NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:This procedure has the aim to define with our creditors an agreement assuring total payment of secured creditors and a partial settlement of unsecured creditors.
Ovaj postupak ima cilj definirati s našim vjerovnicima sporazum koji jamči potpuno plaćanje osiguranih vjerovnika i djelomično namirenje neosiguranih vjerovnika.

Almost half of the post-consumer textile waste is recovered as secondhand clothing, which is typically sold to third-world nations.
Gotovo polovica postpotrošačkog tekstilnog otpada se reciklira kao rabljena odjeća, koja se u pravilu prodaje zemljama trećeg svijeta.

Congestive heart failure is a complex cardiovascular disorder with many possible causes.
Kongestivni srčani udar je složeni kardiovaskularni poremećaj s mnogim mogućim uzrocima.

Individual differences make that most precious of human beings. Yet we often do our best, even unwittingly, to iron them out.
Individualne razlike čine ono najdragocjenije kod ljudskih bića. Pa ipak često dajemo sve od sebe, čak nesvjesno, da ih ispravimo.

When the final grouting in the recess is to be made it is very important to use a shrinkage compensated cementitious grout or equivalent product.
Kada se mora učiniti završno punjenje cementnom kašom u udubini vrlo je važno koristiti cementnu kašu kompenziranu protiv sažimanja ili istovjetan proizvod.

Labour law reforms in Croatia that have been proposed and introduced in 2003, in the framework of a competitiveness agenda, have not led to qualitative employment opportunities.
Reforme zakona o radu u Hrvatskoj koje su bile predložene i uvedene 2003, u okviru programa konkurentnosti, nisu dovele do kvalitativnih mogućnosti zapošljavanja.

From time to time, it is necessary to go back to career advice basics and send out a reminder about the everyday forgotten "rules" of office behaviour.
S vremena na vrijeme, neophodno je vratiti se osnovama profesionalnog savjetovanja i poslati podsjetnik o svakodnevnim zaboravljenim "pravilima" uredskog ponašanja.

Because a working knowledge of English is required in certain fields, professions, and occupations, English is studied and spoken by up to a billion people around the world.
Budući da je aktivno znanje engleskog jezika potrebno u određenim poljima, strukama i zanimanjima, engleski jezik uči i govori gotovo milijarda ljudi diljem svijeta.

This paper presents an approach to describe, deploy and manage software architectures having dynamic functional and non-functional requirements.
Ovaj dokument predstavlja pristup opisivanju, korištenju i upravljanju softverskim arhitekturama koje imaju dinamičke funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve.

In physics, a lever is a rigid object that is used with an appropriate fulcrum or pivot point in order to multiply the mechanical force that can be applied to another object.
U fizici, poluga je kruti objekt koji se koristi s odgovarajućim uporištem ili točkom osovine kako bi se umnožila mehanička sila koja se može primjenjivati na drugi objekt.

The art and practice of managing requires leadership and communication skills, a breadth of knowledge related to the position, proactive attitudes toward meeting goals and objectives, and personal characteristics that meet the requirements of the organization.
Umjetnost i praksa upravljanja zahtijevaju vještine vođenja i komuniciranja, široko znanje vezano za položaj, proaktivne stavove prema ispunjavanju ciljeva i svrha i osobne karakteristike koje ispunjavaju zahtjeve organizacije.

Remove excess mortar with trowels and hand tools, and finish mortar joints with jointing tools, for a sealed, uniform appearance.
Uklonite višak žbuke zidarskim žlicama i ručnim alatima i dotjerajte spojnice ispunjene žbukom pomoću pribora za obradu spojnica za zatvoren, ujednačen izgled.

Van der Vaart has previously declared that Real Madrid would be his dream destination.
Van der Vaart je prije izjavio da bi Real Madrid bio njegovo odredište iz snova.

We all know that there are no guarantees in life.
Mi svi znamo da ne postoje nikakva jamstva u životu.

Although Bulgaria is not very rich in reserves of coal, oil and gas, it is a major producer of electricity and the most important exporter in the region. Iako Bugarska nije jako bogata rezervama ugljena, nafte i plina, ona je glavni proizvođač električne energije i najvažniji izvoznik u regiji.

Plotters print their output by moving a pen across the paper surface.
Ploteri ispisuju svoj izlaz pomicanjem nalivpera preko površine papira.

The gradual process of Islamisation of the banking system in Pakistan started in February 1979 when the President of Pakistan announced that interest was to be removed from the economy within a period of three years.
Postupan proces islamizacije bankarskog sustava u Pakistanu je počeo u veljači 1979. kada je pakistanski predsjednik najavio da će kamata biti uklonjena iz gospodarstva unutar razdoblja od tri godine.

Be wary of any source of information from any person even if that person is your relative, partner or friend.
Budite oprezni u vezi bilo kakvih izvora informacija od bilo koga čak i ako je ta osoba Vaš rođak, partner ili prijatelj.

As he has day and night shifts I don't know the exact time when he will contact me, so please send me those details as soon as possible.
Budući da on ima svoje dnevne i noćne smjene ne znam točno vrijeme kada će me kontaktirati, pa mi pošaljite te detalje što je prije moguće.

As such, they were employed in harbors to assist ships in docking, tying up to the piers, and for departure.
Kao takvi, oni su bili zaposleni u lukama za pomoć brodovima u pristajanju uz obalu, vezanje za pristaništa i za odlazak.

Most of today's major pharmaceutical companies were founded in the late 19th and early 20th centuries.
Većina današnjih najvećih farmaceutskih tvrtki bila je utemeljena u kasnom 19. i ranom 20. stoljeću.

Type the characters you see in the picture to the left.
Unesite znakove koje vidite na slici lijevo.

Its location on the road from Paris to Dreux and Normandy brought prosperity to the village, culminating in the end of the 13th century.
Njegova lokacija na cesti od Pariza do Dreux-a i Normandije donijela je selu prosperitet, koji je kulminirao na kraju 13. stoljeća.

Cannot read from the source file or disk.
Ne mogu pročitati iz izvorne datoteke ili diska.

The direction of the current used in arc welding also plays an important role in some other types of welding.
Smjer struje koja se koristi u lučnom zavarivanju također igra važnu ulogu i u nekim drugim tipovima zavarivanja.

I do not think it is necessary for love to be separated by age.
Ne mislim da je neophodno da se ljubav razdvaja uslijed starosti.

Nepal has been under the sway of an hereditary monarchy or ruling family for most of its known history.
Nepal je bio pod vlašću nasljedne monarhije ili vladajuće obitelji u većini svoje poznate povijesti.

According to the source in the Chechen command, the battle near the village of Gordali began on last Saturday morning.
U skladu s izvorom u čečenskom zapovjedništvu, borba blizu sela Gordali je započela u prošlu subotu ujutro.

Before the introduction of the microprocessor in the early 1970s, computers were generally large.
Prije uvođenja mikroprocesora u ranim sedamdesetima, računala su općenito bila velika.

Soviet propaganda meant dissemination of revolutionary ideas, teachings of Marxism, and theoretical and practical knowledge of Marxist economics.
Sovjetska propaganda značila je širenje revolucionarnih ideja, učenje Marksizma i teoretsko i praktično znanje marksističke ekonomije.

Showing how well you understand a customer's needs is essential to attracting their long-term business.
Pokazivanje koliko dobro razumijete potrebe klijenata je ključno za privlačenje njihovog dugoročnog poslovanja.

These guidelines embody the diagnostic and therapeutic processes involved in the physical therapy of adult patients with stress urinary incontinence.
Ove smjernice uključuju dijagnostičke i terapeutske procese uključene u fizikalnu terapiju odraslih pacijenata sa stresnom urinarnom inkontinencijom.

The company guarantees 100 percent customer satisfaction and value-friendly service.
Tvrtka jamči 100 postotno zadovoljstvo kupca i uslugu povoljnih cijena.

Our design offices are able to solve complex tasks in all specific branches.
Naši projektantski uredi mogu riješiti složene zadatke u svim specifičnim podružnicama.

This debate extended to arguments between practitioners working within the media and academics conducting production studies of television news programmes and analyzing the text of news bulletins.
Ova rasprava se proširila na argumente između praktičara koji rade unutar medijskih kuća i akademika koji obavljaju proučavanje proizvodnje televizijskih vijesti i analizu teksta kratkih najava tekućih vijesti.

This is a list of notable content management systems that are used to organize and facilitate collaborative content creation.
Ovo je popis uglednih sustava za upravljanje sadržajem koji se koriste za organizaciju i omogućavanje zajedničkog stvaranja sadržaja.

While transferring data over the network, several data representations can be used.
Za vrijeme prijenosa podataka preko mreže, može se koristiti nekoliko prikaza podataka.

This approach to film making is already evident in Ivan's childhood, although it is the fact that Tarkovsky didn't initiate the project himself.
Ovaj pristup izradi filma je očit već u Ivanovom djetinjstvu, iako je činjenica da Tarkovsky nije sam pokrenuo projekt.

Social enterprises are social mission driven organizations which trade in goods or services for a social purpose.
Socijalna poduzetništva su organizacije upravljane društvenim zadacima koje trguju robom ili uslugama za društvene potrebe.

The need to deliver on financial, social and environmental performance targets is often referred to as having a triple bottom line.
Potreba za izvršavanjem financijskih, društvenih i ekoloških izvedbenih ciljeva se često naziva trobilančnom.

I am touching many hearts along the way, hoping that I will never have to say: it's just an illusion.
Dodirujem mnoga srca putem, s nadom da nikad neću morati reći: to je samo iluzija.

Innovation diffusion theory suggests that the acceptance and use of a new product or process is due mostly to characteristics of this product or process.
Teorija difuzije inovacija sugerira da prihvaćanje i korištenje novog proizvoda ili procesa proizlazi uglavnom iz karakteristika tog proizvoda ili procesa.

The PCB is 50mm x 25mm, a little larger than the first version but there are three stages instead of just the one.
PCB je 50mm x 25mm, malo veći od prve verzije ali postoje tri stupnja umjesto samo jednog.

Provides for system input and output through data streams, serialization and the file system.
Omogućava sistemski ulaz i izlaz putem tokova podataka, serijalizacije i datotečnog sustava.

Please wait, contacting download location! Your download will start momentarily. If it does not, click here.
Molimo pričekajte, kontaktira se lokacija za skidanje podataka! Vaše skidanje podataka će početi trenutno. Ako ne, kliknite ovdje.

It is essentially a faster version of PCI, running at twice the speed, and is otherwise similar in physical implementation and basic design.
To je u biti brža verzija PCI, koja radi na dvostruko većoj brzini, a inače je slična po fizičkoj implementaciji i osnovnom dizajnu.

The purpose of this statement is to describe some of the features of human rights and to indicate how human rights and ethics are related.
Svrha ove izjave je spomenuti neke od značajki ljudskih prava i pokazati kako su ljudska prava i etika povezani.

This update is very important to us, so please tell me how will you perform the update, because I have to report to my manager about this.
Ova nadogradnja nam je vrlo važna, pa vas molim da mi kažete kako ćete izvršiti nadogradnju, jer o tome moram izvijestiti svog poslovođu.

Theory regarding turnout in elections suggests that voters are more likely to vote when their vote could be decisive.
Teorija vezana uz odziv birača na izborima sugerira da će glasači vjerojatnije glasati kada bi njihovo glasanje moglo biti presudno.

These claws can be used to climb trees, rip open termite nests and beehives, dig up roots, or catch prey, depending on the species.
Ove pandže mogu se koristiti za penjanje na drveće, paranje termitnjaka i košnica, iskapanje korijenja ili hvatanje plijena, ovisno o vrsti.

This step-by-step article describes how you can configure devices by using Device Manager in Windows XP.
Ovaj članak korak po korak opisuje kako možete konfigurirati uređaje pomoću Device Manager-a u Windowsima XP.

Efforts by the European Community to stop the hostilities in 1991 and to resolve the crisis in the framework of the Conference on Yugoslavia had proved unsuccessful.
Napori Europske Zajednice za zaustavljanje neprijateljstva 1991 i za rješenje krize u okviru Konferencije o Jugoslaviji pokazali su se neuspješnima.

As he has day and night shifts I don't know the exact time when he will contact me, so please send me those details as soon as possible.
Budući da on ima svoje dnevne i noćne smjene ne znam točno vrijeme kada će me kontaktirati, pa mi pošaljite te detalje što je prije moguće.

Perfume is a mixture of fragrant essential oils and aroma compounds, fixatives, and solvents used to give the human body, objects, and living spaces a pleasant smell.
Parfem je mješavina mirisnih eteričnih ulja i aromatičnih smjesa, sredstva za učvršćivanje i otapala koja se koristi za davanje ugodnog mirisa ljudskom tijelu, objektiima i životnim prostorima.

The term "corporate venturing" covers a range of mutually beneficial relationships between companies.
Pojam "korporativno ulaganje" pokriva raspon obostrano korisnih odnosa između tvrtki.

A seemingly easy job turned out to be a wild ride when he found out that an ancient curse has caused the "inhabitants" of the museum to come to life.
Naizgled jednostavan posao pretvorio se u divlju vožnju kada je otkrio da je drevna kletva uzrokovala da "stanovnici" muzeja ožive.

Statistics is a mathematical science pertaining to collection, analysis, interpretation or explanation.
Statistika je matematička znanost koja se odnosi na prikupljanje, analiziranje, tumačenje ili objašnjenje.

Winners listed above may be qualified to receive a check in the amount specified by entering their PIN number into the field below.
Pobjednici navedeni gore mogu zadovoljiti uvjete za primanje čeka u navedenom iznosu putem unosa njihovog PIN broja u polje ispod.

Human rights must be respected in every country in the world.
Ljudska prava moraju se poštivati u svakoj državi u svijetu.

Chassis are packed in seven big steel cases and one plastic bag.
Kućišta se pakiraju u sedam velikih čeličnih kutija i jednu plastičnu vreću.

It may be that the numbers that impressed them the most were those found in the musical ratios.
Može biti da su brojevi koji su ih najviše impresionirali bili oni koji su pronađeni u glazbenim omjerima.

Good luck with your Egg Hunt and Happy Easter to you and yours from all of your friends!
Sretno s tvojim lovom na uskršnja jaja i sretan Uskrs tebi i tvojima od svih tvojih prijatelja!

Of all the monsters that fill the nightmares of our folklore, none terrify more than werewolves, because they transform unexpectedly from the familiar into horrors.
Od svih čudovišta koja ispunjavaju noćne more našeg folklora, niti jedno ne zastrašuje više od vukodlaka, jer se oni neočekivano transformiraju iz poznanika u užas.

This agreement releases any claim the applicant may have for supplemental job displacement benefits, which is expressly settled for a lump sum of 2.000 USD.
Ovaj sporazum razrješuje podnositelja zahtjeva od bilo kakvog potraživanja koje bi on mogao imati u vidu povlastice radi dodatnog premještaja na drugo radno mjesto, a koja je izričito dogovorena na okrugli iznos od 2.000 USD.

Ferdinand Frederick Henri Moissan was a French chemist who won the Nobel Prize in Chemistry for his work in isolating fluorine from its compounds.
Ferdinand Frederick Henri Moissan je bio francuski kemičar koji je osvojio Nobelovu nagradu za kemiju za svoj rad u izoliranju fluora iz njegovih spojeva.

Typically, developing infants respond socially and will look at faces or orient towards voices.
Tipično, mala djeca u razvoju reagiraju društveno i gledat će u lica ili se orijentirati prema glasovima.

It appears as though the risks of caffeine are somewhat limited.
Čini se kao da su rizici kofeina ponešto ograničeni.

Vegetable whipping cream with sugar - ingredients: thickner, water, hydrogenated vegetable fats, sugar, stabilizer.
Biljno tučeno vrhnje sa šećerom - sastojci: zgušnjivač, voda, hidrogenizirane biljne masti, šećer, stabilizator.

We are a global community dedicated to building open source software and technologies that improve the online experience.
Mi smo globalna zajednica posvećena stvaranju softvera otvorenog izvornog koda i tehnologija koje poboljšavaju online iskustvo.

As evidence accumulated about how to improve student achievement, some areas locked onto a more centrally driven (and supported) set of strategies.
Kako su se dokazi sakupljali u vezi s tim kako poboljšati studentski uspjeh, neka područja su se usredotočila na središnje upravljan (i podržan) skup strategija.

Differential protection is one of the most important and the most commonly used protection for transformers of approximately 10 MVA and above.
Diferencijalna zaštita je jedna od najvažnijih i najčešće korištenih zaštita za transformatore od približno 10 MVA i iznad.

The mechanism of corrosion is extremely complex in comparison to a homogeneous chemical system.
Mehanizam korozije je vrlo složen u usporedbi s homogenim kemijskim sustavom.

His most significant accomplishments were in the sponsorship of early and High Renaissance art and architecture.
Njegova najznačajnija dostignuća bila su u pokroviteljstvu umjetnosti i arhitekture rane i kasne renesanse.

Therefore, every discipline has applications and implications of relational behavior.
Stoga, svaka disciplina ima primjene i posljedice relacijskog ponašanja.

For thousands of years tobacco was used by the American Indians with no ill-effect.
Tisućama godina duhan su koristili Indijanci bez loših posljedica.

The Principality of Monaco is the second-smallest independent state in the world.
Kneževina Monako je druga najmanja neovisna država na svijetu.

In a nutshell, policies are statements regarding those things that should or should not happen within an organization.
Ukratko, načela su obrazloženja vezana uz one stvari koje bi se trebale odnosno ne bi trebale dogoditi unutar organizacije.

I hereby declare, under full moral and professional responsibility, that I am familiar with those terms and conditions.
Ovime izjavljujem, pod punom moralnom i profesionalnom odgovornošću, da sam upoznat s tim odredbama i uvjetima.

Not all diamond mining vessels are the same. Some of them are different by size, some of them by construction, some by onboard production plant.
Nisu sva plovila za iskapanje dijamanata ista. Neka od njih se razlikuju po veličini, neka po konstrukciji, a neka po ugrađenom proizvodnom pogonu.

The query browser is most commonly used for executing queries and analyzing their results.
Preglednik upita se najčešće koristi za izvršavanje upita i analiziranje njihovih rezultata.

The proposed experiment shows the friction force for different fluid velocities and different fluid viscosities.
Predloženi pokus prikazuje frikcijsku silu za različite brzine tekućine i različite viskoznosti tekućine.

May I therefore increase your order and send you an order confirmation?
Smijem li dakle povećati Vašu narudžbu i poslati Vam potvrdu narudžbe?

You can use Calculator Plus to perform any of the standard operations for which you would normally use a handheld calculator.
Možete koristiti Kalkulator Plus za izvršavanje bilo kakvih standardnih operacija za koje biste obično koristili ručni kalkulator.

A lack of checks and error handling in the IP fragmentation reassembly code makes it possible to crash a wide variety of operating systems.
Nedostatak provjere i postupanja s greškama u IP fragmentacijskom kodu za ponovno sastavljanje čini mogućim rušenje širokog raspona operativnih sustava.

Netcat is a networking utility which reads and writes data across network connections, using the TCP/IP protocol.
Netcat je mrežni uslužni program koja čita i piše podatke preko mrežnih veza, pomoću TCP/IP protokola.

A natural problem is to determine if the gamma function is the only solution of the functional equation.
Prirodan problem je utvrditi da li je gama funkcija jedino rješenje funkcionalne jednadžbe.

The United States gave us the green light to do whatever has to be done.
Sjedinjene Američke Države dale su nam zeleno svjetlo da učinimo što god mora biti učinjeno.

"Ericsson VPN Business Trunking" is the new network based operator solution that fulfils the IMS promise on low OPEX for connecting enterprises.
"Ericsson VPN Business Trunking" je novo mrežno bazirano operatersko rješenje koje ispunjava obećanje integriranog sustava upravljanja (IMS) o niskom rashodu uslijed poslovanja (OPEX) za povezivanje poduzeća.

One common idea from scientists is that lightning forms from the ejection of charged particles from the sun, which reach Earth through the solar wind.
Jedna uobičajena ideja znanstvenika je da se munje oblikuju izbacivanjem nabijenih sunčevih čestica, koje stižu na zemlju putem solarnog vjetra.

Notice stating the place, day and hour of the meeting and, in case of a special meeting, the purpose or purposes for which the meeting is called, shall be delivered in no less than fifteen nor more than one month before the date of the meeting.
Obavijest koja navodi mjesto, dan i sat sastanka i, u slučaju izvanredne sjednice, svrhu ili svrhe zbog kojih je sastanak sazvan, trebala bi biti dostavljena u ne manje od petnaest niti više od jednog mjeseca prije datuma sastanka.

Once you verify domain ownership, you will see 'active' next to services for your domain. At that time, please reply to this message, and let us know your domain has been verified.
Jednom kada prihvatite vlasništvo domene, vidjet ćete 'aktivno' pokraj usluga za Vašu domenu. Tada molimo odgovorite na ovu poruku i dajte nam do znanja da je Vaša domena prihvaćena.

"Executive Functioning" is the brain's ability to absorb information, interpret this information, and make decisions based upon this information.
"Izvršno funkcioniranje" je sposobnost mozga da upije informaciju, interpretira tu informaciju i odlučuje na osnovi te informacije.

You must tell us, straight away and as soon as possible, if there are any changes in your family or employment status or your children's situation.
Vi nam morate reći, odmah i u najkraćem roku, postoje li bilo kakve promjene u Vašem obiteljskom ili radnom statusu ili situaciji Vaše djece.

In order to create the right balance between ergonomic efficiency and aesthetic appeal, our designers consulted delegates, interpreters and operators, and responded to their recommendations.
Kako bi stvorili pravu ravnotežu između ergonomične učinkovitosti i estetskih zahtjeva, naši dizajneri su se savjetovali s delegatima, prevoditeljima i operaterima i odgovorili na njihove preporuke.

The universal curse of firefighters is being called back to the scene of a previous fire due to a rekindle.
Univerzalno prokletstvo vatrogasaca je biti pozvan natrag na poprište prethodne vatre zbog ponovnog zapaljenja.

It is a framework of best practice approaches intended to facilitate the delivery of high quality information technology services.
To je okosnica najboljih praktičnih pristupa namijenjenih omogućavanju isporuke visokokvalitetnih usluga informatičke tehnologije.

Key new features available in "Visual Web Developer 2005 Express" software will make Web development easier and more productive than ever before.
Ključna nova obilježja raspoloživa u softveru "Visual Web Developer 2005 Express" učinit će razvoj Web-a jednostavnijim i učinkovitijim nego ikada prije.

Every process change triggers expensive and complex programming and testing.
Svaka promjena procesa aktivira skupo i složeno programiranje i testiranje.

Search your BIOS for "BIOS flash disabled" option and enable it, some boards have this function.
Potražite u svom BIOS-u opciju "BIOS nadogradnja onemogućena" (BIOS flash disabled) i omogućite je, neke ploče imaju ovu funkciju.

The principles of fundamental analysis articulated in all four of the previous editions still serve their adherents well.
Načela temeljne analize spomenuta u sva četiri prethodna izdanja još uvijek dobro služe svoje sljedbenike.

A forum for visitors and new citizens to ask questions and find basic information regarding EVE.
Forum za posjetitelje i nove građane za postavljanje pitanja i pronalaženje osnovnih informacija vezanih za EVE.

It is generally agreed that the punk culture began in England in the years between 1976 to 1981.
Općenito se svi slažu da je punkerska kultura započeta u Engleskoj u godinama između 1976 i 1981.

It appears that the underlying rate of price increase has risen, while remaining low, and as the labour market has tightened inflation fears have grown, prompting a more restrictive monetary policy.
Čini se da je temeljna stopa poskupljenja porasla, istovremeno ostajući niska, a kako je tržište rada pojačalo inflaciju bojazni su rasle, potičući restriktivniju monetarnu politiku.

There is a potential for developing the fishing business with a strategic partner for selling processed fish products.
Postoji potencijal za razvijanje ribarskog poslovanja sa strateškim partnerom za prodaju obrađenih ribljih prerađevina.

Bringing Photoshop technology online would simply be an extension of our strategy to deliver the right Photoshop for Adobe's diverse user base.
Dovođenje Photoshop tehnologije online jednostavno bi bilo nastavak naše strategije za dostavljanje pravog Photoshopa za Adobe-ovu raznoliku bazu korisnika.

My name is Marin, and I want to find a good translation program, because I need to translate from English to Croatian.
Ja se zovem Marin i želim pronaći dobar prevoditeljski program, jer trebam prevoditi s engleskog na hrvatski.

Antimicrobial peptides have been isolated and characterized from tissues and organisms representing virtually every animal kingdom and phylum.
Antimikrobni peptidi su izolirani i okarakterizirani iz tkiva i organizama koji predstavljaju praktički svako životinjsko carstvo i koljeno.

Remuneration made to authors is not considered a payment of copyright royalties.
Isplata autorima ne smatra se plaćanjem naknada za autorska prava.

Please allow a few seconds to process your score before clicking twice.
Molimo dopustite nekoliko sekundi za obradu vašeg rezultata prije nego kliknete dvaput.

Due to anti-money laundering regulations we cannot accept cash deposits or bank transfers made by third parties.
Zbog propisa za zaštitu od pranja novca ne možemo prihvatiti novčane pologe ili bankovne doznake od trećih strana.

Wooden rails were covered with cast iron plates which caused the running resistance to diminish to such an extent that the application of such plates soon proliferated.
Drvene prečke bile su prekrivene pločama od lijevanog željeza koje su uzrokovale smanjenje habajućeg otpora u tolikoj mjeri da se primjena takvih ploča uskoro proširila.

The car fell a hundred feet into the ravine, smashing through the treetops feathery with leaves, then burst into flames and rolled down into the shallow creek at the bottom.
Automobil je pao stotinu stopa u kotlinu, probijajući prolistale krošnje, a zatim se zapalio i otkotrljao u plitak potočić na dnu.

Body mass index (BMI) is a measure of body fat which is calculated based on height and weight that applies to both adult men and women.
Indeks tjelesne mase (ITM) je mjera masnog tkiva koja se izračunava na temelju visine i težine koja vrijedi i za odrasle muškarce i za žene.

Be sure that you are everything in my life, my sweetest angel.
Budi siguran da si sve u mojem životu, moj najslađi anđele.

When talking about neural networks, it is essential to emphasize the need for organizing data.
Kada govorimo o neuralnim mrežama, ključno je naglasiti potrebu za organizacijom podataka.

It's only when you're tested that you discover who you can be.
Tek kada si na kušnji otkriješ tko možeš biti.

If you don't like your Tritronics collar, send it back and we'll either replace it with a better collar to fit your situation or give you your money back.
Ako vam se ne sviđa vaša Tritronics ogrlica, pošaljite je natrag i mi ćemo je ili zamijeniti s boljom ogrlicom za vaše potrebe ili vam vratiti novac.

Democratic Senator Barack Obama formalises his bid for the White House, calling for US troops to leave Iraq.
Demokratski senator Barack Obama formalizira svoje nadmetanje za Bijelu Kuću, tražeći američke trupe da napuste Irak.

Each of them has a 3.2 megapixel camera with autofocus and the logical question is - which one produces the best photos?
Svaki od njih ima 3,2 megapikselnu kameru s autofokusom i logično pitanje je - koji proizvodi najbolje fotografije?

You have taken the important first step on the path to physical fitness by seeking information.
Vi ste poduzeli važan prvi korak na putu prema fizičkoj kondiciji traženjem informacija.

The National Lottery is the most popular form of gambling in the UK.
Državna Lutrija je najpopularniji oblik kockanja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Due to many appointments next month we would prefer a date somewhere in mid March.
Zbog mnogo dogovora idući mjesec preferirali bismo datum negdje sredinom ožujka.

An Iraqi government official said that al-Sadr was in the Shiite holy city of Najaf on Tuesday, when he received delegates from several government departments.
Irački vladin službenik je rekao da je Al Sadr bio u šijitskom svetom gradu Najafu u utorak, kada je primio delegate iz nekoliko vladinih odsjeka.

We can communicate with other people in many different ways.
Možemo komunicirati s drugim ljudima na mnogo različitih načina.

He gathered operational experience in border matters as an officer of the German border security services.
On je prikupio radno iskustvo u graničnim pitanjima kao službenik njemačkih graničnih sigurnosnih službi.

The deepest borehole in Europe was drilled in Bavaria, for research purposes.
Najdublja bušotina u Europi je izbušena u Bavarskoj, za istraživačke svrhe.

Associating your organisational data with location is the foundation for making critical decisions that improve performance.
Povezivanje vaših organizacijskih podataka s lokacijom je temelj za donošenje ključnih odluka koje poboljšavaju učinkovitost.

However, this agreement has to be achieved between the heirs, where one of the heirs mentioned this possibility to me.
Međutim, ovaj sporazum mora biti ostvaren između nasljednika, pri čemu mi je jedan od nasljednika spomenuo ovu mogućnost.

We continually review all publishers according to our Terms and Conditions and program policies, and we reserve the right to disable publishers or sites that are not in compliance with our policies.
Neprestano procjenjujemo sve izdavače u skladu s našim odredbama i uvjetima i programskim načelima, te zadržavamo pravo da onemogućimo izdavače ili Internet stranice koje nisu u skladu s našim načelima.

The discovery of the generation of nitric oxide by mammalian tissues and the elucidation of some of its biological roles in cancer has thrown new light onto many areas of tumour biology research.
Otkriće stvaranja nitričnog oksida od strane tkiva sisavaca i razjašnjenja nekih od njegovih bioloških uloga kod karcinoma bacilo je novo svjetlo na mnoga područja biološkog istraživanja tumora.

The on-line texts provided here are meant for individual use only. To download and make multiple copies for course use, you must have permission.
On-line tekstovi dani ovdje namijenjeni su samo za individualnu upotrebu. Za skidanje i izradu višestrukih primjeraka za upotrebu u nastavi morate imati dopuštenje.

Spamming is the abuse of electronic messaging systems to send unsolicited bulk messages, which are almost universally undesired.
Spamiranje (slanje neželjene pošte) je zloupotreba sustava elektroničkog slanja poruka za slanje neželjenih masovnih poruka koje su gotovo univerzalno nepoželjne.

Ethics, the study of the standards of conduct and moral judgement, could be a branch of science, or, in its broader sence, knowledge about morality.
Etika, proučavanje standarda ponašanja i moralnog suda, mogla bi biti ogranak znanosti, ili, u njegovom širem značenju, znanje o moralnosti.

We don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom, teachers leave them kids alone.
Mi ne trebamo nikakvo obrazovanje, mi ne trebamo kontrolu misli, nikakav mračan sarkazam u učionici, nastavnici ostavite djecu na miru.

Much of the music is in a flat-toned fresco style that suggests the oratorio rather than theatre.
Puno glazbe je u ravno-toniranom fresko stilu koji sugerira oratorij radije nego kazalište.

These risks are particularly high at night, when animals may cross the road or when pedestrians walk at the sides.
Ovi rizici su osobito visoki noću, kada bi životinje mogle prijeći cestu ili kada pješaci hodaju sa strane.

My intention (to the best of my ability) is to remove some of the mystery, secrets, guesswork and plain misinformation that surrounds the construction of the "cell".
Moja je namjera (najbolje što mogu) ukloniti neke od misterija, tajni, nagađanja i čistih dezinformacija koje okružuju konstrukciju "ćelije".

A contributor to our thinking about this book said it well: senior managers want the issues about IT investments to be simple.
Doprinositelj našem razmišljanju o ovoj knjizi je dobro rekao: viši rukovoditelji žele da problematika oko informatičkih ulaganja bude jednostavna.

It was supposed to be very simple and basically help me learn the basics of Prolog.
Trebalo je biti vrlo jednostavno i u osnovi mi pomoći da naučim osnove Prologa.

A soil incineration plant is a plant for contaminated soil treatment, with technology that involves combustion of soil at high temperatures.
Postrojenje za spaljivanje zemlje je postrojenje za obradu kontaminiranog tla, s tehnologijom koja uključuje izgaranje zemlje na visokim temperaturama.

We cooperate with the recommendations or requirements mandated by the criminal justice system.
Mi surađujemo s preporukama ili zahtjevima određenim od strane sustava krivičnog prava.

Some other lines of research made it plausible that the global climate could shift radically within a few hundred years.
Neke druge linije istraživanja su učinile vjerojatnim da bi se globalna klima mogla radikalno promijeniti unutar nekoliko stotina godina.

Do not use this manual unless you are familiar with basic automotive repair procedures and safe workshop practices.
Nemojte koristiti ovaj priručnik osim ako ste upoznati s temeljnim automobilističkim postupcima za popravak i sigurnim radioničkim praksama.

English is a widely distributed language, originating in England, that is currently the primary language of a number of countries.
Engleski jezik je široko rasprostranjen jezik, podrijetlom iz Engleske, koji je trenutačno primarni jezik brojnih država.

For sixteen years the EC had nothing that could properly be described as an environmental policy.
Šesnaest godina EZ nije imala ništa što bi moglo biti ispravno opisano kao ekološka politika.

Though many companies are still just beginning to grasp the potential uses and impacts of the Internet and e-commerce, advances in technologies and their application continue.
Iako mnoge tvrtke još uvijek tek počinju shvaćati potencijalne upotrebe i utjecaje Interneta i e-trgovine, napreci u tehnologijama i njihova primjena se nastavljaju.

In (mostly military) aircraft, the ejection seat is a system designed to rescue the pilot or other crew in an emergency.
U (uglavnom vojnim) zrakoplovima, sjedalo za izbacivanje je sustav namijenjen spašavanju pilota ili druge posade u slučaju opasnosti.

Information technology (IT) is an important enabler of the transformation from industrial society towards knowledge society.
Informatička tehnologija (IT) je važan osposobljivač preobrazbe iz industrijskog društva prema društvu znanja.

We wish her success with her new assignment and ask everybody to support her constructively.
Želimo joj uspjeh s njezinim novim zadatkom i molimo sve da je konstruktivno podrže.

Before you can use Outlook Express program to send and receive e-mail, you need to set up a user account.
Prije korištenja Outlook Express programa za slanje i primaje e-maila, trebate postaviti korisnički račun.

It allows companies to quickly and affordably enable their business with multilingual communication via the Internet.
On omogućava tvrtkama da brzo i povoljno osposobe svoju djelatnost s višejezičnom komunikacijom preko Interneta.

There is a reciprocal relationship between organizations and their environments.
Postoji uzajaman odnos između organizacija i njihovih okruženja.

Since its founding in 1963 as a sheet metal fabrication company with five employees, SEMCO has built a reputation as a world-wide product innovator.
Od svog osnivanja 1963. kao tvrtke za proizvodnju limova s pet zaposlenika, SEMCO je izgradio ugled kao svjetski inovator proizvoda.

The bike looks sharp and it is small, while also having the racy look.
Bicikl izgleda jako dobro i mali je, dok ujedno ima trkački izgled.

Remember when you were young? You shone like the sun. Shine on you crazy diamond.
Sjećaš li se kada si bio mlad? Blistao si kao sunce. Blistaj i dalje ti ludi dijamante.

Recreational golf in the United States has experienced cyclical periods of popularity.
Rekreacijski golf u Sjedinjenim Američkim Državama je doživio ciklička razdoblja popularnosti.

Only customers are allowed to post on these forums, but anyone can read them.
Samo klijenti smiju slati poruke na ove forume, ali bilo tko ih može čitati.

The treasury and investments modules cater to the back office processing of the treasury and investment functions of the bank.
Riznički i investicijski moduli omogućavaju uredsko procesiranje rizničkih i investicijskih funkcija banke.

Training workshops are implemented in partnership with organizations represented in the Comittee.
Radionice za obuku su uvedene u partnerstvu s organizacijama predstavljenim u Vijeću.

Diluted HCl - also called Muriatic acid - can be obtained from hardware stores.
Razvodnjeni HCl - također zvan solna kiselina - može se nabaviti u željeznarijama.

Provided that security reports are clear, concise and accurate, a security department will maintain a high degree of credibility within an organization.
Pod uvjetom da su sigurnosni izvještaji jasni, sažeti i točni, sigurnosni odjel će održati visok stupanj vjerodostojnosti unutar organizacije.

If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or the account may be awaiting activation.
Ako pokušavate slati poruke, administrator je možda onemogućio vaš korisnički račun, ili korisnički račun možda čeka aktivaciju.

The engine has high usage hours and the owner wants to take preventive measures to avoid high-cost repairs and costly downtime.
Motor ima puno sati korištenja i vlasnik želi poduzeti preventivne mjere kako bi izbjegao skupe popravke i skupo vrijeme prekida rada.

You should understand that employment may be located in, near, or through hostile areas, including combat or war zones.
Vi biste trebali razumjeti da zaposlenje može biti locirano u, blizu, ili kroz neprijateljska područja, uključujući borbene ili ratne zone.

This action has been taken due to the receipt of multiple updates with no change originating from the same IP address.
Ovo djelovanje je poduzeto zbog primitka višestrukih ažuriranja bez promjene koja potječu od iste IP adrese.

Very low birth weight children perform less well in a variety of cognitive and psychological tests.
Djeca s vrlo malom težinom nakon porođaja imaju slabije rezultate u različitim spoznajnim i psihološkim testovima.

The city's cultural heritages are constantly visited by school groups from across Japan, and many foreign tourists also stop in Kyoto.
Kulturne baštine grada neprekidno posjećuju školske grupe iz cijelog Japana, a i mnogi strani turisti također odsjednu u Kyotu.

Nearly all of the success stories involve improvements in literacy and numeracy at the elementary level.
Gotovo sve priče o uspjehu uključuju poboljšanja u pismenosti i matematičkoj pismenosti na osnovnoj razini.

Vertiginous rhythmic vitality and the enourmous percussive impact of the music gave it an unique character.
Vrtoglava ritmička vitalnost i golem udarni utjecaj glazbe dali su mu jedinstveni karakter.