NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Feb 18 16:49:16 2004]
Installation of Additional Fonts
Instalacija dodatnih fontova

[Wed Feb 18 16:49:31 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 16:50:12 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 16:50:16 2004]
Please check whether you can use the #NAME# fonts in other programs
Molimo, provjerite možete li koristiti #IME# fontove u ostalim programima

[Wed Feb 18 16:50:35 2004]
(Word or Notepad).
(Word ili Notepad).

[Wed Feb 18 16:50:36 2004]
If you cannot, please follow these steps:
Ako ne možete, molimo slijedite ove upute:

[Wed Feb 18 16:50:43 2004]
1.
1.

[Wed Feb 18 16:51:05 2004]
go to:
idite na:

[Wed Feb 18 16:51:10 2004]
Start -> Settings -> Control Panel -> Fonts
Start -> Settings -> Control Panel -> Fonts

[Wed Feb 18 16:51:30 2004]
2.
2.

[Wed Feb 18 16:51:33 2004]
go to File -> Install New Font.
idite na File -> Install New Font.

[Wed Feb 18 16:51:50 2004]
..3.
..3.

[Wed Feb 18 16:51:54 2004]
check the checkbox "Copy fonts to Fonts folder"
provjerite checkbox "Copy fonts to Fonts folder"

[Wed Feb 18 16:52:29 2004]
4.
4.

[Wed Feb 18 16:52:33 2004]
Restart your computer again (Start -> Shut Down.
Isključite i ponovo uključite svoje računalo (Start -> Shut Down.

[Wed Feb 18 16:52:39 2004]
.. -> Restart)
-> Restart)

[Wed Feb 18 16:52:45 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 16:52:51 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 16:52:56 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 16:52:56 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 16:53:57 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 16:53:59 2004]
Software sale through the internet
Prodaja softwarea posredstvom Interneta

[Wed Feb 18 16:54:43 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 16:54:46 2004]
Problems with the Download of a Software
Problemi sa skidanjem podataka (downloadiranjem) softwarea

[Wed Feb 18 16:54:56 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 16:55:57 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 16:56:00 2004]
We are sorry to hear that you cannot download #SOFTWARE#.
Žao nam je što ne možete downloadirati #SOFTWARE#.

[Wed Feb 18 16:56:44 2004]
The problem
Problem

[Wed Feb 18 16:56:46 2004]
can be due to a bad Internet connection from your computer to our web site.
se možda pojavio uslijed loše Internet veze od Vašeg računala do naše web stranice.

[Wed Feb 18 16:57:41 2004]
Solution 1:
Rješenje 1:

[Wed Feb 18 16:57:46 2004]
One possible solution is to use software from GetRight.com by going to:
Jedno moguće rješenje je upotrijebiti software od GetRight.com koji se nalazi na:

[Wed Feb 18 16:57:50 2004]
http:
http:

[Wed Feb 18 16:59:04 2004]
//www.getright.com
//www.getright.com

[Wed Feb 18 16:59:42 2004]
and then downloading their software which will enable you to resume download
a zatim downloadirati njihov software koji će Vam omogućiti da nastavite downloadirati

[Wed Feb 18 16:59:45 2004]
of InteractiveTran after a bad or lost Internet connection.
a zatim downloadirati njihov software koji će Vam omogućiti da nastavite downloadirati InteractiveTran nakon loše ili izgubljene Internet veze.

[Wed Feb 18 17:00:26 2004]
Solution 2:
Rješenje 2:

[Wed Feb 18 17:00:36 2004]
If "Solution 1" does solve your problem then we can send you a CD-ROM in
Ako " Rješenje 1 " nije pomoglo riješiti Vaš problem, tada Vam možemo poslati CD-ROM putem pošte

[Wed Feb 18 17:01:14 2004]
the mail.
Ako " Rješenje 1 " nije pomoglo riješiti Vaš problem, tada Vam možemo poslati CD-ROM putem pošte.

[Wed Feb 18 17:01:30 2004]
If you opt for this solution please send us your postal address.
Ako se odlučite za ovo rješenje, molimo pošaljite nam Vašu poštansku adresu.

[Wed Feb 18 17:01:36 2004]
More information:
Dodatne informacije:

[Wed Feb 18 17:02:00 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 17:02:05 2004]
Pricing information and on-line order form:
Informacije o cijenama i on-line narudžbenice:

[Wed Feb 18 17:02:07 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 17:02:10 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 17:02:16 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 17:02:21 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 17:02:21 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Wed Feb 18 17:04:13 2004]
TITLE:
TITLE:

[Wed Feb 18 17:04:15 2004]
Software sale through the internet
Prodaja softwarea posredstvom Interneta

[Wed Feb 18 17:04:49 2004]
SUBTITLE:
SUBTITLE:

[Wed Feb 18 17:04:51 2004]
No Support for the Old Versions
Ne postoji podrška za stare verzije

[Wed Feb 18 17:05:03 2004]
BODY:
BODY:

[Wed Feb 18 17:05:38 2004]
Dear Mr #NAME#,
Poštovani gospodine #IME#,

[Wed Feb 18 17:05:48 2004]
You have our very old #SOFTWARE# that we
Vi posjedujete vrlo staru verziju našega softwarea #SOFTWARE# koju mi

[Wed Feb 18 17:06:08 2004]
no longer support.
Vi posjedujete vrlo staru verziju našega softwarea #SOFTWARE# koju mi ne više ne podržavamo.

[Wed Feb 18 17:07:00 2004]
We recommend that you purchase the
Predlažemo Vam da kupite

[Wed Feb 18 17:07:12 2004]
lastest version of #SOFTWARE# that we
najnoviju verziju #SOFTWARE# koju sada

[Wed Feb 18 17:08:11 2004]
now offer and fully support.
Predlažemo Vam da kupite najnoviju verziju #SOFTWARE# koju sada nudimo i potpuno podržavamo.

[Wed Feb 18 17:08:13 2004]
More information about our software can be found by going to:
Dodatne informacije o našem softwareu možete pronaći na web stranici:

[Wed Feb 18 17:09:12 2004]
#SOFTWARE#
#SOFTWARE#

[Wed Feb 18 17:09:19 2004]
More information:
Dodatne informacije:

[Wed Feb 18 17:09:39 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 17:09:45 2004]
Pricing information and on-line order form:
Informacije o cijenama i on-line narudžbenice:

[Wed Feb 18 17:09:46 2004]
#WEB PAGE#
#WEB STRANICA#

[Wed Feb 18 17:09:51 2004]
Yours sincerely,
Srdačan pozdrav,

[Wed Feb 18 17:09:59 2004]
#NAME#
#IME#

[Wed Feb 18 17:10:04 2004]
#POSITION#
#POLOŽAJ#

[Wed Feb 18 17:10:04 2004]
#COMPANY#
#TVRTKA#

[Fri Feb 20 13:11:57 2004]
increasingly large increments of labor are needed to produce additional output.
potreban je veliki porast rada da bi se proizvelo još dodatnih proizvoda.

[Fri Feb 20 13:11:57 2004]
Consequently, when the MPPL curve slopes downward, the MCSR curve slopes upward
Isto tako, kada MPPL krivulja padne prema dolje, MCSR krivulja poraste

[Fri Feb 20 13:21:03 2004]
production functions, a common situation is one in which initially there are increasing marginal returns, but eventuaHy diminishing marginal returns set in (the so-called law of diminishing returns).
proizvodnja funkcionira, uobičajena situacija je ona u kojoj u početku postoje povećani granični prinosi, no s vremenom se pojave opadajući granični prinosi (tzv. zakon opadajućih prinosa).

[Fri Feb 20 13:24:26 2004]
Once diminishing marginal returns set in, however, the short-run marginal curve rises
Međutim, jednom kad se uspostave opadajući granični prinosi,, kratkoročna granična krivulja raste

[Fri Feb 20 13:31:33 2004]
When marginal returns initially increase, then hold constant, and then diminish, short-run marginal cost follows the opposite pattern
Kada granični prinosi u početku rastu, zatim stoje na konstanti, a zatim se smanje, kratkoročni granični trošak slijedi suprotni obrazac

[Fri Feb 20 13:36:21 2004]
We saw in Chapter 7 that average cost also plays an important role in the firm's output choice.
U Poglavlju 7 smo vidjeli da prosječni trošak također ima važnu ulogu u proizvodnom izboru tvrtke.

[Fri Feb 20 13:38:16 2004]
When making a short-run shutdown decision, the relevant measure of average cost is short-run average cost, defined as the short-run total cost divided by the number of units being produced.
Pri donošenju kratkoročne odluke o obustavi rada, značajan stupanj prosječnog troška je kratkoročni prosječni trošak, definiran kao kratkoročni ukupni trošak podijeljen brojem proizvedenih jedinica.

[Fri Feb 20 13:38:16 2004]
Using ACSR to denote short-run average total cost of producing x units
Pomoću ACSR možemo označiti kratkoročni prosječni ukupni trošak proizvodnje x jedinica

[Fri Feb 20 13:41:56 2004]
Just like short-run marginal cost, short-run average cost can be related to the underlying technology when the firm is a price taker in factor markets.
Kao i kratkoročni marginalni troškovi, kratkoročni prosječni troškovi mogu povezati s temeljnom tehnologijom kada je tvrtka primatelj cijene na tržištu faktora.

[Fri Feb 20 13:43:24 2004]
Consider the production function shown in the first three columns of Table 9.1.
Razmotrimo proizvodnu funkciju prikazanu u prva tri stupca Tablice 9.1.

[Fri Feb 20 13:45:21 2004]
This production function shows how the Garyman Landscape Company can combine labor (measured in workers per month) and tractors to provide landscaping services to homeowners.
Ova proizvodna funkcija pokazuje kako Garyman Landscape Company može kombinirati rad (mjeren mjesečnim brojem radnika) i traktore za pružanje usluga uređenja okoliša vlasnicima kuća.

[Fri Feb 20 13:47:01 2004]
As shown in column 4, this production function exhibits increasing marginal returns to labor for all input levels-total output rises at an increasing rate as more labor is hired.
Kao što je prikazano u stupcu 4, ova proizvodna funkcija donosi povećan granični prinos u radu za sve razine unosa - ukupna proizvodnja raste povećanom stopom s unajmljivanjem većeg broja radnika.

[Fri Feb 20 13:47:01 2004]
Dividing column 1 by column 3 gives us the average amount of labor used per unit of output, which is reported in column 5.
Dijeljenjem stupca 1 sa stupcem 3 dobivamo prosječan broj radnika korištenih za jedicu proizvoda, što prikazano u stupcu 5.

[Fri Feb 20 13:48:36 2004]
The results in column 5 indicate that the average amount of labor per unit of output falls as the.
Rezultati iz stupca 5 pokazuju da prosječan broj radnika po jedinici proizvoda opada kada

[Fri Feb 20 13:50:38 2004]
firm increases its output level.
Rezultati iz stupca 5 pokazuju da prosječan broj radnika po jedinici proizvoda opada kada tvrtka poveća svoju razinu proizvodnje.

[Fri Feb 20 13:53:28 2004]
Intuitively, because the marginal physical product of labor is increasing, as the firm produces more output, it needs fewer and fewer units of labor per additional unit of output.
Intuitivno, zbog povećanja graničnog fizičkog proizvoda rada, kada tvrtka poveća proizvodnju, potrebno je sve manje i manje jedinica rada po dodatnoj jedinici proizvoda.

[Fri Feb 20 13:53:28 2004]
Since each additional unit of output requires less labor than did the earlier units of output, the average amount of labor per unit of output fails as the output level rises.
Budući da svaka dodatna jedinica proizvoda zahtijeva manju količinu rada od prethodnih jedinica proizvoda, prosječna količina rada po jedinici proizvoda slabi ako razina proizvodnje raste.

[Fri Feb 20 14:02:48 2004]
The fact that the expenditure .on labor is the only element of short-run economic cost is used in Table 9.2 to calculate both short-run total and average costs.
Činjenica da je izdatak za radnika jedini element kratkoročnih gospodarskih troškova je korištena u Tablici 9.2 za izračunavanje kratkoročnih ukupnih i prosječnih troškova.

[Fri Feb 20 14:03:35 2004]
Since the firm is a price taker in the labor market and the expenditure on labor is the only element of short-run cost, it follows that short-run total cost is found by multiplying the total number of workers (column 2) by the wage rate (column 3).
Budući da je tvrtka primatelj cijene na tržištu rada, te da je izdatak na radnika jedini element kratkoročnog troška, iz toga slijedi da kratkoročne ukupne troškove možemo izračunati množenjem ukupnog broja radnika (stupac 2) s visinom nadnice (stupac 3).

[Fri Feb 20 14:04:01 2004]
For example, the short-run economic total cost of 3 landscapes is 2 x $1 ,000 = $2,000, as recorded in column 4.
Na primjer, kratkoročna gospodarska ukupna cijena 3 krajolika je 2 x $1,000 = $2,000, kao što piše u stupcu 4.

[Fri Feb 20 14:04:01 2004]
Short-run average cost can be calculated
Kratkoročni prosječni trošak može se izračunati

[Fri Feb 20 14:09:06 2004]
When the Garyman Landscape Company's production function exhibits increasing marginal returns to labor, the average amount of labor used per unit of output produced falls as the level of output rises
Kada proizvodna funkcija tvrtke Garyman Landscape Company pokaže povećane granične prinose rada, prosječan broj radnika korištenih po jedinici izlaznih proizvoda pada ako razina proizvodnje raste

[Fri Feb 20 14:11:47 2004]
In the short run, the expenditure on labor is the only element of total and average costs.
Kratkoročno gledano, izdaci za radnike su jedini element ukupnih iznosa i prosječnih troškova.

[Fri Feb 20 14:12:27 2004]
Therefore.
Stoga,

[Fri Feb 20 14:12:27 2004]
if MPPL increases with output, short-run average cost falls.
Stoga, ako se MPPL poveća s proizvodnjom, kratkoročni prosječni troškovi će opasti.

[Fri Feb 20 14:16:19 2004]
First, we can compute it simply by dividing the short-run total cost figures in column 4 of Table 9.2, by the corresponding output figures in column 1.
Prvo, možemo to jednostavno izračunati ako podijelimo iznose kratkoročnih ukupnih troškova u stupcu 4 Tablice 9.2, s odgovarajućim iznosima u stupcu 1.

[Fri Feb 20 14:17:22 2004]
For example, when the output level is 3 landscapes, ACSR = $2,000/3, or $667, as indicated in column 5 of Table 9.2.
Na primjer, kada je razina proizvodnje 3 krajolika, ACSR = $2,000/3, ili $667, kao što je prikazano u stupcu 5 Tablice 9.2.

[Fri Feb 20 14:18:16 2004]
Alternatively, we can calculate short-run average cost by multiplying the entries in column 5 of Table 9.1 by the wage.
S druge strane, možemo izračunati kratkoročne prosječne troškove množenjem unosa u stupcu 5 Tablice 9.1 s nadnicom.

[Fri Feb 20 14:21:00 2004]
This is, of course, the same average cost level that we find in column 5 of Table 9.2.
To je, naravno, ista razina prosječnog troška koju nalazimo u stupcu 5 Tablice 9.2.

[Fri Feb 20 14:22:22 2004]
The reason for considering this alternative way of finding short-run average cost is that it helps us understand the shape of the average cost curve.
Razlog za razmatranje ove alternativnog načina izračunavanja kratkoročnih prosječnih troškova je taj što nam to pomaže razumjeti oblik krivulje prosječnih troškova.

[Fri Feb 20 14:24:19 2004]
Therefore, our second method of calculating the short-run average cost tells us that, when there are increasing marginal returns, average cost should fall as output rises.
Stoga, naša druga metoda izračunavanja kratkoročnog prosječnog troška govori nam da, kada postoje povećavani granični troškovi, prosječni troškovi bi trebali opadati ako proizvodnja raste.

[Fri Feb 20 14:25:14 2004]
This result is verified in column 5 of Table 9.2.
Ovaj rezultat je provjeren u stupcu 5 Tablice 9.2.

[Fri Feb 20 14:25:14 2004]
The corresponding short-run average cost curve is graphed in Panel A of Figure 9.6.
Odgovarajuća krivulja kratkoročnog prosječnog troška prikazana je grafom na Prikazu A Slike 9.6.

[Fri Feb 20 14:30:14 2004]
Things are much different when the firm's technology is characterized by diminishing marginal product at all levels.
Stvari su bitno drugačije kada je tehnologija tvrtke obilježena opadanjem graničnog proizvoda na svim razinama.

[Fri Feb 20 14:31:52 2004]
In this case, the firm needs more and more units of labor per unit o(output as total output rises.
U tom slučaju, tvrtka treba sve više jedinica rada po jedinici proizvoda kada ukupna proizvodnja raste.

[Fri Feb 20 14:31:52 2004]
Therefore, short-run average cost rises as output rises, as indicated in Panel B of Figure 9.6.
Stoga, kratkoročni prosječni trošak raste s porastom proizvodnje, kao što je izloženo Prikazom B Slike 9.6.

[Fri Feb 20 14:34:42 2004]
Draw the short-run average cost curve for a price-taking firm whose production function is characterized by constant marginal returns to labor at all levels
Nacrtajte krivulju kratkoročnog prosječnog troška za tvrtku-primatelja cijene čija je proizvodna funkcija obilježena stalnim graničnim prinosima rada na svim razinama

[Fri Feb 20 14:50:56 2004]
Short-run average cost is equal to the average amount of labor used per unit of output times the wage rate.
Kratkoročni prosječni trošak jednak je prosječnom broju radnika korištenih po jedinici proizvoda puta visina nadnice.

[Fri Feb 20 14:52:00 2004]
Therefore, if a firm's technology is characterized by increasing marginal product at all levels, short-run average cost falls as the output level rises (Panel A).
Stoga, ako je tehnologija tvrtke obilježena rastućim graničnim proizvodom na svim razinama, kratkoročni prosječni trošak pada ako razina proizvodnje raste (Prikaz A).

[Fri Feb 20 14:52:00 2004]
If the firm's technology is characterized by diminishing marginal product at all levels, then average cost rises as output rises (Panel B).
Ako je tehnologija tvrtke obilježena opadajućim graničnim proizvodom na svim razinama, tada prosječni trošak raste s porastom proizvodnje (Prikaz B).

[Fri Feb 20 14:53:09 2004]
The Relationship between Short-Run Marginal Cost and Short-Run Average Cost
Odnos između kratkoročnih graničnih troškova i kratkoročnih prosječnih troškova

[Fri Feb 20 15:09:29 2004]
Given that the marginal and average total cost curves are derived from the same total cost curve, you might guess that the two curves must somehow be related.
Pod pretpostavkom da su krivulje graničnog i prosječnog ukupnog troška dobivene iz iste krivulje ukupnih troškova, mogli biste pretpostaviti da su te dvije krivulje na neki način povezane.

[Fri Feb 20 15:10:09 2004]
The fact that this guess is correct is verified in Table 9.3, which shows the short-run costs for the Off-the-Deep-End Pool Company.
Činjenica da je takva pretpostavka točna dokazana je u Tablici 9.3, koja prikazuje kratkoročne troškove za tvrtku s lošim poslovanjem.

[Fri Feb 20 15:10:09 2004]
Notice the following relations between marginal cost and average cost in the table
Uočite sljedeće odnose između graničnih troškova i prosječnih troškova u tabeli

[Fri Feb 20 15:25:25 2004]
These phenomena are not coincidences;
Ove pojave nisu slučajne;

[Fri Feb 20 15:26:45 2004]
they hold for any marginal and average cost curves that are derived from the same total cost curve.
one vrijede za sve krivulje graničnih i prosječnih troškova koje su dobivene iz iste krivulje ukupnih troškova.

[Fri Feb 20 15:28:28 2004]
In fact, they hold for any marginal and average curves at all as long as they are derived from the same total curve.
Ustvari, one vrijede za sve granične i prosječne krivulje pod uvjetom da su dobivene iz iste ukupne krivulje.

[Fri Feb 20 16:57:34 2004]
For instance, they hold for marginal and average revenue curves that are derived from the same total revenue curve.
Na primjer, vrijede za krivulje graničnih i prosječnih prihoda koje su dobivene iz iste krivulje ukupnog prihoda.

[Fri Feb 20 16:57:57 2004]
To see why this relationship between marginal and average curves must hold, consider the heights of the members of the Hellenic Hoopsters basketball team, Athena, Aphrodite, Hera, Iris, Persephone, and Venus.
Da bismo vidjeli zašto taj odnos između granične i prosječne krivulje mora vrijediti, uzmimo u ubzir visine članova helenske Hoopsters košarkaške ekipe, Atenu, Afroditu, Heru, Iris, Persephonu, i Veneru.

[Fri Feb 20 17:04:30 2004]
A running calculation of the average heights of team members is given in column 3.
Tekući izračunavanje prosječnih visina članova tima nalazi se u stupcu 3.

[Mon Feb 23 12:10:30 2004]
Short-run average cost is equal to short-run total cost divided by the number of pools produced.
Kratkoročni prosječni troškovi jednaki su kratkoročnim ukupnim troškovima podijeljenim s brojem proizvedenih zaliha.

[Mon Feb 23 12:10:31 2004]
Short-run marginal cost is equal to the additional short-run cost that must be incurred to produce one more pool.
Kratkoročni granični troškovi jednaki su na dodatnim kratkoročnim troškovima koji će morati nastati radi proizvodnje još jedne zalihe.

[Mon Feb 23 12:16:13 2004]
Whenever the person who is added to the team is taller than the earlier average, the average height increases.
Svaki put kada se ekipi pridruži igrač čija je visina veća od ranijeg prosjeka, prosječna visina se poveća.

[Mon Feb 23 12:16:13 2004]
Whenever the latest person to be added is shorter than the average of the existing average, the average height falls
Svaki put kada je posljednja osoba koja se priključi ekipi niža od postojećeg prosjeka, prosječna visina igrača se smanji

[Mon Feb 23 12:19:53 2004]
the other hand, whenever the latest person to be added is shorter, the average height falls.
S druge strane, svaki put kada se ekipi priključi igrač koji je niži, prosječna visina ekipe se smanji.

[Mon Feb 23 12:20:40 2004]
Thinking of the last person added to the team as the "marginal" player, we see that whenever the marginal player's height is less than the average height, the average falls.
Ako posljednju osobu koja se priključi ekipi smatramo "graničnim" igračem " ", uviđamo da svaki put kada je visina graničnog igrača manja od prosječne visine, prosjek opada.

[Mon Feb 23 12:24:19 2004]
Returning to problems closer to home, think about what happens when the cost of last unit, the marginal unit, is below the average cost of the earlier units.
Vraćajući se problemima koji su nam bliskiji, razmislimo što se događa kada cijena posljednje jedinice, granične jedinice, padne ispod prosječnog troška prethodnih jedinica.

[Mon Feb 23 12:25:32 2004]
When this marginal unit is included in the average, it pulls the average down from its old level-the average cost curve is downward sloping.
Kada je ta granična jedinica uključena u prosjek, ona povuče prosjek prema dolje s njegove stare razine - krivulja prosječnih troškova pada.

[Mon Feb 23 12:28:36 2004]
At all output levels less than xs, the marginal cost curve lies below the average cost curve, and the average cost curve is falling.
Na svim razinama proizvodnje koje su manje od xs, krivulja graničnih troškova trošak krivulja leži ispod krivulje prosječnih troškova, a krivulja prosječnih troškova pada.

[Mon Feb 23 12:28:36 2004]
On the other hand, at all output levels greater than xs the marginal cost curve lies above the average cost curve, and the average cost curve is rising.
Međutim, na svim razinama proizvodnje koje su veće od xs krivulja graničnih troškova leži iznad krivulje prosječnih troškova, pa krivulja prosječnih troškova raste.

[Mon Feb 23 12:34:57 2004]
There is another important fact that will prove useful when we examine the firm's supply decision in the next two chapters.
Postoji još jedna važna činjenica koja će se pokazati korisnom kada promotrimo odluku tvrtke o zalihama u naredna dva poglavlja.

[Mon Feb 23 12:38:23 2004]
Whenever marginal cost is below average cost, average cost falls.
Kada god je granični trošak ispod prosječnog troška, prosječni trošak pada.

[Mon Feb 23 12:40:39 2004]
Whenever marginal cost is above average cost, average cost rises.
Kada god je granični trošak iznad prosječnog troška, prosječni trošak raste.

[Mon Feb 23 12:40:39 2004]
The short-run marginal cost-curve crosses the short-run average cost curve at the point where average cost is at a minimum
Krivulja kratkoročnih graničnih troškova ukršta se s krivuljom kratkoročnih prosječnih troškova u točki gdje su prosječni troškovi minimalni

[Mon Feb 23 12:42:50 2004]
It follows that the intersection of these two curves occurs at the lowest point on the average cost curve
Iz toga slijedi da je sjecište tih dvaju krivulja na najnižoj točki krivulje prosječnih troškova

[Mon Feb 23 12:44:22 2004]
The short-run marginal cost curve crosses the short-run average cost curve at the point where average cost is at the minimum
Krivluja katkoročnih graničnih troškova siječe krivulju kratkoročnih prosječnih troškova u točki gdje su prosječni troškovi na minimumu

[Mon Feb 23 12:47:58 2004]
Although we have looked at the specific case of short-run marginal and average cost curves, it is worth noting that these properties are equally valid for long-run cost curves, as well as for any other marginal and average curves that are derived from the same total curve
Iako smo promatrali specifičan slučaj krivulja kratkoročnih graničnih i prosječnih troškova, vrijedi napomenuti da ta svojstva jednako vrijede i za krivulje dugoročnih troškova, kao i za sve ostale granične i prosječne krivulje koje su izvedene iz iste ukupne krivulje

[Mon Feb 23 12:56:29 2004]
In the short run, there is only one variable factor, and the firm's input decision consists of making sure that it hires just enough of the variable factor to produce the desired output, given the amount of the fixed input it has on hand.
Kratkoročno gledano, postoji samo jedan promjenjivi faktor, a odluka tvrtke o ulaganjima sastoji se od osiguravanja angažiranja dovoljno promjenjivih faktora da bi se ostvarila željena proizvodnja, s obzirom na iznos fiksnih ulaganja kojim tvrtka raspolaže.

[Mon Feb 23 12:57:42 2004]
The resulting expenditure on the variable input is the short-run total cost.
Rezultirajuća potrošnja po varijabilnom ulaganju je kratkoročni ukupni trošak.

[Mon Feb 23 12:59:14 2004]
Because we are measuring economic cost, short-run total cost does not include any charges for fixed factors.
Budući da mi mjerimo gospodarski trošak, kratkoročni ukupni troškovi ne uključuju nikakve izdatke za nepromjenjive faktore.

[Mon Feb 23 13:00:58 2004]
By definition, fixed factors cannot be put to any alternative uses in the short run, and they have zero opportunity cost;
Prema definiciji, nepromjenjivi faktori ne mogu se kratkoročno staviti niti u kakvu alternativnu uporabu, i imaju nulti oportunitetni trošak;

[Mon Feb 23 13:00:58 2004]
The short-run marginal and average cost schedules can both be derived from the short-run total cost schedule
Raspored kratkoročnih graničnih i prosječnih troškova mogu se dobiti iz rasporeda kratkoročnih ukupnih troškova

[Mon Feb 23 13:06:02 2004]
Given a long enough planning horizon, a firm can adjust the levels of all of its inputs.
Uz dovoljno dugačak horizont planiranja, tvrtka može prilagoditi razine svih svojih ulaganja.

[Mon Feb 23 13:06:56 2004]
When the firm's time frame for a decision is sufficiently long that all of the inputs are variable and none is fixed, we say that the firm is making a long-run decision.
Kada tvrtka ima dovoljno dug vremenski okvir za donošenje odluka tako da su sva ulaganja promjenjiva, a ni jedno nepromjenjivo, kažemo da tvrtka donosi dugoročnu odluku.

[Mon Feb 23 13:06:56 2004]
Two important implications of all factors' being variable in the long run are the following
Dvije važne implikacije svih faktora koji su dugoročno promjenjivi su sljedeće

[Mon Feb 23 13:08:50 2004]
1.
1.

[Mon Feb 23 13:09:20 2004]
Since all factors are variable in the long run, the (explicit and imputed) expenditures on all
Budući da su svi faktori dugoročno promjenjivi, (eksplicitni i uračunati) izdaci za sve

[Mon Feb 23 13:09:20 2004]
factors are economic costs in the long run
faktore su dugoročni gospodarski troškovi

[Mon Feb 23 13:16:53 2004]
The possibility of factor substitution means that, in the long run, the firm has real choices to make when picking a factor mix.
Mogućnost zamjene faktora znači da, dugoročno gledano, tvrtka ima stvarne mogućnosti odabira pri biranju mješavine faktora.

[Mon Feb 23 13:16:53 2004]
How does a profit-maximizing firm make these choices
Kako tvrtka koja ostvaruje maksimalan profit vrši te odabire

[Mon Feb 23 13:18:34 2004]
In order to maximize its profit, the firm must choose the cheapest combination of inputs that can produce the desired level of output.
Da bi maksimalno povećala svoju dobit, tvrtka mora odabrati najjeftiniju kombinaciju ulaganja koja može ostvariti željenu razinu proizvodnje.

[Mon Feb 23 13:19:52 2004]
That is, the firm must make an economically efficient input choice.
To jest, tvrtka mora donijeti ekonomično djelotvoran izbor.

[Mon Feb 23 13:21:36 2004]
In order to solve the firm's problem graphically, the first step is to represent the set of factor combinations that can be used to produce the desired output.
Da bi se grafički riješio problem tvrtke, prvi korak je predstaviti skup kombinacija faktora koji se mogu upotrijebiti da bi se ostvarila željena proizvodnja.

[Mon Feb 23 13:22:39 2004]
This is exactly what an isoquant curve does.
To je upravo ono što čini krivulja izokvante.

[Mon Feb 23 13:23:25 2004]
The second step is to rank the costs of the alternative factor combinations that can produce the required level of output.
Drugi korak je poredati troškove kombinacija alternativnih faktora koji mogu ostvariti potrebnu razinu proizvodnje.

[Mon Feb 23 13:23:25 2004]
At this point, what we are missing is a way to compare the costs of the different input combinations
Na ovom stupnju, ono što nam nedostaje je način usporedbe troškova različitih kombinacija ulaganja

[Mon Feb 23 13:36:48 2004]
To compare the costs of different input combinations, imagine that we wanted to graph all the combinations of robots and labor that cost the firm $300,000 per day.
Da bismo usporedili troškove različitih kombinacija ulaganja, zamislimo da želimo nacrtati graf sa svim kombinacijama robota i radnika koji koštaju tvrtku $ 300,000 dnevno.

[Mon Feb 23 13:39:24 2004]
Continue to assume that the firm is a price taker in factor markets at a daily wage for labor of $100 and a daily user cost per robot of $200.
Dalje pretpostavimo da je tvrtka primatelj cijene na tržištima faktora po dnevnoj nadnici od $ 100 i dnevnoj korisničkoj cijeni po robotu od $ 200.

[Mon Feb 23 13:40:06 2004]
Then if the firm hires L units of labor and K robots, its total factor expenditures are $100 x L + $200 x K.
Prema tome, ako tvrtka unajmi L jedinica rada i K robota, njezini ukupni faktorski izdaci su 100 x L + 200 x K.

[Mon Feb 23 13:41:15 2004]
Therefore, the combinations of L and K that cost the firm $300,000 (given the prices of labor and robots) must satisfy the equation $100 x L + $200 x K = $300,000.
Stoga, kombinacije L i K koje koštaju tvrtku $ 300,000 (s obzirom na cijene rada i robota) moraju zadovoljiti jednadžbu 100 x L + 200 x K = $ 300,000.

[Mon Feb 23 13:41:47 2004]
As we saw in our look at household budget constraints (Chapter 2), this equation defines a line.
Kako smo vidjeli pri promatranju proračunskih ograničenja u domaćinstvu (Poglavlje 2), ova jednadžba definira liniju.

[Mon Feb 23 13:43:12 2004]
This line is drawn in Figure 9.8, where it is labeled IC 300,000.
Ta linija je prikazana na Slici 9.8, gdje je označena kao IC 300,000.

[Mon Feb 23 13:44:30 2004]
It has a vertical intercept of 1,500 and a slope of -1/2.
Ima okomito sjecište od 1,500 i kosinu od - 1/2.

[Mon Feb 23 13:44:30 2004]
Because this line represents all combinations of capital and labor that cost the firm the same amount (in this case, $300,000), it is referred to as an isocost line
Budući da ova linija predstavlja sve kombinacije sredstava i rada koje koštaju tvrtku jednaku svotu (u ovom slučaju, 300,000), tu liniju nazivamo linijom jednakih troškova

[Mon Feb 23 13:51:38 2004]
Note that, in absolute value, the slope of the isocost line is equal to the ratio of the input prices, here 1/2.
Uočimo da je, pri apsolutnoj vrijednosti, kosina linije jednakih troškova jednaka omjeru troškova ulaganja, što ovdje iznosi 1/2.

[Mon Feb 23 13:52:21 2004]
More generally, if the price of labor is w and the price of capital is r, then the absolute value of the slope of the isocost line is w/r .This result should seem familiar to you;
Općenitije rečeno, ako je cijena rada w, a cijena sredstava r, tada je apsolutna vrijednost kosine linije jednakih troškova w/r. Ovaj bi vam rezultat trebao biti poznat;

[Mon Feb 23 13:53:17 2004]
it is just like the one for a household's budget constraint.
isti je kao i onaj za proračunska ograničenja domaćinstva.

[Mon Feb 23 13:55:57 2004]
A household's budget constraint and a firm's isocost line do the same thing;
Proračunsko ograničenje domaćinstva i tvrtkina linija jednakih troškova čine istu stvar;

[Mon Feb 23 13:58:11 2004]
each one tells us the combinations of goods (final goods for a consumer, inputs for a firm) that can be purchased with a given total amount of money.
i jedna i druga nam daju kombinacije dobara (konačni proizvod za potrošača, ulaganja za tvrtku) koja se mogu kupiti ukupnom svotom novca.

[Mon Feb 23 14:00:54 2004]
Of course, the firm does not have to limit itself to spending exactly $300,000 on inputs.
Naravno, tvrtka se ne mora ograničiti na potrošnju točno $ 300,000 za ulaganja.

[Mon Feb 23 14:01:35 2004]
The equation for the $200,000 isocost line is $100 x L + $200 x K = $200,000, which is graphed in Figure 9.8 as IC200,000.
Jednadžba za $ 200,000 linije jednakih troškova je $ 100 x L + 200 x K = 200,000, što je prikazano grafom na Slici 9.8 kao IC200,000.

[Mon Feb 23 14:01:58 2004]
Notice the following characteristics of this new isocost line.
Uočimo sljedeće karakteristike te nove linije jednakih troškova.

[Mon Feb 23 14:03:43 2004]
First, like IC300,000, it has a slope of -1/2.
Prvo, kao i IC300,000, i ona ima kosinu od - 1/2.

[Mon Feb 23 14:04:58 2004]
This is no surprise - the slope of the isocost line reflects the rate at which the market permits the firm to trade one input for the other, and this has not changed.
To nije iznenađujuće - kosina linije jednakih troškova odražava stopu po kojoj tržište dozvoljava tvrtki da mijenja jedno ulaganje za drugo, i to se nije promijenilo.

[Mon Feb 23 14:06:06 2004]
Second, the new isocost line is closer to the origin than the old one is.
Drugo, nova linija jednakih troškova bliža je ishodištu nego što je to stara linija.

[Mon Feb 23 14:06:06 2004]
Intuitively, the firm can purchase fewer inputs with $200,000 than with $300,000
Intuitivno, tvrtka može steći manja ulaganja s $ 200,000 nego s $ 300,000

[Mon Feb 23 14:15:59 2004]
Draw the isocost line corresponding to an expenditure of $400,000 on inputs
Nacrtajte liniju jednakih troškova koja odgovara izdatku od $ 400,000 na ulaganja

[Mon Feb 23 14:25:33 2004]
A Factor Increase Pivots the Isocost Lines Inward
Povećanje faktora naginje liniju jednakih troškova prema unutra

[Mon Feb 23 14:29:37 2004]
When the price of tabor rises, the isocost line pivots around the intercept for robots, the factor whose price stayed constant
Kada cijena rada poraste, linija jednakih troškova vrti se oko sjecišta za robote, faktora čija je cijena ostala nepromijenjena

[Mon Feb 23 14:34:01 2004]
We can now make these generalizations:
Sada možemo donijeti ove opće zaključke:

[Mon Feb 23 14:34:46 2004]
(1) for any set of input prices, there is a whole family of isocost lines, the isocost map;
(1) za bilo koji skup cijena ulaganja, postoji cijela grupa linija jednakih troškova, koju nazivamo mapom jednakih troškova;

[Mon Feb 23 14:37:07 2004]
(2) the farther an isocost line is from the origin, the greater the expenditure it represents;
(2) što je linija jednakih troškova dalje od ishodišta, veći su uzdaci koje ona predstavlja;

[Mon Feb 23 14:37:07 2004]
and (3) for a price-taking firm, all of the isocost lines have the same slope (which, in absolute value, is the ratio of the factor prices).
i (3) za tvrtku-primatelja cijene, sve linije jednakig troškova imaju istu kosinu (koja je, za apsolutnu vrijednost, omjer cijena faktora).

[Mon Feb 23 14:40:28 2004]
We next examine what happens to a firm's isocost curves when the price of an input changes.
Zatim promatramo što se događa s tvrtkinim linijama jednakih troškova kad se cijena ulaganja promjeni.

[Mon Feb 23 14:41:21 2004]
Suppose that initially the daily wage rate is $100 and the daily cost of a robot is $200.
Pretpostavimo da je početna stopa dnevne nadnice $ 100 a dnevna cijena robota $ 200.

[Mon Feb 23 14:42:11 2004]
The corresponding $300,000 isocost line is drawn again in Figure 9.9, where it is labeled IC300.000.
Odgovarajuća $ 300,000 linija jednakih troškova ponovo je prikazana na Slici 9.9, gdje je nazvana IC300.000.

[Mon Feb 23 14:43:23 2004]
What happens to this isocost line when the price of labor rises to $150 per day?
Što se događa s tom linijom jednakih troškova kada cijena rada poraste na $ 150 dnevno?

[Mon Feb 23 14:43:47 2004]
The slope of each isocost line (in absolute value) is the wage rate divided by the price of capital.
Kosina svake linije jednakih troškova (za apsolutnu vrijednost) jest visina nadnice podijeljena s cijenom sredstava.

[Mon Feb 23 14:44:16 2004]
When the wage rate rises, this ratio increases from 1/2 to 3/4.
Kada visina nadnica poraste, ovaj omjer se poveća sa 1/2 na 3/4.

[Mon Feb 23 14:46:16 2004]
Thus, the isocost line becomes steeper.
Stoga, linija jednakih troškova postaje strmija.

[Mon Feb 23 14:48:42 2004]
At the same time, we know that the vertical intercept of the new isocost line is unchanged - because the price of robots has not changed, the firm can still purchase 1,500 robots if it spends the entire $300,000 on them.
Istovremeno, znamo da je okomito siječenje nove linije jednakih troškova nepromijenjeno - s obzirom da se cijena robota nije promijenila, tvrtka može kupiti još 1,500 robota ako potroši čitavih $ 300,000 na njih.

[Mon Feb 23 14:50:27 2004]
Putting these results together gives us the new $300,000 isocost, IC'300.000 in Figure 9.9.
Spajanje ovih rezultata daje nam novu $ 300,000 liniju jednakih troškova, IC' 300.000 na Slici 9.9.

[Mon Feb 23 14:50:27 2004]
Comparing the old and new isocost lines, we see that when the price of labor rises, the isocost line pivots around the intercept for robots, the factor whose price stayed constant
Uspoređivanjem starih i novih linija jednakih troškova, vidimo da kada cijena rada raste, linija jednakih troškova vrti se oko sjecišta za robote, faktora čija cijena je ostala nepromijenjena

[Mon Feb 23 14:55:10 2004]
Another way to remember that the isocost line must pivot is this:
Drugi način podsjećanja da se linija jednakih troškova mora vrtjeti je sljedeći:

[Mon Feb 23 14:56:01 2004]
Thus, when the price of labor rises, the vertical intercept is unchanged but the horizontal intercept moves inward
Stoga, kada cijena rada raste, okomito sječenje je nepromijenjeno, ali vodoravno sječenje se pomiče prema unutra

[Mon Feb 23 14:59:20 2004]
Suppose that the daily wage rate is $100 and the initial cost of a robot is $200 per day.
Pretpostavimo da je dnevna nadnica $ 100 i da je početna cijena robota $ 200 dnevno.

[Mon Feb 23 14:59:20 2004]
Show what would happen to the isocost map if the price of robots rose to $250 per day
Prikažite što bi se dogodilo na mapi jednakih troškova kada bi cijena robota narasla na $ 250 dnevno

[Mon Feb 23 15:03:35 2004]
We are now ready to use isocost lines to find the long-run, least-cost combination of inputs to produce a given level of output.
Sada smo spremni za uporabu linija jednakih troškova da bismo pronašli dugoročnu, najjeftiniju kombinaciju ulaganja za ostvarivanje zadane razine proizvodnje.

[Mon Feb 23 15:05:39 2004]
Suppose that National Motors wishes to produce 200 cars per day.
Pretpostavimo da National Motors želi proizvesti 200 automobila dnevno.

[Mon Feb 23 15:07:38 2004]
In Figure 9.10, the isoquant labeled x200 represents all the combinations of capital and labor that can produce cars at this rate in the long run.
10, izokvanta označena kao x200 predstavlja sve kombinacije sredstava i rada koje mogu proizvesti automobile po ovoj stopi na dugi rok.

[Mon Feb 23 15:09:04 2004]
Next, we superimpose the family of isocost lines over the isoquant.
Zatim, grupu linija jednakih troškova stavimo iznad izokvante.

[Mon Feb 23 15:10:48 2004]
Now suppose that the managers at National Motors are considering whether to use the input combination represented by point a on the diagram.
Sada pretpostavimo da menadžeri National Motors-a razmišljaju bi li upotrijebili kombinaciju ulaganja prikazanu točkom a na dijagramu.

[Mon Feb 23 15:11:13 2004]
Combination a can produce 200 cars per day - it is on the x200-isoquant - but is a the least expensive way to do it?
Kombinacija a može proizvesti 200 automobila dnevno - nalazi se na izokvanti x200 - no je li a najjeftiniji način da se to učini?

[Mon Feb 23 15:11:53 2004]
To answer this question, consider input combination b.
Da bismo odgovorili na ovo pitanje, razmotrimo kombinaciju ulaganja b.

[Mon Feb 23 15:12:06 2004]
It also lies on the x200-isoquant, so it also can produce 200 cars per day.
Ona također leži na izokvanti x200, što znači da i ta kombinacija može proizvesti 200 automobila dnevno.

[Mon Feb 23 15:12:16 2004]
But b is cheaper than a.
No b je jeftinije od a.

[Mon Feb 23 15:13:16 2004]
How do we know?
Po čemu to znamo?

[Mon Feb 23 15:14:42 2004]
Because b lies on an isocost line that is closer to the origin.
Po tome što b leži na liniji jednakih troškova koja je bliža ishodištu.

[Mon Feb 23 15:14:42 2004]
We conclude that a is definitely not the cost-minimizing way to produce 200 cars
Zaključujemo da a definitivno nije cijenovno-minimizirajući način za proizvodnju 200 automobila

[Mon Feb 23 15:21:17 2004]
The same logic suggests that, even though input combination b is cheaper than a, the firm can do still better than b.
Ista logika nameće zaključak da, iako je kombinacija ulaganja b jeftinija od a, tvrtka može postupiti još bolje od kombinacije b.

[Mon Feb 23 15:22:25 2004]
Specifically, the firm minimizes the total cost of producing 200 cars by using the input bundle that is on the x200-isoquant and on the lowest possible isocost line.
Konkretno, tvrtka minimizira ukupne troškove proizvodnje 200 automobila korišteći paket ulaganja koji se nalazi na izokvanti x200 i na najnižoj mogućoj liniji jednakih troškova.

[Mon Feb 23 15:24:05 2004]
This is input combination e1 in Figure 9.10, which is at a tangency between the x200-isoquant and the IC130.000-isocost line.
To je kombinacija ulaganja e1 na Slici 9.10, koja je u tangenciji između izokvante x200 i linije jednakih troškova IC130.000.

[Mon Feb 23 15:26:39 2004]
Because input combination e1 minimizes the firm's cost of producing that output, it is the equilibrium input combination.
Budući da kombinacija ulaganja e1 minimizira tvrtkine troškove ostvarivanja te proizvodnje, to je ravnotežna kombinacija ulaganja.

[Mon Feb 23 15:27:45 2004]
Since factor combination e1 is on the isocost line associated with an expenditure of $130,000, the figure tells us that the least-cost means of producing 200 automobiles per day entails factor expenditures of $130,000 per day.
S obzirom da se kombinacijski faktor e1 nalazi na na liniji jednakih troškova povezanoj s izdacima od $ 130,000, to nam govori da najjeftiniji način proizvodnje 200 automobila dnevno povlači za sobom izdatke od $ 130,000 dnevno.

[Mon Feb 23 15:27:45 2004]
Hence, the long-run total cost of producing 200 automobiles per day is $130,000 per day
Stoga, dugoročni ukupni troškovi proizvodnje 200 automobila dnevno iznose $ 130,000 dnevno

[Mon Feb 23 15:33:08 2004]
Before going on, you may save yourself confusion later if you now think carefully about the similarities and differences between consumer theory and production theory.
Prije nego što nastavimo, poštedjet ćete se kasnije zbunjenosti ako sada pažljivo promislite o sličnostima i razlikama između potrošačke teorije i proizvodne teorije.

[Mon Feb 23 15:34:44 2004]
The isocost curve looks a lot like the consumer's budget constraint;
Krivulja jednakih troškova podosta nalikuje proračunskom ograničenju potrošača;

[Mon Feb 23 15:35:12 2004]
in fact, they both graph the various amounts of two goods (inputs in one case and products in the other) that can be purchased for a given amount of money.
ustvari, oba grafički prikazuju različite iznose dvaju dobara (ulaganja u jednom slučaju i proizvodi u drugom) koja se mogu kupiti za određeni iznos novca.

[Mon Feb 23 15:37:31 2004]
In the same way, isoquants look a lot like indifference curves.
Isto tako, izokvante dosta sliče krivuljama indiferencije.

[Mon Feb 23 15:37:58 2004]
In each case, they say how much you can get (either output or utility) from a given combination of goods.
U oba slučaja, govore nam koliko možemo dobiti (bilo proizvoda ili korisnosti) od dane kombinacije dobara.

[Mon Feb 23 15:39:32 2004]
Given these parallels, it would seem natural to do for the firm what you did for the consumer:
S obzirom na ove paralele, bilo bi prirodno učiniti za tvrtku ono što ste učinili za potrošača:

[Mon Feb 23 15:40:07 2004]
Find the firm's equilibrium by drawing an isocost curve and then finding the highest isoquant curve that touches it.
Pronaći ravnotežu tvrtke crtajući krivulju jednakih troškova, a zatim pronalazeći najvišu izokvantnu krivulju koja ju dotiče.

[Mon Feb 23 15:40:07 2004]
But this is not what we do, and it is instructive to see why
No to nije ono što mi činimo, a poučno je i vidjeti zašto

[Mon Feb 23 15:42:11 2004]
The consumer starts out knowing how much he or she has to spend;
Potrošač kreće od spoznaje koliko mnogo mora potrošiti;

[Mon Feb 23 15:43:19 2004]
what the consumer does not know initially is how much utility can be attained given this budget.
ono što potrošač u početku ne zna jest koliko korisnost se može postići s obzirom na taj proračun.

[Mon Feb 23 15:43:53 2004]
The firm, in contrast, starts out knowing how much output is to be produced;
Tvrtka, naprotiv, polazi od spoznaje koliku razinu proizvodnje mora ostvariti;

[Mon Feb 23 15:46:12 2004]
what it does not know is how much it will have to spend to achieve this goal.
ono što ne zna jest koliko će morati potrošiti da bi postigla ovaj cilj.

[Mon Feb 23 15:47:16 2004]
With the consumer, we start with a given budget line and use different indifference curves to evaluate the feasible alternatives.
Kod potrošača, krećemo sa zadanim proračunskim pravcem i koristimo različite krivulje indiferencije da bismo procijenili provedive mogućnosti.

[Mon Feb 23 15:48:37 2004]
To do so, we draw a whole family of indifference curves to find the household's equilibrium point.
Da bismo to učinili, nacrtamo čitavu grupu krivulja indiferencije s ciljem pronalaženja točke ravnoteže kućanstva.

[Mon Feb 23 15:49:55 2004]
With the firm, we start with a single isoquant curve - the one corresponding to the desired level of output.
Kod tvrtke, krećemo od jedne jedine izokvantne krivulje - i to od one koja odgovara željenoj razini proizvodnje.

[Mon Feb 23 15:49:55 2004]
We then evaluate the alternative factor combinations on the isoquant by drawing a whole family of isocost lines
Zatim procijenimo alternativne kombinacije faktora na izokvanti, crtajući čitavu grupu linija jednakih troškova

[Mon Feb 23 15:54:58 2004]
The firm minimizes the total cost of producing 200 cars by using the input bundle that is on the x200-isoquant and on the lowest possible isocost line.
Tvrtka minimizira ukupni trošak proizvodnje 200 automobila koristeći se paketom ulaganja koji se nalazi na izokvanti x200 i na najnižoj mogućoj liniji jednakih troškova.

[Mon Feb 23 15:54:58 2004]
This combination is e1, which is at a tangency between the x200-isoquant and the IC130,000-isoquant line
Ova kombinacija je e1, koja je u tangenciji između izokvante x200 i izokvantne linije IC130,000

[Mon Feb 23 15:59:54 2004]
We can also characterize the firm's equilibrium input choice algebraically.
Također možemo i algebarski okarakterizirati tvrtkin izbor ravnotežnog ulaganja.

[Mon Feb 23 16:01:03 2004]
At the point of tangency, el in Figure 9.10, the isocost line and the isoquant line have the same slope.
U točki tangencije, e1 na Slici 9.10, linija jednakih troškova i izokvanta linija imaju istu kosinu.

[Mon Feb 23 16:01:46 2004]
We showed that the slope of the isocost line is equal to the factor price ratio, w/r, in absolute value.
Pokazali smo da je kosina od linije jednakih troškova jednaka omjeru cijena faktora, w/r, za apsolutnu vrijednost.

[Mon Feb 23 16:01:57 2004]
Hence, at the point of tangency
Zato, u točki tangencije

[Mon Feb 23 16:04:21 2004]
But now recall from Equation (8.3) that along an isoquant, MRTS = MPPL/MPPK, Using this fact, we can rewrite Equation (9,3) as
3) koja kaže da je po izokvanti, MRTS = MPPL/MPPK, Pomoću ove činjenice, možemo iznova napisati Jednadžbu (9,3) na sljedeći način

[Mon Feb 23 16:11:46 2004]
This important condition for cost minimization tells us that a firm that takes factor prices as given should operate at a point where, at the margin, the inputs' marginal physical products are proportional to their prices.
Ovaj važan uvjet ponuda za minimalizaciju troškova govori nam da bi tvrtka koja uzima cijene faktora kao zadane trebala djelovati na točki u kojoj su, pri granici, granični fizički proizvodi ulaganja proporcionalni svojim cijenama.

[Mon Feb 23 16:11:46 2004]
We have emphasized the words at the margin to remind ourselves that the marginal physical products of the inputs may change as the quantities of the inputs used vary, and Equation (9.4) has to hold only for values calculated for the last units purchased
Naglasili smo riječi pri granici da bismo se podsjetili da se granični fizički proizvodi ulaganja mogu promijeniti kada količine korištenih ulaganja variraju, a Jednadžba (9.4) mora vrijediti samo za vrijednosti izračunate za posljednje kupljene jedinice

[Mon Feb 23 16:14:02 2004]
There is an intuitive way to understand Equation (9.4).
Postoji intuitivan način za razumijevanje Jednadžbe (9.4).

[Mon Feb 23 16:14:33 2004]
In choosing its inputs, the firm wants to get the highest possible output for its money.
Pri odabiru svojih ulaganja, tvrtka želi ostvariti najveću moguću proizvodnju za uloženi novac.

[Mon Feb 23 16:17:08 2004]
Suppose that the firm has one more dollar to spend on inputs.
Pretpostavimo da tvrtka ima još jedan dolar za potrošiti na ulaganja.

[Mon Feb 23 16:18:48 2004]
What is the most additional output it can get by spending this dollar on workers and robots?
Koji je najsporedniji proizvod koji tvrtka može dobiti uloživši taj dolar u radnike i robote?

[Mon Feb 23 16:19:36 2004]
If the firm spent the dollar on capital, it could buy the services of 1/r more robots.
Kada bi tvrtka utrošila dolar na sredstva, mogla bi kupiti usluge od 1/r više robota.

[Mon Feb 23 16:20:28 2004]
Since each robot contributes MPPK more output, total output would rise by MPPK/r.
Budući da svaki robot doprinosi s MPPK više proizvodnje, ukupna proizvodnja bi porasla za MPPK/r.

[Mon Feb 23 16:21:33 2004]
If the firm spent the additional dollar on labor, it could hire l/w more workers.
Kada bi tvrtka utrošila dodatni dolar na radnu snagu, mogla bi unajmiti 1/w više radnika.

[Mon Feb 23 16:21:33 2004]
Since each worker contributes MPPL more output, total output would rise by MPPL/w
S obzirom da svaki radnik doprinosi s MPPL većom proizvodnjom, ukupna proizvodnja bi porasla za MPPL/w radnika

[Mon Feb 23 16:26:01 2004]
These facts tell us that, for the firm to use both inputs in equilibrium, MPPK/r must equal MPPL/w.
Ove činjenice nam govore da, ako bi tvrtka htjela upotrijebiti oba tipa ulaganja u ravnoteži, MPPK/r mora biti jednak MPPL/w.

[Mon Feb 23 16:27:14 2004]
To see why, suppose that the firm has chosen an input combination for which MPPK/r is less than MPPL/w.
Da bismo vidjeli zašto, pretpostavimo da je tvrtka odabrala kombinaciju ulaganja za koju je MPPK/r manji od MPPL/w.

[Mon Feb 23 16:27:14 2004]
In this case, the firm gets more additional output per dollar - more bang for the buck - by hiring additional workers.
U tom slučaju, tvrtka dobiva veću dodatnu proizvodnju po dolaru - bolja vrijednost za potrošeni novac - zapošljavajući dodatne radnike.

[Mon Feb 23 16:33:56 2004]
By spending a dollar less on capital and a dollar more on labor, output would rise, but the total amount spent on inputs would stay the same.
Trošeći dolar manje na sredstva i dolar više na radnu snagu, proizvodnja bi se povećala, ali ukupan iznos utrošen na ulaganja ostao bi isti.

[Mon Feb 23 16:36:21 2004]
Therefore, the original input combination could not have been an equilibrium.
Stoga, izvorna kombinacija ulaganja ne bi mogla biti u ravnoteži.

[Mon Feb 23 16:36:59 2004]
Similarly, if the filrm is at a point where MPPK/r is greater than MPPL/w, the firm could increase output by spending a dollar more on capital and a dollar less on labor.
Slično tomu, ako je tvrtka u točki u kojoj je MPPK/r veći od MPPL/w, tvrtka bi mogla povećati proizvodnju ulažući dolar više na sredstva i dolar manje na radnu snagu.

[Mon Feb 23 16:38:19 2004]
Again, such an input combination cannot be an equilibrium.
Opet, takva kombinacija ulaganja ne može biti u ravnoteži.

[Mon Feb 23 16:38:19 2004]
Stated positively, we have just shown that for the firm to achieve economic efficiency, it must choose an input combination for which
Pozitivno izraženo, upravo smo pokazali da tvrtka, da bi postigla gospodarsku učinkovitost, mora odabrati kombinaciju ulaganja za koju vrijedi

[Mon Feb 23 16:41:42 2004]
Notice that Equation (9.5) is equivalent to Equation (9.4).
Uočimo da je Jednadžba (9.5) jednaka Jednadžbi (9.4).

[Mon Feb 23 16:41:42 2004]
Our two approaches to deriving an algebraic condition for the firm's equilibrium input choice yield the same answer
Naša dva pristupa za stvaranje algebarskih uvjeta za tvrtkin odabir ravnotežnih ulaganja donose isti odgovor

[Mon Feb 23 16:44:48 2004]
Suppose that the firm can hire as many workers as it wants at the going wage of $100 per day and can employ robots at a constant daily cost of $200 each.
Pretpostavimo da tvrtka može unajmiti onoliko radnika koliko želi, po trenutnoj nadnici od $ 100 dnevno, i da može uposliti robote po stalnoj dnevnoj cijeni od $ 200 po svakome robotu.

[Mon Feb 23 16:45:21 2004]
At present, the firm is producing 200 cars per day with an input combination for which MPPK= .3 and MPPL= .1.
Trenutno, tvrtka proizvede 200 automobila dnevno s kombinacijom ulaganja za koju vrijedi MPPK=.3 i MPPL=.1.

[Mon Feb 23 16:45:21 2004]
Is this firm using an economically efficient input combination?
Koristi li ova tvrtka ekonomski učinkovitu kombinaciju ulaganja?

[Mon Feb 23 16:51:36 2004]
This last progress check shows the usefulness of the rule embodied in Equation (9.5).
Ova posljednja provjera napretka pokazuje korisnost pravila utjelovljenog u Jednadžbi (9.5).

[Mon Feb 23 16:53:07 2004]
The rule allows a manager to determine whether the firm is choosing the profit-maximizing input combination without having to know the entire production function.
Pravilo dozvoljava menadžeru da ustvrdi bira li tvrtka kombinaciju ulaganja koja će maksimizirati profit bez da je primoran poznavati cjelokupnu proizvodnu funkciju.