NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Feb 20 14:59:59 2004]
These intermediate cases pose no problem for the theory of the firm.
Ovi posredni slučajevi poziraju nema problema za teoriju tvrtke.

[Fri Feb 20 15:00:18 2004]
Because we are considering the firm's short-run decision, the resulting cost level is known as the short-run total economic cost of producing x, which is denoted by CSR.
Jer mi razmotrimo tvrtku kratko-trče odluku, rezultirajuća troškovnička razina je poznat kao kratko-trka ukupna gospodarska cijena proizvodnje x, koji je obilježena od CSR-a.

[Fri Feb 20 15:00:49 2004]
The SR subscript reminds us that these are short-run costs.
SR subskripa podsjeti nas da ovi je kratko-trka košta.

[Fri Feb 20 15:00:57 2004]
The word economic in the definition reminds us that we are interested only in those factor expenditures that are true economic, or opportunity, costs.
Riječ gospodarski u definiciji podsjeti nas koji smo zainteresiran samo u tom čimbeniku izdataka to su istinito gospodarska, ili mogućnost, košta.

[Mon Feb 23 15:25:00 2004]
For example, if MPPL = .1 and MFCL = $150, then the firm needs to hire 10 additional workers, and its wage bill rises by $1,500.
1 i MFCL = 150, tada tvrtka treba zaposliti 10 dodatnih radnika, i njegov izdatak na radnu snagu povećati do 1,500.

[Mon Feb 23 15:31:41 2004]
The short-run marginal cost is $1,500.
Kratkoročni marginalni trošak je 1,500 $.

[Mon Feb 23 15:34:32 2004]
Of course, if some other input were the sole variable input in the short run, then we would use the marginal factor cost and marginal physical product for that factor in our calculation of short-run marginal cost.
Naravno, da je neko drugo ulaganje bilo jedino varijabilno kratkoročno ulaganje, tada bismo u kalkulaciji kratkoročnog graničnog troška koristili marginalni trošak faktora i granični fizički proizvod za taj faktor.

[Mon Feb 23 15:34:32 2004]
Equation (9.1) clearly demonstrates the direct linkage between the technology (as represented by the marginal physical product curve) and marginal cost.
1) jasno prikazuje izravnu vezu između tehnologije (prikazana je pored krivulje graničnog fizičkog proizvoda) i graničnog troška.

[Mon Feb 23 15:43:46 2004]
We can say even more about the relationship between technology and marginal cost if we make the realistic assumption that the firm is a price taker in the input market.
Možemo reći još više o odnosu između tehnologije i graničnog troška ako krenemo od realistične pretpostavke da su tvrtki cijene dane na tržištu ulaganja.

[Mon Feb 23 15:43:46 2004]
This means that the firm makes its input choice under the belief that it cannot influence the prices of the inputs it buys and that it can purchase at a constant prevailing price as much of a factor as it wants.
To znači da tvrtka izabire svoja ulaganja s uvjerenjem da ne može utjecati na cijene ulaganja koje kupuje i da može kupiti onoliko faktora koliko hoće po stalnoj prevladavajućoj cijeni.

[Mon Feb 23 15:47:42 2004]
Marginal factor cost for a price taker.
Granični trošak faktora za zadanu cijenu.

[Mon Feb 23 15:48:14 2004]
The price-taking assumption allows us to say more about the nature of marginal cost because this assumption simplifies the calculation of marginal factor cost:
Pretpostavka o zadanoj cijeni dopušta nam da kažemo više o naravi graničnog troška jer ta pretpostavka pojednostavljuje izračun granične cijene faktora:

[Mon Feb 23 15:50:45 2004]
Suppose the going wage rate is $120 per day.
Pretpostavimo postojeću visinu nadnice od 120 $ dnevno.

[Mon Feb 23 15:52:59 2004]
If a price-taking firm hires one more worker for a day, its total wage bill rises by $120, no matter how many workers it initially has.
Ako tvrtka, kojoj je cijena zadana, zaposli jednog radnika više na dan, zbroj njezinog izdatka za radnu snagu se povećava za 120 $, bez obzira koliko radnika ima u početku.

[Mon Feb 23 15:54:19 2004]
Hence, the marginal factor cost of labor-the additional amount that the firm has to pay to hire one more unit of labor-is $120, the daily wage.
Zato, granična cijena faktora rada - dodatni iznos koji tvrtka mora platiti da bi zaposlila jedna radnu jedinicu više - je 120 $ dnevno.

[Mon Feb 23 15:54:19 2004]
This logic demonstrates that whenever a firm is a price taker in an input market, the marginal factor cost is equal to the price of the factor .
Ova logika prikazuje da kada god je tvrtki cijena zadana na tržištu ulaganja, granični cijena faktora je jednaka cijeni faktora.

[Mon Feb 23 16:27:52 2004]
Short-run marginal cost for a price-taker.
Kratkoročni marginalni trošak za zadanu cijenu.

[Mon Feb 23 16:31:20 2004]
We are now ready to find the pricetaking firm's short-run marginal cost of output.
Sada smo spremni izračunati kratkoročni marginalni trošak proizvodnje.

[Mon Feb 23 16:31:20 2004]
Suppose that the going wage rate is w. By substituting MFCL = w into our expression for marginal cost, Equation (9.1), we find that a price-taking firm's short-run marginal cost of producing an additional unit of output is
Supstitucijom MFCL = w u našem izrazu za marginalni trošak, Jednadžba (9.1), nalazimo da je kratkoročni marginalni trošak tvrtke, kojoj je cijena zadana, za proizvodnju jedne dodatne jedinice proizvodnje

[Mon Feb 23 16:34:18 2004]
This formula tells us that, ceteris paribus, the higher the marginal product of labor, the lower the marginal cost of output.
Ova nam formula kaže da, uz sve ostale jednake uvjete, što je viši marginalni proizvod rada, to je niži mariginalni trošak proizvodnje.

[Mon Feb 23 16:37:06 2004]
This result makes sense.
Ovaj rezultat ima smisla.

[Mon Feb 23 16:37:06 2004]
If a single new worker can produce a lot of output, then not many new workers are needed to produce a given amount of additional output, and the extra output does not cost very much to make.
Ako jedan novi radnik može proizvesti mnogo proizvoda, tada ne treba mnogo radnika za proizvodnju date količine dodatnih proizvoda, i izrada ekstra proizvoda ne košta jako mnogo.

[Mon Feb 23 16:51:02 2004]
We can use Equation (9.2) to see how the shape of the short-run marginal cost curve depends on the shape of the marginal physical product of labor curve.
2) da bimo vidjeli kako oblik krivulje kratkročnog marginalnog troška ovisi o obliku krivulje marginalnog fizičkog proizvoda rada.

[Mon Feb 23 16:52:09 2004]
Since the firm may have increasing, constant, or diminishing marginal returns to labor , there are three cases to consider.
Budući da tvrtka može imati povećanje, nepromjenjivost, ili smanjenje marginalne dobiti na ulaganje u rad, postoje tri slučaja koje treba razmotriti.

[Mon Feb 23 16:53:19 2004]
Suppose first that National Motors' technology exhibits diminishing marginal returns to labor;
Pretpostavima najprije da tehnologija National Motorsa pokazuje smanjenje granične dobiti na ulaganje u rad;

[Mon Feb 23 16:54:27 2004]
that is, as the quantity of labor employed rises, the marginal physical product of labor falls.
to znači, kako broj zaposlenih radnika raste, marginalni fizički proizvod rada pada.

[Mon Feb 23 16:54:44 2004]
This means that MPPL falls as more labor is hired to produce output.
To znači da MPPL pada što se više radnika zapošljava za proizvodnju končanog proizvoda.

[Mon Feb 23 16:58:17 2004]
But according to Equation (9.2), when MPPL falls, MCSR rises.
Ali prema Jednadžbi (9.2), kada MPPL pada, MCSR se povećava.

[Mon Feb 23 17:05:44 2004]
Hence, when the production function exhibits a diminishing marginal product of labor, the short-run marginal cost curve is upward sloping.
Stoga, kada funkcija proizvodnje pokazuje smanjujući marginalni proizvod radne snage, krivulja kratkoročnog marginalnog troška raste koso uvis.

[Mon Feb 23 17:05:50 2004]
Intuitively, with diminishing marginal returns, as the level of total output rises, producing an additional unit of output requires increasingly large increments of labor, and thus it requires increasingly large incremental expenditures on labor.
I intuitivno, sa smanjenjem marginalnog povrata na ulaganje, kako razina ukupne proizvodnje raste, proizvodnja dodatne jedinice proizvoda zahtijeva velika povećanja radne snage, i tako zahtijeva veliki porast izdataka na radnu snagu.

[Mon Feb 23 17:05:50 2004]
Figure 9.3 illustrates this result.
3 ilustrira ovaj rezultat.

[Mon Feb 23 17:08:53 2004]
A numerical example can clarify this result.
Numerički primjer može razjasniti ovaj rezultat.

[Mon Feb 23 17:09:22 2004]
Suppose that the wage rate is $100 per day, and National Motors is producing 200 cars per day with an input combination for which the marginal physical product of labor is .1.
Pretpostavima da je visina nadnice 100 $ dnevno, a National Motors proizvodi 200 automobila dnevno s ulagačkom kombinacijom kod koje je marginalni fizički proizvod radne snage .1.

[Mon Feb 23 17:10:39 2004]
At an output of 200 cars per day, short-run marginal cost is $1,000 ( = $100/ .1).
Uz proizvodnju od 200 automobila dnevno, kratkoročni marginalni trošak je 1.000 (= 100/.1).

[Mon Feb 23 17:11:10 2004]
Now, suppose that when National Motors hires enough additional labor to produce 250 cars per day, the marginal physical product of labor falls to .05.
Sada pretpostavimo da kada National Motors zaposli dovoljno dodatne radne snage za proizvodnju 250 automobila dnevno, marginalni fizički proizvod radne snage pada na .05.

[Mon Feb 23 17:17:20 2004]
Then at an output of 250 cars per day, short-run marginal cost is $2,000 (= $100/.05).
Tada je za proizvodnja od 250 automobila dnevno, kratkoročni marginalni trošak 2.000 (= 100/.05).

[Mon Feb 23 17:18:05 2004]
As a result of the fall in the marginal product of labor, the short-run marginal cost of output rises from $1,000 to $2,000.
Kao rezultat pada marginalnog proizvoda radne snage, kratkoročni marginalni trošak proizvodnje raste od 1.000 do 2.000.

[Mon Feb 23 17:20:25 2004]
Not all firms have production functions with diminishing marginal returns.
Nemaju sve tvrtke funkciju proizvodnje sa smanjenjem mariginalnim povratom na ulaganje.

[Mon Feb 23 17:21:31 2004]
If the firm's technology has a constant marginal product of labor, then MPPL and hence w/MPPL do not vary as the output level and the amount of labor used to produce it vary.
Ako tehnologija tvrtke ima stalan marginalni proizvod radne snage, tada MPPL a stoga i w/MPPL ne variraju kako varira razina proizvodnje i količina radne snaga korištene za proizvodnju.

[Mon Feb 23 17:21:31 2004]
In this case, the short-run marginal cost curve is flat, as illustrated in Figure 9.4.
U tom slučaju, krivulja kratkoročnog marginalnog troška stagnira, kao što ilustrira Slika 9.4.

[Mon Feb 23 17:29:24 2004]
Before leaving the relationship between marginal productivity and marginal cost, we examine an important special case.
Prije nego napustimo odnos između marginalne proizvodnje i marginalnog troška, ispitat ćemo jedan važan posebni slučaj.

[Thu Feb 26 09:50:08 2004]
REMEMBER!
zapamtiti!

[Thu Feb 26 10:04:37 2004]
Stopping distances increase in wet weather.
zaustavljanje udaljenosti porast kišovit vremena.

[Wed Feb 11 10:56:38 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 10:56:46 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:56:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 10:57:01 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:57:40 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 10:58:15 2004]
To Whom It May Concern:
Ovime se potvrđuje:

[Wed Feb 11 10:58:39 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 10:58:47 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:58:54 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 10:59:00 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:59:14 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 11:00:35 2004]
To Whom It May Concern:
Ovime se potvrđuje:

[Wed Feb 11 11:02:13 2004]
With reference to your advertisement in yesterday's #NEWSPAPER#, could you please send me a copy of your latest catalogue.
Vezano uz Vaš oglas u jučerašnjem #NOVINE#, biste li mi, molim Vas, mogli poslati primjerak Vašeg najnovijeg kataloga.

[Wed Feb 11 11:02:15 2004]
I would also like to know if it is possible to make purchases online.
Također me zanima je li moguće vršiti kupnju putem Interneta.

[Wed Feb 11 11:02:21 2004]
Yours faithfully
Srdačan pozdrav

[Wed Feb 11 11:02:29 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 11:02:39 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 11:02:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 11:08:15 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 11:08:54 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 11:09:27 2004]
We are a co-operative wholesale society based in #STATE#.
Mi smo kooperativno veleprodajno društvo sa sjedištem u #DRŽAVA#.

[Wed Feb 11 11:10:42 2004]
We were given your name by the #NAME#
Vaše ime smo dobili od #IME#

[Wed Feb 11 11:11:07 2004]
Could you please send your current catalogue and price-list for exhibition stands?
Biste li nam, molim Vas, mogli poslati vaš važeći katalog i cjenik za izložbene štandove?

[Wed Feb 11 11:11:12 2004]
We are particularly interested in #PRODUCT#
Posebno smo zainteresirani za #PROIZVOD#

[Wed Feb 11 11:11:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 11:11:52 2004]
#TITLE#
#NASLOV#

[Wed Feb 11 12:33:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 12:33:16 2004]
ENQUIRY
UPIT

[Wed Feb 11 12:33:19 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 12:33:26 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 12:33:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 12:38:13 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 12:41:58 2004]
I would appreciate more details about the #PRODUCT#, which you are advertising in #NEWSPAPER#.
Bio bih Vam zahvalan za detaljnije informacije o #PROIZVOD#, kojega reklamirate u #NOVINE#.

[Wed Feb 11 12:43:03 2004]
I would like to discuss the problem of maintenance before deciding which model to install in my #COMPANY#.
Želio bih s Vama razmotriti problem održavanja prije nego što odlučim koji model ću instalirati u svojoj tvtrki #TVRTKA#.

[Wed Feb 11 12:44:53 2004]
I would be grateful if you could arrange for one of your representatives to call on me within the next two weeks.
Bio bih Vam zahvalan ako biste mogli urediti da me jedan od Vaših predstavnika nazove unutar sljedeća dva tjedna.

[Wed Feb 11 12:47:08 2004]
We usually deal on a #PERCENTAGE# trade discount basis with an additional quantity discount for orders over #NUMBER# units.
Mi najčešće poslujemo na #POSTOTAK# osnovice trgovačkog popusta s dodatnim popustom na količinu za narudžbe preko #BROJ# uređaja.

[Wed Feb 11 12:50:34 2004]
As a rule our suppliers allow us to settle by monthly statement and we can offer the usual references if necessary.
U pravilu, naši dobavljači nam odobravaju plaćanje putem mjesečnog izvještaja, te možemo ponuditi uobičajene preporuke, ako je potrebno.

[Wed Feb 11 12:51:20 2004]
We would also like to point out that we usually settle our accounts on a documents against acceptance basis with payment by 30-day bill of exchange.
Također bismo voljeli istaknuti da obično podmirujemo naše račune na temelju akcepata uz dokumente s plaćanjem putem 30-dnevne mjenice.

[Wed Feb 11 12:55:47 2004]
Could you let us know if you allow cash or trade discounts?
Možete li nas obavijestiti odobravate li gotovinske ili trgovačke popuste?

[Wed Feb 11 12:55:53 2004]
We intend to place a substantial order, and would therefore like to know what quantity discounts you allow.
Mi namjeravamo izvršiti oveću narudžbu, te bismo stoga željeli znati kakve količinske popuste odobravate.

[Wed Feb 11 12:55:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 12:55:59 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 14:17:34 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 14:17:37 2004]
ENQUIRY
UPIT

[Wed Feb 11 14:17:39 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 14:17:47 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 14:17:52 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 14:17:54 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 14:31:21 2004]
Dear Sir,
Poštovani gospodine,

[Wed Feb 11 14:36:31 2004]
I would like some information about your Proficiency courses in English beginning this #MONTH#.
Zamolio bih Vas za neke informacije o vašim Proficiency tečajevima iz engleskog jezika koji počinju ovaj #MJESEC#.

[Wed Feb 11 14:42:33 2004]
Please send me a prospectus, details of your fees, and information about accommodation in London for the period #MONTH#-#MONTH#.
Molim Vas da mi pošaljete prospekt, detalje o cijenama, te podatke o smještaju u Londonu u razdoblju od #MJESEC# do #MJESEC#.

[Wed Feb 11 14:42:42 2004]
If possible I would like to stay with an English family.
Ako je moguće, želio bih odsjesti kod engleske obitelji.

[Wed Feb 11 14:42:43 2004]
Thank you.
Hvala..

[Wed Feb 11 14:42:49 2004]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 11 14:42:49 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 14:43:54 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 14:43:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 14:44:05 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 14:44:11 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 14:44:14 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 14:46:25 2004]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Wed Feb 11 14:53:00 2004]
Could you send us your latest catalogue and price-Iist, quoting your most competitive prices?
Možete li nam poslati poslati Vaš najnoviji katalog s cjenikom, te navesti Vaše najkonkurentnije cijene?

[Wed Feb 11 14:54:48 2004]
Our principals are #ACTIVITY# in #STATE# and will probably place substantial orders if the quality and prices of your products are suitable.
Naši komitenti su #DJELATNOST/AKTIVNOST# u #DRŽAVA# i vjerojatno će izvršiti značajne narudžbe ako kakvoća i cijene Vaših proizvoda budu odgovarali.

[Wed Feb 11 14:54:49 2004]
We look forward to hearing from you soon.
S veseljem očekujemo Vaš skori poziv.

[Wed Feb 11 14:54:55 2004]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 11 14:55:00 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 14:55:00 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 15:22:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 15:22:15 2004]
SALES LETTERS
PISMA REKLAMACIJE

[Wed Feb 11 15:24:30 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 15:24:33 2004]
Free estimate and setting up an appointment
Slobodna procjena i dogovaranje sastanka

[Wed Feb 11 15:24:39 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 15:24:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 15:24:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 15:25:13 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 15:31:05 2004]
Dear Mr. #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 11 15:36:34 2004]
Are you having trouble getting your important documents formatted correctly?
Imate li poteškoća s ispravnim formatiranjem Vaših važnih dokumenata?

[Wed Feb 11 15:37:10 2004]
If you are like most business owners, you have trouble finding the time to economically produce good-looking documents.
Ako ste poput većine drugih vlasnika poduzeća, teško Vam je pronaći dovoljno vremena za ekonomičnu izradu urednih dokumenata.

[Wed Feb 11 15:38:45 2004]
This is why it is important to have a specialist take care of your most important documents.
Stoga je važno imati stručnjaka koji će se brinuti za Vaše najvažnije dokumente.

[Wed Feb 11 15:41:10 2004]
At #COMPANY#, we have the skills and experience to come in and help you make the best possible impression.
U #TVRTKA#, posjedujemo stručnost i iskustvo pomoći kojih Vam možemo pomoći da ostvarite najbolji mogući dojam.

[Wed Feb 11 15:42:53 2004]
If so, give us a call at #PHONE NUMBER# and set up and appointment with one of your friendly operators.
Ako možemo, molimo nazovite nas na #BROJ TELEFONA# i dogovorite sastanak s jednim naših susretljivih operatera.

[Wed Feb 11 15:43:00 2004]
Sincerely,
S iskrenim poštovanjem,

[Wed Feb 11 15:43:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 15:43:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 15:43:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:25:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:25:33 2004]
REPLIES AND QUOTATIONS
ODGOVORI I PONUDE

[Wed Feb 11 16:26:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:26:24 2004]
Have in stock and can meet delivery date
Imamo na skladištu i možemo ispuniti dan isporuke

[Wed Feb 11 16:26:30 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:26:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:28:58 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:30:49 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE# in which you asked about #PRODUCT#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od #DATUM#, vezano uz #PROIZVOD#.

[Wed Feb 11 16:35:30 2004]
We can supply from stock and will have no trouble in meeting your delivery date of #DATE#.
Proizvod ćemo isporučiti sa skladišta, i u mogućnosti smo izvršiti isporuku navedenog datuma, #DATUM#.

[Wed Feb 11 16:35:39 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:35:39 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:36:36 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:36:39 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:36:55 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:37:03 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:37:38 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:39:35 2004]
I would like to thank you for your enquiry of #DATE#
Zahvaljujem na Vašem upitu od dana #DATUM#

[Wed Feb 11 16:40:07 2004]
I regret to say that we no longer produce the type of #PRODUCT# you refer to, since we find there is no longer sufficient demand for it.
Nažalost, moram Vas obavijestiti da više ne proizvedemo tip #PROIZVOD# koji navodite, jer smatramo da više ne postoji dovoljna potražnja za tim proizvodom.

[Wed Feb 11 16:46:52 2004]
I am sorry we cannot be of help to you.
Žao mi je što Vam ne možemo pomoći.

[Wed Feb 11 16:47:50 2004]
Please write to us again if you have any questions, or call us at the above telephone number.
Molimo, pišite nam ponovo ako imate daljnjih pitanja, ili nas nazovite na gore navedeni broj telefona.

[Wed Feb 11 16:47:56 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:47:56 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:49:59 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:50:02 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:50:14 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:50:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:52:48 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:53:34 2004]
I regret to say that we no longer produce the type of #PRODUCT# you refer to, since we find there is no longer sufficient demand for it.
Sa žaljenjem Vas obavještavam da više ne proizvodimo tip #PROIZVOD# koji navodite, jer smatramo da na tržištu više ne postoji dovoljna potražnja za tim proizvodom.

[Wed Feb 11 16:53:41 2004]
I am sorry we cannot be of help to you.
Žao mi je što Vam ne možemo biti od pomoći.

[Wed Feb 11 16:53:54 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:53:54 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:55:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:55:14 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:55:33 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:55:51 2004]
#COMPANY#
#TVTRKA#

[Wed Feb 11 16:56:36 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:59:26 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 11 17:09:04 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od dana #DATUM#.

[Thu Feb 12 15:39:48 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 15:39:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 15:39:57 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 15:40:03 2004]
#COMPANY#
#TVTRKA#

[Thu Feb 12 15:40:16 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 15:40:45 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 15:51:12 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od #DATUM#.

[Thu Feb 12 15:52:41 2004]
We are enclosing our Spring catalogue and current price-list quoting c.i.f.
Prilažemo naš proljetni katalog i važeći cjenik s troškovima osiguranja i vozarine

[Thu Feb 12 15:56:28 2004]
prices #PORT#.
Prilažemo naš proljetni katalog i važeći cjenik s troškovima osiguranja i vozarine luke #LUKA#.

[Thu Feb 12 15:57:14 2004]
We would like to draw your attention to the trade and quantity discounts we are offering in our Special Purchases section which may be of particular interest to you.
Željeli bismo Vam skrenuti pažnju na trgovinske i količinske popuste koje nudimo u odlomku Posebna kupovina, a koji bi Vama mogao biti posebno zanimljiv.ž

[Thu Feb 12 15:57:17 2004]
Please contact us if we can be of any further help to you.
Molimo, javite nam ako Vam možemo biti od bilo kakve daljnje pomoći.

[Thu Feb 12 15:57:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 15:57:29 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 15:57:29 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:00:59 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:01:07 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:01:14 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:01:24 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:01:56 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:03:36 2004]
Dear Mr/Miss #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:05:39 2004]
Please find enclosed our prospectus covering courses from #DATE# to #DATE#.
U prilogu Vam šaljemo naš prospekt koji obuhvaća tečajeve od #DATUM# do #DATUM#.

[Thu Feb 12 16:10:44 2004]
Details of fees and accommodation in #CITY# for that period are covered in the booklet '#NAME# which accompanies the prospectus.
Detalji o pristojbama i smještaju u #GRAD# za navedeno razdoblje navedeni su u brošuri #IME# koju smo priložili uz prospekt.

[Thu Feb 12 16:11:37 2004]
At present we still have places available for students taking the #NAME# course beginning in #DATE#, but would ask you to book as soon as possible so that we can reserve a place for you in the class and arrange accommodation with an English family.
Trenutno imamo još slobodnih mjesta za studente koji pohađaju #IME# tečaj s početkom od #DATUM#, ali molimo da se predbilježite što je prije moguće, kako bismo Vam mogli rezervirati mjesto u grupi, te organizirati smještaj u engleskoj obitelji.

[Thu Feb 12 16:11:39 2004]
We are sure you will enjoy your stay here and look forward to seeing you.
Uvjereni smo da ćete uživati tijekom Vašeg boravka ovdje i radujemo se susretu s Vama.

[Thu Feb 12 16:11:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:11:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:11:51 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:13:51 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:13:54 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:14:01 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:14:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:14:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:15:10 2004]
Dear Mr/Ms #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:21:06 2004]
Thank you very much for your enquiry.
Zahvaljujemo na Vašem upitu.

[Thu Feb 12 16:23:46 2004]
You will find enclosed a catalogue giving detailed information about our #PRODUCT# and including the impressive results we have achieved in rigorous factory and track tests.
U prilogu Vam šaljemo katalog s detaljnim podacima o našem proizvodu #PRODUCT# i o dojmljivim rezultatima koje smo postigli pri strogim tvorničkim i pružnim testovima.

[Thu Feb 12 16:28:53 2004]
Please note the items on safety and fuel economy which have proved the main selling points of this product.
Molimo Vas da obratite pažnju na stavke o sigurnosti i štednji goriva koji su se pokazali kao glavni razlozi odlične prodaje ovog proizvoda.

[Thu Feb 12 16:29:36 2004]
With regard to trade discounts, we are allowing #PERCENTAGE#% off list prices to bona fide retailers and wholesalers, with quantity discounts for orders over #NUMBER# .
Što se tiče trgovačkih popusta, mi odobravamo popust od #POSTOTAK# % od kataloške cijene bona fide trgovcima na malo i na veliko, s količinskim popustima za narudžbe preko #BROJ#.

[Thu Feb 12 16:29:38 2004]
We will be pleased to supply any further information you require.
Rado ćemo Vam dostaviti bilo kakve dodatne informacije.

[Thu Feb 12 16:29:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:29:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:29:52 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:37:57 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:38:00 2004]
ORDERS
NARUDŽBE

[Thu Feb 12 16:40:31 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:40:34 2004]
Place a COD order for books
Naručivanje knjiga uz plaćanje pouzećem

[Thu Feb 12 16:40:40 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:40:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:40:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:41:03 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Thu Feb 12 16:42:32 2004]
Dear Mr. #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 16:43:42 2004]
Would you please send me the following used books via COD?
Biste li mi, molim Vas, poslali sljedeće rabljene knjige plative pouzećem?

[Thu Feb 12 16:43:44 2004]
According to your Web site, orders need to include the title, author, and publisher.
Prema informacijama na Vašim Web stranicama, narudžbe moraju uključivati naslov, autora, i nakladnika.

[Thu Feb 12 16:46:11 2004]
1.
1.

[Thu Feb 12 16:46:13 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:46:25 2004]
2.
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#2.

[Thu Feb 12 16:46:28 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:46:36 2004]
3.
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#3.

[Thu Feb 12 16:47:03 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#IME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:47:12 2004]
Best regards,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:47:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:47:26 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:47:26 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:48:43 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:48:50 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:48:56 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:49:08 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:49:24 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:49:54 2004]
Dear Mr/Ms #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:50:31 2004]
Please find enclosed our order, No.
U prilogu Vam šaljemo našu narudžbu, br.

[Thu Feb 12 17:00:37 2004]
#NUMBER#, for #PRODUCT# in assorted sizes, colours, and designs.
#BROJ#, za #PROIZVOD# u odabranim veličinama, bojama, i oblicima.

[Thu Feb 12 17:02:27 2004]
We have decided to accept the #PERCENTAGE#% trade discount you offered and terms of payment viz. documents against payment, but would like these terms reviewed in the near future.
Odlučili smo prihvatiti trgovački popust od #POSTOTAK# % koji ste nam ponudili, te uvjete plaćanja, to jest plaćanja uz dokumente, no želimo da se ovi uvjeti revidiraju u skoroj budućnosti.

[Thu Feb 12 17:03:43 2004]
Would you please send the shipping documents and your sight draft to #NAME# Bank, #ADDRESS#.
Molimo Vas da nam pošaljete robnootpremne dokumente i Vašu a vista mjenicu na #IME# Banka, #ADRESA#.

[Thu Feb 12 17:05:21 2004]
If you do not have any of the listed items in stock, please do not send substitutes in their place.
Ako na skladištu nemate niti jedan od navedenih proizvoda, molimo ne šaljite zamjenske proizvode umjesto njih.

[Thu Feb 12 17:05:23 2004]
We would appreciate delivery within the next six weeks, and look forward to your acknowledgement.
Bili bismo Vam zahvalni ako biste izvršili isporuku unutar sljedećih šest tjedana, i očekujemo Vašu potvrdu primitka ove narudžbe.

[Thu Feb 12 17:05:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:05:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:05:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:06:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:06:15 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:06:22 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:06:28 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:06:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:11:18 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:13:15 2004]
We would like to advise you that your order has been shipped on the #NAME# and should reach you within the next ten days.
Ovim putem Vas obavještavamo da je Vaša narudžba ukrcana na brod #IME# te bi trebala stići do Vas unutar sljedećih deset dana.

[Thu Feb 12 17:15:58 2004]
Meanwhile our bank has forwarded the relevant documents and sight draft for #AMOUNT# EUR to the #NAME# Bank #ADDRESS#.
U međuvremenu, naša banka je poslala odgovarajuće isprave i a vista mjenice u iznosu od #IZNOS# EUR na #NAME# Banka #ADRESA#.

[Thu Feb 12 17:16:00 2004]
We are sure you will be pleased with the consignment and look forward to your next order.
Sigurni smo da ćete biti zadovoljni pošiljkom i radujemo se Vašoj sljedećoj narudžbi.

[Thu Feb 12 17:16:06 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:16:13 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:16:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:17:08 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:17:11 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:17:18 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:17:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:17:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:18:22 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:18:58 2004]
I am writing to you concerning your order, No.
Pišem Vam vezano uz Vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 12 17:25:26 2004]
#NUMBER# which you placed four weeks ago.
#BROJ# koju ste izvršili prije četiri tjedna.

[Thu Feb 12 17:26:20 2004]
At that time we had expected to be able to complete the order well within the delivery date we gave you which was #DATE#, but since then we have heard that our main supplier of #PRODUCT# has gone bankrupt.
Tada smo pretpostavljali da ćemo moći izvršiti narudžbu do datuma isporuke koji smo Vam naveli, a koji je bio #DATUM#, ali otada smo čuli da je naš glavni dobavljač proizvoda #PROIZVOD# pao pod stečaj.

[Thu Feb 12 17:29:03 2004]
This means that we have to find another supplier who could fulfil all the outstanding contracts we have to complete.
To znači da moramo pronaći drugoga dobavljača koji bi mogao ispuniti sve neriješene ugovore koje moramo ispuniti.

[Thu Feb 12 17:34:35 2004]
The units themselves have been assembled and simply now need completing.
Jedinice se su već sortirane i samo ih je potrebno dovršiti.

[Thu Feb 12 17:36:32 2004]
We regret this unfortunate situation over which we had no control and apologize for the inconvenience.
Žao nam je što je došlo do ove nezgodne situacije na koju nismo mogli utjecati i ispričavamo se radi nastalih neugodnosti.

[Thu Feb 12 17:37:34 2004]
If you wish to cancel the order it would be quite understandable, but we stress that we will be able to complete delivery by next month and would appreciate it if you could bear with us till then.
Ako želite otkazati narudžbu to bi bilo sasvim razumljivo, no naglašavamo da ćemo biti u mogućnosti ispuniti isporuku do idućeg mjeseca, te bismo cijenili ako biste mogli imati strpljenja dotada.

[Thu Feb 12 17:38:04 2004]
Please let us know your decision as soon as possible.
Molimo Vas, obavijestite nas o Vašoj odluci što je prije moguće.

[Thu Feb 12 17:38:06 2004]
Thank you for your consideration.
Zahvaljujemo se na Vašoj uviđavnosti.

[Thu Feb 12 17:38:13 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:38:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:38:19 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:39:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:39:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:39:34 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:39:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:39:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:40:18 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:40:49 2004]
Thank you for your order, No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, br.

[Thu Feb 12 17:43:16 2004]
#NUMBER#, which we received today.
#BROJ#, koju smo danas primili.

[Thu Feb 12 17:46:02 2004]
Unfortunately, we do not feel that we can offer the trade discounts which you have asked for, viz. #NUMBER# per cent as we only allow a #NUMBER# per cent trade discount to all our customers regardless of the quantity they buy.
Nažalost, smatramo da ne možemo ponuditi trgovačke popuste koji ste zatražili, tj. #BROJ# posto, budući da mi dopuštamo najviše #BROJ# posto trgovačkoga popusta svim našim klijentima, bez obzira na količinu koju naručuju.

[Thu Feb 12 17:47:15 2004]
Our prices are extremely competitive and it would not be worthwhile supplying on the allowance you have asked for.
Naše cijene su krajnje konkurentne, pa nam ne bi bilo isplativo opskrbljivati uz popust kakav ste Vi zatražili.

[Thu Feb 12 17:47:16 2004]
Therefore, in this instance I regret that we have to turn down your order .
Radi toga, ovim putem Vas sa žaljenjem obavještavam da moramo odbiti Vašu narudžbu.

[Thu Feb 12 17:47:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:47:28 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:47:28 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:01:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:01:12 2004]
LETTER OF THANKS
PISMO ZAHVALE

[Fri Feb 13 14:01:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:01:31 2004]
Thanks for assistance
Zahvala za pomoć

[Fri Feb 13 14:01:37 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:01:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:01:55 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:07:59 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:10:28 2004]
Thank you very much for assisting #NAME# while he was in #CITY#.
Puno Vam hvala na Vašoj pomoći #IME# za vrijeme njegovog boravka u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:14:40 2004]
I know he has already written to you expressing his gratitude, but I would like to add my own appreciation.
Znam da Vam je već pisao kako bi izrazio svoju zahvalnost, no je bih želio pridodati svoju vlastitu zahvalnost.

[Fri Feb 13 14:15:21 2004]
The introductions you made for him and the contacts and information he gained will be extremely useful in our #STATE# export programme.
Upoznavanja i kontakti koje ste mu omogućili, te podaci koje je stekao biti će izrazito korisni za naš #DRŽAVA# izvozni program.

[Fri Feb 13 14:15:23 2004]
If I can offer you any similar service in the future, please contact me.
Ako Vam mogu ponuditi bilo kakvu sličnu uslugu ubuduće, molim Vas kontaktirajte me.

[Fri Feb 13 14:15:29 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:15:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:15:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:16:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:16:33 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:16:40 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:16:45 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:16:57 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:22:55 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:23:25 2004]
Our Chief Buyer, Mr #NAME#, would like you to contact us with a view to discussing the possibility of setting up a contract with your company to supply us with #PRODUCT# over the next year .
Naš rukovoditelj nabave, gospodin #IME#, želio bi da stupite s nama u kontakt kako bismo razmotrili mogućnost sklapanja ugovora s Vašom tvrtkom u cilju snabdijevanja s Vašim #PROIZVOD# tijekom naredne godine.

[Fri Feb 13 14:24:30 2004]
He will be in his office all next week.
On će biti u svojem uredu cijeli sljedeći tjedan,

[Fri Feb 13 14:24:30 2004]
and if you could write or phone him on #NUMBER# he would be glad to arrange a meeting with you.
On će biti u svojem uredu cijeli sljedeći tjedan, pa ako biste mu mogli pisati ili nazvati ga na broj #BROJ# on bi rado ugovorio sastanak s Vama.

[Fri Feb 13 14:24:36 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:24:42 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:24:42 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:25:42 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:25:45 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:25:50 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:25:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:26:09 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:27:11 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:28:07 2004]
Mr #NAME# has asked me to confirm the appointment you made to see him.
Gospodin #IME# zamolio me da potvrdim sastanak koji ste s njim dogovorili.

[Fri Feb 13 14:28:08 2004]
He looks forward to meeting you at #TIME# in his office, at the above address, on #DATE#.
On se raduje sastanku s Vama u #VRIJEME# u njegovome uredu, na gore navedenoj adresi, dana #DATUM#.

[Fri Feb 13 14:28:13 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:28:21 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:28:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽ#

[Fri Feb 13 14:28:56 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:28:58 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:29:06 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:29:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:29:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:30:32 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:32:24 2004]
I am sorry to tell you that Mr #NAME# will not be able to keep the appointment he made to see Mr #NAME# on #DATE#.
Žao mi je što Vas mmoram obavijestiti da gospodin #IME# neće biti u mogućnosti održati dogovoreni sastanak s gospodinom #IME#, dana #DATUM#.

[Fri Feb 13 14:33:21 2004]
Unfortunatelyan urgent matter has come up in our #CITY# office and needs his immediate attention.
Nažalost, u našem #GRAD# uredu pojavio se hitan predmet koji zahtijeva njegovu trenutačnu pozornost.

[Fri Feb 13 14:33:23 2004]
He offers his sincere apologies for the inconvenience and will contact you as soon as he returns to #CITY#.
On nudi svoje iskrene isprike za nastale neugodnosti, te će kontaktirati s Vama čim se vrati u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:33:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:33:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:33:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:34:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:34:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:34:35 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:34:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:34:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:40:36 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:42:13 2004]
Just a line to say that I was pleased we were finally able to meet one another yesterday after having to postpone our meeting #NUMBER# weeks ago when I was called to #CITY#.
Samo žalim reći kako mi je drago da smo se napokon uspjeli sastati jučer nakon što smo morali odgoditi naš sastanak prije #BROJ# tjedana, kada sam bio pozvan u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:47:41 2004]
I am also pleased we were able to work out the main points of our contract so quickly and were able to come to a mutually acceptable agreement.
Također mi je drago što smo uspjeli riješiti ključne točke našeg ugovora tako brzo, i što smo uspjeli doći do obostrano prihvatljivog sporazuma.

[Fri Feb 13 14:48:02 2004]
I look forward to seeing you soon.
Radujem se našem sljedećem susretu.

[Fri Feb 13 14:48:06 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:48:16 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:48:16 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:49:49 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:49:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:49:56 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:50:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:50:25 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:51:10 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:54:00 2004]
Thank you for your last consignment.
Zahvaljujemo na Vašoj posljednjoj pošiljci.

[Fri Feb 13 14:56:33 2004]
You will be pleased to hear that we are processing another order to be sent to you within the next few weeks.
Biti će Vam drago čuti da obrađujemo drugu narudžbu koju ćemo Vam poslati unutar sljedećih nekoliko tjedana.

[Fri Feb 13 14:57:52 2004]
The purpose of this letter, however, is to ask if you could offer any assistance to our overseas sales manager, Mr #NAME#, who will be visiting #CITY# from #DATE# to #DATE#.
Svrha ovog pisma, međutim, je pitati biste li mogli ponuditi ikakvu pomoć našem prekomorskom rukovoditelju prodaje, gospodinu #IME#, koji će posjetiti #GRAD# od #DATUM# do #DATUM#.

[Fri Feb 13 15:00:50 2004]
You may remember that when you were here a few months ago I mentioned that we intended to expand our sales.
Možda se sjećate da sam Vam spomenuo kada ste bili ovdje priije nekoliko mjeseci da namjeravamo proširiti našu prodaju.

[Fri Feb 13 15:09:44 2004]
He will also be interested in marketing, demand, importing procedures and any other information that would be useful to us.
Također je zainteresiran za plasiranje, potražnju, uvozne postupke i sve ostale informacije koje bi nam bile od pomoći.

[Fri Feb 13 15:10:39 2004]
I understand of course that you are very busy, but if it is not too inconvenient, may I tell him that he may contact you at some time during his stay?
Naravno, ja razumijem da ste vrlo zauzeti poslom, ali ako Vam to nije pretjerano nezgodno, mogu li mu reći da stupi s Vama u kontakt tijekom svojega posjeta?

[Fri Feb 13 15:10:40 2004]
The help would certainly be appreciated, and reciprocated if the opportunity arises.
Vašu pomoć bismo svakako cijenili, i uzvratili uslugu ako se pojavi prilika.

[Fri Feb 13 15:10:46 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:10:53 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:10:53 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:11:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:11:43 2004]
LETTER OF INTRODUCTION
PISMENA PREPORUKA

[Fri Feb 13 15:11:59 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:12:02 2004]
Presenting a person
Predstavljanje osobe

[Fri Feb 13 15:12:08 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:12:14 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:12:27 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:14:55 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:15:52 2004]
The bearer of this letter is Mr #NAME#, our #POSITION#, who is visiting #CITY# on our behalf to investigate our export possibilities to #STATE#.
Donositelj ovoga pisma je gospodin #IME#, naš #POLOŽAJ#, koji je u posjetu #GRAD# u ime naše tvrtke, a u cilju istraživanja naših mogućnosti izvoza u #DRŽAVA#.

[Fri Feb 13 15:16:43 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you offered to help him.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u kojemu ste ponudili da mu pomognete.

[Fri Feb 13 15:16:44 2004]
I will appreciate any assistance you can give, or suggestions you make.
Cijenio bih svaku pomoć koju možete pružiti, ili prijedloge koje možete dati.

[Fri Feb 13 15:16:49 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:16:55 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:16:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:17:23 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:17:26 2004]
AN INVITATION
POZIV

[Fri Feb 13 15:17:30 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:17:33 2004]
Invitation to a ceremony
Poziv na svečanost

[Fri Feb 13 15:17:38 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:17:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:17:57 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:19:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:21:21 2004]
We would like to invite you to attend our #NAME# ceremony at #COMPANY# which is being held on #DATE# this year.
Želimo Vas pozvati da prisustvujete našoj #IME# svečanosti u #TVRTKA# koja će se održati dana #DATUM# ove godine.

[Fri Feb 13 15:23:36 2004]
The proceedings will begin about #TIME# and end around #TIME# in the afternoon, after which a dinner will be given at #TIME# for our prominent visitors.
Događaj će započeti oko #VRIJEME# i završiti oko #VRIJEME# popodne, nakon čega će uslijediti večera u #VRIJEME# za naše istaknute posjetitelje.

[Fri Feb 13 15:25:01 2004]
As one of our distinguished guests we would like you to the audience with a short speech of your choice.
S obzirom da ste Vi jedan od naših uglednih gostiju, željeli bismo da pred uzvanicima održite kratak govor po vašem izboru.

[Fri Feb 13 15:25:02 2004]
Although we realize you are busy we hope you can find time to accept the invitation and look forward to seeing you.
Iako shvaćamo da ste zauzeti poslom, nadamo se ćete naći vremena da prihvatite naš poziv, i radujemo se što ćemo Vas vidjeti.

[Fri Feb 13 15:25:07 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:25:13 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:25:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:27:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:27:16 2004]
PERSONNEL APPOINTMENTS
KADROVSKI SASTANCI

[Fri Feb 13 15:27:38 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:27:46 2004]
Letter offering position
Pismo nuđenja položaja

[Fri Feb 13 15:27:52 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:27:59 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:28:11 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:30:00 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:32:15 2004]
I am writing on behalf of Mr #NAME# to tell you that you were successful in your interview on #DATE# for the post of #POSITION#.
Pišem Vam u ime gospodina #IME# da Vam saopćim kako ste bili uspješni na razgovoru održanom dana #DATUM# za mjesto od #POLOŽAJ#.

[Fri Feb 13 15:41:12 2004]
This is compensated for by an annual bonus paid to administrative staff, based on annual profits.
To će biti nadoknađeno godišnjim dodatkom koji se plaća administrativnom osoblju, na temelju godišnjih zarada.

[Fri Feb 13 15:41:25 2004]
Your starting salary will be #AMOUNT# EUR, with annual increments of #NUMBER# per cent in the first three years, and subject to negotiation thereafter.
Vaša početna plaća biti će #IZNOS# EUR, s godišnjim povećanjem od #BROJ# posto u prve tri godine, a nakon toga moći ćemo pregovarati o daljnjem rastu plaće.

[Fri Feb 13 15:43:37 2004]
During this
Tijekom toga

[Fri Feb 13 15:44:56 2004]
period you will be allowed three weeks' vacation a year, and four weeks after three years, rising to a maximum of six weeks.
razdoblja, imati ćete pravo na tri tjedna odmora godišnje, te na četiri tjedna nakon prve tri godine, sve do maksimalnog povećanja od šest tjedana.

[Fri Feb 13 15:45:11 2004]
In addition to the listed fringe benefits, which include a Non-Contributory Pension Scheme at #NUMBER#% of your gross salary;
Pored navedenih dodatnih olakšica, koje uključuju mirovinski program bez doprinosa zaposlenih od #BROJ# % Vaše bruto plaće;

[Fri Feb 13 15:45:52 2004]
free medical insurance;
besplatno medicinsko osiguranje;

[Fri Feb 13 15:46:56 2004]
staff discounts on our products, etc.
zaposlenički popust na kupovinu naših proizvoda, itd.

[Fri Feb 13 15:51:13 2004]
Please look at the relevant sections of the handbook carefully, and if you have any queries, contact me.
Molimo da poažljivo pročitate značajne odlomke u priručniku, te ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte me.

[Fri Feb 13 15:51:15 2004]
I look forward to welcoming you to the company, meanwhile, would you sign one of the two copies of the Contract of Employment enclosed and return it to Mrs #NAME#, Personnel Officer, at the above address, with your confirmation accepting the post.
Radujemo se Vašem dolasku u našu tvrtku, U međuvremenu, biste li potpisali jedan od dva primjerka Ugovora o zaposlenju priloženog u ovome pismu, te ga vratili gđi #IME#, našoj kadrovskoj referentici, na gornju adresu, zajedno s Vašom potvrdom o prihvaćanju radnoga mjesta.

[Fri Feb 13 15:51:20 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:51:26 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:51:26 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:53:52 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:53:55 2004]
PERSONNEL APPOINTMENTS
KADROVSKI SASTANCI

[Fri Feb 13 16:05:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:05:26 2004]
Letters confirming acceptance
Pisma s potvrdom prihvaćanja radnog mjesta

[Fri Feb 13 16:05:31 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:05:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:05:48 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:07:57 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:09:26 2004]
Please thank Mr/Mrs #NAME# for her letter of #DATE# in which she offered me the post of #POSITION# to #NAME#, your #POSITION#.
Molim Vas, zahvalite gospodinu/gospođi #IME# na njegovome/njezinome pismu od #DATUM# u kojemu mi je ponudio/ponudila mjesto #POLOŽAJ# na #IME#, Vaš #POLOŽAJ#.

[Fri Feb 13 16:14:12 2004]
Please inform her/him that I am very pleased to have been offered the position, and confirm that I will begin at #TIME# on #DATE#.
Molim Vas, obavijestite ga/ju da sam vrlo zadovoljan što mi je ponuđen taj položaj, i potvrđujem da ću započeti s radom u #VRIJEME# dana #DATUM#.