NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Feb 16 17:30:43 2004]
I am answering your enquiry about the company mentioned in your letter to me of #DATE#.
Ovim putem odgovaram na Vaš upit o tvrtki koju spominjete u pismu koje ste mi poslali #DATUM#.

[Mon Feb 16 17:31:24 2004]
We have in the past allowed that company credit, but nowhere near the amount you mentioned, and we found they needed at least one reminder before clearing their account.
Mi smo jednom odobrili kredit toj tvrtki, no u vrlo manjoj svoti od one koju Vi spominjete, te smo ustanovili da je bilo potrebno poslati im najmanje jednu opomenu prije nego što su podmirili svoj račun.

[Mon Feb 16 17:31:26 2004]
This information is strictly confidential and we take no responsibility as to how it is used.
Ovaj podatak je strogo povjerljiv i ne preuzimamo ne odgovornost za način na koji ćete ga iskoristiti.

[Mon Feb 16 17:31:30 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:31:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:31:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:25:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:25:43 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:25:50 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:26:03 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:26:22 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:28:33 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:34:21 2004]
You were recommended to me by a previous client of yours, #COMPANY#.
Vas mi je predložio Vaš prethodni klijent, tvrtka #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 10:35:33 2004]
I would like information about #COMPANY# who have asked us to allow them open account facilities with quarterly settlements and credits of up to #AMOUNT# EUR.
Zanimaju me podaci o tvrtki #TVRTKA# koja nas je zamolila da im odobrimo pogodnosti otvorenog računa s tromjesečnim plaćanjem i kreditima u iznosu do #IZNOS# EUR.

[Tue Feb 17 10:37:16 2004]
Would you please tell us if this firm has had any bad debts in the past;
Možete li nam, molim Vas, reći je li ova tvrtka imala ikakvih nenaplativih dugovanja u prošlosti;

[Tue Feb 17 10:37:51 2004]
if any court action has been taken against them to recover overdue accounts;
je li protiv njih pokrenut ikakav sudski postupak s ciljem vraćanja zaostalih računa;

[Tue Feb 17 10:41:30 2004]
what sort of reputation they have amongst suppliers in the trade;
kakav ugled imaju među dobavljačima u trgovačkoj djelatnosti;

[Tue Feb 17 10:43:18 2004]
Please would you make the necessary enquiries, and let us know your fee, so that we can send you a cheque?
Možete li, molim Vas, izvršiti naophodne istrage, i obavijestiti nas o Vašem honoraru, kako bismo Vam mogli poslati ček?

[Tue Feb 17 10:43:23 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:43:30 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:43:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:44:01 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:44:03 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:44:37 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:44:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:44:55 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:47:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:48:55 2004]
I am writing to you with reference to our conversation three days ago when we discussed my opening a current account with your branch.
Pišem Vam vezano uz naš razgovor od prije tri dana u kojem smo razmatrali o otvaranje moga tekućeg računa u Vašoj poslovnici.

[Tue Feb 17 10:50:00 2004]
I would appreciate it if you could open a current a/c for me under my trading name #COMPANY, ADDRESS#,.
Bio bih Vam zahvalan ako vi biste mi mogli otvoriti tekući račun na moje trgovačko ime #TVRTKA, ADRESA,#.

[Tue Feb 17 10:50:32 2004]
Enclosed you will find two specimen signatures, my own and my partner's, Mr #NAME#.
U prilogu pisma naći ćete dva ovjerovljena potpisa, moj vlastiti i potpis mojega poslovnog partnera, gospodina #IME#.

[Tue Feb 17 10:53:52 2004]
Both signatures will be required on all cheques.
Oba potpisa su potrebna na svim čekovima.

[Tue Feb 17 10:53:59 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:54:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:54:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:55:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:55:17 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:55:22 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:55:28 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:55:38 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:56:08 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 10:56:35 2004]
Please would you cancel cheque No.
Hoćete li, molim Vas, otkazati ček br.

[Tue Feb 17 10:57:24 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR in favour of #COMPANY#?
#BROJ# na iznos od #IZNOS# EUR u korist tvrtke #TVRTKA#?

[Tue Feb 17 10:57:31 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 10:57:37 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 10:57:37 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 10:58:14 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 10:58:16 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 10:58:21 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 10:58:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 10:58:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 10:59:34 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:00:21 2004]
Please would you transfer #AMOUNT# EUR from my current account to my deposit account?
Možete li, molim Vas, prebaciti iznos od #IZNOS# EUR s mojega tekućeg računa na moj depozitni račun?

[Tue Feb 17 11:01:47 2004]
The account numbers and details are on the enclosed transfer
Brojevi računa i detalji nalaze se na priloženoj novčanoj prijenosnoj priznanici

[Tue Feb 17 11:01:49 2004]
slip, and I would be grateful if you could stamp the counterfoil and return it tome.
, i bio bih Vam zahvalan ako vi biste mogli staviti žig na kontrolni list i vratiti ga na moju adresu.

[Tue Feb 17 11:01:53 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:01:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:01:59 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:03:17 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:03:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:03:33 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:03:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:03:50 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:05:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:07:14 2004]
I am writing to inform you that you now have an overdraft of #AMOUNT# EUR on your cunent account.
Pišem Vam da bih Vas obavijestio da na tekućem računu imate prekoračenje u iznosu od #IZNOS# EUR.

[Tue Feb 17 11:07:26 2004]
I allowed your last credit transfer to #COMPANY# to pass as you have a large credit balance on your deposit account.
Odobrio sam Vam posljednji virmanski nalog na tvrtku #TVRTKA# jer imate velik potražni saldo na depozitnom računu.

[Tue Feb 17 11:08:13 2004]
But I would point out that we
No istaknuo bih da

[Tue Feb 17 11:09:19 2004]
cannot allow overdraft facilities unless you make a formal arrangement with the bank.
ne možemo dozvoliti mogućnosti prekoračenja osim ukoliko ne sklopite formalan dogovor s bankom.

[Tue Feb 17 11:10:31 2004]
lfyou would like to do this, please contact me and we can discuss it.
Ako biste to željeli učiniti, molim Vas nazovite me kako bismo to razmotrili.

[Tue Feb 17 11:10:37 2004]
Alternatively, would you make sure that your current account is in credit?
S druge strane, možete li se pobrinuti da Vaš tekući račun bude u kreditu?

[Tue Feb 17 11:10:38 2004]
Thank you.
Hvala.

[Tue Feb 17 11:10:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:10:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:10:51 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:12:19 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:12:21 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:12:27 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:12:33 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:12:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:13:13 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:20:36 2004]
Thank you for your letter of #DATE#.
Zahvaljujem na Vašem pismu od #DATUM#.

[Tue Feb 17 11:25:10 2004]
Please allow me to apologize for my oversight in not realizing I had a debit balance on my current account.
Molim Vas, dozvolite da se ispričam za propust koji sam učinio ne primijetivši da imam dugovni saldo na svojem tekućem računu.

[Tue Feb 17 11:26:52 2004]
The reason I did not realize I had overdrawn my account was because I had received a post-dated cheque for #AMOUNT# EUR from a customer which had not been cleared.
Razlog zbog kojega nisam primijetio da sam prekoračio bankovni račun je taj što sam od klijenta primio postdatirani ček u iznosu od #IZNOS# EUR koji nije bio namiren.

[Tue Feb 17 11:28:49 2004]
However, to avoid a repetition I have transferred #AMOUNT# EUR from my deposit account and this should ensure against overdrawing in future.
Međutim, kako bih izbjegao ponavljanje, prebacio sam iznos od #IZNOS# EUR sa svojega depozitnog računa pa bi to trebalo spriječiti buduća prekoračenja bankovnog računa.

[Tue Feb 17 11:28:51 2004]
Thank you for allowing the credit transfer to #COMPANY# to go through despite the debit balance it created.
Hvala Vam što ste mi odobrili virmanski nalog na tvrtku #TVRTKA# unatoč dugovnome saldu koji je to stvorilo.

[Tue Feb 17 11:28:55 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:29:02 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:29:02 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:30:05 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:30:08 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:30:14 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:30:20 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:30:31 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:32:23 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:34:08 2004]
I would like to make an appointment to see you to discuss either a loan or overdraft to enable me to expand my business.
Želio bih s Vama ugovoriti sastanak kako bismo razmotrili mogućnost ili zajma ili prekoračenja bankovnog računa, kako bih ostvario mogućnost proširenja svojega poslovanja.

[Tue Feb 17 11:36:27 2004]
Over the past year I have been testing the market with a new #PRODUCT# and have found that demand for this #PRODUCT#, both here and overseas, has exceeded my expectations.
Tijekom protekle godine sam testirao tržište s novim proizvodom #PROIZVOD# i otkrio sam da je potražnja za tim #PROIZVOD#, kako ovdje, tako i u prekomorskim zemljama, premašila moja očekivanja.

[Tue Feb 17 11:37:02 2004]
In the past six months alone I have had over #AMOUNT# EUR worth of orders, half of which I could not fulfil because of my limited resources.
U proteklih šest mjeseci samo ja sam imao narudžbe u vrijednosti preko #IZNOS# EUR, od kojih polovicu kojeg nisam mogao ispuniti zbog ograničenih sredstava.

[Tue Feb 17 11:39:53 2004]
I will need a loan for about #AMOUNT# EUR to buy additional equipment and raw materials.
Biti će mi potreban zajam u iznosu od oko #IZNOS# EUR da bih kupio dodatnu opremu i sirovine.

[Tue Feb 17 11:42:36 2004]
I can offer #AMOUNT# EUR in #COMPANY# ordinary shares, and #AMOUNT# EUR in local government bonds as part security for the loan, which I estimate will take me about nine months to repay.
Ja mogu ponuditi iznos od #IZNOS# EUR redovnih dionica tvrtke #TVRTKA#, te iznos od #IZNOS# EUR u obveznicama lokalne uprave kao dio jamstva za zajam, a za koji će mi, prema mojoj procjeni, biti potrebno oko devet mjeseci da ga otplatim.

[Tue Feb 17 11:42:37 2004]
I enclose an audited copy of the company's current balance sheet, which I imagine you will wish to inspect, and I look forward to hearing from you.
Ovdje prilažem revidiranu presliku trenutne bilance stanja tvrtke, za koju pretpostavljam da će Vas zanimati, te očekujem Vaš skori poziv.

[Tue Feb 17 11:42:41 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:42:47 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:42:47 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:44:11 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:44:15 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:44:23 2004]
BODY:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:44:29 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:44:46 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:45:56 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 11:47:59 2004]
With reference to our meeting on #DATE#, I am pleased to tell you that the credit for #AMOUNT# EUR which you requested has been approved.
Vezano uz naš sastanak dana #DATUM#, drago mi je da Vas mogu obavijestiti da je kredit u inosu od #IZNOS# EUR koji ste tražili odobren.

[Tue Feb 17 11:50:31 2004]
I know we discussed an overdraft, but I think it would be better if the credit were given in the form of a loan at the current rate of interest which is #NUMBER# per cent, and which will be calculated on half-yearly balances.
Znam da smo raspravljali i o prekoračenju, no mislim da bi bilo bolje ako bi kredit bio u obliku zajma po važećoj kamatnoj stopi koja iznosi #BROJ# posto, a koja će se računati prema polugodišnjoj bilanci stanja.

[Tue Feb 17 11:53:39 2004]
The loan must be repaid by #DATE# and we will hold the #AMOUNT# EUR #COMPANY# ordinary shares and #AMOUNT# EUR local government bonds you pledged as security.
Zajam se mora otplatiti do #DATUM# a mi ćemo čuvati redovne dionice u iznosu od #IZNOS# EUR tvrtke #TVRTKA# i obveznice lokalne uprave u iznosu od #IZNOS# EUR koje ste založili kao jamstvo.

[Tue Feb 17 11:54:55 2004]
We agreed that the other #AMOUNT# EUR was to be guaranteed by Mr. #NAME#, your business associate, and I would appreciate it if you could ask him to sign the enclosed guarantor's form, and if you would sign the attached agreement.
Dogovorili smo se da će za drugi iznos od #IZNOS# EUR jamčiti gospodin #IME#, vaš poslovni partner, te bih cijenio ako biste ga zamolili da potpiše priloženi jamstveni obrazac, te ako biste Vi potpisali priloženi ugovor.

[Tue Feb 17 11:55:40 2004]
The money will be credited to your current account and available from #DATE# subject to your returning both forms by that time.
Novac će biti upisan na Vaš tekući račun i na raspolaganju od #DATE# pod uvjetom da vratite oba potpisana obrasca do toga datuma.

[Tue Feb 17 11:55:46 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 11:55:53 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 11:55:53 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 11:57:32 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 11:57:34 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 11:57:43 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 11:57:49 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 11:58:01 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 11:59:14 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 12:03:56 2004]
I am sorry to infonn you that we will not be able to offer the credit you asked for in your letter of #DATE#.
Žao mi je što Vas moram obavijestiti da Vam nećemo moći ponuditi kredit koji ste zatražili u pismu od #DATUM#.

[Tue Feb 17 12:05:49 2004]
You have had an overdraft in the past year which partly influenced our decision, but there is also a credit squeeze at present which has particularly affected loans to the service sector of the economy.
Protekle godine ste imali prekoračenje računa, što je djelomice utjecalo na našu odluku, no također postoji i trenutna kreditna restrikcija koja je osobito utjecala na zajmove uslužnom sektoru gospodarstva.

[Tue Feb 17 12:11:13 2004]
l sympathize with you when you say that you have been offered a rare opportunity to expand your business if you can secure the #AMOUNT# EUR additional capital.
Suosjećam s Vama kada kažete da Vam se ponudila rijetka mogućnost da proširite svoje poslovanje ako osigurate dodatni kapital u iznosu od #IZNOS# EUR.

[Tue Feb 17 12:12:41 2004]
With regard to this, may I suggest that if there are no other possibilities for you to raise the money, perhaps you could approach a Finance Corporation who might be willing to help.
Vezano uz to, mogu li Vam predložiti, ako ne postoje nikakve druge mogućnosti da prikupite novac, da se obratite Financijskoj korporaciji koja bi Vam možda mogla pomoći.

[Tue Feb 17 12:12:42 2004]
I am sorry that we have to disappoint you in this matter, and hope that we may be of more help in the future.
Žao mi je što smo Vas morali razočarati po ovom pitanju, i nadamo se da ćemo Vam biti od veće pomoći ubuduće.

[Tue Feb 17 12:12:47 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 12:12:53 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 12:12:53 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 12:14:39 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 12:14:41 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 12:14:46 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 12:14:52 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 12:15:02 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 12:19:32 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 12:19:33 2004]
Please would you send the enclosed draft on #COMPANY# and documents to the #NAME# Bank, #ADDRESS#, and tell them to release the documents on acceptance.
Možete li, molim Vas, poslati priloženu mjenicu na tvrtku #TVRTKA# i dokumente na #IME# Banku, #ADRESA#, te im reći da ustupe dokumente na akcept.

[Tue Feb 17 12:19:38 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 12:19:44 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 12:19:44 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 12:20:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 12:20:15 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 12:20:22 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 12:20:27 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 12:20:38 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 12:21:09 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 12:22:00 2004]
Would you please accept the draft on our behalf, send us the documents, and debit our account?
Možete li, molim Vas, prihvatiti mjenicu u naše ime, poslati nam dokumente, i zadužiti naš račun?

[Tue Feb 17 12:22:04 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 12:22:11 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 12:22:11 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 12:22:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 12:22:43 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 12:22:49 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 12:22:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 12:23:06 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 12:24:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 12:25:11 2004]
The above bill for #AMOUNT# EUR was returned to us from our bank this morning marked 'Refer to Drawer'.
Gornja mjenica na iznos od #IZNOS# EUR vraćena nam je jutros od naše banke, s oznakom 'Vratiti ček izdavatelju'.

[Tue Feb 17 12:28:33 2004]
The bill was due on the #DATE# and appears to have been dishonoured.
Mjenica imala dospijeće na #DATUM# i čini se da je bila odbijena.

[Tue Feb 17 12:30:46 2004]
We are prepared to allow you a further three days before presenting it to the bank again, in which time we hope that the draft will have been met.
Mi smo spremni odobriti Vam još tri dana prije nego što mejnicu ponovo dostavimo banci, te se nadamo da će do tada mjenica biti namirena.

[Tue Feb 17 12:30:47 2004]
lithe account is still not settled, we will have to make a formal protest, which we hope will not be necessary.
Ako račun ni tada ne bude namiren, morati ćemo uložiti formalni prigovor, za što se nadamo da neće biti potrebe.

[Tue Feb 17 12:30:52 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 12:30:58 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 12:30:58 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 12:32:08 2004]
TITLE:
TITLE:

[Tue Feb 17 12:32:11 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Tue Feb 17 12:32:16 2004]
BODY:
BODY:

[Tue Feb 17 12:32:21 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Tue Feb 17 12:32:30 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Tue Feb 17 12:39:58 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Tue Feb 17 12:40:45 2004]
Mr #NAME#, of the #COMPANY, ADDRESS#, informed us that you may be interested in acting as our agent in your country.
Gospodin #IME#, iz tvrtke #TVRTKA, ADRESA#, obavijestio nas je da biste Vi možda bili zainteresirani djelovati kao naš predstavnik u Vašoj zemlji.

[Tue Feb 17 12:42:29 2004]
As you will see from the catalogue enclosed, we are manufacturers of high quality #PRODUCT# .
Kao što ćete vidjeti iz priloženog kataloga, mi smo proizvođači visokokvalitethih #PROIZVOD#.

[Tue Feb 17 12:45:16 2004]
We already export to #STATE#, and would now like to expand into the #STATE# market where we know there is an increasing demand for our products.
Mi već izvozimo u #DRŽAVA#, i sada bismo se željeli proširiti na tržište #DRŽAVA# za koje znamo da postoji rastuća potražnja za našim proizvodima.

[Tue Feb 17 14:07:30 2004]
This is a unique opportunity for someone to start in an expanding market and grow with it.
Ovo je jedinstvena prilika za pojedince da se uključe u rastuće tržište te da se razvijaju zajedno s njim.

[Tue Feb 17 14:07:32 2004]
Therefore, if you believe you have the resources to handle a sole agency covering the area mentioned, and feel that you can develop this market, please write to us as soon as possible.
Stoga, ako vjerujete da imate sredstva za bavljenje isključivim zastupništvom koje obuhvaća navedeno područje, i ako osjećate da možete razviti ovo tržište, molimo javite nam se što je prije moguće.

[Tue Feb 17 14:07:36 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Tue Feb 17 14:07:43 2004]
#NAME#
#IME#

[Tue Feb 17 14:07:43 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Tue Feb 17 15:10:05 2004]
Humans are all one species;
Svi ljudi pripadaju jednoj vrsti;

[Tue Feb 17 15:14:39 2004]
though we have radiated into a number of races, each with characteristics that help adapt it to the environment in which it originated (dark skins near the equator, light ones farther north, for example), our principal means of adaptation is through culture.
iako smo se raspršili u brojne rase, svaka s karakteristikama koje im pomažu prilagoditi se okolišu iz kojega su potekli (na primjer, tamna kože blizu ekvatora, svijetla na udaljenom sjeveru,), naš osnovni način prilagodbe je posredstvom kulture.

[Tue Feb 17 15:15:19 2004]
Over the thousands of generations since we first left Africa, the species has slowly, through trial and error, learned what it takes to survive in each new habitat it comes to, and has adapted its behavior and its lifestyle to match.
Preko tisuća i tisuća generacija otkada smo prvi put napustili Afriku, ljudska vrsta je polako, preko pokušaja i pogrešaka, naučila što je potrebno da bi preživjela u svakom novom prebivalištu u koji je dospjela, i prilagodila je svoje ponašanje i svoj stil života načinu koji odgovara pojedinom prebivalištu.

[Tue Feb 17 15:15:50 2004]
Plains peoples have learned to hunt herd animals;
Stanovnici nizina naučili su loviti krda životinja;

[Tue Feb 17 15:16:19 2004]
river peoples have learned to fish;
stanovnici porječja naučili su pecati;

[Tue Feb 17 15:17:15 2004]
forest peoples have learned to gather the products of trees.
šumski stanovnici naučili su prikupljati plodove drveća.

[Tue Feb 17 15:18:03 2004]
Eskimos have learned how to dress for the cold, Arabs for the heat.
Eskimi su naučili kako se odijevati na hladnoći, a Arapi na vrućini.

[Tue Feb 17 15:19:20 2004]
People have taken native plants and animals and tamed them for agriculture;
Ljudi su prihvatili domaće biljke i životinje i pripitomili ih za potrebe poljoprivrede;

[Tue Feb 17 15:19:48 2004]
they have taken native materials (whalebone and ice, copper and stone, lumber, coal) and developed technologies through which these materials enrich their lives.
prihvatili su domaće materijale (kitovu kost i led, bakar i kamen, drvo, ugljen) i razvili tehnologije pomoću kojih ti materijali obogaćuju njihove živote.

[Tue Feb 17 15:22:19 2004]
Like the oak, our cultures have radiated, adapting us to different climates, different conditions, and different places
Poput hrasta, naše kulture su se razgranale, prilagodivši nas različitim klimama, različitim uvjetima života, i različitim prostorima

[Tue Feb 17 15:25:32 2004]
But in the last several hundred years a change has occurred.
No u posljednjih nekoliko stotina godina došlo je do promjene.

[Tue Feb 17 15:30:12 2004]
And dependence on this technology has spread all over the world, replacing the variety of cultural adaptation with the single-mindedness of environmental manupulation.
A ovisnost o ovoj tehnologiji rasprostranila se diljem čitavoga svijeta, zamjenjujući raznovrsnost kulturne prilagodbe s jednostranošću ekološke manipulacije.

[Tue Feb 17 15:30:12 2004]
Instead of developing new cultures in new places, we are now wiping them out
Umjesto da razvijamo nove kulture na novim područjima, mi ih sada sada brišemo

[Tue Feb 17 15:33:00 2004]
I am not going to argue the morality of this process, nor argue that modern technology is bad, nor demand that we go back to a simpler lifestyle.
Neću raspravljati o moralnosti ovoga procesa, niti ću tvrditi da je moderna tehnologija loša, a niti zahtijevati da se vratimo jednostavnijem načinu života.

[Tue Feb 17 15:36:16 2004]
None of these stands is really defensible.
Niti jedno od ovih polazišta nije zapravo obranjivo.

[Tue Feb 17 15:38:30 2004]
It is nonsensical to argue that ethics require us to live in grass huts like the Yap when today's Yap huts have television sets inside them and motorbikes parked in front of them.
Besmisleno je dokazivati da etika od nas zahtijeva da živimo u travnatim kolibama poput onih na otoku Yap, kada su današnje Yap kolibe opremljene televizorima, a motocikli su parkirani ispred njih.

[Tue Feb 17 15:38:30 2004]
We have no right to tell the Yap that wanting these things is wrong, nor do we have the right to demand that our own people begin living in the way the Yap are busily abandoning.
Mi nemamo pravo kazati Yapima da je pogrešno željeti te stvari, niti imamo pravo zahtijevati da naši vlastiti narodi počnu živjeti na način koji Yapi užurbano napuštaju.

[Tue Feb 17 15:42:47 2004]
But we do need to be aware of what we are doing.
No trebamo biti svjestan onoga što činimo.

[Tue Feb 17 15:44:13 2004]
In destroying indigenous cultures, we are cutting ourselves off from a vast body of knowledge of potentially great value.
Uništavajući urođeničke kulture, odsijecamo same sebe od golemog znanja koje ima potencijalno ogromnu vrijednost.

[Tue Feb 17 15:45:02 2004]
We are losing the human equivalent of the oak's storehouse of genetic adaptability our storehouse of cultural adaptability.
Mi gubimo ljudsku protuvrijednost hrastovog spremišta genetske prilagodljivosti, naše spremišta kulturne prilagodljivosti.

[Tue Feb 17 15:46:44 2004]
As a result, there are more and more places where we no longer know how to live appropriately.
Kao posljedica, postoji sve više mjesta u kojima više ne znamo kako prikladno živjeti.

[Tue Feb 17 15:46:44 2004]
And as the materials that drive our technological culture become dearer, that loss of knowledge is going to seem more and more stupid
A kako nam materijali koji upravljaju našom tehnološkom kulturom postaju sve draži, taj gubitak znanja će se činiti sve glupljim

[Tue Feb 17 15:49:03 2004]
Frontier paradigm economics can exist only by valuing indigenous cultures at zero.
Granična paradigmatska ekonomija može opstati jedino ako urođeničke kulture vrednujemo nulom.

[Tue Feb 17 15:49:57 2004]
Frontier economics requires the illusion of untouched resources.
Granična ekonomija zahtijeva iluziju netaknutih izvora.

[Tue Feb 17 15:49:57 2004]
Resources are not untouched if native peoples are already obtaining value from them.
Izvori nisu netaknuti ako domorodački narodi već usvajaju njihovu vrijednost.

[Tue Feb 17 15:51:12 2004]
But the romantic notion of preserving native cultures is really no better.
No romantična ideja očuvanja urođeničkih kultura nije ništa bolja.

[Tue Feb 17 15:52:31 2004]
It is the old problem:
To je stari problem:

[Tue Feb 17 15:52:41 2004]
to preserve something, you must be able to draw a line around it and command it not to change.
da biste nešto očuvali, morate biti u mogućnosti povući crtu oko toga i narediti mu da se smije mijenjati.

[Tue Feb 17 15:53:35 2004]
You do not abandon the frontier;
Vi ne napuštate granicu;

[Tue Feb 17 15:53:35 2004]
you merely demand that certain areas, or peoples, stay forever on the other side of it
vi tek zahtijevate da određena područja, ili narodi, zauvijek ostanu s druge strane te granice

[Tue Feb 17 16:02:47 2004]
We need to listen to George Tinker.
Trebamo poslušati Georgea Tinkera.

[Tue Feb 17 16:07:43 2004]
To do either, he points out, is to take the choise away from the native peoples.
Učiniti bilo što od ovo dvoje, ističe Tinker, znači oduzeti urođeničkim narodima pravo izbora.

[Tue Feb 17 16:10:10 2004]
Given the chance, a new cultural species may yet emerge - an oak that remains an oak but kas fitted itself to the local soils and rains and sunlight.
Ako bi se ukazala prilika, možda bi se pojavila i nova kulturna vrsta - hrast koji ostaje hrast, ali koji se prilagodio domaćem tlu i kiši i suncu.

[Tue Feb 17 16:15:41 2004]
Exactly the same point cam be made about ecologists and economists.
Potpuno ista postavka može se primijeniti na ekologe i ekonomiste.

[Tue Feb 17 16:16:35 2004]
To insist that either profession must be dragged kicking and screaming into the other's camp is wrong;
Tvrditi da se jedno od ta dva zanimanja mora odvući milom ili silom u područje onoga drugoga je pogrešno;

[Tue Feb 17 16:17:26 2004]
to say that either must be shut completely away from the other is equally wrong.
reći da jedno mora biti potpuno izolirano od drugoga jednako je pogrešno.

[Tue Feb 17 16:34:57 2004]
The only viable solution is a synthesis, an eco/nomics that conforms human economies to the economy of the planet as a whole.
Jedino održivo rješenje je sinteza, eko/nomika koja prilagođava ljudska gospodarstva gospodarstvima planeta u cjelini.

[Tue Feb 17 16:35:28 2004]
The conditions here in the hills of the waning millennium do not allow either lowland economics or lowland ecology to survive.
Okolnosti ovdje u uzvisinama milenija na uzmaku ne dopuštaju niti nizinskoj ekonomiji niti nizinskoj ekologiji da preživi.

[Tue Feb 17 16:35:38 2004]
What we need is not to level the hills;
Ono što trebamo je izravnati uzvisine;

[Tue Feb 17 16:35:38 2004]
what we need is a new species.
ono što trebamo je nova vrsta.

[Tue Feb 17 16:42:21 2004]
Tinker compares the world to a lot with a house on it, with Europeans in the house and native peoples out in the yard.
Tinker uspoređuje svijet s gradilištem na kojem se nalazi kuća, s time da su Europljani u kući, a urođenički narodi vani na dvorištu.

[Tue Feb 17 16:42:56 2004]
Come in the house, say some Europeans;
Uđite u kuću, kažu neki Europljani;

[Tue Feb 17 16:43:17 2004]
stay in the yard and make room for us, say others.
ostanite na dvorištu i napravite mjesta i za nas, kažu drugi.

[Tue Feb 17 16:50:15 2004]
Neither course is right, for either culture.
Niti jedan smjer nije ispravan, za bilo koju kulturu.

[Tue Feb 17 16:50:51 2004]
If everyone is forced to stay in the yard, no one is allowed the benefits of being in the house;
Ako su svi prisiljeni ostati u dvorištu, nitko ne uživa pogodnosti koristi boravka u kući;

[Tue Feb 17 16:51:17 2004]
if the natives are invited into the house, it is still a European house, and they are only guests.
ako domoroci budu pozvani u kuću, to je još uvijek europska kuća, a oni su samo gosti.

[Tue Feb 17 16:51:27 2004]
The problem here is neither the Europeans nor the natives;
Problem ovdje nije niti u Europljanima niti u domorocima;

[Tue Feb 17 16:54:25 2004]
the problem is the house.
problem je u kući.

[Tue Feb 17 16:54:42 2004]
And the solution is neither to drag the natives (or the environmentalists) inside or the Europeans (or the business community) out.
A rješenje nije niti odvući domoroce (ili borce za zaštitu okoliša) unutra, niti Europljane (ili poslovnu zajednicu) izvući van.

[Tue Feb 17 16:54:43 2004]
Together.
Zajedno.

[Wed Feb 18 12:12:14 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 12:12:17 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 12:12:26 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 12:12:33 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 12:12:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 18 12:13:44 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 12:15:52 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you offered us a sole agency for your products in #STATE#.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u kojemu nam nudite isključivo zastupništvo za vaše proizvode u #DRŽAVA#.

[Wed Feb 18 12:17:15 2004]
First, let me say that we can handle an agency of the type you described, and that we agree that the demand for such goods here is increasing.
Kao prvo, želim reći da mi možemo voditi zastupništvo kakvo ste opisali, te da se slažemo da je potražnja za takvom robom ovdje u porastu.

[Wed Feb 18 12:17:42 2004]
However, there are some points we would like answered before we make a decision.
Međutim, postoje neka pitanja na koja bismo željeli da nam odgovorite prije nego donesemo konačnu odluku.

[Wed Feb 18 12:21:04 2004]
Payment of accounts.
Plaćanje računa.

[Wed Feb 18 12:21:23 2004]
Would customers pay you direct in the #STATE# or will they pay us, and we in turn would settle with you deducting our commission?
Bi li klijenti plaćali izravno Vama u #DRŽAVA# ili bi plaćali nama, pa bismo mi proslijedili uplatu Vama, nakon čega biste Vi oduzeli našu proviziju od toga iznosa?

[Wed Feb 18 12:21:53 2004]
How would payment be arranged?
Na koji način bi plaćanje bilo uređeno?

[Wed Feb 18 12:21:54 2004]
Bill of exchange, letter of credit, or bank draft?
Putem mjenice, kreditnog pisma, ili bankovnog čeka?

[Wed Feb 18 12:22:46 2004]
Delivery.
Dostava.

[Wed Feb 18 12:25:02 2004]
Would we be expected to hold stocks or will you supply from stock?
Očekuje li se od nas da držimo robu u svojim skladištima ili ćete Vi isporučivati iz Vaših skladišta?

[Wed Feb 18 12:25:04 2004]
If you supply the customers direct, how long will it take an order to be made up and shipped once it has been received?
Ako biste Vi izravno opskrbljivali kupce, koliko bi vremena trebalo da se narudžba izvrši i otpremi nakon što je zaprimljena?

[Wed Feb 18 12:25:37 2004]
Advertising.
Oglašavanje.

[Wed Feb 18 12:27:06 2004]
You mentioned that you would be willing to help with advertising.
Spomenuli ste da biste bili spremni pomoći pri oglašavanju.

[Wed Feb 18 12:27:41 2004]
We would like more details about the type of assistance you would give us.
Želljeli bismo podrobnije informacije o tipu pomoći koju namjeravate pružati.

[Wed Feb 18 12:30:40 2004]
Disputes.
Sporovi.

[Wed Feb 18 12:30:47 2004]
If a disagreement arises over the terms of the contract, who would be referred to in arbitration?
Ako bi se pojavile nasuglasice vezane uz uvjete ugovora, tko bi presuđivao nad tim sporom?

[Wed Feb 18 12:31:41 2004]
Length of contract.
Trajanje ugovora.

[Wed Feb 18 12:32:41 2004]
Finally, how long would the initial contract run?
I naposljetku, kako dugo bi trajao početni ugovor?

[Wed Feb 18 12:33:49 2004]
I think three years would allow us to see how your products sell in this market.
Smatram da bi tri godine bile dovoljne da uvidimo kako se Vaši proizvodi prodaju na ovome tržištu.

[Wed Feb 18 12:33:50 2004]
If you can send us this information, and possibly enclose a draft contract, we could give you our answer within the next few weeks.
nam možete poslati ove informacije, i po mogućnosti priložiti sastavljeni ugovor, mogli bismo Vam dati odgovoriti unutar sljedećih nekoliko tjedana.

[Wed Feb 18 12:33:55 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 12:34:01 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 12:34:01 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 12:36:32 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 12:36:35 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 12:36:39 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 12:36:44 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 12:36:54 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 18 12:37:22 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 12:38:55 2004]
Thank you for your letter which we received today.
Zahvaljujemo na Vašem pismu koje smo primili danas.

[Wed Feb 18 12:41:22 2004]
As you requested, we have enclosed a draft contract of the agency agreement.
Kako ste zatražili, prilažemo sastavljeni ugovor zastupničkog sporazuma.

[Wed Feb 18 12:43:55 2004]
You will see that we prefer our customers to pay us direct, and usually deal on a letter of credit basis, unless we can obtain references or your guarantee if you take the del credere commission.
Vidjet ćete da mi preferiramo da kupci plaćaju izravno nama, i da obično poslujemo na osnovi kreditnih pisama, osim ukoliko dobijemo preporuke ili Vaše jamstvo ako uzimate delkredere proviziju.

[Wed Feb 18 12:47:35 2004]
You would not be required to hold large stocks of our products, but a representative selection of samples, and we can meet orders from the Middle East within four weeks of receipt.
Od Vas se neće zahtijevati da držite velike zalihe naših proizvoda, već samo reprezentativni odabir uzoraka, a narudžbe sa Srednjeg istoka možemo izvršiti unutar četiri tjedna nakon primitka.

[Wed Feb 18 12:47:53 2004]
Leaflets and brochures will be sent to you to hand out to your customers as one method of advertising, but we will also allow #AMOUNT# EUR in the first year for publicity which can be spent on the type of advertising you think suitable for #PRODUCT#.
Poslati ćemo Vam prospekte i brošure da ih uručite svojim kupcima kao jedan način oglašavanja, no mi bismo također odobrili iznos od #IZNOS# EUR u prvoj godini za reklamu, a koji možete utrošiti na vrstu oglašavanja koju smatrate odgovarajućom za #PROIZVOD#.

[Wed Feb 18 12:50:35 2004]
We find that newspapers and magazines are the best media.
Mi smo ustanovili da su novine i časopisi su najbolji medij.

[Wed Feb 18 12:51:22 2004]
The initial contract will be for one year, subject to renewal by mutual agreement, and that disputes will be settled with reference to Dutch law, as our relative legal systems are different.
Početni ugovor će se sklopiti na godinu dana, a biti će podložan promjenama na temelju uzajamnog dogovora, a sporovi će se rješavati u odnosu na nizozemski zakon, budući da se naši relevantni pravni sustavi razlikuju.

[Wed Feb 18 12:51:39 2004]
If you have any further questions with regard to the contract, or anything else, please contact me.
Ako imate bilo kakvih daljnjih pitanja vezanih uz ugovor, ili bilo što drugo, molim Vas kontaktirajte me.

[Wed Feb 18 12:51:39 2004]
I look forward to hearing from you.
Očekujem Vaš skori poziv.

[Wed Feb 18 12:51:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 12:51:50 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 12:51:50 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:29:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:29:32 2004]
Internet sales
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:29:52 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:29:55 2004]
Ordering through the Internet
Naručivanje putem Interneta

[Wed Feb 18 14:30:08 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:31:34 2004]
Dear Mr. #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 14:31:42 2004]
Our #PRODUCT# can be bought on-line by going to:
Naš #PROIZVOD# možete kupiti posredstvom Interneta na adresi:

[Wed Feb 18 14:33:03 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:33:22 2004]
Just click on the #ORDERING# icons on the web page
Samo kliknite na ikonu #NARUČIVANJE# na web stranici

[Wed Feb 18 14:33:23 2004]
and then just follow the on-line instructions.
a zatim jednostavno slijede on-line uputstva.

[Wed Feb 18 14:33:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 14:33:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 14:34:03 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:34:35 2004]
#E-MAIL ADDRESS#
#E-MAIL ADRESA#

[Wed Feb 18 14:34:41 2004]
#TELEPHONE NUMBER#
#BROJ TELEFONA#

[Wed Feb 18 14:34:47 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:34:47 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:36:22 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:36:24 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:36:35 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:36:37 2004]
Bank information
Bankovni podaci

[Wed Feb 18 14:36:48 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:38:42 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 14:38:44 2004]
If you cannot order via our secure on-line form, you can pay directly to:
Ako ne možete izvršiti narudžbu putem našeg sigurnog on-line obrasca, možete izvršiti uplatu izravno na:

[Wed Feb 18 14:38:52 2004]
Bank:
Banka:

[Wed Feb 18 14:39:00 2004]
#NAME#, #ADDRESS#
#IME#, #ADRESA#

[Wed Feb 18 14:39:04 2004]
Account number:
Broj računa:

[Wed Feb 18 14:39:52 2004]
#NUMBER#
#BROJ#

[Wed Feb 18 14:40:00 2004]
SWIFT:
SWIFT:

[Wed Feb 18 14:40:07 2004]
#NUMBER#
#BROJ#

[Wed Feb 18 14:40:20 2004]
in favour of:
U korist:

[Wed Feb 18 14:40:26 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:41:07 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 18 14:41:13 2004]
Price information can be found by going to:
Informacije o cijeni možete saznati odlaskom na web stranicu:

[Wed Feb 18 14:41:15 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:41:19 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 14:41:24 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 14:41:29 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:41:29 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:42:20 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:42:24 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:42:32 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:42:35 2004]
Licencing a product
Licenciranje proizvoda

[Wed Feb 18 14:42:46 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:43:14 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 14:44:34 2004]
.If you agree, we can charge your credit card in this amount
Ako se slažete, možemo teretiti vašu kreditnu karticu na taj iznos

[Wed Feb 18 14:44:57 2004]
and then you can install the program on another computer.
Ako se slažete, možemo teretiti vašu kreditnu karticu na taj iznos, a zatim možete instalirati program na drugo računalo.

[Wed Feb 18 14:44:58 2004]
Please confirm.
Molimo potvrdite.

[Wed Feb 18 14:45:04 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 14:45:10 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 14:45:15 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:45:15 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:46:03 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:46:05 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:46:17 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:46:19 2004]
FAQ Pages
Česta pitanja

[Wed Feb 18 14:46:29 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:46:58 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 14:47:03 2004]
The answers to your questions can be found by going to the following web page:
Odgovore na Vaša pitanja možete pronaći odlaskom na sljedeću web stranicu:

[Wed Feb 18 14:47:31 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:47:44 2004]
For pricing and on-line order please go to:
Za podatke o cijenama i on-line narudžbama, molimo idite na web stranicu:

[Wed Feb 18 14:47:46 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:47:50 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 14:47:56 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 14:48:01 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:48:01 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:49:11 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:49:13 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:49:31 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:49:33 2004]
Unable to Place an Order
Nemogućnost izvršenja narudžbe

[Wed Feb 18 14:49:46 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:51:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 14:52:07 2004]
We are sorry that you have been unable to place your order via our on-line order
Žao nam je što niste mogli izvršiti narudžbu putem našeg on-line obrasca za naručivanje

[Wed Feb 18 14:52:33 2004]
form.
Žao nam je što niste mogli izvršiti narudžbu putem našeg on-line obrasca za naručivanje.

[Wed Feb 18 14:52:34 2004]
We suggest the following remedy:
Predlažemo Vam sljedeće:

[Wed Feb 18 14:52:55 2004]
1.
1.

[Wed Feb 18 14:53:00 2004]
go to our on-line order form at:
otiđite na našu on-line narudžbenicu na web stranici:

[Wed Feb 18 14:53:01 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 14:53:55 2004]
2.
2.

[Wed Feb 18 14:53:56 2004]
do not fill out the on-line order form but instead just print it out
nemojte ispuniti on-line narudžbenicu, već je je samo isprintajte

[Wed Feb 18 14:54:17 2004]
3.
3.

[Wed Feb 18 14:54:18 2004]
fill out the printed on-line order form with a pen
ispunite isprintanu on-line narudžbenicu kemijskom olovkom

[Wed Feb 18 14:54:51 2004]
4.
4.

[Wed Feb 18 14:55:05 2004]
please fax the filled out order form to #NUMBER#
molimo, faksirajte nam ispunjenu narudžbenicu na broj telefaxa #BROJ#

[Wed Feb 18 14:55:12 2004]
I hope this resolves the problem.
Nadam se da će ovo riješiti problem.

[Wed Feb 18 14:55:17 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 14:55:23 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 14:55:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 14:55:30 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 14:56:18 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 14:56:22 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 14:57:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 14:57:49 2004]
No C.O.D.
Nemogućnost isporuke uz plaćanje pouzećem

[Wed Feb 18 14:57:53 2004]
delivery
Nemogućnost isporuke uz plaćanje pouzećem

[Wed Feb 18 14:58:10 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 14:59:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 15:00:31 2004]
Unfortunately we cannot send the #PRODUCT# by C.O.D.
Nažalost, ne možemo Vam poslati #PROIZVOD# uz mogućnost plaćanja pouzećem.

[Wed Feb 18 15:01:29 2004]
You can order the software on-line by a credit card, or
Možete naručiti software putem Interneta uz plaćanje kreditnom karticom, ili

[Wed Feb 18 15:01:32 2004]
pay directly to our bank account:
možete izvršiti uplatu izravno na naš bankovni račun:

[Wed Feb 18 15:01:42 2004]
Bank:
Banka:

[Wed Feb 18 15:01:50 2004]
#NAME#, #ADDRESS#
#IME#, #ADRESA#

[Wed Feb 18 15:01:54 2004]
Account number:
Broj računa:

[Wed Feb 18 15:01:57 2004]
#NUMBER#
#BROJ#

[Wed Feb 18 15:02:03 2004]
SWIFT:
SWIFT:

[Wed Feb 18 15:02:08 2004]
#NUMBER#
#BROJ#

[Wed Feb 18 15:02:13 2004]
in favour of:
U korist:

[Wed Feb 18 15:02:19 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 15:02:51 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 18 15:02:57 2004]
Price information can be found by going to:
Informacije o cijenama možete pronaći na web stranici:

[Wed Feb 18 15:02:59 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 15:05:23 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 15:05:32 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 15:05:39 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 15:05:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 15:06:48 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 15:06:51 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 15:07:43 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 15:07:45 2004]
Academic Discount
Akademski popust

[Wed Feb 18 15:07:56 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 15:08:43 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 15:09:26 2004]
In order to receive a 50% academic discount you must send sufficient proof
Da biste ostvarili pravo na akademski popust od 50 % morate nam poslati valjani dokaz

[Wed Feb 18 15:21:06 2004]
that you are studying/working at an officially recognised academic institution.
Da biste ostvarili pravo na akademski popust od 50 % morate nam poslati valjani dokaz sa zaglavljemda studirate/radite na službeno priznatoj sveučilišnoj ustanovi.

[Wed Feb 18 15:30:50 2004]
For this purpose please send us a fax on your letter head with an official
U tu svrhu, molimo faksirajte nam pismo sa zaglavljem Vašeg sveučilišta, sa službenim

[Wed Feb 18 15:30:56 2004]
stamp and signature confirming your status as an academic student/professor
žigom i potpisom koji potvrđuje Vaš status sveučilišni status studenta/profesora

[Wed Feb 18 15:31:01 2004]
to the following fax number:
na sljedeći broj faksa:

[Wed Feb 18 15:31:03 2004]
#NUMBER#
#BROJ#

[Wed Feb 18 15:31:07 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 15:31:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 15:31:25 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 15:31:25 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 15:32:38 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 15:32:40 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 15:33:05 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 15:33:07 2004]
Electronic Communication Only
Isključivo elektroničko komuniciranje

[Wed Feb 18 15:33:17 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 15:33:48 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 15:35:17 2004]
Our communication policy is "electronic communication only" due to our
Naša komunikacijska politika je "isključivo elektroničko komuniciranje" radi toga što naša

[Wed Feb 18 15:35:43 2004]
company using automatic answering software overseen by a human operator
Naša komunikacijska politika je "isključivo elektroničko komuniciranje" radi toga što naša tvrtka koristi automatski odzivni software pod nadzorom ljudskih operatera,

[Wed Feb 18 15:35:47 2004]
which guarantees a fast and accurate response to all queries.
Naša komunikacijska politika je "isključivo elektroničko komuniciranje" radi toga što naša tvrtka koristi automatski odzivni software pod nadzorom ljudskih operatera, što jamči brz i točan odaziv na sva pitanja.

[Wed Feb 18 15:36:49 2004]
Therefore,
Stoga Vas molimo

[Wed Feb 18 15:37:23 2004]
Our web and e-mail address are as follows:
Naša Internet i e-mail adresa je:

[Wed Feb 18 15:37:39 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 15:37:40 2004]
#E-MAIL#
#E-MAIL ADRESA#

[Wed Feb 18 15:37:45 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 15:37:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 15:37:56 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 15:37:56 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 15:38:56 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 15:38:58 2004]
Internet sale
Internet prodaja

[Wed Feb 18 15:39:46 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 15:39:48 2004]
We will call you
Mi ćemo nazvati vas

[Wed Feb 18 15:40:01 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 15:42:20 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 15:42:36 2004]
Our Managing Director, #NAME#, would very happy to speak with you about our
Naš generalni direktor, #IME#, vrlo bi rado razgovarao s Vama o našem proizvodu

[Wed Feb 18 15:43:21 2004]
#PRODUCT# and services.
Naš generalni direktor, gospodin #IME#, vrlo bi rado razgovarao s Vama o našem proizvodu #PROIZVOD# i uslugama.

[Wed Feb 18 15:44:24 2004]
Since #NAME# is most of the time
Budući da je gospodin #IME# većinu vremena

[Wed Feb 18 15:45:31 2004]
busy traveling it might be best if he could call you rather than take your call.
Budući da je gospodin #IME# većinu vremena zauzet putovanjima, najbolje bi bilo da on nazove Vas, umjesto da Vi pokušate nazvati njega.

[Wed Feb 18 15:47:11 2004]
If this is agreeable, please would you be so kind as to forward a telephone number
Ako Vam to odgovara, biste li bili tako ljubazni da nam javite telefonski broj

[Wed Feb 18 15:47:52 2004]
at which you can be reached together with a good time and day of week for the call.
na koji Vas možemo nazvati, te nas obavijestiti o vremenu kada bi Vam najviše odgovaralo da Vas nazove.

[Wed Feb 18 15:47:56 2004]
Thank again you for your interest in our #PRODUCT# and services.
Još jednom se zahvaljujemo na iskazanom zanimanju za naš proizvod #PROIZVOD# i usluge.

[Wed Feb 18 15:48:01 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 15:48:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 15:48:19 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 15:48:19 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 15:50:37 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 15:50:42 2004]
Software sale through the internet
Prodaja softwarea posredstvom Interneta

[Wed Feb 18 15:51:00 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE: