NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:In order to fully appreciate the importance of the banking system within the economy, it is necessary to consider the functions of money, and what constitutes "money" in modern UK society.
Kako bi se u potpunosti cijenila važnost bankarskog sustava unutar gospodarstva, potrebno je razmotriti funkcije novca i što predstavlja "novac" u suvremenom društvu Ujedinjenog Kraljevstva.

Since the beginning of the solar system there are geological and planetary records of changes of the planets, caused by collisions and bombardments.
Od početka Sunčevog sustava postoje geološki i planetarni zapisi o promjenama planeta, uzrokovanih kolizijama i bombardiranjima.

A Strategic Alliance is a formal relationship formed between two or more parties to pursue a set of agreed upon goals or to meet a critical business need.
Strateško partnerstvo je formalan odnos uspostavljen između dviju ili više strana kako bi se izvršio skup dogovorenih ciljeva ili ostvarila ključna poslovna potreba.

Export restitutions for agriculture products compensate the difference between the world market and the EC market.
Izvozne stimulacije za poljoprivredne proizvode nadoknađuju razliku između svjetskog tržišta i tržišta Europske zajednice.

These files must include at a minimum, the engineering site plan, floor plans, elevations, sections, landscape plans, hardscape plans, and other significant design elements.
Ove datoteke moraju sadržavati minimalno inženjerski plan gradilišta, tlocrte, uzdignuća, presjeke, krajobrazne planove, planove za uređivanje asfaltiranih i betoniranih površina i ostale značajne projektne elemente.

With the gradual development and expansion of comparative linguistics, the comparative method can no longer limit itself to the problems of the ancestral language.
S postupnim napretkom i širenjem komparativne lingvistike, komparativna metoda ne može se više ograničavati na probleme jezika predaka.

Istria has laid out its wonders in the garden of the Mediterranean, at the foot of the Alps. The blue Adriatic Sea washes its shores.
Istra je prostrla svoja čudesa u vrtu Mediterana, podno Alpa. Plavo Jadransko more umiva njene obale.

The need for recirculation pumps and jet pumps, pressurizer, steam generators, steam separators and dryers is eliminated.
Potreba za crpkama za recirkulaciju i mlaznim crpkama, stlačivačem, parnim generatorima, separatorima pare i sušilima je uklonjena.

An industrial refrigerator is simply a refrigerator used in an industrial setting, usually in a restaurant or supermarket.
Industrijski hladnjak je jednostavno hladnjak koji se koristi u industrijskom okružju, obično u restoranu ili supermarketu.

This amp has changed my views, and I consider this to be a "reference" system in all respects. The performance is extremely good, with vanishingly low distortion levels.
Ovo pojačalo je promijenilo moje poglede i smatram da je to "referentni" sustav u svakom pogledu. Učinkovitost je krajnje dobra, s iščezavajuće niskim razinama izobličavanja.

Rapid technological advances and commercialisation of the emerging field of nanotechnology will challenge traditional international and domestic regulatory regimes.
Brzi tehnološki napreci i komercijalizacija novonastalog polja nanotehnologije će ugroziti tradicionalne međunarodne i domaće regulatorne sustave.

This version has expired. You have to purchase a new version, please visit our web site for more information.
Ova verzija je istekla. Morate kupiti novu verziju, molimo posjetite našu internetsku stranicu za više informacija.

Egypt has always been a tourist country. Europeans like to visit Egypt and see its antiquities dating back to the various eras and civilizations.
Egipat je uvijek bio turistička zemlja. Europljani vole posjećivati Egipat i gledati njegove starine koje potječu iz raznih razdoblja i civilizacija.

Things have become devalued to the point where people don't realize the repercussions, that they're devaluing themselves.
Stvari su postale obezvrijeđene do točke gdje ljudi ne shvaćaju posljedice, da obezvrijeđuju sebe.

Unfortunately, too often the information obtained from the Internet is being misused or abused by students.
Nažalost, prečesto se podaci dobiveni s Interneta pogrešno upotrijebljavaju ili zloupotrebljavaju od strane studenata.

The Schaeffler Group's INA brand stands for the development and manufacture of rolling bearings, plain bearings and linear systems as well as precision components for the automotive industry.
INA marka Schaeffler Grupe predstavlja razvoj i proizvodnju kotrljajućih ležajeva, običnih ležajeva i linearnih sustava kao i preciznih komponenti za automobilsku industriju.

Your differences do not necessarily conflict with each other and there is a good possibility that you will harmonize well.
Vaše razlike ne dolaze neophodno uzajamno u sukob i postoji dobra vjerojatnost da ćete se dobro uskladiti.

The effort required to deliver an effective EO meeting requires more exact science, refinement, effort and sheer determination than any step in our sales process.
Napor koji je potreban da se održi učinkovit sastanak izvršnih dužnosnika zahtijeva precizniju znanost, usavršavanje, napor i čistu odlučnost nego bilo koji korak u našem prodajnom procesu.

Individuals in management positions have the formal power to direct and control immediate subordinates.
Pojedinci na rukovodećim položajima imaju formalnu moć usmjeravanja i nadziranja izravno podređenih.

Once the hosting agreement is signed, the research organisation may be required, in accordance with national legislation, to provide the researcher with an individual statement that financial responsibility has been assumed for costs within the meaning of Article 5(3).
Kada se ugovor o smještaju zaključi, znanstvena organizacija će možda morati, u skladu s državnim zakonodavstvom, dostaviti znanstvenom radniku individualnu izjavu o preuzimanju financijske odgovornosti za troškove u smislu članka 5(3).

The carbon cycle is the biogeochemical cycle by which carbon is exchanged between the biosphere, geosphere, hydrosphere, and atmosphere of the Earth.
Ciklus ugljika je biogeokemijski ciklus kojim se ugljik izmjenjuje između biosfere, geosfere, hidrosfere i atmosfere Zemlje.

Instead of simply dealing with local or regional concerns, many businesses now have to think about global markets and logistics.
Umjesto jednostavne usmjerenosti na lokalne ili regionalne probleme, mnoga poduzeća sada moraju razmišljati o svjetskim tržištima i logistici.

In the UK current account can be owned by anyone, provided they can supply a reference or references.
U Ujedinjenom Kraljevstvu tekući račun može biti u vlasništvu bilo koga, pod uvjetom da može dostaviti referencu ili reference.

Latency-sensitive applications can often benefit from improved performance if packet loss is better understood.
Aplikacije osjetljive na latenciju često mogu imati korist u vidu povećanih performansi ako se gubitak paketa bolje razumije.

Did anybody tell you lately that you rock big time?
Da li Vam je itko rekao u posljednje vrijeme da ste jako guba?

I suggest the site be re-created with the files the owner desires. I can remove the hosting and re-establish a platform if you wish.
Predlažem da se internetska stranica napravi iznova s datotekama koje vlasnik želi. Mogu ukloniti njihov smještaj i ponovo uspostaviti platformu ako to želite.

A vanguard design, precious materials and new technologies, pleasure without ostentation; this is the philosophy that guides the realization of our production.
Vodeći dizajn, plemeniti materijali i nove tehnologije, zadovoljstvo bez razmetanja; ovo je filozofija koja vodi realizaciju naše proizvodnje.

Potrošnja jednog pneumatskog ventila je 5m3/h. Proces dubinskog snimanja će se održati u prostorijama tvrtke Maribi.
Consumption of a single pneumatic valve is 5m3/h. The deep recording process will take place in the premises of the Maribi company.

Around 3800 cubic kilometres of fresh water is withdrawn annually from the world's lakes, rivers and aquifers.
Oko 3800 kubičnih kilometara svježe vode crpi se svake godine iz svjetskih jezera, rijeka i vodonosnih slojeva.

You can use the opening comment mark and closing comment mark to help you test and fix any errors found in your C program.
Možete koristiti početnu oznaku komentara i završnu oznaku komentara kako bi Vam to pomoglo u testiranju i ispravljanju bilo kakvih grešaka pronađenih u Vašem C programu.

Welsh is a Celtic language that is spoken in the principality of Wales, with some speakers in Patagonia in the south of Argentina.
Velški je keltski jezik koji se govori u kneževini Wales, uz nešto malo govornika u Patagoniji na jugu Argentine.

There's nothing you can do about the truck, so just head into the house.
Ne možete učiniti ništa oko kamiona, pa samo krenite u kuću.

This certification program was developed by the Computing Technology Industry Association (CompTIA) to provide an industry-wide means of certifying the competency of computer service technicians.
Ovaj certificirani program je razvijen od strane Udruge informatičke tehnologije (CompTIA) kako bi cijeloj industriji omogućio način za potvrđivanje stručnosti računalnih servisera.

The United States is beset with the worst social problem of the Western world - social division which is far exceeding those of similarly affluent cultures.
Sjedinjene Američke Države su pritisnute najgorim društvenim problemom zapadnjačkog svijeta - društvenom podjelom koja daleko nadmašuje onu u sličnim bogatim kulturama.

Motor-operated door closure with triple-protection guarantees better safety, greater ease of handling and automatic regulation of the door.
Motorno upravljano zatvaranje vrata s trostrukom zaštitom jamči bolju sigurnost, veću lakoću rukovanja i automatsko upravljanje vratima.

Eventually they developed the belief that gods controlled events in each day, month, and year, and that they had to make offerings to win the god's favor.
S vremenom su razvili vjerovanje da bogovi nadziru događaje svakog dana, mjeseca i godine, te da moraju prinositi žrtve kako bi stekli božju naklonost.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to be qualified.
Svaka osoba uključena u instalaciju, upravljanje i održavanje ovog uređaja mora biti osposobljena.

Although the number of genes related to cancer is quite large, the living environment is regarded as having the more important role in causing cancer in humans.
Iako je broj gena povezanih s rakom dosta velik, smatra se da uvjeti života imaju važniju ulogu u uzrokovanju raka kod ljudi.

This was the time when the two superpowers, the USA and Russia, were making a path to govern the world.
To je bilo vrijeme kada su dvije supersile, SAD i Rusija, planirale zavladati svijetom.

This approach combines the outcomes of the previous systematic simulation on our model with probability distribution functions.
Ovaj pristup kombinira rezultate prethodne sustavne simulacije na našem modelu s funkcijama vjerojatnosti distribucije.

Chinese steelmakers and traders are increasing imports of iron ore, the single-biggest commodity moved by sea, in anticipation that prices will rise in 2008.
Kineski proizvođači čelika i trgovci povećavaju uvoz željezne rude, najvažnijeg artikla koji se prevozi morem, u očekivanju da će cijene porasti 2008.

Pulled muscle (strain) is an injury which may be caused by poor warm-up or fatigue.
Istegnuti mišić (tenzija) je ozljeda koja može biti uzrokovana nedovoljnim zagrijavanjem ili umorom.

The cinema, theatre and concerts can extend our life because they stimulate strong emotions.
Kino, kazalište i koncerti mogu nam produljiti život jer potiču snažne emocije.

If population growth truly were exponential then such a graph would be a straight line.
Da je porast stanovništva zaista eksponencijalan onda bi takav graf bio ravna crta.

Input paper sensor was not triggered - paper may be jammed at the sensor. Remove toner for better access to jammed paper.
Ulazni senzor papira nije aktiviran - papir je možda zaglavljen kod senzora. Uklonite toner za bolji pristup zaglavljenom papiru.

When two computers communicate on a network, the software at each network layer on one computer assumes it is communicating with the same network layer on the other computer.
Kada dva računala komuniciraju u mreži, softver na svakom mrežnom sloju na jednom računalu pretpostavlja da komunicira s istim mrežnim slojem na drugom računalu.

I need this for my documents, this is a great program for translation.
Treba mi ovo za moje dokumente, ovo je izvrstan program za prevođenje.

Because of its composition with an excellent herbs flavor the beverage seems to be different in a very interesting way and becomes a modern thirst quencher.
Zbog svojeg sastava s izvrsnom biljnom aromom piće se čini različitim na vrlo zanimljiv način i postaje suvremen gasitelj žeđi.

According to the map it was about fifteen miles away on the other side of the hills.
U skladu s mapom ono je bilo oko petnaest milja dalje s druge strane brda.

This Agreement is not in any way prejudiced by any other security now or subsequently held by the Lender.
Ovaj Sporazum nikako ne dovodi u pitanje bilo kakvo drugo jamstvo koje u ovom trenutku ili kasnije zadržava Davatelj kredita.

A startling percentage of companies, especially large, established ones, display those symptoms.
Zapanjujući postotak tvrtki, posebno velikih, renomiranih, pokazuje te simptome.

Don't hesitate to contact the USAFIS Organization through our online contact form, just use this link.
Ne oklijevajte kontaktirati organizaciju USAFIS putem našeg online kontakt formulara, samo upotrijebite ovu poveznicu.

It gives me great satisfaction to see this book, handsomely printed by a distinguished publishing house, in its third revised edition.
Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti ovu knjigu, lijepo otisnutu od strane istaknutog izdavačkog poduzeća, u svojem trećem izmijenjenom izdanju.

Nanotechnology refers broadly to a field of applied science and technology whose unifying theme is the control of matter on the molecular level in scales smaller than 1 micrometer.
Nanotehnologija se općenito odnosi na polje primijenjene znanosti i tehnologije čija je ujedinjavajuća tema kontrola materije na molekularnoj razini u mjerilima manjim od 1 mikrometra.

A flexible pavement structure is typically composed of several layers of material. Each layer receives the loads from the above layer.
Fleksibilna kolnička konstrukcija je tipično načinjena od nekoliko slojeva materijala. Svaki sloj preuzima opterećenja od gornjeg sloja.

Hubs are purely physical and electrical devices, and do not have a presence on the network (except possibly for management purposes).
Koncentratori su isključivo fizički i elektro-uređaji i nemaju prisustvo na mreži (izuzev eventualno za svrhu upravljanja).

Machine driven vehicles, that are equipped with a closed leader house, must be equipped with arrangements for heating and ventilating.
Strojno pokretana vozila, koja su opremljena zatvorenom upravljačkom kabinom, moraju biti opskrbljena rješenjima za grijanje i provjetravanje.

On the basis of the aforementioned report by the Venice Commission, the possibility for states to adopt unilateral measures on the protection of their kin-minorities abroad, irrespective of whether they live in neighbouring or other countries, is conditional upon the respect of the following principles:
Na temelju gorenavedenog izvješća Venecijanske Komisije, mogućnost da države usvoje jednostrane mjere zaštite svojih nacionalnih manjina u inozemstvu, bez obzira žive li u susjednoj ili drugoj državi, uvjetovan je poštivanjem sljedećih načela:

BIOS can also be said to be a coded program embedded on a chip that recognizes and controls various devices that make up the PC.
Za BIOS se također može reći da je to kodirani program ugrađen na čip koji prepoznaje i nadzire razne uređaje koji čine PC.

If you break your neck, if you have nothing to eat, if your house is on fire, then you got a problem, Everything else is inconvenience.
Ako slomite vrat, ako nemate što jesti, ako vaša kuća gori, onda imate problem, sve ostalo su neugodnosti.

If you choose the stroke thickness of the crossbar of a capital A in the typeface that appears closest to the rules, it means your underlines or photo borders relate to the typeface they are seen with, bringing a unity to those elements.
Ako odaberete debljinu poteza horizontalne crte velikog slova A u obliku pisma koje je izgledom najbliže pravilima, to znači da su vaše podcrte ili foto granice povezane s oblikom pisma uz kojeg se vide, donoseći tako jedinstvo tim elementima.

An analogue extension is initiated by affiliating a directory number to an equipment position and assigning the number category characteristics.

Analogni kućni broj se inicira pridruživanjem broja u imeniku s utorom na uređaju i dodjelom karakteristika kategorije broja.

It is required to place a 15 mm thick stone plate skirting over the base of galvanized mesh of expanded steel.
Potrebno je postaviti 15 mm debeli obrubnik kamene ploče preko osnove galvanizirane čelične mreže.

As you can see from our web site, we are an international trading company with a wide range of products.
Kao što možete vidjeti s naše internetske stranice, mi smo međunarodno trgovačko društvo sa širokim rasponom proizvoda.

The purpose of these Guidelines is to define the Bank's policies and procedures for selecting, contracting, and monitoring consultants required for projects that are financed in whole or in part by loans from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
Svrha ovih Naputaka je definiranje politike Banke i postupaka za odabir, ugovaranje i nadgledanje savjetnika potrebnih za projekte koji su financirani u cjelini ili djelomično zajmovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Water resources can be involved in both the retention and export of nutrients.
Vodni resursi mogu biti uključeni i u čuvanje i u predaju hranjivih tvari.

This file contains adware and cannot be disinfected, when you discard files from the "detected" list, they still remain on your computer.
Ova datoteka sadržava reklamiranje u softveru (adware) i ne može biti dezinficirana, kada odbacite datoteke iz liste "pronađeno", one još uvijek ostaju na Vašem računalu.

Mass can be added or removed in any arbitrary amount without an upper limit.
Masa se može dodavati ili uklanjati u bilo kakvom proizvoljnom iznosu bez gornje granice.

This present agreement is governed by the laws of the country where the player plays professionally.
Ovim postojećim sporazumom upravljaju zakoni države gdje igrač profesionalno igra.

Please note that the majority of investment is related to security entrance control.
Molimo uočite da je većina ulaganja povezana sa sigurnosnom kontrolom ulaza.

Equally important, and already an issue, is the growing need for fast response and download/upload times between desktop or laptop computers.
Jednako važna i već problematična je rastuća potreba za brzim odazivom i vremenom skidanja/slanja podataka između stolnih ili prijenosnih računala.

For the price, since you made some changes, we will quote you our best price when you place the order.
Za cijenu, s obzirom da ste napravili neke izmjene, mi ćemo navesti našu najpovoljniju cijenu kada pošaljete narudžbu.

It was nearing midnight and the Prime Minister was sitting alone in his office, reading a long memo.
Približavala se ponoć, a premijer je sjedio sam u svom uredu, čitajući dugačak dopis.

On the left side of this site you can find a number of text fields grouped by languages. S lijeve strane ove internetske stranice možete pronaći brojna tekst polja grupirana po jezicima.

The aim of this chapter is to review the development of responses to organised crime in the United Kingdom.
Cilj ovog poglavlja je ocijeniti razvoj reakcija na organizirani kriminal u Ujedinjenom Kraljevstvu.

This Association was born to pursue the promotion of canoeing activity throughout Europe.
Ova udruga je rođena kako bi obavljala promidžbu kanuističkih aktivnosti diljem Europe.

If you are not sure of the difference or need assistance please feel free to contact us.
Ako niste sigurni u razlike ili trebate pomoć slobodno nas kontaktirajte.

I am British and lived here for nearly ten years and my wife is born and raised right here in Trogir.
Ja sam Britanac i živim ovdje gotovo deset godina, a moja žena je rođena i odgojena upravo ovdje u Trogiru.

With all functions integrated into one single device, the IS2316 and IS2320 release space and save money.
Sa svim integriranim funkcijama u jednom uređaju, IS2316 i IS2320 oslobađaju prostor i štede novac.

Very informative and well designed website. Vrlo informativna i dobro dizajnirana web stranica.

If you do not maintain at least 50 BV from retail sales, back office orders or autoship, your points will flush.
Ako ne održite najmanje 50 BV od maloprodaje, uredskih narudžbi ili automatskih narudžbi, vaši bodovi će nestati.

More or less nothing seems worth doing. Više-manje, ništa se ne čini vrijedno činiti.

The people at EA SPORTS have created one of the strongest brands in the entertainment industry.
Ljudi u EA SPORTU stvorili su jednu od najsnažnijih marki u industriji zabave.

There was speculation in Australia that the theory, of them staging their disappearance, was concocted to take the heat off the diving company's owner. U Australiji je postojala špekulacija da je teorija, po kojoj je njihov nestanak insceniran, izmišljana kako bi se skrenula pažnja s vlasnika tvrtke za ronjenje.

InteractiveTran learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations.
InteractiveTran uči od korisnika tijekom prijevoda dok korisnik odabire iz dostupnih alternativnih prijevoda.

When Alfred Nobel decided to make the great donation which has justly received much attention, his entire life's work led him to favour the study of nature and to reward discoveries in some of the sciences concerned with it.
Kada je Alfred Nobel odlučio napraviti veliku donaciju koja je pravedno zadobila mnogo pažnje, njegov cjelokupni životni rad naveo ga je da favorizira proučavanje prirode i da nagrađuje otkrića u nekim područjima znanosti vezana uz nju.

The people at EA SPORTS have created one of the strongest brands in the entertainment industry.
Ljudi u EA SPORTU stvorili su jednu od najsnažnijih marki u industriji zabave.

There was speculation in Australia that the theory, of them staging their disappearance, was concocted to take the heat off the diving company's owner. U Australiji je postojala špekulacija da je teorija, po kojoj je njihov nestanak insceniran, izmišljana kako bi se skrenula pažnja s vlasnika tvrtke za ronjenje.

InteractiveTran learns from the user during translation as the user selects from available alternative translations.
InteractiveTran uči od korisnika tijekom prijevoda dok korisnik odabire iz dostupnih alternativnih prijevoda.

When Alfred Nobel decided to make the great donation which has justly received much attention, his entire life's work led him to favour the study of nature and to reward discoveries in some of the sciences concerned with it.
Kada je Alfred Nobel odlučio napraviti veliku donaciju koja je pravedno zadobila mnogo pažnje, njegov cjelokupni životni rad naveo ga je da favorizira proučavanje prirode i da nagrađuje otkrića u nekim područjima znanosti vezana uz nju.