NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Jul 05 09:58:00 2004]
kako ste?
how are you?

[Tue Jul 13 08:25:44 2004]
SUKLADNOST PRETPOSTAVKI I PRISTUPA
HYPOTHESES And APPROACH CONFORMITY of

[Tue Jul 13 08:25:44 2004]
POSLOVNE ANALIZE I SISTEMSKE DINAMIKE
BUSINESS ANALYSIS And SYSTEM DYNAMICS

[Tue Jul 13 08:40:33 2004]
Kako je uvodno u ovom radu postavljeno, shvaćanje poduzeća kao podsistema ili dijela okruženja i kao sistema ili zasebne cjeline podrazumijeva njegovu strukturalnu i procesnu ili funkcionalnu kompleksnost.
As it was established in the introductory part of this paper, seeing a company as a subsystem or a part of the environment and as a system or a separate unit includes its structural and processual or functional complexity.

[Tue Jul 13 08:40:33 2004]
Strukturalni aspekt usmjeren je na promatranje i spoznaju sposobnosti za djelovanje, a procesualni na promatranje i spoznaju načina i posljedica, rezultata tog djelovanja
structural aspect is oriented towards the observation and perception of the ability to act, and the processual towards the observation and perception of ways and consequences, as results of this acting

[Tue Jul 13 08:51:26 2004]
Strukturalno se tu podrazumijeva količina i vrsta strojeva, postrojenja, sirovina, materijala, ljudi i ideja ili jednostavno količina i vrsta komponenti kao inputa, s jedne i podrazumijeva se količina i vrsta učinaka ili ouputa kao što su proizvodi, usluge, ideje i slično, s druge strane.
Under the term structural we mean amounts and types of engines, facilities, raw materials, materials, men and ideas or simply amounts and types of components as inputs, on one hand and amounts and types of effects or outputs such as products, services, ideas and alike, on the other hand.

[Tue Jul 13 08:51:26 2004]
Ovo potonje je radi toga što su učinci ili outputi poduzeća ujedno i stvarni odnosno potencijalni inputi okruženja u kojem isto djeluje.
The latter therefore occur because effects or outputs ofa company at the same time real respective potential inputs of the environment in which they also take effect.

[Tue Jul 13 08:53:17 2004]
Efektivnost
Effectiveness

[Tue Jul 13 09:01:37 2004]
Pretpostavka uspješnosti rezultat je kombinacije nekog stupnja efektivnosti kao odnosa i sklada učinaka poduzeća sa zahtjevima okruženja te efikasnosti kao odnosa rezultata i sredstava te načina uporabe tih sredstava
Assumption of success is the result of a combination of some degree of effectiveness as relation and harmony effects of companies with requests from the environment and of effectiveness as relation of results and means of that method of using these means