NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Thu Jul 15 10:00:30 2004]
Lastly, and crucially, it is easier to communicate using systems dynamics and thinking than with mathematics.
Na kraju, i što je najbitnije, jednostavnije je komunicirati pomoću sistemske dinamike i razmišljati nego što je to s matematikom.

[Thu Jul 15 10:00:30 2004]
Often the results of many mathematical models have remained 'trapped' in the mathematics literature and never exposed to the people in the application area who would be the most interested
Često rezultati mnogih matematičkih modela ostaju 'zarobljeni' u matematičkoj literaturi te se nikad ne otkrivaju ljude iz područja njihove primjene koje bi to najviše zanimalo

[Thu Jul 15 10:04:15 2004]
The fourth foundation for system dynamics progress is the high advancement in personal computers and accompanying software packages that have become generally available to almost every business analyst
Četvrti temelj za razvoj sistemske dinamike je velik napredak na polju osobnim računalima i popratni programskim paketi koji su postali općenito dostupni skoro svakom poslovni analitičara

[Thu Jul 15 10:07:42 2004]
Without it, the vas amount of work to obtain specific solutions to the characteristics of complex systems would be prohibitively expensive.
Bez toga, velika količina rada za postizanje određenih rješenja za karakteristike složenih sustava bi bila pretjerano skupa.

[Thu Jul 15 10:08:52 2004]
The simulation of information-feedback models of business behavior is such an area of high efficiency.
Simulacija-modela povratna informacija poslovnog ponašanja je takvo područje velika učinkovitost.

[Thu Jul 15 10:11:17 2004]
A cost reduction factor creates a totally different research environment than existed few decades ago.
čimbenik Smanjenje troškova stvara potpuno različit okolina istraživanje od one koja je postojala prije nekoliko desetljeća.

[Thu Jul 15 10:11:17 2004]
Computing machines are today so widely available, and the cost of computation and machine programming is so low relative to other costs, that the former difficulties in activating a simulation model need no longer determine the rate of progress in understanding system dynamics
Računalni strojevi su danas toliko dostupni, i cijena računalnog i strojarsko programiranje je toliko niska u usporedbi s ostalim troškovima, da ranije teškoće u aktiviranju simulacijskog modela ne trebaju više određivati omjer napretka u shvaćanju sistemske dinamike

[Thu Jul 15 10:18:38 2004]
Systems Thinking relations to System Dynamics
Veze sistemskog razmišljanja sa sistemskom dinamikom

[Thu Jul 15 10:24:09 2004]
Let me begin by briefly saying what Systems Thinking is not.
Započnimo kratkim objašnjenjem o tome što sistemsko razmišljanje nije.

[Thu Jul 15 10:29:25 2004]
Systems Thinking is not General Systems Theory, nor is it "Soft Systems" or Systems Analysis - though it shares elements in common with all of these.
sistemsko Razmišljanje nije teorija o općim sustavima, niti " mekani Sustavi " ili sistemska Analiza iako ono dijeli neke zajedničke dijelove s njima.

[Thu Jul 15 10:33:49 2004]
Furthermore, Systems Thinking is not the same thing as Chaos Theory, Dissipative Structures, Operations Research, Decision Analysis, or what control theorists mean when they say System Dynamics - though, again, there are similarities both in subject matter and aspects of the associated methodologies.
Nadalje, sistemsko Razmišljanje nije ista kao i Teorija Kaos, rasipne Strukture, Istraživanje Postupci, Analiza Odluka, ili o kakvim kontrolama teoretičari govore kada kažu sistemska dinamika Sustava iako, ponovo, postoje sličnosti i u sadržaju i aspektima povezanih metodologija.

[Thu Jul 15 10:33:49 2004]
Nor is Systems Thinking hexagrams, personal mastery, dialogue, or total quality
Sistemsko Razmišljanje nisu niti heksagrami, osobna kontrola, razgovor, ili ukupna kvaliteta

[Thu Jul 15 10:44:01 2004]
The definition of Systems Thinking at which I have arrived is:
Definicija sistemskog Razmišljanja do koje sam ja stigao je sljedeća:

[Thu Jul 15 10:44:17 2004]
Systems Thinking is the art and science of making reliable inferences about behaviour by developing an increasingly deep understanding of underlying structure.
Sistemsko Razmišljanje je umijeće i znanost stvaranja pouzdanih zaključaka o ponašanju razvijajući sve temeljitije shvaćanje o temeljne strukture.

[Thu Jul 15 10:44:30 2004]
Systems Thinking is a Paradigm and a Learning Method.
Sistemsko Razmišljanje je Paradigma i Metoda Učenje.

[Thu Jul 15 10:44:55 2004]
The first conditions the second.
Prva uvjetuje drugi.

[Thu Jul 15 10:45:31 2004]
The second supports the first.
drugi podržava prvo.

[Thu Jul 15 10:49:39 2004]
People embracing Systems Thinking position themselves such that they can see both the forest and the trees (one eye on each).
Nastani koji prihvaćaju sistemsko Razmišljanje u takvom su položaju da mogu vidjeti i šumu i drveće (jednim okom na šumi drugim na drveću).

[Thu Jul 15 10:50:59 2004]
The positioning has both structural and behavioural implications.
Pozicioniranje uključuje i strukturalne i behaviorističke implikacije.

[Thu Jul 15 10:52:20 2004]
Structurally, systems thinkers see both the generic and the specific - not just the latter.
Strukturno gledajući, sustemski mislioci vide i generički i pojedinačno ne samo pojedinačno.

[Thu Jul 15 10:52:20 2004]
Behaviourally, they see both the pattern and the event - not just the latter
Bihevioristički gledano, vide i uzorak i događaj ne samo događaj

[Thu Jul 15 10:57:27 2004]
Once positioned with respect to the fray, those embracing Systems Thinking filter what they see using three thinking skills
Kad jednom zauzmu položaj s obzirom na nered, oni koji prihvaćaju sistemsko Razmišljanje filtriraju ono što vide uz pomoć tri vještine razmišljanja

[Thu Jul 15 11:06:45 2004]
The first two have been recognized as part of the System Dynamics paradigm for a long time.
Prva dvije vještine su već dugo prihvaćene kao dio paradigme sistemske dinamike.

[Thu Jul 15 11:06:45 2004]
It is precisely the failure to appreciate the critical importance of this third thinking skill (operational thinking) that is causing many in the field to unwittingly dilute its essence
Upravo zbog toga što se ne cijeni ključna važnost ove treće vještine razmišljanja (operativno razmišljanje) mnogi na tom polju nesvjesno umanjuju njegovu bit

[Thu Jul 15 11:12:06 2004]
is the notion that it is useful to view the structure of a system as the cause of the problem behaviours it is experiencing, as opposed to seeing these behaviours as being 'foist upon' the system by outside agents
je pojam koji je koristan na promatranje strukture sustava kao uzroka problematičnih ponašanja koje doživljava, za razliku od promatranja tih ponašanja kao nešto što su vanjski uzročnici 'natovarili na' sustav

[Thu Jul 15 11:14:06 2004]
then becomes the next step in the thinking progression.
tada postaje sljedeći korak u napretku razmišljanju.

[Thu Jul 15 11:14:07 2004]
If structure is 'the cause' of behaviour, what does structure look like, how is it arrayed?
Ako struktura je 'uzrok' ponašanja, što strukturira izgleda, kako je poredana?

[Thu Jul 15 11:14:12 2004]
The answer:
Odgovor:

[Thu Jul 15 11:14:25 2004]
in closed-loops.
u zatvoreno-petlje.

[Thu Jul 15 11:14:45 2004]
Causal relationships do not run one-way.
Uzročni odnosi nisu jednosmjerni.

[Thu Jul 15 11:14:45 2004]
They're reciprocal
Oni su obostrani

[Thu Jul 15 11:17:35 2004]
completes the progression.
dovršava razvijanje.

[Thu Jul 15 11:17:37 2004]
If structure is composed of closed-loops, of what are closed-loops composed?
Ako struktura se sastoji od zatvoreno-petlji, od čega su sastavljene te-petlje?

[Thu Jul 15 11:18:10 2004]
The answer:
Odgovor:

[Thu Jul 15 11:19:56 2004]
stocks and flows (and connectors).
od stokova i tokova (i konektora).

[Thu Jul 15 11:20:50 2004]
Put together, the three thinking skills constitute a way of making meaning out of the fray:
Zajedno, tri vještina razmišljanja predstavljaju način pronalaženja smisla u neredu:

[Thu Jul 15 11:20:50 2004]
(1) Look at system structure, (2) structure is composed of stocks and flows, (3) stocks and flows are arranged so as to form feedback loops
(1) Razmotriti strukturu sustava, (2) struktura se sastoji od stokova i tokovi, (3) stokovi i tokovi su poredani tako da tvore petlje povratne veze

[Thu Jul 15 11:30:34 2004]
represents the unique essence of System Dynamics, and hence, the unique essence of Systems Thinking.
predstavlja jedinstvenu bit sistemske dinamike, pa tako i, jedinstvena bit sistemskog Razmišljanja.

[Thu Jul 15 11:38:33 2004]
It is also this skill that poses the greatest challenges to disseminating Systems Thinking.
ova vještina također predstavlja najveće izazove u širenju sistemskog Razmišljanje.

[Thu Jul 15 11:38:45 2004]
The essence of operational thinking is in getting at the core stock/flow infrastructure that lies at the heart of a system or issue.
Bit operativnog razmišljanja je postizanje do najbitnije infrastrukturu stoka/toka koja se nalazi u središtu sustava ili problema.

[Thu Jul 15 11:41:37 2004]
Operational thinking does not necessarily involve closed loops.
Operativno razmišljanje nužno ne uključuje zatvorene petlje.

[Thu Jul 15 11:42:48 2004]
It also does not necessarily involve computer-based simulation - though this often is useful.
Niti nužno ne uključuje računalno-simulacija iako se to često koristi.

[Thu Jul 15 11:51:45 2004]
Many simple infrastructures can be reliably simulated via 'mental walk through'.
Mnoge se jednostavne infrastrukture mogu biti pouzdano simulirati putem 'mentalnim prolazom'.

[Thu Jul 15 11:53:20 2004]
Therefore, operational thinking is primarily just seeing key arrangements of stocks and flows, with an occasional wire thrown in to make a connection.
Stoga, operativno razmišljanje je prvenstveno samo promatranje ključni uređenja stokova i tokova, s povremen umetanjem žice kako bi se stvorila veza.

[Thu Jul 15 11:53:39 2004]
Stocks and flows are very profound building blocks and they precede feedback loops!
Stokovi i tokovi su vrlo čvrste komponente i prethode petljama povratne veze!

[Thu Jul 15 11:53:39 2004]
They form the infrastructure of a system
Oblikuju infrastrukturu sustava

[Thu Jul 15 12:01:43 2004]
They provide the substrate for feedback loops to exist - just as the spinal cord and skeleton provide the framework which houses the muscles and organs that give rise to, and are stimulated by, feedback signals coursing throughout the nerves.
omogućavaju postojanje supstrata za petlje povratne veze kao što i leđna moždina i kostur tvore strukturu u kojoj se nalaze mišići i organi koji stvaraju, i koje stimuliraju, signali povratna informacija koji prolaze kroz živce.

[Thu Jul 15 12:01:43 2004]
Without the infrastructure, there can be no feedback system
Bez infrastrukture, nikakav sustav povratna informacija ne može postojati

[Thu Jul 15 12:08:22 2004]
It is considered a poor practice to use causal loop diagrams before having laid out, and understood, the underlying stock/flow infrastructure of a system.
Smatra se da je korištenje dijagrama uzročne petlje loše prije nego što se objasni, i shvati, temeljna infrastruktura stoka/toka sustava.

[Thu Jul 15 12:12:12 2004]
Such practice celebrates the nerves, without regard for the spinal cord, skeleton, or organs.
Na taj se način daje veća važnost živcima, bez uzimanja u obzir leđne moždine, kostura, ili organa.

[Thu Jul 15 12:13:59 2004]
It gives you the wires without the things that house the wires, or which give rise to the impulses that course through the wires.
To su žice bez dijelova u kojima se nalaze žice, ili koje stvaraju impulse koji prolaze kroz žice.

[Thu Jul 15 12:16:13 2004]
Drawing causal loop diagrams, at the outset of a discussion or analysis, encourages Laundry List (or 'Factors') Thinking.
Crtanje dijagrama uzročne petlja, na početku razgovora ili analize, potiče na razmišljanje o Velik Popis (ili 'Čimbenici').

[Thu Jul 15 12:18:33 2004]
In fact, it is likely to make that thinking even more difficult to understand because rather than a set of causal factors and a resulting 'effect", the causes themselves become effects when the loops are closed.
Zapravo, vrlo je vjerojatno da će to razmišljanje biti još teže razumjeti jer osim skupine uzročnih čimbenika i novonastalog 'učinka ", uzroci se sami pretvaraju u učinke kad su petlje zatvorene.

[Thu Jul 15 12:18:44 2004]
Causal Loop Diagrams, when used in advance of laying out a stock/flow diagram, are in service to closed-loop Laundry List Thinking, not Systems Thinking.
Dijagrami Uzročne Petlje, kada su koriste prije objašnjavanja dijagrama stoka/toka, služe zatvoreno-petlja Velik Popis Razmišljanje, ne sistemskom Razmišljanje.

[Thu Jul 15 12:18:44 2004]
They represent the antithesis of operational thinking
predstavljaju antitezu operativnog razmišljanja

[Thu Jul 15 12:36:19 2004]
The appropriate role for causal loop diagrams is "after the fact."
Odgovarajuća uloga za dijagrama uzročnu petlju dolazi " nakon činjenice."

[Thu Jul 15 12:36:57 2004]
Once a system's structure has been grasped, and the associated dynamic implications of that structure have been well understood, causal loop diagrams can be of value in helping to communicate how structure creates behavior.
" Kad se jednom shvati struktura sustava, te dobro shvate pripadajuće dinamičke implikacije te strukture, dijagrami uzročne petlje biti od koristi u pomaganju prenošenja informacija o tome kako struktura stvara ponašanje.

[Thu Jul 15 12:38:43 2004]
However, causal loop diagrams are not vehicles for making reliable inferences about behavior.
Međutim, dijagrami uzročne petlje nisu sredstva za donošenje pouzdanih zaključaka o ponašanju.

[Thu Jul 15 12:39:58 2004]
This is true because there is no way to "refute" a causal loop diagram - you can't simulate one to show that it can be rejected as a hypothesis.
To je istinito jer nema načina da se " opovrgne "dijagram uzročne petlje ne može se simulirati jedan dijagram kako bi se pokazalo da ga se može odbiti kao hipotezu.

[Thu Jul 15 12:42:38 2004]
Using causal loop diagrams to make inferences about behavior is a treacherous business.
korištenje dijagrama uzročne petlje za donošenje zaključke o ponašanju je opasno.

[Thu Jul 15 12:42:38 2004]
Continued use of the practice poses serious risks to discrediting the field
Takvo stalno korištenje bi moglo ozbiljno kompromitirati ovo polje rada

[Thu Jul 15 12:52:35 2004]
Companies are continuously challenged to change their internal organization as a response to new opportunities, competitive threats, or changed circumstances.
Tvrtke se neprekidno potiče na promjenu unutarnja organizacija kao reakcija na nove mogućnosti, konkurentske prijetnje, ili promijenjen okolnosti.

[Thu Jul 15 12:53:54 2004]
Would it not make sense to thoroughly prepare such changes and analyze their impact before their actual implementation?
Ne bi li imalo smisla temeljito pripremiti takve promjene i analizirati njihov djelovanje prije njihove same provedbe?

[Thu Jul 15 12:54:38 2004]
It would be useful to approach the analysis of changes in an 'off-line way', i.e.
Bilo bi korisno pristupiti analizi promjena u 'off-line način', tj..

[Thu Jul 15 12:56:17 2004]
, without disruption of the primary process, and the implementation of changes in a controlled manner.
, bez prekidanja glavnog procesa, te provedba promjena pod kontroliranim uvjetima.

[Thu Jul 15 12:56:17 2004]
The focus of this chapter is on techniques and instruments to master the complexity that is inherent to the design and change of business structures and processes
Fokus ovog poglavlja je na tehnikama i instrumentima za prevladavanje složenost koaj je svojstven na dizajn i promjeni poslovnih struktura i obliku

[Thu Jul 15 14:11:03 2004]
It implies the creation of representations of the real world through abstraction from details that are considered irrelevant.
Ono se odnosi na stvaranje prikaza stvarnog svijeta kroz apstrakciju detalja koji se smatraju nebitnima su razmotren.

[Thu Jul 15 14:14:41 2004]
It is this abstraction from, or the suppression of, irrelevant details that helps us to master complexity.
ova apstrakcija iz, ili supresija, detalja nam pomažu da svladamo kompleksnost.

[Thu Jul 15 14:14:41 2004]
To deal with the complexity of business processes, questions arise such as how to structure models, how to deal with design objectives, and how to improve model quality (fitness for use
U rješavanju kompleksnosti poslovnih procesa, se javljaju pitanja kao na primjer kako strukturirati modele, kako rješavati zamišljene ciljevi, te kako poboljšati kvalitetu model (prikladnost za korištenje

[Thu Jul 15 14:25:40 2004]
These instruments are based on an analysis of the sources of complexity of business process architecting.
Ovi se instrumenti temelje na analizi izvora kompleksnosti izgradnje poslovnog procesa.

[Thu Jul 15 14:25:40 2004]
Furthermore, deduced are the requirements for modeling languages, methods, and tools
Nadalje, izvode se potrebe za modeliranje jezika, metoda, i alata

[Thu Jul 15 14:33:48 2004]
System Dynamics is a computer aided approach to policy analysis and design.
Sistemska dinamika je računalno potpomognut pristup analizi i dizajnu smjernica.

[Thu Jul 15 14:35:09 2004]
With origins in servomechanisms engineering and management, the methodology uses a perspective based on information feedback and mutual recursive causality to understand and manage the dynamics of Physical, Biological and Social systems.
S ishodištem u inženjerstvu i menadžmentu servomehanizma, metodologija koristi stajalište koje se temelji na povratnu informaciju i uzajamno rekurzivnom uzročnost kako bi se shvatila i kako bi se upravljalo dinamikom fizičkih, bioloških i društvenih sustava.

[Thu Jul 15 14:37:05 2004]
System Dynamics is the rigorous study in system behavior using the principles of feedback, dynamics and simulation;
Sistemska dinamika je precizan proučavanje u ponašanju sustava pomoću pravila povratne informacije, dinamike i simulacije;

[Thu Jul 15 14:37:05 2004]
seeking an improved ways to translate scientific achievements into actual implementations
traženje poboljšani načina za pretvaranje ostvarenja iz polja znanosti u stvarne primjene

[Thu Jul 15 14:45:16 2004]
System Dynamics is a well-formulated methodology for analyzing the components of a system including cause-effect relationships and their underlying mathematics and logic, time delays, and feedback loops.
Sistemska dinamika je dobra-formulirana metodologija za analiziranje komponenti sustava koje uključuju uzročno-posljedične odnose i njihovu temeljnu matematika i logiku, vremenska kašnjenja, i petlje povratne veze.

[Thu Jul 15 14:45:31 2004]
It began in the business and industry world, but is now affecting education and many other disciplines.
Započeta je u poslovnom i industrijski svijet, ali sada utječe na obrazovanje i mnoge ostale discipline.

[Thu Jul 15 14:47:16 2004]
More and more people are beginning to appreciate the ability of the System.
Sve više ljudi počinje cijeniti sposobnost Sustava.

[Thu Jul 15 14:51:00 2004]
Dynamics methodology and instruments bring order to complex systems and help people learn and understand such systems.
Dinamička metodologija i instrumenti dovode u red kompleksne sustave i pomažu ljudima da nauče i razumiju takve sustave.

[Thu Jul 15 14:52:37 2004]
System Dynamics is a quantitative methodology, and as such, has more obvious application to content areas that are open to mathematical models.
Sistemska dinamika je kvantitativna metodologija, i kao takva, ima očitiju primjenu na područja sadržaja koja su otvorena prema matematičkim modelima.

[Thu Jul 15 14:54:45 2004]
Current software packages applying System Dynamics methodology has expanded beyond the mathematical methods and functions;
Trenutačni programski paket koji primijenjuju metodologiju sistemske dinamike koriste se i izvan izvan matematičkih metoda i funkcija;

[Thu Jul 15 14:57:12 2004]
they now include many logical, statistical and probability and queuing functions, the logical functions permits the use of more qualitative modeling.
sada uključuju mnoge logičan, statistička i vjerojatne i čekajuće funkcije, logične funkcije dozvoljavaju korištenje kvalitativnijeg modeliranja.

[Thu Jul 15 15:00:50 2004]
For example, logical and probability functions can be combined for creating psychological and sociological models, which are less open to the continuous simulation methods based on calculus.
Na primjer, logična funkcije i funkcije vjerojatnost mogu se kombinirati za izradbu psihološki i sociološki modeli, koji su manje otvoreni prema stalnim simulacijskim metodama koje se temelje na diferencijalnom i integralnom računu.

[Thu Jul 15 15:00:50 2004]
The more quantitative a subject area the more examples and expertise you will find in the System Dynamics literature and community
Što je područje u pitanju kvantitativnije to ćete pronaći više primjera i stručnih saznanja u literaturi i zajednici sistemske dinamike

[Thu Jul 15 15:08:10 2004]
General properties and instruments of System Dynamics that make it an adequate methodology for the development of models for systems related with social sciences in general, and for business and market models in particular, making it a methodology congruent to methodology of business analysis, are
Opća svojstva i instrumenti sistemske dinamike koji ju čine metodologiju primjerenom za razvoj modela za sustave koji su općenito povezani s društvenim znanostima, te posebno za poslovne i tržišni modeli, što ju čini metodologijom primjerenom na metodologiju poslovne analize, su sljedeća

[Thu Jul 15 15:10:57 2004]
System Dynamics is a well-established methodology for the development of models.
Dinamika sustava je dobro utemeljena metodologija za razvoj modela.

[Thu Jul 15 15:10:57 2004]
Phases start from model conceptualizing to verification and validation
Faze se kreću od zamišljanja modela prema provjeri i potvrđivanju

[Thu Jul 15 15:23:56 2004]
Diagrams guide the process of quantification of relations amongst variables through equations in an intuitive way
Dijagrami usmjeravaju proces kvantifikacije odnosa između varijabli kroz jednadžbe na intuitivan način

[Thu Jul 15 15:27:05 2004]
From the system state at any given moment, such models are capable of generating the future behavior of the system.
Iz stanja sustava u bilo kojem trenutku, takvi modeli mogu proizvesti kasnija ponašanje sustava.

[Thu Jul 15 15:27:05 2004]
This behavior is the consequence of dynamic relations between variables
Takvo je ponašanje posljedica dinamičnih odnosa među varijablama

[Thu Jul 15 15:31:13 2004]
Simulation permits obtaining trajectories for model variables through numerical integration methods.
Simulacija omogućava postizanje putanja za varijable modela kroz metode numeričkog integriranja.

[Thu Jul 15 15:32:43 2004]
These trajectories can be properly interpreted as projections or tendencies.
Ove putanje mogu biti pravilno protumačiti kao predviđanja ili tendencije.

[Thu Jul 15 15:35:10 2004]
The purpose of SD models is, as in the case of other soft systems methodologies, arrive to an understanding of how system structure is responsible for system behaviour.
Svrha je SD modela, kao u slučaju ostalih metodologija mekanih sustava, shvatiti na koji je način struktura sustava odgovorna za sistemsko ponašanje.

[Thu Jul 15 15:36:52 2004]
This understanding generates a positive framework to determine which actions might have a positive effect on system activity or might contribute to solve observed problems.
To shvaćanje stvara pozitivan temelj za utvrđivanje akcija koje bi mogle imati pozitivan učinak na aktivnost sustava ili koje bi mogle doprinijeti rješavanju uočenih problema.

[Thu Jul 15 15:36:52 2004]
In the case of system dynamics, these actions are simulated at low cost, giving the chance of evaluating their results before putting them into practice
U slučaju sistemske dinamike, te akcije se simuliranju po niskoj cijeni, što omogućava ocjenjivanje njihovih rezultata prije nego što se počnu koristiti

[Thu Jul 15 15:40:05 2004]
System Dynamics is a general, standard methodology, in the sense that it can be used and it has been used for modeling and decision making purposes in many different areas:
Sistemska dinamika je općenit, standardna metodologija, u smislu da se može koristiti i da se koristi u svrhu modeliranja i donošenja odluka na mnogim različitim područjima:

[Thu Jul 15 15:40:05 2004]
industrial dynamics, urban planning, world dynamics, market forecast and strategy, economy planning, etc
industrijska dinamika, urbano planiranje, svjetska dinamika, predviđanje strategija tržišta i, planiranje gospodarstvo, itd.

[Thu Jul 15 15:43:26 2004]
System Dynamics is a methodology for analyzing and understanding how complex systems change over time.
Dinamika sustava je metodologija za analiziranje i shvaćanje kako se kompleksni sustavi mijenjaju s vremenom.

[Thu Jul 15 15:44:43 2004]
It can deal with questions such as 'What produces conflicts within a family or community?'
može baviti pitanjima poput 'Što uzrokuje sukobe unutar obitelji ili zajednice?'

[Thu Jul 15 15:46:25 2004]
or 'How could human population growth in the Galapagos influence the fragile ecology of the islands?
' ili 'Kakav bi utjecaj mogao imati porast ljudske populacije na otočju Galapagos na osjetljivu ekologija otočja?

[Thu Jul 15 15:46:25 2004]
.' System Dynamics study the interdependence of the different variables of a system, and how problem behavior could be understood and predicted by exploring a system's underlying structure
' Sistemska dinamik proučava međuovisnosti različitih varijabli sustava, te kako problematično ponašanje se može shvatiti biti i predvidjeti istraživajući temeljni strukture sustava

[Fri Jul 16 11:02:17 2004]
The reciprocal of the adjustment time has units of 1 / time and is equivalent to the fractional adjustment rate, corresponding to the fractional decay rate in the exponential decay case.
Recipročna vrijednost vremena prilagodbe ima jedinice 1/vrijeme te je jednak omjeru frakcijske prilagodbe, podudarajući se s omjerom frakcijskog raspada u exponential eksponencijalnog raspada.

[Fri Jul 16 11:03:38 2004]
The phase plot for the system (Figure 8-10) shows that the net inflow rate to the state of the system is a straight line with slope ( -1 / AT) and equals 0 when S = S*.
Dijagram faze za sustav (Slika 8-10) prikazuje da je neto stopa priljeva na stanje sustava je ravna crta s nagibom (1/U) i da ima vrijednost 0 kada S = S*.

[Fri Jul 16 11:03:38 2004]
The behavior of the negative loop with an explicit goal is also exponential decay, but instead of decaying to zero, the state of the system reaches equilibrium when
Ponašanje negativne petlje s eksplicitnim ciljem je također eksponencijalno pad, no umjesto padanja na nulu, stanje sustava ostvaruje ravnotežu kad

[Fri Jul 16 11:10:38 2004]
If the initial state of the system is less than the desired state, the net inflow is positive and the state of the system increases, at a diminishing rate, until S = S*.
Ako je početno stanje sustava manje od željenog stanja, neto priljev je pozitivan a stanje se sustava povećava, u opadajućoj stopi, dok S = S*.

[Fri Jul 16 11:11:15 2004]
If the state of the system is initially greater than the goal, the net inflow is negative and the state of the system falls, at a diminishing rate, until it equals the goal.
Ako je stanje sustava na početku veće od cilja, neto priljev je negativno i stanje sustava pada, u opadajućoj stopi, dok se ne izjednači s ciljem.

[Fri Jul 16 11:11:17 2004]
The flow of the system is always toward the stable equilibrium point at S = S*.
Tok sustava je uvijek usmjeren prema stalnoj točki ravnoteže u S = S*.

[Fri Jul 16 11:11:17 2004]
(Figure
(Slika

[Mon Jul 19 08:29:36 2004]
The emphasis of this book so far has been on the use of systems thinking in enhancing our understanding of complex systems, to help us feel confident in taking a holistic rather than a narrow view;
Naglasak ove knjige dosad je bio na korištenju sistemskog razmišljanja u cilju poboljšanja našeg poimanja kompleksnih sustava, kako bismo postali samouvjereni u zauzimanju cjelovitog a ne ograničenog stava;

[Mon Jul 19 08:31:39 2004]
to assist in building teams by encouraging the articulation, sharing, and mutual appreciation of one another's mental models;
kao pomoć u stvaranju timova poticanjem izražavanja, dijeljenjem, i međusobnim uzajamnim uvažavanje' je mentalnih modela;

[Mon Jul 19 08:36:58 2004]
and to gain insight into the formulation of wise policies that stand the test of time and are not jeopardized by unforeseen circumstances.
te kako bismo dobili uvid u formuliranje mudrih politika koji izdržavaju test vremena i nisu ugroženi nepredviđenim okolnostima.

[Mon Jul 19 08:36:58 2004]
We have also seen how systems thinking can be beneficially used at all scales, from the specifics of particular business situations (such as the back office and television examples), to providing support to business strategy (the scenario planning example), to the determination of policy on matters of fundamental public importance (global warming
smo vidjeli i kako sistemsko razmišljanje može se korisno upotrijebiti na svim razinama, od detalja određenih poslovnih situacija (kao što su primjeri uredovnica i televizijski), do pružanja potpore poslovnoj strategiji (primjera osmišljavanje scenarij), te do određenje smjernice o pitanjima od osnovne javne važnosti (globalno zagrijavanje

[Mon Jul 19 09:09:26 2004]
The primary tool has been the drawing of causal loop diagrams, in which the interconnections of cause-and-effect relationships can be expressed as a network of interlinked reinforcing loops, which drive either exponential growth or decline, and balancing loops, which act to arrest the spinning of the reinforcing loops, sometimes steering the system toward particular targets or goals, expressed on a diagram as input policy dangles
Glavni sredstvo je bilo ilustriranje dijagram uzročne petlje, na kojem se međupovezanost uzroka-i-posljedica odnosa mogu izraziti kao mreža od međusobno povezanih petlji za pojačavanje, koje upravljaju eksponencijalnom rast ili padom, i balansirajuće petlje, koji djeluju tako da zaustavljaju vrtnju petlji za pojačavanje, ponekad usmjerujući sistem prema određenim metama ili ciljevima, koji su izraženi na dijagramu kao smjernice inputa koje se ljuljaju

[Mon Jul 19 09:15:16 2004]
As we have seen many times now, even quite simple causal loop diagrams can result in very complex dynamic behaviors, which are hard to understand in retrospect and largely impossible to predict with any certainty
Kao mi smo vidjeli mnogo puta dosad, čak i prilično jednostavne dijagrami uzročne petlje mogu završiti s u vrlo kompleksnim dinamičkim ponašanjima, koji su teško razumljivi u retrospektivi te ih je uglavnom nemoguće predvidjeti s bilo kakvom sigurnošću

[Mon Jul 19 09:18:40 2004]
The job of management, however, is to understand the past, to take decisions now, in order to influence the future as much as we possibly can to meet our overall goals and objectives.
Posao menadžmenta, međutim, je razumjeti prošlost, donositi odluke sada, kako bi se djelovalo na budućnost što više možemo kako bismo ispunili naše sveukupne ciljeve.

[Mon Jul 19 09:21:25 2004]
Managing the dynamic behavior of our business and organizational systems is our primary objective.
Upravljanje dinamičkim ponašanje našeg poslovanja i organizacijskih sistema naš je glavni cilj.

[Mon Jul 19 09:21:25 2004]
Although causal loop diagrams are enormously helpful in understanding the underlying cause-and-effect relationships, very few of us can envisage how the dynamic behaviors of key variables-the customer base and market share, staff morale and the staff loss rate, shareholder value and reputation - are likely to evolve over time, in a highly complex environment of competitors, governments, and demanding consumers
Iako dijagrami uzročne petlje su iznimno korisni u shvaćanju temeljni uzrok- i-posljedičnih veza, vrlo nas malo može predvidjeti kako će se dinamička ponašanja ključnih varijabla-baza kupaca i tržišni udio, moral osoblja i stopa gubitka osoblja, dioničarska vrijednost i ugled razvijati s vremenom, u izrazito kompleksnom okruženju konkurenata, vlada, i zahtjevan potrošača

[Mon Jul 19 09:33:54 2004]
This is where computer-based simulation modeling can really add value, turbo-charging your thinking, because the computer model can act as your "laboratory of the future," enabling you to test the consequences of different policies and decisions before you have to commit
To je gdje računalno-temeljena simulacija modeliranje može uistinu dodati vrijednost, turbo-napajajući vaše razmišljanje, jer računalni model može djelovati kao vaš " laboratorij budućnosti, " omogućavajući vam da ispitate posljedice različitih smjernica i odluka prije što se morate obvezati

[Mon Jul 19 09:42:50 2004]
There are a number of specialized software packages that enable you to draw causal loop diagrams, or take existing diagrams, and transform them into computer models enabling the time behavior of the system to be simulated.
Postoji nekoliko specijaliziranih programskih paketa koji vam omogućavaju na nacrtate dijagrami uzročna petlja, ili uzmete postojeći dijagrame, i pretvorite ih u računalne modele koji omogućavaju simulaciju vremenskog ponašanja sistema.

[Mon Jul 19 09:54:18 2004]
The result of the simulation is a set of graphs, with time as the horizontal axis and the variable of interest-customers, profits, reputation, or whatever-as the vertical axis, so that you can see how these variables are likely to evolve over time according to the logic implied by the causal loop diagrams.
Rezultat simulacije je grupa grafova, gdje je vrijeme horizontalna os a kamatna varijabla-klijenti, profiti, ugled, ili što god-vertikalna os, tako da možete vidjeti kako bi se ove varijable mogle razvijati s vremenom u skladu s logikom koja je implicirana dijagramima uzročne petlje.

[Mon Jul 19 09:54:18 2004]
If you change any of the underlying parameters-such as the annual spend on advertising, which, with a time lag, will attract new customers, so increasing profits-the model will simulate the consequences and show you that, after a nice and expected rise in new customers and sales, a short while later sales fall again because customers become disaffected as a result of poor service, driven by the failure to recruit and train enough good staff to cope with the increase in demand caused by the advertising
Ako promijenite bilo koji od temeljnih parametara- kao što je godišnja potrošnja na oglašavanje, koja, s vremenskim razmakom, će privlačiti nove klijente, profiti koji na taj način rastu-model će simulirati posljedice i pokazati vam da, nakon dobrog i predviđenog rasta novih klijenata i prodaje, nakon kratkog vremena prodaje će ponovo pasti jer će klijenti postati nezadovoljni lošom usluge, do koje dolazi zbog neuspjehu u zapošljavanju i dovoljno dobrom obučavanju osoblje koje se može nositi s porastom zahtjeva do kojeg dolazi zbog oglašavanja

[Mon Jul 19 10:07:59 2004]
The purpose of this chapter is therefore to show how computer simulation models can be built from causal loop diagrams.
Svrha je ovog poglavlja dakle pokazati kako se modeli računalne simulacije mogu napraviti iz dijagrama uzročne petlje.

[Mon Jul 19 10:08:12 2004]
The software product that I will be illustrating is called ithink, but this is not the only one available;
Proizvod softwarea koji ću prikazati naziva se ithink, ali on nije jedini koji je dostupan;

[Mon Jul 19 10:09:17 2004]
two others are Powersim and Vensim.
ostala dva su Powersim i Vensim.

[Mon Jul 19 10:11:34 2004]
As with all software tools, the effective use of ithink, Powersim, and Vensim requires knowledge of a lot of detail.
Kao i kod svih softverskim alata, učinkovita upotreba ithink, Powersim, i Vensim zahtijeva upoznatost s mnogim detalja.

[Mon Jul 19 10:11:34 2004]
My intention here, however, is not to write a programming manual (the manuals for ithink are exceptionally good), but rather to give you an insight into how these products can be used
mi namjera nije, međutim, da napišem priručnik za programiranje (priručnici za ithink su izuzetno dobri), već da vam dam uvid u to kako se ti proizvode mogu koristiti

[Mon Jul 19 10:19:11 2004]
The use of computer models to support systems thinking has its own name, system dynamics.
Upotreba računalnih modela kao podrške sistemskom razmišljanju ima svoj vlastiti naziv, sistemska dinamika.

[Mon Jul 19 10:22:49 2004]
Like systems thinking, system dynamics has a long and distinguished history, and the first specialized system dynamics programming languages, such as Dynamo, date back to the 1950s and 1960s.
Poput sistemskog razmišljanja, tako i sistemska dinamika ima dugu i uglednu prošlost, a prvi specijalizirani programski jezici sistemske dinamike, kao što je Dinamo, pojavili su se još u 1950-tim i 1960-tim.

[Mon Jul 19 10:24:29 2004]
A key figure in the development of system dynamics is Jay Forrester (see page 180), whose original training was in electrical engineering, a subject very much concerned with the concepts of positive and negative feedback.
Ključna ličnost u razvoju sistemske dinamike je Jay Forrester (vidi stranicu 180), koji se izvorno školovao izvorna u elektroinženjeringu, predmet koji je u velikoj mjeri povezan s s koncepcijama pozitiva i negativna povratan sprega.

[Mon Jul 19 10:24:30 2004]
This background, combined with Forrester's involvement in the early major uses of computers as
Ta podloga, zajedno s njegovom uključenosti u rani važnija korištenja računala kao

[Mon Jul 19 10:28:49 2004]
well as his grappling with the complexities of huge defense systems, formed the ideal mix of skills to create system dynamics, the key features of which are summarized here
dobro kao i njegov bavljenje ukoštac s kompleksnostima velikih obrambenih sistema, oblikovali su idealnu mješavinu vještina za stvaranje sistemske dinamike, čije su ključne značajke ovdje sažete

[Mon Jul 19 10:34:53 2004]
System dynamics is a computer modeling technique that enables the behavior of real systems to be simulated over time.
Sistemska dinamika je tehnika računalno modeliranje koja omogućava da se ponašanje realnih sistema simulira kroz vrijeme.

[Mon Jul 19 10:34:53 2004]
System dynamics therefore offers the opportunity of transforming the necessarily static view of a causal loop diagram into a dynamic "laboratory of the future
Sistemska dinamika stoga nudi mogućnost preobrazbe nužno statičkog stava dijagrama uzročne petlje u dinamički " laboratorij budućnosti

[Mon Jul 19 10:46:27 2004]
System dynamics therefore incorporates all financial accounting, since all balance sheet items are stocks and all profit-and-Ioss account items are flows.
Sistemsk dinamika stoga uključi sva financijsko računovodstvo, budući da sve stavke bilance su stokovi a sve knjigovodstvene stavke dobitka i gubitka-i-Ioss su tokovi.

[Mon Jul 19 10:48:25 2004]
The scope of system dynamics, however, is very much broader than conventional financial analysis and financial modeling, because there are many variables that can readily be incorporated within a system dynamics model but are hardly ever included in a financial model.
područje primjene sistemske dinamike, međutim, je mnogo šire od konvencionalna financijska analiza i financijsko modeliranje, jer postoje mnoge varijable koje mogu brzo uključiti u model sistemske dinamike dinamike no vrlo se rijetko uključuju u financijski model.

[Mon Jul 19 10:48:25 2004]
Variables such as KNOWLEDGE, STAFF MORALE, and CUSTOMER SATISFACTION are important drivers of many businesses, but rarely appear in a published annual report or are to be seen within the accountants' spreadsheets
Varijable poput ZNANJE, MORAL OSOBLJA, i ZADOVOLJSTVO KLIJENATA su važni pokretači mnogih poslovanja, ali rijetko se pojave u objavljenom godišnjem izvještaju ili se mogu pronaći u proračunske tablicama knjigovođe

[Mon Jul 19 10:55:25 2004]
The interactions between tile stocks and flows for a particular system can be captured in a plumbing diagram or stock-and-flow diagram.
Interakcije između pločastim stokova i tokovi za jedan određen sistem mogu se prikazati u cjevovodnom dijagramu ili dijagramu stoka i toka--.

[Mon Jul 19 10:55:25 2004]
Plumbing diagrams can always be mapped on to the corresponding causal loop diagrams, but plumbing diagrams usually contain more variables and more precise language
Cjevovodni dijagrami se mogu uvijek skicirati na odgovarajuću dijagrama uzročnu petlju, ali cjevovodni dijagrami u pravilu sadržavaju više varijabla i precizniji jezik

[Mon Jul 19 10:57:43 2004]
Plumbing diagrams can be used as the basis for computer simulations, which show how the system evolves over time
Cjevovodni dijagrami mogu se koristiti kao osnova za računalne simulacije, koji pokazuju kako se sistem razvija s vremenom

[Mon Jul 19 11:00:26 2004]
Computer modeling is the stock-in-trade of almost every business manager, using spreadsheet products such as Excel.
Računalno modeliranje je zaliha robe skoro svakog poslovođe, koristeći proizvoda proračunske tablice kao što je Excel.

[Mon Jul 19 11:00:26 2004]
Given the ubiquity of spreadsheets
Dan rasprostranjenost proračunskih tablica

[Mon Jul 19 11:03:17 2004]
a natural question is:
normalno je pitanje:

[Mon Jul 19 11:03:58 2004]
"Why should I bother with a different modeling technique?
" Zašto se trebam gnjaviti s drugačijm tehnikama modeliranja?

[Mon Jul 19 11:08:55 2004]
Can't I do all I need to in Excel?"
Ne mogu li sve što mi je potrebno napraviti u Excelu?"

[Mon Jul 19 11:10:37 2004]
It is of course true that, at the end of the day, both Excel (and the other spreadsheets) and ithink (and the other system dynamics products) are programming languages and, with sufficient ingenuity, both can be made to jump through all sorts of hoops.
" Je naravno istina da, na kraju svega, i Excel (i ostale proračunskih tablica) i ithink (i ostali proizvodi sistemske dinamike) su programski jezici te, s dovoljnom količinom domišljatosti, se oba mogu izraditi tako da reagiraju na različite komande.

[Mon Jul 19 11:13:37 2004]
By the same token, with some ingenuity you might be able to use a hammer to perform a job that a screwdriver might do more easily.
Štoviše, s dovoljnom količinom domišljatosti biste mogli koristiti čekić za izvođenje posla kojeg bi odvijač bi mogao lakše napraviti.

[Mon Jul 19 11:15:00 2004]
Tools tend to be designed with particular purposes in mind, and what is true for hand tools holds for software packages too.
Alati su često dizajnirani s određenim svrhama na umu, i ono što vrijedi za ručna alat primijenjuje se i na programske pakete.

[Mon Jul 19 11:15:00 2004]
So let me spend a few moments explaining how system dynamics models differ from spreadsheets
Stoga mi dozvolite da potrošim nekoliko trenutaka kako bih vam objasnio po čemu se modeli sistemske dinamike razlikuju od proračunskih tablica

[Mon Jul 19 11:31:37 2004]
First, there is the issue of scope.
Najprije, postavlja se pitanje područja primjene.

[Mon Jul 19 11:32:48 2004]
Spreadsheets tend to be used for data intensive, inward-Iooking number crunching, from analyses of sales by product, market, and channel, to the preparation of next year's budget by general ledger account.
Proračunske tablice se obično koriste za temeljito, unutrašnje izračuvanje podataka,-, od analiza prodaja po proizvoda, tržište, i kanalu, do pripremanja' je proračun za sljedeću godinu prema glavnoj knjizi računa.

[Mon Jul 19 11:33:32 2004]
Spreadsheets look "down" into ever-increasing detail and "in" to the very corners of our organization.
Proračunske tablice gledaju " dolje " u stalno-rastuća detalj i " u " same kutove naše organizacije.

[Mon Jul 19 11:35:00 2004]
System dynamics models, in contrast, look "up" and "out":
Nasuprot tome, modeli sistemske dinamike,, gledaju " gore " i " izvan ":

[Mon Jul 19 11:35:50 2004]
upward to broader concepts, breaking down boundaries, thinking a holistic view;
uvis prema širim konceptima, lomeći granice, zauzimajući cjelovito gledište;

[Mon Jul 19 11:37:24 2004]
outward beyond our organization, into the market, into the overall context in which our business operates.
van izvan naše organizacije, na tržište, u cjelokupni kontekst u kojem naše poslovanje djeluje.

[Mon Jul 19 11:38:36 2004]
System dynamics models can compute balance sheets and profit-and-Ioss accounts but they can also do vastly more.
modeli sistemske dinamike mogu izračunati bilance stanja i račune dobitka i gubitka--no mogu učiniti i puno više.

[Mon Jul 19 11:39:38 2004]
Each of the causal loop diagrams in this book, for example, could act as the specification of a system dynamics model and give great insight into the dynamic behavior of the corresponding system.
Svaki od dijagrama uzročne petlje u ovoj knjizi, na primjer, bi mogao biti specifikacija modela sistemske dinamike i pružati odličan uvidu u dinamičko ponašanje odgovarajućeg sistema.

[Mon Jul 19 11:39:38 2004]
How many of these diagrams do you think would form the specification for a spreadsheet
Koliko mislite da bi takvih dijagrama formiralo specifikaciju za proračunsku tablicu

[Mon Jul 19 11:44:48 2004]
Secondly, there is the issue of structure.
Nadalje, postoji pitanje o strukturi.

[Mon Jul 19 11:48:54 2004]
Although it is possible to capture feedback loops in spreadsheets, this is rarely-and usually not easily-done.
Iako se mogu na prikazati petlje povratne sprege u proračunskim tablicama, to se događa rijetko-i obično ne lako sprovodivo-.

[Mon Jul 19 11:50:36 2004]
System dynamics models, however, are designed explicitly to do just this and so can immediately and readily capture the essence of your business's engine of growth, simulating the driving force of the fundamental reinforcing loops, as well as the braking effects of any balancing loops.
modeli sistemske dinamike, međutim, su izričito oblikovani samo za to pa mogu odmah i brzo prikazati bit vašeg poslovnog stroja rasta, simulirajući pokretačka sila osnovnih petlji za pojačavanje, kao i učinke kočenja bilo kojih balansirajućih petlji.

[Mon Jul 19 11:50:36 2004]
To see how this happens, let's refresh our memories of how most spreadsheet models are constructed and how they actually work
Da bismo vidjeli kako se to događa, osvježimo sjećanje o tome kako se većina modeli proračunsku tablicu izrađuje te kako zapravo rade

[Mon Jul 19 11:58:05 2004]
Excel, which has as its antecedents products such as Lotus 1-2-3, Supercalc, and Visicalc, is the most familiar spreadsheet, an electronic form of the accountant's analysis paper structured as a grid of rows and columns.
Excel, čiji su raniji proizvodi naprimjer Lotus 1-2-3, Supercalc, i Visicalc, najpoznatija je proračunska tablica, elektronički oblik analize računa napravljen kao mreža redova i stupaca.

[Mon Jul 19 11:58:05 2004]
Usually the columns represent time slots (week by week, month by month, or whatever), and the rows items of interest such as "customers," "sales volume," "unit production costs
Obično stupci predstavljaju vremenske blokove (tjedan po tjedna, mjesec po mjeseca, ili slično), a redovi predstavljaju interesne stavke kao što su " klijenti, " " količina prodane robe, " " jedinični troškovi proizvodnje

[Mon Jul 19 12:07:13 2004]
net profits," "tax rate," and the rest.
neto-profit, " " porezna stopa, " i ostalo.

[Mon Jul 19 12:07:50 2004]
Each cell in the spreadsheet-the intersection of any row with any column-contains either a number that you have entered as input data or the specification of an arithmetical computation, such as "multiply the sales volume, which is found in row 7 of this column, by the unit price, in row 8 of this column, and put the result, the sales revenue, in this cell."
Svaka ćelija u proračunskoj tablici-sjecište bilo kojeg reda s bilo kojim stupcem-sadržava ili broj koji ste unijeli kao ulazni podatke ili specifikaciju aritmetičkog izračuna, kao što je " pomnožiti količinu prodane robe, što se nalazi u redu 7 ovog stupca, jediničnom cijenom, u redu 8 ovog stupca, i staviti rezultat, prihod od prodaje, u ovoj ćeliji."

[Mon Jul 19 12:08:36 2004]
The software does not require you to be as wordy as this:
" Softver ne traži od vas da se izrazite s toliko riječi:

[Mon Jul 19 12:08:36 2004]
All you would put in cell D9 (for column D, "February," row 9, "sales revenue
Sve što stavite u ćeliju D9 (za stupac D, " veljača, " red 9, " prihod od prodaje

[Mon Jul 19 12:12:52 2004]
Spreadsheets have all sorts of features, such as the ability to replicate the rules of anyone column across a range of other columns.
Proračunske tablice imaju svakakva mogućnosti, kao što je na primjer kopiranje pravila nilo kojeg stupca u niz ostalih stupaca.

[Mon Jul 19 12:15:10 2004]
The calculation rules for February (column O), for example, are very likely to be the same as for March ( column E), and likewise for all the other months of the year.
Pravila za izračunavanje za veljaču (stupac O), na primjer, su po svoj prilici ista kao i za ožujak (stupac E), i isto tako za sve ostale mjesece u godini.ž

[Mon Jul 19 12:15:10 2004]
So having specified the row-by-row logic in the first column, it is very easy to copy the logic across the spreadsheet into the other columns
ž Specificiranjem logike red-po red--u prvom stupcu na taj način, je vrlo jednostavno kopirati logiku preko proračunske tablice u ostale stupce

[Mon Jul 19 12:22:18 2004]
For the most part, spreadsheets operate by going down the first column to calculate all the rows, then down the next column, and so on, for as long as you have written the program.
Uglavnom, proračunske tablice funkcioniraju prolaženje kroz prvi stupac kako bi se izračunali svi redove, zatim do sljedeći stupac, i tako dalje, sve dokud ste napisali program.

[Mon Jul 19 12:23:13 2004]
This column-by-column method of operation, tracking through January, then February, then March, then April, is known as time slice simulation.
Ova metoda stupac-od-stupac operacije, prolazeći kroz siječanj, zatim kroz veljaču, zatim ožujak, zatim travanj, poznata je kao simulacija vremenske podjele.

[Mon Jul 19 12:23:13 2004]
The model simulates the behavior of the system, as defined by the rules in the spreadsheet, by "slicing" time according to predefined intervals, in this case months
Model simulira ponašanje sistema, kako je definiran pravilima u proračunskoj tablici, " dijeljenjem " vremena u skladu s unaprijed definiranim razmacima, u ovom slučaju mjeseci

[Mon Jul 19 12:28:39 2004]
In most spreadsheets, the majority of the calculation rules operate on different rows within the same column ("sales revenue" = "sales volume" * "unit price," all for March), specifying all the calculations that take place within any time slice.
Kod većine proračunskim tablica, većina računska pravila djeluje na različite redove unutar tog istog stupca (" prihod od prodaje " = " količina prodane robe "*" jedinična cijena, " sve za ožujak), specificirajući sve obračune koji se događaju unutar bilo koje vremenske podjele.

[Mon Jul 19 12:28:59 2004]
However, in addition there is always a (usually much smaller) number of rules linking one column to the next, so defining how the model operates over time.
Međutim, povrh toga postoji uvijek (obično mnogo manji) broj pravila koja povezuju jedno stupac sa sljedećim, definirajući na taj način kako model radi tijekom vremena.

[Mon Jul 19 12:30:31 2004]
These rules are generally of two types:
Ta su pravila općenito dvije vrste:

[Mon Jul 19 12:32:01 2004]
first, the transfer of all closing balances (debtors, creditors, assets, and so on) of one column to the corresponding opening balances of the next;
prvo, prijenos svih zaključnih salda (dužnici, vjerovnici, imovine, i tako dalje) jednog stupca na odgovarajuća početna salda sljedećeg stupca;

[Mon Jul 19 12:34:15 2004]
and secondly, all the rules that concern forecasts, for example rules stating that "sales volume grows by 1.5 percent per month," "overhead increases month by month in line with inflation," or whatever.
i drugo, sva pravila koja se odnose na predviđanja, na primjer pravila koja navode da je " količina prodane robe narasla za 1.5 postotak na mjesec, " " opća povećanja mjesec od mjesec u skladu s inflacijom, " ili slično.

[Mon Jul 19 12:35:25 2004]
Within the spreadsheet itself, rules of this second type are represented by references between succeeding columns for the same row.
Unutar same proračunske tablice, pravila te druge vrste prikazana su referencama među sljedećih stupaca za taj isti red.

[Mon Jul 19 12:35:25 2004]
So using the example of sales growth, we might have in row 7 ("sales volume") of column E ("March") a rule referring to the preceding column D {"February") such as
Takvim korištenjem primjera rasta prodaja, bismo mogli imati u redu 7 (" količina prodane robe ") stupca E (" ožujak ") pravilo koje se odnosi na prethodni stupac D {" veljača ") kao na primjer

[Mon Jul 19 12:42:41 2004]
The growth rate (in this case, 1.5 percent per month) is usually an input, which might come from market research, judgement, or indeed hope
5 posto na mjesec) je obično unos, koji bi mogao nastati ispitivanjem tržišta, prosuđivanje, ili čak očekivanjem

[Mon Jul 19 12:45:49 2004]
Structurally, then, most spreadsheets have two principal sets of logic:
Strukturno, Dakle, većina proračunske tablice ima dva glavna niza logike:

[Mon Jul 19 12:45:49 2004]
one set going down the columns, and a second set connecting certain of the rows horizontally across the spreadsheet, as represented by Figure
jedan niz koji prolazi duž stupci, i drugi niz koji spaja određene redove horizontalno kroz proračunsku tablice, kao je prikazano Slikom

[Mon Jul 19 12:52:46 2004]
Sales volume
Količina prodane robe

[Mon Jul 19 12:53:04 2004]
Sales revenue
Prihod od prodaje

[Mon Jul 19 12:53:16 2004]
Cost of sales
Trošak prodane robe

[Mon Jul 19 12:53:26 2004]
Gross margin
Bruto marža

[Mon Jul 19 12:53:38 2004]
Advertising
Oglašavanje

[Mon Jul 19 12:54:08 2004]
Other overheads
Ostali opći troškovi

[Mon Jul 19 14:12:31 2004]
Compared to spreadsheets, system dynamics models are therefore very different structurally and, as already mentioned, they tend to be of much broader scope, incorporating concepts and variables that you would never usually see in a spreadsheet.
U usporedbi s proračunskim tablicama, modeli sistemske dinamike su dakle vrlo strukturno različiti i, kao što je već spomenuto, obično imaju puno šire područje primjene, sjedinjavajući koncepte i varijable koje se obično nikad ne nalaze u proračunskoj tablici.

[Mon Jul 19 14:12:31 2004]
So to get the most out of this chapter and the next, you will need to forget almost everything you ever learnt about spreadsheets
Pa iskoristite najviše što možete iz ovog sljedećeg poglavlja, morat ćete zaboraviti skoro sve što ste ikada naučili o proračunskim tablicama

[Mon Jul 19 14:30:44 2004]
Think about filling a bath with a leaky plug.
Predočite si punjenje kupelji s propustljivom čepom.

[Mon Jul 19 14:31:45 2004]
To fill the bath you run the tap, but because of the leaky plug some water is also flowing out.
Da bi napunili kadu otvarate slavinu, no zbog propustljive čepa određena količina voda također istječe.

[Mon Jul 19 14:32:17 2004]
But if the flow of water through the tap is faster than the flow out through the leaky plug, the water level in the bath will rise.
Ali ako je tok vode kroz slavinu brži od istjecati kroz propustljivu čep, razina vode u kadi će se podići.