Kada vrijeme stane, nemaju nikakvu vrijednost

[Mon Jul 19 15:24:59 2004]
In general, any stock has at least one inflow and one outflow;
Općenito, svaki stok ima barem jedan priljev i jedan odljev;

[Mon Jul 19 15:28:37 2004]
there are many instances of stocks that have multiple inflows and outflows;
postoje mnoge primjere stokova koji imaju višestruke priljeve i odljevi;

[Mon Jul 19 15:28:37 2004]
and very occasionally, you come across a stock that, for a particular set of circumstances, has only an inflow or only an outflow
i s vremena na vrijeme, naiđete na stok koji, za određen niz okolnosti, ima samo priljev ili samo odljev

[Mon Jul 19 15:36:18 2004]
The most obvious stock in business is stock itself, physical inventories of FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS, or RAW MATERIALS.
Najočitija stok u poslovanju je sami stok, fizičke zalihe FINALNIH PROIZVODA, RAD U ODVIJANJU, ili SIROVINE.

[Mon Jul 19 15:36:37 2004]
As every factory manager knows, when time stops, that stock is surely there and measurable.
Kao što svaki tvornički manager zna, kada vrijeme stane, taj stok je zasigurno tamo i može se mjeriti.

[Mon Jul 19 15:38:23 2004]
The inflows and outflows have various names depending on the context of the stock.
Priljevi i odljevi imaju različita imena ovisno o kontekstu stoka.

[Mon Jul 19 15:39:51 2004]
If you are a retailer, for example, your stock is GOODS AVAILABLE FOR SALE and your outflows include MONTHLY SALES TO CUSTOMERS, MONTHLY STOCK PASSING ITS SELL-BY DATE, and MONTHLY THEFT;
Ako ste trgovac na malo, na primjer, vaš stok je ROBA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU i vaša odljevi uključuju MJESEČNE PRODAJE NA KLIJENTIMA, MJESEČNI STOK KOJI PROLAZI SVOJ ROK UPOTREBE, i MJESEČNA KRAĐA;

[Mon Jul 19 15:41:18 2004]
your inflows are MONTHLY RECEIPTS FROM SUPPLIERS, and maybe MONTHLY RETURNS FROM CUSTOMERS.
vaši priljevi su MJESEČNI PRIMICI OD DOBAVLJAČA, te možda MJESEČNO DOBITI OD KLIJENATA.

[Mon Jul 19 15:43:24 2004]
Alternatively, in manufacturing, one stock is RAW MATERIALS, with inflows WEEKLY RECEIPTS FROM SUPPLIERS and WEEKLY RETURNS FROM THE SHOP FLOOR;
Umjesto toga, u proizvodnji, jedno stok su SIROVINE, s priljevima TJEDNI PRIMICI OD DOBAVLJAČA i TJEDNI DOBITIMA OD PRODAJNOG PROSTORA;

[Mon Jul 19 15:44:06 2004]
and outflows WEEKLY ISSUES TO THE SHOP FLOOR, WEEKLY RETURNS TO SUPPLIERS, and WEEKLY RAW MATERIALS SCRAP.
i istjecanja TJEDNO IZDANJA PRODAJNOM PROSTORU, TJEDNO DOBICI DOBAVLJAČIMA, i TJEDNE OTPACI SIROVINA.

[Mon Jul 19 15:44:29 2004]
In each of these cases the stocks are all independent of time;
U svakom od ovih slučajeva, stokovi su neovisni od vremena;

[Mon Jul 19 15:44:29 2004]
the flows all explicitly refer to the time periods over which they apply
svi se tokovi sav izričito odnose na vremenska razdoblja u kojima koji se primjenjuju

[Mon Jul 19 15:50:30 2004]
Figure 12.4 overleaf is a diagram showing the main flows in and out of the stock RAW MATERIALS.
4 na sljedećoj stranici je dijagram koji prikazuje glavni tokovi u i izvan stoka SIROVINA.

[Mon Jul 19 15:51:03 2004]
The WEEKLY ISSUES TO THE SHOP FLOOR go into the stock WORK IN PROGRESS, which itself acts as the origin of the WEEKLY RETURNS FROM THE SHOP FLOOR.
TJEDNA IZDANJA PRODAJNOM PROSTORU ulaze u stok RAD U TOKU, koji sama za sebe djeluje kao izvor TJEDNIH DOBITAKA OD PRODAJNOG PROSTORA.

[Mon Jul 19 15:55:09 2004]
The hvo stocks of RAW MATERIALS and WORK IN PROGRESS are therefore linked;
Dva stoka SIROVINA i RADA U TOKU su dakle povezani;

[Mon Jul 19 15:56:13 2004]
likewise, the WEEKLY RAW MATERIALS SCRAP and WEEKLY WORK IN PROGRESS SCRAP both contribute to the heap of SCRAP in the skip at the back of the factory, awaiting disposal.
isto tako, TJEDNA OTPACI SIROVINA i OTPACI TJEDNOG RADA U TOKU oba doprinose na gomili OTPADAKA u preskakivanju u stražnjem dijelu tvornice, iščekujući odlaganje.

[Mon Jul 19 15:56:13 2004]
Also WORK IN PROGRESS feeds the stock of FINISHED GOODS through the WEEKLY ISSUES TO FINISHED GOODS (Figure
I RADE U TOKU opskrbljuje stok FINALNIH PROIZVODA putem TJEDNOG IZDANJA FINALNIM PROIZVODIMA (Slika

[Mon Jul 19 16:18:01 2004]
Diagrams "of this type, capturing the interconnections between stocks and flows, are known as stock-and-flow diagrams or, more colloquially, plumbing diagrams.
Dijagrami " ove vrste, koji prikazuju međupovezanost između stokova i tokova, poznati su kao dijagrami stoka-i-toka ili, kolokvijalnije, cjevovodni dijagrami.

[Mon Jul 19 16:18:01 2004]
As we shall see shortly, plumbing diagrams are very closely related to causal loop diagrams
Kao što ćemo vidjeti uskoro, cjevovodni dijagrami su vrlo usko povezani s dijagramima uzročnu petlju

[Mon Jul 19 16:21:36 2004]
A word on language, System dynamics modeling requires precision of thought and clarity of language.
Jedna napomena o jeziku, Modeliranje sistemske dinamike zahtijeva preciznost u razmišljanju i jasnoći jezika.

[Mon Jul 19 16:21:36 2004]
In everyday language, for example, the term "scrap" can be applied to both the stock of scrap -the pile at the back of the
U svakodnevnom jeziku, na primjer, pojam " otpadak " može se primijeniti i na stok otpadaka gomila u stražnjem dijelu

[Mon Jul 19 16:31:14 2004]
When drawing plumbing diagrams, however, it is important to distinguish between stocks and flows and to use the appropriate descriptions.
Kod crtanja cjevovodnih dijagrama, međutim, je važan raditi razliku između stokova i tokova i koristiti odgovarajuće opise.

[Mon Jul 19 16:31:14 2004]
This can on occasion be rather clumsy, especially in text, but the diagrams are usually clearer
To može ponekad budi prilično nespretno, posebno u tekstu, no dijagrami su obično jasniji

[Tue Jul 20 08:23:50 2004]
To help distinguish between stocks and flows, it is often helpful to think of how you would naturally measure the item in question.
Kako biste mogli razlikovati stokove i tokove, je često korisno se sjetiti kako prirodno biste mjerili artikl dotičan.

[Tue Jul 20 08:25:30 2004]
Scrap as a stock is naturally measured in terms of "quantity of stuff," "tonnes," or whatever;
Otpadak kao stok se prirodno mjeri u smislu " količina stvari, " " tone, " ili slično;

[Tue Jul 20 08:26:56 2004]
scrap as a flow in terms of "number of units disposed of per week."
otpadak kao tok u smislu " broja uklonjenih jedinica po tjednu."

[Tue Jul 20 08:30:10 2004]
It is the "per week" that emphasizes the flow.
" Izraz " po tjednu " naglašava tok.

[Tue Jul 20 08:30:10 2004]
There are many other business terms that can refer to both a stock and a flow and this can sometimes give rise to muddle, so do make sure that you know exactly what is meant in any given case
Postoji još mnogo drugih poslovnih izraz koji se mogu odnositi i na i stok i tok pa to može ponekad izazvati zbrku, pa se pobrinite da znate točno o čemu se radi u svakom određenom slučaju

[Tue Jul 20 08:39:01 2004]
As the example of physical inventory illustrates, the units of measure applied to stock and flows are different.
Kao što primjer fizičkih zaliha prikazuje, jedinice mjerenja koje se primijenjuju na stok i tokove se razlikuju.

[Tue Jul 20 08:39:17 2004]
The stock of inventory at a wine merchant, for example.
Stok zaliha u trgovini s vinima, na primjer.

[Tue Jul 20 08:39:49 2004]
is measured in units of product, such as 12 cases of wine;
mjeri se u jedinicama proizvoda, kao na primjer 12 sanduka vina;

[Tue Jul 20 08:42:08 2004]
the flow of sales is measured in units of product per unit of time, say, 3 cases of wine per week.
tok prodaja se mjeri u jedinicama proizvoda po jedinici vremena, recimo, 3 sanduka vina po tjednu.

[Tue Jul 20 08:42:37 2004]
Since flows take place over time, the measure used for the time period is important and the numerical \'alue of the flow v-ill change depending on the time period involved - 3 cases of wine per week, for example.
budući da tokovi se odvijaju s vremena, mjera upotrijebljena za vremensko razdoblje je važna a numerički\vrijednost toka-će se promjeniti ovisno o vremenskom razdoblju u kojem se odvija 3 sanduka vina po tjednu, na primjer.

[Tue Jul 20 08:42:37 2004]
would correspond to 12 cases of wine per month, or about 150 cases of wine per year
odnosi se na 12 sanduka vina mjesečno, ili na oko 150 sanduka vina godišnje

[Tue Jul 20 08:52:25 2004]
The numerical value of the stock, however, makes no reference to time at all.
Numerička vrijednost stoka, međutim, ne daje nikakav osvrt na vrijeme uopće.

[Tue Jul 20 08:54:43 2004]
throughout the year.
tijekom cijele godine.

[Tue Jul 20 08:56:44 2004]
at any time, the stock in the inventory at the end of each week, each month, each quarter, or at the year end \\ill (assuming a perfect stock control system!)
bilo kada, roba na stovarištu zalihe na kraju svakog tjedna, svakog mjesec, svakog tromjesečje, ili u kraju godine\\će (ako postoji savršen sistem kontrola zaliha!)

[Tue Jul 20 08:58:54 2004]
still be 12 cases of wine This too is a diagnostic of whether or not an item is a stock or a flow:
) još iznosi 12 sanduka vina ovog To je također dijagnostički radi li se ili ne o artiklu koji je stok ili tok:

[Tue Jul 20 08:59:28 2004]
If the numerical value of the item in question varies with the length of the time period, it is a flow;
Ako numerička vrijednost dotičnog artikla mijenja dužinu vremenskog razdoblja, radi se o tou;

[Tue Jul 20 08:59:28 2004]
if it doesn't, it is a stock
ako ne mijenja, radi se o stoku

[Tue Jul 20 09:04:22 2004]
Physical inventory is just one example of a stock in business.
Fizičke zalihe su samo jedno primjer stoka u poslovanju.

[Tue Jul 20 09:04:22 2004]
Table 12.1 overleaf is a list of some of the others, with some of their more common flows over any defined period, say each month
1 na sljedećoj stranici je popis nekih ostalih stokova, s nekim njihovim uobičajenijim tokovima u bilo kojem određenom roku, recimo svaki mjesec

[Tue Jul 20 09:23:04 2004]
Purchases, receipts
Nabave, primici

[Tue Jul 20 09:23:27 2004]
Hires, promotions in
Najmovi, promaknuća u

[Tue Jul 20 09:32:37 2004]
Cash receipts
Gotovinski prihodi

[Tue Jul 20 09:33:23 2004]
Human obsolescence
Ljudska zastarjelost

[Tue Jul 20 09:34:51 2004]
All balance sheet items are stocks
Sve stavke bilance su stokovi

[Tue Jul 20 09:36:31 2004]
All profit-and-loss account items are flows
Sve knjigovodstvene stavke dobitka i gubitka su tokovi

[Tue Jul 20 09:44:39 2004]
These statements are fundamental truths-and they are acknowledged in the language that accountants use when they refer to the balance sheet as at a particular date (freezing time), as opposed to the profit and loss for the period ended whenever (emphasizing the measurement over a period of time).
Ove izjave su temeljne istine- i su priznani u jeziku koj računovođe koriste kad govore o bilancu na određeni datum (vrijeme zamrzavanje), za razliku od dobiti i gubitka za period koji završava bilo kad (naglašavajući mjerenje kroz neko vremenski period).

[Tue Jul 20 09:45:28 2004]
All the formalism of accounting can therefore be incorporated within system dynamics, but as a glance at the table shows, system dynamics naturally encompasses far more than accounting.
Sav se formalizam računovodstva može stoga uključiti u sistemsku dinamiku, ali kako letimičan pogled na tablicu pokazuje, sistemska dinamika dakako obuhvaća puno više od samog knjigovodstvo.

[Tue Jul 20 09:45:28 2004]
KNOWLEDGE, for example, is a vital stock ill many businesses, but only a few formally recognize its value
ZNANJE, na primjer, je ključni stok u mnoga poslovanja, no samo ih nekoliko formalno prepoznaje njegovu vrijednost

[Tue Jul 20 09:49:31 2004]
Knowledge is difficult to measure, but this is evidence of our poor ability to measure important things rather than an argument that knowledge is not a stock.
Znanje je teško izmjeriti, ali to je dokaz naše loše sposobnosti da izmjerimo bitne stvari a ne dokaz da znanje nije stok.

[Tue Jul 20 09:49:55 2004]
If time freezes, KNOWLEDGE is still there and in principle measurable, if only we knew how, and.
Ako se vrijeme smrzne, ZNANJE je još tamo i u principu mjerljivo, kad bi samo znali kako, a.

[Tue Jul 20 09:52:00 2004]
the stock of knowledge can be enhanced by the flows of TRAINING AND EXPERIENCE.
stok znanja se može povećati tokovima OBUKE I ISKUSTVA.

[Tue Jul 20 09:52:00 2004]
It also naturally erodes by virtue of "HUMAN OBSOLESCENCE," the tendency to lose touch with current thinking unless we actively read the professional press, go to conferences, and interact with colleagues
Također se prirodno troši uslijed " LJUDSKE ZASTARJELOSTI, "sklonost gubljenju dodira sa trenutnim razmišljanjem osim ako aktivno ne čitamo stručan tisak, odlazimo na konferencije, i komuniciramo s kolegama

[Tue Jul 20 10:01:30 2004]
STAFF MORALE is also a stock, as is COMPANY REPUTATION.
MORAL OSOBLJA je također stok, kao što je i UGLED TVRTKA.

[Tue Jul 20 10:04:06 2004]
In the realm of the more tangible, one of the most important stocks is PRICE.
U području opipljivijih stokova, jedan od najvažniji je CIJENA.

[Tue Jul 20 10:04:06 2004]
If time freezes prices are still there and measurable, but since we don't have specific names in the English language for the corresponding (monthly) flows, we have to resort to clumsy phrases such as INCREASE IN PRICE and DECREASE IN
Ako se vrijeme smrzne cijene su još uvijek tamo i mogu se mjeriti, no budući da mi nemamo određen nazive u engleskom jeziku za odgovarajući (mjesečno) tokove, moramo se koristiti nespretne frazama kao što je PORAST CIJENA i PAD CIJENA

[Tue Jul 20 10:09:58 2004]
Another important stock is the INTEREST RATE.
Drugi važan stok je KAMATA.

[Tue Jul 20 10:10:51 2004]
This sometimes causes confusion, since the use of the word "rate" seems to imply that this is a flow;
Ovaj ponekad uzrokuje nejasnost, budući da korištenje riječi " stopa " se čini da implicira da se radi o toku;

[Tue Jul 20 10:12:52 2004]
a confusion enhanced by the fact that we frequently define interest rates in relation to time, such as "6 percent per annum."
nejasnost je još veća zbog činjenice što često definiramo kamate u odnosu na vrijeme, kao na primjer " 6 posto godišnje."

[Tue Jul 20 10:13:52 2004]
In fact the ANNUAL INTEREST RATE is a stock, because its role is to act as a price, the price of money, and the word "rate" implies not a rate over time, but a ratio with respect to the capital sum involved:
" Zapravo GODIŠNJA KAMATA je stok, jer je njezina uloga da djeluje kao cijena, cijena novca, a riječ " stopa " ne implicira stopu kroz vremena, već odnos s obzirom na glavni iznos o kojem se radi:

[Tue Jul 20 10:13:52 2004]
The ANNUAL INTEREST RATE determines how much interest is paid each year for each L100 of capital
GODIŠNJA KAMATA određuje koliko se kamata plaća svake godine na svakih L100 kapitala

[Tue Jul 20 10:18:30 2004]
If you are not convinced, try the test described on page 283, where I pointed out that the value of a flow varies with the length of the time period over which the flow takes place.
Ako se još niste uvjerili, isprobajte test koji je opisan na stranici 283, gdje ja sam naglasio da se vrijednost toka mijenja s trajanjem vremenskog perioda u kojem se tok odvija.

[Tue Jul 20 10:18:52 2004]
Whether you invest some money at a fixed rate of 6 percent per annum over six months or over twelve, the ANNUAL INTEREST RATE is unchanged;
Ulažete li nešto novca po fiksnoj stopi od 6 posto godišnje kroz šest mjeseci ili dvanaest, GODIŠNJA KAMATA ostaje nepromijenjena;

[Tue Jul 20 10:19:03 2004]
it is 6 percent in both cases.
ostaje 6 posto u oba slučaja.

[Tue Jul 20 10:19:03 2004]
What does change
Ono što se mijenja

[Tue Jul 20 10:27:58 2004]
In this example, the CAPITAL SUM INVESTED is a stock, and the INTEREST RECEIVED EACH YEAR is an inflow;
U ovom primjeru, GLAVNI ULOŽEN IZNOS predstavlja stok, i AKTIVNA KAMATA SVAKA GODINA predstavlja priljev;

[Tue Jul 20 10:27:58 2004]
the ANNUAL INTEREST RATE % is a second stock that acts as a rate dangle determining the value of the flow (Figure
GODIŠNJA KAMATA%je drugi stok koji djeluje kao pratnja stope kojom se određuje vrijednost toka (Slika

[Tue Jul 20 10:43:22 2004]
This plumbing diagram introduces a new feature, the curly arrow or connector, which indicates how the variables in the diagram are related.
Ovaj cjevovodni dijagram uvede novo prikaz, vitičasta strelica ili konektor, koji pokazuje u kakvom su odnosu kako varijable u dijagramu.

[Tue Jul 20 10:49:23 2004]
The curly arrows from ANNUAL INTEREST RATE and CAPITAL SUM INVESTED to INTEREST RECEIVED EACH YEAR imply that the value of the INTEREST RECEIVED EACH YEAR is determined by both the CAPITAL SUM INVESTED and the ANNUAL INTEREST RATE.
Vitičaste strelice od GODIŠNJE KAMATE i GLAVNOG ULOŽENOG IZNOSA do GODIŠNJE AKTIVNU KAMATU pokazuju da je vrijednost GODIŠNJE AKTIVNE KAMATE određena i GLAVNI ULOŽENIM IZNOS i GODIŠNJA KAMATA.

[Tue Jul 20 10:49:23 2004]
The explicit nature of the relationship is not shown on the diagram, but is recorded "behind" the diagram on the "equations screen" of ithink as
Jasna priroda odnosa nije prikazan na dijagramu, već je naznačena " iza "dijagrama " na ekranima jednadžbi " ithink-a kao

[Tue Jul 20 10:55:06 2004]
Likewise, the TAX RATE is a stock not a flow, for once again the term "rate" does not imply a rate over time, but rather the computation of how much tax is payable for each $100 of taxable profit.
Također, POREZNA STOPA je stok a ne tok, jer se ponovo pojam " stopa " ne odnosi na stopu kroz vrijeme, već na izračunavanje koliko poreza je plativo za svakih 100 oporezive dobiti.

[Tue Jul 20 10:55:23 2004]
So sometimes the term "rate" can be misleading:
Pa ponekad pojam " stopa " može biti varljiv:

[Tue Jul 20 10:55:23 2004]
All flows are rates, but not all rates are flows
Svi tokovi su stope, ali sve stope nisu tokovi

[Tue Jul 20 10:58:08 2004]
Two more unifying concepts
Dva više sjedinjujuća koncepta

[Tue Jul 20 11:04:43 2004]
This is another of those startling unifying concepts of systems thinking, or in this case system dynamics:
Ovo je još jedan od onih zapanjujućeg sjedinjujućih koncepta sistemskog razmišljanja, ili u ovom slučaju sistemske dinamike:

[Tue Jul 20 11:05:00 2004]
All variables are either stocks or flows, there are no other types.
Sve varijable su ili stokovi ili tokovi, postoje ništa drugo.

[Tue Jul 20 11:05:00 2004]
And here is another
Evo jednog takvog primjera

[Tue Jul 20 11:07:49 2004]
Most business objectives - and certainly all the most important ones - can be expressed
većina poslovni ciljevi a svakako sav najvažniji mogu se izraziti

[Tue Jul 20 11:07:49 2004]
as the optimization of a portfolio of stock
kao optimizacija portfelja stoka

[Tue Jul 20 11:09:09 2004]
The only actions that a manager can take are to readjust the flows
Jedine akcije koje manager može poduzeti je ponovo urediti tokove

[Tue Jul 20 11:23:51 2004]
In contrast, the only actions managers can take are those of hiring, firing, buying assets, disposing of companies, spending on advertising, and the like.
Nasuprot tome, jedine akcije koje menadžeri mogu poduzeti su zapošljavanja, davanje otkaza, kupovanje imovine, prodavanje tvrtki, trošenje na oglašavanje, i slično.

[Tue Jul 20 11:25:25 2004]
All of these are flows.
To su sve tokovi.

[Tue Jul 20 11:27:30 2004]
It is as if we are trying to manage a set of baths, interconnected in a complex way through a network of pipes, taps, and drains, so that as one bath empties another fills up.
To je kao da pokušavamo upravljati skupinom kada, koje su mođusobno povezane na kompleksnom načinu kroz mrežu cijevi, slavina, i odvodnih kanala, tako da kad se jedna kada isprazni druga se napuni.

[Tue Jul 20 11:28:32 2004]
Our overall goal is to keep the water in each of the baths at particular levels simultaneously or, better still, for them to increase steadily and together.
Naš sveukupni cilj je zadržati vodu u svakoj od kada istovremeno na određenim razinama ili, još bolje, povećavati im razinu vode trajnno i u isto vrijeme.

[Tue Jul 20 11:28:32 2004]
But the only actions we can take are to twiddle the taps and adjust the drains
No jedino što možemo učiniti je malo odvrnuti slavine i prilagoditi odvodne kanale

[Tue Jul 20 11:34:58 2004]
This water metaphor is of course the system dynamics version of the systems thinking discussion of levers and outcomes that we had in Chapter 10 (see page 208).
Ta metafora s vodom je naravno verzija sistemske dinamike rasprave o sistemskom razmišljanju poluga i rezultata iz poglavlja 10 (vidi stranicu 208).

[Tue Jul 20 11:34:58 2004]
Business outcomes are all stocks and the action levers are all flows
svi Poslovni rezultati su stokovi i svi poluge akcija su tokovi

[Tue Jul 20 11:53:43 2004]
This diagram has three stocks and two flows.
Ovaj dijagram ima tri stoka i dva toka.

[Tue Jul 20 11:54:51 2004]
The stocks are POPULATION, the (ANNUAL) BIRTH RATE, and the (ANNUAL) DEATH RATE;
Stokovi su POPULACIJA, (GODIŠNJA) STOPA ROĐENIH, i (GODIŠNJA) STOPA SMRTNOSTI;

[Tue Jul 20 11:56:28 2004]
the flows are the number of BIRTHS (PER YEAR) and the number of DEATHS (PER YEAR), which increase and decrease the stock of POPULATION respectively.
tokovi su broj ROĐENIH (GODIŠNJE) i broj UMRLIH (GODIŠNJE), koji zasebno povećavaju i smanjuju stok POPULACIJE.

[Tue Jul 20 11:57:59 2004]
As with the inter- est rate, despite the "rate" associated with the ternlS ANNUAL BIRTH RATE and ANNUAL DEATH RATE, these are stocks, not flows.
Kao i kod kamatne- stopa, usprkos " stopi " koja je povezana s pojmovima GODIŠNJA STOPA ROĐENIH i GODIŠNJA STOPA SMRTNOSTI, to je stokovi, ne tokovi.

[Tue Jul 20 11:58:22 2004]
In this case the word "rate" implies not a rate over time, but a ratio with respect to the total population - the ANNUAL BIRTH RATE is the number of births per 1,000 population per year, and likewise the ANNUAL DEATH RATE.
U ovom slučaju riječ " stopa " se ne odnosi na stopu kroz vrijeme, već na odnos s obzirom na ukupnu populaciju GODIŠNJA STOPA ROĐENIH je broj rođenih na 1,000 stanovnika godišnje, i isto tako GODIŠNJA STOPA SMRTNOSTI.

[Tue Jul 20 11:58:22 2004]
These relationships can be expressed according to the equations
Ti se odnosi mogu izraziti u skladu s jednadžbama

[Tue Jul 20 12:22:39 2004]
The two feedback loops in the causal loop diagram have been incorporated in the plumbing diagram as a combination of the flows and the curly arrows:
Dvije petlje povratne sprege na dijagrama uzročnoj petlji uključene su u cjevovodni dijagram kao kombinacija tokova i zavojitih strelica:

[Tue Jul 20 12:24:04 2004]
from BIRTHS PER YEAR to POPULATION by the flow, and back by the curly arrow;
od ROĐENIH NA GODINU prema POPULACIJI putem toka, i natrag putem zavojite strelice;

[Tue Jul 20 12:25:00 2004]
and likewise or POPULATION and DEATHS PER YEAR.
te isto za POPULACIJU i UMRLE NA GODINU.

[Tue Jul 20 12:27:28 2004]
The two dangles, specifying the ANNUAL BIRTH RATE and ANNUAL DEATH RATE, are clear in both diagrams.
Dvije pratnje, specificirajući GODIŠNJA STOPA ROĐENIH i GODIŠNJA STOPA UMRLIH, su jasne na oba dijagrama.

[Tue Jul 20 12:30:12 2004]
The S in the causal loop diagram from BIRTHS PER YEAR to POPULATION, implying that as the number of BIRTHS PER YEAR increases the POPULATION increases, is shown by the fact that BIRTHS PER YEAR is an inflow into POPULATION.
S na dijagrama uzročnoj petlji od ROĐENI NA GODINU do POPULACIJU, koji ukazuje da kako se broj ROĐENIH NA GODINU povećava, tako se POPULACIJA povećava, prikazan je činjenicom da ROĐENI NA GODINU predstavljaju priljev u POPULACIJU.

[Tue Jul 20 12:32:00 2004]
Likewise, the O from DEATHS PER YEAR to POPULATION, implying that as the number of DEATHS PER YEAR increases the POPULATION decreases, is captured in the plumbing diagram by the representation of DEATHS PER YEAR as an outflow from POPULATION.
Također, O od UMRLIH NA GODINU prema POPULACIJI, koji ukazuje da kako se broj UMRLIH NA GODINU povećava, tako se POPULACIJA smanjuje, pokazan je na cjevovodnom dijagramu prikazom UMRLIH NA GODINU kao odljev iz POPULACIJE.ž

[Tue Jul 20 12:32:00 2004]
The Ss in the causal loop diagram from ANNUAL BIRTH RATE to BIRTHS PER YEAR and from ANNUAL DEATH RATE to DEATHS PER YEAR are not explicitly shown in the plumbing diagram, but are implied by the associated equations
ž S-ovi u dijagrama uzročnoj petlji od GODIŠNJE STOPE ROĐENIH prema ROĐENIM NA GODINU i od GODIŠNJE STOPE SMRTNOSTI prema UMRLIM NA GODINU nije jasno prikazani na cjevovodnom dijagramu, ali se na njih implicira pripadajućim jednadžbama

[Tue Jul 20 12:35:41 2004]
As a general rule, all inflows in a plumbing diagram will be associated with an S in the corresponding causal loop diagram;
Kao opće pravilo, svi priljevi u cjevovodnom dijagramu će biti povezan sa simbolom S na odgovarajućoj dijagrama uzročnoj petlji;

[Tue Jul 20 12:37:49 2004]
similarly, all outflows will be associated with an O.
slično tome, sva istjecanja će biti povezana sa simbolom O.

[Tue Jul 20 12:37:49 2004]
Other S or O relationships will not be explicitly shown on plumbing diagrams and need to be inferred from the context, or determined by reference to the underlying equations
Ostali S ili O odnosi neće biti jasno prikazan na cjevovodnim dijagramima i te se o njima treba zaključiti iz konteksta, ili će biti određeni upućivanjem na osnovne jednadžbe

[Tue Jul 20 12:46:39 2004]
One aspect of the plumbing diagram in Figure 12.8 is that the stocks representing the ANNUAL BIRTH RATE and the ANNUAL DEATH RATE are not explicitly associated with their corresponding flows.
8 je da stokovi koji predstavljaju GODIŠNJU STOPU ROĐENIH i GODIŠNJA STOPA SMRTNOSTI nisi izričito povezana sa svojim odgovarajućim tokovima.

[Tue Jul 20 12:46:39 2004]
By convention, another representation is used in plumbing diagrams, symbolized by a circle and called a converter, or an auxiliary, for variables that may be either stocks or flows but do not need to be explicitly recognized as such (Figure
Prema običaju, drugi prikaz je koristi za cjevovodnim dijagramima, koji je prikazan krugom i nazvan konvertor, ili pomoćnik, za varijable koje mogu biti ili stokovi ili tokovi no ne trebaju se izričito prepoznati kao takve takav (Slika

[Tue Jul 20 14:17:11 2004]
Plumbing diagrams are necessarily structurally equivalent to the corresponding causal loop diagrams and will show all the same feedback loops and contain all the same variables.
Cjevovodni dijagrami su nužno strukturno jednaki odgovarajuću dijagrama uzročnu petlju te će pokazivati sve iste petlje povratne sprege i sadržavaju sve iste varijable.

[Tue Jul 20 14:17:11 2004]
The two types of diagram, however, are visually different and have two other important differences
Dvije vrste dijagrama, međutim, vizualno su različite i imaju druge dvije važne razlike

[Tue Jul 20 14:22:17 2004]
First, as we shall see during the rest of this chapter, plumbing diagrams usually contain more variables than the corresponding causal loop diagrams.
Prvo, kao ćemo vidjeti u ostatku ovog poglavlja, cjevovodni dijagrami obično sadržavaju više varijabli od odgovarajućih dijagrami uzročna petlja.

[Tue Jul 20 14:22:17 2004]
The reason for this is that, whereas causal loop diagrams focus on the cause and-effect relationships between the main variables, such as Figure
Razlog za to je taj, dok dijagrami uzročna petlja se usredotočuju na uzročno i-posljedične odnose među glavnim varijablama, kao na Slici

[Tue Jul 20 14:29:33 2004]
plumbing diagrams are obliged to specify how each link actually operates, and so will include necessary additional variables, such as MARGIN (Figure
cjevovodni dijagrami moraju specificirati kako svaka veza zapravo djeluje, pa će tako uključivati nužne dodatne varijable, kao što je MARGINA (Slika

[Tue Jul 20 14:34:28 2004]
thereby indicating that PROFITS THIS MONTH are calculated from both the SALES THIS MONTH and the MARGIN PERCENT ON SALES
pokazujući time da DOBICI IZ OVOG MJESECA se izračunavaju iz i PRODAJE IZ OVOG MJESECA i iz MARGINALNOG POSTOTKA NA PRODAJU

[Tue Jul 20 14:38:09 2004]
Secondly, plumbing diagrams are much more specific as regards the names of the variables.
Drugo, cjevovodni dijagrami su puno određeniji s obzirom na nazive varijabli.

[Tue Jul 20 14:40:17 2004]
For example, in the causal loop diagram for population growth we referred just to BIRTHS, whereas the plumbing diagram refers to BIRTHS PER YEAR, emphasizing the time-related nature of the flow.
Na primjer, na dijagrama uzročnoj petlji populacijski rast smo nazvali samo ROĐENI, dok ih cjevovodni dijagram naziva ROĐENI NA GODINU, naglašavajući vremensku prirodu-toka.

[Tue Jul 20 14:40:17 2004]
This too reflects the rigor required for modeling
Time se također prikazuje strogost koja je nužna za modeliranje

[Thu Jul 01 08:17:31 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 08:17:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 08:18:49 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 08:20:01 2004]
Thank you for writing and letting us know why the #MONTH# account is still outstanding.
Hvala što ste nas pismeno obavijestili zašto račun od #MJESEC# još uvijek nije namiren.

[Thu Jul 01 08:23:00 2004]
Unfortunately, we cannot extend the credit any longer as we allowed considerable discounts in lieu of a prompt payment.
Nažalost, ne možemo Vam više produžiti kredit jer smo smo dopustili prilične popuste umjesto brzoga plaćanja.

[Thu Jul 01 08:24:05 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 08:24:12 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 08:24:12 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 08:24:46 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 08:25:00 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 08:26:36 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 08:30:11 2004]
I regret to hear about the strike which has held up production in your plant for the past few weeks and can understand why you need more time to clear your account with us.
Žao mi je što čujem da je štrajk zaustavio proizvodnju u vašoj tvornici tijekom proteklih nekoliko tjedana, i može razumjeti zašto Vam je potrebno više vremena da podmirite svoj račun kod nas.

[Thu Jul 01 08:31:44 2004]
Nevertheless, when we allowed open account terms, we emphasized this was only on the condition that balances were cleared promptly on due dates as credit facilities put a strain on our own cash flow situation.
Međutim, kada mi smo Vam odobrili uvjete otvorenog računa, naglasili smo da je to samo pod uvjetom ako je balans podmiren odmah na datume dospijeća, budući da mogućnosti kredita pogodnosti opterećuju našu vlastitu solventnost.

[Thu Jul 01 08:33:32 2004]
Because of this we cannot extend the credit by another two months.
Iz toga razloga Vam ne možemo produžiti kredit za još dva mjeseca.

[Thu Jul 01 08:34:44 2004]
However, because of your previous custom with us we are quite willing to allow you to clear half the balance, viz. #AMOUNT# EUR by sending us a sight draft, see enclosed No.
Međutim, zbog vašeg ranijeg poslovanja s nama, voljni smo dopustiti Vam da podmirite polovicu bilance, tj. iznos od. #IZNOS# EUR tako da nam pošaljete a vista mjenicu, vidjeti u prilogu br.

[Thu Jul 01 08:35:15 2004]
#NUMBER#, and clear the outstanding amount by accepting the enclosed draft No.
#BROJ#, te da podmirite očiste neplaćeni iznos preuzimajući priloženu mjenicu br.

[Thu Jul 01 08:36:00 2004]
#NUMBER#, drawn at #NUMBER# days.
#BROJ#, koja vrijedi #BROJ# dana.

[Thu Jul 01 08:36:07 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 08:36:13 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 08:36:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 08:40:26 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 08:40:37 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 08:43:07 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 08:43:40 2004]
Thank you for your letter of the #DATE# regarding our #MONTH# statement and #MONTH# invoice No.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# vezano uz naš izvadak iz mjeseca #MJESEC# i račun br. #BROJ# iz mjeseca #MJESEC#

[Thu Jul 01 08:45:19 2004]
#NUMBER#.
#BROJ# iz mjeseca #MJESEC#

[Thu Jul 01 08:45:40 2004]
We were sorry to hear about the difficulties you have had, and understand the situation, but would appreciate it if you could clear the account as soon as possible, as we ourselves have suppliers to pay.
Žao nam je što ste imali poteškoće, i razumijemo Vašu situaciju, no cijenili bismo ako biste mogli podmiriti račun što je prije moguće, budući da mi također moramo isplatiti naše dobavljače.

[Thu Jul 01 08:45:47 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 08:45:54 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 08:45:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 08:48:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 08:49:10 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 08:51:27 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 08:52:01 2004]
I am writing to ask why you have not settled our invoice No.
Pišem Vam kako bih dobio objašnjenje zašto niste podmirili naš račun br.

[Thu Jul 01 08:52:45 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR, a copy of which is enclosed.
#BROJ# u iznosu od #IZNOS# EUR, čiju presliku ovim putem prilažem.

[Thu Jul 01 08:53:45 2004]
I know that since we began trading you have cleared your accounts regularly on the due dates.
Svjestan sam da ste od početka naše suradnje podmirivali račune redovito na datume dospjeća.

[Thu Jul 01 08:54:17 2004]
That is why I wondered if any problems have arisen which I might be able to help you with.
Zato se pitam jesu li se pojavili neki problemi u kojima bih Vam mogao pomoći.

[Thu Jul 01 08:54:18 2004]
Please let me know if I can be of assistance.
Molim Vas, javite mi ako Vam mogu biti od pomoći.

[Thu Jul 01 08:54:24 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 08:54:30 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 08:54:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 08:55:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 08:55:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 08:56:33 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 08:56:38 2004]
I was surprised to receive your letter of the #DATE# in which you said you had not received payment for invoice No.
Iznenadio sam se primivši Vaše pismo od #DATUM# u kojemu navodite da niste primili uplatu za račun br.

[Thu Jul 01 08:59:12 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Thu Jul 01 09:00:59 2004]
I instructed my bank, The #NAME# Bank, #LOCATION#, to credit your account in #NAME# Bank, #LOCATION#, with the #AMOUNT# EUR some time ago.
Nedavno sam dao sam upute svojoj banci, #IME# banka, #ADRESA#, da uplati na Vaš račun u #IME# banci, #ADRESA#, iznos od #IZNOS# EUR.

[Thu Jul 01 09:01:28 2004]
As my bank statement showed the money had been debited to my account I assumed that it had been credited to your account as well.
Budući da je moj bankovni izvadak pokazao da je novac skinut s moga računa, pretpostavio sam da je taj iznos uplaćen na vaš račun.

[Thu Jul 01 09:02:46 2004]
It is possible that your bank has not advised you yet.
Možda Vas banka još o tome nije obavijestila.

[Thu Jul 01 09:02:48 2004]
Could you please check this with #NAME# Bank, and if there are any problems let me know, so that I can make enquiries here?
Možete li, molim Vas, to provjeriti u #IME# banci, te ako postoje ikakvi probleme javite mi, da se mogu raspitati ovdje?

[Thu Jul 01 09:02:53 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 09:02:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 09:02:59 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 09:05:05 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 09:05:18 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 09:07:50 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 09:09:51 2004]
We wrote to you on #DATE# and enclosed copy invoices which made up your #MONTH# statement, the balance of which still remains outstanding.
Pisali smo Vam #DATUM# i priložili preslike računa koji su sačinjavali vaš izvadak iz #MJESEC#, čija je bilanca još uvijek nenaplaćena.

[Thu Jul 01 09:14:43 2004]
Having dealt with you for some time, we were disappointed in neither receiving your remittance nor any explanation as to why the balance has not been cleared.
S obzirom da već neko vrijeme poslujemo s Vama, bili smo razočarani što nismo primili niti Vašu doznaku, niti objašnjenje zašto bilanca nije podmirena.

[Thu Jul 01 09:14:52 2004]
Please would you either send us a reply or cheque to clear the account within the next seven days?
Molim Vas, možete li nam nam poslati odgovor ili ček kojim će se podmiriti račun unutar sljedećih sedam dana?

[Thu Jul 01 09:14:54 2004]
Thank you.
Hvala.

[Thu Jul 01 09:15:01 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 09:15:07 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 09:15:07 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 09:17:44 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 09:18:01 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 09:23:21 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 09:26:33 2004]
I wrote to you on two occasions, #DATE# and #DATE#, concerning the above account which now has an outstanding balance of #AMOUNT# EUR and is made up of the copy invoices enclosed.
Pisao sam Vam u dva navrata, #DATUM# i #DATUM#, vezano uz gore spomenuti račun koji sada ima nepodmirenu bilancu u iznosu od #IZNOS# EUR i sastoji se preslike priloženog računa.

[Thu Jul 01 09:28:14 2004]
I have waited three months for either a reply to explain why the balance has not been cleared, or a remittance, but have received neither.
Čekao sam tri mjeseca da mi odgovorite i objasnite zašto bilanca nije podmirena, ili da primim Vašu doznaku, no nisam primio niti jedno.

[Thu Jul 01 09:28:36 2004]
Although I am reluctant to take legal action to recover the amount, you leave me no alternative.
Iako nerado pokrećem sudski postupak s ciljem namirivanja dotične svote, ne ostavljate mi nikakav izbor.

[Thu Jul 01 09:29:26 2004]
Therefore, unless I receive your remittance within the next ten days.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku u roku od sljedećih deset dana,

[Thu Jul 01 09:29:28 2004]
my solicitors will be instructed to start proceedings to recover the debt.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku u roku od sljedećih deset dana, uputit ću svoje odvjetnike da pokrenu početne postupak za vraćanje duga.

[Thu Jul 01 09:29:34 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 09:29:41 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 09:29:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 09:29:55 2004]
Enclosed invoice copies
Priložene preslike računa

[Thu Jul 01 09:31:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 09:31:53 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 09:32:17 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 09:34:16 2004]
I have enclosed an order, No.
Ovim putem prilažem narudžbu, br.

[Thu Jul 01 09:35:45 2004]
#NUMBER#, for seven more #PRODUCT# which have proved to be a popular line here, and will pay for them as usual on invoice.
#BROJ#, za još sedam proizvoda #PROIZVOD# koji su se ovdje pokazali vrlo popularnima, te ću ih platiti, kao i obično, putem računa.

[Thu Jul 01 09:38:19 2004]
However, I wondered if in future you would allow me to settle my accounts by monthly statement which would be a more convenient method of payment for me.
Međutim, zanima me biste li mi omogućili da ubuduće plaćam račune putem mjesečnog izvještaja, jer bi mi to bila prikladnija metoda plaćanja.ž

[Thu Jul 01 09:38:21 2004]
As we have been dealing with one another for some time, I think you have enough confidence in my firm to allow open account facilities, but of course I can supply the necessary references.
Budući da već neko vrijeme međusobno surađujemo, vjerujem da imate dovoljno povjerenja u moju tvrtku, te da ćete mi odobriti mogućnost otvorenog računa. Naravno mogu mogu Vam poslati preporuke ukoliko je potrebno.

[Thu Jul 01 09:38:26 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 09:38:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 09:38:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 09:39:50 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 09:40:01 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 09:40:21 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 09:40:40 2004]
Thank you for your order, No.
Zahvaljujem se na Vašoj narudžbi, br.

[Thu Jul 01 09:41:15 2004]
#NUMBER#, which will be sent to you tomorrow.
#BROJ#, koju ćemo Vam poslati sutra.

[Thu Jul 01 09:45:35 2004]
With regard to your request for open account facilities, settlement against monthly statement, I feel there would be more advantage for you in claiming the #NUMBER#% cash discounts offered for payment within seven days of receipt of invoice.
S obzirom na Vaš zahtjev za mogućnošću otvorenog računa, plaćanje putem mjesečnog izvještaja, smatram da bi Vam bilo povoljnije kada biste zatražili popust od #BROJ# % za gotovinsko plaćanje koje nudimo za isplate unutar sedam dana od primitka računa.

[Thu Jul 01 09:46:05 2004]
Nevertheless, I am quite prepared to allow monthly settlements, and there will be no need to supply references as you are a long-standing customer.
Međutim, spreman sam odobriti Vam plaćanje mjesečnim izvještajima, te nema potrebe za preporukama, budući da ste naš dugogodišnji klijent.

[Thu Jul 01 09:46:06 2004]
The enclosed invoice will be included in your next statement.
Priložen račun će biti uključen u Vaš sljedeći izvještaj.

[Thu Jul 01 09:46:12 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 09:46:18 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 09:46:18 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 09:47:49 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 09:48:02 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 09:55:37 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 09:57:48 2004]
I intend to place a substantial order with you in the next few weeks and wondered what sort of credit facilities your company offered.
Namjeravam izvršiti značajnu narudžbu kod Vas u sljedećih nekoliko tjedana, pa se pitam kakve kreditne pogodnosti nudi Vaša tvrtka.

[Thu Jul 01 09:58:22 2004]
As you know, over the past months I have placed a number of orders with you and settled promptly, so I hope this has established my reputation with your company.
Kao što znate, tijekom proteklih mjeseci kod Vas sam izvršio nekoliko narudžbi koje sam odmah platio, pa se nadam da je to učvrstilo moj ugled u Vašoj tvrtki.

[Thu Jul 01 09:59:51 2004]
Nevertheless, ifnecessary, I am willing to supply references.
Međutim, ako je potrebno, voljan sam poslati Vam preporuke.

[Thu Jul 01 09:59:53 2004]
Please let me know if I could settle future accounts on, say, quarterly terms with payments against statements.
Molim Vas, javite mi ako bih mogao podmirivati buduće račune, na primjer, tromjesečnim plaćanjem na osnovu izvještaja.

[Thu Jul 01 09:59:59 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:00:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:00:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:01:25 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:01:39 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:02:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:07:38 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you enquired about credit facilities.
Zahvaljujem se na Vašem pismu od #DATUM# u kojemu ste se raspitivali o kreditnim pogodnostima.

[Thu Jul 01 10:10:34 2004]
However, as you probably realize, our #PRODUCT# is sold at extremely competitive prices which allow us only small profit margins, and this prevents us offering any of our customers credit facilities.
Međutim, kao što vjerojatno shvaćate, naš #PROIZVOD# se prodaje po krajnje konkurentnim cijenama koje nam omogućuju tek neznatnu graničnu dobit, pa nas to priječi da svojim klijentima ponudimo bilo kakve kreditne pogodnosti.

[Thu Jul 01 10:11:13 2004]
understand our reasons.
Žao nam je što Vam u tome ne možemo pomoći, ali smo sigurni da razumijete naše razloge.

[Thu Jul 01 10:11:19 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:11:27 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:11:27 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:13:35 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:13:48 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:17:11 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:18:08 2004]
Our bank has advised us that the proceeds of our letter of credit against your invoice, No.
Banka nas je obavijestila da je iznos našeg kreditnog pisma s Vašeg računa, br.

[Thu Jul 01 10:23:30 2004]
#NUMBER#, have now been credited to your account.
#BROJ#, sada upisan na Vaš bankovni račun.

[Thu Jul 01 10:24:08 2004]
We have been paying you for some time on this basis, which does not really suit our accounting system, and as we feel you know us well enough by now, we think you would not object to our paying on quarterly statements by international banker's draft.
Već neko vrijeme plaćamo Vam na ovaj način, koji zapravo ne odgovara našem računovodstvenom sustavu, te budući da smatramo da ste nas do sada dovoljno upoznali, vjerujemo da ne biste imali ništa protiv da odsada plaćamo putem tromjesečnih izvještaja na međunarodnoj bankovnoj mjenici.

[Thu Jul 01 10:24:40 2004]
If you require a reference, you can contact our other suppliers, #COMPANY, ADDRESSE# who will vouch for us.
Ako vi zahtijevate aluziju, možete kontaktirati naše druge dobavljače, #TVRTKA, ADRESA#, koji će jamčiti nas.

[Thu Jul 01 10:25:12 2004]
Write to either Mr #NAME# or Mr #NAME#.
Obratite se gospodinu #IME# ili gospodinu #IME#.

[Thu Jul 01 10:25:13 2004]
Please confirm that these new terms are acceptable.
Molimo, potvrdite ako su Vam novi uvjeti plaćanja prihvatljivi.

[Thu Jul 01 10:25:18 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:25:26 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:25:26 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:27:21 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:27:36 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:32:08 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:33:07 2004]
Your #COMPANY# was given to us as a reference by #COMPANY# who have placed a substantial order with us, but want to settle by #NUMBER#-day draft.
Vaša tvrtka #TVRTKA# nam je navedena kao izvor preporuke za tvrtku #TVRTKA# koja je kod nas izvršila značajnu narudžbu, no želi platiti putem mjenice od #BROJ# dana.

[Thu Jul 01 10:33:22 2004]
As we are a foreign company, we have little knowledge of #STATE# companies and their credit ratings.
Budući da smo mi strana tvrtka, slabo smo upozanti s #DRŽAVA# tvrtkama i njihovim kreditnim sposobnostima.

[Thu Jul 01 10:34:01 2004]
The draft is for #AMOUNT# EUR.
Mjenica je na iznos od #IZNOS# EUR.

[Thu Jul 01 10:34:50 2004]
You can be sure that the information will not be disclosed.
Možete biti sigurni da će Vaša izjava biti povjerljiva.

[Thu Jul 01 10:34:56 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:35:02 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:35:02 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:36:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:36:50 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:38:53 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:39:14 2004]
We are a #ACTIVITY# and have been asked by Mr #NAME# #COMPANY, ADDRESSE# to offer them open account facilities, with quarterly settlement terms.
Mi se bavimo #DJELATNOST# i zamoljeni smo od gospodina #IME# #TVRTKA, ADRESA# da im ponudimo mogućnosti otvorenog računa, s tromjesečnim uvjetima plaćanja.

[Thu Jul 01 10:39:30 2004]
They have given us your name as a reference.
Naveli su Vas kao izvor preporuke.

[Thu Jul 01 10:40:18 2004]
The credit will be about #AMOUNT# EUR.
Kredit će biti u iznosu od oko #IZNOS# EUR.

[Thu Jul 01 10:40:25 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:40:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:40:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:42:38 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:42:53 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:49:13 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:52:43 2004]
We are suppliers to #COMPANY#, #ADDRESSE#, who have asked us to give them facilities to settle their statements on a quarterly basis.
Mi smo dobavljači za tvrtku #TVRTKA#, #ADRESA#, koja nas je zamolila da im odobrimo plaćanje potraživanja na tromjesečnoj osnovi.

[Thu Jul 01 10:53:55 2004]
We would be extremely grateful for an early reply, and can assure you that it will be treated in the strictest confidence.
Bili bismo Vam krajnje zahvalni kada biste nam što prije odgovorili, te Vas uvjeravamo da ćemo tu informaciju tretirati u najstrožem povjerenju.

[Thu Jul 01 10:54:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 10:54:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 10:54:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 10:55:38 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 10:55:49 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 10:57:25 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Jul 01 10:58:39 2004]
I am replying to your enquiry of the #DATE# in which you asked about #COMPANY, ADDRESSE#.
Ovim putem odgovaram odgovorim na Vaš upit od #DATUM# u kojem se raspitujete za #TVRTKA, ADRESA#.

[Thu Jul 01 11:02:13 2004]
We have given them credit facilities for years and always found that they paid on due dates without any problems.
Mi smo im godinama davali kreditne pogodnosti i uvijek su plaćali na datume dospijeća bez ikakvih problema.

[Thu Jul 01 11:03:09 2004]
I might also add that our credit is in excess of the one mentioned in your letter.
Također ja bih dodao da iznos njihovog kredita kod nas veći od iznosa koji ste naveli u Vašem pismu.

[Thu Jul 01 11:03:10 2004]
I am sure that you can have every confidence in this firm and offer them the facilities asked for.
Uvjeren sam da možete imati potpuno povjerenje u ovu tvrtku, te im odobriti zatražene pogodnosti.

[Thu Jul 01 11:03:15 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Jul 01 11:03:21 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Jul 01 11:03:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Jul 01 11:04:16 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Jul 01 11:04:27 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Jul 01 11:05:32 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,