NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Mar 30 12:07:20 2004]
As Phelan remarks, agent-based models could be set up in a way, that they mimic individuals "with different perceptions of an underlying ontological reality-Agent-based methods may thus go some way toward operationalizing the constructivist worldview."
Kako primjećuje Phelan, učesnički-modeli bi mogli biti sastaviti na način, da oponašaju pojedince " s različitim percepcijama temeljne ontološke reality-Agent-Učesničke metode bi mogle krenuti nekako prema operacionaliziciji konstruktivističkog svjetonazor."

[Tue Mar 30 12:07:20 2004]
One would most probably arrive at some exciting insights
" Najvjerojatnije bismo došli do nekih uzbudljivih zaključaka

[Tue Mar 30 12:20:57 2004]
System Dynamics models help trace the patterns of behavior of a dynamic system to its feedback structure.
modeli Dinamika sustava pomažu pri praćenju uzoraka ponašanja dinamičnog sustava do strukture njegove povratne informacije.

[Tue Mar 30 12:22:48 2004]
The models are formal, employing differential equations, i.e.
Modeli su formalni, koriste diferencijalne jednadžbe, tj..

[Tue Mar 30 12:24:28 2004]
, they are rigorously quantitative.
, strogo su kvantitativni.

[Tue Mar 30 12:24:28 2004]
In the SD view, feedback structures are seen as intrinsic in real systems
Prema SD stajalištu, strukture povratne informacije se doživljavaju kao intrinzične u stvarnim sustavima

[Thu Mar 04 15:16:21 2004]
muskrat
bizamski štakor

[Thu Mar 18 14:20:39 2004]
round iron 10 mm
oko željeza 10 mm

[Thu Mar 18 14:32:27 2004]
attachable piece for mast 3-fold
pričvrstiv komad za jarbol 3-savije

[Thu Mar 18 14:34:22 2004]
attachable piece for mast 4-fold
pričvrstiv komad za jarbol 4-savije

[Thu Mar 18 14:34:26 2004]
attachable piece for mast 3-fold
pričvrstiv komad za jarbol 3-savije

[Thu Mar 18 14:34:28 2004]
attachable piece for mast 4-fold
pričvrstiv komad za jarbol 4-savije

[Thu Mar 18 14:35:18 2004]
matching part for mast, single
odgovarajući dio za jarbol, samac

[Thu Mar 18 14:35:19 2004]
headlight HIT-DE 130W
svjetlo POGOĐENO-DE 130W

[Thu Mar 18 14:35:40 2004]
headlight 250W
svjetlo 250W

[Thu Mar 18 14:36:23 2004]
central battery system
središnji baterijski sustav

[Thu Mar 18 14:38:10 2004]
tributary station
pomoćna postaja

[Thu Mar 18 14:38:26 2004]
attachable piece for mast 3-fold
pričvrstiv komad za jarbol 3-savije

[Thu Mar 18 14:38:26 2004]
attachable piece for mast 4-fold
pričvrstiv komad za jarbol 4-savije

[Thu Mar 18 14:38:27 2004]
matching part for mast, single
odgovarajući dio za jarbol, samac

[Thu Mar 18 14:38:27 2004]
headlight HIT-DE 130W
svjetlo POGOĐENO-DE 130W

[Thu Mar 18 14:38:27 2004]
headlight 250W
svjetlo 250W

[Thu Mar 18 14:38:28 2004]
central battery system
središnji baterijski sustav

[Thu Mar 18 14:38:28 2004]
tributary station
pomoćna postaja

[Thu Mar 18 14:38:30 2004]
light carrier 1x58W, EVG, emergency light
svjetlo prijevoznika 1x58W, EVG, hitno svjetlo

[Thu Mar 18 14:38:32 2004]
trapeze-shaped reflector 1x58W
trapezasto-oblikovan reflektor 1x58W

[Thu Mar 18 14:38:34 2004]
trapeze-shaped reflector 2x58W
trapezasto-oblikovan reflektor 2x58W

[Thu Mar 18 14:41:42 2004]
light carrier 2x58W, EVG, emergency light
svjetlo prijevoznika 2x58W, EVG, hitno svjetlo

[Mon Mar 29 14:21:30 2004]
7.
7.

[Mon Mar 29 14:24:04 2004]
How do the two modeling techniques fit together?
Kako se ove dvije tehnike modeliranja slažu?

[Mon Mar 29 14:31:27 2004]
As Steven Phelan recently stated upon analyzing similarities and divergences between the complexity school and the System Dynamics track:
Kao Steven Phelan nedavno je izjavio na analiziranja sličnosti i razilaženja među kompleksnosti školom i Dinamikom Sustava staza:

[Mon Mar 29 14:32:07 2004]
"As a complexity scientist, I was both surprised and embarrassed to find such an extensive body of literature virtually unacknowledged in the complexity literature" [9, 237].
" Kao kompleksnost znanstvenik, oba ja sam bio iznenađen i je doveo u neugodnu situaciju prema nalazu takvo opsežno tijelo literature praktički nepriznat u kompleksnosti literaturi " [9, 237].

[Mon Mar 29 14:34:45 2004]
7.
7.

[Mon Mar 29 14:34:46 2004]
How do the two modeling techniques fit together?
Kako dva modeliranja tehnike prilagode zajedno?

[Mon Mar 29 14:34:48 2004]
As Steven Phelan recently stated upon analyzing similarities and divergences between the complexity school and the System Dynamics track:
Kao Steven Phelan nedavno je izjavio na analiziranja sličnosti i razilaženja među kompleksnosti školom i Dinamikom Sustava staza:

[Mon Mar 29 14:34:55 2004]
"As a complexity scientist, I was both surprised and embarrassed to find such an extensive body of literature virtually unacknowledged in the complexity literature" [9, 237].
" Kao kompleksnost znanstvenik, oba ja sam bio iznenađen i je doveo u neugodnu situaciju prema nalazu takvo opsežno tijelo literature praktički nepriznat u kompleksnosti literaturi " [9, 237].

[Mon Mar 29 14:39:24 2004]
Indeed, the same holds true vice versa.
Doista, isto ima istinito obratno.

[Mon Mar 29 14:43:24 2004]
One problem of understanding on behalf of complexity theorists is obviously to find a clear distinction between System Dynamics and the various schools of "systems theory".
Jedno problem razumijevanja od strane teoretičara kompleksnosti je očito prema nalazu jasna razlika među Dinamikom Sustava i različite škole " sustava teorije ".

[Mon Mar 29 14:48:59 2004]
From a complexity theory standpoint, this distinction seems non-existent.
Od kompleksnosti teorije gledišta, ova razlika se čini nepostojeći.

[Mon Mar 29 14:57:38 2004]
Phelan, for example, subsumes SD and systems theory into one uniform body of understanding, while most of his comments obviously relate specifically to System Dynamics.
Phelan, na primjer, uključuje u sebi SD i sustavi teorija u jedno usklađen tijelo razumijevanja, dok većina njegovi komentari očito ispričaju posebno prema Dinamici Sustava.

[Mon Mar 29 15:03:01 2004]
As Phelan notes, "Several terms carry virtually the same definition in both theories, including system, emergence, dynamic, nonlinear, adaptive and hierarchy.
Kao Phelan primijetiti, " nekoliko uvjeti nose praktički ista definicija u objema teorija, uključujući sustav, pojava, dinamičan, nelinearan, prilagodljiva i hijerarhija.

[Mon Mar 29 15:06:04 2004]
Both theories also share a belief that there are universal principles underlying the behavior of all systems.
Obje teorija također dijeli vjerovanje koje postoji univerzalna načela biti temelj ponašanja svih sustava.

[Mon Mar 29 15:10:45 2004]
This has led some commentators to suggest that the two fields are substantially similar-" [9, 238].
Ovaj su naveli neke komentatore sugerirati da dva područje su u osnovi similar- " [9, 238].

[Mon Mar 29 15:13:37 2004]
In Phelan's view, system theory/SD is mainly focused on "confirmatory analysis" and is a "problem solving perspective".
U stavu Phelan's, teorija sustava/SD je uglavnom usredotočiti na na " potvrdnu analizu " i je " rješavanje problema stajalište ".

[Mon Mar 29 15:16:16 2004]
He identifies one of SD's objectives as "generating shared understanding and consensus one requires to improve the system" [9, 238-239].
On identificira jedan ciljeva SD's kao " stvaranje zajednički razumijevanje i suglasnost jedan zahtijeva poboljšati sustav " [9, 238-239].

[Mon Mar 29 15:50:58 2004]
It seems clear from this statement, that the expectation what a model must be able to do is driven from an individual-based rather than an aggregate modeling point of view.
Ono činiti jasno od ove tvrdnje, da očekivanje kakav model mora moći obavljati je vožen od pojedinačno-bazirano radije nego ukupno modeliranje stajalište.

[Mon Mar 29 15:53:26 2004]
Most importantly, the statement does not acknowledge the principle of feedback which underlies the aggregate structures.
Najznačajnije, tvrdnja ne prizna načelo povratne informacije koja je temelj ukupne strukture.

[Mon Mar 29 15:59:13 2004]
Phelan also states that, by and large, SD models lack the capacity to modify themselves structurally, which is one of the capacities of agent-based models.
Phelan također kazati da, uglavnom, SD modeli nedostaju sposobnost izmijeniti se strukturno, koji je jedan sposobnosti agenta-bazirani modeli.

[Mon Mar 29 15:59:28 2004]
Holland makes this point even clearer:
Holland napravi ovaj pokaže čak jasnije:

[Mon Mar 29 16:03:43 2004]
"- there is no easy way to predict the overall behavior by looking at the behavior of an "average" individual.
" - nema lakšeg načina predviđati općenit ponašanje do promatrajući ponašanje " prosječnog " pojedinca.

[Mon Mar 29 16:11:09 2004]
We also find Phelan's assertion conclusive, that SD models have difficulty to explain for example production and decisions at an individual level.
Također mi nađemo tvrdnja Phelan's uvjerljiv, da SD modeli imaju poteškoća objasniti na primjer izrada i odluke u pojedinačnoj razini.

[Tue Mar 02 11:15:44 2004]
2.
2.

[Tue Mar 02 11:41:08 2004]
The Committee shall issue its opinion within a time limit to be fixed by the Chairman according to the urgency of the matters for examination.
Odbor će objaviti svoje mišljenje unutar vremenskog ograničenja da bude utvrđeno od strane Predsjedatelja prema hitnosti predmeta za razmatranje.

[Tue Mar 02 11:41:13 2004]
It shall decide by a majority of twelve votes, the votes of Member States being weighted as laid down in Article 148 (2) of the Treaty.
Odluka će biti donijeta uz pomoć većine od dvanaest glasova, a glasovi država Članica biti će procijenjeni prema postupku navedenom u Članku 148 (2) Ugovora.

[Tue Mar 02 11:41:13 2004]
The Chairman shall not vote.
Predsjedavajući neće glasovati.

[Tue Mar 02 11:41:57 2004]
3.
3.

[Tue Mar 02 11:47:10 2004]
The Commission shall adopt the decision.
Komisija će usvojiti odluku.

[Tue Mar 02 11:52:14 2004]
The Council, voting as provided in Article 43 (2) of the Treaty, may within that month adopt a different decision.
Vijeće, glasajući kako je propisano Člankom 43 (2) Ugovora, može unutar toga mjeseca usvojiti drugu odluku.

[Tue Mar 02 11:52:29 2004]
Article 10
Članak 10

[Tue Mar 02 11:57:13 2004]
1.
(a)

[Tue Mar 02 11:59:54 2004]
(a) The expenditure incurred by Member States for the purposes of any measure taken under Article 2 (1) (a) or (c) shall be eligible for assistance from the Guidance Section of the EAGGF, up to the amounts hereinbefore specified, and in so far as the utilized agricultural areas released have been reallocated in accordance with Article 5 (1) or (3).
(a) Izdaci nastali od strane država Članica za potrebe bilo koje mjere poduzete u skladu s Člankom 2 (1) (a) ili (c) će se odobriti za pomoć od Odsjeka za savjetovanje pri EAGGF-u, do iznosa specificiranih u gornjem tekstu, i u onoj mjeri u kojoj su korištena razriješena poljoprivredna područja preraspodijeljena u skladu s Člankom 5 (1) ili (3).

[Tue Mar 02 11:59:54 2004]
However, where Member States act under Article 5 (3), the eligible expenditure will only be reimbursed upon proof that the utilized agricultural area released has been reallocated for one of the purposes provided for in Article 5 (1).
Međutim, tamo gdje države Članice djeluju prema Članku 5 (3), odobreni izdaci biti će samo nadoknađeni na temelju dokaza da je korišteno razriješeno poljoprivredno područje preraspodijeljeno zbog jednoga od ciljeva navedenih u Članku 5 (1).

[Tue Mar 02 12:06:44 2004]
2.
2.

[Tue Mar 02 12:10:12 2004]
The Guidance Section of the EAGGF shall refund to Member States 25 % of the expenditure eligible for assistance.
Odsjek za savjetovanje pri EAGGF-u nadoknaditi će državama Članicama 25 % izdataka odobrenih za pomoć.

[Tue Mar 02 12:11:26 2004]
3.
3.

[Tue Mar 02 12:14:04 2004]
- the gross domestic product per capita at factor cost is lower than the Community average.
- bruto domaći proizvod po glavi stanovnika po faktorskoj cijeni je niže od prosjeka Zajednice.

[Tue Mar 02 12:15:08 2004]
4.
4.

[Tue Mar 02 12:15:25 2004]
Article 11
Članak 11

[Tue Mar 02 12:17:30 2004]
1.
1.

[Tue Mar 02 12:17:31 2004]
Measures taken by Member States shall not be eligible to benefit from financial contribution by the Community unless a favourable decision under Article 9 has been given in respect of the provisions relating thereto.
Mjere poduzete od strane država Članica neće biti odobren za korist financijskom doprinosu od strane Zajednice, osim ukoliko je ostvarena povoljna odluka prema Članku 9 s obzirom na odredbe vezane uz to.

[Tue Mar 02 12:19:56 2004]
2.
2.

[Tue Mar 02 12:20:30 2004]
Article 12
Članak 12

[Tue Mar 02 12:21:55 2004]
1.
Članak 121.

[Tue Mar 02 12:22:25 2004]
2.
2.

[Tue Mar 02 12:22:49 2004]
3.
3.

[Tue Mar 02 12:23:37 2004]
4.
4.

[Tue Mar 02 12:24:15 2004]
Article 13
Članak 13

[Tue Mar 02 12:27:13 2004]
1.
Članak 131.

[Tue Mar 02 12:28:33 2004]
They shall inform the Commission of the steps taken and shall in particular regularly notify it of the state of administrative or judicial proceedings relating thereto.
One će obavijestiti Komisiju o poduzetim koracima i poglavito će redovito obavještavati Komisiju o stanju administrativnih ili sudskih postupaka vezanih uz to.

[Tue Mar 02 12:30:45 2004]
2.
2.

[Tue Mar 02 12:31:59 2004]
3.
3.

[Tue Mar 02 12:32:38 2004]
4.
4.

[Tue Mar 02 12:42:21 2004]
Article 14
Članak 14

[Tue Mar 02 12:42:44 2004]
Article 15
Članak 15

[Tue Mar 02 12:45:12 2004]
1.
Članak 151.

[Tue Mar 02 12:48:13 2004]
If necessary, it shall, acting under the procedure laid down in Article 43 of the Treaty, adopt appropriate provisions.
Ako je potrebno, Vijeće, djelujući u skladu s postupkom izloženim u Članku 43 Ugovora, donosi odgovarajuće odredbe.

[Tue Mar 02 12:49:29 2004]
Article 16
Članak 16

[Tue Mar 02 12:51:37 2004]
Article 17
Članak 17

[Tue Mar 02 12:51:53 2004]
Article 18
Članak 18

[Tue Mar 02 12:51:53 2004]
This Directive is addressed to the Member States.
Ova Smjernica glasi na države Članice.

[Tue Mar 02 18:01:35 2004]
Article 16
Članak 16

[Thu Mar 18 14:36:26 2004]
current main distribution 250A transformer measurement
glavna raspodjela struje 250A mjerenje transformatora

[Thu Mar 18 14:38:30 2004]
current main distribution 250A transformer measurement
glavna raspodjela struje 250A mjerenje transformatora

[Thu Mar 18 14:38:44 2004]
current main distribution 100A direct measurement
glavna raspodjela struje 100A izravno mjerenje

[Thu Mar 18 14:39:19 2004]
current sub-distribution
pod-raspodjela struje

[Thu Mar 18 14:39:33 2004]
rubber-tube wiring H07 RN-F 5x6 mm2
ožičenje gumenim cijevima H07 RN-F 5x6 mm2

[Thu Mar 18 14:39:38 2004]
CEE plug 63A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 63A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:39:43 2004]
CEE plug 32A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 32A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:40:48 2004]
CEE plug 16A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 16A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:41:35 2004]
earthing contact-type plug 16A 3-pole L/N/PE
kontaktna utičnica za uzemljenje 16A 3-polarna L/N/PE

[Thu Mar 18 14:41:40 2004]
Schuko-type coupling piece 16A 3-pole L/N/PE
šuko spojka 16A 3-polarna L/N/PE

[Thu Mar 18 14:41:43 2004]
halogena rasvjeta točkasta 500W
halogena rasvjeta točkasta 500W

[Thu Mar 18 14:43:27 2004]
halogena rasvjeta široki snop 500W
halogena rasvjeta široki snop 500W

[Thu Mar 18 14:45:13 2004]
current sub-distribution
halogena rasvjeta široki snop 500W

[Thu Mar 18 14:46:25 2004]
halogena rasvjeta točkasta 500W
halogena rasvjeta široki snop 500W

[Thu Mar 18 14:47:46 2004]
current main distribution 250A transformer measurement
glavna raspodjela struje 250A mjerenje transformatora

[Thu Mar 18 14:47:54 2004]
current main distribution 100A direct measurement
glavna raspodjela struje 100A izravno mjerenje

[Thu Mar 18 14:48:03 2004]
current sub-distribution
pod-raspodjela struje

[Thu Mar 18 14:48:11 2004]
rubber-tube wiring H07 RN-F 5x6 mm2
ožičenje gumenim cijevima H07 RN-F 5x6 mm2

[Thu Mar 18 14:48:19 2004]
CEE plug 63A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 63A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:48:28 2004]
CEE plug 32A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 32A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:48:36 2004]
CEE plug 16A 5-pole 3L/N/PE
CEE utičnica 16A 5-polarna 3L/N/PE

[Thu Mar 18 14:48:43 2004]
earthing contact-type plug 16A 3-pole L/N/PE
kontaktna utičnica za uzemljenje 16A 3-polarna L/N/PE

[Thu Mar 18 14:48:51 2004]
Schuko-type coupling piece 16A 3-pole L/N/PE
šuko spojka 16A 3-polarna L/N/PE

[Thu Mar 18 14:48:58 2004]
halogena rasvjeta točkasta 500W
halogena rasvjeta točkasta 500W

[Thu Mar 18 14:50:07 2004]
halogena rasvjeta široki snop 500W
halogena rasvjeta široki snop 500W

[Thu Mar 18 14:50:15 2004]
emergency power unit 400 kVA
električna jedinica za hitne slučajeve 400 kVA

[Thu Mar 18 14:53:01 2004]
mobile transformer station
pokretna trafo-stanica

[Thu Mar 18 14:53:11 2004]
cartridge D01 up to 16A
punjenje D01 do 16A

[Thu Mar 18 14:54:29 2004]
cartridge D03 up to 100A
punjenje D03 do 100A

[Thu Mar 18 14:54:41 2004]
fuse wire pull in NH2 up to 200A
fitiljni žičani vlak u NH2 do 200A

[Thu Mar 18 14:55:02 2004]
fuse wire pull in NH2 up to 200A
fitiljni žičani vlak u NH2 do 200A

[Thu Mar 18 14:56:37 2004]
station container
spremnik stanice

[Thu Mar 18 14:56:39 2004]
medium-voltage switchboard
srednje-voltažna razvodna ploča

[Thu Mar 18 14:57:21 2004]
transformers
transformatori

[Thu Mar 18 14:58:26 2004]
Compensation
Kompenzacija

[Thu Mar 18 14:58:46 2004]
attachable floor-type distributor 800x500 mm
pričvrstivi podni razvodnik 800x500 mm

[Thu Mar 18 14:59:00 2004]
base 800x500x100 mm
baza 800x500x100 mm

[Thu Mar 18 14:59:06 2004]
attachable floor-type distributor 1200x500 mm
pričvrstivi podni razvodnik 1200x500 mm

[Thu Mar 18 14:59:40 2004]
base 1200x500x100 mm
baza 1200x500x100 mm

[Thu Mar 18 15:00:55 2004]
CU-bus-bar system 2000 A, 4-pole, L1-L3/PEN
CU-sabirni-štapasti sustav 2000 A, 4-polarni, L1-L3/PEN

[Thu Mar 18 15:02:00 2004]
CU-bus-bar system 1250 A, 4-pole, L1-L3/PEN
CU-sabirni-štapasti sustav 1250 A, 4-polarni, L1-L3/PEN

[Thu Mar 18 15:02:24 2004]
automatic circuit-breaker 1600A with motor drive
automatski prekidač strujnog kruga 1600A s motornim pogonom

[Thu Mar 18 15:03:11 2004]
automatic circuit-breaker 1250A with motor drive
automatski prekidač strujnog kruga 1250A s motornim pogonom

[Thu Mar 18 15:05:28 2004]
automatic circuit-breaker 400A
automatski prekidač strujnog kruga 400A

[Thu Mar 18 15:08:10 2004]
Multimess universal measuring instrument
Multimess univerzalni mjerni instrument

[Thu Mar 18 15:09:07 2004]
instrument transformer for Measerment and Kompensation
transformator instrumenata za mjerenje i kompenzaciju

[Thu Mar 18 15:09:25 2004]
NH3-fuse-strip disconnectors
NH3-fitiljni tračni rastavljači

[Thu Mar 18 15:09:41 2004]
NH2-fuse-strip disconnectors
NH2-fitiljni tračni rastavljači

[Thu Mar 18 15:09:53 2004]
NH1-fuse-strip disconnectors
NH1-fitiljni tračni rastavljači

[Thu Mar 18 15:13:15 2004]
NH00-fuse-strip disconnectors
NH00-fitiljni tračni rastavljači

[Thu Mar 18 15:14:21 2004]
surge arrester, coarse protection, 3-pole
zaustavljači na pumpama, gruba zaštita, 3-polarni

[Thu Mar 18 15:14:43 2004]
switch cabinet fan
ventilator za kućište sklopke

[Thu Mar 18 15:15:02 2004]
field partition
pregrada polja

[Thu Mar 18 15:15:45 2004]
voltage control relay
relej za kontrolu voltaže

[Thu Mar 18 15:18:13 2004]
connecting relay, 3 switching contacts, coil voltage =24V
spojni relej, 3 kontakta prekidača, navojna voltaža =24V

[Thu Mar 18 15:18:41 2004]
multifunction relay for activation- or deactivation delay
višefunkcijski relej za aktiviranje- ili deaktiviranje odgode

[Thu Mar 18 15:18:46 2004]
plug-in relay 11-pole, with base
relej za priključenje 11-polarni, s bazom

[Thu Mar 18 15:19:15 2004]
A.C.
A.C.

[Thu Mar 18 15:19:25 2004]
contactor with auxiliary contact block, 4-pole, 230V/10A
kontaktor s pomoćnom blokadom kontakta, 4-polarni, 230V/10A

[Thu Mar 18 15:20:37 2004]
built-in control LED
ugrađeni kontrolni LED

[Thu Mar 18 15:21:09 2004]
cam switch for door mounting 10A
razvodni prekidač za montiranje vrata 10A

[Thu Mar 18 15:21:25 2004]
cam switch for door mounting 10A, as key switch
razvodni prekidač za montiranje vrata 10A, kao ključni prekidač

[Thu Mar 18 15:22:34 2004]
attachable floor-type distributor 600x400 mm
pričvrstivi podni razvodnik 600x400 mm

[Thu Mar 18 15:23:31 2004]
line-up terminal 4mm2
centrirani terminal 4mm2

[Thu Mar 18 15:23:41 2004]
N - spacing terminal 4 mm2
N - terminal s razmacima 4 mm2

[Thu Mar 18 15:23:48 2004]
PE line-up terminal 4 mm2
PE centrirani terminal 4 mm2

[Thu Mar 18 15:24:03 2004]
line-up terminal 6-16 mm2
centrirani terminal 6-16 mm2

[Thu Mar 18 15:24:09 2004]
N spacing terminal 6-16 mm2
N - terminal s razmacima 6-16 mm2

[Thu Mar 18 15:24:31 2004]
PE line-up terminal 6-16 mm2
PE centrirani terminal 6-16 mm2

[Thu Mar 18 15:24:40 2004]
circuit breaker LS 13 A/C 1-pole characteristic
prekidač LS 13 A/C 1-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:24:53 2004]
circuit breaker LS 16 A/C 1-pole characteristic
prekidač LS 16 A/C 1-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:25:02 2004]
circuit breaker LS 13 A/B 3-pole characteristic
prekidač LS 13 A/B 3-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:25:14 2004]
circuit breaker LS 16 A/B 3-pole characteristic
prekidač LS 16 A/B 3-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:25:24 2004]
circuit breaker LS 20 - 25 A/B 3-pole characteristic
prekidač LS 20 - 25 A/B 3-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:25:43 2004]
circuit breaker LS 32 A/B 3-pole characteristic
prekidač LS 32 A/B 3-polarna karakteristika

[Thu Mar 18 15:26:33 2004]
fuse element 3-pole 35 - 63 A
fitiljni element 3-polarni 35 - 63 A

[Thu Mar 18 15:26:48 2004]
earth-leakage circuit breaker 40/0,03A-0,1A 4-pole
prekidač za propuštanje u zemlju 40/0,03A-0,1A 4-polarni

[Thu Mar 18 15:27:01 2004]
earth-leakage circuit breaker 63/0,03A-0,1A 4-pole
prekidač za propuštanje u zemlju 63/0,03A-0,1A 4-polarni

[Thu Mar 18 15:27:16 2004]
attachable floor-type distributor 800x400 mm
pričvrstivi podni razvodnik 800x400 mm

[Thu Mar 18 15:27:30 2004]
attachable floor-type distributor 1000x400 mm
pričvrstivi podni razvodnik 1000x400 mm

[Thu Mar 18 15:28:27 2004]
attachable floor-type distributor 1200x400 mm
pričvrstivi podni razvodnik 1200x400 mm

[Thu Mar 18 15:28:37 2004]
distributor rack IP54 540 PE
stalak razvodnika IP54 540 PE

[Thu Mar 18 15:28:47 2004]
field partition
pregrada polja

[Thu Mar 18 15:28:54 2004]
NH00-fuse-strip disconnectors
NH00-fitiljni tračni rastavljači

[Thu Mar 18 15:29:06 2004]
A.C.
A.C.

[Thu Mar 18 15:29:14 2004]
contactor 4-pole 230 V / 63 A
kontaktor 4-polarni 230 V / 63 A

[Thu Mar 18 15:29:25 2004]
A.C.
A.C.

[Thu Mar 18 15:29:31 2004]
contactor 4-pole 230 V / 40 A
kontaktor 4-polarni 230 V / 40 A

[Thu Mar 18 15:29:38 2004]
A.C.
A.C.

[Thu Mar 18 15:30:10 2004]
contactor 4-pole 230 V / 20 A
kontaktor 4-polarni 230 V / 20 A

[Thu Mar 18 15:30:30 2004]
impulsing switch 1-pole 220 V / 16 A
impulsni prekidač 1-polarni 220 V / 16 A

[Thu Mar 18 15:30:51 2004]
surge arrester, medium protection
zaustavljač na pumpi, srednja zaštita

[Thu Mar 18 15:32:04 2004]
voltage supervision relay
relej za nadziranje voltaže

[Thu Mar 18 15:32:40 2004]
connecting relay, 3 switching contacts, 10A contact rating
spojni relej, 3 kontakta prekidača, 10A kontaktna vrijednost

[Thu Mar 18 15:32:59 2004]
twilight switch
prekidač za slabo svijetlo

[Thu Mar 18 15:33:12 2004]
digital time switch, 4 channels
digitalni vremenski prekidač, 4 kanala

[Thu Mar 18 15:33:31 2004]
digital time switch, 2 channels
digitalni vremenski prekidač, 2 kanala

[Thu Mar 18 15:35:57 2004]
CU bus-bar system 250A, 4-pole, L1-L3/PEN
CU sabirni štapasti sustav 250A, 4-polarni, L1-L3/PEN

[Thu Mar 18 15:36:23 2004]
NHXH-E 90 3 x 2,5 mm2, CU 72, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 3 x 2,5 mm2, CU 72, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:36:47 2004]
NHXH-E 90 5 x 2,5 mm2, CU 120, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 5 x 2,5 mm2, CU 120, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:37:09 2004]
NHXH-E 90 4 x 16 mm2, CU 614, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 4 x 16 mm2, CU 614, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:37:35 2004]
NHXH-E 90 4 x 35 mm2, CU 1344, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 4 x 35 mm2, CU 1344, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:37:58 2004]
NHXH-E 90 4 x 50 mm2, CU 1920, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 4 x 50 mm2, CU 1920, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:39:24 2004]
NHXH-E 90 4 x 95 mm2, CU 3648, laid on the surface, with spacing clips
NHXH-E 90 4 x 95 mm2, CU 3648, položen na površinu, sa štipaljkama za razmake

[Thu Mar 18 15:40:56 2004]
draw in Ym 252 Ge/Gr
nacrt u Ym 252 Ge/Gr

[Thu Mar 18 15:41:03 2004]
draw in Ym 352 Ge/Gr
nacrt u Ym 352 Ge/Gr

[Thu Mar 18 15:41:09 2004]
draw in Ym 502 Ge/Gr
nacrt u Ym 502 Ge/Gr

[Thu Mar 18 15:41:14 2004]
draw in Ym 702 Ge/Gr
nacrt u Ym 702 Ge/Gr

[Thu Mar 18 15:41:22 2004]
draw in Ym 952 Ge/Gr
nacrt u Ym 952 Ge/Gr

[Thu Mar 18 15:41:22 2004]
draw in Ym 1202 Ge/Gr
nacrt u Ym 1202 Ge/Gr

[Mon Mar 29 14:26:01 2004]
In recent years, the "Science of Complexity", as promoted by the Santa Fe Institute, has been recognized by mainstream scholars in prominent scientific disciplines ranging from physics over economics and computer science to the social sciences.
Posljednjih godina, "Znanost o kompleksnosti", kako ju je promicao Institut Santa Fe, bila je prepoznata od strane srednjestrujaških znanstvenika u istaknutim znanstvenim disciplinama u rasponu od fizike preko ekonomije i računarstva do društvenih znanosti.

[Mon Mar 29 14:27:13 2004]
In various reviews, it appears, however, as if Complexity Theory and techniques such as agent-based modeling are unique in their capacity of modeling nonlinear systems.
U različitim osvrtima, čini se, međutim, da je Teorija kompleksnosti i tehnike kao što su učesnički modeli jedinstveni u svojoj sposobnosti modeliranja nelinearnih sustava.

[Mon Mar 29 14:30:53 2004]
These reviews overlook that such systems have been modeled and simulated at least since the late 1950s, e.g.
Ovi osvrti previđaju da su takvi sustavi bili modelirani i simulirani barem od kasnih 1950-ih, npr.

[Mon Mar 29 14:32:59 2004]
, by the research track known as System Dynamics, a discipline with a rich body of literature.
, putem istraživačkoga puta poznatog pod nazivom Dinamika sustava, discipline s bogatim sadržajem literature.

[Mon Mar 29 14:35:39 2004]
It tries to identify areas in which the two modeling traditions complement each other, and where they overlap.
Esej pokušava identificirati područja u kojima se dvije tradicije modeliranja međusobno nadopunjuju, i gdje se preklapaju.

[Mon Mar 29 14:35:39 2004]
The paper concludes that cross study and joint research are overdue.
Esej zaključuje da su unakrsna studija i zajedničko istraživanje u zakašnjenju.

[Mon Mar 29 14:36:23 2004]
With the advent of computers, the traditional experimental research design was augmented by what is now widely known as computer simulation or computer experiment.
S dolaskom računala, tradicionalan eksperimentalan istraživački dizajn si bio povećan od što je sada nadaleko poznata kao računalna simulacija ili računalni eksperiment.

[Mon Mar 29 14:40:38 2004]
With the advent of computers, the traditional experimental research design was augmented by what is now widely known as computer simulation or computer experiment.
S dolaskom računala, tradicionalni eksperimentalni istraživački plan bio je uvećan onime što je sada dobro poznato kao računalna simulacija ili računalni eksperiment.

[Mon Mar 29 14:41:01 2004]
As opposed to the traditional experiment, the computer experiment is capable of delivering rigorous results across large to very large data sets with impressive accuracy in a fraction of the time needed for a traditional set-up.
Za razliku od tradicionalnog eksperimenta, računalni eksperiment može isporučiti precizne rezultate preko velikih do vrlo velikih skupova podataka s dojmljivom točnošću u djeliću vremena potrebnog za tradicionalnu strukturu.

[Mon Mar 29 14:42:54 2004]
Experiments involving non-linear complexities particularly thrived through computer simulation.
Eksperimenti koji uključuju ne-linearne kompleksnosti osobito su napredovali kroz računalnu simulaciju.

[Mon Mar 29 14:44:25 2004]
Over time, two major non-linear modeling techniques emerged, agent-based and System Dynamics modeling.
Tijekom vremena, pojavile su se dvije velike ne-linearne tehnike modeliranja,učesničko modeliranje i modeliranje dinamike sustava.

[Mon Mar 29 14:45:19 2004]
Rather than benefiting from one another, the two disciplines ignored each other's literature almost entirely.
Radije nego da koriste jedna drugu, dvije disciplina su gotovo u potpunosti zanemarivale uzajamnu literaturu.

[Mon Mar 29 14:46:18 2004]
This is even more remarkable since the study areas significantly overlap.
To je još više zapanjujuće budući da se istraživačka područja znatno preklapaju.

[Mon Mar 29 14:47:22 2004]
Still, results were seldom compared nor shared.
Pa ipak, rezultati su se rijetko uspoređivali i dijelili.

[Mon Mar 29 14:48:31 2004]
This paper calls for closing this gap and for bringing the two literatures into contact.
Ovaj esej poziva na zatvaranje ovoga jaza i na dovođenje dvaju literatura u doticaj.

[Mon Mar 29 14:55:27 2004]
Fields of research and the broad overlap in research topics demonstrated.
Područja istraživanja i široko preklapanje u istraživačkim temama biti će izloženo.

[Mon Mar 29 14:59:23 2004]
It will be concluded that the prevailing mutual ignorance of the other discipline's methods and results is unfortunate since the two techniques have a high potential for supporting and complementing each other.
Zaključit ćemo da je prevladavajuća uzajamna neupućenost u metode i rezultate disciplina drugih metoda kobna budući da te dvije tehnike imaju visok potencijal za međusobno podupiranje i nadopunjavanje.

[Mon Mar 29 15:00:04 2004]
Joint ABM and SD research is proposed that may have the capacity for delivering results superior to those based on one technique only.
Predloženo je združeno istraživanje učesničkih modela i dinamike sustava koje bi moglo imati sposobnost dostavljanja rezultata koji su superiorni podacima temeljenima na samo jednoj tehnici.

[Mon Mar 29 15:00:04 2004]
This paper is a call for the cross study of both fields.
Ovaj esej je poziv na unakrsno proučavanje obaju područja.

[Mon Mar 29 15:07:29 2004]
In a sense, all science is creating models of "the world" or of the "perceived/constructed world" depending on a scholar's or discipline's ontological and epistemological vantagepoint.
Na neki način, cjelokupna znanost stvara modele "svijeta " ili " opaženog/izgrađenog svijeta " ovisno o ontološkom i epistemološkom povoljnom položaju znanstvenika ili discipline.

[Mon Mar 29 15:10:00 2004]
As Holland & Miller [1] pointed out, scientific models traditionally were either linguistic or mathematical.
Kako su Holland & Miller [1] istaknuli, znanstveni modeli su tradicionalno bili ili jezični ili matematički.

[Mon Mar 29 15:12:18 2004]
While linguistic models maintain a high level of flexibility, mathematical models employ rigor in formulation and consistency in structure, however, at the expense of flexibility.
I dok jezični modeli zadržavaju visoku razinu fleksibilnosti, matematički modeli primjenjuju krutost u formuliranju i dosljednost u strukturi, međutim, nauštrb fleksibilnosti.

[Mon Mar 29 15:12:59 2004]
Before the advent of computer modeling techniques, the effective combination of both traditional modeling strengths, flexibility and rigor/consistency, seemed to be unattainable.
Prije dolaska računalnih tehnika modeliranja, učinkovita kombinacija obiju tradicionalnih snaga modeliranja, fleksibilnosti i krutosti/dosljednosti, činile su se nedostupnima.

[Mon Mar 29 15:26:19 2004]
In recent years, however, it has become clear that computer modeling is capable of supporting extreme positivist as well as extreme constructivist scholarly positions.
Posljednjih godina, međutim, postalo je jasno da računalno modeliranje može poduprijeti krajnji pozitivistički, ali i krajnji konstruktivistički znanstveni stav.

[Mon Mar 29 15:29:25 2004]
Moreover, computer literacy has dramatically improved.
Osim toga, računalna pismenost se dramatično poboljšala.

[Mon Mar 29 15:30:34 2004]
Thus, it seems only natural that computer modeling becomes more acceptable, since it has opened new avenues of research, in particular in areas of complexity and nonlinearity of large scale that are barred to traditional scientific approaches.
Prema tome, prirodno je da računalno modeliranje postane prihvatljivije, s obzirom da je otvorilo nove puteve istraživanja, posebice u područjima kompleksnosti i nelinearnosti velikih razmjera, koja su zabranjena tradicionalnim znanstvenim pristupima.

[Mon Mar 29 15:31:29 2004]
Holland (1999) positions computer-based modeling within the range of scientific research methods by explaining that models provide a halfway house between theory and experiment.
Nizozemska (1999) smješta računalno-temeljeno modeliranje u okvir metoda znanstvenog istraživanja, objašnjavajući da modeli pružaju međupostaju između teorije i eksperimenta.

[Mon Mar 29 15:34:15 2004]
Computer-based models are not experiments in the usual sense because they do not directly manipulate the world being modeled.
Računalno-temeljeni modeli nisu eksperimenti u uobičajenom smislu, jer oni ne manipuliraju izravno svijetom koji se modelira.

[Mon Mar 29 15:38:40 2004]
Run the same model with the same settings twice and you will get the same results.
Provedite isti model s istim postavkama dva puta, i dobit ćete iste rezultate.

[Mon Mar 29 15:39:39 2004]
In its rigor, a computer-based model is similar to a mathematical (equation-based or axiomatic) model, but its results hold only for the particular settings used when it is executed.
U svojoj krutosti, računalno-smješten model sličan je matematičkom (temeljenom na jednadžbi ili aksiomatskom) modelu, ali njegovi rezultati vrijede samo za određene postavke upotrijebljene kada je model izvršen.

[Mon Mar 29 15:42:17 2004]
A mathematical model, on the other hand, yields results that hold over some well-specified domain.
Matematički model, s druge strane, donosi rezultate koji vrijede za nekoliko dobro-određenih domena.

[Mon Mar 29 15:42:19 2004]
Still, by executing the computer based model several times, with different initial settings, we may discern patterns and regularities that recur in the results.
Ipak, izvršavajući računalno temeljen model više puta, s različitim početnim postavkama, možemo raspoznati uzorke i regularnosti koje se ponavljaju u rezultatima.

[Mon Mar 29 15:43:58 2004]
[2, 120].
[2, 120].

[Mon Mar 29 15:44:02 2004]
[2, 120]
"[2, 120]

[Mon Mar 29 15:53:40 2004]
Since across disciplines the long-lasting research methods debate is finally turning away from crass either-or-positions in terms of qualitative or quantitative research toward a growing acceptance of true multi-method and integrative approaches, computer modeling techniques can also be seen as instrumental part in this process.
S obzirom da se preko disciplina dugotrajna rasprava o istraživačkim metodama napokon okreće od priglupih "ili- ili" stavova u smislu kvalitativnog ili kvantitativnog istraživanja prema rastućem prihvaćanju istinskih više-metodskih i integrativnih pristupa, tehnike računalnog modeliranja mogu se također promatrati kao pomoćno sredstvo u ovome postupku.

[Mon Mar 29 15:53:40 2004]
In other words, computer modeling and experimentation can be understood as an methodological array of growing influence in the standard arsenal of research methods with the additional capacity of integrating quantitative and qualitative research efforts.
Drugim riječima, računalno modeliranje i eksperimentiranje može se razumjeti kao metodološki niz rastućeg utjecaja u uobičajenom arsenalu istraživačkih metoda s dodatnom sposobnošću integriranja kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih napora.

[Mon Mar 29 15:57:40 2004]
The aim of agent-based (or individual-based) modeling is to look at global consequences of individual or local interactions in a given space [3].
Cilj učesničkog (ili individualnog) modeliranja je promotriti globalne posljedice pojedinačnih ili lokalnih interakcija u zadanom prostoru [3].

[Mon Mar 29 15:59:59 2004]
Agents are seen as the generators of emergent behavior [2] in that space.
Učesnici se smatraju generatorima novonastalog ponašanja [2] u tom prostoru.

[Mon Mar 29 16:00:40 2004]
Interacting agents, though driven by only a small set of rules which govern their individual behavior, account for complex system behavior whose emergent dynamic properties cannot be explained by analyzing its component parts.
Međudjelujući učesnici, iako pokretani tek malim skupom pravila koja upravljaju njihovim pojedinačnim ponašanjem, odgovaraju za ponašanje složenih sustava čija se novonastala dinamična svojstva ne mogu razjasniti analiziranjem sastavnih dijelova.

[Mon Mar 29 16:01:29 2004]
In Holland's words, "The interactions between the parts are nonlinear;
Prema Hollandovim riječima, "Međudjelovanja dijelova su nelinearna;

[Mon Mar 29 16:03:41 2004]
so the overall behavior cannot be obtained by summing the behaviors of the isolated components.
na taj način se cjelokupno ponašanje ne može dobiti zbrajanjem ponašanja izdvojenih komponenata.

[Mon Mar 29 16:03:42 2004]
Said another way, there are regularities in system behavior that are not revealed by direct inspection of the laws satisfied by the components.
Drugačije rečeno, postoje pravilnosti u ponašanju sustava koje se ne otkrivaju izravnim ispitivanjem zakona koje zadovoljavaju komponente.

[Mon Mar 29 16:04:17 2004]
[2, 225].
[2, 225].

[Mon Mar 29 16:04:24 2004]
Emergence, thus, is understood as the property of complex systems where "much (is) coming from little."
Nastajanje je, tako, shvaćeno kao svojstvo složenih sustava gdje "mnogo proistječe iz malo."

[Mon Mar 29 16:06:10 2004]
[2, 1].
" [2, 1].

[Mon Mar 29 16:06:10 2004]
Emergence is the focal point of what now is called the theory of Complexity.
Nastajanje je žarišna točka onoga što se sada naziva teorija Kompleksnosti.

[Tue Mar 30 08:10:17 2004]
Agent-based models consist of a space, framework, or environment in which interactions take place and a number of agents whose behavior in this space is defined by a basic set of rules and by characteristic parameters [3].
Učesnički modeli sastoje se od prostora, okvira, ili okoliša u kojem se odvijaju interakcije i brojni učesnici čije je ponašanje u ovome prostoru određeno osnovnim skupom pravila i karakterističnim parametrima [3].

[Tue Mar 30 08:11:16 2004]
Models can be spatially explicit, i.e.
Modeli mogu biti prostorno eksplicitni, tj.

[Tue Mar 30 08:12:07 2004]
Not all models need to be spatially explicit (i.e.
Ne moraju svi modeli biti prostorno eksplicitni (tj.

[Tue Mar 30 08:15:51 2004]
Individual-based models are a subset of multi-agent systems which includes any computational system whose design is fundamentally composed of a collection of interacting parts.
Individualni modeli su podskup više-učesničkih sustava koji uključuju bilo koji računski sustav čiji je dizajn temeljno sastavljen od skupa međudjelujućih komponenti.

[Tue Mar 30 08:16:59 2004]
For example an "expert system" might be composed of many distinct bits of advice which interact to produce a solution.
Na primjer, "ekspertni sustav" bi se mogao sastojati od mnogih različitih djelova savjeta koji međusobno djeluju kako bi proizveli rješenje.

[Tue Mar 30 08:17:00 2004]
[3]
[3]

[Tue Mar 30 08:20:26 2004]
Reynolds also makes clear the relationship between agent-based systems and cellular automata:
Reynolds također jasno izražava odnos između učesničkih sustava i celularnih automata:

[Tue Mar 30 08:23:19 2004]
There is an overlap between individual-based models and cellular automata.
Postoji preklapanje između individualnih modela i celularnih automata.

[Tue Mar 30 08:27:47 2004]
Certainly, cellular automata are similar to spatially explicit, grid-based, immobile individual based systems.
Svakako, celularni automati su slični na prostorno eksplicitnim, mrežno-baziranim, nepokretnim individualno baziranim sustavima.

[Tue Mar 30 08:27:47 2004]
However, CAs are always homogenous and dense (all cells are identical), whereas a grid-based individual-based model might occupy only a few grid cells, and more than one distinct individual might live on the same grid-.The philosophical issue is whether the simulation is based on a dense and uniform dissection of the space (as in a CA), or based on specific individuals distributed within the space [3]
Međutim, celularni automati su uvijek homogeni i zgusnuti (sve stanice su identične), dok mrežno-bazirani individualno-bazirani model može zauzeti samo nekoliko mrežnih stanica, i više od jednoga zasebnog pojedinca može postojati na istoj grid-.Filozofsko pitanje je zasniva li se simulacija na gustom i jednoličnom presjeku prostora (kao u celularnim automatima), ili se temelji na određenim pojedincima raspoređenima u prostoru [3]

[Tue Mar 30 08:33:32 2004]
Agent-based models' resulting emergent dynamic behaviors can be linked with those of other models forming an even higher level of complexity and emerging behaviors.
Proizašla novonastala dinamična ponašanja učesničkih modela mogu biti povezana s ponašanjima drugih modela, stvarajući čak i više razine kompleksnosti i nastajućih ponašanja.

[Tue Mar 30 08:33:32 2004]
In summary, Complexity Theory is the "science of emergence" [4, 38], and agent-based models are a key element for modeling emergent phenomena.
Sažeto rečeno, Teorija kompleksnosti je "znanost nastajanja" [4, 38], a učesnički modeli su ključni element za modeliranje novonastalih pojava.

[Tue Mar 30 08:38:30 2004]
As opposed to the concept of emergence and agent-based modeling whose roots can be traced back to the 1970s, the scientific concept of feedback which is at the core of System Dynamics modeling is significantly older as Richardson demonstrates in his seminal book on Feedback Thought [5].
Za razliku od koncepcije nastajanja i učesničkog modeliranja čije korijene možemo pronaći još u 1970-ima, znanstvena koncepcija povratne informacije koja je u središtu modeliranje dinamike sustava znatno je starija, kako je pokazao Richardson u svojoj poticajnoj knjizi o Ideji povratne informacije [5].

[Tue Mar 30 08:41:17 2004]
The underlying concept of feedback is its loop structure, or the notion of circular causality.
Temeljna koncepcija povratne informacije je njezina strukturira petlje, ili pojam kružne uzročnosti.

[Tue Mar 30 08:42:51 2004]
It is worthwhile to recall, how traditional science establishes causality:
Vrijedi se prisjetiti, kako tradicionalna znanost utemeljuje uzročnost:

[Tue Mar 30 08:43:26 2004]
Only relationships satisfying all three criteria are recognized as causal by traditional research.
Samo odnosi koji zadovoljavaju svi tri kriterija priznati su kao uzročni putem tradicionalnog istraživanja.

[Tue Mar 30 08:46:30 2004]
This strict distinction and isolation of cause and effect has served science well as long as relatively simple (and linear) systems of relationships were studied.
Ova stroga razlika i izdvojenost uzroka i posljedice dobro je služila znanosti dokle god su relativno jednostavni (i linearni) sustavi odnosa bili proučavani.

[Tue Mar 30 08:48:08 2004]
The traditional approach of independent / dependent variables, however, does not cope well, if at all, with complex systems, as Jay W.
Tradicionalan pristup nezavisnih / zavisnih varijabli, međutim, ne nosi se dobro, ako i uopće, sa složenim sustavima, kako je jasno istaknuo Jay W.

[Tue Mar 30 08:50:23 2004]
- in complex systems cause and effect are often not closely related in either time or space.
- u složenim sustavima, uzroka i posljedica često nisu usko povezani niti u vremenu niti u prostoru.

[Tue Mar 30 08:51:06 2004]
The structure of a complex system is not a simple feedback loop where one system state dominates the behavior.
Struktura složenog sustava nije jednostavna petlja povratne veze gdje jedno stanje sustava dominira ponašanjem.

[Tue Mar 30 08:53:05 2004]
The complex system has a multiplicity of interacting feedback loops.
Složeni sustav posjeduje mnogostruke međudjelujuće petlje povratne veze.

[Tue Mar 30 08:54:05 2004]
Its internal rates of flow are controlled by nonlinear relationships.
Njegove unutrašnje veličine protoka nalaze se pod kontrolom nelinearnih odnosa.

[Tue Mar 30 08:55:31 2004]
The complex system is of high order, meaning that there are many system states (or levels).
Složeni sustav je sustav višega reda, što znači da postoje mnoga stanja (ili razine) sustava.

[Tue Mar 30 08:58:02 2004]
It usually contains positive-feedback loops describing growth processes as well as negative, goal-seeking loops.
Obično se sastoji od pozitivne petlje povratne veze opisujući procese rasta, kao i negativne, cilju usmjerene petlje.

[Tue Mar 30 08:58:49 2004]
In the complex system the cause of a difficulty may lie far back in time from the symptoms, or in a completely different and remote part of the system (emphasis mine).
U složenom sustavu, uzroka poteškoće može biti vremenski udaljen od simptoma, ili može biti u sasvim različitom i udaljenom dijelu sustava (naglasak moj).

[Tue Mar 30 09:00:23 2004]
In fact, causes are usually found, not in prior events, but in the structure and policies of the system.
Zapravo, uzroci se obično nalaze, ne u prethodnim događajima, već u strukturi i politici sustava.

[Tue Mar 30 09:02:11 2004]
In the complex system, when we look for a cause near in time and space to a symptom, we usually find what appears to be a plausible cause.
U složenom sustavu, kada tražimo uzrok koji se vrijenski i prostorno nalazi blizu simptoma, obično pronađemo ono što djeluje kao uvjerljiv uzrok.

[Tue Mar 30 09:02:44 2004]
But it is usually not the cause (emphasis mine).
No to obično nije uzrok (naglasak moj).

[Tue Mar 30 09:04:31 2004]
The complex system presents apparent causes that are in fact coincident symptoms.
Složeni sustav predstavlja jasne uzroke koji su zapravo podudarni simptomi.

[Tue Mar 30 09:08:07 2004]
The high degree of time correlation between variables in complex systems can lead us to make cause-and-effect associations between variables that are simply moving together as part of the total dynamic behavior of the system.
Visok stupanj vremenske povezanosti između varijabli u složenim sustavima može nas potaknuti da stvorimo uzročno--posljedične asocijacije između varijabli koje se jednostavno kreću zajedno kao dio ukupnog dinamičnog ponašanja sustava.

[Tue Mar 30 09:08:35 2004]
Conditioned by our training in simple systems, we apply the same intuition to complex systems and are led into error.
Uvjetovano našom obukom u jednostavnim sustavima, mi primjenjujemo istu intuiciju na složene sustave i to nas dovodi do pogreške.

[Tue Mar 30 09:09:35 2004]
As a result we treat symptoms, not causes.
Kao posljedica, mi se bavimo simptomima, a ne uzrocima.

[Tue Mar 30 09:09:35 2004]
The outcome lies between ineffective and detrimental [7, 8-9]
Ishod leži negdje između nedjelotvornog i štetnog [7, 8-9]

[Tue Mar 30 09:13:43 2004]
As can be inferred from this citation, the feedback loop is the basic building block of a complex feedback structure, and as such the basic unit of analysis and communication of system behavior [5, 4].
Kako se može zaključiti iz ovoga citata, petlja povratne veze je osnovna komponenta složene strukture povratne veze, i kao takva čini osnovnu jedinicu analize i komunikacije sustava ponašanja [5, 4].

[Tue Mar 30 09:13:43 2004]
As Richardson also emphasizes, the endogenous perspective of a dynamic system may be the "single most characteristic and significant feature of the field."
Kao što Richardson također naglašava, nutarnja perspektiva dinamičnog sustava mogla bi biti " pojedinačna najkarakterističnija i najznačajnija značajka područja."

[Tue Mar 30 09:16:29 2004]
Feedback loops have either positive or negative polarities.
Petlje povratne veze imaju ili pozitivne ili negativne polaritete.

[Tue Mar 30 09:18:31 2004]
This polarity indicates whether a loop has the tendency to reinforce or to counterbalance a change in one or more of its loop elements.
Taj polaritet ukazuje ima li petlja sklonost ojačavanju ili izjednačavanju promjene u jednome ili više svojih elemenata petlje.

[Tue Mar 30 09:20:29 2004]
The basic concept of feedback has enjoyed a wide range of applications in engineering fields such as fluid, temperature, centrifuge, and steam pressure regulations over centuries.
Osnovna koncepcija povratne veze uživala je širok raspon primjena u inženjerskim područjima, kao na primjer pri reguliranju tekućine, temperature, centrifuge, i parnih kotlova tijekom nekoliko stoljeća.

[Tue Mar 30 09:20:29 2004]
But it needed the advent of the computer to become accepted and serve as modeling discipline also for other areas than engineering.
No bila je potrebna pojava računala da bi povratna infomacija postala prihvaćena, te da bi služila kao oblikovna disciplina i za druga područja osim inženjerstva.

[Tue Mar 30 10:10:01 2004]
Recently you requested personal assistance from our on-line support center.
Nedavno ste zatražili osobnu pomoć od našega on-line centra za podršku.

[Tue Mar 30 10:11:06 2004]
Below is a summary of your request and our response.
Ispod se nalazi sažetak Vašega zahtjeva i našega odgovora.

[Tue Mar 30 10:15:11 2004]
If this issue is not resolved to your satisfaction, you may reopen it within the next 7 days.
Ako ovo pitanje ne bude riješeno na Vaše zadovoljstvo, možete ga obnoviti unutar sljedećih 7 dana.


[Tue Mar 30 10:20:06 2004]
/ A copy of a current card/bank statement showing the card number and your address.
/Preslika trenutnog kartičnog/bankovnog izvoda na kojoj se vidi broj kartice i Vaša adresa.

[Tue Mar 30 10:20:49 2004]
2.
2./

[Tue Mar 30 10:20:51 2004]
/ A copy of the front and back of your card.
/Kopija prednje i poleđinske strane Vaše kartice.

[Tue Mar 30 10:21:09 2004]
3.
3./

[Tue Mar 30 10:21:27 2004]
/ Some form of identification ( for example your driving license or passport).
/ Neki oblik legitimacije (na primjer Vaša vozačka dozvola ili putovnica).

[Tue Mar 30 10:22:29 2004]
All details must be clearly visible.
Sve pojedinosti moraju biti jasno vidljive.

[Tue Mar 30 10:24:42 2004]
We hope that this answers your query and apologize for any inconvenience caused.
Nadamo se da smo ovime odgovorili na Vaše pitanje i ispričavamo se za bilo kakvu prouzročenu neugodnost.

[Tue Mar 30 10:25:50 2004]
Thank you for your email to William Hill Internet Support.
Zahvaljuejmo se na Vašem e-mailu upućenom Williama Hilla Internet Support-u.

[Tue Mar 30 10:31:01 2004]
This link is for the Ask Help Form on our help section which will give your query directly to an agent on shift at the time you click submit.
Taj link vodi na za Ask Help Form (Obrazac za upite) na našem odjelu za pomoć, koji će proslijediti Vaš upit izravno agentu koji se nalazi tamo u trenutku slanja Vašega e-maila.

[Tue Mar 30 10:32:58 2004]
You may be asked to provide a few details if it is your first query-this is simply to ensure we have the information we need from you.
Možda ćete trebati pružiti nekoliko podataka ako je ovo Vaš prvi upit - to je jednostavno zato da bismo osigurali kako imamo one Vaše podatke koji su nam potrebni.

[Tue Mar 30 10:33:57 2004]
We hope you understand our efforts to reduce the spam we receive and as a result we hope to reply to your valued question much faster.
Nadamo se da shvaćate naše napore da smanjimo broj spamova koji nam pristižu, a kao posljedica toga napora, nadamo se da ćemo na Vaš cijenjeni upit odgovoriti mnogo brže.