NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Feb 13 14:28:07 2004]
Mr #NAME# has asked me to confirm the appointment you made to see him.
Gospodin #IME# zamolio me da potvrdim sastanak koji ste s njim dogovorili.

[Fri Feb 13 14:28:08 2004]
He looks forward to meeting you at #TIME# in his office, at the above address, on #DATE#.
On se raduje sastanku s Vama u #VRIJEME# u njegovome uredu, na gore navedenoj adresi, dana #DATUM#.

[Fri Feb 13 14:28:13 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:28:21 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:28:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽ#

[Fri Feb 13 14:28:56 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:28:58 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:29:06 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:29:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:29:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:30:32 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:32:24 2004]
I am sorry to tell you that Mr #NAME# will not be able to keep the appointment he made to see Mr #NAME# on #DATE#.
Žao mi je što Vas mmoram obavijestiti da gospodin #IME# neće biti u mogućnosti održati dogovoreni sastanak s gospodinom #IME#, dana #DATUM#.

[Fri Feb 13 14:33:21 2004]
Unfortunatelyan urgent matter has come up in our #CITY# office and needs his immediate attention.
Nažalost, u našem #GRAD# uredu pojavio se hitan predmet koji zahtijeva njegovu trenutačnu pozornost.

[Fri Feb 13 14:33:23 2004]
He offers his sincere apologies for the inconvenience and will contact you as soon as he returns to #CITY#.
On nudi svoje iskrene isprike za nastale neugodnosti, te će kontaktirati s Vama čim se vrati u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:33:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:33:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:33:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:34:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:34:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:34:35 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:34:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:34:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:40:36 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:42:13 2004]
Just a line to say that I was pleased we were finally able to meet one another yesterday after having to postpone our meeting #NUMBER# weeks ago when I was called to #CITY#.
Samo žalim reći kako mi je drago da smo se napokon uspjeli sastati jučer nakon što smo morali odgoditi naš sastanak prije #BROJ# tjedana, kada sam bio pozvan u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:47:41 2004]
I am also pleased we were able to work out the main points of our contract so quickly and were able to come to a mutually acceptable agreement.
Također mi je drago što smo uspjeli riješiti ključne točke našeg ugovora tako brzo, i što smo uspjeli doći do obostrano prihvatljivog sporazuma.

[Fri Feb 13 14:48:02 2004]
I look forward to seeing you soon.
Radujem se našem sljedećem susretu.

[Fri Feb 13 14:48:06 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:48:16 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:48:16 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:49:49 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:49:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:49:56 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:50:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:50:25 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:51:10 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:54:00 2004]
Thank you for your last consignment.
Zahvaljujemo na Vašoj posljednjoj pošiljci.

[Fri Feb 13 14:56:33 2004]
You will be pleased to hear that we are processing another order to be sent to you within the next few weeks.
Biti će Vam drago čuti da obrađujemo drugu narudžbu koju ćemo Vam poslati unutar sljedećih nekoliko tjedana.

[Fri Feb 13 14:57:52 2004]
The purpose of this letter, however, is to ask if you could offer any assistance to our overseas sales manager, Mr #NAME#, who will be visiting #CITY# from #DATE# to #DATE#.
Svrha ovog pisma, međutim, je pitati biste li mogli ponuditi ikakvu pomoć našem prekomorskom rukovoditelju prodaje, gospodinu #IME#, koji će posjetiti #GRAD# od #DATUM# do #DATUM#.

[Fri Feb 13 15:00:50 2004]
You may remember that when you were here a few months ago I mentioned that we intended to expand our sales.
Možda se sjećate da sam Vam spomenuo kada ste bili ovdje priije nekoliko mjeseci da namjeravamo proširiti našu prodaju.

[Fri Feb 13 15:09:44 2004]
He will also be interested in marketing, demand, importing procedures and any other information that would be useful to us.
Također je zainteresiran za plasiranje, potražnju, uvozne postupke i sve ostale informacije koje bi nam bile od pomoći.

[Fri Feb 13 15:10:39 2004]
I understand of course that you are very busy, but if it is not too inconvenient, may I tell him that he may contact you at some time during his stay?
Naravno, ja razumijem da ste vrlo zauzeti poslom, ali ako Vam to nije pretjerano nezgodno, mogu li mu reći da stupi s Vama u kontakt tijekom svojega posjeta?

[Fri Feb 13 15:10:40 2004]
The help would certainly be appreciated, and reciprocated if the opportunity arises.
Vašu pomoć bismo svakako cijenili, i uzvratili uslugu ako se pojavi prilika.

[Fri Feb 13 15:10:46 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:10:53 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:10:53 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:11:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:11:43 2004]
LETTER OF INTRODUCTION
PISMENA PREPORUKA

[Fri Feb 13 15:11:59 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:12:02 2004]
Presenting a person
Predstavljanje osobe

[Fri Feb 13 15:12:08 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:12:14 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:12:27 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:14:55 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:15:52 2004]
The bearer of this letter is Mr #NAME#, our #POSITION#, who is visiting #CITY# on our behalf to investigate our export possibilities to #STATE#.
Donositelj ovoga pisma je gospodin #IME#, naš #POLOŽAJ#, koji je u posjetu #GRAD# u ime naše tvrtke, a u cilju istraživanja naših mogućnosti izvoza u #DRŽAVA#.

[Fri Feb 13 15:16:43 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you offered to help him.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u kojemu ste ponudili da mu pomognete.

[Fri Feb 13 15:16:44 2004]
I will appreciate any assistance you can give, or suggestions you make.
Cijenio bih svaku pomoć koju možete pružiti, ili prijedloge koje možete dati.

[Fri Feb 13 15:16:49 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:16:55 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:16:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:17:23 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:17:26 2004]
AN INVITATION
POZIV

[Fri Feb 13 15:17:30 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:17:33 2004]
Invitation to a ceremony
Poziv na svečanost

[Fri Feb 13 15:17:38 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:17:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:17:57 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:19:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:21:21 2004]
We would like to invite you to attend our #NAME# ceremony at #COMPANY# which is being held on #DATE# this year.
Želimo Vas pozvati da prisustvujete našoj #IME# svečanosti u #TVRTKA# koja će se održati dana #DATUM# ove godine.

[Fri Feb 13 15:23:36 2004]
The proceedings will begin about #TIME# and end around #TIME# in the afternoon, after which a dinner will be given at #TIME# for our prominent visitors.
Događaj će započeti oko #VRIJEME# i završiti oko #VRIJEME# popodne, nakon čega će uslijediti večera u #VRIJEME# za naše istaknute posjetitelje.

[Fri Feb 13 15:25:01 2004]
As one of our distinguished guests we would like you to the audience with a short speech of your choice.
S obzirom da ste Vi jedan od naših uglednih gostiju, željeli bismo da pred uzvanicima održite kratak govor po vašem izboru.

[Fri Feb 13 15:25:02 2004]
Although we realize you are busy we hope you can find time to accept the invitation and look forward to seeing you.
Iako shvaćamo da ste zauzeti poslom, nadamo se ćete naći vremena da prihvatite naš poziv, i radujemo se što ćemo Vas vidjeti.

[Fri Feb 13 15:25:07 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:25:13 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:25:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:27:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:27:16 2004]
PERSONNEL APPOINTMENTS
KADROVSKI SASTANCI

[Fri Feb 13 15:27:38 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 15:27:46 2004]
Letter offering position
Pismo nuđenja položaja

[Fri Feb 13 15:27:52 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 15:27:59 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 15:28:11 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 15:30:00 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 15:32:15 2004]
I am writing on behalf of Mr #NAME# to tell you that you were successful in your interview on #DATE# for the post of #POSITION#.
Pišem Vam u ime gospodina #IME# da Vam saopćim kako ste bili uspješni na razgovoru održanom dana #DATUM# za mjesto od #POLOŽAJ#.

[Fri Feb 13 15:41:12 2004]
This is compensated for by an annual bonus paid to administrative staff, based on annual profits.
To će biti nadoknađeno godišnjim dodatkom koji se plaća administrativnom osoblju, na temelju godišnjih zarada.

[Fri Feb 13 15:41:25 2004]
Your starting salary will be #AMOUNT# EUR, with annual increments of #NUMBER# per cent in the first three years, and subject to negotiation thereafter.
Vaša početna plaća biti će #IZNOS# EUR, s godišnjim povećanjem od #BROJ# posto u prve tri godine, a nakon toga moći ćemo pregovarati o daljnjem rastu plaće.

[Fri Feb 13 15:43:37 2004]
During this
Tijekom toga

[Fri Feb 13 15:44:56 2004]
period you will be allowed three weeks' vacation a year, and four weeks after three years, rising to a maximum of six weeks.
razdoblja, imati ćete pravo na tri tjedna odmora godišnje, te na četiri tjedna nakon prve tri godine, sve do maksimalnog povećanja od šest tjedana.

[Fri Feb 13 15:45:11 2004]
In addition to the listed fringe benefits, which include a Non-Contributory Pension Scheme at #NUMBER#% of your gross salary;
Pored navedenih dodatnih olakšica, koje uključuju mirovinski program bez doprinosa zaposlenih od #BROJ# % Vaše bruto plaće;

[Fri Feb 13 15:45:52 2004]
free medical insurance;
besplatno medicinsko osiguranje;

[Fri Feb 13 15:46:56 2004]
staff discounts on our products, etc.
zaposlenički popust na kupovinu naših proizvoda, itd.

[Fri Feb 13 15:51:13 2004]
Please look at the relevant sections of the handbook carefully, and if you have any queries, contact me.
Molimo da poažljivo pročitate značajne odlomke u priručniku, te ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte me.

[Fri Feb 13 15:51:15 2004]
I look forward to welcoming you to the company, meanwhile, would you sign one of the two copies of the Contract of Employment enclosed and return it to Mrs #NAME#, Personnel Officer, at the above address, with your confirmation accepting the post.
Radujemo se Vašem dolasku u našu tvrtku, U međuvremenu, biste li potpisali jedan od dva primjerka Ugovora o zaposlenju priloženog u ovome pismu, te ga vratili gđi #IME#, našoj kadrovskoj referentici, na gornju adresu, zajedno s Vašom potvrdom o prihvaćanju radnoga mjesta.

[Fri Feb 13 15:51:20 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 15:51:26 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 15:51:26 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 15:53:52 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 15:53:55 2004]
PERSONNEL APPOINTMENTS
KADROVSKI SASTANCI

[Fri Feb 13 16:05:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:05:26 2004]
Letters confirming acceptance
Pisma s potvrdom prihvaćanja radnog mjesta

[Fri Feb 13 16:05:31 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:05:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:05:48 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:07:57 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:09:26 2004]
Please thank Mr/Mrs #NAME# for her letter of #DATE# in which she offered me the post of #POSITION# to #NAME#, your #POSITION#.
Molim Vas, zahvalite gospodinu/gospođi #IME# na njegovome/njezinome pismu od #DATUM# u kojemu mi je ponudio/ponudila mjesto #POLOŽAJ# na #IME#, Vaš #POLOŽAJ#.

[Fri Feb 13 16:14:12 2004]
Please inform her/him that I am very pleased to have been offered the position, and confirm that I will begin at #TIME# on #DATE#.
Molim Vas, obavijestite ga/ju da sam vrlo zadovoljan što mi je ponuđen taj položaj, i potvrđujem da ću započeti s radom u #VRIJEME# dana #DATUM#.

[Fri Feb 13 16:15:14 2004]
I accept all the terms in Mr/Mrs #NAME# letter and conditions in the employees' handbook, and I am enclosing a signed copy of my Contract of Employment.
Prihvaćam sve uvjete navedene u pismu gospodina/gospođe #IME# kao i uvjete iz kadrovskog priručnika, te prilažem potpisanu presliku moga Ugovora o zaposlenju.

[Fri Feb 13 16:15:16 2004]
I look forward to starting on the above-mentioned date.
Radujem se početku rada na gore-spomenuti datum.

[Fri Feb 13 16:15:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:15:31 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:15:31 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:22:42 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:22:45 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:22:51 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:22:57 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:23:10 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:28:58 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:30:48 2004]
Please send the tickets to us by return, and find a cheque for #AMOUNT# EUR enclosed.
Molim Vas, pošaljite nam karte na adresu naznačenu na ovome pismu, u kojemu također i prilažemo ček na iznos od #IZNOS# EUR.

[Fri Feb 13 16:30:53 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:31:04 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:31:04 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:31:35 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:31:38 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:31:43 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:31:49 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:32:03 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:35:25 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:35:53 2004]
With reference to my telephone call to you this morning, would you please book a return ticket including couchette in the name of Mr #NAME# for #CITY# - #CITY#, leaving on #DATE#, and returning #CITY# - #CITY#, on #DATE#?
Vezano uz moj jutrošnji telefonski poziv, molim Vas da rezervirate povratnu kartu u spavaćim kolima, na ime gospodina #IME# za #GRAD# - #GRAD#, s polaskom na dan #DATUM#, i povratkom #GRAD# - #GRAD#, na dan #DATUM#.

[Fri Feb 13 16:37:08 2004]
Please could you reserve a seat in a non-smoking compartment?
Molim Vas, biste li mogli rezervirati mjesto u kupeu za nepušače?

[Fri Feb 13 16:37:09 2004]
I would appreciate your sending the tickets as soon as possible and have enclosed a cheque for #AMOUNT# EUR.
Bio bih zahvalan ako biste poslali karte što je prije moguće. U pismu prilažem ček na iznos od #IZNOS# EUR.

[Fri Feb 13 16:37:14 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:37:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:37:19 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:37:49 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:37:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:38:26 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:38:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:38:51 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:43:53 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:45:22 2004]
This letter is to confirm my fax and your answer of today in which you agreed to reserve #NUMBER# separate rooms with shower and bath, from #DATE# to #DATE# inclusive for Mr #NAME# and Mr #NAME#.
Ovim pismom potvrđujem svoj telefaks i vaš današnji odgovor kojim ste pristali rezervirati #BROJ# zasebnih soba s tušem i kadom, od #DATUM# do #DATUM# za gospodina #IME# i gospodina #IME#.

[Fri Feb 13 16:46:18 2004]
Could you make sure that the rooms are situated at the back of the hotel as the rooms overlooking the main road are too noisy?
Možete li se pobrinuti da se sobe nalaze na stražnjoj strani hotela, budući da su sobe s pogledom na glavnu cestu prebučne?

[Fri Feb 13 16:46:51 2004]
I am enclosing a banker's draft for #AMOUNT# EUR as a deposit.
U pismu prilažem bankovnu mjenicu u iznosu od #IZNOS# EUR kao polog.

[Fri Feb 13 16:46:52 2004]
Could you please acknowledge receipt?
Možete li, molim Vas, potvrditi primitak?

[Fri Feb 13 16:46:59 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 16:47:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 16:47:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 16:48:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 16:48:16 2004]
RESERVATIONS
REZERVACIJE

[Fri Feb 13 16:48:48 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 16:48:51 2004]
Conference facilities
Konferencijski objekti

[Fri Feb 13 16:48:56 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 16:49:02 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 16:49:15 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 16:51:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 16:54:45 2004]
There will be #NUMBER# delegates.
Konferenciji će prisustvovati #BROJ# delegata.

[Fri Feb 13 16:55:53 2004]
Therefore, we will need #NUMBER# single rooms and #NUMBER# double with full board for the #NUMBER# days.
Stoga, potrebno nam je #BROJ# jednokrevetnih i #BROJ# dvokrevetnih soba, s punim pansionom, tijekom #BROJ# dana.

[Fri Feb 13 16:58:25 2004]
Provision should also be made for serving morning coffee and afternoon tea in the conference room.
Također bismo željeli uslugu serviranja jutarnje kave i popodnevnoga čaja u konferencijskoj prostoriji.

[Fri Feb 13 17:01:29 2004]
We will be bringing our own visual aids with us, so it will not be necessary to provide projectors, boards, or screens.
Mi ćemo donijeti vlastita vizualna pomagala, tako da neće biti potrebno da dobavite projektore, ploče, ili zaslone.

[Fri Feb 13 17:03:09 2004]
Please would you send us a list of your tariffs and let us know if you are prepared to allow discounts for a block booking.
Molimo da nam pošaljete popis vaših cijena i da nas obavijestite o eventualnoj mogućnosti popusta za grupnu rezervaciju.

[Fri Feb 13 17:03:10 2004]
If you can offer a competitive quotation, and satisfactory accommodation and facilities, you can rely on regular bookings from us in the future.
Ako nam možete ponuditi konkurentnu cijenu, i zadovoljavajući smještaj i mogućnosti, možete biti sigurni da ćemo i ubuduće redovito vršiti rezervacije kod Vas.

[Fri Feb 13 17:03:15 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:03:21 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:03:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 17:09:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 17:09:32 2004]
COMPLAINT
PRITUŽBA

[Fri Feb 13 17:09:36 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 17:09:38 2004]
Complaint
Pritužba

[Fri Feb 13 17:09:43 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 17:09:50 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 17:10:02 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 17:11:19 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 17:12:28 2004]
I have received a consignment of #NUMBER# #PRODUCT# from you yesterday, my order No.
Jučer sam od Vas primio pošiljku od #BROJ# #PROIZVOD#, moja narudžba br.

[Fri Feb 13 17:12:35 2004]
#NUMBER#, which were ordered from your summer catalogue, Cat.
#BROJ#, koje sam naručio iz Vašeg ljetnog kataloga, Kat.

[Fri Feb 13 17:12:45 2004]
No.
br.

[Fri Feb 13 17:14:53 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Fri Feb 13 17:15:47 2004]
But on unpacking them I found that #NUMBER# #PRODUCT# had been sent, instead of the l#PRODUCT# ones asked for.
No kad sam pošiljku raspakirao, vidio sam da ste poslali #BROJ# #PROIZVOD#, umjesto #PROIZVOD# koji sam naručio.

[Fri Feb 13 17:17:55 2004]
I also have firm orders for the goods asked for.
Također imam neopozive narudžbe za robu koju sam zatražio.

[Fri Feb 13 17:18:03 2004]
Thank you.
Hvala.

[Fri Feb 13 17:18:09 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:18:17 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:18:17 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 17:19:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 17:19:13 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 17:19:18 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 17:19:24 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 17:19:35 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 17:21:26 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 17:21:30 2004]
Thank you for informing us about the damage to our consignment (Inv.
Zahvaljujemo Vam što ste nas obavijetili o šteti nastaloj na našoj pošiljci (Rn.

[Fri Feb 13 17:21:36 2004]
No.
br.

[Fri Feb 13 17:22:53 2004]
#NUMBER#).
#BROJ#).

[Fri Feb 13 17:24:28 2004]
From our previous transactions you will realize that this sort of problem is quite unusual.
Na temelju naših prethodnih transakcija možete uvidjeti da je ovaj problem prilično neuobičajen.

[Fri Feb 13 17:38:35 2004]
Nevertheless, we are sorry about the inconvenience it has caused you.
Međutim, žao nam je zbog neugodnosti koje ste radi toga doživjeli.

[Fri Feb 13 17:41:11 2004]
Please would you return the whole consignment to us, postage and packing forward, and we will ask the shipping company to come and inspect the damage so that they can arrange compensation.
Molim Vas, možete li nam poslati natrag čitavu pošiljku, s poštarinom i pakiranjem, a mi ćemo zatražiti otpremničko društvo da dođe i ispita štetu kako bi mogli odrediti odštetu.

[Fri Feb 13 17:42:14 2004]
It is unlikely that our insurance company needs to be troubled with this case.
Malo je vjerojatno da će se naše osiguravajuće društvo baviti ovim slučajem.

[Fri Feb 13 17:42:39 2004]
If you want us to send you another shipment as per your order No.
Ako želite da vam pošaljemo drugu pošiljku u skladu s Vašom narudžbom br.

[Fri Feb 13 17:44:56 2004]
#NUMBER#, please let us know.
#BROJ#, molimo javite nam.

[Fri Feb 13 17:44:58 2004]
We have the garments in stock and it would be no trouble to send them within the next fortnight.
Mi imamo odjeću na skladištu i neće nam biti problem poslati Vam unutar sljedeća dva tjedna.

[Fri Feb 13 17:45:02 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 17:45:09 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 17:45:09 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:13:40 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:13:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:15:05 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:15:14 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:15:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:23:22 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:23:27 2004]
Thank you for being so prompt in sending the documents for our last order, No.
Zahvaljujemo Vam što ste tako brzo poslali dokumente za našu posljednju narudžbu, br.

[Mon Feb 16 11:24:20 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 11:28:56 2004]
We have accepted the sight draft, and the bank should be sending you an advice shortly.
Primili smo a vista mjenicu, i banka bi Vam uskoro trebala poslati obavijest.

[Mon Feb 16 11:33:10 2004]
We have been dealing with you on a cash against documents basis for over a year and would like to change to payment by #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Više od godinu dana smo s Vama poslovali na temelju plaćanja uz podnošenje dokumenata i sada bismo željeli prijeći na plaćanje putem mjenice s odgodom od #BROJ#-dana, akcept na temelju dokumenata.

[Mon Feb 16 11:34:49 2004]
When we first contacted you last #MONTH# you told us that you would be prepared to reconsider terms of payment once we had established a trading association.
Kada smo s Vama prvi puta kontaktirali protekli #MJESEC# rekli ste nam da ste spremni ponovo razmotriti uvjete plaćanja nakon što utemeljimo trgovinsko udruženje.

[Mon Feb 16 11:35:22 2004]
We think that sufficient time has elapsed for us to be allowed the terms we have asked for.
Smatramo da je proteklo dovoljno vremena i da sada možemo zahtijevati uvjete plaćanja koje smo tražili.

[Mon Feb 16 11:36:45 2004]
If you need references, we will be glad to supply them.
Ako trebate reference, mi ćemo Vam ih rado poslati.

[Mon Feb 16 11:36:46 2004]
As we will be sending another order within the month, could you please confirm that you agree to these new terms of payment?
Budući da ćemo drugu narudžbu poslati unutar sljedećih mjesec dana, biste li mogli potvrditi da se slažete s novim uvjetima plaćanja?

[Mon Feb 16 11:36:54 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 11:37:01 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 11:37:01 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:38:24 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:38:26 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:38:32 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:38:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:38:49 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:40:46 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:43:16 2004]
Thank you for writing and letting us know why the #MONTH# account is still outstanding.
Zahvaljujemo na Vašem pismu u kojem nam navodite razloge radi kojih je račun iz #MJESEC# još uvijek nenamiren.

[Mon Feb 16 11:47:15 2004]
Unfortunately, we cannot extend the credit any longer as we allowed considerable discounts in lieu of a prompt payment.
No nažalost, mi više ne možemo produljivati kredit s obzirom da smo već dopustili značajne popuste umjesto brzoga plaćanja.

[Mon Feb 16 11:48:21 2004]
Nevertheless, in view of the difficulties you have been having with your two major customers in clearing their accounts, we are prepared to compromise and suggest that you clear half the outstanding balance immediately by sending a cheque for #AMOUNT# EUR and clear the remainder by the end of next month.
Međutim, s obzirom na poteškoće koje ste imali s Vaša dva glavna klijenta prilikom podmirivanja njihovih računa, mi smo spremni nagoditi se s Vama i predložiti da odmah podmirite polovicu neplaćena bilance tako da nam pošaljete ček u iznosu od #IZNOS# EUR a ostatak podmirite do kraja idućeg mjeseca.

[Mon Feb 16 11:48:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 11:48:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 11:48:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 11:49:53 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 11:49:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 11:50:02 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 11:50:08 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 11:50:21 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 11:52:08 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 11:56:37 2004]
I regret to hear about the strike which has held up production in your plant for the past few weeks and can understand why you need more time to clear your account with us.
Žao mi je zbog štrajka koji je zaustavio proizvodnju u vašoj tvronici tijekom proteklih nekoliko tjedana i možemo razumjeti zašto Vam je potrebno više vremena da podmirite svoj račun kod nas.

[Mon Feb 16 11:57:24 2004]
Nevertheless, when we allowed open account terms, we emphasized this was only on the condition that balances were cleared promptly on due dates as credit facilities put a strain on our own cash flow situation.
Međutim, kada smo odobrili uvjete otvorenog računa, naglasili smo to da to vrijedi samo ako je bilanca podmirena promptno na datume dospijeća, budući da takve kreditne pogodnosti opterećuju našu vlastitu solventnost.

[Mon Feb 16 12:01:52 2004]
Because of this we cannot extend the credit by another two months.
Iz tog razloga ne možemo produljiti kredit za još dva mjeseca.

[Mon Feb 16 12:03:40 2004]
However, because of your previous custom with us we are quite willing to allow you to clear half the balance, viz. #AMOUNT# EUR by sending us a sight draft, see enclosed No.
Međutim, zbog vaše duge suradnje s nama, rado ćemo Vam omogućiti da podmirite polovicu bilance, npr. #IZNOS# EUR tako da nam pošaljete a vista mjenicu, vidjeti u prilogu br.

[Mon Feb 16 12:05:07 2004]
#NUMBER#, and clear the outstanding amount by accepting the enclosed draft No.
#BROJ#, a ostatak iznosa da podmirite akceptiranjem priložene mjenice br.

[Mon Feb 16 12:05:39 2004]
#NUMBER#, drawn at #NUMBER# days.
#BROJ#, ispostavljene u roku od #BROJ# dana.

[Mon Feb 16 12:05:49 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:05:55 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:05:55 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:07:07 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:07:11 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:07:17 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:07:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:07:32 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:09:01 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:09:24 2004]
Thank you for your letter of the #DATE# regarding our #MONTH# statement and #MONTH# invoice No.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u vezi s našim #MJESEC# izvještajem i #MJESEC# fakturom br.

[Mon Feb 16 12:11:00 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 12:11:20 2004]
We were sorry to hear about the difficulties you have had, and understand the situation, but would appreciate it if you could clear the account as soon as possible, as we ourselves have suppliers to pay.
Žao nam je zbog poteškoće koje ste imali, i razumijemo Vašu situaciju, no bili bismo Vam zahvalni ako biste mogli podmiriti račun što je prije moguće, budući da i mi sami moramo isplatiti naše dobavljače.

[Mon Feb 16 12:11:21 2004]
We look forward to hearing from you soon.
Očekujemo Vaš skori odgovor.

[Mon Feb 16 12:11:26 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:11:32 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:11:32 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:11:53 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:11:56 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:12:01 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:12:06 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:12:18 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:13:35 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:14:10 2004]
I am writing to ask why you have not settled our invoice No.
Pišem da bih Vas pitao zašto niste podmirili naš račun br.

[Mon Feb 16 12:15:08 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR, a copy of which is enclosed.
#BROJ# na iznos od #IZNOS# EUR, čija je preslika priložena u pismu.

[Mon Feb 16 12:16:28 2004]
I know that since we began trading you have cleared your accounts regularly on the due dates.
Znam da ste od početka naše suradnje podmirivali račune redovito na datume dospijeća.

[Mon Feb 16 12:16:54 2004]
That is why I wondered if any problems have arisen which I might be able to help you with.
Zbog toga me zanima jesu li iskrsnuli nekakvi problemi koje bih Vam mogao pomoći riješiti.

[Mon Feb 16 12:16:55 2004]
Please let me know if I can be of assistance.
Molim Vas, javite mi ako Vam mogu biti od ikakve pomoći.

[Mon Feb 16 12:17:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:17:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:17:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:18:06 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:18:08 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:18:13 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:18:18 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:18:28 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:19:27 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:26:55 2004]
#NUMBER#.
#BROJ#.

[Mon Feb 16 12:30:06 2004]
I instructed my bank, The #NAME# Bank, #LOCATION#, to credit your account in #NAME# Bank, #LOCATION#, with the #AMOUNT# EUR some time ago.
Nedavno sam dao nalog svojoj banci, #IME# Banka, #ADRESA#, na kreditira Vaš račun u #IME# Banci, #ADRESA#, s iznosom od #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 12:30:44 2004]
As my bank statement showed the money had been debited to my account I assumed that it had been credited to your account as well.
Budući da moj bankovni izvod pokazuje da je novac teretio moj račun, pretpostavio sam da je iznos sjeo na Vaš račun, također.

[Mon Feb 16 12:35:21 2004]
It is possible that your bank has not advised you yet.
Moguće je da Vas Vaša banka još o tome nije obavijestila.

[Mon Feb 16 12:35:23 2004]
Could you please check this with #NAME# Bank, and if there are any problems let me know, so that I can make enquiries here?
Možete li, molim Vas, to provjeriti sa #IME# Bankom, te ako je došlo do ikakvih problema javite mi, kako bih istražio o čemu se radi?

[Mon Feb 16 12:35:27 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:35:33 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:35:33 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:36:45 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:36:47 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:36:52 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:36:57 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:37:09 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:39:36 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:42:43 2004]
We wrote to you on #DATE# and enclosed copy invoices which made up your #MONTH# statement, the balance of which still remains outstanding.
Pisali smo Vam #DATUM# i priložili preslike računa koji sačinjavali Vaš #MJESEC# mjesečni izvještaj, a čija je bilanca još uvijek nepodmirena.

[Mon Feb 16 12:43:41 2004]
Having dealt with you for some time, we were disappointed in neither receiving your remittance nor any explanation as to why the balance has not been cleared.
S obzirom da već dulje surađujemo s Vama, razočaralo nas je što nismo primili niti Vašu doznaku, niti bilo kakvo objašnjenje razloga zbog kojega bilanca nije podmirena.

[Mon Feb 16 12:43:46 2004]
Please would you either send us a reply or cheque to clear the account within the next seven days?
Molim Vas, možete li nam poslati odgovor ili ček za podmirenje računa unutar sljedećih tjedan dana?

[Mon Feb 16 12:43:55 2004]
Thank you.
Hvala.

[Mon Feb 16 12:44:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 12:44:09 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 12:44:09 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 12:46:05 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 12:46:07 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 12:46:14 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 12:46:20 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 12:46:31 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 12:53:34 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 12:55:05 2004]
I wrote to you on two occasions, #DATE# and #DATE#, concerning the above account which now has an outstanding balance of #AMOUNT# EUR and is made up of the copy invoices enclosed.
Pisao sam Vam u dva navrata, #DATUM# i #DATUM#, vezano uz gore navedeni račun koji trenutno ima nepodmirenu bilancu u iznosu od #IZNOS# EUR i koji je sastavljen od preslika priloženih računa.

[Mon Feb 16 14:11:23 2004]
I have waited three months for either a reply to explain why the balance has not been cleared, or a remittance, but have received neither.
Čekao sam tri mjeseci da mi ili odgovorite ili objasnite zbog čega bilanca nije podmirena, ili pak da mi pošaljete doznaku, no nisam primio ništa od toga.

[Mon Feb 16 14:13:46 2004]
Although I am reluctant to take legal action to recover the amount, you leave me no alternative.
Iako se nerado odlučujem na podizanje sudske tužbe s ciljem nadoknađivanja svote, nemam drugoga izbora.

[Mon Feb 16 14:14:33 2004]
Therefore, unless I receive your remittance within the next ten days.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku unutar sljedećih deset dana,

[Mon Feb 16 14:14:34 2004]
my solicitors will be instructed to start proceedings to recover the debt.
Stoga, ukoliko ne primim vašu doznaku unutar sljedećih deset dana, moji odvjetnici će dobiti upute da započnu sudski postupak vraćanja duga.

[Mon Feb 16 14:14:40 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 14:14:47 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 14:15:05 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 14:15:05 2004]
Enclosed invoice copies
U prilogu: kopije računa

[Mon Feb 16 14:16:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 14:16:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 14:16:33 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 14:16:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 14:16:51 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 14:21:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 14:38:19 2004]
I have enclosed an order, No.
Priložio sam narudžbu, br.

[Mon Feb 16 14:40:42 2004]
#NUMBER#, for seven more #PRODUCT# which have proved to be a popular line here, and will pay for them as usual on invoice.
#BROJ#, za još sedam proizvoda #PROIZVOD# za koje se ispostavilo da su ovdje vrlo popularni, i platit ću za njih kao i obično po fakturi.

[Mon Feb 16 14:42:56 2004]
As we have been dealing with one another for some time, I think you have enough confidence in my firm to allow open account facilities, but of course I can supply the necessary references.
Budući da već dulje vrijeme međusobno surađujemo, vjerujem da ste stekli dovoljno povjerenje u moju tvrtku te da biste odobrili pogodnosti otvorenog računa, no dakako, ja vam mogu dostaviti potrebne reference.

[Mon Feb 16 14:43:03 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 14:43:10 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 14:43:10 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 14:45:22 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 14:45:24 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 14:45:29 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:06:16 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:06:28 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:06:52 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:07:15 2004]
Thank you for your order, No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, br.

[Mon Feb 16 15:08:11 2004]
#NUMBER#, which will be sent to you tomorrow.
#BROJ#, koju ćwmo Vam poslati sutra.

[Mon Feb 16 15:16:27 2004]
I have taken the opportunity to enclose the invoice, #NUMBER#, with this letter.
Iskoristio sam priliku da priložim i račun, br. #BROJ#, u ovome pismu.

[Mon Feb 16 15:17:54 2004]
With regard to your request for open account facilities, settlement against monthly statement, I feel there would be more advantage for you in claiming the #NUMBER#% cash discounts offered for payment within seven days of receipt of invoice.
Vezano uz Vaš zahtjev za pogodnosti otvorenog računa, plaćanje na temelju mjesečnog izvještaja, smatram da bi Vam bilo od veće koristi kada biste zatražili #BROJ# % popusta na gotovinu koji nudimo za plaćanje unutar sedam dana od primitka računa.

[Mon Feb 16 15:18:23 2004]
Nevertheless, I am quite prepared to allow monthly settlements, and there will be no need to supply references as you are a long-standing customer.
Međutim, ja sam spreman odobriti Vam mjesečne izvještaje, i neće biti potrebno da mi dostavite reference osvrte s obzirom da ste naš dugogodišnji klijent.

[Mon Feb 16 15:18:24 2004]
The enclosed invoice will be included in your next statement.
Priloženi račun će biti uračunat u Vaš sljedeći izvještaj.

[Mon Feb 16 15:18:29 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:18:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:18:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 15:20:04 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:20:06 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:20:12 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:20:18 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:20:30 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:22:11 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:24:19 2004]
I intend to place a substantial order with you in the next few weeks and wondered what sort of credit facilities your company offered.
Namjeravam kod Vas izvršiti znatnu narudžbu u sljedećih nekoliko tjedana, pa me zanima kakve mogućnosti povoljnog kreditiranja nudi Vaša tvrtka.

[Mon Feb 16 15:24:56 2004]
As you know, over the past months I have placed a number of orders with you and settled promptly, so I hope this has established my reputation with your company.
Kao što znate, tijekom proteklih mjeseci sam kod Vas izvršio brojne narudžbe koje sam platio odmah, pa se nadam da je to afirmiralo moj ugled u Vašoj tvrtki.

[Mon Feb 16 15:26:54 2004]
Nevertheless, ifnecessary, I am willing to supply references.
Međutim, ukoliko je potrebno, spreman sam Vam dostaviti preporuke.

[Mon Feb 16 15:26:55 2004]
Please let me know if I could settle future accounts on, say, quarterly terms with payments against statements.
Molim Vas, javite mi bih li mogao platiti buduće račune putem, recimo, tromjesečnih uvjeta plaćanja s uplatama na temelju izvještaja.

[Mon Feb 16 15:27:00 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:27:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:27:06 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 15:29:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:29:32 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:29:41 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:29:47 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:30:01 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:31:16 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 15:36:56 2004]
Thank you for your letter of #DATE# in which you enquired about credit facilities.
Zahvaljujemo na Vašem pismu od #DATUM# u kojem ste se raspitivali o mogućnostima povoljnog kreditiranja.

[Mon Feb 16 15:41:02 2004]
We appreciate that you have placed a number of orders with us in the past, and are sure that you can supply the necessary references to support your request.
Cijenimo to što ste do sada kod nas izvršili brojne narudžbe, i sigurni smo da nam možete dostaviti nužne preporuke kako biste potkrijepili svoj zahtjev.

[Mon Feb 16 15:44:34 2004]
However, as you probably realize, our #PRODUCT# is sold at extremely competitive prices which allow us only small profit margins, and this prevents us offering any of our customers credit facilities.
Međutim, kao što vjerojatno shvaćate, naš proizvod #PROIZVOD# se prodaje po ekstremno konkurentne cijenama koje nam omogućuju tek neznatnu graničnu dobit, pa nas to spriječava da klijentima nudimo bilo kakve kreditne pogodnosti.

[Mon Feb 16 15:44:45 2004]
We are very sorry that we cannot help you in this case, but are sure you
Jako nam je žao što Vam ne možemo pomoći u ovom slučaju, no sigurni smo

[Mon Feb 16 15:50:34 2004]
understand our reasons.
da shvaćate naše razloge.

[Mon Feb 16 15:50:35 2004]
Once again, thank you for writing, and we look forward to hearing from you soon.
Još jednom, hvala Vam na Vašem pismu, i radujemo se Vašem skorom javljanju.

[Mon Feb 16 15:50:40 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 15:50:40 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 15:53:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 15:53:36 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 15:53:44 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 15:53:52 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 15:54:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 15:59:47 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:08:33 2004]
#NUMBER#, have now been credited to your account.
#BROJ#, sada kreditiran na Vaš račun.

[Mon Feb 16 16:09:17 2004]
We have been paying you for some time on this basis, which does not really suit our accounting system, and as we feel you know us well enough by now, we think you would not object to our paying on quarterly statements by international banker's draft.
Već dulje vrijeme smo vam plaćali na taj način, iako to ustvari uistinu ne odgovara našem računovodstvenom sustavu, pa budući da smatramo da ste nas do sada prilično dobro upoznali, vjerujemo kako nećete imati ništa protiv da ubuduće vršimo uplate plaćanje na temelju tromjesečnih izvještaja po međunarodnoj bankovnoj mjenici.

[Mon Feb 16 16:09:47 2004]
If you require a reference, you can contact our other suppliers, #COMPANY, ADDRESS# who will vouch for us.
Ako zahtijevate preporuku, možete kontaktirati naše ostale dobavljače, #TVRTKA, ADRESA# koji će jamčiti za nas.

[Mon Feb 16 16:10:33 2004]
Write to either Mr #NAME# or Mr #NAME#.
Pišite ili gospodinu #IME# ili gospodinu #IME#.

[Mon Feb 16 16:10:34 2004]
Please confirm that these new terms are acceptable.
Molimo da nam potvrdite ukoliko su ovi novi uvjeti plaćanja prihvatljivi.

[Mon Feb 16 16:10:39 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:10:45 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:10:45 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:12:19 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:12:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:12:27 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:12:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:12:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:35:24 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:36:25 2004]
Your #COMPANY# was given to us as a reference by #COMPANY# who have placed a substantial order with us, but want to settle by #NUMBER#-day draft.
Tvrtka #TVRTKA#, koja je kod nas izvršila značajnu narudžbu, no želi platiti na temelju mjenice s odgodom od #BROJ# dana, navela je Vašu tvrtku #TVRTKA# kao preporuku svoga kredibiliteta.

[Mon Feb 16 16:36:43 2004]
As we are a foreign company, we have little knowledge of #STATE# companies and their credit ratings.
Budući da smo mi strana tvrtka, nismo dobro upoznati s #DRŽAVA# tvrtkama i njihovim kreditnim sposobnostima.

[Mon Feb 16 16:41:25 2004]
The draft is for #AMOUNT# EUR.
Mjenica je na iznos od #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 16:42:45 2004]
You can be sure that the information will not be disclosed.
Možete biti sigurni da te informacije neće biti objavljene.

[Mon Feb 16 16:42:47 2004]
Thank you for your assistance, and we will reciprocate in a similar situation in the future.
Zahvaljujemo se na Vašoj pomoći, a mi ćemo Vam se nastojati odužiti u sličnim budućim situacijama.

[Mon Feb 16 16:42:51 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:42:58 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:42:58 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:43:52 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:43:56 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:44:01 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:44:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:44:19 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:46:27 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 16:47:08 2004]
We are a #ACTIVITY# and have been asked by Mr #NAME# #COMPANY, ADDRESS# to offer them open account facilities, with quarterly settlement terms.
Mi smo #DJELATNOST/AKTIVNOST# i zamoljeni smo od strane gospodina #IME# #TVRTKA, ADRESA# da im odobrimo pogodnosti otvorenog računa, s tromjesečnim uvjetima plaćanja.

[Mon Feb 16 16:48:59 2004]
They have given us your name as a reference.
Naveli su Vas kao preporuku za njihov kredibilitet.

[Mon Feb 16 16:50:05 2004]
The credit will be about #AMOUNT# EUR.
Njihov kredit će iznositi otprilike #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 16:50:11 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 16:50:17 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 16:50:17 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 16:51:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 16:51:12 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 16:51:17 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 16:51:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 16:51:33 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 16:54:24 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:02:12 2004]
We are suppliers to #COMPANY#, #ADDRESS#, who have asked us to give them facilities to settle their statements on a quarterly basis.
Mi smo dobavljači za tvrtku #TVRTKA#, #ADRESA#, koja nas je zamolila da im odobrimo olakšice pri namirivanju izvještaja na tromjesečnoj osnovi.

[Mon Feb 16 17:03:22 2004]
They told us that you would be prepared to act as their referees, and while we have little doubt about their ability to clear their accounts, we would just like confirmation that their credit rating warrants quarterly settlements of up to #AMOUNT# EUR.
Oni su nam rekli da ćete Vi biti voljni dati nam njihove preporuke, te iako ne sumnjamo u njihovu sposobnost podmirivanja računa, željeli bismo samo potvrdu da njihova kreditna sposobnost jamči tromjesečne uplate u iznosima do #IZNOS# EUR.

[Mon Feb 16 17:03:23 2004]
We would be extremely grateful for an early reply, and can assure you that it will be treated in the strictest confidence.
Bili bismo Vam silno zahvalni na žurnom odgovoru, i uvjeravamo Vas da ćemo s njime postupati u najstrožem povjerenju.

[Mon Feb 16 17:03:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:03:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:03:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:04:24 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:04:26 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:04:31 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:04:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:04:47 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:05:41 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:09:23 2004]
I am replying to your enquiry of the #DATE# in which you asked about #COMPANY, ADDRESS#.
Ovim putem odgovaram na Vaš upit od #DATUM# u kojem se raspitujete za tvrtku #TVRTKA, ADRESA#.

[Mon Feb 16 17:10:58 2004]
I contacted them yesterday and they confirmed that they wanted us to act as their referees, and I am pleased to be able to do so.
Kontaktirao sam s njima jučer i potvrdili su da nas naveli kao izvor preporuke, i drago mi je da ću to moći i učiniti.

[Mon Feb 16 17:15:20 2004]
The firm has an excellent reputation in #STATE# for both service and the way they conduct their business with their associates in the trade.
Tvrtka ima izvrstan ugled u #DRŽAVA# kako u pogledu usluge, tako i u pogledu načina na koji upravljaju svojim poslovima sa suradnicima u trgovini.

[Mon Feb 16 17:16:30 2004]
We have given them credit facilities for years and always found that they paid on due dates without any problems.
Mi smo im godinama davali kreditne pogodnosti i svaki put smo se uvjerili da su plaćali na vrijem i bez bilo kakvih problema.

[Mon Feb 16 17:18:10 2004]
I might also add that our credit is in excess of the one mentioned in your letter.
Također bih dodao da je iznos našega kredita veći od onoga kojeg spominjete iznad.

[Mon Feb 16 17:18:12 2004]
I am sure that you can have every confidence in this firm and offer them the facilities asked for.
Siguran sam da možete imati svako povjerenje u ovu tvrtku, i da ćete im odobriti sredstva koja su zatražili.

[Mon Feb 16 17:18:17 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:18:23 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:18:23 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:20:00 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:20:02 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:20:07 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:20:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:20:25 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:21:30 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Mon Feb 16 17:23:09 2004]
I am replying to your letter of #DATE# in which you asked about one of our mutual business associates.
Ovim putem odgovaram na Vaše pismo od #DATUM# u kojem se raspitujete o jednome od naših zajedničkih poslovnih partnera.

[Mon Feb 16 17:25:10 2004]
I am afraid I cannot give you the information you asked for as it would be a breach of confidence, and you, as one of our customers would appreciate this.
Bojim se da Vam ne mogu dati podatke koje tražite jer bi to predstavljalo kršenje povjerenja, a vi, kao jedan od naših klijenata biste to cijenili.

[Mon Feb 16 17:25:12 2004]
If however, you can get the firm to write instructing us to act as their referee, then we may be able to help you.
Međutim, ako možete zamoliti tvrtku da nam pismeno potvrdi kako želi preporuke od nas, tada bismo Vam mogli pomoći.

[Mon Feb 16 17:25:17 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Mon Feb 16 17:25:30 2004]
#NAME#
#IME#

[Mon Feb 16 17:25:30 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Mon Feb 16 17:26:27 2004]
TITLE:
TITLE:

[Mon Feb 16 17:26:29 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Mon Feb 16 17:26:36 2004]
BODY:
BODY:

[Mon Feb 16 17:26:41 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Mon Feb 16 17:26:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Mon Feb 16 17:27:41 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,