NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Feb 17 15:28:41 2004]
It should be equally absurd to think of New York-style skyscrapers in Phoenix, or California-style adobe cottages in Iowa, or any permanent structures at all on Cape Hatteras.
Bilo bi podjednako apsurdno zamisliti nebodere u njujorškom stilu-u Phoenixu, ili-kolibe od sušene opeke tipične za Kaliforniju u Iowi, ili bilo kakve trajne građevine uopće na Cape Hatterasu.

[Tue Feb 17 15:29:53 2004]
In the wake of Hurricane Andrew, complaints surfaced from the owners of what the papers called 'Cape Cod-style' homes in Florida destroyed by the storm.
Kao posljedica Andrew uragana, tužbe na površinu su isplivale vlasnika o tome što su novine nazvale domovima u stilu 'Cape Cod-' na Floridi koje je uništila oluja.

[Tue Feb 17 15:32:00 2004]
The level of damage, they said, indicated that they had been the victims of shoddy building practices.
Stupanj oštećenja, su govorili, ukazao je na to da su bili žrtve loših građevinskih radova.

[Tue Feb 17 15:35:48 2004]
No one stopped to consider whether the real problem might not be Cape Cod-style homes in Florida.
Nitko je stao promisliti da pravi problem nisu domovi izgrađeni u stilu 'Cape Cod-' na Floridi-.

[Tue Feb 17 15:36:34 2004]
The neat frame structures that serve so well anchored in the cool woods and stern morainal soils of New England are woefully out of place in the palmetto scrub and shifting sands of Florida.
Uredne okvirne konstrukcije koje služe tako dobro je usidrilo u hladnim šumama i krut morainskim tlima Nove Engleske očajno iz mjesta u grmlja patuljastoj palmi i pomični goli pješčani prediji Floride.

[Tue Feb 17 15:36:58 2004]
Storms strike these lands differently.
Oluje napadaju ove zemlje drukčije.

[Tue Feb 17 15:36:58 2004]
If they are going to survive the storms, houses must be built differently, too.
Ako žele preživjeti oluje, i kuće moraju biti izgrađen drukčije,.

[Tue Feb 17 16:23:50 2004]
Of primary concern are land capability and carrying capacity.
Od glavnog su interesa zemljin potencijal i kapacitet izdrživosti.

[Tue Feb 17 16:24:59 2004]
Generaly spreaking, it is not the absolute size of a city that determines how well it functions;
Općenito govoreći, apsolutna veličina grada nije ono što određuje njegovu funkcionalnost;

[Tue Feb 17 16:28:49 2004]
it is the size of the city in relation to the carrying capacity of its immediate environment.
već veličina grada u odnosu na kapacitet izdrživosti njegovog neposrednog okoliša to određuje.

[Tue Feb 17 16:29:16 2004]
Seattle 'works' better than Los Angeles does, not simply because it is smaller but because the carrying capacity of the Puget Sound region is much greater than that of the Los Angeles Basin.
Seattle 'djeluje' bolji od Los Angelesa, ne samo zato što je manji već i zato što je kapacitet izdrživosti Puget Sound područja je puno veća od onog kojeg ima zaljev Los Angelesa.

[Tue Feb 17 16:34:04 2004]
The scale of the city in relation to its environment is far better for Seattle than it is for Los Angeles.
opseg grada s obzirom na njegov okoliš je daleko bolje za Seattle nego što je za Los Angeles.

[Tue Feb 17 16:38:07 2004]
The verdict in the Rodney King case was the match that set off the Los Angeles riots in the spring of 1992, but the kindling was provided by the city's extreme overshooting of its carrying capacity.
Presuda u slučaju Rodney Kinga bila je iskra koja je pokrennula nerede Los Angeles u proljeću 1992, no rasplamsavost je bilo pojačano ekstremnog nadmašenjem gradskog kapaciteta izdržljivosti prijenosa sposobnosti.

[Tue Feb 17 16:38:07 2004]
You cannot be a resident of a city that is taking water away from farms and forests and towns located as much as a thousand miles away without at some subliminal level beginning to feel like a thief.
ne možete biti stanovnik grada koji uzima vodu s farmi i šuma i gradova koji se nalaze čak i do tisuću milja dalje a da se na nekoj podsvjesnoj razini ne počnete se osjećati kao kradljivac.

[Tue Feb 17 16:44:51 2004]
When a species exceeds the carrying capacity of its habitat, the result is inevitably habitat degradation.
Kada neka vrsta nadmaši kapacitet izdrživosti svog habitata, neizbježna je posljedica probadanje tog habitata.

[Tue Feb 17 16:47:25 2004]
Ecologists learn to look for signs of this:
Ekolozi uče tražiti znakove toga:

[Tue Feb 17 16:51:15 2004]
browse lines on trees, lichen lines on rocks, soils moved downslope.
pregledavaju linije na drveću, nizove lišaja na stijenju, tla koja su se pomakna niz padinu.

[Tue Feb 17 16:51:28 2004]
A reduction in the number of other species present, leading to a general simplification and destabilization of the ecosystem.
Smanjenje broju druga vrsta koje su prisutne, dovedi do općeg pojednostavljenja i destabiliziranja ekosustava.

[Tue Feb 17 16:51:44 2004]
Loss of ground cover.
Gubitak zemljinog pokrova.

[Tue Feb 17 16:51:44 2004]
Invasion by exotic species.
Invazija egzotičnih vrsta.

[Wed Feb 18 09:12:16 2004]
We should pay attention to the same type of phenomena in human affairs.
Trebali bismo obratiti pažnju na istu vrstu fenomena i u ljudskim odnosima.

[Wed Feb 18 09:14:29 2004]
Widespread pollution, forest destrucion, and ozone depletion are the equivalent, for the planeraty environment, of browse lines and lichen lines.
Opće zagađenje, razaranje šuma, i prorjeđenost ozona odgovaraju, za globalni okoliš, od ispucanim (?) linijama i nizovima lišajeva.

[Wed Feb 18 09:14:29 2004]
We are operating beyond carrying capacity - beyond the ultimate production possibilities frontier - and the results are to make the world less and less habitable for humans.
djelujemo izvan kapaciteta izdrživosti izvan krajnje granice proizvodnih mogućnosti i posljedice su toga na pretvaranje svijeta u mjesto koje je sve manje i manje pogodan za stanovanje ljudi.

[Wed Feb 18 09:22:25 2004]
As I traveled across the length and breadth of the United States during the summer of 1992, preparing for this book, one of the things that struck me most strongly was the ubiquitousness of oaks.
Dok sam putovao uzduž i popreko po Sjedinjenim Državama ljeti 1992, pripremajući se za ovu knjigu, jedna od stvari kojih su najviše pogodile bila je sveprisutnost hrasta.

[Wed Feb 18 09:23:25 2004]
Not the same oaks, of course;
Ne iste vrste hrasta, naravno;

[Wed Feb 18 09:23:48 2004]
the species I was seeing differed radically from place to place.
vrste koje sam susretao razlikovale su se radikalno od mjesta do mjesta.

[Wed Feb 18 09:29:32 2004]
But the genus was everywhere.
No rod je bio posvuda svugdje.

[Wed Feb 18 09:32:45 2004]
Red oaks high up in the mountains of New Hampshire, white oaks in Ohio, black oaks in the Central Valiey of California, and blue oaks in the nearby Sierra foothills.
Crveni hrastovi visoko u gorjima New Hampshirea, bijeli hrastovi u Ohio-u, crni hrastovi u Central Vallley-u u Kaliforniji, i plavi hrastovi u podnožju obližnje Sierra planine.

[Wed Feb 18 09:40:52 2004]
Live oaks in the Georgia Sea Islands;
Živi hrastovi na Otočju Georgia Sea (?);

[Wed Feb 18 09:52:27 2004]
post oaks in the Carolinas;
hrastovi ? u Carolinasu;

[Wed Feb 18 09:54:02 2004]
Gambel's oaks on Mesa Verde and in the dry, rocky Wichita Mountains of Oklahoma.
Gambelovi hrastovi u nacionalnom parku Mesa Verde u suhim, stjenovitim Wichita planinama Oklahome.

[Wed Feb 18 09:55:45 2004]
Water oaks living in southeastern swamps.
Vodeni hrastovi koji se nalaze u močvarama jugoistoka.

[Wed Feb 18 09:59:20 2004]
There were oak species with leaves like laurels, others with leaves like willows, others with leaves like poplars, and still others with leaves like holly.
Naišao sam i na vrste hrasta s listovima poput lovora, ostali su imali listove poput vrba, ostali poput topola, te neki poput božikovine.

[Wed Feb 18 10:08:42 2004]
Here in my Oregon valley the white oaks and black oaks achieve massive dimensions, sixty feet tall and sixty inches through at the base;
U dolini Oregon, gdje ja živim, bijeli i crni hrastovi dosežu ogromne dimenzije, otprilike osamnaest metara visoki i metar i pol u zemlji;

[Wed Feb 18 10:08:42 2004]
near the summits of the nearby Siskiyou Mountains there are Sadler's oaks (Quercus sadleriana), a species endemic to this area low-growing and spindly like rhododendrons, rarely exceeding six feet in height or three inches through no matter how long they may live.
(Quercus sadleriana), endemska vrsta ovih prostora koja je niskog-rasta i vretenasta ? poput rododendrona, i rijetko prelazi visinu od dva metra ili sedam centimetra u dubinu bez obzira na njihov životni vijek.

[Wed Feb 18 10:14:58 2004]
Oaks are almost literally everywhere.
Hrastovi se doslovno nalaze skoro posvuda.

[Wed Feb 18 10:15:09 2004]
It is a good thing we appreciate them;
Dobra je stvar što ih cijenimo;

[Wed Feb 18 10:16:04 2004]
we cannot escape them.
ne možemo im pobjeći.

[Wed Feb 18 10:16:04 2004]
Wherever humans have settled, oaks have almost always preceded them.
Gdje god da su se ljudi nastanili, hrastovi su skoro uvijek stigli tamo prije njih.

[Wed Feb 18 10:23:37 2004]
The oak genus accomplishes this feat by adapting, radiating through evolution into separate species.
Rod hrasta ostvaruje ovaj pothvat prilagođujući se, razdvajajući se kroz proces evoluciju u odvojene vrste.

[Wed Feb 18 10:29:27 2004]
Whatever is needed, the genus's basic DNA seems to be able to come up with.
Što god bilo potrebno, čini se da je osnovni DNA roda u stanju to i osmisliti.

[Wed Feb 18 10:30:00 2004]
Different oaks have learned to stand with their feer in the water next to cypresses, to compete with maples and beeches on the uplands, and to live among junipers on high, dry ridges.
Različiti hrastovi su naučili čvrsto stajati u vodi pored čempresa, natjecati se s javorima i bukvama na visoravnima, i živjeti među borovicom na visokim, suhim grebenima.

[Wed Feb 18 10:31:28 2004]
The tree's characteristics change as its needs change.
Karakteristike drveta se mijenjaju u skladu s promjenama.

[Wed Feb 18 10:35:50 2004]
The tiny, dry leaves of the blue oak (Quercus douglasii) help it survive on the hot windy ridges of the Sierra foothills;
Mali, suhi listovi plavog hrasta (Quercus douglasii) pomažu mu da preživi na vruće vjetrovitim grebenima u podnožju Sierra planine;

[Wed Feb 18 10:38:58 2004]
they would be of no help in the nearby Central Valley, where the winds are quieter and water is more available, so the oaks there are California blacks and whites (kelloggii and lobata), big trees with fair-sized leaves, trees adapted to growing on the flat alluvium.
ne bi bili od nikakve pomoći u obližnjem Central Valley-u, gdje su vjetrovi slabiji i voda dostupnija, pa su tako ti hrastovi kalifornijski crni i bijeli hrastovi (kelloggii i lobata), veliko drveće s velikim-listovima, drveće koje se prilagodilo na rast na ravnom naplavljenom tlu.

[Wed Feb 18 10:38:58 2004]
The hill and lowland species do not try to compete with each other, rarely if ever grow side by side, and are so different that, although they are both oaks, only a person reasonably familiar with trees will be able to recognize the characteristics that place them in the same genus.
Gorske i nizinske vrste ne pokušavaju se natjecati međusobno, rijetko kada rastu jedan uz drugoga, i toliko su različiti da, iako i jedan i drugi spadaju u rod hrasta, samo osoba koja je relativno upoznat s vrstama drveća može prepoznati karakteristike koje ih stavljaju u isti rod.

[Wed Feb 18 12:54:15 2004]
We allow a #NUMBER#% discount for payment within one month.
odobravamo #BROJ#% popusta za plaćanje u roku od mjeseca dana.

[Wed Feb 18 12:59:40 2004]
The net price of this model is #AMOUNT# EUR, less #NUMBER#% discount for quantities up to #NUMBER# and #NUMBER#% discount for quantities over #NUMBER#.
Neto cijena ovog modela iznosi #IZNOS# EUR, umanjen za #BROJ#% popusta za količine do #BROJ# i #BROJ#% popusta za količine iznad #BROJ#.

[Wed Feb 18 13:02:33 2004]
We do not normally give discounts to private customers but because of your long association with our company we will allow you #NUMBER#% off the retail price.
Inače mi ne dajemo popuste privatnim klijentima no zbog vaše duge suradnje s našom tvrtkom odobrit ćemo Vam #BROJ#% nižu maloprodajnu cijenu.

[Wed Feb 18 14:22:01 2004]
The prices quoted are c.
Nevedene cijene su za troškove i vozarinu.

[Wed Feb 18 14:26:42 2004]
, but are subject to a #NUMBER#% trade discount off net price, and we will allow a further #NUMBER#% trade discount off net prices for orders of more than #NUMBER# units.
Nevedene cijene su za troškove i vozarinu, ali su podložne trgovinskom popustu od #BROJ#% s neto cijene, te ćemo odobriti dodatni trgovinski popust od #NUMBER#% s neto cijene za narudžbe veće od #BROJ# artikala.

[Wed Feb 18 14:31:31 2004]
We have the materials in stock and will ship them immediately we receive your order.
imamo materijale na skladištu te ćemo ih otpremiti čim primimo Vašu narudžbu.

[Wed Feb 18 14:35:05 2004]
As there is a heavy demand at this time of year for #PRODUCT#, you will have to allow at least #PERIOD# for delivery.
Budući da postoji velika potražnja u ovo doba godine za #PROIZVOD#, morat ćete nam dozvoliti barem razdoblje od #RAZDOBLJE# za dostavu.

[Wed Feb 18 14:39:17 2004]
We could not deliver within #PERIOD# of receipt of order, as we would need time to prepare the materials.
ne bismo mogli dostaviti u roku od #PERIOD# primitka narudžbe, budući da ćemo trebati vrijeme da bi pripremili materijale.

[Wed Feb 18 14:39:17 2004]
However, if i you could let us have a month, we could guarantee delivery within that period.
Međutim, ako biste mogli dozvoliti razdoblje od mjesec dana, bismo mogli jamčiti dostavu u tom vremenskom okviru.

[Wed Feb 18 14:50:15 2004]
All list prices are quoted f.o.b.
Sve cijene prema katalogu navode F.O.B.

[Wed Feb 18 14:50:15 2004]
#PORT# and are subject to a #NUMBER#% trade discount with payment by letter of credit.
#LUKA# te su podložne trgovinskom popustu od #NUMBER#% za plaćanje s vjerodajnicom.

[Wed Feb 18 14:55:36 2004]
The prices quoted are ex-works, but we can arrange freight and insurance if required, and unless otherwise stated, payment is to be made by #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Navedene se cijene odnose na franko-radionice, no možemo dogovoriti vozarinu i osiguranje ako je potrebno, i ukoliko nije drugačije naznačeno, plaćanje se mora izvršiti mjenica od #BROJ#- dana, dokumentima po uručenju mjenice.

[Wed Feb 18 14:58:08 2004]
nd would prefer payment by irrevocable letter of credit.
dajemo prednost plaćanju neopozivim akreditivom.

[Wed Feb 18 15:02:53 2004]
Normally we allow a #NUMBER#% trade discount off net prices with payment on a documents against payment basis.
Obično odobravamo trgovinski popust od #NUMBER#% s neto cijene za plaćanje na osnovi plaćanja na temelju dokumenata.

[Wed Feb 18 15:02:53 2004]
Please let us know if this arrangement is satisfactory.
Molimo Vas javite nam odgovara li Vam takva nagodba.

[Wed Feb 18 15:29:14 2004]
Finally, we would like to point out that delivery before #DATE# is essential and hope that you can offer us that guarantee.
Naposljetku, htjeli bismo istaknuli da isporuka prije dana #DATUM# je presudna te se nadamo da nam možete dati to jamstvo.

[Wed Feb 18 15:32:30 2004]
If the concessions we have asked for could be met, we would place a substantial order.
Ako se koncesije koje smo zatražili mogu ispuniti, izvršili bismo prilično veliku narudžbu.

[Wed Feb 18 15:38:39 2004]
Prompt delivery would be necessary as we have a fast turnover.
Brza isporuka bi bila neophodna budući da imamo brz promet.

[Wed Feb 18 15:38:39 2004]
We would therefore need your assurance that you could meet all delivery dates.
Stoga bismo trebali vaše jamstvo da možete poštovati sve datume isporuke.

[Wed Feb 18 15:42:12 2004]
If the product is satisfactory, we will place further orders with you in the future.
Ako proizvod zadovoljava, i u budućnosti ćemo od Vas nadalje naručivati.

[Wed Feb 18 15:44:03 2004]
If the prices quoted are competitive, and the quality up to standard, we will order on a regular basis.
Ako su navedene cijene konkurentske, a kvaliteta odgovara standardu, vršit ćemo redovite narudžbe.

[Wed Feb 18 15:48:43 2004]
Provided you can offer favourable quotations, and guarantee delivery within #PERIOD# from receipt of order, we will place regular orders with you.
Pod uvjetom da možete nuditi povoljne cijene, i jamčiti isporuku u roku od #RAZDOBLJE# od primitka narudžbe, redovito ćemo od naručivati od Vas.

[Wed Feb 18 15:54:47 2004]
Please find enclosed our Order No.
Molim Vas koja se nalazi u prilogu da Narudžbu br.

[Wed Feb 18 15:54:47 2004]
#NUMBER# for #PRODUCT#.
#BROJ# za #PROIZVOD#.

[Wed Feb 18 15:59:21 2004]
Thank you for your reply of #DATE# regarding the #PRODUCT# we wrote to you about.
Zahvaljujemo na Vašem odgovoru od dana #DATUM# u vezi s #PROIZVOD# o kojem smo Vam jučer pisali.

[Wed Feb 18 15:59:31 2004]
Enclosed you will find our official order No.
U prilogu vi ćete naći našu službenu narudžbu br.

[Wed Feb 18 15:59:31 2004]
#NUMBER# for #PRODUCT#
#BROJ# za #PROIZVOD#

[Wed Feb 18 16:14:31 2004]
Your letter of #DATE# convinced me to place at least a trial order for the #PRODUCT# you spoke about.
Vaše pismo od dana #DATUM# uvjerilo me da izvršim barem probnu narudžbu za #PROIZVOD# kojem ste govorili.

[Wed Feb 18 16:14:31 2004]
Therefore, please find enclosed our official order.
Stoga se u prilogu nalazi naša službena narudžba.

[Wed Feb 18 16:27:58 2004]
As agreed you will draw on us at #NUMBER# days, documents against acceptance, with the documents being sent to our bank at.
Po dogovoru poslat ćete nam u roku od #BROJ# dana, dokumente po uručenju mjenice, s time da su dokumenti poslani u našu banku u.

[Wed Feb 18 16:31:20 2004]
We would like to confirm that payment is to be made by irrevocable letter of credit which we have already applied to the bank for.
Poput mi bismo ponoviti da se plaćanje mora izvršiti neopozivim akreditivom kojeg već prislijedili u banku za.

[Wed Feb 18 16:35:12 2004]
Once we have received your advice, we will send a banker's draft to #COMPANY# and we agreed that payments would be made against quarterly statements.
Čim primimo Vašu obavijest, ćemo poslati bankovnu mjenicu tvrtki #TVRTKA# te smo se dogovorili da se plaćanja vrše prema kvartalnim izvještajima.

[Wed Feb 18 16:37:37 2004]
We would like to thank you for the #NUMBER#% trade discount and #NUMBER#% quantity discount you allowed us.
Zahvaljujemo se na trgovinskom popustu od #BROJ#% i popustu na količinu od #NUMBER#% kojeg ste nam odobrili.

[Wed Feb 18 16:43:31 2004]
Finally, we would like to say that the #NUMBER#% trade discount is quite satisfactory.
Naposljetku, želimo reći da je trgovinski popust od #BROJ#% prilično zadovoljavajući.

[Wed Feb 18 16:47:48 2004]
We will certainly take advantage of the cash discounts you offered for prompt settlement.
Svakako mi ćemo iskoristiti popuste na gotovinu koje ste nam nudili za brz sporazum.

[Thu Feb 19 09:08:40 2004]
Although the rather low trade discount of #NUMBER#% disappointed us, we will place an order and hope that this allowance can be reviewed at some time in the near future.
Iako nas je prilično nizak trgovinski popust od #BROJ#%razočarao, izvršit ćemo narudžbu te se nadamo da se taj popust može razmotriti ponovo uskoro.

[Thu Feb 19 09:10:42 2004]
It is essential that the goods are delivered before the beginning of #MONTH#.
Bitno je da roba bude dostavljena prije početka mjeseca #MJESEC#.

[Thu Feb 19 09:16:39 2004]
Delivery before #MONTH# is a firm condition of this order, and we reserve the right to refuse goods delivered after that time.
Isporuka prije mjeseca #MJESEC# nepromjenjiv je uvjet ove narudžbe, te zadržimo pravo odbiti robu isporučenu nakon tog vremena.

[Thu Feb 19 09:21:43 2004]
Please confirm that you can complete the work before the end of #MONTH#, as the opening of the #COMPANY# is planned for the beginning of #MONTH#.
Molimo Vas potvrdite da možete dovršiti posao prije isteka mjeseca #MJESEC#, budući da je otvaranje tvrtke #TVRTKA# planirano za početak mjeseca #MJESEC#.

[Thu Feb 19 09:24:13 2004]
Please remember that only air freight will ensure prompt delivery.
Molim Vas zapamtite da jedino zračni prijevoz može zajamčiti brzu isporuku.

[Thu Feb 19 09:25:30 2004]
Please send the goods by #COMPANY# express as we need them urgently.
Molim Vas pošaljite robu #TVRTKA# ekspresom jer nam je hitno potrebna.

[Thu Feb 19 09:28:49 2004]
We advise delivery by road to avoid constant handling of this fragile consignment.
Preporučamo dostavu cestom kako bi se izbjeglo stalno rukovanje ove lomljive pošiljke.

[Thu Feb 19 09:36:36 2004]
Could you please ship by scheduled freighter to avoid any unnecessary delays?
Možete li otpremiti robu zakazanim prevoznikom kako bi se izbjegla nepotrebna kašnjenja?

[Thu Feb 19 09:42:06 2004]
We hope that this will be the first of many orders we will be placing with you.
se nadamo da je ovo prva od mnogih narudžbi koje ćemo kod Vas izvršiti.

[Thu Feb 19 09:46:31 2004]
We will submit further orders, if this one is completed to our satisfaction.
Ako budemo zadovoljni s provedbom ove narudžbe, izvršit ćemo i ostale narudžbe.

[Thu Feb 19 09:47:54 2004]
If the goods sell as well as we hope, we shall send further orders in the near future.
Ako se roba bude prodavali prema našim očekivanjima, uskoro ćemo poslati ostale narudžbe.

[Thu Feb 19 10:02:37 2004]
Thank you for your order No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi br.

[Thu Feb 19 10:10:24 2004]
#NUMBER# which we received today.
#BROJ# koju smo danas zaprimili.

[Thu Feb 19 10:10:24 2004]
We are now dealing with it and you mayexpect delivery within the next #PERIOD#.
sada ju obrađujemo a isporuku možete očekivati u roku od #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 10:13:09 2004]
Your order, No.
Vaša narudžba, br.

[Thu Feb 19 10:13:09 2004]
#NUMBER# is now being processed and should be ready for despatch by #PERIOD#.
#BROJ# sada se obrađuje te bi trebala biti spremna za slanje do #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 10:18:44 2004]
We are pleased to say that we have already made up your order, No.
Drago nam je što možemo reći da smo već sastavili vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 19 10:18:44 2004]
#NUMBER# for #NUMBER# units of #PRODUCT#, and are now making arrangements for shipment to #CITY#.
#BROJ# za #BROJ# artikala za #PROIZVOD#, te sada dogovaramo način isporuke za #GRAD#.

[Thu Feb 19 10:21:04 2004]
Your order, No.
Vaša narudžba, Br.

[Thu Feb 19 10:22:01 2004]
#NUMBER#, has now been placed on board the #NAME# sailing from #CITY# on #DATE# and arriving #PORT, CITY#, on #DATE#.
#BROJ#, ukrcana je pod nazivom #IME# te će isploviti iz #GRAD# dana #DATUM# i stići u luku #LUKA, GRAD#, dana #DATUM#.

[Thu Feb 19 10:22:01 2004]
The shipping documents have already been sent to your bank in #CITY# for collection.
Robnootpremni dokumenti već su poslani u Vašu banku u #GRAD# za naplatu.

[Thu Feb 19 10:26:42 2004]
We are pleased to advise you that the #PRODUCT# you ordered- No.
Drago nam je što Vas možemo obavijestiti da su #PROIZVOD# koje ste naručili - br.

[Thu Feb 19 10:27:27 2004]
#NUMBER# - were put on flight #NUMBER# leaving #CITY, TIME, NUMBER# arriving #CITY, TIME#.
#BROJ# ukrcani na let broj #BROJ# koji odlazi iz #GRAD, VRIJEME, BROJ# i stiže u #GRAD, VRIJEME#.

[Thu Feb 19 10:27:27 2004]
Please find enclosed air waybill #NUMBER# and copies of invoice #NUMBER#.
U prilogu se nalazi zračni tovarni list broj #BROJ# i kopije računa broj #BROJ#.

[Thu Feb 19 10:32:29 2004]
Please be advised that your order, No.
Obaviještavamo Vas da je Vaša narudžba, br.

[Thu Feb 19 10:32:42 2004]
#NUMBER#, has now been put on the #CITY-CITY# express and can be collected at #NAME# station.
#NUMBER#, poslana #GRAD-GRAD# ekspresom te se može preuzeti na lokaciji #IME#.

[Thu Feb 19 10:33:21 2004]
Enclosed is consignment note No.
U prilogu se nalazi tovarni list br.

[Thu Feb 19 10:33:59 2004]
#NUMBER# which should be presented on collection.
#BROJ# koji se mora dostaviti kod plaćanja.

[Thu Feb 19 10:34:42 2004]
You should contact us immediately if any problems arise.
U slučaju bilo kakvih problema, odmah nam se javite.

[Thu Feb 19 10:34:42 2004]
Thank you for your order, and we hope we can be of service in the future.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, te se nadamo da Vam možemo biti od pomoći i u budućnosti.

[Thu Feb 19 10:42:14 2004]
Thank you for your order No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbu br.

[Thu Feb 19 10:43:17 2004]
#NUMBER# which we are now making up.
#BROJ# koju sada pripremamo.

[Thu Feb 19 10:43:17 2004]
We have all the items in stock and will be advising you in the near future.
Raspolažemo svim artiklima na skladištu te ćemo Vas uskoro obavijestiti.

[Thu Feb 19 10:49:02 2004]
I am writing to tell you that there will be a #PERIOD# delay in delivery.
Javljam se da Vas obavijestim da će isporuka kasniti #RAZDOBLJE# dana.

[Thu Feb 19 10:52:58 2004]
We are sorry to say that we are completely out of stock of this item and it will be at least #PERIOD# before we get our next delivery, but please contact us then.
Žao nam je što Vas moramo obavijestiti da smo ostali potpuno bez zaliha tog proizvoda te će proći razdoblje od barem #RAZDOBLJE# dana prije nego primimo drugu isporuku, te Vas molimo da nas tada kontaktirate.

[Thu Feb 19 11:01:16 2004]
We would only be prepared to supply on a cash basis.
Spremni smo izvršiti isporuku samo na osnovi plaćanja gotovinom novčanoj osnovi.

[Thu Feb 19 11:05:20 2004]
We only supply on payment against pro-forma invoice.
Vršimo nabavu samo plaćanjem na temelju predračuna.

[Thu Feb 19 11:11:35 2004]
As there is heavy demand we have very few of these products in stock, and are serving on a rota basis.
Budući da postoji velika potražnja imamo vrlo malo tih proizvoda na skladištu, pa dostavljamo na principu izmjenjivanja (?).

[Thu Feb 19 11:11:35 2004]
It seems unlikely that we could deliver within the next four months.
Malo je vjerojatno da ćemo moći izvršiti dostavu u sljedeća četiri mjeseca.

[Thu Feb 19 11:20:46 2004]
I am sorry to say that we must turn down your order as we have full order books at present and cannot give a definite date for delivery.
Žao mi je što Vas moram obavijestiti da moramo odbiti Vašu narudžbu budući da su nam knjige narudžbi trenutno pune, te Vam ne možemo odrediti točan datum isporuke.

[Thu Feb 19 11:22:05 2004]
Delivery could not possibly be promised within the time given in your letter.
Isporuku je nemoguće izvršiti u vremenskom roku kojeg ste naveli u svom pismo.

[Thu Feb 19 11:24:35 2004]
#PERIOD# must be allowed for delivery, as we ourselves have to get raw materials and rely on our own suppliers.
Morate odobriti razdoblje od #RAZDOBLJE# za isporuku, budući da mi sami nabavljamo sirovine te ovisimo o svojim dobavljačima.

[Thu Feb 19 11:26:45 2004]
It would be uneconomical for us to offer our products at the discounts you suggest as we work on a fast turnover and low profit margins.
Za nas bi bilo neprofitabilno da nudimo svoje proizvode po popustima koje ste predložili budući da imamo brz promet i niskim marže profita.

[Thu Feb 19 11:34:33 2004]
The usual trade discount is #NUMBER#% in this country, which is #NUMBER#% lower than the figure mentioned in your letter.
Uobičajen trgovinski popust iznosi #NUMBER#%u ovoj zemlji, što je #NUMBER#%niže od onoga što ste naveli u svom pismu.

[Thu Feb 19 11:43:12 2004]
The discount you asked for is far more than we offer any of our customers.
Popust kojeg ste zatražili daleko je veći od popusta kojeg dajemo svojim klijenata.

[Thu Feb 19 11:47:29 2004]
We only accept payment by letter of credit.
prihvatimo samo plaćanje putem akreditiva.

[Thu Feb 19 11:51:09 2004]
We never offer quarterly terms on initial orders, even to customers who can provide references.
Nikad ne nudimo tromjesečne uvjete na početnim narudžbama, čak niti klijentima koji mogu nabaviti reference.

[Thu Feb 19 11:52:03 2004]
However, we might consider this sort of credit once we
Međutim, bismo mogli razmotriti tu vrstu kredita kad jednom

[Thu Feb 19 11:52:03 2004]
have established a trading relationship.
uspostavimo poslovni odnos.

[Thu Feb 19 11:54:19 2004]
Our company relies on quick sales, low profits, and a fast turnover, and therefore we cannot offer long-term credit facilities.
Naša tvrtka se temelji na brzim prodajama, niskim profitima, i brzom prometu, pa stoga ne možemo ponuditi dugoročni kreditni olakšice.

[Thu Feb 19 11:55:16 2004]
We are a small firm and could not possibly handle an order for #NUMBER# units.
Mi smo mala tvrtka i nikako ne bi mogli obraditi narudžbu za #BROJ# artikala.

[Thu Feb 19 11:56:26 2004]
Our factory does not have facilities to turn out #NUMBER# units a #PERIOD#.
Naša tvornica nema postrojenja za isporuku #BROJ# artikala u razdoblju od #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 11:59:32 2004]
We only supply orders for #PRODUCT# by the gross, but suggest you try a stationery wholesaler rather than manufacturer.
Samo izvršavamo narudžbe za #PROIZVOD# prema bruto iznosu (?), no predložemo Vam da radije pokušate kod veletrgovca uredskim priborom nego kod proizvođača.

[Thu Feb 19 12:04:08 2004]
Our factory only sells material by #NUMBER#- units which cannot be cut up.
Naša tvornica samo prodaje materijal po broju od #BROJ#- artikala koji se ne mogu izrezati.

[Thu Feb 19 12:13:08 2004]
Please find enclosed our invoice No.
U prilogu se nalazi naš račun br.

[Thu Feb 19 12:14:05 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR.
#BROJ# za iznos od #IZNOS# EUR.

[Thu Feb 19 12:14:39 2004]
#PRODUCT# you ordered have already been despatched to you, carriage forward, and you
#PROIZVOD# koje ste naručili već su Vam poslani, plaća se pouzećem, te bi ih

[Thu Feb 19 12:14:39 2004]
should receive them within the next few days.
trebali primiti u roku od nekoliko sljedećih dana.

[Thu Feb 19 12:17:38 2004]
The enclosed invoice No.
koji se nalazi u prilogu Račun br.

[Thu Feb 19 12:21:04 2004]
# NUMBER# for #AMOUNT# EUR is for #PRODUCT# at #AMOUNT# EUR each less #NUMBER# per cent trade discount.
# BROJ# koji se nalazi u prilogu za iznos od #IZNOS# EUR je za #PROIZVOD# u iznosu od #IZNOS# EUR svaki umanjen za #BROJ# posto trgovinskog popusta.

[Thu Feb 19 12:21:04 2004]
We look forward to receiving your remittance and will then send the #chairs# on carriage forward.
Očekujemo Vašu doznaku te ćemo zatim poslati #chairs# na plaćanje pouzećem.

[Thu Feb 19 12:24:30 2004]
Our Invoice No.
Naš račun br.

[Thu Feb 19 12:25:35 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR net is attached.
#BROJ# za neto iznos od #IZNOS# EUR se nalazi u prilogu.

[Thu Feb 19 12:25:35 2004]
We look forward to receiving your cheque from which you may deduct #NUMBER# per cent cash discount if payment is made within seven days.
Očekujemo Vaš ček iz koji možete odbiti #BROJ# posto popusta na gotovinu ako se plaćanje izvrši u roku od sedam dana.

[Thu Feb 19 12:28:23 2004]
Your Order No.
Vaša narudžba br.

[Thu Feb 19 12:28:45 2004]
#NUMBER# is at present being processed and will be sent on to you within the next few weeks.
#BROJ# trenutno se obrađuje te će Vam se proslijediti na vas unutar nekoliko sljedećih tjedana.

[Thu Feb 19 12:29:21 2004]
Thank you for your order.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi.

[Thu Feb 19 12:29:21 2004]
We are sure you will be pleased with the units when you receive them.
Sigurni smo da ćete biti zadovoljni artikli kad ih primite.

[Thu Feb 19 12:31:55 2004]
The enclosed pro-forma No.
U prilogu pro forma br.

[Thu Feb 19 12:32:39 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR is for your order No.
#BROJ# za iznos od #IZNOS# EUR odnosi se na Vašu narudžbu br.

[Thu Feb 19 12:33:17 2004]
#NUMBER#, which is now packed and awaiting despatch.
#BROJ#, koja se sada ispunjava i čeka da bude poslana.

[Thu Feb 19 12:33:17 2004]
As soon as we receive your cheque we will send the goods which will reach you within a few days.
Čim zaprimimo Vaš ček poslat ćemo Vam robu koja će stići do Vas u roku od nekolikih dana.

[Thu Feb 19 12:36:00 2004]
We are sending the enclosed pro-forma No.
Šaljemo Vam u prilogu pro forma br.

[Thu Feb 19 12:38:20 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR gross, forthe consignment of #PRODUCT# you ordered on approval.
#BROJ# za bruto iznos od #IZNOS# EUR, za pošiljku #PROIZVOD# koje ste naručili po odobrenju.

[Thu Feb 19 12:38:20 2004]
We would appreciate your returning the balance of unsold #PRODUCT# by the end of #MONTH# as agreed.
Molimo Vas da nam vratite bilancu neprodanih #PROIZVOD# do kraja mjeseca #MJESEC# kako je dogovoreno.

[Thu Feb 19 12:41:28 2004]
Pro-forma invoice, No.
Predračun, br.

[Thu Feb 19 12:41:57 2004]
#NUMBER#, is for your order, No.
#BROJ#, odnosi se na Vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 19 12:42:19 2004]
#NUMBER#, in confirmation of our quotation.
#BROJ#, kao potvrda naših cijena.

[Thu Feb 19 12:42:19 2004]
The total of #AMOUNT# EUR includes cost, insurance, and freight.
Ukupan iznos od #IZNOS# EUR uključuje cijenu, osiguranje, i transport robe.

[Thu Feb 19 14:42:25 2004]
I enclose your statement as at #DATE#.
U prilogu Vam šaljem Vašu izjavu od dana #DATUM#.

[Thu Feb 19 14:42:25 2004]
May I remind you that your #June# statement is still outstanding, and ask you to settle as soon as possible?
Mogu li Vas podsjetiti podsjetiti da je Vaše izvješće iz mjeseca #June# izvješće je još neobjavljeno, i zamoliti Vas da to riješite što je prije moguće?

[Thu Feb 12 11:49:33 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje predstavlja tri analiza pojedinog slučaja uspješne primjene dinamike sustava pri rješavanju važnih stvarnih problema.

[Thu Feb 12 11:53:09 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Ti slučajevi industrija i pitanja.

[Thu Feb 12 11:58:02 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamike sustava i različite postupke modeliranja, od velikih modela koji obuhvaćaju intenzivne podatke do malih modela,zatim simulatore leta s interaktivnim upravljanjem, i igre s ulogama.

[Thu Feb 12 12:00:02 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako dinamika sustava može biti može pomoći pri brzom rješavanju važnih problema.

[Thu Feb 12 12:00:02 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela razmotrena u prvom poglavlju te navode mnoga sredstva i metode o kojima će se govoriti u sljedećim poglavljima.

[Thu Feb 12 12:06:00 2004]
2.1 APPLICATIONS OF SYSTEM DYNAMICS
1 PRIMJENA DINAMIKE SUSTAVA

[Thu Feb 12 12:06:57 2004]
System dynamics has been applied to issues ranging from corporate strategy to the
Dinamika sustava je bila primjenjivana na razne probleme, od strategija poduzeća do

[Thu Feb 12 12:07:19 2004]
dynamics of diabetes, from the cold war arms race between the US and USSR to
dinamike dijabetesa, od utrke u naoružanju tijekom hladnog rata između SAD-a i SSSR-a do

[Thu Feb 12 12:07:22 2004]
the combat between HIV and the human immune system.
bitka između HIV-a i ljudskog imunog sustava.

[Thu Feb 12 12:07:54 2004]
System dynamics can be
Dinamika sustava može biti

[Thu Feb 12 12:08:00 2004]
applied to any dynamic system, with any time and spatial scale.
primijeniti na bilo koji dinamičan sustav, u bilo kojem trenutku i bilo gdje.

[Thu Feb 12 12:08:30 2004]
In the world of
U svijetu

[Thu Feb 12 12:08:36 2004]
business and public policy, system dynamics has been applied to industries from
poslovnom i javno-političkom svijetu, dinamika sustava je bila primjenjivana na industrije od

[Thu Feb 12 12:19:29 2004]
aircraft to zinc and issues from AIDS to welfare reform.
zrakoplov na cink i pitanja od AIDS-a na socijalnu reformu.

[Thu Feb 12 14:40:23 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje donosi 3 analize pojedinog slučaja s uspješne primjene dinamičkog sustava u rješavanju važnih stvarnih problema svijeta. Slučajevi premošćuju niz industrija i pitanja.

[Thu Feb 12 14:45:21 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamičkog sustava i različite postupke modeliranja, od velikih, pojačanih modela podataka, do malih modela, interaktivnih upravljanja simulatora leta, i igara uloga.

[Thu Feb 12 14:45:50 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamičkog sustava i različite postupke modeliranja, od velikih, pojačanih modela podataka, do malih modela, interaktivnih upravljanja simulatora leta, i igara uloga.

[Thu Feb 12 14:47:28 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako dinamički sustavi mogu biti korišteni da pomognu riješiti visoko-rizične probleme u stvarnom vremenu.

[Thu Feb 12 14:47:28 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela su razmatrali u poglavlju 1 i pregledaju mnoge sredstava i metode su razmatrale u sljedećim poglavljima.

[Thu Feb 12 14:51:02 2004]
System dynamics has been applied to issues ranging from corporate strategy to the
Dinamika sustava je bila primjenjivana na pitanja krećući se od strategija poduzeća na

[Thu Feb 12 14:54:58 2004]
dynamics of diabetes, from the cold war arms race between the US and USSR to
dinamiku dijabetesa, od utrke hladnog rata u naoružanju među SAD-om i SSSR-om na bitku HIV-a i ljudskog imunološkog sustava.

[Thu Feb 12 14:55:06 2004]
the combat between HIV and the human immune system.
dinamiku dijabetesa, od utrke hladnog rata u naoružanju među SAD-om i SSSR-om na bitku HIV-a i ljudskog imunološkog sustava.

[Thu Feb 12 14:55:11 2004]
System dynamics can be
Dinamika sustava može biti

[Thu Feb 12 14:55:13 2004]
applied to any dynamic system, with any time and spatial scale.
primjenjivan na bilo koji dinamičan sustav, s u bilo kojem trenutku i prostorna ljestvica.

[Thu Feb 12 14:55:14 2004]
In the world of
U svijetu od

[Fri Feb 13 10:20:43 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje alternativan tri analiza pojedinog slučaja uspješne primjene dinamike sustava riješiti važan stvarni svijet problemi.

[Fri Feb 13 10:22:18 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Slučajevi premošćuju opseg industrija i pitanja.

[Fri Feb 13 11:00:08 2004]
In the 1990s a new way to buy cars emerged in the United States - the used car
1990-tih se u SAD-u pojavio novi način kupovanja automobila- kupovanje u super-trgovinama rabljenih automobila.

[Fri Feb 13 11:02:31 2004]
superstore.
super-trgovina.

[Fri Feb 13 11:06:40 2004]
National chains like CarMax and AutoNation offered a large selection
Državni lanci CarMax i AutoNation nudili su velik odabir novih modela automobila s čistim niskim kilometražama,planove za pomoć na cesti

[Fri Feb 13 11:08:58 2004]
of clean, low mileage late model cars with warranties, roadside assistance plans,
Državni lanci CarMax i AutoNation nudili su velik odabir novih modela automobila s čistim niskim kilometražama,planove za pomoć na cesti i druge artikle koji su tradicionalno dostupni samo novim kupcima automobila.

[Fri Feb 13 11:09:21 2004]
and other amenities traditionally available only to new car buyers.
i druge privlačivosti tradicionalno dostupan samo na kupce novog automobila.Super-trgovine

[Fri Feb 13 11:11:22 2004]
Superstore sales
dosegla 13 milijardi dolara.

[Fri Feb 13 11:13:03 2004]
grew from nothing in 1992 to more than $13 billion in 1998.
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta

[Fri Feb 13 11:13:49 2004]
Internet car vendors
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta.

[Fri Feb 13 11:14:13 2004]
began to spring up as well.
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta.

[Fri Feb 13 11:15:46 2004]
Many analysts believed the combination of superstores
Mnogi analitičari su vjerovali da je kombinaciju super-trgovina

[Fri Feb 13 11:15:46 2004]
and internet sales heralded a revolution in the retail auto market.
i internetske prodaje revoluciju u maloprodajnom autu tržišta.

[Fri Feb 13 13:17:22 2004]
This chapter presents three case studies illustrating the process.
Ovo poglavlje pretpostavljeni tri pojedinog slučaja je ilustriralo postupak. analiza

[Fri Feb 13 13:17:24 2004]
Each addressed an important real world issue.
analiza Svaki je naslovio važan stvarni svijet pitanje.

[Fri Feb 13 13:22:38 2004]
System Dynamics in Action
Dinamika sustava u akcij

[Fri Feb 13 13:26:00 2004]
[System dynamics] is an approach that should help in important top-
[Dinamika Sustava] je pristup koji bi trebao pomagati u važnim vrhu-

[Fri Feb 13 13:26:03 2004]
management problems - The solutions to small problems yield small
upravljanje problemima - rješenja maleni problemi uroditi malen

[Fri Feb 13 13:26:10 2004]
rewards.
nagrade.

[Fri Feb 13 13:26:16 2004]
Very often the most important problems are but little more difficult to
Vrlo često najvažniji problemi su ali malo teži na

[Fri Feb 13 13:27:06 2004]
handle than the unimportant.
rukuju od sporedno.

[Fri Feb 13 13:27:11 2004]
Many [people] predetermine mediocre results by
Mnogi [nastane] učine unaprijed pristranim prosječan rezultira pored

[Fri Feb 13 13:27:16 2004]
setting initial goals too low.
postava označiš inicijalima ciljeve prenizak.

[Fri Feb 13 13:27:18 2004]
The attitude must be one of enterprise design.
Stav mora biti jedno poduhvata oblikuje.

[Fri Feb 13 13:27:25 2004]
expectation should be for major improvement .
očekivanje bi trebalo biti za veliko poboljšanje.

[Fri Feb 13 13:27:37 2004]
.. The attitude that the goal is
Stav taj cilj je

[Fri Feb 13 13:27:38 2004]
to explain behavior which is fairly common in academic circles, is not
objasniti ponašanje koje je pravedno uobičajeno u akademskim krugovima, nije

[Fri Feb 13 13:27:53 2004]
sufficient.
dovoljan.

[Fri Feb 13 13:27:56 2004]
The goal should be to find management policies and organizational
Cilj bi trebao biti na nalaz upravljanje politike i organizacijski

[Fri Feb 13 13:27:56 2004]
structures that lead to greater success.
strukture koje dovedu do sjajniji uspjeh.

[Fri Feb 13 13:42:24 2004]
yield
popuste

[Fri Feb 13 13:47:16 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje predstavlja tri alternativne analize pojedinih slučaja uspješne primjene dinamike sustava na riješavanju važanih problema iz stvarnog svijeta.

[Fri Feb 13 13:51:59 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Ti slučajevi pokrivaju opseg industrija i problema.

[Fri Feb 13 13:58:54 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamike sustava i različite postupke modeliranja, od velikih modela s velikom količinom podataka do malih modela, simulatora leta s interaktivnim upravljanjem, i role-playing igara.

[Fri Feb 13 14:01:16 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako se dinamika sustava može koristiti kao pomoć pri riješavanju visoko rizičnih problema u stvarnom vremenu.

[Fri Feb 13 14:01:16 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela razmatrana u 1.poglavlju i daju pregled mnogih sredstava i metoda koje se razmatraju u sljedećim poglavljima.

[Mon Feb 16 09:13:33 2004]
System Dynamics in Action
Primjena dinamike sustava

[Mon Feb 16 09:22:40 2004]
System dynamics] is an approach that should help in important top-management problems.
Dinamika sustava] je pristup koji bi trebao pomagati pri rješavanju važnih problema u rukovodstvu.

[Mon Feb 16 09:25:59 2004]
System dynamics] is an approach that should help in important top-management problems.
Dinamika sustava] je pristup koji bi trebao pomagati pri rješavanju važnih problema u rukovodstvu/vrhunskom upravljanju..

[Mon Feb 16 09:26:30 2004]
The solutions to small problems yield small rewards.
Rješenja manjih problemi donijeti malene nagrade.

[Mon Feb 16 09:34:59 2004]
Very often the most important problems are but little more difficult to handle than the unimportant.
Vrlo često najvažniji problemi su ali malo teži prema ručku od tričav.

[Wed Feb 18 16:54:10 2004]
commercial assistance
tržišni podrška

[Fri Feb 20 09:38:07 2004]
Cost
Cijena

[Fri Feb 20 09:45:40 2004]
In the last chapter, we saw that the Japanese automotive giants Toyota and Nissan each launched a new line of cars for the American market in 1989.
U prošlom smo poglavlju saznali da su 1989 japanski automobilistički divovi Toyota i Nissan lansirali novu liniju automobila za američko tržište.

[Fri Feb 20 09:47:05 2004]
Nissan created its Infiniti division, and Toyota set up Lexus.
Nissan je stvorio svoj Infiniti division, a Toyota je kreirala Lexus.

[Fri Feb 20 09:47:27 2004]
Each company had to make a huge number of choices about how to manufacture its cars.
Svaka je tvrtka morala donijeti gomilu odluka o tome kako će se izrađivati njihovi automobili.

[Fri Feb 20 09:47:51 2004]
For example, each company had to pick a material for the car body.
Na primjer, svaka tvrtka je morala izabrati materijal za karoseriju.

[Fri Feb 20 09:49:08 2004]
Both chose steel.
Obje su izabrale čelik.

[Fri Feb 20 09:51:04 2004]
Each company also had to select how much capital and labor to use.
Svaka je tvrtka također morala odlučiti koliko kapitala i rada utrošiti.

[Fri Feb 20 09:52:53 2004]
Here, the companies made radically different choices.
Ovdje su tvrtke donijele potpuno različite odluke.

[Fri Feb 20 10:00:25 2004]
In the last chapter, we saw that the Japanese automotive giants Toyota and Nissan each launched a new line of cars for the American market in 1989.
U prošlom poglavlju, mi smo vidjeli da japanski automobilistički div Toyota i Nissan svaki je lansirala nov red automobila za američko tržište u 1989.

[Fri Feb 20 10:00:26 2004]
Nissan created its Infiniti division, and Toyota set up Lexus.
Nissan je stvorio njegov Infiniti podjela, i Toyota postaviš Lexus.

[Fri Feb 20 10:00:27 2004]
Each company had to make a huge number of choices about how to manufacture its cars.
Svaka tvrtka je morala izradu golem broj izbori oko kako prema izradi njegovi automobili.

[Fri Feb 20 10:00:28 2004]
For example, each company had to pick a material for the car body.
Na primjer, svaka tvrtka je morala izabere materijal za karoseriju.

[Fri Feb 20 10:00:30 2004]
Both chose steel.
Obje imovinskih čestica čelik.

[Fri Feb 20 10:00:31 2004]
Each company also had to select how much capital and labor to use.
Svaka tvrtka također je morala izabere koliko kapital i rad potrošiti.

[Fri Feb 20 10:00:34 2004]
Here, the companies made radically different choices.
Ovdje, tvrtke su napravile radikalno različiti izbori.

[Fri Feb 20 10:05:36 2004]
Infiniti chose to make the Q45 and M30 models largely by hand.
Infiniti je odabrao napraviti Q45 i M30 modeli velikim dijelom ručno.

[Fri Feb 20 10:06:15 2004]
On what basis did these firms make their choices?
Na čemu temelj ove tvrtke su napravile svoje izbore?

[Fri Feb 20 10:10:17 2004]
On what basis did these firms make their choices?
Na temelju čega su ove tvrtke donijele takve odluke?

[Fri Feb 20 10:16:40 2004]
If Toyota wants to produce 3,000 Lexus 400s during some month, the firm has to ensure that it has enough labor, steel, and other inputs to do that.
Ako Toyota želi proizvesti 3,000 Lexusa 400s tijekom mjesec dana, tvrtka mora se pobrine da ima dovoljno radnika, čelika, i drug ulaganja da to može uraditi.

[Fri Feb 20 10:18:14 2004]
But there are several input combinations sufficient to produce the desired output, and these combinations do not all have the same cost.
Ali postoje nekoliko ulaganje combinations dovoljan prema proizvodu željen izlaz, i ove kombinacije sav nemaju istu cijenu.

[Fri Feb 20 10:18:22 2004]
For example, using labor on the assembly line may be much more expensive than using robots.
Na primjer, je potrošila rad na proizvodnoj traci bi mogla biti mnogo više skup od je potrošio robote.

[Fri Feb 20 10:24:24 2004]
For example, using labor on the assembly line may be much more expensive than using robots.
Na primjer, je potrošio rad na proizvodnoj traci bi mogao biti mnogo više skup od je potrošio robote.

[Fri Feb 20 10:26:25 2004]
In this chapter, we will learn how the firm chooses its optimal input combination for a given level of output.
U ovom poglavlju, mi ćemo učiti kako tvrtka odabere njegovo optimalno ulaganje kombinacija za zadanu razinu proizvodnje.

[Fri Feb 20 10:32:55 2004]
Knowing how a firm chooses its inputs is important to understanding how the firm makes its overall choice:
Znajući kako tvrtka odabere njegova ulaganja su važan prema razumijevanju kako tvrtka napravi njegov kombinezon izbor:

[Fri Feb 20 10:37:58 2004]
of how much output to produce.
od koliko izlaza prema proizvodu.

[Fri Feb 20 11:00:08 2004]
Specifically, from the firm's input decision, we will be able to derive the firm's total cost function and corresponding marginal and average cost curves.
posebno, od ulaganja tvrtke odluke, mi ćemo moći dobivati tvrtku ukupna cijena funkcija i odgovarajuća margina i trošak svine.

[Fri Feb 20 11:01:54 2004]
To find the optimal combinations of inputs and the resulting cost, a firm must follow a two-step process.
Prema nalazu optimalne kombinacije ulaganja i rezultirajuća cijena, tvrtka mora slijediti u dva koraka postupak.

[Fri Feb 20 11:16:51 2004]
First, it needs to identify its options.
Prvo, ono treba identificirati njegove opcije.

[Fri Feb 20 11:19:29 2004]
As we saw in the last chapter, the more time a firm has to make its input decisions, the more options it is likely to have.
Kao mi smo vidjeli u prošlom poglavlju, više mjere vrijeme tvrtku mora izradu njegovo ulaganje odluke, više opcije je vjerojatno imati.

[Fri Feb 20 11:22:55 2004]
Consequently, the firm's factor choices depend on the time that it has to make them.
Dakle, čimbenik tvrtke izbori ovise o vremenu koje mora izradu njih.

[Fri Feb 20 11:35:57 2004]
If the set of input choices varies over time, so does the total cost of production.
Ako set ulaganja izbora varira preko vremena, tako učini ukupan troškovi proizvodnje.

[Fri Feb 20 14:15:19 2004]
Once we have found the combination of inputs that the firm uses to produce the 180 cars, we need to determine what these inputs cost the firm.
Jednom mi smo našli kombinaciju ulaganja da tvrtka običava proizvod 180 automobila, mi trebamo utvrditi što ova ulaganja koštaju tvrtke.

[Fri Feb 20 14:20:11 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:24:55 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:25:12 2004]
Often, firms have something else that they can do with their capital even over very short time horizons.
Često, tvrtke imaju nešto drugo koje može učiniti sa svojim kapitalom izravna preko vrlo neko vrijeme horizonti.

[Fri Feb 20 14:30:54 2004]
If all else fails, they may be able to sell their machinery for scrap metal.
Ako sav inače podbaci, oni mogu moći prodati svoji mehanizam za komadić metal.

[Fri Feb 20 14:30:59 2004]
However, even if the opportunity cost of capital is not zero, the lack of alternatives in the short run still means that the opportunity cost is lower in the short term than in the long term.
Međutim, čak i ako oportunitetni trošak kapitala nije nula, manjak alternative kratkoročno još znače da oportunitetni trošak je niže uskoro od u dugoročan.

[Fri Feb 20 14:38:58 2004]
These intermediate cases pose no problem for the theory of the firm.
Ovi posredni slučajevi poziraju nema problema za teoriju tvrtke.

[Fri Feb 20 14:59:34 2004]
The key insight is that the alternative uses of factors typically are more limited over the short term than the long term, and the cost that the firm attaches to using these inputs should reflect their opportunity costs.
Ključni uvid je da alternativa posebno čimbenika tipično je ograničeniji preko kratkog roka od dugoročan, i cijena ta tvrtka pričvrsti na posebno ova ulaganja bi trebala se odražavati svoje oportunitetne troškove.

[Fri Feb 20 14:59:34 2004]
Since it brings out all of the important points, we will stick to the simple case of zero short- run opportunity cost.
Od ono iznese sav važnih točaka, mi ćemo zalijepiti za jednostavan slučaj nultog kratkog- trči oportunitetni trošak.

[Fri Feb 20 14:59:42 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:59:44 2004]
Often, firms have something else that they can do with their capital even over very short time horizons.
Često, tvrtke imaju nešto drugo koje može učiniti sa svojim kapitalom izravna preko vrlo neko vrijeme horizonti.

[Fri Feb 20 14:59:46 2004]
If all else fails, they may be able to sell their machinery for scrap metal.
Ako sav inače podbaci, oni mogu moći prodati svoji mehanizam za komadić metal.

[Fri Feb 20 14:59:48 2004]
However, even if the opportunity cost of capital is not zero, the lack of alternatives in the short run still means that the opportunity cost is lower in the short term than in the long term.
Međutim, čak i ako oportunitetni trošak kapitala nije nula, manjak alternative kratkoročno još znače da oportunitetni trošak je niže uskoro od u dugoročan.