NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Tue Feb 17 09:15:35 2004]
We are a co-operative wholesale society based in
Mi smo kooperativno veleprodajno društvo koje se nalazi u

[Tue Feb 17 09:40:07 2004]
told us that you were looking for an agent in
je kazao SAD koji ste tražili agenta u

[Tue Feb 17 09:44:07 2004]
We were impressed by the selection of #PRODUCT# that were displayed on your stand at this year's Exhibition held in #STATE, CITY#.
smo bili impresionirani odabirom #PROIZVOD# koji je bio izložen na vašem izložbenom prostoru na ovogodišnjoj Izložbi koja je održana u #DRŽAVA, GRAD#.

[Tue Feb 17 09:51:56 2004]
Our associates in the packaging industry speak highly of your #PRODUCT# and we would like to have more information about them.
Naši suradnici u industriji ambalaže imaju vrlo visko mišljenje o Vašim #PROIZVOD# pa bismo željeli dobiti više informacija o njima.

[Tue Feb 17 09:51:56 2004]
Could you send us your current catalogue and price-list.
Molimo Vas da nam pošaljete Vaš trenutni katalog i cjenik.

[Tue Feb 17 10:03:02 2004]
Could you please send your current catalogue and price-list for exhibition stands?
Biste li nam mogli poslati Vaš najnoviji katalog i cjenik za izložbene prostore?

[Tue Feb 17 10:03:02 2004]
We are particularly interested in #PRODUCT# stands.
Naročito smo zainteresirani za izložbene prostore #PROIZVOD#.

[Tue Feb 17 10:11:05 2004]
Would you let us have your summer brochure for #PRODUCT, SERVICE#, and supply details of any low fares and tariffs for the month of September?
Možemo li dobiti Vašu katalog za ljeto za #PROIZVOD, USLUGA#, i navesti detalje svih niskih pristojbi i cijena za mjesec rujan?

[Tue Feb 17 10:24:00 2004]
I am planning to come and study in #CITY# next autumn and I would like a prospectus for your college giving me information about fees and special courses in #ACTIVITY#.
Namjeravam doći i studirati u #GRAD# sljedeće jeseni i htio bih dobiti prospekt o vašem fakultetu s informacijama o pristojbama i posebnim smjerovima u #DJELATNOST#.

[Tue Feb 17 10:38:51 2004]
We have heard about your latest equipment in #ACTIVITY# and would like more details.
Čuli smo za Vašu najnoviju opremu u #DJELATNOST# i htjeli bismo znati više detalja.

[Tue Feb 17 10:38:51 2004]
Please send us any information you can supply, marking the letter For the Attention of #NAME, TITLE#.
Molimo Vas da nam pošaljete sve raspoložive informacije, s oznakom na pismu Na ime #IME, POLOŽAJ#.

[Tue Feb 17 10:43:38 2004]
I am replying to your advertisement in the #MONTH# edition of #NAME#.
odgovaram na vaš oglas iz izdanja iz #MJESEC# #IME#.

[Tue Feb 17 10:44:11 2004]
I would like to know more about the #PRODUCT# which you offered at cost price.
bih volio znati više o #PROIZVOD# kojeg ste ponudili po proizvodnoj cijeni.

[Tue Feb 17 10:44:11 2004]
I am interested in holiday in #STATE#.
Zainteresiran sam za odmor u #DRŽAVA#.

[Tue Feb 17 10:49:09 2004]
I will be attending the auction to be held in #PLACE# on #DATE# this year, and am particularly interested in the job lot listed as #NUMBER#.
ću prisustvovati dražbi koja će se održati u #MJESTO# #DATUM# ove godine, i sam naročito zainteresiran za polovnu robu koja se navodi pod #NUMBER#.

[Tue Feb 17 10:57:21 2004]
Could you please give me more information about course #NAME# which appears in the language learning section of your summer prospectus?
Možete li mi dati više informacija o tečaju #NAME# koji se navodi u odsjeku za učenje jezika vašeg ljetnog prospekta?

[Tue Feb 17 10:59:27 2004]
I would appreciate more details about the #'PRODUCT# , which you are advertising on #COMPANY# Television.
Bio bih Vam zahvalan na podobrijim informacijama o #'PROIZVOD#, kojeg reklamirate na televiziji #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 11:12:33 2004]
When replying, could you please enclose a pattern card?
Možete li u Vaš odgovor priložiti karticu primjera?

[Tue Feb 17 11:21:30 2004]
We would also appreciate it if you could send some samples of the material so that we can examine the texture and quality.
Bili bismo Vam također zahvalni ako biste nam poslati neke uzorke materijala tako da možemo ispitati njihovu građu i kakvoću.

[Tue Feb 17 11:29:12 2004]
Before selling toys we prefer to test them for safety.
Željeli bismo testirati sigurnost igračaka prije nego ih stavimo u prodaju.

[Tue Feb 17 11:29:12 2004]
Could you therefore send us at least two examples of these #PRODUCT#?
Možete li nam stoga poslati barem dva primjera tih proizvoda #PROIZVOD#?

[Tue Feb 17 11:34:32 2004]
I would like to discuss the problem of maintenance before deciding which model to install in my factory.
Volio bih raspraviti o problemu održavanja prije nego što donesem odluku o tome koji ću model instalirati u svojoj tvornici.

[Tue Feb 17 11:34:32 2004]
I would be grateful if you could arrange for one of your representatives to call on me within the next two weeks.
bih bio Vam zahvalan ako vi biste mogli dogovoriti da me jedan od vaših predstavnika posjeti u razdoblju od sljedeći dva tjedna.

[Tue Feb 17 11:38:18 2004]
Could you please send me details of your #PRODUCT# which are being advertised in #NEWSPAPER# around the country?
Biste li mi mogli poslati detalje o Vašim proizvodima #PROIZVOD# koji se reklamiraju u #NOVINE# po cijeloj zemlji?

[Tue Feb 17 11:38:18 2004]
I would appreciate a prompt reply quoting trade prices.
bih bio zahvalan na brzom odgovoru u kojem navodite cijene na veliko.

[Tue Feb 17 11:44:27 2004]
It would also be helpful if you could send us some samples and if they are of the standard we require, we will place a substantial order.
Također bi bilo koristan kad biste nam poslali neke uzorke te ako imaju standard koji mi mi zahtijevamo, poslat ćemo prilično veliku narudžbu.

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
We would also like to know if you are offering any trade discounts.
Također nas zanima nudite li ikakve popuste.

[Tue Feb 17 11:44:35 2004]
Thank you.
Hvala.

[Tue Feb 17 11:51:55 2004]
Could you send us your latest catalogue and price-Iist, quoting your most competitive prices?
Možete li nam poslati Vaš najnoviji katalog i cjenik-, koji navode vaše najkonkurentnije cijene?

[Tue Feb 17 11:51:55 2004]
Our principals are #ACTIVITY# in #STATE# and will probably place substantial orders if the quality and prices of your products are suitable.
Naši se naručitelji bave #DJELATNOST# u #DRŽAVA# i vjerojatno će izvršiti velike narudžbe ako su kvaliteta i cijene vaših proizvoda odgovarajuće.

[Tue Feb 17 12:05:31 2004]
We usually deal on a #NUMBER#% trade discount basis with an additional quantity discount for orders over #NUMBER# units.
Obično poslujemo na temelju popusta od #BROJ#%s dodatnim popustom na količinu za narudžbe iznad #BROJ# artikala.

[Tue Feb 17 12:10:43 2004]
As a rule our suppliers allow us to settle by monthly statement and we can offer the usual references if necessary.
U pravilu nam naši dobavljači omogućavaju da plaćamo pomoću mjesečnog izvještaja, a možemo ponuditi uobičajene preporuke ukoliko su potrebne.

[Tue Feb 17 12:14:02 2004]
We would also like to point out that we usually settle our accounts on a documents against acceptance basis with payment by #NUMBER#-day bill of exchange.
Također bismo željeli istaknuti da u pravilu podmirujemo svoje račune na osnovi dokumenti po uručenju mjenice s plaćanjem mjenicom starom #NUMBER#-dana.

[Tue Feb 17 12:21:37 2004]
Could you let us know if you allow cash or trade discounts?
Možete li nam reći odobravate li popuste na gotovinu ili trgovačke popuste?

[Tue Feb 17 12:23:12 2004]
We intend to place a substantial order, and would therefore like to know what quantity discounts you allow.
namjeravamo izvršiti veliku narudžbu, te bi stoga željeli znati kakve popuste na količinu odobravate.

[Tue Feb 17 12:31:41 2004]
Your leaflet advertising your latest publications of #JOURNAL# interested us, and we would like to stock a selection of these.
Zainteresirao nas je Vaš letak koji reklamira vaša zadnja izdanja u #ČASOPIS#, te bismo željeli staviti na zalihu asortiman tih izdanja.

[Tue Feb 17 12:33:22 2004]
However, we would only consider placing an order provided it was on the usual basis of sale or return.
Međutim, narudžbu bismo izvršili samo pod uvjetom da ako se temelji na uobičajenoj osnovi prodaje ili dobiti.

[Tue Feb 17 12:33:22 2004]
If this is acceptable we will send you our official order.
Ako je to prihvatljivo poslati ćemo Vam službenu narudžbu.

[Tue Feb 17 12:41:08 2004]
The #COMPANY# invites tenders from building contractors to #ACTIVITY, PRODUCT# for the #COMPANY#.
#TVRTKA# raspisuje natječaj za građevinske poduzetnike za #DJELATNOST, PROIZVOD# za tvrtku #TVRTKA#.

[Tue Feb 17 12:41:08 2004]
Tenders should be in by #DATE-# and will be studied on price and suitability of construction plans.
Ponude se moraju dostaviti do #DATUM-# te će se proučavati cijena i prikladnost građevnih nacrta.

[Tue Feb 17 12:44:23 2004]
#COMPANY# invites tenders from private contractors for the #ACTIVITY, SERVICE#.
#TVRTKA# raspisuje natječaj za privatne poduzetnike za #DJELATNOST, USLUGA#.

[Tue Feb 17 12:44:23 2004]
Strict government regulations will be in force so only those licensed to deal with #PRODUCT# should apply.
Strogi vladina propisi će biti na snazi tako da se mogu natjecati samo oni koji imaju dozvolu za poslovanje s #PROIZVOD#.

[Tue Feb 17 12:51:12 2004]
As we usually place very large orders, we would expect a quantity discount in addition to a 20% trade discount off net list prices, and our terms of payment are normally #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Budući da u pravilu vršimo vrlo velike narudžbe, bismo očekivali popust na količinu uz 20%trgovački popust s neto kataloških cjena, te se naši uvjeti plaćanja normalno temelje na mjenici staroj #BROJ#-dana, dokumentima po uručenju mjenice.

[Tue Feb 17 12:53:10 2004]
If these conditions interest you, and you can meet orders of over #NUMBER, PRODUCT# at one time, please send us your current catalogue and price-list.
Ako Vas ovi uvjeti zanimaju, te možete ispuniti narudžbe iznad #BROJ, PROIZVOD# odjednom, molimo Vas da nam pošaljete Vaš najnoviji katalog i cjenik.

[Tue Feb 17 12:53:10 2004]
We hope to hear from you soon.
Očekujemo Vaš skori odgovor.

[Tue Feb 17 14:19:15 2004]
Our factory would have no problem in turning out the #NUMBER# units you asked for in your enquiry.
Našoj tvornici neće biti problem proizvesti #BROJ# artikala koje ste zatražili u Vašem upitu.

[Tue Feb 17 14:23:52 2004]
We can supply from stock and will have no trouble in meeting your delivery date.
Robu možemo nabaviti sa skladišta i nećemo imati nikakvih problema s poštivanjem datuma isporuke.

[Tue Feb 17 14:27:30 2004]
I am pleased to say that we will be able to deliver the transport facilities you require.
Drago mi je što mogu reći govoriti da ćemo moći isporučiti prijevozna sredstva koja zahtijevate.

[Tue Feb 17 14:30:42 2004]
We can offer door-to-door delivery services.
Možemo ponuditi dostavu od vrata-do-vrata.

[Tue Feb 17 14:36:32 2004]
The net price of this article is #NUMBER#, to which must be added VAT at #NUMBER%#, making a gross price of #AMOUNT# EUR.
Neto cijena ovog članka iznosi #BROJ#, na koju se mora dodati PDV od #BROJ%#, što daje bruto cijenu u iznosu od #AMOUNT# EUR.

[Tue Feb 17 14:40:34 2004]
We can quote you a gross price, inclusive of delivery charges, of #AMOUNT# EUR per #NUMBER# items.
možemo navesti bruto cijenu, u koju su uključeni troškovi isporuke, u iznosu od #IZNOS# EUR po #BROJ# proizvoda.

[Tue Feb 17 14:40:34 2004]
These goods are exempt from VAT.
Ova je roba oslobođena PDV-a.

[Tue Feb 17 14:47:33 2004]
The prices quoted above are provisional, since we may be compelled by increased costs of raw materials to increase our prices to customers.
Cijene gore navedeni su privremene, budući da možemo biti prisiljeni cijene prema klijentima zbog povećanja cijena sirovina.

[Tue Feb 17 14:49:48 2004]
I will inform you immediately if this happens.
U slučaju da se to dogodi, odmah ćete biti obavješteni.

[Tue Feb 17 14:49:48 2004]
We can offer you a price of #AMOUNT# EUR per item, firm 21 days, after which the price will be subject to an increase of #NUMBER#%.
Možemo Vam ponuditi cijenu u iznosu od #IZNOS# EUR po proizvodu, koja je stabilna 21 dan, nakon čega su cijene podložne povećanju od #BROJ#%.

[Tue Feb 17 15:10:36 2004]
Land differs dramatically.
Zemlja se razlikuje zapanjujuće.

[Tue Feb 17 15:11:43 2004]
It differs in stability, in rock chemistry, in angle of repose.
Razlikuje se po stabilnosti, po kemijskim svojstvima kamena/stijena???, po kutu mirovanja.

[Tue Feb 17 15:14:27 2004]
It differs in ambient temperature, in annual rainfall, in wind exposure.
se razlikuje po temperaturi okoline, po godišnjoj kiši, po izloženosti vjetru.

[Tue Feb 17 15:15:49 2004]
Soil depth and fertility, vegetal cover, and proximity to water vary greatly from one part of the country to another - even from one part of the same contry to another.
dubina i plodnost tla, biljni pokrov, i blizina zaliti uvelike se razlikuju vrlo od jednog dijela zemlje do drugog čak od jednog do drugog dijela iste zemlje.

[Tue Feb 17 15:20:01 2004]
The biosphere knows this;
Biosfera to zna;

[Tue Feb 17 15:24:53 2004]
that is why we would think it absurd to find cactus forests on the summits of New Hampshire's mountains or alligators nesting in the sloughs of Puget Sound.
to je razlog zbog kojeg bi smatrali apsurdnim da naiđemo na kaktusovu šumu na vrhovima planina New Hampshirea ili aligatore kako se gnijezde u močvarama Puget Sounda.

[Tue Feb 17 15:28:41 2004]
It should be equally absurd to think of New York-style skyscrapers in Phoenix, or California-style adobe cottages in Iowa, or any permanent structures at all on Cape Hatteras.
Bilo bi podjednako apsurdno zamisliti nebodere u njujorškom stilu-u Phoenixu, ili-kolibe od sušene opeke tipične za Kaliforniju u Iowi, ili bilo kakve trajne građevine uopće na Cape Hatterasu.

[Tue Feb 17 15:29:53 2004]
In the wake of Hurricane Andrew, complaints surfaced from the owners of what the papers called 'Cape Cod-style' homes in Florida destroyed by the storm.
Kao posljedica Andrew uragana, tužbe na površinu su isplivale vlasnika o tome što su novine nazvale domovima u stilu 'Cape Cod-' na Floridi koje je uništila oluja.

[Tue Feb 17 15:32:00 2004]
The level of damage, they said, indicated that they had been the victims of shoddy building practices.
Stupanj oštećenja, su govorili, ukazao je na to da su bili žrtve loših građevinskih radova.

[Tue Feb 17 15:35:48 2004]
No one stopped to consider whether the real problem might not be Cape Cod-style homes in Florida.
Nitko je stao promisliti da pravi problem nisu domovi izgrađeni u stilu 'Cape Cod-' na Floridi-.

[Tue Feb 17 15:36:34 2004]
The neat frame structures that serve so well anchored in the cool woods and stern morainal soils of New England are woefully out of place in the palmetto scrub and shifting sands of Florida.
Uredne okvirne konstrukcije koje služe tako dobro je usidrilo u hladnim šumama i krut morainskim tlima Nove Engleske očajno iz mjesta u grmlja patuljastoj palmi i pomični goli pješčani prediji Floride.

[Tue Feb 17 15:36:58 2004]
Storms strike these lands differently.
Oluje napadaju ove zemlje drukčije.

[Tue Feb 17 15:36:58 2004]
If they are going to survive the storms, houses must be built differently, too.
Ako žele preživjeti oluje, i kuće moraju biti izgrađen drukčije,.

[Tue Feb 17 16:23:50 2004]
Of primary concern are land capability and carrying capacity.
Od glavnog su interesa zemljin potencijal i kapacitet izdrživosti.

[Tue Feb 17 16:24:59 2004]
Generaly spreaking, it is not the absolute size of a city that determines how well it functions;
Općenito govoreći, apsolutna veličina grada nije ono što određuje njegovu funkcionalnost;

[Tue Feb 17 16:28:49 2004]
it is the size of the city in relation to the carrying capacity of its immediate environment.
već veličina grada u odnosu na kapacitet izdrživosti njegovog neposrednog okoliša to određuje.

[Tue Feb 17 16:29:16 2004]
Seattle 'works' better than Los Angeles does, not simply because it is smaller but because the carrying capacity of the Puget Sound region is much greater than that of the Los Angeles Basin.
Seattle 'djeluje' bolji od Los Angelesa, ne samo zato što je manji već i zato što je kapacitet izdrživosti Puget Sound područja je puno veća od onog kojeg ima zaljev Los Angelesa.

[Tue Feb 17 16:34:04 2004]
The scale of the city in relation to its environment is far better for Seattle than it is for Los Angeles.
opseg grada s obzirom na njegov okoliš je daleko bolje za Seattle nego što je za Los Angeles.

[Tue Feb 17 16:38:07 2004]
The verdict in the Rodney King case was the match that set off the Los Angeles riots in the spring of 1992, but the kindling was provided by the city's extreme overshooting of its carrying capacity.
Presuda u slučaju Rodney Kinga bila je iskra koja je pokrennula nerede Los Angeles u proljeću 1992, no rasplamsavost je bilo pojačano ekstremnog nadmašenjem gradskog kapaciteta izdržljivosti prijenosa sposobnosti.

[Tue Feb 17 16:38:07 2004]
You cannot be a resident of a city that is taking water away from farms and forests and towns located as much as a thousand miles away without at some subliminal level beginning to feel like a thief.
ne možete biti stanovnik grada koji uzima vodu s farmi i šuma i gradova koji se nalaze čak i do tisuću milja dalje a da se na nekoj podsvjesnoj razini ne počnete se osjećati kao kradljivac.

[Tue Feb 17 16:44:51 2004]
When a species exceeds the carrying capacity of its habitat, the result is inevitably habitat degradation.
Kada neka vrsta nadmaši kapacitet izdrživosti svog habitata, neizbježna je posljedica probadanje tog habitata.

[Tue Feb 17 16:47:25 2004]
Ecologists learn to look for signs of this:
Ekolozi uče tražiti znakove toga:

[Tue Feb 17 16:51:15 2004]
browse lines on trees, lichen lines on rocks, soils moved downslope.
pregledavaju linije na drveću, nizove lišaja na stijenju, tla koja su se pomakna niz padinu.

[Tue Feb 17 16:51:28 2004]
A reduction in the number of other species present, leading to a general simplification and destabilization of the ecosystem.
Smanjenje broju druga vrsta koje su prisutne, dovedi do općeg pojednostavljenja i destabiliziranja ekosustava.

[Tue Feb 17 16:51:44 2004]
Loss of ground cover.
Gubitak zemljinog pokrova.

[Tue Feb 17 16:51:44 2004]
Invasion by exotic species.
Invazija egzotičnih vrsta.

[Wed Feb 18 09:12:16 2004]
We should pay attention to the same type of phenomena in human affairs.
Trebali bismo obratiti pažnju na istu vrstu fenomena i u ljudskim odnosima.

[Wed Feb 18 09:14:29 2004]
Widespread pollution, forest destrucion, and ozone depletion are the equivalent, for the planeraty environment, of browse lines and lichen lines.
Opće zagađenje, razaranje šuma, i prorjeđenost ozona odgovaraju, za globalni okoliš, od ispucanim (?) linijama i nizovima lišajeva.

[Wed Feb 18 09:14:29 2004]
We are operating beyond carrying capacity - beyond the ultimate production possibilities frontier - and the results are to make the world less and less habitable for humans.
djelujemo izvan kapaciteta izdrživosti izvan krajnje granice proizvodnih mogućnosti i posljedice su toga na pretvaranje svijeta u mjesto koje je sve manje i manje pogodan za stanovanje ljudi.

[Wed Feb 18 09:22:25 2004]
As I traveled across the length and breadth of the United States during the summer of 1992, preparing for this book, one of the things that struck me most strongly was the ubiquitousness of oaks.
Dok sam putovao uzduž i popreko po Sjedinjenim Državama ljeti 1992, pripremajući se za ovu knjigu, jedna od stvari kojih su najviše pogodile bila je sveprisutnost hrasta.

[Wed Feb 18 09:23:25 2004]
Not the same oaks, of course;
Ne iste vrste hrasta, naravno;

[Wed Feb 18 09:23:48 2004]
the species I was seeing differed radically from place to place.
vrste koje sam susretao razlikovale su se radikalno od mjesta do mjesta.

[Wed Feb 18 09:29:32 2004]
But the genus was everywhere.
No rod je bio posvuda svugdje.

[Wed Feb 18 09:32:45 2004]
Red oaks high up in the mountains of New Hampshire, white oaks in Ohio, black oaks in the Central Valiey of California, and blue oaks in the nearby Sierra foothills.
Crveni hrastovi visoko u gorjima New Hampshirea, bijeli hrastovi u Ohio-u, crni hrastovi u Central Vallley-u u Kaliforniji, i plavi hrastovi u podnožju obližnje Sierra planine.

[Wed Feb 18 09:40:52 2004]
Live oaks in the Georgia Sea Islands;
Živi hrastovi na Otočju Georgia Sea (?);

[Wed Feb 18 09:52:27 2004]
post oaks in the Carolinas;
hrastovi ? u Carolinasu;

[Wed Feb 18 09:54:02 2004]
Gambel's oaks on Mesa Verde and in the dry, rocky Wichita Mountains of Oklahoma.
Gambelovi hrastovi u nacionalnom parku Mesa Verde u suhim, stjenovitim Wichita planinama Oklahome.

[Wed Feb 18 09:55:45 2004]
Water oaks living in southeastern swamps.
Vodeni hrastovi koji se nalaze u močvarama jugoistoka.

[Wed Feb 18 09:59:20 2004]
There were oak species with leaves like laurels, others with leaves like willows, others with leaves like poplars, and still others with leaves like holly.
Naišao sam i na vrste hrasta s listovima poput lovora, ostali su imali listove poput vrba, ostali poput topola, te neki poput božikovine.

[Wed Feb 18 10:08:42 2004]
Here in my Oregon valley the white oaks and black oaks achieve massive dimensions, sixty feet tall and sixty inches through at the base;
U dolini Oregon, gdje ja živim, bijeli i crni hrastovi dosežu ogromne dimenzije, otprilike osamnaest metara visoki i metar i pol u zemlji;

[Wed Feb 18 10:08:42 2004]
near the summits of the nearby Siskiyou Mountains there are Sadler's oaks (Quercus sadleriana), a species endemic to this area low-growing and spindly like rhododendrons, rarely exceeding six feet in height or three inches through no matter how long they may live.
(Quercus sadleriana), endemska vrsta ovih prostora koja je niskog-rasta i vretenasta ? poput rododendrona, i rijetko prelazi visinu od dva metra ili sedam centimetra u dubinu bez obzira na njihov životni vijek.

[Wed Feb 18 10:14:58 2004]
Oaks are almost literally everywhere.
Hrastovi se doslovno nalaze skoro posvuda.

[Wed Feb 18 10:15:09 2004]
It is a good thing we appreciate them;
Dobra je stvar što ih cijenimo;

[Wed Feb 18 10:16:04 2004]
we cannot escape them.
ne možemo im pobjeći.

[Wed Feb 18 10:16:04 2004]
Wherever humans have settled, oaks have almost always preceded them.
Gdje god da su se ljudi nastanili, hrastovi su skoro uvijek stigli tamo prije njih.

[Wed Feb 18 10:23:37 2004]
The oak genus accomplishes this feat by adapting, radiating through evolution into separate species.
Rod hrasta ostvaruje ovaj pothvat prilagođujući se, razdvajajući se kroz proces evoluciju u odvojene vrste.

[Wed Feb 18 10:29:27 2004]
Whatever is needed, the genus's basic DNA seems to be able to come up with.
Što god bilo potrebno, čini se da je osnovni DNA roda u stanju to i osmisliti.

[Wed Feb 18 10:30:00 2004]
Different oaks have learned to stand with their feer in the water next to cypresses, to compete with maples and beeches on the uplands, and to live among junipers on high, dry ridges.
Različiti hrastovi su naučili čvrsto stajati u vodi pored čempresa, natjecati se s javorima i bukvama na visoravnima, i živjeti među borovicom na visokim, suhim grebenima.

[Wed Feb 18 10:31:28 2004]
The tree's characteristics change as its needs change.
Karakteristike drveta se mijenjaju u skladu s promjenama.

[Wed Feb 18 10:35:50 2004]
The tiny, dry leaves of the blue oak (Quercus douglasii) help it survive on the hot windy ridges of the Sierra foothills;
Mali, suhi listovi plavog hrasta (Quercus douglasii) pomažu mu da preživi na vruće vjetrovitim grebenima u podnožju Sierra planine;

[Wed Feb 18 10:38:58 2004]
they would be of no help in the nearby Central Valley, where the winds are quieter and water is more available, so the oaks there are California blacks and whites (kelloggii and lobata), big trees with fair-sized leaves, trees adapted to growing on the flat alluvium.
ne bi bili od nikakve pomoći u obližnjem Central Valley-u, gdje su vjetrovi slabiji i voda dostupnija, pa su tako ti hrastovi kalifornijski crni i bijeli hrastovi (kelloggii i lobata), veliko drveće s velikim-listovima, drveće koje se prilagodilo na rast na ravnom naplavljenom tlu.

[Wed Feb 18 10:38:58 2004]
The hill and lowland species do not try to compete with each other, rarely if ever grow side by side, and are so different that, although they are both oaks, only a person reasonably familiar with trees will be able to recognize the characteristics that place them in the same genus.
Gorske i nizinske vrste ne pokušavaju se natjecati međusobno, rijetko kada rastu jedan uz drugoga, i toliko su različiti da, iako i jedan i drugi spadaju u rod hrasta, samo osoba koja je relativno upoznat s vrstama drveća može prepoznati karakteristike koje ih stavljaju u isti rod.

[Wed Feb 18 12:54:15 2004]
We allow a #NUMBER#% discount for payment within one month.
odobravamo #BROJ#% popusta za plaćanje u roku od mjeseca dana.

[Wed Feb 18 12:59:40 2004]
The net price of this model is #AMOUNT# EUR, less #NUMBER#% discount for quantities up to #NUMBER# and #NUMBER#% discount for quantities over #NUMBER#.
Neto cijena ovog modela iznosi #IZNOS# EUR, umanjen za #BROJ#% popusta za količine do #BROJ# i #BROJ#% popusta za količine iznad #BROJ#.

[Wed Feb 18 13:02:33 2004]
We do not normally give discounts to private customers but because of your long association with our company we will allow you #NUMBER#% off the retail price.
Inače mi ne dajemo popuste privatnim klijentima no zbog vaše duge suradnje s našom tvrtkom odobrit ćemo Vam #BROJ#% nižu maloprodajnu cijenu.

[Wed Feb 18 14:22:01 2004]
The prices quoted are c.
Nevedene cijene su za troškove i vozarinu.

[Wed Feb 18 14:26:42 2004]
, but are subject to a #NUMBER#% trade discount off net price, and we will allow a further #NUMBER#% trade discount off net prices for orders of more than #NUMBER# units.
Nevedene cijene su za troškove i vozarinu, ali su podložne trgovinskom popustu od #BROJ#% s neto cijene, te ćemo odobriti dodatni trgovinski popust od #NUMBER#% s neto cijene za narudžbe veće od #BROJ# artikala.

[Wed Feb 18 14:31:31 2004]
We have the materials in stock and will ship them immediately we receive your order.
imamo materijale na skladištu te ćemo ih otpremiti čim primimo Vašu narudžbu.

[Wed Feb 18 14:35:05 2004]
As there is a heavy demand at this time of year for #PRODUCT#, you will have to allow at least #PERIOD# for delivery.
Budući da postoji velika potražnja u ovo doba godine za #PROIZVOD#, morat ćete nam dozvoliti barem razdoblje od #RAZDOBLJE# za dostavu.

[Wed Feb 18 14:39:17 2004]
We could not deliver within #PERIOD# of receipt of order, as we would need time to prepare the materials.
ne bismo mogli dostaviti u roku od #PERIOD# primitka narudžbe, budući da ćemo trebati vrijeme da bi pripremili materijale.

[Wed Feb 18 14:39:17 2004]
However, if i you could let us have a month, we could guarantee delivery within that period.
Međutim, ako biste mogli dozvoliti razdoblje od mjesec dana, bismo mogli jamčiti dostavu u tom vremenskom okviru.

[Wed Feb 18 14:50:15 2004]
All list prices are quoted f.o.b.
Sve cijene prema katalogu navode F.O.B.

[Wed Feb 18 14:50:15 2004]
#PORT# and are subject to a #NUMBER#% trade discount with payment by letter of credit.
#LUKA# te su podložne trgovinskom popustu od #NUMBER#% za plaćanje s vjerodajnicom.

[Wed Feb 18 14:55:36 2004]
The prices quoted are ex-works, but we can arrange freight and insurance if required, and unless otherwise stated, payment is to be made by #NUMBER#-day bill of exchange, documents against acceptance.
Navedene se cijene odnose na franko-radionice, no možemo dogovoriti vozarinu i osiguranje ako je potrebno, i ukoliko nije drugačije naznačeno, plaćanje se mora izvršiti mjenica od #BROJ#- dana, dokumentima po uručenju mjenice.

[Wed Feb 18 14:58:08 2004]
nd would prefer payment by irrevocable letter of credit.
dajemo prednost plaćanju neopozivim akreditivom.

[Wed Feb 18 15:02:53 2004]
Normally we allow a #NUMBER#% trade discount off net prices with payment on a documents against payment basis.
Obično odobravamo trgovinski popust od #NUMBER#% s neto cijene za plaćanje na osnovi plaćanja na temelju dokumenata.

[Wed Feb 18 15:02:53 2004]
Please let us know if this arrangement is satisfactory.
Molimo Vas javite nam odgovara li Vam takva nagodba.

[Wed Feb 18 15:29:14 2004]
Finally, we would like to point out that delivery before #DATE# is essential and hope that you can offer us that guarantee.
Naposljetku, htjeli bismo istaknuli da isporuka prije dana #DATUM# je presudna te se nadamo da nam možete dati to jamstvo.

[Wed Feb 18 15:32:30 2004]
If the concessions we have asked for could be met, we would place a substantial order.
Ako se koncesije koje smo zatražili mogu ispuniti, izvršili bismo prilično veliku narudžbu.

[Wed Feb 18 15:38:39 2004]
Prompt delivery would be necessary as we have a fast turnover.
Brza isporuka bi bila neophodna budući da imamo brz promet.

[Wed Feb 18 15:38:39 2004]
We would therefore need your assurance that you could meet all delivery dates.
Stoga bismo trebali vaše jamstvo da možete poštovati sve datume isporuke.

[Wed Feb 18 15:42:12 2004]
If the product is satisfactory, we will place further orders with you in the future.
Ako proizvod zadovoljava, i u budućnosti ćemo od Vas nadalje naručivati.

[Wed Feb 18 15:44:03 2004]
If the prices quoted are competitive, and the quality up to standard, we will order on a regular basis.
Ako su navedene cijene konkurentske, a kvaliteta odgovara standardu, vršit ćemo redovite narudžbe.

[Wed Feb 18 15:48:43 2004]
Provided you can offer favourable quotations, and guarantee delivery within #PERIOD# from receipt of order, we will place regular orders with you.
Pod uvjetom da možete nuditi povoljne cijene, i jamčiti isporuku u roku od #RAZDOBLJE# od primitka narudžbe, redovito ćemo od naručivati od Vas.

[Wed Feb 18 15:54:47 2004]
Please find enclosed our Order No.
Molim Vas koja se nalazi u prilogu da Narudžbu br.

[Wed Feb 18 15:54:47 2004]
#NUMBER# for #PRODUCT#.
#BROJ# za #PROIZVOD#.

[Wed Feb 18 15:59:21 2004]
Thank you for your reply of #DATE# regarding the #PRODUCT# we wrote to you about.
Zahvaljujemo na Vašem odgovoru od dana #DATUM# u vezi s #PROIZVOD# o kojem smo Vam jučer pisali.

[Wed Feb 18 15:59:31 2004]
Enclosed you will find our official order No.
U prilogu vi ćete naći našu službenu narudžbu br.

[Wed Feb 18 15:59:31 2004]
#NUMBER# for #PRODUCT#
#BROJ# za #PROIZVOD#

[Wed Feb 18 16:14:31 2004]
Your letter of #DATE# convinced me to place at least a trial order for the #PRODUCT# you spoke about.
Vaše pismo od dana #DATUM# uvjerilo me da izvršim barem probnu narudžbu za #PROIZVOD# kojem ste govorili.

[Wed Feb 18 16:14:31 2004]
Therefore, please find enclosed our official order.
Stoga se u prilogu nalazi naša službena narudžba.

[Wed Feb 18 16:27:58 2004]
As agreed you will draw on us at #NUMBER# days, documents against acceptance, with the documents being sent to our bank at.
Po dogovoru poslat ćete nam u roku od #BROJ# dana, dokumente po uručenju mjenice, s time da su dokumenti poslani u našu banku u.

[Wed Feb 18 16:31:20 2004]
We would like to confirm that payment is to be made by irrevocable letter of credit which we have already applied to the bank for.
Poput mi bismo ponoviti da se plaćanje mora izvršiti neopozivim akreditivom kojeg već prislijedili u banku za.

[Wed Feb 18 16:35:12 2004]
Once we have received your advice, we will send a banker's draft to #COMPANY# and we agreed that payments would be made against quarterly statements.
Čim primimo Vašu obavijest, ćemo poslati bankovnu mjenicu tvrtki #TVRTKA# te smo se dogovorili da se plaćanja vrše prema kvartalnim izvještajima.

[Wed Feb 18 16:37:37 2004]
We would like to thank you for the #NUMBER#% trade discount and #NUMBER#% quantity discount you allowed us.
Zahvaljujemo se na trgovinskom popustu od #BROJ#% i popustu na količinu od #NUMBER#% kojeg ste nam odobrili.

[Wed Feb 18 16:43:31 2004]
Finally, we would like to say that the #NUMBER#% trade discount is quite satisfactory.
Naposljetku, želimo reći da je trgovinski popust od #BROJ#% prilično zadovoljavajući.

[Wed Feb 18 16:47:48 2004]
We will certainly take advantage of the cash discounts you offered for prompt settlement.
Svakako mi ćemo iskoristiti popuste na gotovinu koje ste nam nudili za brz sporazum.

[Thu Feb 19 09:08:40 2004]
Although the rather low trade discount of #NUMBER#% disappointed us, we will place an order and hope that this allowance can be reviewed at some time in the near future.
Iako nas je prilično nizak trgovinski popust od #BROJ#%razočarao, izvršit ćemo narudžbu te se nadamo da se taj popust može razmotriti ponovo uskoro.

[Thu Feb 19 09:10:42 2004]
It is essential that the goods are delivered before the beginning of #MONTH#.
Bitno je da roba bude dostavljena prije početka mjeseca #MJESEC#.

[Thu Feb 19 09:16:39 2004]
Delivery before #MONTH# is a firm condition of this order, and we reserve the right to refuse goods delivered after that time.
Isporuka prije mjeseca #MJESEC# nepromjenjiv je uvjet ove narudžbe, te zadržimo pravo odbiti robu isporučenu nakon tog vremena.

[Thu Feb 19 09:21:43 2004]
Please confirm that you can complete the work before the end of #MONTH#, as the opening of the #COMPANY# is planned for the beginning of #MONTH#.
Molimo Vas potvrdite da možete dovršiti posao prije isteka mjeseca #MJESEC#, budući da je otvaranje tvrtke #TVRTKA# planirano za početak mjeseca #MJESEC#.

[Thu Feb 19 09:24:13 2004]
Please remember that only air freight will ensure prompt delivery.
Molim Vas zapamtite da jedino zračni prijevoz može zajamčiti brzu isporuku.

[Thu Feb 19 09:25:30 2004]
Please send the goods by #COMPANY# express as we need them urgently.
Molim Vas pošaljite robu #TVRTKA# ekspresom jer nam je hitno potrebna.

[Thu Feb 19 09:28:49 2004]
We advise delivery by road to avoid constant handling of this fragile consignment.
Preporučamo dostavu cestom kako bi se izbjeglo stalno rukovanje ove lomljive pošiljke.

[Thu Feb 19 09:36:36 2004]
Could you please ship by scheduled freighter to avoid any unnecessary delays?
Možete li otpremiti robu zakazanim prevoznikom kako bi se izbjegla nepotrebna kašnjenja?

[Thu Feb 19 09:42:06 2004]
We hope that this will be the first of many orders we will be placing with you.
se nadamo da je ovo prva od mnogih narudžbi koje ćemo kod Vas izvršiti.

[Thu Feb 19 09:46:31 2004]
We will submit further orders, if this one is completed to our satisfaction.
Ako budemo zadovoljni s provedbom ove narudžbe, izvršit ćemo i ostale narudžbe.

[Thu Feb 19 09:47:54 2004]
If the goods sell as well as we hope, we shall send further orders in the near future.
Ako se roba bude prodavali prema našim očekivanjima, uskoro ćemo poslati ostale narudžbe.

[Thu Feb 19 10:02:37 2004]
Thank you for your order No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi br.

[Thu Feb 19 10:10:24 2004]
#NUMBER# which we received today.
#BROJ# koju smo danas zaprimili.

[Thu Feb 19 10:10:24 2004]
We are now dealing with it and you mayexpect delivery within the next #PERIOD#.
sada ju obrađujemo a isporuku možete očekivati u roku od #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 10:13:09 2004]
Your order, No.
Vaša narudžba, br.

[Thu Feb 19 10:13:09 2004]
#NUMBER# is now being processed and should be ready for despatch by #PERIOD#.
#BROJ# sada se obrađuje te bi trebala biti spremna za slanje do #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 10:18:44 2004]
We are pleased to say that we have already made up your order, No.
Drago nam je što možemo reći da smo već sastavili vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 19 10:18:44 2004]
#NUMBER# for #NUMBER# units of #PRODUCT#, and are now making arrangements for shipment to #CITY#.
#BROJ# za #BROJ# artikala za #PROIZVOD#, te sada dogovaramo način isporuke za #GRAD#.

[Thu Feb 19 10:21:04 2004]
Your order, No.
Vaša narudžba, Br.

[Thu Feb 19 10:22:01 2004]
#NUMBER#, has now been placed on board the #NAME# sailing from #CITY# on #DATE# and arriving #PORT, CITY#, on #DATE#.
#BROJ#, ukrcana je pod nazivom #IME# te će isploviti iz #GRAD# dana #DATUM# i stići u luku #LUKA, GRAD#, dana #DATUM#.

[Thu Feb 19 10:22:01 2004]
The shipping documents have already been sent to your bank in #CITY# for collection.
Robnootpremni dokumenti već su poslani u Vašu banku u #GRAD# za naplatu.

[Thu Feb 19 10:26:42 2004]
We are pleased to advise you that the #PRODUCT# you ordered- No.
Drago nam je što Vas možemo obavijestiti da su #PROIZVOD# koje ste naručili - br.

[Thu Feb 19 10:27:27 2004]
#NUMBER# - were put on flight #NUMBER# leaving #CITY, TIME, NUMBER# arriving #CITY, TIME#.
#BROJ# ukrcani na let broj #BROJ# koji odlazi iz #GRAD, VRIJEME, BROJ# i stiže u #GRAD, VRIJEME#.

[Thu Feb 19 10:27:27 2004]
Please find enclosed air waybill #NUMBER# and copies of invoice #NUMBER#.
U prilogu se nalazi zračni tovarni list broj #BROJ# i kopije računa broj #BROJ#.

[Thu Feb 19 10:32:29 2004]
Please be advised that your order, No.
Obaviještavamo Vas da je Vaša narudžba, br.

[Thu Feb 19 10:32:42 2004]
#NUMBER#, has now been put on the #CITY-CITY# express and can be collected at #NAME# station.
#NUMBER#, poslana #GRAD-GRAD# ekspresom te se može preuzeti na lokaciji #IME#.

[Thu Feb 19 10:33:21 2004]
Enclosed is consignment note No.
U prilogu se nalazi tovarni list br.

[Thu Feb 19 10:33:59 2004]
#NUMBER# which should be presented on collection.
#BROJ# koji se mora dostaviti kod plaćanja.

[Thu Feb 19 10:34:42 2004]
You should contact us immediately if any problems arise.
U slučaju bilo kakvih problema, odmah nam se javite.

[Thu Feb 19 10:34:42 2004]
Thank you for your order, and we hope we can be of service in the future.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi, te se nadamo da Vam možemo biti od pomoći i u budućnosti.

[Thu Feb 19 10:42:14 2004]
Thank you for your order No.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbu br.

[Thu Feb 19 10:43:17 2004]
#NUMBER# which we are now making up.
#BROJ# koju sada pripremamo.

[Thu Feb 19 10:43:17 2004]
We have all the items in stock and will be advising you in the near future.
Raspolažemo svim artiklima na skladištu te ćemo Vas uskoro obavijestiti.

[Thu Feb 19 10:49:02 2004]
I am writing to tell you that there will be a #PERIOD# delay in delivery.
Javljam se da Vas obavijestim da će isporuka kasniti #RAZDOBLJE# dana.

[Thu Feb 19 10:52:58 2004]
We are sorry to say that we are completely out of stock of this item and it will be at least #PERIOD# before we get our next delivery, but please contact us then.
Žao nam je što Vas moramo obavijestiti da smo ostali potpuno bez zaliha tog proizvoda te će proći razdoblje od barem #RAZDOBLJE# dana prije nego primimo drugu isporuku, te Vas molimo da nas tada kontaktirate.

[Thu Feb 19 11:01:16 2004]
We would only be prepared to supply on a cash basis.
Spremni smo izvršiti isporuku samo na osnovi plaćanja gotovinom novčanoj osnovi.

[Thu Feb 19 11:05:20 2004]
We only supply on payment against pro-forma invoice.
Vršimo nabavu samo plaćanjem na temelju predračuna.

[Thu Feb 19 11:11:35 2004]
As there is heavy demand we have very few of these products in stock, and are serving on a rota basis.
Budući da postoji velika potražnja imamo vrlo malo tih proizvoda na skladištu, pa dostavljamo na principu izmjenjivanja (?).

[Thu Feb 19 11:11:35 2004]
It seems unlikely that we could deliver within the next four months.
Malo je vjerojatno da ćemo moći izvršiti dostavu u sljedeća četiri mjeseca.

[Thu Feb 19 11:20:46 2004]
I am sorry to say that we must turn down your order as we have full order books at present and cannot give a definite date for delivery.
Žao mi je što Vas moram obavijestiti da moramo odbiti Vašu narudžbu budući da su nam knjige narudžbi trenutno pune, te Vam ne možemo odrediti točan datum isporuke.

[Thu Feb 19 11:22:05 2004]
Delivery could not possibly be promised within the time given in your letter.
Isporuku je nemoguće izvršiti u vremenskom roku kojeg ste naveli u svom pismo.

[Thu Feb 19 11:24:35 2004]
#PERIOD# must be allowed for delivery, as we ourselves have to get raw materials and rely on our own suppliers.
Morate odobriti razdoblje od #RAZDOBLJE# za isporuku, budući da mi sami nabavljamo sirovine te ovisimo o svojim dobavljačima.

[Thu Feb 19 11:26:45 2004]
It would be uneconomical for us to offer our products at the discounts you suggest as we work on a fast turnover and low profit margins.
Za nas bi bilo neprofitabilno da nudimo svoje proizvode po popustima koje ste predložili budući da imamo brz promet i niskim marže profita.

[Thu Feb 19 11:34:33 2004]
The usual trade discount is #NUMBER#% in this country, which is #NUMBER#% lower than the figure mentioned in your letter.
Uobičajen trgovinski popust iznosi #NUMBER#%u ovoj zemlji, što je #NUMBER#%niže od onoga što ste naveli u svom pismu.

[Thu Feb 19 11:43:12 2004]
The discount you asked for is far more than we offer any of our customers.
Popust kojeg ste zatražili daleko je veći od popusta kojeg dajemo svojim klijenata.

[Thu Feb 19 11:47:29 2004]
We only accept payment by letter of credit.
prihvatimo samo plaćanje putem akreditiva.

[Thu Feb 19 11:51:09 2004]
We never offer quarterly terms on initial orders, even to customers who can provide references.
Nikad ne nudimo tromjesečne uvjete na početnim narudžbama, čak niti klijentima koji mogu nabaviti reference.

[Thu Feb 19 11:52:03 2004]
However, we might consider this sort of credit once we
Međutim, bismo mogli razmotriti tu vrstu kredita kad jednom

[Thu Feb 19 11:52:03 2004]
have established a trading relationship.
uspostavimo poslovni odnos.

[Thu Feb 19 11:54:19 2004]
Our company relies on quick sales, low profits, and a fast turnover, and therefore we cannot offer long-term credit facilities.
Naša tvrtka se temelji na brzim prodajama, niskim profitima, i brzom prometu, pa stoga ne možemo ponuditi dugoročni kreditni olakšice.

[Thu Feb 19 11:55:16 2004]
We are a small firm and could not possibly handle an order for #NUMBER# units.
Mi smo mala tvrtka i nikako ne bi mogli obraditi narudžbu za #BROJ# artikala.

[Thu Feb 19 11:56:26 2004]
Our factory does not have facilities to turn out #NUMBER# units a #PERIOD#.
Naša tvornica nema postrojenja za isporuku #BROJ# artikala u razdoblju od #RAZDOBLJE#.

[Thu Feb 19 11:59:32 2004]
We only supply orders for #PRODUCT# by the gross, but suggest you try a stationery wholesaler rather than manufacturer.
Samo izvršavamo narudžbe za #PROIZVOD# prema bruto iznosu (?), no predložemo Vam da radije pokušate kod veletrgovca uredskim priborom nego kod proizvođača.

[Thu Feb 19 12:04:08 2004]
Our factory only sells material by #NUMBER#- units which cannot be cut up.
Naša tvornica samo prodaje materijal po broju od #BROJ#- artikala koji se ne mogu izrezati.

[Thu Feb 19 12:13:08 2004]
Please find enclosed our invoice No.
U prilogu se nalazi naš račun br.

[Thu Feb 19 12:14:05 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR.
#BROJ# za iznos od #IZNOS# EUR.

[Thu Feb 19 12:14:39 2004]
#PRODUCT# you ordered have already been despatched to you, carriage forward, and you
#PROIZVOD# koje ste naručili već su Vam poslani, plaća se pouzećem, te bi ih

[Thu Feb 19 12:14:39 2004]
should receive them within the next few days.
trebali primiti u roku od nekoliko sljedećih dana.

[Thu Feb 19 12:17:38 2004]
The enclosed invoice No.
koji se nalazi u prilogu Račun br.

[Thu Feb 19 12:21:04 2004]
# NUMBER# for #AMOUNT# EUR is for #PRODUCT# at #AMOUNT# EUR each less #NUMBER# per cent trade discount.
# BROJ# koji se nalazi u prilogu za iznos od #IZNOS# EUR je za #PROIZVOD# u iznosu od #IZNOS# EUR svaki umanjen za #BROJ# posto trgovinskog popusta.

[Thu Feb 19 12:21:04 2004]
We look forward to receiving your remittance and will then send the #chairs# on carriage forward.
Očekujemo Vašu doznaku te ćemo zatim poslati #chairs# na plaćanje pouzećem.

[Thu Feb 19 12:24:30 2004]
Our Invoice No.
Naš račun br.

[Thu Feb 19 12:25:35 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR net is attached.
#BROJ# za neto iznos od #IZNOS# EUR se nalazi u prilogu.

[Thu Feb 19 12:25:35 2004]
We look forward to receiving your cheque from which you may deduct #NUMBER# per cent cash discount if payment is made within seven days.
Očekujemo Vaš ček iz koji možete odbiti #BROJ# posto popusta na gotovinu ako se plaćanje izvrši u roku od sedam dana.

[Thu Feb 19 12:28:23 2004]
Your Order No.
Vaša narudžba br.

[Thu Feb 19 12:28:45 2004]
#NUMBER# is at present being processed and will be sent on to you within the next few weeks.
#BROJ# trenutno se obrađuje te će Vam se proslijediti na vas unutar nekoliko sljedećih tjedana.

[Thu Feb 19 12:29:21 2004]
Thank you for your order.
Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi.

[Thu Feb 19 12:29:21 2004]
We are sure you will be pleased with the units when you receive them.
Sigurni smo da ćete biti zadovoljni artikli kad ih primite.

[Thu Feb 19 12:31:55 2004]
The enclosed pro-forma No.
U prilogu pro forma br.

[Thu Feb 19 12:32:39 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR is for your order No.
#BROJ# za iznos od #IZNOS# EUR odnosi se na Vašu narudžbu br.

[Thu Feb 19 12:33:17 2004]
#NUMBER#, which is now packed and awaiting despatch.
#BROJ#, koja se sada ispunjava i čeka da bude poslana.

[Thu Feb 19 12:33:17 2004]
As soon as we receive your cheque we will send the goods which will reach you within a few days.
Čim zaprimimo Vaš ček poslat ćemo Vam robu koja će stići do Vas u roku od nekolikih dana.

[Thu Feb 19 12:36:00 2004]
We are sending the enclosed pro-forma No.
Šaljemo Vam u prilogu pro forma br.

[Thu Feb 19 12:38:20 2004]
#NUMBER# for #AMOUNT# EUR gross, forthe consignment of #PRODUCT# you ordered on approval.
#BROJ# za bruto iznos od #IZNOS# EUR, za pošiljku #PROIZVOD# koje ste naručili po odobrenju.

[Thu Feb 19 12:38:20 2004]
We would appreciate your returning the balance of unsold #PRODUCT# by the end of #MONTH# as agreed.
Molimo Vas da nam vratite bilancu neprodanih #PROIZVOD# do kraja mjeseca #MJESEC# kako je dogovoreno.

[Thu Feb 19 12:41:28 2004]
Pro-forma invoice, No.
Predračun, br.

[Thu Feb 19 12:41:57 2004]
#NUMBER#, is for your order, No.
#BROJ#, odnosi se na Vašu narudžbu, br.

[Thu Feb 19 12:42:19 2004]
#NUMBER#, in confirmation of our quotation.
#BROJ#, kao potvrda naših cijena.

[Thu Feb 19 12:42:19 2004]
The total of #AMOUNT# EUR includes cost, insurance, and freight.
Ukupan iznos od #IZNOS# EUR uključuje cijenu, osiguranje, i transport robe.

[Thu Feb 19 14:42:25 2004]
I enclose your statement as at #DATE#.
U prilogu Vam šaljem Vašu izjavu od dana #DATUM#.

[Thu Feb 19 14:42:25 2004]
May I remind you that your #June# statement is still outstanding, and ask you to settle as soon as possible?
Mogu li Vas podsjetiti podsjetiti da je Vaše izvješće iz mjeseca #June# izvješće je još neobjavljeno, i zamoliti Vas da to riješite što je prije moguće?

[Thu Feb 12 11:49:33 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje predstavlja tri analiza pojedinog slučaja uspješne primjene dinamike sustava pri rješavanju važnih stvarnih problema.

[Thu Feb 12 11:53:09 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Ti slučajevi industrija i pitanja.

[Thu Feb 12 11:58:02 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamike sustava i različite postupke modeliranja, od velikih modela koji obuhvaćaju intenzivne podatke do malih modela,zatim simulatore leta s interaktivnim upravljanjem, i igre s ulogama.

[Thu Feb 12 12:00:02 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako dinamika sustava može biti može pomoći pri brzom rješavanju važnih problema.

[Thu Feb 12 12:00:02 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela razmotrena u prvom poglavlju te navode mnoga sredstva i metode o kojima će se govoriti u sljedećim poglavljima.

[Thu Feb 12 12:06:00 2004]
2.1 APPLICATIONS OF SYSTEM DYNAMICS
1 PRIMJENA DINAMIKE SUSTAVA

[Thu Feb 12 12:06:57 2004]
System dynamics has been applied to issues ranging from corporate strategy to the
Dinamika sustava je bila primjenjivana na razne probleme, od strategija poduzeća do

[Thu Feb 12 12:07:19 2004]
dynamics of diabetes, from the cold war arms race between the US and USSR to
dinamike dijabetesa, od utrke u naoružanju tijekom hladnog rata između SAD-a i SSSR-a do

[Thu Feb 12 12:07:22 2004]
the combat between HIV and the human immune system.
bitka između HIV-a i ljudskog imunog sustava.

[Thu Feb 12 12:07:54 2004]
System dynamics can be
Dinamika sustava može biti

[Thu Feb 12 12:08:00 2004]
applied to any dynamic system, with any time and spatial scale.
primijeniti na bilo koji dinamičan sustav, u bilo kojem trenutku i bilo gdje.

[Thu Feb 12 12:08:30 2004]
In the world of
U svijetu

[Thu Feb 12 12:08:36 2004]
business and public policy, system dynamics has been applied to industries from
poslovnom i javno-političkom svijetu, dinamika sustava je bila primjenjivana na industrije od

[Thu Feb 12 12:19:29 2004]
aircraft to zinc and issues from AIDS to welfare reform.
zrakoplov na cink i pitanja od AIDS-a na socijalnu reformu.

[Thu Feb 12 14:40:23 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje donosi 3 analize pojedinog slučaja s uspješne primjene dinamičkog sustava u rješavanju važnih stvarnih problema svijeta. Slučajevi premošćuju niz industrija i pitanja.

[Thu Feb 12 14:45:21 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamičkog sustava i različite postupke modeliranja, od velikih, pojačanih modela podataka, do malih modela, interaktivnih upravljanja simulatora leta, i igara uloga.

[Thu Feb 12 14:45:50 2004]
They illustrate different contexts for the use of system dynamics and different modeling processes, from large, data intensive models to small models, interactive management flight simulators, and role-playing games.
Oni ilustriraju različite kontekste za uporabu dinamičkog sustava i različite postupke modeliranja, od velikih, pojačanih modela podataka, do malih modela, interaktivnih upravljanja simulatora leta, i igara uloga.

[Thu Feb 12 14:47:28 2004]
The cases illustrate how system dynamics can be used to help solve high-stakes problems in real time.
Slučajevi ilustriraju kako dinamički sustavi mogu biti korišteni da pomognu riješiti visoko-rizične probleme u stvarnom vremenu.

[Thu Feb 12 14:47:28 2004]
The cases illustrate the principles discussed in chapter 1 and preview many of the tools and methods discussed in subsequent chapters.
Slučajevi ilustriraju načela su razmatrali u poglavlju 1 i pregledaju mnoge sredstava i metode su razmatrale u sljedećim poglavljima.

[Thu Feb 12 14:51:02 2004]
System dynamics has been applied to issues ranging from corporate strategy to the
Dinamika sustava je bila primjenjivana na pitanja krećući se od strategija poduzeća na

[Thu Feb 12 14:54:58 2004]
dynamics of diabetes, from the cold war arms race between the US and USSR to
dinamiku dijabetesa, od utrke hladnog rata u naoružanju među SAD-om i SSSR-om na bitku HIV-a i ljudskog imunološkog sustava.

[Thu Feb 12 14:55:06 2004]
the combat between HIV and the human immune system.
dinamiku dijabetesa, od utrke hladnog rata u naoružanju među SAD-om i SSSR-om na bitku HIV-a i ljudskog imunološkog sustava.

[Thu Feb 12 14:55:11 2004]
System dynamics can be
Dinamika sustava može biti

[Thu Feb 12 14:55:13 2004]
applied to any dynamic system, with any time and spatial scale.
primjenjivan na bilo koji dinamičan sustav, s u bilo kojem trenutku i prostorna ljestvica.

[Thu Feb 12 14:55:14 2004]
In the world of
U svijetu od

[Fri Feb 13 10:20:43 2004]
This chapter presents three case studies of the successful application of system dynamics to solve important real world problems.
Ovo poglavlje alternativan tri analiza pojedinog slučaja uspješne primjene dinamike sustava riješiti važan stvarni svijet problemi.

[Fri Feb 13 10:22:18 2004]
The cases span a range of industries and issues.
Slučajevi premošćuju opseg industrija i pitanja.

[Fri Feb 13 11:00:08 2004]
In the 1990s a new way to buy cars emerged in the United States - the used car
1990-tih se u SAD-u pojavio novi način kupovanja automobila- kupovanje u super-trgovinama rabljenih automobila.

[Fri Feb 13 11:02:31 2004]
superstore.
super-trgovina.

[Fri Feb 13 11:06:40 2004]
National chains like CarMax and AutoNation offered a large selection
Državni lanci CarMax i AutoNation nudili su velik odabir novih modela automobila s čistim niskim kilometražama,planove za pomoć na cesti

[Fri Feb 13 11:08:58 2004]
of clean, low mileage late model cars with warranties, roadside assistance plans,
Državni lanci CarMax i AutoNation nudili su velik odabir novih modela automobila s čistim niskim kilometražama,planove za pomoć na cesti i druge artikle koji su tradicionalno dostupni samo novim kupcima automobila.

[Fri Feb 13 11:09:21 2004]
and other amenities traditionally available only to new car buyers.
i druge privlačivosti tradicionalno dostupan samo na kupce novog automobila.Super-trgovine

[Fri Feb 13 11:11:22 2004]
Superstore sales
dosegla 13 milijardi dolara.

[Fri Feb 13 11:13:03 2004]
grew from nothing in 1992 to more than $13 billion in 1998.
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta

[Fri Feb 13 11:13:49 2004]
Internet car vendors
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta.

[Fri Feb 13 11:14:13 2004]
began to spring up as well.
Počeli su se pojavljivati i prodavači automobila putem interneta.

[Fri Feb 13 11:15:46 2004]
Many analysts believed the combination of superstores
Mnogi analitičari su vjerovali da je kombinaciju super-trgovina

[Fri Feb 13 11:15:46 2004]
and internet sales heralded a revolution in the retail auto market.
i internetske prodaje revoluciju u maloprodajnom autu tržišta.

[Fri Feb 13 13:17:22 2004]
This chapter presents three case studies illustrating the process.
Ovo poglavlje pretpostavljeni tri pojedinog slučaja je ilustriralo postupak. analiza

[Fri Feb 13 13:17:24 2004]
Each addressed an important real world issue.
analiza Svaki je naslovio važan stvarni svijet pitanje.

[Fri Feb 13 13:22:38 2004]
System Dynamics in Action
Dinamika sustava u akcij