NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Mon Feb 23 16:53:07 2004]
The manager needs only information about the effect of small changes in the use of inputs to determine whether the firm is minimizing its costs
Menadžeru su potrebne samo informacije o učinku malih promjena u korištenju ulaganja da bi ustvrdio minimalizira li tvrtka svoje troškove

[Mon Feb 23 16:58:38 2004]
Our theory tells us how to find the firm's cost-minimizing input combination assuming that four things are held constant in the background:
Naša teorija nam govori kako za tvrtku pronaći kombinaciju ulaganja koja će minimizirati njezine troškove, pod pretpostavkom da su u pozadini četiri stvari konstantne:

[Mon Feb 23 16:58:40 2004]
(I) the factor prices;
(1) cijene faktora;

[Mon Feb 23 16:58:58 2004]
(2) the production technology;
(2) proizvodna tehnologija;

[Mon Feb 23 16:59:13 2004]
(3) the characteristics of the output being produced;
(3) karakteristike ostvarene proizvodnje;

[Mon Feb 23 16:59:37 2004]
and (4) the amount of output being produced.
i (4) količina ostvarene proizvodnje.

[Mon Feb 23 17:00:26 2004]
For an actual firm, all of these things can change.
Za stvarnu tvrtku, sve ove stvari se mogu promijeniti.

[Mon Feb 23 17:00:26 2004]
The model of the firm that we have just developed predicts how such changes affect the economically efficient input combination
Model tvrtke onaj smo upravo razvili predviđa kako takve promjene utječu na ekonomski učinkovitu kombinaciju ulaganja

[Mon Feb 23 17:02:58 2004]
Let's continue to assume that National Motors is a price taker in factor markets.
Nastavimo pretpostavljati da je National Motors is tvrtka-primatelj cijene na tržištima faktora.

[Mon Feb 23 17:03:47 2004]
Suppose the price of labor rises from $100 per day to $115.
Pretpostavimo da cijena rada raste od $ 100 dnevno na $ 115.

[Mon Feb 23 17:04:51 2004]
How does this price change affect the firm's-long-run input choices?
Kako ova promijena cijene utječe na tvrtkin odabir dugoročnih ulaganja?

[Mon Feb 23 17:06:15 2004]
To answer this question, we begin by reproducing the firm's initial situation (Figure 9.10) in Figure 9.11.
Da bismo odgovorili na ovo pitanje, počnet ćemo s reproduciranjem početne situacije u tvrtki (Slika 9.10) na Slici 9.11.

[Mon Feb 23 17:06:46 2004]
The original equilibrium choice is at point e I' where the x200-isoquant is tangent to isocost line IC300.000.
Izvorni odabir ravnoteže nalazi se u točki e 1' u kojoj je izokvanta x200 tangenta na liniju jednakih troškova IC300.000.

[Mon Feb 23 17:08:02 2004]
The firm hires L1 workers and uses K1 robots.
Tvrtka unajmljuje L1 radnika i koristi K1 robota.

[Mon Feb 23 17:09:08 2004]
For the wage increase to change the equilibrium, it must change either the isoquant curve or the isocost line.
Da bi povećanje nadnica promijenilo ravnotežu, mora promijeniti ili izokvantnu krivulju ili liniju jednakih troškova.

[Mon Feb 23 17:10:06 2004]
The isoquant curve is defined entirely by the production technology and the amount of output that is produced;
Izokvantna krivulja je u potpunosti definirana proizvodnom tehnologijom i količinom ostvarene proizvodnje;

[Mon Feb 23 17:10:50 2004]
it has nothing to do with factor prices.
ona nema nikakvih doticaja s cijenama faktora.

[Mon Feb 23 17:10:50 2004]
Consequently, the isoquant curve is unaffected by the factor price change
Dakle, na izokvantnu krivulju ne utječe od promjena cijene faktora

[Mon Feb 23 17:16:13 2004]
The isocost line, however, is affected by a factor price change.
Međutim, na liniju jednakih troškova utječe promjena cijene faktora.

[Mon Feb 23 17:23:04 2004]
When the price of labor rises, the isocost lines pivot inward.
Kada cijena radne snage poraste, linija jednakih troškova naginje prema unutra.

[Mon Feb 23 17:23:04 2004]
The new equilibrium occurs at point e2, the tangency between the x200-isoquant and the isocost line corresponding to a $140.000 factor expenditure,
Nova ravnoteža nastaje u točki e2, a tangencija između izokvante x200 i linija jednakih troškova odgovara $ 140.000 faktorskih izdataka,

[Mon Feb 23 17:25:56 2004]
When the wage rate increases, this ratio increases, and each isocost line becomes steeper.
Kada se visina nadnica poveća, i ovaj omjer se poveća, a svaka pojedina linija jednakih troškova postane strmija.

[Mon Feb 23 17:25:56 2004]
The new isocost lines are the blue lines in Figure 9.11
Nov linije jednakih troškova su plave linije na Slici 9.11

[Mon Feb 23 17:28:13 2004]
With this new family of isocost lines, the minimal-cost combination is at e2 where isocost line IC'140.000 is tangent to the x200-isoquant.
S ovom novom grupom linija jednakih troškova, kombinacija miminalnih cijena je u točki u e2, u kojoj je linija jednakih troškova IC' 140.000 tangenta na izokvantu x200.

[Mon Feb 23 17:29:37 2004]
The firm now hires L2 workers and uses K2 robots.
Tvrtka sada unajmljuje L2 radnika i koristi K2 robota.

[Mon Feb 23 17:29:55 2004]
Comparing the new equilibrium point, e2, with the original equilibrium, e1, we see that the quantity of labor hired falls, while the quantity of capital used rises.
Uspoređujući novu točku ravnoteže, e2, s izvornom ravnotežom, e1, uočavamo da broj unajmljene radne snage opada, dok količina korištenih sredstava raste.

[Mon Feb 23 17:32:46 2004]
This makes perfect sense:
I to ima savršenog smisla:

[Mon Feb 23 17:32:47 2004]
To produce a given level of output, the firm substitutes away from the factor whose price has risen
Da bi se ostvarila zadana razina proizvodnje, tvrtka nadomješta faktore čija cijena je porasla

[Mon Feb 23 17:38:23 2004]
In this example, the increase in the price of labor has raised the firm's total cost of producing 200 cars per day from $130,000 to $140,000.
U ovome primjeru, povećanje cijene rada podiglo je ukupne troškove tvrtke pri proizvodnji 200 automobila dnevno od 130,000 do 140,000.

[Mon Feb 23 17:39:38 2004]
With a little effort, we can see that total cost must always rise in response to an increase in the price of one of the factors that the firm uses in production.
Uz malo napora, možemo vidjeti da ukupna cijena mora uvijek rasti kao reakcija na porast cijene jednoga od faktora koji tvrtka koristi u proizvodnji.

[Mon Feb 23 17:40:59 2004]
The new isocost line for the old cost level (that is, IC'130.000) is pivoted downward from the old isocost line (IC130.000).
Nova linija jednakih troškova za staru razinu cijene (to jest, IC' 130.000) nginje prema dolje od stare linijejednakih troškova (IC130.000).

[Mon Feb 23 17:42:43 2004]
Since the old isocost line was just tangent to the x200-isoquant, the new isocost line must lie completely below this isoquant.
Budući da je stara linija jednakih troškova bila samo tangenta na izokvantu x200, nova linija jednakih troškova mora u cjelini ležati ispod ove izokvante.

[Mon Feb 23 17:42:43 2004]
Thus, only higher-cost isocost lines touch the x200-isoquant once the factor price has risen.
Stoga, samo linije većih jednakih troškova dotiču izokvantu x200 jednom kada je cijena faktora porasla.

[Mon Feb 23 17:48:07 2004]
Factor substitution along the lines suggested by our theory is an important real world phenomenon.
Zamjena faktora u skladu s pravcima koje predlaže naša teorija važan je stvarni svjetski fenomen.

[Mon Feb 23 17:49:52 2004]
One particularly dramatic change in factor prices came during the 1970s, when the price of oil shot up tremendously.
Jedna osobito dramatična promjena u cijenama faktora dogodila se tijekom sedamdesetih godina prošloga stoljeća, kada je strahovito porasla cijena ulja.

[Mon Feb 23 17:52:33 2004]
By substituting machinery and personnel for energy, many industrial companies cut their energy usage substantially in the years following.
Nadomjestivši strojeve i ljude energijom, mnoge industrijske tvrtke drastično smanjuju upotrebu energije u narednim godinama.

[Mon Feb 23 17:52:33 2004]
At its Freeport, Texas, magnesium production plant, for instance, Dow Chemical Company used a variety of means (including greater use of computers to run the production process more efficiently) to reduce energy consumption by more than 40 percent from the late 1970s through 1980s (Savage 1987, 34)
U Freeportu, u državi Teksas, tvronica za proizvodnju magnezija, na primjer, Dow Chemical Company koristla je razna sredstva (uključujući veću uporabu računala za učinkovitije vođenje procesa proizvodnje) s ciljem smanjenja potrošnjue energije za više od 40 % od kasnih sedamdesetih do 1980s (Savage 1987, 34)

[Mon Feb 23 17:57:13 2004]
Suppose that someone has invented a more efficient way for workers and robots to fit dashboards into automobiles.
Pretpostavimo da je netko pronašao učinkovitiji način da radnici i roboti postavljaju instrumentalne ploče u automobile,

[Mon Feb 23 17:57:13 2004]
and consequently National Motors can now produce the same output as before while using less of both inputs
Pretpostavimo da je netko pronašao učinkovitiji način da radnici i roboti postavljaju instrumentalne ploče u automobile, pa tako National Motors sada mogu ostvariti istu razinu proizvodnje kao i prije, ali uz manji utrošak od obaju ulaganja

[Wed Feb 25 17:26:09 2004]
This manual gives you information about the general operation and maintenance methods of your new motorcycle.
Ovaj korisnički priručnik pružit će Vam informacije o općenitim načinima upravljanja i održavanja vašeg novog motocikla.

[Wed Feb 25 17:26:09 2004]
In order to enable your motorcycle to enjoy a long and trouble-free life, please read this manual carefully, paying particular attention to the 'Running-In' section (see page 9), in order to make your riding safer and more comfortable.
Da biste omogućili Vašemu motociklu dug i bezbrižan vijek trajanja, molimo pročitajte pažljivo ovaj priručnik, te obratite posebnu pažnju odlomku pod naslovom na 'Uhodavanje' (vidi stranicu 9), kako biste vožnju učinili sigurnijom i ugodnijom.

[Wed Feb 25 17:30:12 2004]
Please take your motorcycle in for an initial service after running-in for 500 miles.
Molimo, odvezite svoj motocikl na servis nakon prijeđenih prvih 800 kilometara.

[Wed Feb 25 17:31:19 2004]
It is recommended that you give the motorcycle a thorough check every 1000 miles thereafter.
Preporuča se temeljita kontrola motocikla nakon svakih naknadno prijeđenih 1500 kilometara.

[Wed Feb 25 17:32:23 2004]
All directions, illustrations and specifications included in this manual are based on the latest product information.
Sva uputstva, slike i karakteristike uključene u ovome priručniku zasnovane su na najnovijim podacima o proizvodu.

[Wed Feb 25 17:32:37 2004]
Please note that they may differ slightly from your own model if it has
Molimo, imajte na umu da se one mogu malo razlikovati od Vašeg vlastitog modela ako je

[Wed Feb 25 17:32:37 2004]
been recently revised
nedavno izmijenjen

[Thu Feb 26 13:53:31 2004]
calf ropes
užad za stoku

[Thu Feb 26 13:54:53 2004]
caps
kapice

[Thu Feb 26 14:03:06 2004]
caps for stovepipes
kapice za pećne cijevi

[Thu Feb 26 14:24:38 2004]
The company was founded in October 1905 by Hermann Schwerter senior as a business purely to export goods to Russia
Tvrtku je osnovao Hermann Schwerter stariji u listopadu 1905, kao poslovanje koje bi se isključivo bavilo izvozom robe u Rusiju

[Thu Feb 26 14:26:44 2004]
The October Revolution and the 1st World War destroyed a flourishing business.
Oktobarska revolucija i Prvi svjetski rat uništili su poslovanje u procvatu.

[Thu Feb 26 14:31:07 2004]
The war ruined the expansion activities for a second time.
Po drugi put, rat je upropastio širenje poslovanja.

[Thu Feb 26 14:35:02 2004]
In the 1950s contacts to the remaining customers in Austria, South Tyrol and the south of Germany were resumed and intensified.
Pedesetih godina prošloga stoljeća ponovo su se nastavili i ojačali kontakti s preostalim klijentima u Austriji, južnom Tirolu i južnoj Njemačkoj.

[Thu Feb 26 14:35:02 2004]
Hermann Schwerter junior started to produce wrought-iron ornamental fittings, mountings, hinges and clasps in the 1960s
Šezdesetih godina, Hermann Schwerter mlađi počeo je od kovanoga željeza proizvoditi ukrasnu opremu, okove, zglobove i kopče

[Thu Feb 26 14:38:13 2004]
Jürgen Schwerter took over the company in 1979 and added brass, aluminium, steel and wrought-iron ornamental fittings, mountings, hinges and clasps to the product range.
Jürgen Schwerter je preuzeo tvrtku 1979 te uveo mjedenu, aluminijsku, čeličnu i kovanu željeznu ukrasnu opremu, okove, zglobove i kopče u asortiman proizvoda.

[Thu Feb 26 14:38:13 2004]
Meanwhile the whole of West-Germany and its neighbouring countries were being supplied
U međuvremenu, čitava zapadna Njemačka i njezine susjedne zemlje bile su opskrbljivane njihovim proizvodima

[Thu Feb 26 14:47:00 2004]
The European export business is effected through commercial agencies or branches in Poland and Hungary.
Europsko izvozno poslovanje obavlja se kroz trgovačka zastupstva ili podružnice u Poljskoj i Mađarskoj.

[Thu Feb 26 14:54:54 2004]
HSI offers the whole range of ironmongery, ornamental fittings, mountings, hinges and clasps as well as hall stands, and is therefore an important supplier of systems for fastening and mounting techniques to ironmongers and D.I.Y.
HSI nudi cijeli niz metalne galanterije, ukrasne opreme, okvira, zglobova i kopči ali i stalaka za hodnike, pa je stoga važan dobavljač sustava za tehnike pričvršćivanja i uokvirivanja za trgovce metalnom galanterijom i "Uradi sam"

[Thu Feb 26 14:55:42 2004]
shops.
HSI nudi cijeli niz metalne galanterije, ukrasne opreme, okvira, zglobova i kopči ali i stalaka za hodnike, pa je stoga važan dobavljač sustava za tehnike pričvršćivanja i uokvirivanja za trgovce metalnom galanterijom i "Uradi sam" prodavaonice.

[Thu Feb 26 14:55:47 2004]
Modern logistics, innovative marketing and a whole-range programme:
Moderna logistika, inovatorsko plasiranje na tržište i cijelokupni program:

[Thu Feb 26 14:55:47 2004]
HSI- the best
HSI je najbolji

[Thu Feb 26 14:59:46 2004]
To assure quicker and prevent false deliveries please indicate on your order the following
Radi osiguravanja brže i sprečavanja pogrešne dostave, molimo naznačite na Vašoj narudžbi sljedeće

[Thu Feb 26 15:07:49 2004]
for loose respectively self-service articles.
za nevezane zasebne samouslužne artikle.

[Thu Feb 26 15:07:49 2004]
In case you cannot find this detail directly with an article we have assigned it to one of the following articles.
Ukoliko ne možete pronaći ovaj podatak neposredno uz artikl, stavili smo ga uz jedan od sljedećih artikala.

[Thu Feb 26 15:11:14 2004]
Your order quantity will always be rounded up to the next packing unit.
Količina Vaše narudžbe uvijek će se zaokruživati na sljedeću najbližu jedinicu pakiranja.

[Thu Feb 26 15:12:36 2004]
Just particularly marked items of your order will be delivered as a part of a unit and calculated with a surcharge.
Samo posebno označeni proizvodi iz Vaše narudžbe biti će dostavljeni kao dio jediničnog artikla s uračunatom dodatnom naknadom.

[Thu Feb 26 15:13:22 2004]
In case of smaller articles so-called mass-produced articles and diy packs a divergence from the packing unit is not possible.
U slučaju manjih artikala, takozvani artikala serijske proizvodnje, te "uradi sam" paketa, odstupanje od jediničnog pakiranja nije moguće.

[Thu Feb 26 15:13:55 2004]
With some articles you will find graded quantities (m).
Uz neke artikle ćete pronaći sortirane količine (m).

[Thu Feb 26 15:13:55 2004]
The additional discount can be found in the pricelist
Dodatne popuste možete pronaći u cjeniku

[Thu Feb 26 15:15:25 2004]
Generally the first digit of the article number marks the group which the article belongs to.
Općenito, prva znamenka broja artikla označava grupu proizvoda kojoj artikl pripada.

[Thu Feb 26 15:15:35 2004]
Example:
Na primjer:

[Thu Feb 26 15:15:35 2004]
591810 = product group 5
591810 = grupa proizvoda 5

[Thu Feb 26 15:20:21 2004]
Our numbers for self-service articles are identical with the last six digits of the bar code.
Naši brojevi za samouslužne pravila identični su posljednjim šest znamenki na linijskom kodu.

[Thu Feb 26 15:20:21 2004]
All other numbers are ready for bar code use by replacing the last digit with the bar code checking digit
Svi ostali brojevi odmah su primjenjivi na linijski kod tako da se zamijeni posljednja znamenka s kontrolnom znamenkom linijskog koda

[Thu Feb 26 15:22:47 2004]
On request we can provide self-adhesive labels for all our articles containing description, measures, article number and retail price calculated to your plan
Na zahtjev, možemo dostaviti samoljepljive naljepnice s oznakama za sve naše artikle koji sadržavaju opis, mjere, broj artikla i maloprodajnu cijenu izračunatu prema Vašem planu

[Thu Feb 26 15:26:02 2004]
After making an arrangement with our EDP department we can provide a disk with the master data of all articles in all common file formats (ASCII, DBF, Datanorm etc.)
Nakon dogovora s našim EDP odjelom za elektronsku obradu podataka, možemo Vam dostaviti disk s matičnim podacima svih artikala u svim uobičajenim formatima datoteka (ASCII, DBF, Datanorm itd.)

[Thu Feb 26 15:29:37 2004]
The catalogue pages are constructed the way that without any bother you can find all important information at a glance.
Stranice našega kataloga načinjene su na način da jednim pogledom, bez imalo muke, možete pronaći sve važne podatke na jednome mjestu.

[Thu Feb 26 15:31:07 2004]
Generally you will find the name of the product in the blue bar.
Općenito, ime proizvoda ćete pronaći u plavoj traci.

[Thu Feb 26 15:32:10 2004]
In the sub-headings which are bluely arrowed in the different variants are given.
U podnaslovima, koji su plavkasto pocrtani, navedene su različite varijante artikla.

[Thu Feb 26 15:32:10 2004]
For example you will find "wood screws DIN 95" in the blue bar and as a variant (blue arrow) "brass bright" etc
Na primjer, pronaći ćete " vijke za drvo DIN 95 " u plavoj traci, i kao varijantu (plava strelica) " svijetli mjed " itd.

[Thu Feb 26 15:41:58 2004]
In the charts you can then find the different designs, material thicknesses, lengths etc.
U tabelama možete zatim pronaći različite uzorke, različite debljine materijala, različite duljine itd.

[Thu Feb 26 15:41:58 2004]
Small pictograms make it easier to find
Mali piktogrami će Vam olakšati nalaženje

[Thu Feb 26 15:42:20 2004]
unit of packing
jedinica pakiranja

[Thu Feb 26 15:42:29 2004]
graded quantities
stupnjevane količine

[Thu Feb 26 15:42:38 2004]
material thickness
debljina materijala

[Thu Feb 26 15:42:45 2004]
rope thickness
debljina užeta

[Thu Feb 26 15:42:47 2004]
weight/strength
težina/jačina

[Thu Feb 26 15:42:57 2004]
diameter
promjer

[Thu Feb 26 15:43:15 2004]
packing content
sadržaj pakiranja

[Thu Feb 26 15:44:22 2004]
colour / finish
boja / vanjski premaz

[Thu Feb 26 15:45:05 2004]
stainless steel
nehrđajući čelik

[Thu Feb 26 16:03:41 2004]
lose = loose, no diy pack
nevezan = = nevezano pakiranje, ne uključuje "uradi sam"

[Thu Feb 26 16:04:53 2004]
HP = hanging blister
HP = = viseće pakiranje

[Thu Feb 26 16:06:46 2004]
KP = small cardbox with window
KP = mala kartonska kutija s prozorčićem

[Thu Feb 26 16:11:41 2004]
HW = diy cardbox box
HW = = "uradi sam" kartonsko pakiranje

[Thu Feb 26 16:11:41 2004]
SP = stacking blister
SP = = pakiranja za slaganje

[Thu Feb 26 16:14:37 2004]
Despite of all care colour tolerances cannot be avoided.
Unatoč svakoj pažnji, odstupanja vezana uz boje ne mogu se izbjeći.

[Thu Feb 26 16:14:37 2004]
To get an exact impression of the colour of an article it is essential to order a sample
Da biste dobili precizan uvid u boju artikla, neophodno je da naručite uzorak

[Thu Feb 26 16:17:03 2004]
On request we can provide an EDP sales analysis containing comparative figures of the previous year
Na zahtjev, možemo dostaviti EDP elektronski obrađenu analizu prodaje koja obuhvaća usporedne iznose prethodne godine

[Thu Feb 26 16:32:27 2004]
Behind this information a list of contents or the price list with catalogue pages will help you to find the desired article.
Iza ovoga podatka, popis sadržaja ili cjenik s katalogiziranim stranicama pomoći će Vam da pronađete željeni artikl.

[Thu Feb 26 17:09:53 2004]
scrap metal
boja starog metala

[Thu Feb 26 17:10:00 2004]
scrap brass
boja starog mjeda

[Thu Feb 26 17:11:17 2004]
aluminium
boja aluminija

[Thu Feb 26 17:11:40 2004]
aluminium coloured
obojeni aluminij

[Thu Feb 26 17:11:48 2004]
pale silver blue
blijeda srebrno-plava boja

[Thu Feb 26 17:12:02 2004]
brown
smeđa boja

[Thu Feb 26 17:12:16 2004]
browned
posmeđeno

[Thu Feb 26 17:12:27 2004]
bronze
boja bronce

[Thu Feb 26 17:12:52 2004]
bronze coloured
brončana boja

[Thu Feb 26 17:13:09 2004]
chrome
boja kroma

[Thu Feb 26 17:13:19 2004]
chromium plated
obloženo kromom

[Thu Feb 26 17:13:34 2004]
silver coloured
srebrna boja

[Thu Feb 26 17:13:41 2004]
dark green
tamno zelena boja

[Thu Feb 26 17:13:47 2004]
dark red
tamno crvena boja

[Thu Feb 26 17:13:56 2004]
oak
boja hrasta

[Thu Feb 26 17:14:01 2004]
natural iron
boja prirodnog željeza

[Thu Feb 26 17:14:03 2004]
coloured
obojeno

[Thu Feb 26 17:14:11 2004]
assorted colours
razne boje

[Thu Feb 26 17:14:14 2004]
multicolour
višebojno

[Thu Feb 26 17:14:22 2004]
yellow
žuta boja

[Thu Feb 26 17:14:27 2004]
greyish-beige
sivkasto-bež

[Thu Feb 26 17:15:17 2004]
green
zelena boja

[Thu Feb 26 17:15:42 2004]
hammer blow
efekt udaraca čekićem

[Thu Feb 26 17:15:54 2004]
coloured pine
boja borovine

[Thu Feb 26 17:16:05 2004]
copper
bakrena boja

[Thu Feb 26 17:16:12 2004]
copper coloured
boja bakra

[Thu Feb 26 17:16:17 2004]
light grey
svijetlo siva boja

[Thu Feb 26 17:16:24 2004]
pale grey
blijedo siva boja

[Thu Feb 26 17:16:32 2004]
purple
grimizna boja

[Thu Feb 26 17:17:13 2004]
brass
boja mjedi

[Thu Feb 26 17:17:26 2004]
brass polished
boja ulaštene mjedi

[Thu Feb 26 17:17:55 2004]
brass bright
boja svijetle mjedi

[Thu Feb 26 17:18:05 2004]
brass plated
obloženo mjedi

[Thu Feb 26 17:18:16 2004]
golded
pozlaćeno

[Thu Feb 26 17:18:27 2004]
gold coloured
zlatna boja

[Thu Feb 26 17:18:41 2004]
natural coloured
prirodna boja

[Thu Feb 26 17:19:05 2004]
nickel silver
prirodna bojaniklovano srebro

[Thu Feb 26 17:19:11 2004]
nickel silver coloured
boja niklovanog srebra

[Thu Feb 26 17:19:27 2004]
nickel
nikal

[Thu Feb 26 17:19:34 2004]
nickei plated
obloženo niklom

[Thu Feb 26 17:20:47 2004]
walnut
boja oraha

[Thu Feb 26 17:20:57 2004]
patina blue
boja modre patine

[Thu Feb 26 17:21:07 2004]
patina brown
boja smeđe patine

[Thu Feb 26 17:21:19 2004]
patina green
boja zelene patine

[Thu Feb 26 17:21:21 2004]
patina red
boja crvene patine

[Thu Feb 26 17:21:22 2004]
pink
ružičasta boja

[Thu Feb 26 17:21:34 2004]
red
crvena boja

[Thu Feb 26 17:21:41 2004]
black silver
boja crnog srebra

[Thu Feb 26 17:22:51 2004]
black
crna boja

[Thu Feb 26 17:23:05 2004]
I chromium plated polished
boja ulaštenog kroma

[Thu Feb 26 17:23:07 2004]
zinc plated
pocinčano

[Thu Feb 26 17:23:07 2004]
white
bijela boja

[Fri Feb 27 12:42:41 2004]
In order to enable the common organisation of agricultural markets to attain its objectives, a European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (hereinafter called the "Fund") is hereby set up.
S ciljem omogućavanja zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta radi postizanja svojih ciljeva, Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu " Fond ") je ovim putem osnovan.

[Fri Feb 27 12:42:41 2004]
The Fund shall form part of the Community budget
Fond će formirati dio proračuna Zajednice

[Fri Feb 27 12:45:13 2004]
TITLE I Single market stage
ODLOMAK UREDBE I Faza jedinstvenog tržišta

[Fri Feb 27 12:53:22 2004]
Since at the single market stage price systems will be standardised and agricultural policy will be on a Community basis, the financial consequences thereof shall devolve upon the Community
Budući da će u fazi jedinstvenog tržišta cjenovni sustavi biti standardizirani, a poljoprivredna politika će se voditi na temelju Zajednice, financijske posljedice toga biti će prenesene na Zajednicu

[Fri Feb 27 12:54:32 2004]
The Fund shall accordingly finance:
Fond će u skladu s time financirati:

[Fri Feb 27 12:54:32 2004]
(a) refunds on exports to third countries
povrat novca za izvoz u zemlje trećega svijeta

[Fri Feb 27 12:57:58 2004]
(b) intervention aimed at stabilising markets;
(b) posredovanje usmjereno na stabilizaciju tržišta;

[Fri Feb 27 13:00:49 2004]
The following expenditure shall be eligible for aid from the Fund
Sljedeći izdaci će biti odobren za pomoć od strane Fonda

[Fri Feb 27 13:07:54 2004]
the Council, acting unanimously during the second stage and by a qualified majority thereafter on a proposal from the Commission, shall establish that these are identical
Vijeće, djelujući jednoglasno tijekom drugog razdoblja i putem kvalificirane većine prema tome o prijedlogu Komisije, ustvrditi će da su ciljevi i funkcije identični

[Fri Feb 27 13:13:40 2004]
other intervention on the domestic market effected in accordance with Community rules ;
drugo posredovanje na domaćem tržištu izvedeno u skladu s odredbama Zajednice;

[Fri Feb 27 13:21:58 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:25:27 2004]
3.
3.

[Fri Feb 27 13:43:03 2004]
This examination shall precede the decisions to be taken in pursuance of Articles 5 (1) and 7 (2).
Ovaj pregled će prethoditi odlukama koje će se donijeti prema Člancima 5 (1) i 7 (2).

[Fri Feb 27 13:45:58 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:49:55 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:52:16 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:52:16 2004]
The total amount allocated to the Fund to enable it to meet the expenditure defined above shall be fixed every year by the Council in accordance with budgetary procedure.
Ukupan iznos dodijeljen Fondu radi omogućavanja ostvarenja troškova definiranih iznad, utvrđivat će se svake godine od strane Vijeća u skladu s proračunskim postupcima.

[Fri Feb 27 13:53:18 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 13:53:18 2004]
The sums fixed every year may be increased by a decision of the Council acting according to the same procedure.
Iznosi utvrđeni svake godine moći će se povećati odlukom Vijeća, ravnajući se prema istome postupku.

[Fri Feb 27 13:56:42 2004]
1.
1.

[Fri Feb 27 13:57:51 2004]
>PIC FILE= "T0050803">
>PIC FILE= "T0050803"<

[Fri Feb 27 14:01:32 2004]
2.
2.

[Fri Feb 27 14:06:26 2004]
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ova Uredba biti će u cijelosti obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama Članicama.

[Fri Feb 27 14:06:26 2004]
Done at Brussels, 4 April 1962
Učinjeno u Brusselsu, 4 travnja, 1962