NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Fri Feb 13 13:26:00 2004]
[System dynamics] is an approach that should help in important top-
[Dinamika Sustava] je pristup koji bi trebao pomagati u važnim vrhu-

[Fri Feb 13 13:26:03 2004]
management problems - The solutions to small problems yield small
upravljanje problemima - rješenja maleni problemi uroditi malen

[Fri Feb 13 13:26:10 2004]
rewards.
nagrade.

[Fri Feb 13 13:26:16 2004]
Very often the most important problems are but little more difficult to
Vrlo često najvažniji problemi su ali malo teži na

[Fri Feb 13 13:27:06 2004]
handle than the unimportant.
rukuju od sporedno.

[Fri Feb 13 13:27:11 2004]
Many [people] predetermine mediocre results by
Mnogi [nastane] učine unaprijed pristranim prosječan rezultira pored

[Fri Feb 13 13:27:16 2004]
setting initial goals too low.
postava označiš inicijalima ciljeve prenizak.

[Fri Feb 13 13:27:18 2004]
The attitude must be one of enterprise design.
Stav mora biti jedno poduhvata oblikuje.

[Fri Feb 13 13:27:25 2004]
expectation should be for major improvement .
očekivanje bi trebalo biti za veliko poboljšanje.

[Fri Feb 13 13:27:37 2004]
.. The attitude that the goal is
Stav taj cilj je

[Fri Feb 13 13:27:38 2004]
to explain behavior which is fairly common in academic circles, is not
objasniti ponašanje koje je pravedno uobičajeno u akademskim krugovima, nije

[Fri Feb 13 13:27:53 2004]
sufficient.
dovoljan.

[Fri Feb 13 13:27:56 2004]
The goal should be to find management policies and organizational
Cilj bi trebao biti na nalaz upravljanje politike i organizacijski

[Fri Feb 13 13:27:56 2004]
structures that lead to greater success.
strukture koje dovedu do sjajniji uspjeh.

[Fri Feb 13 13:42:24 2004]
yield
popuste

[Fri Feb 13 13:47:16 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje predstavlja tri alternativne analize pojedinih slučaja uspješne primjene dinamike sustava na riješavanju važanih problema iz stvarnog svijeta.

[Fri Feb 13 13:51:59 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Ti slučajevi pokrivaju opseg industrija i problema.

[Fri Feb 13 13:58:54 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamike sustava i različite postupke modeliranja, od velikih modela s velikom količinom podataka do malih modela, simulatora leta s interaktivnim upravljanjem, i role-playing igara.

[Fri Feb 13 14:01:16 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako se dinamika sustava može koristiti kao pomoć pri riješavanju visoko rizičnih problema u stvarnom vremenu.

[Fri Feb 13 14:01:16 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela razmatrana u 1.poglavlju i daju pregled mnogih sredstava i metoda koje se razmatraju u sljedećim poglavljima.

[Mon Feb 16 09:13:33 2004]
System Dynamics in Action
Primjena dinamike sustava

[Mon Feb 16 09:22:40 2004]
System dynamics] is an approach that should help in important top-management problems.
Dinamika sustava] je pristup koji bi trebao pomagati pri rješavanju važnih problema u rukovodstvu.

[Mon Feb 16 09:25:59 2004]
System dynamics] is an approach that should help in important top-management problems.
Dinamika sustava] je pristup koji bi trebao pomagati pri rješavanju važnih problema u rukovodstvu/vrhunskom upravljanju..

[Mon Feb 16 09:26:30 2004]
The solutions to small problems yield small rewards.
Rješenja manjih problemi donijeti malene nagrade.

[Mon Feb 16 09:34:59 2004]
Very often the most important problems are but little more difficult to handle than the unimportant.
Vrlo često najvažniji problemi su ali malo teži prema ručku od tričav.

[Wed Feb 18 16:54:10 2004]
commercial assistance
tržišni podrška

[Fri Feb 20 09:38:07 2004]
Cost
Cijena

[Fri Feb 20 09:45:40 2004]
In the last chapter, we saw that the Japanese automotive giants Toyota and Nissan each launched a new line of cars for the American market in 1989.
U prošlom smo poglavlju saznali da su 1989 japanski automobilistički divovi Toyota i Nissan lansirali novu liniju automobila za američko tržište.

[Fri Feb 20 09:47:05 2004]
Nissan created its Infiniti division, and Toyota set up Lexus.
Nissan je stvorio svoj Infiniti division, a Toyota je kreirala Lexus.

[Fri Feb 20 09:47:27 2004]
Each company had to make a huge number of choices about how to manufacture its cars.
Svaka je tvrtka morala donijeti gomilu odluka o tome kako će se izrađivati njihovi automobili.

[Fri Feb 20 09:47:51 2004]
For example, each company had to pick a material for the car body.
Na primjer, svaka tvrtka je morala izabrati materijal za karoseriju.

[Fri Feb 20 09:49:08 2004]
Both chose steel.
Obje su izabrale čelik.

[Fri Feb 20 09:51:04 2004]
Each company also had to select how much capital and labor to use.
Svaka je tvrtka također morala odlučiti koliko kapitala i rada utrošiti.

[Fri Feb 20 09:52:53 2004]
Here, the companies made radically different choices.
Ovdje su tvrtke donijele potpuno različite odluke.

[Fri Feb 20 10:00:25 2004]
In the last chapter, we saw that the Japanese automotive giants Toyota and Nissan each launched a new line of cars for the American market in 1989.
U prošlom poglavlju, mi smo vidjeli da japanski automobilistički div Toyota i Nissan svaki je lansirala nov red automobila za američko tržište u 1989.

[Fri Feb 20 10:00:26 2004]
Nissan created its Infiniti division, and Toyota set up Lexus.
Nissan je stvorio njegov Infiniti podjela, i Toyota postaviš Lexus.

[Fri Feb 20 10:00:27 2004]
Each company had to make a huge number of choices about how to manufacture its cars.
Svaka tvrtka je morala izradu golem broj izbori oko kako prema izradi njegovi automobili.

[Fri Feb 20 10:00:28 2004]
For example, each company had to pick a material for the car body.
Na primjer, svaka tvrtka je morala izabere materijal za karoseriju.

[Fri Feb 20 10:00:30 2004]
Both chose steel.
Obje imovinskih čestica čelik.

[Fri Feb 20 10:00:31 2004]
Each company also had to select how much capital and labor to use.
Svaka tvrtka također je morala izabere koliko kapital i rad potrošiti.

[Fri Feb 20 10:00:34 2004]
Here, the companies made radically different choices.
Ovdje, tvrtke su napravile radikalno različiti izbori.

[Fri Feb 20 10:05:36 2004]
Infiniti chose to make the Q45 and M30 models largely by hand.
Infiniti je odabrao napraviti Q45 i M30 modeli velikim dijelom ručno.

[Fri Feb 20 10:06:15 2004]
On what basis did these firms make their choices?
Na čemu temelj ove tvrtke su napravile svoje izbore?

[Fri Feb 20 10:10:17 2004]
On what basis did these firms make their choices?
Na temelju čega su ove tvrtke donijele takve odluke?

[Fri Feb 20 10:16:40 2004]
If Toyota wants to produce 3,000 Lexus 400s during some month, the firm has to ensure that it has enough labor, steel, and other inputs to do that.
Ako Toyota želi proizvesti 3,000 Lexusa 400s tijekom mjesec dana, tvrtka mora se pobrine da ima dovoljno radnika, čelika, i drug ulaganja da to može uraditi.

[Fri Feb 20 10:18:14 2004]
But there are several input combinations sufficient to produce the desired output, and these combinations do not all have the same cost.
Ali postoje nekoliko ulaganje combinations dovoljan prema proizvodu željen izlaz, i ove kombinacije sav nemaju istu cijenu.

[Fri Feb 20 10:18:22 2004]
For example, using labor on the assembly line may be much more expensive than using robots.
Na primjer, je potrošila rad na proizvodnoj traci bi mogla biti mnogo više skup od je potrošio robote.

[Fri Feb 20 10:24:24 2004]
For example, using labor on the assembly line may be much more expensive than using robots.
Na primjer, je potrošio rad na proizvodnoj traci bi mogao biti mnogo više skup od je potrošio robote.

[Fri Feb 20 10:26:25 2004]
In this chapter, we will learn how the firm chooses its optimal input combination for a given level of output.
U ovom poglavlju, mi ćemo učiti kako tvrtka odabere njegovo optimalno ulaganje kombinacija za zadanu razinu proizvodnje.

[Fri Feb 20 10:32:55 2004]
Knowing how a firm chooses its inputs is important to understanding how the firm makes its overall choice:
Znajući kako tvrtka odabere njegova ulaganja su važan prema razumijevanju kako tvrtka napravi njegov kombinezon izbor:

[Fri Feb 20 10:37:58 2004]
of how much output to produce.
od koliko izlaza prema proizvodu.

[Fri Feb 20 11:00:08 2004]
Specifically, from the firm's input decision, we will be able to derive the firm's total cost function and corresponding marginal and average cost curves.
posebno, od ulaganja tvrtke odluke, mi ćemo moći dobivati tvrtku ukupna cijena funkcija i odgovarajuća margina i trošak svine.

[Fri Feb 20 11:01:54 2004]
To find the optimal combinations of inputs and the resulting cost, a firm must follow a two-step process.
Prema nalazu optimalne kombinacije ulaganja i rezultirajuća cijena, tvrtka mora slijediti u dva koraka postupak.

[Fri Feb 20 11:16:51 2004]
First, it needs to identify its options.
Prvo, ono treba identificirati njegove opcije.

[Fri Feb 20 11:19:29 2004]
As we saw in the last chapter, the more time a firm has to make its input decisions, the more options it is likely to have.
Kao mi smo vidjeli u prošlom poglavlju, više mjere vrijeme tvrtku mora izradu njegovo ulaganje odluke, više opcije je vjerojatno imati.

[Fri Feb 20 11:22:55 2004]
Consequently, the firm's factor choices depend on the time that it has to make them.
Dakle, čimbenik tvrtke izbori ovise o vremenu koje mora izradu njih.

[Fri Feb 20 11:35:57 2004]
If the set of input choices varies over time, so does the total cost of production.
Ako set ulaganja izbora varira preko vremena, tako učini ukupan troškovi proizvodnje.

[Fri Feb 20 14:15:19 2004]
Once we have found the combination of inputs that the firm uses to produce the 180 cars, we need to determine what these inputs cost the firm.
Jednom mi smo našli kombinaciju ulaganja da tvrtka običava proizvod 180 automobila, mi trebamo utvrditi što ova ulaganja koštaju tvrtke.

[Fri Feb 20 14:20:11 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:24:55 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:25:12 2004]
Often, firms have something else that they can do with their capital even over very short time horizons.
Često, tvrtke imaju nešto drugo koje može učiniti sa svojim kapitalom izravna preko vrlo neko vrijeme horizonti.

[Fri Feb 20 14:30:54 2004]
If all else fails, they may be able to sell their machinery for scrap metal.
Ako sav inače podbaci, oni mogu moći prodati svoji mehanizam za komadić metal.

[Fri Feb 20 14:30:59 2004]
However, even if the opportunity cost of capital is not zero, the lack of alternatives in the short run still means that the opportunity cost is lower in the short term than in the long term.
Međutim, čak i ako oportunitetni trošak kapitala nije nula, manjak alternative kratkoročno još znače da oportunitetni trošak je niže uskoro od u dugoročan.

[Fri Feb 20 14:38:58 2004]
These intermediate cases pose no problem for the theory of the firm.
Ovi posredni slučajevi poziraju nema problema za teoriju tvrtke.

[Fri Feb 20 14:59:34 2004]
The key insight is that the alternative uses of factors typically are more limited over the short term than the long term, and the cost that the firm attaches to using these inputs should reflect their opportunity costs.
Ključni uvid je da alternativa posebno čimbenika tipično je ograničeniji preko kratkog roka od dugoročan, i cijena ta tvrtka pričvrsti na posebno ova ulaganja bi trebala se odražavati svoje oportunitetne troškove.

[Fri Feb 20 14:59:34 2004]
Since it brings out all of the important points, we will stick to the simple case of zero short- run opportunity cost.
Od ono iznese sav važnih točaka, mi ćemo zalijepiti za jednostavan slučaj nultog kratkog- trči oportunitetni trošak.

[Fri Feb 20 14:59:42 2004]
This assumption is only an approximation in many cases.
Ova pretpostavka je samo aproksimacija u mnogim slučajevima.

[Fri Feb 20 14:59:44 2004]
Often, firms have something else that they can do with their capital even over very short time horizons.
Često, tvrtke imaju nešto drugo koje može učiniti sa svojim kapitalom izravna preko vrlo neko vrijeme horizonti.

[Fri Feb 20 14:59:46 2004]
If all else fails, they may be able to sell their machinery for scrap metal.
Ako sav inače podbaci, oni mogu moći prodati svoji mehanizam za komadić metal.

[Fri Feb 20 14:59:48 2004]
However, even if the opportunity cost of capital is not zero, the lack of alternatives in the short run still means that the opportunity cost is lower in the short term than in the long term.
Međutim, čak i ako oportunitetni trošak kapitala nije nula, manjak alternative kratkoročno još znače da oportunitetni trošak je niže uskoro od u dugoročan.

[Fri Feb 20 14:59:59 2004]
These intermediate cases pose no problem for the theory of the firm.
Ovi posredni slučajevi poziraju nema problema za teoriju tvrtke.

[Fri Feb 20 15:00:18 2004]
Because we are considering the firm's short-run decision, the resulting cost level is known as the short-run total economic cost of producing x, which is denoted by CSR.
Jer mi razmotrimo tvrtku kratko-trče odluku, rezultirajuća troškovnička razina je poznat kao kratko-trka ukupna gospodarska cijena proizvodnje x, koji je obilježena od CSR-a.

[Fri Feb 20 15:00:49 2004]
The SR subscript reminds us that these are short-run costs.
SR subskripa podsjeti nas da ovi je kratko-trka košta.

[Fri Feb 20 15:00:57 2004]
The word economic in the definition reminds us that we are interested only in those factor expenditures that are true economic, or opportunity, costs.
Riječ gospodarski u definiciji podsjeti nas koji smo zainteresiran samo u tom čimbeniku izdataka to su istinito gospodarska, ili mogućnost, košta.

[Mon Feb 23 15:25:00 2004]
For example, if MPPL = .1 and MFCL = $150, then the firm needs to hire 10 additional workers, and its wage bill rises by $1,500.
1 i MFCL = 150, tada tvrtka treba zaposliti 10 dodatnih radnika, i njegov izdatak na radnu snagu povećati do 1,500.

[Mon Feb 23 15:31:41 2004]
The short-run marginal cost is $1,500.
Kratkoročni marginalni trošak je 1,500 $.

[Mon Feb 23 15:34:32 2004]
Of course, if some other input were the sole variable input in the short run, then we would use the marginal factor cost and marginal physical product for that factor in our calculation of short-run marginal cost.
Naravno, da je neko drugo ulaganje bilo jedino varijabilno kratkoročno ulaganje, tada bismo u kalkulaciji kratkoročnog graničnog troška koristili marginalni trošak faktora i granični fizički proizvod za taj faktor.

[Mon Feb 23 15:34:32 2004]
Equation (9.1) clearly demonstrates the direct linkage between the technology (as represented by the marginal physical product curve) and marginal cost.
1) jasno prikazuje izravnu vezu između tehnologije (prikazana je pored krivulje graničnog fizičkog proizvoda) i graničnog troška.

[Mon Feb 23 15:43:46 2004]
We can say even more about the relationship between technology and marginal cost if we make the realistic assumption that the firm is a price taker in the input market.
Možemo reći još više o odnosu između tehnologije i graničnog troška ako krenemo od realistične pretpostavke da su tvrtki cijene dane na tržištu ulaganja.

[Mon Feb 23 15:43:46 2004]
This means that the firm makes its input choice under the belief that it cannot influence the prices of the inputs it buys and that it can purchase at a constant prevailing price as much of a factor as it wants.
To znači da tvrtka izabire svoja ulaganja s uvjerenjem da ne može utjecati na cijene ulaganja koje kupuje i da može kupiti onoliko faktora koliko hoće po stalnoj prevladavajućoj cijeni.

[Mon Feb 23 15:47:42 2004]
Marginal factor cost for a price taker.
Granični trošak faktora za zadanu cijenu.

[Mon Feb 23 15:48:14 2004]
The price-taking assumption allows us to say more about the nature of marginal cost because this assumption simplifies the calculation of marginal factor cost:
Pretpostavka o zadanoj cijeni dopušta nam da kažemo više o naravi graničnog troška jer ta pretpostavka pojednostavljuje izračun granične cijene faktora:

[Mon Feb 23 15:50:45 2004]
Suppose the going wage rate is $120 per day.
Pretpostavimo postojeću visinu nadnice od 120 $ dnevno.

[Mon Feb 23 15:52:59 2004]
If a price-taking firm hires one more worker for a day, its total wage bill rises by $120, no matter how many workers it initially has.
Ako tvrtka, kojoj je cijena zadana, zaposli jednog radnika više na dan, zbroj njezinog izdatka za radnu snagu se povećava za 120 $, bez obzira koliko radnika ima u početku.

[Mon Feb 23 15:54:19 2004]
Hence, the marginal factor cost of labor-the additional amount that the firm has to pay to hire one more unit of labor-is $120, the daily wage.
Zato, granična cijena faktora rada - dodatni iznos koji tvrtka mora platiti da bi zaposlila jedna radnu jedinicu više - je 120 $ dnevno.

[Mon Feb 23 15:54:19 2004]
This logic demonstrates that whenever a firm is a price taker in an input market, the marginal factor cost is equal to the price of the factor .
Ova logika prikazuje da kada god je tvrtki cijena zadana na tržištu ulaganja, granični cijena faktora je jednaka cijeni faktora.

[Mon Feb 23 16:27:52 2004]
Short-run marginal cost for a price-taker.
Kratkoročni marginalni trošak za zadanu cijenu.

[Mon Feb 23 16:31:20 2004]
We are now ready to find the pricetaking firm's short-run marginal cost of output.
Sada smo spremni izračunati kratkoročni marginalni trošak proizvodnje.

[Mon Feb 23 16:31:20 2004]
Suppose that the going wage rate is w. By substituting MFCL = w into our expression for marginal cost, Equation (9.1), we find that a price-taking firm's short-run marginal cost of producing an additional unit of output is
Supstitucijom MFCL = w u našem izrazu za marginalni trošak, Jednadžba (9.1), nalazimo da je kratkoročni marginalni trošak tvrtke, kojoj je cijena zadana, za proizvodnju jedne dodatne jedinice proizvodnje

[Mon Feb 23 16:34:18 2004]
This formula tells us that, ceteris paribus, the higher the marginal product of labor, the lower the marginal cost of output.
Ova nam formula kaže da, uz sve ostale jednake uvjete, što je viši marginalni proizvod rada, to je niži mariginalni trošak proizvodnje.

[Mon Feb 23 16:37:06 2004]
This result makes sense.
Ovaj rezultat ima smisla.

[Mon Feb 23 16:37:06 2004]
If a single new worker can produce a lot of output, then not many new workers are needed to produce a given amount of additional output, and the extra output does not cost very much to make.
Ako jedan novi radnik može proizvesti mnogo proizvoda, tada ne treba mnogo radnika za proizvodnju date količine dodatnih proizvoda, i izrada ekstra proizvoda ne košta jako mnogo.

[Mon Feb 23 16:51:02 2004]
We can use Equation (9.2) to see how the shape of the short-run marginal cost curve depends on the shape of the marginal physical product of labor curve.
2) da bimo vidjeli kako oblik krivulje kratkročnog marginalnog troška ovisi o obliku krivulje marginalnog fizičkog proizvoda rada.

[Mon Feb 23 16:52:09 2004]
Since the firm may have increasing, constant, or diminishing marginal returns to labor , there are three cases to consider.
Budući da tvrtka može imati povećanje, nepromjenjivost, ili smanjenje marginalne dobiti na ulaganje u rad, postoje tri slučaja koje treba razmotriti.

[Mon Feb 23 16:53:19 2004]
Suppose first that National Motors' technology exhibits diminishing marginal returns to labor;
Pretpostavima najprije da tehnologija National Motorsa pokazuje smanjenje granične dobiti na ulaganje u rad;

[Mon Feb 23 16:54:27 2004]
that is, as the quantity of labor employed rises, the marginal physical product of labor falls.
to znači, kako broj zaposlenih radnika raste, marginalni fizički proizvod rada pada.

[Mon Feb 23 16:54:44 2004]
This means that MPPL falls as more labor is hired to produce output.
To znači da MPPL pada što se više radnika zapošljava za proizvodnju končanog proizvoda.

[Mon Feb 23 16:58:17 2004]
But according to Equation (9.2), when MPPL falls, MCSR rises.
Ali prema Jednadžbi (9.2), kada MPPL pada, MCSR se povećava.

[Mon Feb 23 17:05:44 2004]
Hence, when the production function exhibits a diminishing marginal product of labor, the short-run marginal cost curve is upward sloping.
Stoga, kada funkcija proizvodnje pokazuje smanjujući marginalni proizvod radne snage, krivulja kratkoročnog marginalnog troška raste koso uvis.

[Mon Feb 23 17:05:50 2004]
Intuitively, with diminishing marginal returns, as the level of total output rises, producing an additional unit of output requires increasingly large increments of labor, and thus it requires increasingly large incremental expenditures on labor.
I intuitivno, sa smanjenjem marginalnog povrata na ulaganje, kako razina ukupne proizvodnje raste, proizvodnja dodatne jedinice proizvoda zahtijeva velika povećanja radne snage, i tako zahtijeva veliki porast izdataka na radnu snagu.

[Mon Feb 23 17:05:50 2004]
Figure 9.3 illustrates this result.
3 ilustrira ovaj rezultat.

[Mon Feb 23 17:08:53 2004]
A numerical example can clarify this result.
Numerički primjer može razjasniti ovaj rezultat.

[Mon Feb 23 17:09:22 2004]
Suppose that the wage rate is $100 per day, and National Motors is producing 200 cars per day with an input combination for which the marginal physical product of labor is .1.
Pretpostavima da je visina nadnice 100 $ dnevno, a National Motors proizvodi 200 automobila dnevno s ulagačkom kombinacijom kod koje je marginalni fizički proizvod radne snage .1.

[Mon Feb 23 17:10:39 2004]
At an output of 200 cars per day, short-run marginal cost is $1,000 ( = $100/ .1).
Uz proizvodnju od 200 automobila dnevno, kratkoročni marginalni trošak je 1.000 (= 100/.1).

[Mon Feb 23 17:11:10 2004]
Now, suppose that when National Motors hires enough additional labor to produce 250 cars per day, the marginal physical product of labor falls to .05.
Sada pretpostavimo da kada National Motors zaposli dovoljno dodatne radne snage za proizvodnju 250 automobila dnevno, marginalni fizički proizvod radne snage pada na .05.

[Mon Feb 23 17:17:20 2004]
Then at an output of 250 cars per day, short-run marginal cost is $2,000 (= $100/.05).
Tada je za proizvodnja od 250 automobila dnevno, kratkoročni marginalni trošak 2.000 (= 100/.05).

[Mon Feb 23 17:18:05 2004]
As a result of the fall in the marginal product of labor, the short-run marginal cost of output rises from $1,000 to $2,000.
Kao rezultat pada marginalnog proizvoda radne snage, kratkoročni marginalni trošak proizvodnje raste od 1.000 do 2.000.

[Mon Feb 23 17:20:25 2004]
Not all firms have production functions with diminishing marginal returns.
Nemaju sve tvrtke funkciju proizvodnje sa smanjenjem mariginalnim povratom na ulaganje.

[Mon Feb 23 17:21:31 2004]
If the firm's technology has a constant marginal product of labor, then MPPL and hence w/MPPL do not vary as the output level and the amount of labor used to produce it vary.
Ako tehnologija tvrtke ima stalan marginalni proizvod radne snage, tada MPPL a stoga i w/MPPL ne variraju kako varira razina proizvodnje i količina radne snaga korištene za proizvodnju.

[Mon Feb 23 17:21:31 2004]
In this case, the short-run marginal cost curve is flat, as illustrated in Figure 9.4.
U tom slučaju, krivulja kratkoročnog marginalnog troška stagnira, kao što ilustrira Slika 9.4.

[Mon Feb 23 17:29:24 2004]
Before leaving the relationship between marginal productivity and marginal cost, we examine an important special case.
Prije nego napustimo odnos između marginalne proizvodnje i marginalnog troška, ispitat ćemo jedan važan posebni slučaj.

[Thu Feb 26 09:50:08 2004]
REMEMBER!
zapamtiti!

[Thu Feb 26 10:04:37 2004]
Stopping distances increase in wet weather.
zaustavljanje udaljenosti porast kišovit vremena.

[Wed Feb 11 10:56:38 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 10:56:46 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:56:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 10:57:01 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:57:40 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 10:58:15 2004]
To Whom It May Concern:
Ovime se potvrđuje:

[Wed Feb 11 10:58:39 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 10:58:47 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:58:54 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 10:59:00 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 10:59:14 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 11:00:35 2004]
To Whom It May Concern:
Ovime se potvrđuje:

[Wed Feb 11 11:02:13 2004]
With reference to your advertisement in yesterday's #NEWSPAPER#, could you please send me a copy of your latest catalogue.
Vezano uz Vaš oglas u jučerašnjem #NOVINE#, biste li mi, molim Vas, mogli poslati primjerak Vašeg najnovijeg kataloga.

[Wed Feb 11 11:02:15 2004]
I would also like to know if it is possible to make purchases online.
Također me zanima je li moguće vršiti kupnju putem Interneta.

[Wed Feb 11 11:02:21 2004]
Yours faithfully
Srdačan pozdrav

[Wed Feb 11 11:02:29 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 11:02:39 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 11:02:39 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 11:08:15 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 11:08:54 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 11:09:27 2004]
We are a co-operative wholesale society based in #STATE#.
Mi smo kooperativno veleprodajno društvo sa sjedištem u #DRŽAVA#.

[Wed Feb 11 11:10:42 2004]
We were given your name by the #NAME#
Vaše ime smo dobili od #IME#

[Wed Feb 11 11:11:07 2004]
Could you please send your current catalogue and price-list for exhibition stands?
Biste li nam, molim Vas, mogli poslati vaš važeći katalog i cjenik za izložbene štandove?

[Wed Feb 11 11:11:12 2004]
We are particularly interested in #PRODUCT#
Posebno smo zainteresirani za #PROIZVOD#

[Wed Feb 11 11:11:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 11:11:52 2004]
#TITLE#
#NASLOV#

[Wed Feb 11 12:33:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 12:33:16 2004]
ENQUIRY
UPIT

[Wed Feb 11 12:33:19 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 12:33:26 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 12:33:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 12:38:13 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 12:41:58 2004]
I would appreciate more details about the #PRODUCT#, which you are advertising in #NEWSPAPER#.
Bio bih Vam zahvalan za detaljnije informacije o #PROIZVOD#, kojega reklamirate u #NOVINE#.

[Wed Feb 11 12:43:03 2004]
I would like to discuss the problem of maintenance before deciding which model to install in my #COMPANY#.
Želio bih s Vama razmotriti problem održavanja prije nego što odlučim koji model ću instalirati u svojoj tvtrki #TVRTKA#.

[Wed Feb 11 12:44:53 2004]
I would be grateful if you could arrange for one of your representatives to call on me within the next two weeks.
Bio bih Vam zahvalan ako biste mogli urediti da me jedan od Vaših predstavnika nazove unutar sljedeća dva tjedna.

[Wed Feb 11 12:47:08 2004]
We usually deal on a #PERCENTAGE# trade discount basis with an additional quantity discount for orders over #NUMBER# units.
Mi najčešće poslujemo na #POSTOTAK# osnovice trgovačkog popusta s dodatnim popustom na količinu za narudžbe preko #BROJ# uređaja.

[Wed Feb 11 12:50:34 2004]
As a rule our suppliers allow us to settle by monthly statement and we can offer the usual references if necessary.
U pravilu, naši dobavljači nam odobravaju plaćanje putem mjesečnog izvještaja, te možemo ponuditi uobičajene preporuke, ako je potrebno.

[Wed Feb 11 12:51:20 2004]
We would also like to point out that we usually settle our accounts on a documents against acceptance basis with payment by 30-day bill of exchange.
Također bismo voljeli istaknuti da obično podmirujemo naše račune na temelju akcepata uz dokumente s plaćanjem putem 30-dnevne mjenice.

[Wed Feb 11 12:55:47 2004]
Could you let us know if you allow cash or trade discounts?
Možete li nas obavijestiti odobravate li gotovinske ili trgovačke popuste?

[Wed Feb 11 12:55:53 2004]
We intend to place a substantial order, and would therefore like to know what quantity discounts you allow.
Mi namjeravamo izvršiti oveću narudžbu, te bismo stoga željeli znati kakve količinske popuste odobravate.

[Wed Feb 11 12:55:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 12:55:59 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 14:17:34 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 14:17:37 2004]
ENQUIRY
UPIT

[Wed Feb 11 14:17:39 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 14:17:47 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 14:17:52 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 14:17:54 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 14:31:21 2004]
Dear Sir,
Poštovani gospodine,

[Wed Feb 11 14:36:31 2004]
I would like some information about your Proficiency courses in English beginning this #MONTH#.
Zamolio bih Vas za neke informacije o vašim Proficiency tečajevima iz engleskog jezika koji počinju ovaj #MJESEC#.

[Wed Feb 11 14:42:33 2004]
Please send me a prospectus, details of your fees, and information about accommodation in London for the period #MONTH#-#MONTH#.
Molim Vas da mi pošaljete prospekt, detalje o cijenama, te podatke o smještaju u Londonu u razdoblju od #MJESEC# do #MJESEC#.

[Wed Feb 11 14:42:42 2004]
If possible I would like to stay with an English family.
Ako je moguće, želio bih odsjesti kod engleske obitelji.

[Wed Feb 11 14:42:43 2004]
Thank you.
Hvala..

[Wed Feb 11 14:42:49 2004]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 11 14:42:49 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 14:43:54 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 14:43:57 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 14:44:05 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 14:44:11 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 14:44:14 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 14:46:25 2004]
Dear Sir or Madam,
Poštovani gospodine ili gospođo,

[Wed Feb 11 14:53:00 2004]
Could you send us your latest catalogue and price-Iist, quoting your most competitive prices?
Možete li nam poslati poslati Vaš najnoviji katalog s cjenikom, te navesti Vaše najkonkurentnije cijene?

[Wed Feb 11 14:54:48 2004]
Our principals are #ACTIVITY# in #STATE# and will probably place substantial orders if the quality and prices of your products are suitable.
Naši komitenti su #DJELATNOST/AKTIVNOST# u #DRŽAVA# i vjerojatno će izvršiti značajne narudžbe ako kakvoća i cijene Vaših proizvoda budu odgovarali.

[Wed Feb 11 14:54:49 2004]
We look forward to hearing from you soon.
S veseljem očekujemo Vaš skori poziv.

[Wed Feb 11 14:54:55 2004]
Yours faithfully,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 11 14:55:00 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 14:55:00 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 15:22:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 15:22:15 2004]
SALES LETTERS
PISMA REKLAMACIJE

[Wed Feb 11 15:24:30 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 15:24:33 2004]
Free estimate and setting up an appointment
Slobodna procjena i dogovaranje sastanka

[Wed Feb 11 15:24:39 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 15:24:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 15:24:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 15:25:13 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Wed Feb 11 15:31:05 2004]
Dear Mr. #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 11 15:36:34 2004]
Are you having trouble getting your important documents formatted correctly?
Imate li poteškoća s ispravnim formatiranjem Vaših važnih dokumenata?

[Wed Feb 11 15:37:10 2004]
If you are like most business owners, you have trouble finding the time to economically produce good-looking documents.
Ako ste poput većine drugih vlasnika poduzeća, teško Vam je pronaći dovoljno vremena za ekonomičnu izradu urednih dokumenata.

[Wed Feb 11 15:38:45 2004]
This is why it is important to have a specialist take care of your most important documents.
Stoga je važno imati stručnjaka koji će se brinuti za Vaše najvažnije dokumente.

[Wed Feb 11 15:41:10 2004]
At #COMPANY#, we have the skills and experience to come in and help you make the best possible impression.
U #TVRTKA#, posjedujemo stručnost i iskustvo pomoći kojih Vam možemo pomoći da ostvarite najbolji mogući dojam.

[Wed Feb 11 15:42:53 2004]
If so, give us a call at #PHONE NUMBER# and set up and appointment with one of your friendly operators.
Ako možemo, molimo nazovite nas na #BROJ TELEFONA# i dogovorite sastanak s jednim naših susretljivih operatera.

[Wed Feb 11 15:43:00 2004]
Sincerely,
S iskrenim poštovanjem,

[Wed Feb 11 15:43:06 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 15:43:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 15:43:13 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:25:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:25:33 2004]
REPLIES AND QUOTATIONS
ODGOVORI I PONUDE

[Wed Feb 11 16:26:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:26:24 2004]
Have in stock and can meet delivery date
Imamo na skladištu i možemo ispuniti dan isporuke

[Wed Feb 11 16:26:30 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:26:37 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:28:58 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:30:49 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE# in which you asked about #PRODUCT#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od #DATUM#, vezano uz #PROIZVOD#.

[Wed Feb 11 16:35:30 2004]
We can supply from stock and will have no trouble in meeting your delivery date of #DATE#.
Proizvod ćemo isporučiti sa skladišta, i u mogućnosti smo izvršiti isporuku navedenog datuma, #DATUM#.

[Wed Feb 11 16:35:39 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:35:39 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:36:36 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:36:39 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:36:55 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:37:03 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:37:38 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:39:35 2004]
I would like to thank you for your enquiry of #DATE#
Zahvaljujem na Vašem upitu od dana #DATUM#

[Wed Feb 11 16:40:07 2004]
I regret to say that we no longer produce the type of #PRODUCT# you refer to, since we find there is no longer sufficient demand for it.
Nažalost, moram Vas obavijestiti da više ne proizvedemo tip #PROIZVOD# koji navodite, jer smatramo da više ne postoji dovoljna potražnja za tim proizvodom.

[Wed Feb 11 16:46:52 2004]
I am sorry we cannot be of help to you.
Žao mi je što Vam ne možemo pomoći.

[Wed Feb 11 16:47:50 2004]
Please write to us again if you have any questions, or call us at the above telephone number.
Molimo, pišite nam ponovo ako imate daljnjih pitanja, ili nas nazovite na gore navedeni broj telefona.

[Wed Feb 11 16:47:56 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:47:56 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:49:59 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:50:02 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:50:14 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:50:22 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 11 16:52:48 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:53:34 2004]
I regret to say that we no longer produce the type of #PRODUCT# you refer to, since we find there is no longer sufficient demand for it.
Sa žaljenjem Vas obavještavam da više ne proizvodimo tip #PROIZVOD# koji navodite, jer smatramo da na tržištu više ne postoji dovoljna potražnja za tim proizvodom.

[Wed Feb 11 16:53:41 2004]
I am sorry we cannot be of help to you.
Žao mi je što Vam ne možemo biti od pomoći.

[Wed Feb 11 16:53:54 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 11 16:53:54 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 11 16:55:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 11 16:55:14 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 11 16:55:33 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 11 16:55:51 2004]
#COMPANY#
#TVTRKA#

[Wed Feb 11 16:56:36 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Wed Feb 11 16:59:26 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 11 17:09:04 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od dana #DATUM#.

[Thu Feb 12 15:39:48 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 15:39:51 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 15:39:57 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 15:40:03 2004]
#COMPANY#
#TVTRKA#

[Thu Feb 12 15:40:16 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 15:40:45 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 15:51:12 2004]
Thank you for your enquiry of #DATE#.
Zahvaljujemo na Vašem upitu od #DATUM#.

[Thu Feb 12 15:52:41 2004]
We are enclosing our Spring catalogue and current price-list quoting c.i.f.
Prilažemo naš proljetni katalog i važeći cjenik s troškovima osiguranja i vozarine

[Thu Feb 12 15:56:28 2004]
prices #PORT#.
Prilažemo naš proljetni katalog i važeći cjenik s troškovima osiguranja i vozarine luke #LUKA#.

[Thu Feb 12 15:57:14 2004]
We would like to draw your attention to the trade and quantity discounts we are offering in our Special Purchases section which may be of particular interest to you.
Željeli bismo Vam skrenuti pažnju na trgovinske i količinske popuste koje nudimo u odlomku Posebna kupovina, a koji bi Vama mogao biti posebno zanimljiv.ž

[Thu Feb 12 15:57:17 2004]
Please contact us if we can be of any further help to you.
Molimo, javite nam ako Vam možemo biti od bilo kakve daljnje pomoći.

[Thu Feb 12 15:57:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 15:57:29 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 15:57:29 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:00:59 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:01:07 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:01:14 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:01:24 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:01:56 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:03:36 2004]
Dear Mr/Miss #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:05:39 2004]
Please find enclosed our prospectus covering courses from #DATE# to #DATE#.
U prilogu Vam šaljemo naš prospekt koji obuhvaća tečajeve od #DATUM# do #DATUM#.

[Thu Feb 12 16:10:44 2004]
Details of fees and accommodation in #CITY# for that period are covered in the booklet '#NAME# which accompanies the prospectus.
Detalji o pristojbama i smještaju u #GRAD# za navedeno razdoblje navedeni su u brošuri #IME# koju smo priložili uz prospekt.

[Thu Feb 12 16:11:37 2004]
At present we still have places available for students taking the #NAME# course beginning in #DATE#, but would ask you to book as soon as possible so that we can reserve a place for you in the class and arrange accommodation with an English family.
Trenutno imamo još slobodnih mjesta za studente koji pohađaju #IME# tečaj s početkom od #DATUM#, ali molimo da se predbilježite što je prije moguće, kako bismo Vam mogli rezervirati mjesto u grupi, te organizirati smještaj u engleskoj obitelji.

[Thu Feb 12 16:11:39 2004]
We are sure you will enjoy your stay here and look forward to seeing you.
Uvjereni smo da ćete uživati tijekom Vašeg boravka ovdje i radujemo se susretu s Vama.

[Thu Feb 12 16:11:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:11:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:11:51 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:13:51 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:13:54 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:14:01 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:14:07 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:14:26 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:15:10 2004]
Dear Mr/Ms #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:21:06 2004]
Thank you very much for your enquiry.
Zahvaljujemo na Vašem upitu.

[Thu Feb 12 16:23:46 2004]
You will find enclosed a catalogue giving detailed information about our #PRODUCT# and including the impressive results we have achieved in rigorous factory and track tests.
U prilogu Vam šaljemo katalog s detaljnim podacima o našem proizvodu #PRODUCT# i o dojmljivim rezultatima koje smo postigli pri strogim tvorničkim i pružnim testovima.

[Thu Feb 12 16:28:53 2004]
Please note the items on safety and fuel economy which have proved the main selling points of this product.
Molimo Vas da obratite pažnju na stavke o sigurnosti i štednji goriva koji su se pokazali kao glavni razlozi odlične prodaje ovog proizvoda.

[Thu Feb 12 16:29:36 2004]
With regard to trade discounts, we are allowing #PERCENTAGE#% off list prices to bona fide retailers and wholesalers, with quantity discounts for orders over #NUMBER# .
Što se tiče trgovačkih popusta, mi odobravamo popust od #POSTOTAK# % od kataloške cijene bona fide trgovcima na malo i na veliko, s količinskim popustima za narudžbe preko #BROJ#.

[Thu Feb 12 16:29:38 2004]
We will be pleased to supply any further information you require.
Rado ćemo Vam dostaviti bilo kakve dodatne informacije.

[Thu Feb 12 16:29:44 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:29:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:29:52 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:37:57 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:38:00 2004]
ORDERS
NARUDŽBE

[Thu Feb 12 16:40:31 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:40:34 2004]
Place a COD order for books
Naručivanje knjiga uz plaćanje pouzećem

[Thu Feb 12 16:40:40 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:40:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:40:52 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:41:03 2004]
#ADDRESS#
#ADRESA#

[Thu Feb 12 16:42:32 2004]
Dear Mr. #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 16:43:42 2004]
Would you please send me the following used books via COD?
Biste li mi, molim Vas, poslali sljedeće rabljene knjige plative pouzećem?

[Thu Feb 12 16:43:44 2004]
According to your Web site, orders need to include the title, author, and publisher.
Prema informacijama na Vašim Web stranicama, narudžbe moraju uključivati naslov, autora, i nakladnika.

[Thu Feb 12 16:46:11 2004]
1.
1.

[Thu Feb 12 16:46:13 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:46:25 2004]
2.
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#2.

[Thu Feb 12 16:46:28 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:46:36 2004]
3.
#NAME# #AUTOR# #NAKLADNIK#3.

[Thu Feb 12 16:47:03 2004]
#POSITION# #AUTHOR# #PUBLISHER#
#IME# #AUTOR# #NAKLADNIK#

[Thu Feb 12 16:47:12 2004]
Best regards,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 16:47:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 16:47:26 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 16:47:26 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:48:43 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 16:48:50 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 16:48:56 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 16:49:08 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 16:49:24 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 16:49:54 2004]
Dear Mr/Ms #NAME#,
Poštovani gdine/gđo #IME#,

[Thu Feb 12 16:50:31 2004]
Please find enclosed our order, No.
U prilogu Vam šaljemo našu narudžbu, br.

[Thu Feb 12 17:00:37 2004]
#NUMBER#, for #PRODUCT# in assorted sizes, colours, and designs.
#BROJ#, za #PROIZVOD# u odabranim veličinama, bojama, i oblicima.

[Thu Feb 12 17:02:27 2004]
We have decided to accept the #PERCENTAGE#% trade discount you offered and terms of payment viz. documents against payment, but would like these terms reviewed in the near future.
Odlučili smo prihvatiti trgovački popust od #POSTOTAK# % koji ste nam ponudili, te uvjete plaćanja, to jest plaćanja uz dokumente, no želimo da se ovi uvjeti revidiraju u skoroj budućnosti.

[Thu Feb 12 17:03:43 2004]
Would you please send the shipping documents and your sight draft to #NAME# Bank, #ADDRESS#.
Molimo Vas da nam pošaljete robnootpremne dokumente i Vašu a vista mjenicu na #IME# Banka, #ADRESA#.

[Thu Feb 12 17:05:21 2004]
If you do not have any of the listed items in stock, please do not send substitutes in their place.
Ako na skladištu nemate niti jedan od navedenih proizvoda, molimo ne šaljite zamjenske proizvode umjesto njih.

[Thu Feb 12 17:05:23 2004]
We would appreciate delivery within the next six weeks, and look forward to your acknowledgement.
Bili bismo Vam zahvalni ako biste izvršili isporuku unutar sljedećih šest tjedana, i očekujemo Vašu potvrdu primitka ove narudžbe.

[Thu Feb 12 17:05:28 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:05:34 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:05:34 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:06:12 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:06:15 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:06:22 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:06:28 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:06:44 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:11:18 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:13:15 2004]
We would like to advise you that your order has been shipped on the #NAME# and should reach you within the next ten days.
Ovim putem Vas obavještavamo da je Vaša narudžba ukrcana na brod #IME# te bi trebala stići do Vas unutar sljedećih deset dana.

[Thu Feb 12 17:15:58 2004]
Meanwhile our bank has forwarded the relevant documents and sight draft for #AMOUNT# EUR to the #NAME# Bank #ADDRESS#.
U međuvremenu, naša banka je poslala odgovarajuće isprave i a vista mjenice u iznosu od #IZNOS# EUR na #NAME# Banka #ADRESA#.

[Thu Feb 12 17:16:00 2004]
We are sure you will be pleased with the consignment and look forward to your next order.
Sigurni smo da ćete biti zadovoljni pošiljkom i radujemo se Vašoj sljedećoj narudžbi.

[Thu Feb 12 17:16:06 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:16:13 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:16:13 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:17:08 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:17:11 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:17:18 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:17:32 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:17:45 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:18:22 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:18:58 2004]
I am writing to you concerning your order, No.
Pišem Vam vezano uz Vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 12 17:25:26 2004]
#NUMBER# which you placed four weeks ago.
#BROJ# koju ste izvršili prije četiri tjedna.

[Thu Feb 12 17:26:20 2004]
At that time we had expected to be able to complete the order well within the delivery date we gave you which was #DATE#, but since then we have heard that our main supplier of #PRODUCT# has gone bankrupt.
Tada smo pretpostavljali da ćemo moći izvršiti narudžbu do datuma isporuke koji smo Vam naveli, a koji je bio #DATUM#, ali otada smo čuli da je naš glavni dobavljač proizvoda #PROIZVOD# pao pod stečaj.

[Thu Feb 12 17:29:03 2004]
This means that we have to find another supplier who could fulfil all the outstanding contracts we have to complete.
To znači da moramo pronaći drugoga dobavljača koji bi mogao ispuniti sve neriješene ugovore koje moramo ispuniti.

[Thu Feb 12 17:34:35 2004]
The units themselves have been assembled and simply now need completing.
Jedinice se su već sortirane i samo ih je potrebno dovršiti.

[Thu Feb 12 17:36:32 2004]
We regret this unfortunate situation over which we had no control and apologize for the inconvenience.
Žao nam je što je došlo do ove nezgodne situacije na koju nismo mogli utjecati i ispričavamo se radi nastalih neugodnosti.

[Thu Feb 12 17:37:34 2004]
If you wish to cancel the order it would be quite understandable, but we stress that we will be able to complete delivery by next month and would appreciate it if you could bear with us till then.
Ako želite otkazati narudžbu to bi bilo sasvim razumljivo, no naglašavamo da ćemo biti u mogućnosti ispuniti isporuku do idućeg mjeseca, te bismo cijenili ako biste mogli imati strpljenja dotada.

[Thu Feb 12 17:38:04 2004]
Please let us know your decision as soon as possible.
Molimo Vas, obavijestite nas o Vašoj odluci što je prije moguće.

[Thu Feb 12 17:38:06 2004]
Thank you for your consideration.
Zahvaljujemo se na Vašoj uviđavnosti.

[Thu Feb 12 17:38:13 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:38:19 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:38:19 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Thu Feb 12 17:39:25 2004]
TITLE:
TITLE:

[Thu Feb 12 17:39:28 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Thu Feb 12 17:39:34 2004]
BODY:
BODY:

[Thu Feb 12 17:39:40 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Thu Feb 12 17:39:52 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Thu Feb 12 17:40:18 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Thu Feb 12 17:40:49 2004]
Thank you for your order, No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, br.

[Thu Feb 12 17:43:16 2004]
#NUMBER#, which we received today.
#BROJ#, koju smo danas primili.

[Thu Feb 12 17:46:02 2004]
Unfortunately, we do not feel that we can offer the trade discounts which you have asked for, viz. #NUMBER# per cent as we only allow a #NUMBER# per cent trade discount to all our customers regardless of the quantity they buy.
Nažalost, smatramo da ne možemo ponuditi trgovačke popuste koji ste zatražili, tj. #BROJ# posto, budući da mi dopuštamo najviše #BROJ# posto trgovačkoga popusta svim našim klijentima, bez obzira na količinu koju naručuju.

[Thu Feb 12 17:47:15 2004]
Our prices are extremely competitive and it would not be worthwhile supplying on the allowance you have asked for.
Naše cijene su krajnje konkurentne, pa nam ne bi bilo isplativo opskrbljivati uz popust kakav ste Vi zatražili.

[Thu Feb 12 17:47:16 2004]
Therefore, in this instance I regret that we have to turn down your order .
Radi toga, ovim putem Vas sa žaljenjem obavještavam da moramo odbiti Vašu narudžbu.

[Thu Feb 12 17:47:22 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Thu Feb 12 17:47:28 2004]
#NAME#
#IME#

[Thu Feb 12 17:47:28 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:01:10 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:01:12 2004]
LETTER OF THANKS
PISMO ZAHVALE

[Fri Feb 13 14:01:22 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:01:31 2004]
Thanks for assistance
Zahvala za pomoć

[Fri Feb 13 14:01:37 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:01:43 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:01:55 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:07:59 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:10:28 2004]
Thank you very much for assisting #NAME# while he was in #CITY#.
Puno Vam hvala na Vašoj pomoći #IME# za vrijeme njegovog boravka u #GRAD#.

[Fri Feb 13 14:14:40 2004]
I know he has already written to you expressing his gratitude, but I would like to add my own appreciation.
Znam da Vam je već pisao kako bi izrazio svoju zahvalnost, no je bih želio pridodati svoju vlastitu zahvalnost.

[Fri Feb 13 14:15:21 2004]
The introductions you made for him and the contacts and information he gained will be extremely useful in our #STATE# export programme.
Upoznavanja i kontakti koje ste mu omogućili, te podaci koje je stekao biti će izrazito korisni za naš #DRŽAVA# izvozni program.

[Fri Feb 13 14:15:23 2004]
If I can offer you any similar service in the future, please contact me.
Ako Vam mogu ponuditi bilo kakvu sličnu uslugu ubuduće, molim Vas kontaktirajte me.

[Fri Feb 13 14:15:29 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:15:36 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:15:36 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:16:30 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:16:33 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:16:40 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:16:45 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:16:57 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:22:55 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Fri Feb 13 14:23:25 2004]
Our Chief Buyer, Mr #NAME#, would like you to contact us with a view to discussing the possibility of setting up a contract with your company to supply us with #PRODUCT# over the next year .
Naš rukovoditelj nabave, gospodin #IME#, želio bi da stupite s nama u kontakt kako bismo razmotrili mogućnost sklapanja ugovora s Vašom tvrtkom u cilju snabdijevanja s Vašim #PROIZVOD# tijekom naredne godine.

[Fri Feb 13 14:24:30 2004]
He will be in his office all next week.
On će biti u svojem uredu cijeli sljedeći tjedan,

[Fri Feb 13 14:24:30 2004]
and if you could write or phone him on #NUMBER# he would be glad to arrange a meeting with you.
On će biti u svojem uredu cijeli sljedeći tjedan, pa ako biste mu mogli pisati ili nazvati ga na broj #BROJ# on bi rado ugovorio sastanak s Vama.

[Fri Feb 13 14:24:36 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Fri Feb 13 14:24:42 2004]
#NAME#
#IME#

[Fri Feb 13 14:24:42 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Fri Feb 13 14:25:42 2004]
TITLE:
TITLE:

[Fri Feb 13 14:25:45 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Fri Feb 13 14:25:50 2004]
BODY:
BODY:

[Fri Feb 13 14:25:55 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 13 14:26:09 2004]
#DATE#
#DATUM#

[Fri Feb 13 14:27:11 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,