NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 85% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi poredani kronološki:[Wed Jan 28 15:08:35 2004]
All Freight shall be paid without any set-off, counter-claim, deduction or stay of execution before delivery of the Goods.
Cjelokupna vozarina biti će plaćena bez ikakvih protuzahtjeva, protupotraživanja, odbijanja ili odgađanja prije isporuke robe.

[Wed Jan 28 15:11:10 2004]
If the Merchant fails to pay the freight when due he shall be liable also for the payment of reasonable attorney's fees incurred by or on behalf of the Carrier in the collection of Freight.
Ako trgovac ne plati vozarinu pravovremeno, on će snositi odgovornost također i za plaćanje opravdanih odvjetničkih honorara nastalih od strane ili u ime prijevoznika pri naplati vozarine.

[Wed Jan 28 15:20:30 2004]
The Carrier shall have a lien on the Goods and any documents relating thereto for all sums payable to the Carrier under this contract and for general average contributions, to whomsoever due.
Prijevoznik će imati pravo zapljene robe i bilo kakvih dokumenata vezanih uz sve iznose plative prijevozniku prema ovome ugovoru, i uz doprinose nastale uslijed opće havarije, kome god se duguje.

[Wed Jan 28 15:20:30 2004]
The Carrier shall also have a lien against the current Holder on the Goods and any documents relating thereto for all sums due from him to the Carrier under any other contract, in any event any lien shall extend to cover the cost of recovering the sums due, and for that purpose the Carrier shall have the right to sell the Goods by public auction or private treaty, without notice to the Merchant.
Prijevoznik će također će imati pravo zapljene robe protiv trenutnog nositelja, te bilo kakvih dokumenata vezani uz sve dugujuće iznose nositelja prema prijevozniku prema bilo kojem drugom ugovoru, u svakom slučaju bilo kakvo pravo zapljene pokriti će troškove vraćanja dugujućeg iznosa, i u tu svrhu prijevoznik će imati pravo prodati robu putem javne dražbe ili privatnog ugovora, bez prethodne obavijesti prema trgovcu.

[Mon Jan 26 12:56:41 2004]
The sanitary towel has a front surface 1 which bears against the clothing and covers an absorbent material.
Higijenski uložak ima prednju površinu 1 koja štiti od odjeće i prekriva upijajući materijal.

[Mon Jan 26 12:56:41 2004]
The front surface 1 is made skin-like, with the aim of preventing the sanitary towel from being seen through the clothes.
Prednja površina 1 napravljena je poput kože/nalik je na kožu-, s ciljem da se spriječi naziranje higijenskog uloška kroz odjeću.

[Mon Jan 26 14:29:19 2004]
It is therefore an object of the present invention to provide an improved catamenial device wherein the garment-facing or contacting portion of the device such as a withdrawal string of a tampon or the garment-facing side of a sanitary napkin is not noticeable when a user is wearing close-fitting garments.
izuma osigurati poboljšan menstrualno sredstvo u kojem dio koji je okrenut prema odjeći-sučelice ili kontaktni dio sredstva kao na primjer končić za povlačenje tampona ili-strana koja je okrenuta prema odjeći higijenskog uloška nije primjetan kada se nosi tijesno pripijena odjeća.

[Mon Jan 26 14:43:31 2004]
It is another object of the invention to provide a plurality of catamenial devices, such as but not limited to a package of said devices, each device having a garment-facing or contacting portion of a different color so that a user can select a device having a garment-facing or contacting portion that will match the color of the close-fitting garment to be worn.
Druga je svrha izuma osigurati veći broj menstrualnih sredstava, poput ali ne ograničeni na paket navedenih uređaja, gdje svako sredstvo ima dio okrenut prema odjeći-ili kontaktni dio različite boje tako da osoba ? može izabrati sredstvo koje ima dio okrenut prema odjeći-ili kontaktni dio koji biti će u skladu s bojom tijesno pripijene odjeće koja će se nositi.

[Mon Jan 26 14:52:04 2004]
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT
OPIS PREFERIRANOG PRIMJERA

[Mon Jan 26 15:06:51 2004]
As best seen in FIG.
Kao što se najbolje vidi na SL.

[Mon Jan 26 15:10:12 2004]
1 an embodiment of the improved catamenial device 2 is a tampon comprised primarily of a tampon or pledged 4 attached to a withdrawal string 6.
1 primjer poboljšanog menstrualnog sredstva 2 je tampon koji se sastoji prvenstveno od tampona ili tanke upijajuće vate 4 koja je pričvršćena na končić za povlačenje 6.

[Mon Jan 26 15:11:03 2004]
The pledget 4 typically is comprised of a body of flexible, resilient, elastic, absorbent material.
Upijajuća vata 4 tipično sastojati od građe ? savitljivog, žilavog, elastičnog, upijajućeg materijala.

[Mon Jan 26 15:15:25 2004]
Withdrawal string 6 is attached to at least one end of pledget 4.
Končić za povlačenje 6 pričvršćen je na barem jedno kraj upijajuće vate 4.

[Mon Jan 26 15:17:01 2004]
Withdrawal string 6 is colored to match the color of the garment worn by the user of the tampon so that the withdrawal string 6, necessarily remaining outside the body after insertion of the pledget 4 into the body, is not noticeable through the garment of the tampon user.
Boja se končića za povlačenje 6 podudara s bojom odjeće koju nosi pored korisnica ? tampona tako da se končić za povlačenje 6, koji obavezno mora ostati izvan tijela nakon umetanja od upijajuće vate ? 4 u tijelo, ne može uočiti kroz odjeću.

[Mon Jan 26 15:24:51 2004]
FIG 1 indicates a black withdrawal string 6 however string 6 may be any color.
SL 1 prikazuje crni končić za povlačenje 6 no končić za povlačenje 6 može biti bilo koje boje.

[Mon Jan 26 15:25:38 2004]
The withdrawal string 6 may comprise a string, a loop, a cord, a thread, a tape, a filament or any other means attached to said pledget 4 which may be used for withdrawing the pledget 4 after use.
, uzice, niti, trake, filamenta ili bilo kojeg drugog sredstva koje se pričvrščuje na spomenutu upijajuću vatu ? 4 a koje se može koristiti za povlačenje upijajuće vate ? 4 nakon uporabe.

[Mon Jan 26 15:30:23 2004]
Now referring to FIG.
S obzirom na SL.

[Mon Jan 26 15:30:23 2004]
2, the withdrawal string 6 may further be colorless, transparent, clear or otherwise not readily visible, such as but not limited to a tape or filament, for applications where the garment of the user is particularly sheer or transparent.
2, končić za povlačenje 6 može osim toga biti bezbojan, proziran, svijetao ili na neki drugačiji način ne odmah vidljiv, kao na primjer ali ne ograničen na traku ili filament, za upotrebe kada je odjeća korisnice osobito prozračna ili prozirna.

[Mon Jan 26 15:36:29 2004]
What is claimed is:
Tvrdnja je sljedeća:

[Mon Jan 26 15:38:43 2004]
A package comprising a plurality of catamenial tampons each of said tampons comprising a pledget and colored withdrawal means wherein the color of the withdrawal means is different for each of said tampons.
Paket u kojem se nalazi veći broj menstrualnih tamponi u kojem se svaki od navedenih tampona sastoji od upijajuće vate ? i obojanih sredstava za povlačenje gdje je boja sredstava za povlačenja različita kod svakog navedenog tampona.

[Thu Jan 08 11:53:54 2004]
With reference to Mr. Peake's secret dispatch No.
U vezi s tajnim dopisom gosp. Peakea, br.

[Thu Jan 08 12:01:57 2004]
118 of the 28th May, I have the honour to transmit summaries of the documents now published by the Central Committee of the Yugoslav Communist Party in connection with the dismissal of Hebrang and Zujović.
svibnja, imam čast prenijeti Vam sadržaje dokumenata koje je sada je objavio Centralni Komitet Komunističke Partije Jugoslavije, u vezi s isključivanjem Hebranga i Žujovića.

[Thu Jan 08 12:07:10 2004]
As you are aware, these documents were published in answer to the Cominform's accusation that Hebrang and Zujović were dismissed because of their pro-Soviet attitude.
Kao što znate, ti dokumenti su objavljeni kao odgovor na optužbe Kominforma da su Hebrang i Žujović bili isključeni zbog svojih prosovjetskih stajališta.

[Thu Jan 08 12:07:10 2004]
They consist of the report of a Party Commission of Enquiry set up on 30th April 1948 and of the text of a decision taken on the 19th April, 1946 by the Politbureau as a result of which Zujović was apparently censured end Hebrang dismissed from the Politbureau and from his governmental positions, being appointed instead President of the Governmental Planning Commission
travnja 1948, i teksta odluke Politbiroa, donijete 19. travnja 1946, po kojoj je Žujović izgleda ukoren, a Hebrang isključen iz Politbiroa i smijenjen sa svojih položaja u vladi, i umjesto toga imenovan predsjednikom Savezne planske komisije

[Thu Jan 08 12:21:30 2004]
The first relevant conclusion to be drawn both from these documents and from the recent divergencies of the Yugoslav and Russian Communist Parties is that it is rash to believe any accusations that may be made by one communist or communist party against another.
Prvi relevantan zaključak koji se može izvući iz ovih dokumenata, kao i iz nedavnih razilaženja Komunističkih Partija Jugoslavije i Rusije, je da je nepromišljeno vjerovati bilo kakvim optužbama koje iznosi jedan komunist protiv drugog, ili jedna komunistička partija protiv druge.

[Thu Jan 08 12:23:42 2004]
In such moments, communist and communist parties seem to follow the principle which has been so prominent a feature of communist trials, namely that once it is decided to expel a party member or even a whole party, every conceivable accusation whether justified or not is raked up to support whatever may have been the original reason for the expulsion.
U takvim trenucima, čini se da komunisti i komunističke partije slijede načelo koje je dosad bilo tako istaknuto obilježje komunističkih sudskih procesa, to jest, kad je jednom odlučeno isključiti člana partije ili čak čitavu partiju, iznose se sve moguće optužbe, bilo opravdane ili ne, kako bi se podržao izvorni razlog za isključivanje, kakav god bio.

[Thu Jan 08 12:23:42 2004]
Even though the official reasons for the purge of Hebrang and Zujovic have now been published, it is still difficult indeed to sift the true from the false
Iako su sada objavljeni službeni razlozi za čistku Hebranga i Žujovića, još uvijek je doista teško odvojiti istinito od lažnoga

[Thu Jan 08 12:43:10 2004]
Nevertheless, certain points emerge upon which reasonable certainty is possible, particularly in the case of Hebrang, against whom the accusations are more serious and of greater interest.
Međutim, pojavljuju se određene točke za koje se može opravdano vjerovati da su vjerodostojne, osobito po pitanju Hebranga, optužbe protiv kojeg su ozbiljnije i zanimljivije.

[Thu Jan 08 12:45:38 2004]
The documents now published and indeed the general laws of probability confirm the suggestion made in Mr. Peake's dispatch under reference that the party regarded with the gravest suspicion Hebrang's activities during his captivity.
Upravo objavljeni dokumenti sada i, doista, općeniti zakoni vjerojatnosti potvrđuju sugestiju iz dopisa gosp. Peakea pod navodom da je partija s najozbiljnijom sumnjom gledala na Hebrangove aktivnosti za vrijeme njegovog zatočeništva.

[Thu Jan 08 12:48:55 2004]
Whether in fact he compromised himself is another matter, and the reference to the discovery of "new documents" is suspicious enough to make it appear probable that he did not.
Je li se on zaista kompromitirao je druga stvar, a navođenje pronalaska "novih dokumenata" je dovoljno sumnjivo da se učini vjerojatnim da to nije bio slučaj.

[Thu Jan 08 12:50:23 2004]
Whatever may be the precise nature of his deviation it is, I think, now also confirmed that Hebrang's many differences of policy with the Politbureau were over agriculture and the tempo of the 5-Year Plan.
Bez obzira na to kakva je točno bila priroda njegovog udaljavanja, sada je, mislim, također potvrđeno da su Hebrangova brojna politička razilaženja s Politbirom bila u vezi poljoprivrede i tempa petogodišnjeg plana.

[Thu Jan 08 12:50:23 2004]
The account of these differences contained in Mr. Peake's despatch still appears the most plausible
Navod ovih neslaganja koji se nalazi u dopisu gosp. Peakea, još se uvijek čini najuvjerljivijim

[Thu Jan 08 14:15:06 2004]
The Yugoslav Central Committee have not in these documents referred directly to the Cominform accusation that Hebrang and Zujovic were purged as friends of Russia, although this accusation was denied in strong terms in their reply to the Cominform communiqué.
Centralni Komitet Jugoslavije nije u ovim dokumentima izravno naveo optužbu Kominforma da su Hebrang i Žujović odstranjeni kao prijatelji Rusije, iako je ova optužba izričito opovrgnuta u odgovoru na priopćenje Kominforma.

[Thu Jan 08 14:15:06 2004]
You will observe however, in the Politbureau decision of April 1946, the particularly interesting admission that Hebrang was in direct personal contact with Moscow outside the normal party channels and the distinctly unconvincing denial that this was the cause of personal friction between himself and Tito
Primijetit ćete, međutim, u odluci Politbiroa iz travnja 1946, osobito zanimljivo priznanje da je Hebrang bio u izravnom osobnom kontaktu s Moskvom izvan uobičajenih stranačkih kanala, kao i izrazito neuvjerljivo poricanje da je to bilo uzrokom osobnog trvenja između njega i Tita

[Thu Jan 08 14:32:57 2004]
I should observe that one of the few accusations made in the Cominform's communiqué which ring true to observers here is the statement that Russian specialists were closely watched by the Yugoslav security service.
Primijetio bih da je jedna od rijetkih optužbi iz priopćenja Kominforma koja promatračima može djelovati istinito, tvrdnja da je jugoslavenska sigurnosna služba pozorno motrila ruske stručnjake.

[Thu Jan 08 14:37:11 2004]
A member of my staff was informed some months ago on apparently good authority that trials of Yugoslavs alleged to have engaged in espionage for the Russians had taken place in this country since the war and were different from the recurring Anglo-American spy trials only in that they received no publicity whatever.
Jedan član mog osoblja je prije nekoliko mjeseci dobio informacije, iz očito dobrog izvora, da su se suđenja Jugoslavenima koji su se navodno bavili špijunažom za Ruse održavala u ovoj zemlji od rata, i razlikovala su se od ponavljanih angloameričkih suđenja špijunima samo u tome što nisu dobila nimalo publiciteta.

[Thu Jan 08 14:39:28 2004]
I am reluctant to abandon the view recorded in my telegram No.
Nisam sklon odustati od stajališta zabilježenog u mom telegramu br.

[Thu Jan 08 14:48:43 2004]
656 of 29th June that Hebrang md Zujović, more particularly the latter, were not victimized on account of pro-Russian sentiment;
lipnja, da Hebrang i Žujović, a posebice potonji, nisu postali žrtvama zbog svojih pro-ruskih stavova;

[Thu Jan 08 14:48:43 2004]
but it does now appear that Hebrang may have been the Russian agent whom it is presumably Moscow's policy to maintain in the Politbureau of every Communist Party, however subservient it may show itself
ali sada se čini da je Hebrang možda mogao biti ruski agent, kakvog je vjerojatno politika Moskve imati u Politbirou svake Komunističke Partije, koliko god servilna ona može izgledati

[Wed Jan 14 09:44:46 2004]
Navodimo i primjer korištenja COSMOS/M paketa u dinamičkoj analizi konstrukcija.
We are giving the example of using the COSMOS/M package in the dynamic structure analysis.

[Mon Jan 19 14:28:14 2004]
All terms and conditions, liberties and exceptions of the Charter Party, dated as overleaf, including the Law and Arbitration Clause, are herewith incorporated
Sve odredbe i uvjeti, povlastice i iznimke Brodarskog ugovora, s datumom kao na poleđini, uključujući Klauzulu o zakonu i arbitraži , su ovime uvrštene

[Mon Jan 19 14:46:11 2004]
The Hague Rules contained In the International Convention for the Unification of certain rules relating to Bill of Lading, dates Brussels the 25th August 1924 as enacted in the country of shipment shall apply to this Bill of Lading.
Na ovu teretnicu će se primjenjivati Haška pravila sadržana u Međunarodnom ugovoru za objedinjenje određenih pravila u vezi s teretnicom, od 25. kolovoza 1924 iz Brussela, kako su ozakonjena u zemlji utovara.

[Mon Jan 19 14:46:11 2004]
When no such enactment is in force in the country of shipment, the corresponding legislation of the country of destination shall apply, but in respect of shipments to which no such enactments are compulsorily applicable, the terms of the said Convention shall apply
Ako takve zakonske odredbe nisu na snazi u zemlji otpreme, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe zemlje odredišta, ali u vezi s pošiljkama na koje takve odredbe nisu obavezno primjenjive, primjenjivat će se uvjeti navedenog Ugovora

[Mon Jan 19 15:07:38 2004]
In trades where the International Brussels Convention 1924 as amended by the Protocol signed at Brussels on February 23rd 1968 - the Hague-Visby rules - apply compulsorily, the provisions of the respective legislation shall apply to this Bill of Lading
s izmjenama i dopunama iz Protokola potpisanog u Brusselu 23. veljače 1968. - Haško-Visbyjska pravila - obavezno primjenjuje, odredbe određenih zakonodavstava će se primjenjivati na ovu teretnicu

[Mon Jan 19 15:16:12 2004]
The Carrier shall in no case be responsible for lose of or damage to the cargo, howsoever arising prior to loading into and after discharge from the Vessel or while the cargo is in the charge of another Carrier, nor in respect of deck cargo or live animals
Prijevoznik ni u kojem slučaju nije odgovoran za gubitak ili štetu na teretu, nastalu na bilo koji način prije utovara i nakon istovara s broda ili dok je teret pod nadzorom drugog Prijevoznika, niti u vezi s palubnim teretom ili živim životinjama

[Mon Jan 19 15:29:01 2004]
General Average shall be adjusted, stated and settled according to York-Antwerp Rules 1994, or any subsequent modification thereof, in London unless another place is agreed in the Charter Party.
Zajednička havarija se usklađuje, određuje i rješava u skladu York-Antwerpenskim zakonima iz 1994, ili bilo kojoj njihovoj kasnijoj izmjeni, u Londonu, osim ako u brodarskom ugovoru nije određeno neko drugo mjesto.

[Mon Jan 19 15:33:13 2004]
Cargo's contribution to General Average shall be paid to the Carrier even when such average is the result of fault, neglect or error of the Master, Pilot or Crew.
Doprinos tereta Zajedničkoj havariji se isplaćuje prijevozniku čak i ako je havarija rezultat zabune, nemara ili greške kapetana, kormilara ili posade.

[Mon Jan 19 15:33:22 2004]
The Charterers, Shippers and Consignees expressly renounce the Belgian Code, Part.
Naručitelji prijevoza, otpremnici i primatelji se izričito odriču belgijskog kodeksa, Dio

[Mon Jan 19 16:07:23 2004]
In the event of accident, danger, damage or disaster before or alter the commencement of the voyage, resulting from any cause whatsoever, whether due to negligence or not, for which, or for the consequence of which, the Carrier is not responsible, by statute, the contractor otherwise, the cargo, shippers, consignees or the owners of the cargo shall contribute with the Carrier in General Average to the payment of any sacrifices, losses or expenses of a General Average nature that may be made or incurred and shall pay salvage and special charges incurred in respect of the cargo, if a salving vessel is owned or operated by the Carrier, salvage shall be paid for as fully as if the said salving vessel or vessel belonged to strangers.
U slučaju nesreće, opasnosti, štete ili katastrofe prije ili nakon početka putovanja, proizašle iz bilo kojeg razloga, bilo zbog nemara ili ne, za koju, ili za posljedicu koje, prijevoznik nije odgovoran, prema zakonu, potpisnik ugovora odnosno, teret, otpremnici robe, primatelji ili vlasnici tereta zajedno s prijevoznikom u zajedničkoj havariji sudjeluju u plaćanju svih gubitaka, šteta ili truškova, koji su prirode zajedničke havarije, a koji su mogli nastati, plaćaju spašavanje i posebne troškove nastale u vezi s teretom. Ako spašeni brod posjeduje ili njime upravlja prijevoznik, spašavanje se plaća u potpunosti, kao da navedeni spašeni brod pripada nepoznatoj stranci.

[Mon Jan 19 16:07:23 2004]
Such deposit as the Carrier, or his agents, may deem sufficient to cover the estimated contribution of the goods and any salvage and special charges thereon shall, if required, be made by the cargo, shippers consignees or owners of the goods to the Carrier before delivery
Teret, otpremnici, primatelji ili vlasnici robe mogu, ako se tako zahtijeva, prije isporuke prijevozniku uplatiti polog u iznosu za koji prijevoznik, ili njegovi agenti, smatraju da pokriva procijenjeni doprinos robe, kao i svako spašavanje i posebne troškove nakon njega.

[Mon Jan 19 16:50:34 2004]
If the Vessel comes into collision with another vessel as a result of the negligence of the other vessel and any act, neglect or default of the Master, Mariner, Pilot or the servants of the Carrier in the navigation or in the management of the Vessel, the owners of the cargo carried hereunder will indemnify the Carrier against all loss or liability to the other or non-carrying vessel or the owners in so far as such loss or liability represent loss of, or damage to or any claim whatsoever of the owners of said cargo, paid or payable by the other or non-carrying vessel of her owners to the owners of said cargo and set-off recouped or recovered by the other or non-carrying vessel or her owners as part of their claim against the carrying Vessel or the Carrier.
Ako se brod sudari s drugim brodom kao rezultat nemara drugog broda i bilo kakvog čina, nemara ili propusta kapetana, mornara, kormilara ili člana posade prijevoznika u navigaciji ili upravljanju brodom, vlasnici prevoženog tereta, u skladu s ovim, osiguravaju prijevoznika od bilo kakvog gubitka ili odgovornosti prema drugom brodu, ili brodu bez tereta, ili vlasnicima, u onoj mjeri u kojoj taj gubitak ili odgovornost predstavljaju gubitak, ili štetu ili bilo kakvo potraživanje vlasnika navedenog tereta, plaćeno ili plativo od strane drugog broda ili broda bez tereta ili njegovih vlasnika i namirenje nadoknađeno ili namireno od strane drugog broda ili broda bez tereta ili njegovih vlasnika prema vlasnicima navedenog tereta kao dio njihovih potraživanja od broda ili prijevoznika.

[Mon Jan 19 16:50:34 2004]
The foregoing provisions shall also apply where the owners operators or those in charge of any vessel or vessels or object other than, or in addiction to, the colliding vessels or objects are at fault in respect of a collision or contact
Gore spomenute odredbe se također primjenjuju ako se vlasnici, voditelji ili osobe zadužene za bilo koji brod ili brodove ili predmete osim, ili ovisno o, sudarenim brodovima ili objektima, mogu smatrati odgovornima za sudar ili kontakt

[Mon Jan 19 16:55:39 2004]
For particulars of cargo, freight, destination, etc.
Za više pojedinosti o teretu, vozarini, odredištu, itd.

[Mon Jan 19 16:55:39 2004]
see overleaf
vidjeti na poleđini

[Tue Jan 20 11:39:06 2004]
Consignee or Order (for U.S.
Primatelj ili naručitelj (samo za trgovinu u SAD:

[Tue Jan 20 14:30:12 2004]
Received by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box above entitled '*Total No.
Kako ih je zaprimio prijevoznik od strane otpremnika, u naizgled dobrom stanju i uvjetima (osim ukoliko ovdje nije drukčije navedeno), ukupan broj ili količina kontejnera ili drugih paketa ili jedinica naznačenih u polju iznad pod nazivom '*Ukupan broj

[Tue Jan 20 14:31:27 2004]
of Containers/Packages received by the Carrier' for Carriage from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever applicable, SUBJECT TO THE TERMS OF THE CARRIER'S STANDARD BILL OF LADING TERMS AND CONDITIONS AND TARIFF FOR THE RELEVANT TRADE, WHICH ARE MUTATIS MUTANDIS APPLICABLE TO THIS WAYBILL (copies of which may be obtained from the Carrier or his agents).
Kako ih je zaprimio prijevoznik od strane otpremnika, u naizgled dobrom stanju i uvjetima (osim ukoliko ovdje nije drukčije navedeno), ukupan broj ili količina kontejnera ili drugih paketa ili jedinica naznačenih u polju iznad pod nazivom '*Ukupan broj kontejnera/paketa koje je zaprimio prijevoznik' za transport od mjesta primitka ili utovarne luke, ovisno što se primjenjuje, do luke iskrcaja ili mjesta isporuke, ovisno što se primjenjuje, PODLOŽNI UVJETIMA I ODREDBAMA PRIJEVOZNIKOVE STANDARDNE TERETNICE I TARIFI ZA ODGOVARAJUĆE POSLOVE, KOJI SU MUTATIS MUTANDIS PRIMJENJIVI NA OVAJ TOVARNI LIST (kopije kojeg se mogu dobiti od prijevoznika ili njegovih agenata).

[Tue Jan 20 14:38:52 2004]
Received by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box above entitled '*Total No.
Kako ih je zaprimio prijevoznik od strane otpremnika, u naizgled dobrom stanju i uvjetima (osim ukoliko ovdje nije drukčije navedeno), ukupan broj ili količina kontejnera ili drugih paketa ili jedinica naznačenih u polju iznad pod naslovom '*Ukupan broj

[Tue Jan 20 14:46:06 2004]
of Containers/Packages received by the Carrier' for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever applicable.
Kako ih je zaprimio prijevoznik od strane otpremnika, u naizgled dobrom stanju i uvjetima (osim ukoliko ovdje nije drukčije navedeno), ukupan broj ili količina kontejnera ili drugih paketa ili jedinica naznačenih u polju iznad pod naslovom '*Ukupan broj kontejnera/paketa koje je zaprimio prijevoznik' za transport, podložno svim uvjetima i odredbama u vezi s ovim (UKLJUČUJUĆI UVJETE I ODREDBE NA POLEĐINI I UVJETE I ODREDBE PRIJEVOZNIKOVE PRIMJENJIVE PRISTOJBE) od mjesta primitka ili utovarne luke, ovisno što se primjenjuje, do luke iskrcaja ili mjesta isporuke, ovisno što se primjenjuje.

[Tue Jan 20 14:49:36 2004]
If the acknowledged tally is of Containers, this indicates that the Container has been packed and sealed by the Merchant at his premises without the Carrier being represented and able to check or verify either the tally of Goods or stowage, which are consequently unknown to him (See Clause 8).
Ako je potvrđen ukupni broj kontejnera, to ukazuje na to da je kontejner zapakiran i zapečaćen od strane trgovca u njegovim prostorijama, bez da je prijevoznik bio prisutan i u stanju provjeriti ili pregledati ili ukupni broj robe, ili slaganje, što mu je, slijedom navedenog, nepoznato (vidjeti Klauzulu 8).

[Tue Jan 20 14:55:03 2004]
The Merchant accepts that, except by special arrangement or pursuant to Clause 9 hereof, Containers are not weighed by the Carrier at any time.
Trgovac prihvaća da, osim u slučaju posebnog dogovora ili u skladu s Klauzulom 9, prijevoznik ni u kojem slučaju ne važe kontejnere.

[Tue Jan 20 15:00:20 2004]
If the Carrier so requires, before he arranges delivery of the Goods one original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier at the Port of Discharge or at some other location acceptable to the Carrier.
Ako prijevoznik tako zahtijeva, prije nego što se ugovori isporuka robe, trgovac mu mora predati jednu originalnu teretnicu, propisno indosiranu, u luci iskrcaja ili nekom drugom mjestu koje prijevozniku odgovara.

[Tue Jan 20 15:12:16 2004]
In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.
Prihvaćanjem ove teretnice trgovac izričito prihvaća i pristaje na sve njene uvjete i odredbe, bilo tiskane, otisnute ili napisane, ili na neki drugi način ostvarene, unatoč svome ne-potpisivanju ove teretnice.

[Tue Jan 20 15:12:16 2004]
Without prejudice to the generality of this reference, attention is drawn, inter alia, to Clause 12 (Shipper's/Merchant's Responsibility), 19 (Dangerous Goods) and 24 (Law & Jurisdiction)
Ne dirajući u općenitost ovog navoda, treba obratiti pažnju, inter alia, na klauzulu 12 (Odgovornost otpremnika/trgovca), 19 (Opasna roba) i 24 (Zakon & jurisdikcija)

[Tue Jan 20 15:29:21 2004]
IN WITNESS of the contract herein contained the number of originals stated opposite has been issued, one of which being accomplished the other(s) to be void
U POTVRDU ovdje sadržanog ugovora izdan je broj originala naveden na suprotnoj strani, u slučaju da je jedan od njih izvršen, ostali postaju nevažeći

[Wed Jan 21 11:27:05 2004]
'Carrier' Means the party named in the Signature Box on the face hereof.
'Prijevoznik' označava stranku imenovanu u polju za potpis na pravoj strani ovog dokumenta.

[Wed Jan 21 11:30:00 2004]
'Merchant' Includes any Person who at any time has been or becomes the Shipper, Holder, Consignee, Receiver of the Goods, any Person who owns or is entitled to the possession of the Goods or of this Bill of Lading and any Person acting on behalf of any such Person.
'Trgovac' označava svakog tko je ikad bio ili postaje otpremnik, posjednik, konsignator, primatelj robe, svakoga tko posjeduje ili ima pravo na posjed robe ili ove teretnice i svakoga tko zastupa takvu osobu.

[Wed Jan 21 11:31:00 2004]
'Holder' Means any Person for the time being in possession of (or entitled to the possession of) this Bill of Lading.
'Posjednik' označava svakog tko je trenutno u posjedu (ili ima pravo na posjedovanje) ove teretnice.

[Wed Jan 21 11:31:00 2004]
'Person' Includes an individual, group, company or other entity
'Osoba' označava pojedinca, skupinu, tvrtku ili drugi subjekt

[Wed Jan 21 12:29:53 2004]
'Sub-Contractor' Includes (but is not limited to) owners and operators of any vessels (other than the Carrier), stevedores, terminal and groupage operators, road, rail and air transport operators and any independent contractor employed by the Carrier in performance of the Carriage and any sub-sub-contractors thereof.
'Kooperant' uključuje (ali nije ograničen na) vlasnike i operatore svih brodova (osim prijevoznika), slagače tereta, operatore terminala i zbirnih pošiljki, operatore cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i svakog nezavisnog ugovaratelja kojeg prijevoznik zapošljava za obavljanje transporta, te sve pod-kooperante u vezi s time.

[Wed Jan 21 12:29:53 2004]
'Indemnify' Includes defend, indemnify and hold harmless whether or not the obligation to indemnify arises out of negligent or non-negligent acts or omissions of the Carrier, his servants, agents or Sub-Contractors.
'Odštetiti' znači braniti, odštetiti i smatrati neodgovornim, bez obzira na to proizlazi li obveza za nadoknadom štete nemarnih ili svjesnih činova ili propusta prijevoznika, njegovih zaposlenika, agenata ili kooperanata.

[Wed Jan 21 15:37:45 2004]
'Goods' Means the whole or any part of the cargo received from the Shipper and includes the packing and any equipment or Container not supplied by or on behalf of the Carrier.
'Roba' označava sav teret ili bilo koji njegov dio koji je primio Otpremnik, i uključuje pakiranje i svu opremu ili kontejner koje nije nabavio prijevoznik ili netko u njegovo ime.

[Wed Jan 21 15:45:44 2004]
'Container' Includes any container, trailer, transportable tank, flat or pallet, or any similar article used to consolidate goods and any ancillary equipment.
'Kontejner' označava svaki kontejner, prikolicu, prenosivi spremnik, platformu ili paletu, ili bilo koji sličan objekt korišten za konsolidiranje robe i sve pomoćne opreme.

[Wed Jan 21 15:45:44 2004]
'Carriage' Means the whole or any part of the operations and services undertaken by the Carrier in respect of the Goods covered by this Bill of Lading.
'Prijevoz' označava sve ili bilo koji dio aktivnosti i usluga koje izvodi prijevoznik u pogledu robe, a koje obuhvaća ova teretnica.

[Thu Jan 22 10:14:17 2004]
'Port of Loading' Means any port at which the Goods are loaded on board any Vessel (which may not necessarily the Vessel named overleaf) for Carriage under this Bill of Lading.
'Utovarne luke' označava svaku luku u kojoj se roba utovaruje na neki brod (koji ne mora nužno biti brod naveden na poleđini) za prijevoz prema ovoj teretnici.

[Thu Jan 22 10:14:17 2004]
'Port of Discharge' Means any port at which the Goods are discharged from any Vessel (which may not necessarily the Vessel named overleaf) after Carriage under this Bill of Lading.
'Luka iskrcaja' označava svaku luku u kojoj se roba istovaruje s nekog broda (koji ne mora nužno biti brod naveden na poleđini) nakon prijevoza prema ovoj teretnici.

[Thu Jan 22 10:17:26 2004]
'Vessel' Means any waterborne craft used in the Carriage under this Bill of Lading which may be a feeder vessel or an ocean vessel.
'Brod' Znači bilo koji po vodi obrtnički je upotrijebio u Prijevozu pod tim Teretnica koja bi mogla biti pritok brod ili prekooceanski brod.

[Thu Jan 22 10:42:46 2004]
'Vessel' Means any waterborne craft used in the Carriage under this Bill of Lading which may be a feeder vessel or an ocean vessel.
'Brod' označava svako plovilo korišteno u prijevozu prema ovoj teretnici, što može biti zbirni brod ili prekooceanski brod.

[Thu Jan 22 10:43:23 2004]
'Combined Transport' Arises if the Place of Receipt and/or the Place of Delivery are indicated on the face hereof in the relevant spaces.
'Kombinirani prijevoz' nastaje ako su mjesto primitka i/ili mjesto isporuke navedeni na prvoj strani ovog dokumenta u odgovarajućim mjestima.

[Thu Jan 22 10:54:21 2004]
'Port to Port' Arises if the Carriage is not Combined Transport.
'Od luke do luke' nastaje ako prijevoz nije kombinirani prijevoz.

[Thu Jan 22 10:57:48 2004]
'Shipped on Board' Relates only to the Container into which the Goods are manifested.
'Utovaren' se odnosi samo na kontejner u kojem se nalazi roba.

[Thu Jan 22 10:57:48 2004]
'Freight' Includes all charges payable to the Carrier in accordance with the applicable Tariff and this Bill of Lading
'Vozarina' uključuje sve pristojbe koje se plaćaju prijevozniku u skladu s važećom tarifom i ovom teretnicom

[Thu Jan 22 11:24:30 2004]
'Hague Rules' Means the provisions of the International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25th August, 1924 and includes the amendments by the Protocol signed at Brussels on 23rd February, 1968, but only if such amendments are compulsorily applicable to this Bill of Lading.
'Haška pravila' označavaju odredbe Međunarodne konvencije za izjednačenje nekih pravila o teretnici, potpisane u Bruxellesu 25. kolovoza 1924, i uključuje izmjene i dopune iz Protokola potpisanog u Bruxellesu 23. veljače 1968, ali samo ako se te izmjene i dopune obavezno primjenjuju na ovu teretnicu.

[Thu Jan 22 11:24:30 2004]
(It is expressly provided that nothing in this Bill of Lading shall be construed as contractually applying said Rules as amended by said Protocol).
(Izričito se navodi da se ništa u ovoj teretnici neće tumačiti kao da ugovorno primjenjuje navedena pravila s izmjenama i dopunama iz navedenog protokola).

[Thu Jan 22 11:35:30 2004]
The terms and conditions of the Carrier's applicable Tariff are incorporated herein.
Uvjeti i odredbe prijevoznikove odgovarajuće pristojeb su ovdje uključene.

[Thu Jan 22 11:38:37 2004]
Particular attention is drawn to the terms and conditions therein relating to container and vehicle demurrage Copies of the relevant provisions of the applicable Tariff are obtainable from the Carrier or his agents upon request.
Posebno se treba obratiti pažnja na uvjete i odredbe vezi s ležarinom za kontejner i vozilo. Kopije odgovarajućih odredbi o važećoj pristojbi se na zahtjev mogu dobiti od prijevoznika ili njegovih agenata.

[Thu Jan 22 11:38:37 2004]
In the case of inconsistency between this Bill of Lading and the applicable Tariff, this Bill of Lading shall prevail
U slučaju protuslovlja između ove teretnice i primjenjive pristojbe, ova će teretnica imati prevagu

[Thu Jan 22 11:48:00 2004]
The Merchant warrants that in agreeing to the terms and conditions hereof he is, or has the authority of, the Person owning or entitled to the possession of the Goods and this Bill of Lading
Trgovac, pristajanjem na uvjete i odredbe iz ovog dokumenta, jamči da je on osoba, ili ima ovlaštenje te osobe, koja posjeduje ili ima pravo na posjedovanje robe i ove teretnice

[Thu Jan 22 11:58:24 2004]
(1) The Carrier shall be entitled to sub-contract the Carriage on any terms whatsoever.
(1) Prijevoznik ima pravo sklopiti ugovor o suradnji u prijevozu pod bilo kojim uvjetima.

[Thu Jan 22 12:09:59 2004]
(2) The Merchant undertakes that no claim or allegation shall be made against any Person whomsoever by whom the Carriage is performed or undertaken (including all Sub-Contractors of the Carrier), other than the Carrier, which imposes or attempts to impose up on any such Person, or any vessel owned by any such Person, any liability whatsoever in connection with the Goods or the Carriage of the Goods, whether or not arising out of negligence on the part of such Person and, if any such claim or allegation should nevertheless be made, the Merchant will indemnify the Carrier against all consequences thereof.
(2) Trgovac se obavezuje da se nikakve optužbe ili iskazi neće podnijeti protiv bilo koje osobe koja vrši ili obavlja prijevoz (uključujući sve kooperante prijevoznika), osim prijevoznika, koja nameće ili pokušava nametnuti bilo kojoj takvoj osobi, ili bilo kojem brodu u vlasništvu takve osobe, iakvu odgovornost u vezi s robom ili prijevozom robe, bilo da proizlazi iz nemara od strane te osobe ili ne, i, ako ipak dođe do takvih optužbi ili iskaza, trgovac će prijevozniku naknaditi štetu od svih posljedica s tim u vezi.

[Thu Jan 22 12:35:00 2004]
Without prejudice to the foregoing every such Person or vessel shall have the benefit of every right, defence, limitation and liberty of whatsoever nature herein contained or otherwise available to the Carrier (including, but not limited to, Clause 24 hereof) as if such provisions were expressly for his benefit and, in entering into this contract, the Carrier, to the extent of these provisions, does so not only on his own behalf but also as agent and trustee for such Persons or vessel.
Ne dovodeći u pitanje gore spomenuto, svaka takva osoba ili brod uživa svako pravo, zaštitu, ograničenje i slobodu bilo kakve naravi, koji su ovdje sadržani ili drukčije dostupni prijevozniku (uključujući, ali ne ograničeno na Klauzulu 24 ovog dokumenta), kao da su te stavke izričito za njegovu korist, a prijevoznik, potpisujući ovaj ugovor, u rasponu ovih odredbi, čini to ne samo u vlastiti ime, nego i kao agent i povjerenik za takve osobe ili brod.

[Thu Jan 22 12:46:02 2004]
The provisions of Clause 4 (2), including but not limited to the undertakings of the Merchant contained therein, shall extend to claims or allegations of whatsoever nature against other Persons chartering space on the carrying Vessel
Stavke Klauzule 4 (2), uključujući, ali bez ograničenja na ovdje sadržane poslove trgovca, optužuju potraživanja ili optužbe bilo kakve naravi protiv drugih osoba koje unajmlju prostor na brodu prijevoza

[Thu Jan 22 14:13:24 2004]
The Merchant further undertakes that no claim or allegation in respect the Goods shall be made against the Carrier by any Person, other than in accordance with the terms and conditions of this Bill of Lading, which imposes or attempts to impose upon the Carrier any liability whatsoever in connection with the Goods or the Carriage of the Goods, whether or not arising out of negligence on the part of the Carrier and, if any such claim or allegation should nevertheless be made, to indemnify the Carrier against all consequences thereof
Trgovac se nadalje obavezuje da nikakva potraživanja ili optužbe u pogledu robe neće biti podnijete protiv prijevoznika od strane bilo koje osobe, osim u skladu s uvjetima i odredbama ove teretnice, koja nameće ili pokušava nametnuti prijevozniku bilo kakvu odgovornost u vezi s robom ili prijevozom robe, bilo da proizlazi iz propusta prijevoznika ili ne, a ako ipak dođe do bilo kakvih potraživanja ili optužbi, da će nadoknaditi prijevozniku štetu od posljedica s tim u vezi

[Thu Jan 22 14:35:44 2004]
If Carriage is Port-to-Port, the liability (if any) of the Carrier for loss, damage or delay to the Goods occurring from and during loading onto any Vessel up to and during discharge from that Vessel or from another Vessel into which the Goods have been transhipped shall be determined in accordance with any national law making the Hague Rules compulsorily applicable to this Bill of Lading, or in any other case in accordance with the Hague Rules, Articles 1-8 inclusive only.
Ako je prijevoz od luke do luke, (eventualna) odgovornost prijevoznika za gubitak, štetu ili kašnjenje robe, nastale iz i tijekom utovara na bilo koji brod i tijekom istovara s tog broda ili s nekog drugog broda na koji je roba pretovarena, bit će utvrđena u skladu s bilo kojim nacionalnim zakonom po kojem su haška pravila obavezno primjenjiva na ovu teretnicu, ili u bilo kojem drugom slučaju u skladu s Haškim pravilima, članci 1-8 uključeni.

[Thu Jan 22 14:55:47 2004]
Unless Clause 25 applies, the Carrier shall be under no liability whatsoever for loss, damage or delay to the Goods, howsoever occurring, if such loss, damage or delay arises prior to loading onto or subsequent to discharge from a Vessel.
Osim ako se ne primjenjuje Klauzula 25, prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak, štetu ili kašnjenje robe, nastale na bilo koji način, ako takav gubitak, šteta ili zakašnjenje nastanu prije utovara ili nakon istovara s broda.

[Thu Jan 22 14:55:47 2004]
Notwithstanding the above, in case and to the extent that any applicable law provides for any additional period of responsibility, the Carrier shall have the benefit of every right, defence, limitation and liberty in the Hague Rules as applied by this clause during that period, notwithstanding that the loss, damage or delay did not occur at sea.
Bez obzira na gore navedeno, u slučaju i u onoj mjeri u kojoj bilo koji primjenjivi zakon predviđa neko dodatno razdoblje odgovornosti, prijevoznik će uživati sva prava, zaštitu, ograničenja i slobodu iz Haških pravila, kako se primjenjuju po ovoj klauzuli tijekom tog razdoblja, unatoč tome što do gubitka, štete ili kašnjenja nije došlo na moru.

[Thu Jan 22 15:06:32 2004]
In the event of the Goods being discharged at a port other than the Port of Discharge nominated in this Bill of Lading and forwarded to the nominated Port of Discharge by whatever means, the Hague Rules as referred to in chapter 1 of this clause shall continue to apply until delivery at the nominated Port of Discharge (or elsewhere), notwithstanding that Carriage may not be by sea.
U slučaju da se roba istovaruje u luci koja nije luka iskrcaja imenovana u ovoj teretnici, i da se dalje upućuje prema imenovanoj luci iskrcaja na bilo koji način, Haška pravila navedena u poglavlju 1 ove klauzule će nastaviti važiti sve do dostave u imenovanu luku iskrcaja (ili drugdje), unatoč tome što se možda ne radi o pomorskom transportu.

[Thu Jan 22 15:07:42 2004]
Combined Transport
Kombinirani prijevoz

[Thu Jan 22 15:27:55 2004]
If Carriage is Combined Transport, the Carrier undertakes to perform and/or in his own name to procure performance of the Carriage from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable, and, save as is otherwise provided for in this Bill of Lading, the Carrier shall be liable for loss, damage or delay occurring during the Carriage only to the extent set out below.
Ako se radi o kombiniranom prijevozu, prijevoznik se obavezuje izvršiti i/ili u vlastito ime osigurati izvršenje prijevoza od mjesta primitka ili utovarne luke, ovisno što je primjenjivo, do luke iskrcaja ili mjesta isporuke, ovisno što je primjenjivo, i, osim ako u ovoj teretnici nije drukčije predviđeno, prijevoznik će biti odgovoran za gubitak, štetu ili kašnjenje nastalo tijekom prijevoza samo u onoj mjeri koja je iznesena niže.

[Thu Jan 22 15:30:26 2004]
(1) If the stage of the Carriage during which loss, damage or delay occurred is not known
(1) Ako faza prijevoza tijekom koje je došlo do gubitka, štete ili kašnjenja nije poznata

[Thu Jan 22 15:51:07 2004]
(a) Exclusions
Izuzimanja

[Thu Jan 22 15:51:07 2004]
If the stage of the Carriage during which the loss, damage or delay occurred is not known, the Carrier shall be relieved of liability for any loss, damage or delay if such loss, damage or delay was caused by
Ako faza prijevoza tijekom koje je došlo do gubitka, oštećenja ili kašnjenja nije poznata, prijevoznik će biti oslobođen odgovornosti za svaki gubitak, oštećenje ili kašnjenje, ako je taj gubitak, oštećenje ili kašnjenje uzrokovano

[Thu Jan 22 15:57:40 2004]
(i) an act or omission of the Merchant,
(i) djelovanjem ili propustom trgovca,

[Thu Jan 22 15:59:33 2004]
(ii) insufficiency of or defective condition of packing or marking,
(ii) nedostacima ili slabim stanjem pakiranja ili oznaka,

[Thu Jan 22 16:00:18 2004]
(iii) handling, loading, stowage or unloading of the Goods by or on behalf of the Merchant (See Clause 8),
(iii) rukovanjem, utovarivanjem, slaganjem ili istovarom robe, od strane trgovca ili u njegovo ime (vidjeti Klauzulu 8),

[Thu Jan 22 16:07:48 2004]
(iv) inherent vice of the Goods,
(iv) inherentnom manom robe,

[Thu Jan 22 16:08:43 2004]
(v) strike, lock-out, stoppage or restraint of labour, from whatever cause, whether partial or general,
(v) štrajkom, prekidom, obustavom ili ograničenjem rada, bilo kojeg uzroka, djelomičnim ili generalnim,

[Thu Jan 22 16:17:41 2004]
(vi) a nuclear incident,
(vi) nuklearnim incidentom,

[Thu Jan 22 16:18:59 2004]
(vii) any cause or event which the Carrier could not avoid and the consequences whereof he could not prevent by the exercise of reasonable diligence,
(vii) bilo koji uzrokom ili događajem koji prijevoznik ne bi mogao izbjeći i čije posljedice ne bi mogao spriječiti uz razumnu revnost,

[Thu Jan 22 16:20:10 2004]
(viii) any act or omission of the Carrier the consequences of which he could not reasonably have foreseen,
(viii) bilo kojim činom ili propustom prijevoznika čije posljedice ne bi mogao razumno predvidjeti,

[Thu Jan 22 16:20:10 2004]
(ix) compliance with instructions of any Person entitled to give them.
(ix) postupanjem u skladu s uputama bilo koje osobe ovlaštene da ih da.

[Thu Jan 22 16:46:59 2004]
The burden of proof that the loss, damage or delay was due to one or more of the causes or events specified in this Clause 6 (l) shall rest upon the Carrier, save that if the Carrier establishes that, in the circumstances of the case, the loss, damage or delay could be attributed to one or more of the causes or events specified in Clause 6(1) (a) (ii), (iii) or (iv), it shall be presumed that it was so caused.
Teret dokaza da su gubitak, oštećenje ili kašnjenje nastali uslijed jednog ili više uzroka ili događaja navedenih u ovoj Klauzuli 6 (l) će ležati na prijevozniku, osim ako prijevoznik ne potkrijepi da, u okolnostima slučaja, gubitak, oštećenje ili kašnjenje mogu biti pripisani jednom ili više uzroka ili događaja navedenih u Klauzuli 6(1) (ii), (iii) ili (iv), kada će se pretpostaviti da je bilo prouzročeno na taj način.

[Thu Jan 22 16:46:59 2004]
The Merchant shall, however, be entitled to prove that the loss, damage or delay was not, in fact, caused either wholly or partly by one or more of these causes or events.
Trgovac, međutim, ima pravo dokazati da gubitak, oštećenje ili kašnjenje zapravo nisu, djelomično ili u cijelosti, prouzročeni jednim ili više ovih uzroka ili događaja.

[Thu Jan 22 17:05:22 2004]
(c) Limitation of Liability
(c) Ograničenje odgovornosti

[Thu Jan 22 17:10:07 2004]
Except as provided in Clauses 7(2), 7(3), and 27, if Clause 6 (1) operates total compensation for loss or damage shall in no circumstances whatsoever and howsoever arising exceed 2 SDR's per kilo of the gross weight of the Goods lost or damaged.
Osim kako je određeno u Klauzulama 7(2), 7(3), i 27, ako se primjenjuje Klauzula 6 (1), ukupna naknada za gubitak ili oštećenje ni u kojim okolnostima nastalim na bilo koji način neće premašiti 2 SPV po kili bruto težine izgubljene ili oštećene robe.

[Thu Jan 22 17:13:24 2004]
(SDR means Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund).
(SPV znači specijalno pravo vučenja kako ga definira Međunarodni monetarni fond).

[Thu Jan 22 17:13:24 2004]
Limitation of liability for delay shall be as provided in the applicable international convention or national law, in the absence of which the Carrier accepts no liability whatsoever for delay, howsoever caused (see Clause 7 (4)).
Ograničenje odgovornosti za kašnjenje će biti onakvo kakvo je određeno relevantnom međunarodnom konvencijom ili nacionalnim zakonom, u nedostatku kojeg prijevoznik ne preuzima nikakvu odgovornost za kašnjenje, bez obzira na uzrok (vidjeti Klauzulu 7 (4)).

[Thu Jan 22 17:26:08 2004]
If the stage of the Carriage during which the loss, damage or delay occurred is known
Ako je faza prijevoza tijekom koje je došlo gubitka, oštećenja ili kašnjenja poznata

[Thu Jan 22 17:37:45 2004]
Notwithstanding anything provided for in Clause 6 (I) and subject to Clauses 15 and 16, if it is known during which stage of the Carriage the loss, damage or delay occurred, the liability of the Carrier in respect of such loss, damage or delay shall be determined
Bez obzira na ono što određuje Klauzula 6 (1), i pod uvjetom Klauzula 15 i 16, ako je poznato za vrijeme koje faze prijevoza je došlo do gubitka, oštećenja ili kašnjenja, utvrdit će se odgovornost prijevoznika u vezi s tim gubitkom, oštećenjem ili kašnjenjem

[Fri Jan 23 09:54:11 2004]
(a) By the provisions contained in any international convention or national law which provisions
Prema odredbama sadržanim u bilo kojoj međunarodnoj konvenciji ili nacionalnom zakonu čiji propisi

[Fri Jan 23 10:05:13 2004]
(i) cannot be departed from by private contract to the detriment of the Merchant;
(i) se ne mogu zaobići privatnim ugovorom na štetu trgovca;

[Fri Jan 23 10:05:15 2004]
and (ii) would have applied if the Merchant had made a separate and direct contract with the Carrier in respect of the particular stage of the Carriage during which the loss, damage or delay occurred and received as evidence thereof any particular document which must be issued in order to make such international convention or national law applicable;
i (ii) bi se primjenjivali kad bi trgovac bio napravio poseban i direktan ugovor s prijevoznikom u vezi određene faze prijevoza tijekom koje je došlo do gubitka, oštećenja ili kašnjenja i dobio kao dokaz o tome bilo kakav poseban dokument koji mora biti izdana kako bi takva međunarodna konvencija ili nacionalni zakon bili primjenjivi;

[Fri Jan 23 10:12:38 2004]
(b) If no international convention or national law would apply by virtue of Clause 6 (2) (a), by the Hague Rules, Articles l -8 inclusive, only if the loss, damage or delay is known to have occurred during waterborne Carriage
(b) Ako se ne bi primjenjivala ni jedna međunarodna konvencija ili nacionalni zakon na temelju Klauzule 6 (2), prema Haškim pravilima, Članci 1-8, samo ako je poznato da je do gubitka, oštećenja ili kašnjenja došlo tijekom prijevoza morem

[Fri Jan 23 10:22:33 2004]
(c) by the provisions of Clause 6 (1) if the provisions of Clause 6 (2) (a) and (b) above do not apply.
(c) prema odredbama Klauzule 6 (1), ako odredbe Klauzule 6 (2) (a) i (b) ne vrijede.

[Fri Jan 23 10:22:33 2004]
For the purposes of Clause 6 (2), references in the Hague Rules to carriage by sea shall be deemed to include references to all waterborne Carriage and the Hague Rules shall be construed accordingly.
Za potrebe Klauzule 6 (2), za upućivanja u Haškim pravilima na prijevoz morem će se smatrati da uključuju upućivanja na sav brodski transport i Haška pravila će se tumačiti u skladu s tim.

[Fri Jan 23 10:51:05 2004]
(a) If the Place of Receipt is not named on the face hereof, the Carrier shall be under no liability whatsoever for loss, damage or delay to the Goods, howsoever occurring, if such loss, damage or delay arises prior to loading onto a Vessel.
Ako mjesto primitka nije imenovano u ovom dokumentu, prijevoznik neće snositi nikakvu odgovornost za gubitak, oštećenje ili kašnjenje robe, bez obzira na uzrok, ako su taj gubitak, oštećenje ili kašnjenje nastali prije utovarivanja na brod.

[Fri Jan 23 10:59:58 2004]
(b) If the Place of Delivery is not named on the face hereof, the Carrier shall be under no liability whatsoever for loss, damage or delay to the Goods, howsoever occurring, if such loss, damage or delay arises subsequent to discharge from a Vessel
(b) Ako mjesto isporuke nije imenovano u ovom dokumentu, prijevoznik neće snositi nikakvu odgovornost za gubitak, oštećenje ili kašnjenje robe, bez obzira na uzrok, ako su taj gubitak, oštećenje ili kašnjenje nastali nakon istovara s broda

[Fri Jan 23 11:18:26 2004]
Unless Clause 25 applies, the Carrier shall be deemed prima facie to have effected timely delivery of the Goods as described in this Bill of Lading unless notice of loss, damage or delay to the Goods, indicating the general nature of such loss, damage or delay, shall have been given in writing to the Carrier or to his representative at the Place of Delivery (or the Port of Discharge if no Place of Delivery is named on the face hereof) before or at the time of removal of the Goods into the custody of the Person entitled to delivery thereof under this Bill of Lading, or, if the loss or damage is not apparent, within three working days thereafter
Osim ako se ne primjenjuje Klauzula 25, smatrat će se prima facie d aje prijevoznik obavio pravovremenu dostavu robe kako je opisano u ovoj teretnici, osim ako se ne prijavi gubitak, oštećenje ili kašnjenje robe, ukazujući na generalnu prirodu tog gubitka, oštećenja ili kašnjenja, i to u pismenom obliku, prijevozniku ili njegovom predstavniku, na mjestu isporuke (ili luci iskrcaja ako mjesto isporuke nije navedeno), prije ili u za vrijeme kad roba prestaje biti pod nadzorom osobe ovlaštene za dostavu prema ovoj teretnici, ili, ako gubitak ili oštećenje nisu očiti, unutar tri radna dana nakon toga

[Fri Jan 23 11:26:57 2004]
Unless Clause 25 applies, the Carrier shall be discharged of all liability whatsoever in respect of the Goods, unless suit is brought and notice thereof given to the Carrier within nine months after delivery of the Goods or, if the Goods are not delivered, ten months after the date of issue of this Bill of Lading
Osim ako se ne primjenjuje Klauzula 25, prijevoznik će biti oslobođen svake odgovornosti u vezi s robom, osim ukoliko nije podignuta tužba i prijevoznik je obaviješten o tome unutar devet mjeseci nakon dostave robe ili, ako roba nije dostavljena, deset mjeseci nakon datuma izdavanja ove teretnice

[Fri Jan 23 11:48:58 2004]
Unless Clause 25 applies, compensation shall be calculated by reference to the value of the Goods at the place and time they are delivered to the Merchant, or at the place and time they should have been delivered.
Osim ako se ne primjenjuje Klauzula 25, naknada će se izračunati u odnosu na vrijednost robe na mjestu i vrijeme kad je dostavljena trgovcu, ili na mjestu i u vrijene kad je trebala biti dostavljena.

[Fri Jan 23 11:48:58 2004]
For the purpose of determining the extent of the Carrier's liability for loss, damage or delay to the Goods, the sound value of the Goods is agreed to be the FOB/FCA invoice value plus freight and insurance if paid.
U svrhu određivanja raspona odgovornosti prijevoznika za gubitak, oštećenje ili kašnjenje robe, dogovoreno je da zakonski važeća vrijednost robe bude FOB/FCA fakturna vrijednost plus vozarina i osiguranje, ako su plaćeni.

[Fri Jan 23 12:14:15 2004]
If the Hague Rules are applicable by national law, the liability of the Carrier shall in no event exceed the limit provided in the applicable national law.
Ako su Haška pravila primjenjiva putem nacionalnog zakona, odgovornost prijevoznika ni u kojem slučaju neće premašiti granicu koja je određena u primjenjivom nacionalnom zakonu.

[Fri Jan 23 12:14:15 2004]
If the Hague Rules are applicable otherwise than by national law, in determining the liability of the Carrier the liability shall in no event exceed 100 sterling per package or unit.
Ako se Haška pravila ne primjenjuju putem nacionalnog zakona, nego na neki drugi način, u određivanju odgovornosti prijevoznika, odgovornost ni u kojem slučaju neće premaštit 100 funti sterlinga po paketu ili jedinici.