NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Feb 23 15:21:17 2004]
The same logic suggests that, even though input combination b is cheaper than a, the firm can do still better than b.
Ista logika nameće zaključak da, iako je kombinacija ulaganja b jeftinija od a, tvrtka može postupiti još bolje od kombinacije b.

[Mon Feb 23 15:22:25 2004]
Specifically, the firm minimizes the total cost of producing 200 cars by using the input bundle that is on the x200-isoquant and on the lowest possible isocost line.
Konkretno, tvrtka minimizira ukupne troškove proizvodnje 200 automobila korišteći paket ulaganja koji se nalazi na izokvanti x200 i na najnižoj mogućoj liniji jednakih troškova.

[Mon Feb 23 15:24:05 2004]
This is input combination e1 in Figure 9.10, which is at a tangency between the x200-isoquant and the IC130.000-isocost line.
To je kombinacija ulaganja e1 na Slici 9.10, koja je u tangenciji između izokvante x200 i linije jednakih troškova IC130.000.

[Mon Feb 23 15:26:39 2004]
Because input combination e1 minimizes the firm's cost of producing that output, it is the equilibrium input combination.
Budući da kombinacija ulaganja e1 minimizira tvrtkine troškove ostvarivanja te proizvodnje, to je ravnotežna kombinacija ulaganja.

[Mon Feb 23 15:27:45 2004]
Since factor combination e1 is on the isocost line associated with an expenditure of $130,000, the figure tells us that the least-cost means of producing 200 automobiles per day entails factor expenditures of $130,000 per day.
S obzirom da se kombinacijski faktor e1 nalazi na na liniji jednakih troškova povezanoj s izdacima od $ 130,000, to nam govori da najjeftiniji način proizvodnje 200 automobila dnevno povlači za sobom izdatke od $ 130,000 dnevno.

[Mon Feb 23 15:27:45 2004]
Hence, the long-run total cost of producing 200 automobiles per day is $130,000 per day
Stoga, dugoročni ukupni troškovi proizvodnje 200 automobila dnevno iznose $ 130,000 dnevno

[Mon Feb 23 15:33:08 2004]
Before going on, you may save yourself confusion later if you now think carefully about the similarities and differences between consumer theory and production theory.
Prije nego što nastavimo, poštedjet ćete se kasnije zbunjenosti ako sada pažljivo promislite o sličnostima i razlikama između potrošačke teorije i proizvodne teorije.

[Mon Feb 23 15:34:44 2004]
The isocost curve looks a lot like the consumer's budget constraint;
Krivulja jednakih troškova podosta nalikuje proračunskom ograničenju potrošača;

[Mon Feb 23 15:35:12 2004]
in fact, they both graph the various amounts of two goods (inputs in one case and products in the other) that can be purchased for a given amount of money.
ustvari, oba grafički prikazuju različite iznose dvaju dobara (ulaganja u jednom slučaju i proizvodi u drugom) koja se mogu kupiti za određeni iznos novca.

[Mon Feb 23 15:37:31 2004]
In the same way, isoquants look a lot like indifference curves.
Isto tako, izokvante dosta sliče krivuljama indiferencije.

[Mon Feb 23 15:37:58 2004]
In each case, they say how much you can get (either output or utility) from a given combination of goods.
U oba slučaja, govore nam koliko možemo dobiti (bilo proizvoda ili korisnosti) od dane kombinacije dobara.

[Mon Feb 23 15:39:32 2004]
Given these parallels, it would seem natural to do for the firm what you did for the consumer:
S obzirom na ove paralele, bilo bi prirodno učiniti za tvrtku ono što ste učinili za potrošača:

[Mon Feb 23 15:40:07 2004]
Find the firm's equilibrium by drawing an isocost curve and then finding the highest isoquant curve that touches it.
Pronaći ravnotežu tvrtke crtajući krivulju jednakih troškova, a zatim pronalazeći najvišu izokvantnu krivulju koja ju dotiče.

[Mon Feb 23 15:40:07 2004]
But this is not what we do, and it is instructive to see why
No to nije ono što mi činimo, a poučno je i vidjeti zašto

[Mon Feb 23 15:42:11 2004]
The consumer starts out knowing how much he or she has to spend;
Potrošač kreće od spoznaje koliko mnogo mora potrošiti;

[Mon Feb 23 15:43:19 2004]
what the consumer does not know initially is how much utility can be attained given this budget.
ono što potrošač u početku ne zna jest koliko korisnost se može postići s obzirom na taj proračun.

[Mon Feb 23 15:43:53 2004]
The firm, in contrast, starts out knowing how much output is to be produced;
Tvrtka, naprotiv, polazi od spoznaje koliku razinu proizvodnje mora ostvariti;

[Mon Feb 23 15:46:12 2004]
what it does not know is how much it will have to spend to achieve this goal.
ono što ne zna jest koliko će morati potrošiti da bi postigla ovaj cilj.

[Mon Feb 23 15:47:16 2004]
With the consumer, we start with a given budget line and use different indifference curves to evaluate the feasible alternatives.
Kod potrošača, krećemo sa zadanim proračunskim pravcem i koristimo različite krivulje indiferencije da bismo procijenili provedive mogućnosti.

[Mon Feb 23 15:48:37 2004]
To do so, we draw a whole family of indifference curves to find the household's equilibrium point.
Da bismo to učinili, nacrtamo čitavu grupu krivulja indiferencije s ciljem pronalaženja točke ravnoteže kućanstva.

[Mon Feb 23 15:49:55 2004]
With the firm, we start with a single isoquant curve - the one corresponding to the desired level of output.
Kod tvrtke, krećemo od jedne jedine izokvantne krivulje - i to od one koja odgovara željenoj razini proizvodnje.

[Mon Feb 23 15:49:55 2004]
We then evaluate the alternative factor combinations on the isoquant by drawing a whole family of isocost lines
Zatim procijenimo alternativne kombinacije faktora na izokvanti, crtajući čitavu grupu linija jednakih troškova

[Mon Feb 23 15:54:58 2004]
The firm minimizes the total cost of producing 200 cars by using the input bundle that is on the x200-isoquant and on the lowest possible isocost line.
Tvrtka minimizira ukupni trošak proizvodnje 200 automobila koristeći se paketom ulaganja koji se nalazi na izokvanti x200 i na najnižoj mogućoj liniji jednakih troškova.

[Mon Feb 23 15:54:58 2004]
This combination is e1, which is at a tangency between the x200-isoquant and the IC130,000-isoquant line
Ova kombinacija je e1, koja je u tangenciji između izokvante x200 i izokvantne linije IC130,000

[Mon Feb 23 15:59:54 2004]
We can also characterize the firm's equilibrium input choice algebraically.
Također možemo i algebarski okarakterizirati tvrtkin izbor ravnotežnog ulaganja.

[Mon Feb 23 16:01:03 2004]
At the point of tangency, el in Figure 9.10, the isocost line and the isoquant line have the same slope.
U točki tangencije, e1 na Slici 9.10, linija jednakih troškova i izokvanta linija imaju istu kosinu.

[Mon Feb 23 16:01:46 2004]
We showed that the slope of the isocost line is equal to the factor price ratio, w/r, in absolute value.
Pokazali smo da je kosina od linije jednakih troškova jednaka omjeru cijena faktora, w/r, za apsolutnu vrijednost.

[Mon Feb 23 16:01:57 2004]
Hence, at the point of tangency
Zato, u točki tangencije

[Mon Feb 23 16:04:21 2004]
But now recall from Equation (8.3) that along an isoquant, MRTS = MPPL/MPPK, Using this fact, we can rewrite Equation (9,3) as
3) koja kaže da je po izokvanti, MRTS = MPPL/MPPK, Pomoću ove činjenice, možemo iznova napisati Jednadžbu (9,3) na sljedeći način

[Mon Feb 23 16:11:46 2004]
This important condition for cost minimization tells us that a firm that takes factor prices as given should operate at a point where, at the margin, the inputs' marginal physical products are proportional to their prices.
Ovaj važan uvjet ponuda za minimalizaciju troškova govori nam da bi tvrtka koja uzima cijene faktora kao zadane trebala djelovati na točki u kojoj su, pri granici, granični fizički proizvodi ulaganja proporcionalni svojim cijenama.

[Mon Feb 23 16:11:46 2004]
We have emphasized the words at the margin to remind ourselves that the marginal physical products of the inputs may change as the quantities of the inputs used vary, and Equation (9.4) has to hold only for values calculated for the last units purchased
Naglasili smo riječi pri granici da bismo se podsjetili da se granični fizički proizvodi ulaganja mogu promijeniti kada količine korištenih ulaganja variraju, a Jednadžba (9.4) mora vrijediti samo za vrijednosti izračunate za posljednje kupljene jedinice

[Mon Feb 23 16:14:02 2004]
There is an intuitive way to understand Equation (9.4).
Postoji intuitivan način za razumijevanje Jednadžbe (9.4).

[Mon Feb 23 16:14:33 2004]
In choosing its inputs, the firm wants to get the highest possible output for its money.
Pri odabiru svojih ulaganja, tvrtka želi ostvariti najveću moguću proizvodnju za uloženi novac.

[Mon Feb 23 16:17:08 2004]
Suppose that the firm has one more dollar to spend on inputs.
Pretpostavimo da tvrtka ima još jedan dolar za potrošiti na ulaganja.

[Mon Feb 23 16:18:48 2004]
What is the most additional output it can get by spending this dollar on workers and robots?
Koji je najsporedniji proizvod koji tvrtka može dobiti uloživši taj dolar u radnike i robote?

[Mon Feb 23 16:19:36 2004]
If the firm spent the dollar on capital, it could buy the services of 1/r more robots.
Kada bi tvrtka utrošila dolar na sredstva, mogla bi kupiti usluge od 1/r više robota.

[Mon Feb 23 16:20:28 2004]
Since each robot contributes MPPK more output, total output would rise by MPPK/r.
Budući da svaki robot doprinosi s MPPK više proizvodnje, ukupna proizvodnja bi porasla za MPPK/r.

[Mon Feb 23 16:21:33 2004]
If the firm spent the additional dollar on labor, it could hire l/w more workers.
Kada bi tvrtka utrošila dodatni dolar na radnu snagu, mogla bi unajmiti 1/w više radnika.

[Mon Feb 23 16:21:33 2004]
Since each worker contributes MPPL more output, total output would rise by MPPL/w
S obzirom da svaki radnik doprinosi s MPPL većom proizvodnjom, ukupna proizvodnja bi porasla za MPPL/w radnika

[Mon Feb 23 16:26:01 2004]
These facts tell us that, for the firm to use both inputs in equilibrium, MPPK/r must equal MPPL/w.
Ove činjenice nam govore da, ako bi tvrtka htjela upotrijebiti oba tipa ulaganja u ravnoteži, MPPK/r mora biti jednak MPPL/w.

[Mon Feb 23 16:27:14 2004]
To see why, suppose that the firm has chosen an input combination for which MPPK/r is less than MPPL/w.
Da bismo vidjeli zašto, pretpostavimo da je tvrtka odabrala kombinaciju ulaganja za koju je MPPK/r manji od MPPL/w.

[Mon Feb 23 16:27:14 2004]
In this case, the firm gets more additional output per dollar - more bang for the buck - by hiring additional workers.
U tom slučaju, tvrtka dobiva veću dodatnu proizvodnju po dolaru - bolja vrijednost za potrošeni novac - zapošljavajući dodatne radnike.

[Mon Feb 23 16:33:56 2004]
By spending a dollar less on capital and a dollar more on labor, output would rise, but the total amount spent on inputs would stay the same.
Trošeći dolar manje na sredstva i dolar više na radnu snagu, proizvodnja bi se povećala, ali ukupan iznos utrošen na ulaganja ostao bi isti.

[Mon Feb 23 16:36:21 2004]
Therefore, the original input combination could not have been an equilibrium.
Stoga, izvorna kombinacija ulaganja ne bi mogla biti u ravnoteži.

[Mon Feb 23 16:36:59 2004]
Similarly, if the filrm is at a point where MPPK/r is greater than MPPL/w, the firm could increase output by spending a dollar more on capital and a dollar less on labor.
Slično tomu, ako je tvrtka u točki u kojoj je MPPK/r veći od MPPL/w, tvrtka bi mogla povećati proizvodnju ulažući dolar više na sredstva i dolar manje na radnu snagu.

[Mon Feb 23 16:38:19 2004]
Again, such an input combination cannot be an equilibrium.
Opet, takva kombinacija ulaganja ne može biti u ravnoteži.

[Mon Feb 23 16:38:19 2004]
Stated positively, we have just shown that for the firm to achieve economic efficiency, it must choose an input combination for which
Pozitivno izraženo, upravo smo pokazali da tvrtka, da bi postigla gospodarsku učinkovitost, mora odabrati kombinaciju ulaganja za koju vrijedi

[Mon Feb 23 16:41:42 2004]
Notice that Equation (9.5) is equivalent to Equation (9.4).
Uočimo da je Jednadžba (9.5) jednaka Jednadžbi (9.4).

[Mon Feb 23 16:41:42 2004]
Our two approaches to deriving an algebraic condition for the firm's equilibrium input choice yield the same answer
Naša dva pristupa za stvaranje algebarskih uvjeta za tvrtkin odabir ravnotežnih ulaganja donose isti odgovor

[Mon Feb 23 16:44:48 2004]
Suppose that the firm can hire as many workers as it wants at the going wage of $100 per day and can employ robots at a constant daily cost of $200 each.
Pretpostavimo da tvrtka može unajmiti onoliko radnika koliko želi, po trenutnoj nadnici od $ 100 dnevno, i da može uposliti robote po stalnoj dnevnoj cijeni od $ 200 po svakome robotu.

[Mon Feb 23 16:45:21 2004]
At present, the firm is producing 200 cars per day with an input combination for which MPPK= .3 and MPPL= .1.
Trenutno, tvrtka proizvede 200 automobila dnevno s kombinacijom ulaganja za koju vrijedi MPPK=.3 i MPPL=.1.

[Mon Feb 23 16:45:21 2004]
Is this firm using an economically efficient input combination?
Koristi li ova tvrtka ekonomski učinkovitu kombinaciju ulaganja?

[Mon Feb 23 16:51:36 2004]
This last progress check shows the usefulness of the rule embodied in Equation (9.5).
Ova posljednja provjera napretka pokazuje korisnost pravila utjelovljenog u Jednadžbi (9.5).

[Mon Feb 23 16:53:07 2004]
The rule allows a manager to determine whether the firm is choosing the profit-maximizing input combination without having to know the entire production function.
Pravilo dozvoljava menadžeru da ustvrdi bira li tvrtka kombinaciju ulaganja koja će maksimizirati profit bez da je primoran poznavati cjelokupnu proizvodnu funkciju.

[Mon Feb 23 16:53:07 2004]
The manager needs only information about the effect of small changes in the use of inputs to determine whether the firm is minimizing its costs
Menadžeru su potrebne samo informacije o učinku malih promjena u korištenju ulaganja da bi ustvrdio minimalizira li tvrtka svoje troškove

[Mon Feb 23 16:58:38 2004]
Our theory tells us how to find the firm's cost-minimizing input combination assuming that four things are held constant in the background:
Naša teorija nam govori kako za tvrtku pronaći kombinaciju ulaganja koja će minimizirati njezine troškove, pod pretpostavkom da su u pozadini četiri stvari konstantne:

[Mon Feb 23 16:58:40 2004]
(I) the factor prices;
(1) cijene faktora;

[Mon Feb 23 16:58:58 2004]
(2) the production technology;
(2) proizvodna tehnologija;

[Mon Feb 23 16:59:13 2004]
(3) the characteristics of the output being produced;
(3) karakteristike ostvarene proizvodnje;

[Mon Feb 23 16:59:37 2004]
and (4) the amount of output being produced.
i (4) količina ostvarene proizvodnje.

[Mon Feb 23 17:00:26 2004]
For an actual firm, all of these things can change.
Za stvarnu tvrtku, sve ove stvari se mogu promijeniti.

[Mon Feb 23 17:00:26 2004]
The model of the firm that we have just developed predicts how such changes affect the economically efficient input combination
Model tvrtke onaj smo upravo razvili predviđa kako takve promjene utječu na ekonomski učinkovitu kombinaciju ulaganja

[Mon Feb 23 17:02:58 2004]
Let's continue to assume that National Motors is a price taker in factor markets.
Nastavimo pretpostavljati da je National Motors is tvrtka-primatelj cijene na tržištima faktora.

[Mon Feb 23 17:03:47 2004]
Suppose the price of labor rises from $100 per day to $115.
Pretpostavimo da cijena rada raste od $ 100 dnevno na $ 115.

[Mon Feb 23 17:04:51 2004]
How does this price change affect the firm's-long-run input choices?
Kako ova promijena cijene utječe na tvrtkin odabir dugoročnih ulaganja?

[Mon Feb 23 17:06:15 2004]
To answer this question, we begin by reproducing the firm's initial situation (Figure 9.10) in Figure 9.11.
Da bismo odgovorili na ovo pitanje, počnet ćemo s reproduciranjem početne situacije u tvrtki (Slika 9.10) na Slici 9.11.

[Mon Feb 23 17:06:46 2004]
The original equilibrium choice is at point e I' where the x200-isoquant is tangent to isocost line IC300.000.
Izvorni odabir ravnoteže nalazi se u točki e 1' u kojoj je izokvanta x200 tangenta na liniju jednakih troškova IC300.000.

[Mon Feb 23 17:08:02 2004]
The firm hires L1 workers and uses K1 robots.
Tvrtka unajmljuje L1 radnika i koristi K1 robota.

[Mon Feb 23 17:09:08 2004]
For the wage increase to change the equilibrium, it must change either the isoquant curve or the isocost line.
Da bi povećanje nadnica promijenilo ravnotežu, mora promijeniti ili izokvantnu krivulju ili liniju jednakih troškova.

[Mon Feb 23 17:10:06 2004]
The isoquant curve is defined entirely by the production technology and the amount of output that is produced;
Izokvantna krivulja je u potpunosti definirana proizvodnom tehnologijom i količinom ostvarene proizvodnje;

[Mon Feb 23 17:10:50 2004]
it has nothing to do with factor prices.
ona nema nikakvih doticaja s cijenama faktora.

[Mon Feb 23 17:10:50 2004]
Consequently, the isoquant curve is unaffected by the factor price change
Dakle, na izokvantnu krivulju ne utječe od promjena cijene faktora

[Mon Feb 23 17:16:13 2004]
The isocost line, however, is affected by a factor price change.
Međutim, na liniju jednakih troškova utječe promjena cijene faktora.

[Mon Feb 23 17:23:04 2004]
When the price of labor rises, the isocost lines pivot inward.
Kada cijena radne snage poraste, linija jednakih troškova naginje prema unutra.

[Mon Feb 23 17:23:04 2004]
The new equilibrium occurs at point e2, the tangency between the x200-isoquant and the isocost line corresponding to a $140.000 factor expenditure,
Nova ravnoteža nastaje u točki e2, a tangencija između izokvante x200 i linija jednakih troškova odgovara $ 140.000 faktorskih izdataka,

[Mon Feb 23 17:25:56 2004]
When the wage rate increases, this ratio increases, and each isocost line becomes steeper.
Kada se visina nadnica poveća, i ovaj omjer se poveća, a svaka pojedina linija jednakih troškova postane strmija.

[Mon Feb 23 17:25:56 2004]
The new isocost lines are the blue lines in Figure 9.11
Nov linije jednakih troškova su plave linije na Slici 9.11

[Mon Feb 23 17:28:13 2004]
With this new family of isocost lines, the minimal-cost combination is at e2 where isocost line IC'140.000 is tangent to the x200-isoquant.
S ovom novom grupom linija jednakih troškova, kombinacija miminalnih cijena je u točki u e2, u kojoj je linija jednakih troškova IC' 140.000 tangenta na izokvantu x200.

[Mon Feb 23 17:29:37 2004]
The firm now hires L2 workers and uses K2 robots.
Tvrtka sada unajmljuje L2 radnika i koristi K2 robota.

[Mon Feb 23 17:29:55 2004]
Comparing the new equilibrium point, e2, with the original equilibrium, e1, we see that the quantity of labor hired falls, while the quantity of capital used rises.
Uspoređujući novu točku ravnoteže, e2, s izvornom ravnotežom, e1, uočavamo da broj unajmljene radne snage opada, dok količina korištenih sredstava raste.

[Mon Feb 23 17:32:46 2004]
This makes perfect sense:
I to ima savršenog smisla:

[Mon Feb 23 17:32:47 2004]
To produce a given level of output, the firm substitutes away from the factor whose price has risen
Da bi se ostvarila zadana razina proizvodnje, tvrtka nadomješta faktore čija cijena je porasla

[Mon Feb 23 17:38:23 2004]
In this example, the increase in the price of labor has raised the firm's total cost of producing 200 cars per day from $130,000 to $140,000.
U ovome primjeru, povećanje cijene rada podiglo je ukupne troškove tvrtke pri proizvodnji 200 automobila dnevno od 130,000 do 140,000.

[Mon Feb 23 17:39:38 2004]
With a little effort, we can see that total cost must always rise in response to an increase in the price of one of the factors that the firm uses in production.
Uz malo napora, možemo vidjeti da ukupna cijena mora uvijek rasti kao reakcija na porast cijene jednoga od faktora koji tvrtka koristi u proizvodnji.

[Mon Feb 23 17:40:59 2004]
The new isocost line for the old cost level (that is, IC'130.000) is pivoted downward from the old isocost line (IC130.000).
Nova linija jednakih troškova za staru razinu cijene (to jest, IC' 130.000) nginje prema dolje od stare linijejednakih troškova (IC130.000).

[Mon Feb 23 17:42:43 2004]
Since the old isocost line was just tangent to the x200-isoquant, the new isocost line must lie completely below this isoquant.
Budući da je stara linija jednakih troškova bila samo tangenta na izokvantu x200, nova linija jednakih troškova mora u cjelini ležati ispod ove izokvante.

[Mon Feb 23 17:42:43 2004]
Thus, only higher-cost isocost lines touch the x200-isoquant once the factor price has risen.
Stoga, samo linije većih jednakih troškova dotiču izokvantu x200 jednom kada je cijena faktora porasla.

[Mon Feb 23 17:48:07 2004]
Factor substitution along the lines suggested by our theory is an important real world phenomenon.
Zamjena faktora u skladu s pravcima koje predlaže naša teorija važan je stvarni svjetski fenomen.

[Mon Feb 23 17:49:52 2004]
One particularly dramatic change in factor prices came during the 1970s, when the price of oil shot up tremendously.
Jedna osobito dramatična promjena u cijenama faktora dogodila se tijekom sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada je strahovito porasla cijena ulja.

[Mon Feb 23 17:52:33 2004]
By substituting machinery and personnel for energy, many industrial companies cut their energy usage substantially in the years following.
Nadomjestivši strojeve i ljude energijom, mnoge industrijske tvrtke drastično smanjuju upotrebu energije u narednim godinama.

[Mon Feb 23 17:52:33 2004]
At its Freeport, Texas, magnesium production plant, for instance, Dow Chemical Company used a variety of means (including greater use of computers to run the production process more efficiently) to reduce energy consumption by more than 40 percent from the late 1970s through 1980s (Savage 1987, 34)
U Freeportu, u državi Teksas, tvronica za proizvodnju magnezija, na primjer, Dow Chemical Company koristla je razna sredstva (uključujući veću uporabu računala za učinkovitije vođenje procesa proizvodnje) s ciljem smanjenja potrošnjue energije za više od 40 % od kasnih sedamdesetih do 1980s (Savage 1987, 34)

[Mon Feb 23 17:57:13 2004]
Suppose that someone has invented a more efficient way for workers and robots to fit dashboards into automobiles.
Pretpostavimo da je netko pronašao učinkovitiji način da radnici i roboti postavljaju instrumentalne ploče u automobile,

[Mon Feb 23 17:57:13 2004]
and consequently National Motors can now produce the same output as before while using less of both inputs
Pretpostavimo da je netko pronašao učinkovitiji način da radnici i roboti postavljaju instrumentalne ploče u automobile, pa tako National Motors sada mogu ostvariti istu razinu proizvodnje kao i prije, ali uz manji utrošak od obaju ulaganja

[Wed Feb 25 17:26:09 2004]
This manual gives you information about the general operation and maintenance methods of your new motorcycle.
Ovaj korisnički priručnik pružit će Vam informacije o općenitim načinima upravljanja i održavanja vašeg novog motocikla.

[Wed Feb 25 17:26:09 2004]
In order to enable your motorcycle to enjoy a long and trouble-free life, please read this manual carefully, paying particular attention to the 'Running-In' section (see page 9), in order to make your riding safer and more comfortable.
Da biste omogućili Vašemu motociklu dug i bezbrižan vijek trajanja, molimo pročitajte pažljivo ovaj priručnik, te obratite posebnu pažnju odlomku pod naslovom na 'Uhodavanje' (vidi stranicu 9), kako biste vožnju učinili sigurnijom i ugodnijom.

[Wed Feb 25 17:30:12 2004]
Please take your motorcycle in for an initial service after running-in for 500 miles.
Molimo, odvezite svoj motocikl na servis nakon prijeđenih prvih 800 kilometara.

[Wed Feb 25 17:31:19 2004]
It is recommended that you give the motorcycle a thorough check every 1000 miles thereafter.
Preporuča se temeljita kontrola motocikla nakon svakih naknadno prijeđenih 1500 kilometara.

[Wed Feb 25 17:32:23 2004]
All directions, illustrations and specifications included in this manual are based on the latest product information.
Sva uputstva, slike i karakteristike uključene u ovome priručniku zasnovane su na najnovijim podacima o proizvodu.

[Wed Feb 25 17:32:37 2004]
Please note that they may differ slightly from your own model if it has
Molimo, imajte na umu da se one mogu malo razlikovati od Vašeg vlastitog modela ako je

[Wed Feb 25 17:32:37 2004]
been recently revised
nedavno izmijenjen

[Thu Feb 26 13:53:31 2004]
calf ropes
užad za stoku

[Thu Feb 26 13:54:53 2004]
caps
kapice

[Thu Feb 26 14:03:06 2004]
caps for stovepipes
kapice za pećne cijevi

[Thu Feb 26 14:24:38 2004]
The company was founded in October 1905 by Hermann Schwerter senior as a business purely to export goods to Russia
Tvrtku je osnovao Hermann Schwerter stariji u listopadu 1905, kao poslovanje koje bi se isključivo bavilo izvozom robe u Rusiju

[Thu Feb 26 14:26:44 2004]
The October Revolution and the 1st World War destroyed a flourishing business.
Oktobarska revolucija i Prvi svjetski rat uništili su poslovanje u procvatu.

[Thu Feb 26 14:31:07 2004]
The war ruined the expansion activities for a second time.
Po drugi put, rat je upropastio širenje poslovanja.

[Thu Feb 26 14:35:02 2004]
In the 1950s contacts to the remaining customers in Austria, South Tyrol and the south of Germany were resumed and intensified.
Pedesetih godina prošloga stoljeća ponovo su se nastavili i ojačali kontakti s preostalim klijentima u Austriji, južnom Tirolu i južnoj Njemačkoj.

[Thu Feb 26 14:35:02 2004]
Hermann Schwerter junior started to produce wrought-iron ornamental fittings, mountings, hinges and clasps in the 1960s
Šezdesetih godina, Hermann Schwerter mlađi počeo je od kovanoga željeza proizvoditi ukrasnu opremu, okove, zglobove i kopče

[Thu Feb 26 14:38:13 2004]
Jürgen Schwerter took over the company in 1979 and added brass, aluminium, steel and wrought-iron ornamental fittings, mountings, hinges and clasps to the product range.
Jürgen Schwerter je preuzeo tvrtku 1979 te uveo mjedenu, aluminijsku, čeličnu i kovanu željeznu ukrasnu opremu, okove, zglobove i kopče u asortiman proizvoda.

[Thu Feb 26 14:38:13 2004]
Meanwhile the whole of West-Germany and its neighbouring countries were being supplied
U međuvremenu, čitava zapadna Njemačka i njezine susjedne zemlje bile su opskrbljivane njihovim proizvodima

[Thu Feb 26 14:47:00 2004]
The European export business is effected through commercial agencies or branches in Poland and Hungary.
Europsko izvozno poslovanje obavlja se kroz trgovačka zastupstva ili podružnice u Poljskoj i Mađarskoj.

[Thu Feb 26 14:54:54 2004]
HSI offers the whole range of ironmongery, ornamental fittings, mountings, hinges and clasps as well as hall stands, and is therefore an important supplier of systems for fastening and mounting techniques to ironmongers and D.I.Y.
HSI nudi cijeli niz metalne galanterije, ukrasne opreme, okvira, zglobova i kopči ali i stalaka za hodnike, pa je stoga važan dobavljač sustava za tehnike pričvršćivanja i uokvirivanja za trgovce metalnom galanterijom i "Uradi sam"

[Thu Feb 26 14:55:42 2004]
shops.
HSI nudi cijeli niz metalne galanterije, ukrasne opreme, okvira, zglobova i kopči ali i stalaka za hodnike, pa je stoga važan dobavljač sustava za tehnike pričvršćivanja i uokvirivanja za trgovce metalnom galanterijom i "Uradi sam" prodavaonice.

[Thu Feb 26 14:55:47 2004]
Modern logistics, innovative marketing and a whole-range programme:
Moderna logistika, inovatorsko plasiranje na tržište i cijelokupni program:

[Thu Feb 26 14:55:47 2004]
HSI- the best
HSI je najbolji

[Thu Feb 26 14:59:46 2004]
To assure quicker and prevent false deliveries please indicate on your order the following
Radi osiguravanja brže i sprečavanja pogrešne dostave, molimo naznačite na Vašoj narudžbi sljedeće

[Thu Feb 26 15:07:49 2004]
for loose respectively self-service articles.
za nevezane zasebne samouslužne artikle.

[Thu Feb 26 15:07:49 2004]
In case you cannot find this detail directly with an article we have assigned it to one of the following articles.
Ukoliko ne možete pronaći ovaj podatak neposredno uz artikl, stavili smo ga uz jedan od sljedećih artikala.

[Thu Feb 26 15:11:14 2004]
Your order quantity will always be rounded up to the next packing unit.
Količina Vaše narudžbe uvijek će se zaokruživati na sljedeću najbližu jedinicu pakiranja.

[Thu Feb 26 15:12:36 2004]
Just particularly marked items of your order will be delivered as a part of a unit and calculated with a surcharge.
Samo posebno označeni proizvodi iz Vaše narudžbe biti će dostavljeni kao dio jediničnog artikla s uračunatom dodatnom naknadom.

[Thu Feb 26 15:13:22 2004]
In case of smaller articles so-called mass-produced articles and diy packs a divergence from the packing unit is not possible.
U slučaju manjih artikala, takozvani artikala serijske proizvodnje, te "uradi sam" paketa, odstupanje od jediničnog pakiranja nije moguće.

[Thu Feb 26 15:13:55 2004]
With some articles you will find graded quantities (m).
Uz neke artikle ćete pronaći sortirane količine (m).

[Thu Feb 26 15:13:55 2004]
The additional discount can be found in the pricelist
Dodatne popuste možete pronaći u cjeniku

[Thu Feb 26 15:15:25 2004]
Generally the first digit of the article number marks the group which the article belongs to.
Općenito, prva znamenka broja artikla označava grupu proizvoda kojoj artikl pripada.

[Thu Feb 26 15:15:35 2004]
Example:
Na primjer:

[Thu Feb 26 15:15:35 2004]
591810 = product group 5
591810 = grupa proizvoda 5

[Thu Feb 26 15:20:21 2004]
Our numbers for self-service articles are identical with the last six digits of the bar code.
Naši brojevi za samouslužne pravila identični su posljednjim šest znamenki na linijskom kodu.

[Thu Feb 26 15:20:21 2004]
All other numbers are ready for bar code use by replacing the last digit with the bar code checking digit
Svi ostali brojevi odmah su primjenjivi na linijski kod tako da se zamijeni posljednja znamenka s kontrolnom znamenkom linijskog koda

[Thu Feb 26 15:22:47 2004]
On request we can provide self-adhesive labels for all our articles containing description, measures, article number and retail price calculated to your plan
Na zahtjev, možemo dostaviti samoljepljive naljepnice s oznakama za sve naše artikle koji sadržavaju opis, mjere, broj artikla i maloprodajnu cijenu izračunatu prema Vašem planu

[Thu Feb 26 15:26:02 2004]
After making an arrangement with our EDP department we can provide a disk with the master data of all articles in all common file formats (ASCII, DBF, Datanorm etc.)
Nakon dogovora s našim EDP odjelom za elektronsku obradu podataka, možemo Vam dostaviti disk s matičnim podacima svih artikala u svim uobičajenim formatima datoteka (ASCII, DBF, Datanorm itd.)

[Thu Feb 26 15:29:37 2004]
The catalogue pages are constructed the way that without any bother you can find all important information at a glance.
Stranice našega kataloga načinjene su na način da jednim pogledom, bez imalo muke, možete pronaći sve važne podatke na jednome mjestu.

[Thu Feb 26 15:31:07 2004]
Generally you will find the name of the product in the blue bar.
Općenito, ime proizvoda ćete pronaći u plavoj traci.

[Thu Feb 26 15:32:10 2004]
In the sub-headings which are bluely arrowed in the different variants are given.
U podnaslovima, koji su plavkasto pocrtani, navedene su različite varijante artikla.

[Thu Feb 26 15:32:10 2004]
For example you will find "wood screws DIN 95" in the blue bar and as a variant (blue arrow) "brass bright" etc
Na primjer, pronaći ćete " vijke za drvo DIN 95 " u plavoj traci, i kao varijantu (plava strelica) " svijetli mjed " itd.

[Thu Feb 26 15:41:58 2004]
In the charts you can then find the different designs, material thicknesses, lengths etc.
U tabelama možete zatim pronaći različite uzorke, različite debljine materijala, različite duljine itd.

[Thu Feb 26 15:41:58 2004]
Small pictograms make it easier to find
Mali piktogrami će Vam olakšati nalaženje

[Thu Feb 26 15:42:20 2004]
unit of packing
jedinica pakiranja

[Thu Feb 26 15:42:29 2004]
graded quantities
stupnjevane količine

[Thu Feb 26 15:42:38 2004]
material thickness
debljina materijala

[Thu Feb 26 15:42:45 2004]
rope thickness
debljina užeta

[Thu Feb 26 15:42:47 2004]
weight/strength
težina/jačina

[Thu Feb 26 15:42:57 2004]
diameter
promjer

[Thu Feb 26 15:43:15 2004]
packing content
sadržaj pakiranja

[Thu Feb 26 15:44:22 2004]
colour / finish
boja / vanjski premaz

[Thu Feb 26 15:45:05 2004]
stainless steel
nehrđajući čelik

[Thu Feb 26 16:03:41 2004]
lose = loose, no diy pack
nevezan = = nevezano pakiranje, ne uključuje "uradi sam"

[Thu Feb 26 16:04:53 2004]
HP = hanging blister
HP = = viseće pakiranje

[Thu Feb 26 16:06:46 2004]
KP = small cardbox with window
KP = mala kartonska kutija s prozorčićem

[Thu Feb 26 16:11:41 2004]
HW = diy cardbox box
HW = = "uradi sam" kartonsko pakiranje

[Thu Feb 26 16:11:41 2004]
SP = stacking blister
SP = = pakiranja za slaganje

[Thu Feb 26 16:14:37 2004]
Despite of all care colour tolerances cannot be avoided.
Unatoč svakoj pažnji, odstupanja vezana uz boje ne mogu se izbjeći.

[Thu Feb 26 16:14:37 2004]
To get an exact impression of the colour of an article it is essential to order a sample
Da biste dobili precizan uvid u boju artikla, neophodno je da naručite uzorak

[Thu Feb 26 16:17:03 2004]
On request we can provide an EDP sales analysis containing comparative figures of the previous year
Na zahtjev, možemo dostaviti EDP elektronski obrađenu analizu prodaje koja obuhvaća usporedne iznose prethodne godine

[Thu Feb 26 16:32:27 2004]
Behind this information a list of contents or the price list with catalogue pages will help you to find the desired article.
Iza ovoga podatka, popis sadržaja ili cjenik s katalogiziranim stranicama pomoći će Vam da pronađete željeni artikl.

[Thu Feb 26 17:09:53 2004]
scrap metal
boja starog metala

[Thu Feb 26 17:10:00 2004]
scrap brass
boja starog mjeda

[Thu Feb 26 17:11:17 2004]
aluminium
boja aluminija

[Thu Feb 26 17:11:40 2004]
aluminium coloured
obojeni aluminij

[Thu Feb 26 17:11:48 2004]
pale silver blue
blijeda srebrno-plava boja

[Thu Feb 26 17:12:02 2004]
brown
smeđa boja

[Thu Feb 26 17:12:16 2004]
browned
posmeđeno

[Thu Feb 26 17:12:27 2004]
bronze
boja bronce

[Thu Feb 26 17:12:52 2004]
bronze coloured
brončana boja

[Thu Feb 26 17:13:09 2004]
chrome
boja kroma

[Thu Feb 26 17:13:19 2004]
chromium plated
obloženo kromom

[Thu Feb 26 17:13:34 2004]
silver coloured
srebrna boja

[Thu Feb 26 17:13:41 2004]
dark green
tamno zelena boja

[Thu Feb 26 17:13:47 2004]
dark red
tamno crvena boja

[Thu Feb 26 17:13:56 2004]
oak
boja hrasta

[Thu Feb 26 17:14:01 2004]
natural iron
boja prirodnog željeza

[Thu Feb 26 17:14:03 2004]
coloured
obojeno

[Thu Feb 26 17:14:11 2004]
assorted colours
razne boje

[Thu Feb 26 17:14:14 2004]
multicolour
višebojno

[Thu Feb 26 17:14:22 2004]
yellow
žuta boja

[Thu Feb 26 17:14:27 2004]
greyish-beige
sivkasto-bež

[Thu Feb 26 17:15:17 2004]
green
zelena boja

[Thu Feb 26 17:15:42 2004]
hammer blow
efekt udaraca čekićem

[Thu Feb 26 17:15:54 2004]
coloured pine
boja borovine

[Thu Feb 26 17:16:05 2004]
copper
bakrena boja

[Thu Feb 26 17:16:12 2004]
copper coloured
boja bakra

[Thu Feb 26 17:16:17 2004]
light grey
svijetlo siva boja

[Thu Feb 26 17:16:24 2004]
pale grey
blijedo siva boja

[Thu Feb 26 17:16:32 2004]
purple
grimizna boja

[Thu Feb 26 17:17:13 2004]
brass
boja mjedi

[Thu Feb 26 17:17:26 2004]
brass polished
boja ulaštene mjedi

[Thu Feb 26 17:17:55 2004]
brass bright
boja svijetle mjedi

[Thu Feb 26 17:18:05 2004]
brass plated
obloženo mjedi

[Thu Feb 26 17:18:16 2004]
golded
pozlaćeno

[Thu Feb 26 17:18:27 2004]
gold coloured
zlatna boja

[Thu Feb 26 17:18:41 2004]
natural coloured
prirodna boja

[Thu Feb 26 17:19:05 2004]
nickel silver
prirodna bojaniklovano srebro

[Thu Feb 26 17:19:11 2004]
nickel silver coloured
boja niklovanog srebra

[Thu Feb 26 17:19:27 2004]
nickel
nikal

[Thu Feb 26 17:19:34 2004]
nickei plated
obloženo niklom

[Thu Feb 26 17:20:47 2004]
walnut
boja oraha

[Thu Feb 26 17:20:57 2004]
patina blue
boja modre patine

[Thu Feb 26 17:21:07 2004]
patina brown
boja smeđe patine

[Thu Feb 26 17:21:19 2004]
patina green
boja zelene patine

[Thu Feb 26 17:21:21 2004]
patina red
boja crvene patine

[Thu Feb 26 17:21:22 2004]
pink
ružičasta boja

[Thu Feb 26 17:21:34 2004]
red
crvena boja

[Thu Feb 26 17:21:41 2004]
black silver
boja crnog srebra

[Thu Feb 26 17:22:51 2004]
black
crna boja

[Thu Feb 26 17:23:05 2004]
I chromium plated polished
boja ulaštenog kroma

[Thu Feb 26 17:23:07 2004]
zinc plated
pocinčano

[Thu Feb 26 17:23:07 2004]
white
bijela boja

[Fri Feb 27 12:42:41 2004]
In order to enable the common organisation of agricultural markets to attain its objectives, a European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (hereinafter called the "Fund") is hereby set up.
S ciljem omogućavanja zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta radi postizanja svojih ciljeva, Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu " Fond ") je ovim putem osnovan.

[Fri Feb 27 12:42:41 2004]
The Fund shall form part of the Community budget
Fond će formirati dio proračuna Zajednice

[Fri Feb 27 12:45:13 2004]
TITLE I Single market stage
ODLOMAK UREDBE I Faza jedinstvenog tržišta

[Fri Feb 27 12:53:22 2004]
Since at the single market stage price systems will be standardised and agricultural policy will be on a Community basis, the financial consequences thereof shall devolve upon the Community
Budući da će u fazi jedinstvenog tržišta cjenovni sustavi biti standardizirani, a poljoprivredna politika će se voditi na temelju Zajednice, financijske posljedice toga biti će prenesene na Zajednicu

[Fri Feb 27 12:54:32 2004]
The Fund shall accordingly finance:
Fond će u skladu s time financirati:

[Fri Feb 27 12:54:32 2004]
(a) refunds on exports to third countries
povrat novca za izvoz u zemlje trećega svijeta

[Fri Feb 27 12:57:58 2004]
(b) intervention aimed at stabilising markets;
(b) posredovanje usmjereno na stabilizaciju tržišta;

[Fri Feb 27 13:00:49 2004]
The following expenditure shall be eligible for aid from the Fund
Sljedeći izdaci će biti odobren za pomoć od strane Fonda

[Fri Feb 27 13:07:54 2004]
the Council, acting unanimously during the second stage and by a qualified majority thereafter on a proposal from the Commission, shall establish that these are identical
Vijeće, djelujući jednoglasno tijekom drugog razdoblja i putem kvalificirane većine prema tome o prijedlogu Komisije, ustvrditi će da su ciljevi i funkcije identični

[Fri Feb 27 13:13:40 2004]
other intervention on the domestic market effected in accordance with Community rules ;
drugo posredovanje na domaćem tržištu izvedeno u skladu s odredbama Zajednice;

[Fri Feb 27 13:21:58 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:25:27 2004]
3.
3.

[Fri Feb 27 13:43:03 2004]
This examination shall precede the decisions to be taken in pursuance of Articles 5 (1) and 7 (2).
Ovaj pregled će prethoditi odlukama koje će se donijeti prema Člancima 5 (1) i 7 (2).

[Fri Feb 27 13:45:58 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:49:55 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:52:16 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:52:16 2004]
The total amount allocated to the Fund to enable it to meet the expenditure defined above shall be fixed every year by the Council in accordance with budgetary procedure.
Ukupan iznos dodijeljen Fondu radi omogućavanja ostvarenja troškova definiranih iznad, utvrđivat će se svake godine od strane Vijeća u skladu s proračunskim postupcima.

[Fri Feb 27 13:53:18 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:53:18 2004]
The sums fixed every year may be increased by a decision of the Council acting according to the same procedure.
Iznosi utvrđeni svake godine moći će se povećati odlukom Vijeća, ravnajući se prema istome postupku.

[Fri Feb 27 13:56:42 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:57:51 2004]
>PIC FILE= "T0050803">
>PIC FILE= "T0050803"<

[Fri Feb 27 14:01:32 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 14:06:26 2004]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ova Uredba biti će u cijelosti obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama Članicama.

[Fri Feb 27 14:06:26 2004]
Done at Brussels, 4 April 1962
Učinjeno u Brusselsu, 4 travnja, 1962

[Tue Feb 17 09:15:35 2004]
We are a co-operative wholesale society based in
Mi smo kooperativno veleprodajno društvo koje se nalazi u

[Tue Feb 17 09:40:07 2004]
told us that you were looking for an agent in
je kazao SAD koji ste tražili agenta u

[Tue Feb 17 09:44:07 2004]
We were impressed by the selection of #PRODUCT# that were displayed on your stand at this year's Exhibition held in #STATE, CITY#.
smo bili impresionirani odabirom #PROIZVOD# koji je bio izložen na vašem izložbenom prostoru na ovogodišnjoj Izložbi koja je održana u #DRŽAVA, GRAD#.

[Tue Feb 17 09:51:56 2004]
Our associates in the packaging industry speak highly of your #PRODUCT# and we would like to have more information about them.
Naši suradnici u industriji ambalaže imaju vrlo visko mišljenje o Vašim #PROIZVOD# pa bismo željeli dobiti više informacija o njima.

[Tue Feb 17 09:51:56 2004]
Could you send us your current catalogue and price-list.
Molimo Vas da nam pošaljete Vaš trenutni katalog i cjenik.

[Tue Feb 17 10:03:02 2004]
Could you please send your current catalogue and price-list for exhibition stands?
Biste li nam mogli poslati Vaš najnoviji katalog i cjenik za izložbene prostore?

[Tue Feb 17 10:03:02 2004]
We are particularly interested in #PRODUCT# stands.
Naročito smo zainteresirani za izložbene prostore #PROIZVOD#.

[Tue Feb 17 10:11:05 2004]
Would you let us have your summer brochure for #PRODUCT, SERVICE#, and supply details of any low fares and tariffs for the month of September?
Možemo li dobiti Vašu katalog za ljeto za #PROIZVOD, USLUGA#, i navesti detalje svih niskih pristojbi i cijena za mjesec rujan?

[Tue Feb 17 10:24:00 2004]
I am planning to come and study in #CITY# next autumn and I would like a prospectus for your college giving me information about fees and special courses in #ACTIVITY#.
Namjeravam doći i studirati u #GRAD# sljedeće jeseni i htio bih dobiti prospekt o vašem fakultetu s informacijama o pristojbama i posebnim smjerovima u #DJELATNOST#.

[Tue Feb 17 10:38:51 2004]
We have heard about your latest equipment in #ACTIVITY# and would like more details.
Čuli smo za Vašu najnoviju opremu u #DJELATNOST# i htjeli bismo znati više detalja.

[Tue Feb 17 10:38:51 2004]
Please send us any information you can supply, marking the letter For the Attention of #NAME, TITLE#.
Molimo Vas da nam pošaljete sve raspoložive informacije, s oznakom na pismu Na ime #IME, POLOŽAJ#.

[Tue Feb 17 10:43:38 2004]
I am replying to your advertisement in the #MONTH# edition of #NAME#.
odgovaram na vaš oglas iz izdanja iz #MJESEC# #IME#.

[Tue Feb 17 10:44:11 2004]
I would like to know more about the #PRODUCT# which you offered at cost price.
bih volio znati više o #PROIZVOD# kojeg ste ponudili po proizvodnoj cijeni.

[Tue Feb 17 10:44:11 2004]
I am interested in holiday in #STATE#.
Zainteresiran sam za odmor u #DRŽAVA#.

[Tue Feb 17 10:49:09 2004]
I will be attending the auction to be held in #PLACE# on #DATE# this year, and am particularly interested in the job lot listed as #NUMBER#.
ću prisustvovati dražbi koja će se održati u #MJESTO# #DATUM# ove godine, i sam naročito zainteresiran za polovnu robu koja se navodi pod #NUMBER#.

[Tue Feb 17 10:57:21 2004]
Could you please give me more information about course #NAME# which appears in the language learning section of your summer prospectus?
Možete li mi dati više informacija o tečaju #NAME# koji se navodi u odsjeku za učenje jezika vašeg ljetnog prospekta?

[Tue Feb 17 10:59:27 2004]
I would appreciate more details about the #'PRODUCT# , which you are advertising on #COMPANY# Television.
Bio bih Vam zahvalan na podobrijim informacijama o #'PROIZVOD#, kojeg reklamirate na televiziji #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 11:12:33 2004]
When replying, could you please enclose a pattern card?
Možete li u Vaš odgovor priložiti karticu primjera?

[Tue Feb 17 11:21:30 2004]
We would also appreciate it if you could send some samples of the material so that we can examine the texture and quality.
Bili bismo Vam također zahvalni ako biste nam poslati neke uzorke materijala tako da možemo ispitati njihovu građu i kakvoću.

[Tue Feb 17 11:29:12 2004]
Before selling toys we prefer to test them for safety.
Željeli bismo testirati sigurnost igračaka prije nego ih stavimo u prodaju.

[Tue Feb 17 11:29:12 2004]
Could you therefore send us at least two examples of these #PRODUCT#?
Možete li nam stoga poslati barem dva primjera tih proizvoda #PROIZVOD#?

[Tue Feb 17 11:34:32 2004]
I would like to discuss the problem of maintenance before deciding which model to install in my factory.
Volio bih raspraviti o problemu održavanja prije nego što donesem odluku o tome koji ću model instalirati u svojoj tvornici.

[Tue Feb 17 11:34:32 2004]
I would be grateful if you could arrange for one of your representatives to call on me within the next two weeks.
bih bio Vam zahvalan ako vi biste mogli dogovoriti da me jedan od vaših predstavnika posjeti u razdoblju od sljedeći dva tjedna.

[Tue Feb 17 11:38:18 2004]
Could you please send me details of your #PRODUCT# which are being advertised in #NEWSPAPER# around the country?
Biste li mi mogli poslati detalje o Vašim proizvodima #PROIZVOD# koji se reklamiraju u #NOVINE# po cijeloj zemlji?

[Tue Feb 17 11:38:18 2004]
I would appreciate a prompt reply quoting trade prices.
bih bio zahvalan na brzom odgovoru u kojem navodite cijene na veliko.

[Tue Feb 17 11:44:27 2004]
It would also be helpful if you could send us some samples and if they are of the standard we require, we will place a substantial order.
Također bi bilo koristan kad biste nam poslali neke uzorke te ako imaju standard koji mi mi zahtijevamo, poslat ćemo prilično veliku narudžbu.

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
We would also like to know if you are offering any trade discounts.
Također nas zanima nudite li ikakve popuste.

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
Thank you.
Hvala.

[Tue Feb 17 11:51:55 2004]
Could you send us your latest catalogue and price-Iist, quoting your most competitive prices?
Možete li nam poslati Vaš najnoviji katalog i cjenik-, koji navode vaše najkonkurentnije cijene?

[Tue Feb 17 11:51:55 2004]
Our principals are #ACTIVITY# in #STATE# and will probably place substantial orders if the quality and prices of your products are suitable.
Naši se naručitelji bave #DJELATNOST# u #DRŽAVA# i vjerojatno će izvršiti velike narudžbe ako su kvaliteta i cijene vaših proizvoda odgovarajuće.

[Tue Feb 17 12:05:31 2004]
We usually deal on a #NUMBER#% trade discount basis with an additional quantity discount for orders over #NUMBER# units.
Obično poslujemo na temelju popusta od #BROJ#%s dodatnim popustom na količinu za narudžbe iznad #BROJ# artikala.

[Tue Feb 17 12:10:43 2004]
As a rule our suppliers allow us to settle by monthly statement and we can offer the usual references if necessary.
U pravilu nam naši dobavljači omogućavaju da plaćamo pomoću mjesečnog izvještaja, a možemo ponuditi uobičajene preporuke ukoliko su potrebne.

[Tue Feb 17 12:14:02 2004]
We would also like to point out that we usually settle our accounts on a documents against acceptance basis with payment by #NUMBER#-day bill of exchange.
Također bismo željeli istaknuti da u pravilu podmirujemo svoje račune na osnovi dokumenti po uručenju mjenice s plaćanjem mjenicom starom #NUMBER#-dana.

[Tue Feb 17 12:21:37 2004]
Could you let us know if you allow cash or trade discounts?
Možete li nam reći odobravate li popuste na gotovinu ili trgovačke popuste?

[Tue Feb 17 12:23:12 2004]
We intend to place a substantial order, and would therefore like to know what quantity discounts you allow.
namjeravamo izvršiti veliku narudžbu, te bi stoga željeli znati kakve popuste na količinu odobravate.

[Tue Feb 17 12:31:41 2004]
Your leaflet advertising your latest publications of #JOURNAL# interested us, and we would like to stock a selection of these.
Zainteresirao nas je Vaš letak koji reklamira vaša zadnja izdanja u #ČASOPIS#, te bismo željeli staviti na zalihu asortiman tih izdanja.

[Tue Feb 17 12:33:22 2004]
However, we would only consider placing an order provided it was on the usual basis of sale or return.
Međutim, narudžbu bismo izvršili samo pod uvjetom da ako se temelji na uobičajenoj osnovi prodaje ili dobiti.

[Tue Feb 17 12:33:22 2004]
If this is acceptable we will send you our official order.
Ako je to prihvatljivo poslati ćemo Vam službenu narudžbu.

[Tue Feb 17 12:41:08 2004]
The #COMPANY# invites tenders from building contractors to #ACTIVITY, PRODUCT# for the #COMPANY#.
#TVRTKA# raspisuje natječaj za građevinske poduzetnike za #DJELATNOST, PROIZVOD# za tvrtku #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 12:41:08 2004]
Tenders should be in by #DATE-# and will be studied on price and suitability of construction plans.
Ponude se moraju dostaviti do #DATUM-# te će se proučavati cijena i prikladnost građevnih nacrta.

[Tue Feb 17 12:44:23 2004]
#COMPANY# invites tenders from private contractors for the #ACTIVITY, SERVICE#.
#TVRTKA# raspisuje natječaj za privatne poduzetnike za #DJELATNOST, USLUGA#.

[Tue Feb 17 12:44:23 2004]
Strict government regulations will be in force so only those licensed to deal with #PRODUCT# should apply.
Strogi vladina propisi će biti na snazi tako da se mogu natjecati samo oni koji imaju dozvolu za poslovanje s #PROIZVOD#.

[Tue Feb 17 12:51:12 2004]
As we usually place very large orders, we would expect a quantity discount in addition to a 20% trade discount off net list prices, and our terms of payment are normally #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Budući da u pravilu vršimo vrlo velike narudžbe, bismo očekivali popust na količinu uz 20%trgovački popust s neto kataloških cjena, te se naši uvjeti plaćanja normalno temelje na mjenici staroj #BROJ#-dana, dokumentima po uručenju mjenice.

[Tue Feb 17 12:53:10 2004]
If these conditions interest you, and you can meet orders of over #NUMBER, PRODUCT# at one time, please send us your current catalogue and price-list.
Ako Vas ovi uvjeti zanimaju, te možete ispuniti narudžbe iznad #BROJ, PROIZVOD# odjednom, molimo Vas da nam pošaljete Vaš najnoviji katalog i cjenik.

[Tue Feb 17 12:53:10 2004]
We hope to hear from you soon.
Očekujemo Vaš skori odgovor.

[Tue Feb 17 14:19:15 2004]
Our factory would have no problem in turning out the #NUMBER# units you asked for in your enquiry.
Našoj tvornici neće biti problem proizvesti #BROJ# artikala koje ste zatražili u Vašem upitu.

[Tue Feb 17 14:23:52 2004]
We can supply from stock and will have no trouble in meeting your delivery date.
Robu možemo nabaviti sa skladišta i nećemo imati nikakvih problema s poštivanjem datuma isporuke.

[Tue Feb 17 14:27:30 2004]
I am pleased to say that we will be able to deliver the transport facilities you require.
Drago mi je što mogu reći govoriti da ćemo moći isporučiti prijevozna sredstva koja zahtijevate.

[Tue Feb 17 14:30:42 2004]
We can offer door-to-door delivery services.
Možemo ponuditi dostavu od vrata-do-vrata.

[Tue Feb 17 14:36:32 2004]
The net price of this article is #NUMBER#, to which must be added VAT at #NUMBER%#, making a gross price of #AMOUNT# EUR.
Neto cijena ovog članka iznosi #BROJ#, na koju se mora dodati PDV od #BROJ%#, što daje bruto cijenu u iznosu od #AMOUNT# EUR.

[Tue Feb 17 14:40:34 2004]
We can quote you a gross price, inclusive of delivery charges, of #AMOUNT# EUR per #NUMBER# items.
možemo navesti bruto cijenu, u koju su uključeni troškovi isporuke, u iznosu od #IZNOS# EUR po #BROJ# proizvoda.

[Tue Feb 17 14:40:34 2004]
These goods are exempt from VAT.
Ova je roba oslobođena PDV-a.

[Tue Feb 17 14:47:33 2004]
The prices quoted above are provisional, since we may be compelled by increased costs of raw materials to increase our prices to customers.
Cijene gore navedeni su privremene, budući da možemo biti prisiljeni cijene prema klijentima zbog povećanja cijena sirovina.

[Tue Feb 17 14:49:48 2004]
I will inform you immediately if this happens.
U slučaju da se to dogodi, odmah ćete biti obavješteni.

[Tue Feb 17 14:49:48 2004]
We can offer you a price of #AMOUNT# EUR per item, firm 21 days, after which the price will be subject to an increase of #NUMBER#%.
Možemo Vam ponuditi cijenu u iznosu od #IZNOS# EUR po proizvodu, koja je stabilna 21 dan, nakon čega su cijene podložne povećanju od #BROJ#%.

[Tue Feb 17 15:10:36 2004]
Land differs dramatically.
Zemlja se razlikuje zapanjujuće.

[Tue Feb 17 15:11:43 2004]
It differs in stability, in rock chemistry, in angle of repose.
Razlikuje se po stabilnosti, po kemijskim svojstvima kamena/stijena???, po kutu mirovanja.

[Tue Feb 17 15:14:27 2004]
It differs in ambient temperature, in annual rainfall, in wind exposure.
se razlikuje po temperaturi okoline, po godišnjoj kiši, po izloženosti vjetru.

[Tue Feb 17 15:15:49 2004]
Soil depth and fertility, vegetal cover, and proximity to water vary greatly from one part of the country to another - even from one part of the same contry to another.
dubina i plodnost tla, biljni pokrov, i blizina zaliti uvelike se razlikuju vrlo od jednog dijela zemlje do drugog čak od jednog do drugog dijela iste zemlje.

[Tue Feb 17 15:20:01 2004]
The biosphere knows this;
Biosfera to zna;

[Tue Feb 17 15:24:53 2004]
that is why we would think it absurd to find cactus forests on the summits of New Hampshire's mountains or alligators nesting in the sloughs of Puget Sound.
to je razlog zbog kojeg bi smatrali apsurdnim da naiđemo na kaktusovu šumu na vrhovima planina New Hampshirea ili aligatore kako se gnijezde u močvarama Puget Sounda.