NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Jan 28 14:59:29 2004]
Should a Container not be returned within the time prescribed in the Tariff, the Merchant shall be liable for any detention, loss or expenses which may arise from such non-return
Ako kontejner ne bude vraćen unutar vremenskog roka propisanog u pristojbi, trgovac će biti odgovoran za bilo kakvo zadržavanje, gubitak ili troškove koji mogu nastati iz takvoga nevraćanja

[Wed Jan 28 15:01:25 2004]
Freight shall be deemed fully earned on receipt of the goods by the Carrier and shall be paid and non-returnable in any event
Vozarina će se smatrati u cijelosti zarađena po primitku roba od strane prijevoznika, i biti će plaćena i nepovrativa u bilo kakvim okolnostima

[Wed Jan 28 15:04:16 2004]
The Merchant's attention is drawn to the stipulations concerning currency in which the Freight is to be paid, rate of exchange, devaluation and other contingencies relative to freight in the applicable Tariff
Pozornost trgovca usmjerava se na odredbe vezane uz valutu u kojoj vozarina treba biti plaćena, valutni tečaj, deprecijaciju i druge nepredviđene izdatke u donosu na vozarinu u primjenjivoj pristojbi

[Wed Jan 28 15:08:35 2004]
All Freight shall be paid without any set-off, counter-claim, deduction or stay of execution before delivery of the Goods.
Cjelokupna vozarina biti će plaćena bez ikakvih protuzahtjeva, protupotraživanja, odbijanja ili odgađanja prije isporuke robe.

[Wed Jan 28 15:11:10 2004]
If the Merchant fails to pay the freight when due he shall be liable also for the payment of reasonable attorney's fees incurred by or on behalf of the Carrier in the collection of Freight.
Ako trgovac ne plati vozarinu pravovremeno, on će snositi odgovornost također i za plaćanje opravdanih odvjetničkih honorara nastalih od strane ili u ime prijevoznika pri naplati vozarine.

[Wed Jan 28 15:20:30 2004]
The Carrier shall have a lien on the Goods and any documents relating thereto for all sums payable to the Carrier under this contract and for general average contributions, to whomsoever due.
Prijevoznik će imati pravo zapljene robe i bilo kakvih dokumenata vezanih uz sve iznose plative prijevozniku prema ovome ugovoru, i uz doprinose nastale uslijed opće havarije, kome god se duguje.

[Wed Jan 28 15:20:30 2004]
The Carrier shall also have a lien against the current Holder on the Goods and any documents relating thereto for all sums due from him to the Carrier under any other contract, in any event any lien shall extend to cover the cost of recovering the sums due, and for that purpose the Carrier shall have the right to sell the Goods by public auction or private treaty, without notice to the Merchant.
Prijevoznik će također će imati pravo zapljene robe protiv trenutnog nositelja, te bilo kakvih dokumenata vezani uz sve dugujuće iznose nositelja prema prijevozniku prema bilo kojem drugom ugovoru, u svakom slučaju bilo kakvo pravo zapljene pokriti će troškove vraćanja dugujućeg iznosa, i u tu svrhu prijevoznik će imati pravo prodati robu putem javne dražbe ili privatnog ugovora, bez prethodne obavijesti prema trgovcu.