NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:Regarding your abovementioned order, our German bank has unfortunately not yet received your payment.
Vezano za Vašu gorespomenutu narudžbu, naša njemačka banka nažalost još nije primila Vašu uplatu.

Japan is a dialogue partner of many international and regional organisations.
Japan je partner za dijalog mnogih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Many people are not in touch with their true desires, but you know who you want and how it should happen.
Mnogi ljudi nisu u dodiru sa svojim pravim željama, ali vi znate koga želite i kako bi se to trebalo dogoditi.

We seem to have finally discovered that just having ideas is not enough.
Čini se da smo napokon otkrili da je samo posjedovanje ideja nedovoljno.

In the future, all orders will be coordinated by our logistics department.
U budućnosti, sve narudžbe će biti koordinirane od strane našeg odjela logistike.

Ireland is the third largest island in Europe. It lies in between the Atlantic Ocean and the Irish Sea.
Irska je treći najveći otok u Europi. Nalazi se između Atlantika i Irskog Mora.

The dollar inched up against the euro on Tuesday but stayed near 20-month lows as traders took stock ahead of a spate of interest rate decisions this week.
Dolar je malo porastao u odnosu na euro u utorak ali je ostao blizu 20 mjesečne najniže razine dok su trgovci sređivali dojmove ispred bujice odluka o kamatnim stopama ovog tjedna.

There is a possibility of performing a manual temporary method inside of the automatic program.
Postoji mogućnost izvršavanja ručne privremene metode unutar automatskog programa.

The diameter of exit of the pupil is the measurement used to determine the light that enters by the viewfinder.
Promjer izlaznog otvora zjenice je mjera korištena za utvrđivanje svjetla koje ulazi kroz optički nišan.

If a balance between company control and worker freedom is the goal, then the companies of the future will want to move toward the upper right corner of figure 9-1, where organizational control and individual empowerment are maximized.
Ako je ravnoteža između kontrole tvrtke i slobode radnika cilj, tada će se tvrtke budućnosti željeti pomaknuti prema gornjem desnom kutu slike 9-1, gdje su organizacijska kontrola i osobni napredak maksimizirani.

Intelligence very clearly correlates with successes in school and work settings.
Inteligencija je vrlo izrazito povezana s uspjesima u školi i radnom okruženju.

It has an internal triangular truss (support structure) made of graphite-reinforced plastic and three longitudinal girders made of aluminium which connect the triangular elements along the length of the frame.
Ima unutarnji trokutasti rešetkasti nosač (nosač na ležajevima) načinjen od grafitno ojačane plastike i tri uzdužna nosača načinjena od aluminija koji spajaju trokutaste elemente uzduž duljine okvira.

Add phone numbers, notes and more for the people in your Contact list.
Dodajte telefonske brojeve, bilješke i više za ljude u vašoj kontakt listi.

The management of directionally drilled wells has recently progressed to the stage where targets have been reduced in size to a point in the earth with no tolerances.
Upravljanje usmjerenim bušotinama je nedavno napredovalo do faze u kojoj su se ciljne točke (u putanji bušenja) smanjile u veličini do razine u zemlji bez tolerancija (nema greške u bušenju do zadane cilje točke).

A few general comments will clarify key themes and ideas that are common to biological testing of all biomaterials.
Nekoliko općih napomena će razjasniti ključne teme i ideje koje su uobičajene za biološko testiranje svih biomaterijala.

You are going to hear a part of radio programme.
Vi ćete čuti dio radijskog programa.

At times of year when there is a large number of mosquitoes, some Aboriginal groups build domed shelters similar in their form to igloos.
U doba godine kada ima mnogo komaraca, neke aboridžinske grupe grade kupolasta skloništa slična po svojem obliku igluima.

With respect to the effect of Western domination, it is necessary to examine the economic and political structures of the contemporary Muslim world.
S obzirom na utjecaj zapadne dominacije, neophodno je istražiti gospodarske i političke strukture suvremenog muslimanskog svijeta.

Some yields are risk-free because the investors are certain of getting the contractual flow of assets.
Neke dobiti od ulaganja su nerizične jer su ulagači sigurni u dobivanje ugovorenog protoka sredstava.

We had always paid the transport cost from Tamare to us for all the boats that we have in showrooms.
Uvijek smo plaćali prijevozni trošak od Tamare do nas za sve brodove koje imamo u izložbenim salonima.

Food group Podravka says it will need to buy or merge with top regional food businesses.
Prehrambena grupa Podravka izjavila je će trebati kupiti ili udružiti se s vodećim regionalim tvrtkama za proizvodnju hrane.

Bern, the federal capital, is situated in the heart of Switzerland, which lies at the center of Europe.
Bern, savezni glavni grad, nalazi se u srcu Švicarske, koja leži u centru Europe.

This chapter is dedicated to a study of reduced instruction set computers (RISC). These machines represent a noticeable shift in the computer architecture paradigm.
Ovo poglavlje se bavi proučavanjem računala sa smanjenim setom instrukcija (RISC). Ti strojevi predstavljaju uočljiv pomak u paradigmi računalne arhitekture.

VVCcard is designed to maximize your Internet experience: quickly, simply, securely and anonymously.
VVCcard je projektirana da maksimizira Vaše Internet iskustvo: brzo, jednostavno, sigurno i anonimno.

As soon as he had made his first million, he and his wife moved out of their small suburban villa into an elegant city house.
Čim je zaradio svoj prvi milijun, on i njegova žena su se iselili iz njihove male prigradske vile u elegantnu gradsku kuću.

A Karnaugh map consists of an rectangular area which is divided into squares. Each square represents one minterm, and all minterms are represented on the Karnaugh map.
Karnaughova tablica se sastoji od pravokutnog područja koje je podijeljeno na kvadrate. Svaki kvadrat predstavlja jedan minterm, a svi mintermi su predstavljeni na Karnaughovoj tablici.

Costs are attributable to the contractor's general contracting activity to the extent that they can be reasonably alocated to the contract.
Troškovi su pripisivi dobavljačevoj općoj ugovarateljskoj aktivnosti u tolikoj mjeri da mogu biti razumno dodijeljeni ugovoru.

Its simplicity has made it a tool often used in communications between professional and academic economists. Employed wisely, with an informed sense of its limits.
Njegova jednostavnost, učinila je alat često korištenim u komunikacijama između profesionalnih i akademskih ekonomista. Koristi se mudro, s informiranim smislom njegovih granica.

The provisions create a separate and transparent court budgetary procedure, facilitated by the HJPC, which is a prerequisite in securing financial independence of the judiciary as the third branch of power and is a critical step in the comprehensive judicial reform conducted in Bosnia and Herzegovina.
Odredbe stvaraju poseban i transparentan sudski proračunski postupak, omogućen od HJPCa, što je preduvjet u osiguranju financijske neovisnosti pravosuđa kao trećeg dijela vlasti i presudan je korak u sveobuhvatnoj sudskoj reformi provedenoj u Bosni i Hercegovini.

One signed original form must be supplied (for each lot, if the tender procedure is divided into lots), together with the number of copies specified in the Instruction to Tenderers. The form must include a signed declaration using the annexed format from each legal entity making the application.
Jedan potpisani originalni obrazac mora biti dostavljen (za svaki dio, ako je postupak nadmetanja podijeljen na dijelove), zajedno s brojem primjeraka naznačenim u Uputi ponuditeljima. Obrazac mora sadržavati potpisanu deklaraciju koristeći se priloženim formatom svake pravne osobe koja podnosi zahtjev.

Vision of congestion explores the concept of dynamic time-space corridor that can be negotiated between cooperating vehicles to guarantee congestion-free journeys from departure to arrival.
Vizija zagušenja istražuje ideju dinamičkog vremensko-prostornog koridora koji može biti dogovoren između povezanih vozila kako bi se zajamčila putovanja od odlaska do dolaska bez zagušenja.

In telecommunications, the Triple Play service is a marketing term for the provisioning of the three services: high-speed Internet, television (Video on Demand or regular broadcasts) and telephone service over a single broadband connection.
U telekomunikacijama, usluga Triple Play je marketinški pojam za osiguranje triju usluga: brzi Internet, televizija (Video na zahtjev ili redovita emitiranja) i telefonska usluga preko širokofrekvencijske veze.

My name is Petar. I come from London. What are you making?
Ja se zovem Petar. Dolazim iz Londona. Što vi izrađujete?

The trees overhead made a great sound of letting down their dry rain.
Krošnja drveća proizvodi izvrstan zvuk dok ispušta svoju suhu kišu.

Since the 1960s a trend called cladistic taxonomy (or cladistics or cladism) has emerged, arranging taxa in an evolutionary tree. If a taxon includes all the descendants of some ancestral form, it is called monophyletic, as opposed to paraphyletic.
1960ih pojavio se smjer zvan kladistička taksonomija (ili kladizam), slažući taksone u evolucijsko stablo. Ako takson sadrži sve potomke nekog nasljednog oblika, zove se monofiletički, za razliku od parafiletičkog.

ADSL modems are often installed in parallel with PSTN analogue terminal equipment.
ADSL modemi često se postavljaju zajedno s PSTN analognom terminalnom opremom.

Now, when we see in the world a growing interest towards traditional religions with mysteries, Africa is characterized by the advancement of Christianity.
Sada, kada se vidi rastući interes prema tradicionalnim religijama s mistikom, je Afrika okarakterizirana promicanjem Kršćanstva.

The PCI Local Bus is a high performance bus for interconnecting chips, expansion boards, and processor/memory subsystems. It originated at Intel in the early 1990s as a standard method of interconnecting.
Lokalna PCI sabirnica je visoko kvalitetna sabirnica za međusobno povezivanje čipova, kartica za proširenje, i procesora/memorijskih podsustava. Potječe od Intela iz ranih 1990-ih kao standardna metoda međusobnog povezivanja.

People used barrels to ship their wines. They noticed that the next Spring season following the harvest, the wine tended to foam. It was not good for business.
Ljudi su koristili bačve za transport njihovog vina. Primijetili su da je sljedeće proljetne sezone nakon berbe vino bilo sklono pjenjenju. To nije dobro za posao.

We need to place the racket face at a right angle to the ball's flight line in order to hit the ball properly.
Trebamo postaviti lice reketa pod određenim kutem naspram letnoj liniji lopte da bi udarac bio primjeren.

You have great heart and courage, and people often look to you for strength, encouragement, and affirmation.
Vi imate veliko srce i hrabrost, te ljudi često traže u Vama snagu, ohrabrenje i potvrdu.

Jelena was at home. She was ready and fun was about to start. At that moment I came back from work.
Jelena je bila kod kuće. Bila je spremna i zabava samo što nije počela. U tom trenutku ja sam se vratio s posla.

This is the full text of the proposal, which was presented by the French foreign minister Robert Schuman and which led to the creation of what is now the European Union.
Ovo je cjeloviti tekst prijedloga, koji je predstavio francuski ministar vanjskih poslova, Robert Schuman, a koji je doveo do stvaranja Europske unije kakva je ona sada.

Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. The coming together of the nations of Europe requires the elimination of the age-old opposition of France and Germany.
Europa neće biti izgrađena odjednom, ili u skladu s jednim planom. Bit će izgrađena kroz konkretna postignuća koja prvo stvaraju stvarnu solidarnost. Zbližavanje država Europe zahtijeva eliminiranje prastarog protivništva između Francuske i Njemačke.

The Music Aid Foundation is the United Nations UNV music partner and part of the Music Aid Organization.
Glazbena zaklada za pomoć je glazbeni partner UNV-a Ujedinjenih Naroda i dio organizacije glazbene pomoći.

Please let me know if we can send you goods by courier airfreight or do you always prefer normal airfreight.
Molim javite mi možemo li poslati robu putem kurirskog zračnog prijevoza ili uvijek preferirate običan zračni prijevoz.

The second step in the advanced natural neighbour method involves setting a number of general parameters that control the grid building process.
Drugi korak u naprednoj metodi "prirodnog susjeda" uključuje postavku brojnih općih parametara koji nadziru postupak građenja mreže.

This manual is designed to provide a thorough understanding of the fundamental concepts and the practical issues of SCADA systems.
Ovaj priručnik je projektiran kako bi omogućio potpuno razumijevanje temeljnih načela i praktičnih problema SCADA sustava.

A really nice effect I saw recently on the forums is the ability to pan an entire image based on your mouse movement.
Stvarno lijep efekt koji sam vidio nedavno na forumima je sposobnost pomicanja cjelokupne slike ovisno o kretanju miša.

You guys are lucky. I didn't have a playground like this where I grew up.
Vi imate sreće. Ja nisam imao igralište poput ovoga gdje sam odrastao.

He is no pro-market reformist, though he is probably in favour of balancing the books.
On nije pro-tržišni reformist, iako se vjerojatno zalaže za usklađivanje knjiga.

Michinomiya, who would later become Emperor Hirohito, was the first son of Emperor Taisho (Yoshihito) and Empress Teimei (Sadako).
Michinomiya, koji je kasnije postao car Hirohito, bio je prvi sin cara Taisho (Yoshihito) i carice Teimei (Sadako).

Upon using the spherical form as a structural unit, it is apparent that the basic polyhedral form, in its fundamental state, cannot satisfy the range of conditions that must be geometrically and structurally met.
Pri korištenju okruglog oblika kao strukturalne jedinice, očito je da temeljni poliedričan oblik, u svom osnovnom stanju, ne može zadovoljiti raspon uvjeta koji moraju biti geometrijski i strukturno ispunjeni.

The parties have agreed to extend the period of time within which an award should be rendered as authorized by Article 33 of the Arbitration Rules.
Stranke su pristale produljiti vremensko razdoblje unutar kojeg bi nagrada trebala postati punovažeća po Članku 33 Arbitražnih pravila.

Oftentimes, the minor characters in a play can be vital and, among other things, function to further the action of the play or to reveal and illuminate the personalities of other characters.
Često, sporedne uloge u kazališnoj predstavi mogu biti ključne i, između ostalog, unapređuju radnju predstave ili otkrivaju i osvijetljavaju osobnosti drugih likova.

17 years ago, Eric Hartman was the host of the successful talk show Boemerang, a show that caused lot of commotion.
Prije 17 godina, Eric Hartman je bio domaćin uspješne razgovorne TV emisije (talk show-a) Bumerang, emisije koja je uzrokovala mnoštvo komešanja.

Political analysis of the election results clearly shows how ethnical identity of voters played a significant role in choosing political parties.
Politička analiza izbornih rezultata jasno pokazuje kako je etnički identitet glasača igrao značajnu ulogu u biranju političke stranke.

This web site was conceived and created for the purpose of providing and supporting a broad-scale exchange of ideas and suggestions to benefit those groups and individuals dedicated to Newfoundland rescue.
Ova web stranica je bila zamišljena i napravljena u svrhu pružanja i podupiranja široke razmjene ideja i prijedloga za korist tih grupa i pojedinaca posvećenih spašavanju Newfoundlanda.

Do you have any information about the bank guarantee letter, because two weeks have passed since I sent my request?
Imate li neke informacije o bankovnom jamstvu, jer su prošla dva tjedna od kada sam poslao svoj zahtjev?

Introduction: The modern Thai Capital Market traces its origins back to the early 1960s.
Uvod: Moderno tajlandsko tržište kapitala vuče svoje podrijetlo iz ranih šezdesetih.

Tendons - tough bands that join the muscles of the upper leg and the lower leg, and also hold the patella (kneecap) in place. In an injury to the knee, one or more of these structures can be damaged.
Tetive - čvrste poveznice koje spajaju mišiće natkoljenice i potkoljenice, i još k tome drže patelu (iverak na koljenu) na svojem mjestu. U ozljedi koljena, jedna ili više ovakvih struktura može biti oštećena.

How have the SS-Sanjeevini cards been prepared? The Sanjeevini cards have been prepared using the science of Radiesthesia.
Kako su SS-Sanjeevini karte bile pripremljene? Sanjeevini karte su bile pripremljene pomoću radiestezije.

We are warmed by the Sun's infrared rays. We can see because our eyes respond to the visible part of the Sun's spectrum.
Mi smo grijani posredstvom Sunčevih infracrvenih zraka. Možemo vidjeti jer naše oči reagiraju na vidljiv dio Sunčevog spektra.

Alexis Charles Henri Clerel de Tocqueville was born in Paris in 1805. He studied law, and as the son of an influential aristocratic family, he was given a judicial post in the court at Versailles.
Alexis Charles Henri Clerel de Tocqueville rođen je u Parizu 1805. Studirao je pravo, a kao sin utjecajne plemićke obitelji dobio je pravosudni položaj na sudu u Versaju.

Contra-rotating propellers, also referred to as coaxial contra-rotating propellers, are a complex way of applying the maximum power of a single piston or turboprop aircraft engine.
Kontrarotirajući propeleri, također zvani i koaksijalni kontrarotirajući propeleri, su složeni način primjene maksimalne snage jednoklipnog ili turboprop zrakoplovnog motora.

The Code of Hammurabi was one of many sets of laws in the Ancient Near East.
Kodeks Hamurabija je bio jedan od mnogih vrsta zakona na drevnom Bliskom Istoku.

It is my pleasure to contact you for a business venture which I intend to establish in your country for our mutual benefits, hence I write with due respect.
Zadovoljstvo mi je kontaktirati Vas u vezi poslovnog pothvata kojeg namjeravam ostvariti u Vašoj zemlji na obostranu korist, stoga pišem s dužnim poštovanjem.

We also require experience with other national and international coding systems in: health care, health care providers and health care facilities.
Mi također zahtijevamo iskustvo s drugim domaćim i međunarodnim sustavima šifriranja u: zdravstvu, pružateljima zdravstvenih usluga i zdravstvenim ustanovama.

It is estimated that there are as many people travelling in aeroplanes as the total number of people who travelled abroad in the whole of the nineteenth century.
Utvrđeno je da je broj ljudi koji putuje zrakoplovima jednak broju ljudi koji su putovali u inozemstvo tijekom cijelog devetnaestog stoljeća.

Evaluation Refund: Your feedback is very important to us! Upon receiving your evaluation within one month after your return, you will be refunded $100.
Procjena povrata novca: Vaša povratna informacija nam je vrlo važna! Nakon primitka Vaše procjene unutar mjesec dana nakon Vašeg povratka, bit će Vam vraćeno 100 dolara.

Your introduction needs to be at least 2 sentences long and cannot contain HTML tags or personal contact information.
Vaše predstavljanje treba biti dugačko najmanje 2 rečenice i ne može sadržavati HTML oznake ili osobne kontakt informacije.

We are unable to determine if this message is to be addressed to someone here at the Help Desk, or if it was sent here by mistake.
Mi smo u nemogućnosti utvrditi glasi li ova poruka na nekoga ovdje u Help desku, ili je poslana ovdje greškom.

He was not heavily sanctioned by the court. He paid for misconduct.
On nije bio teško kažnjen od strane suda. Platio je za nedolično ponašanje.

Emma left home, rounded the corner on her bike and saw a round metal object on the road.
Emma je otišla od kuće, zaobišla ugao na svom biciklu i ugledala okrugao metalni predmet na cesti.

You probably don't speak Croatian yourself, so there are a few questions you'll need to consider when choosing a translation company.
Vjerojatno ne govorite hrvatski, tako da postoji nekoliko pitanja koja ćete trebati uzeti u obzir prilikom odabira prevoditeljske tvrtke.

Is it possible to use the rigid (solid) conductor in your lighting fixtures?
Je li moguće upotrijebiti krut (čvrst) vodič u Vašim rasvjetnim sustavima?

Swallow with a glass of water or a cold drink. Not to be chewed. Do not exceed recommended intake.
Progutajte s čašom vode ili hladnim pićem. Nije za žvakanje. Ne prekoračujte preporučen unos.

The aim of this study was to test pacemakers for interference with a digital cellular telephone.
Cilj ove studije je bio testirati elektrostimulatore srca na interferenciju s digitalnim mobitelom.

The user is responsible for its proper clinical use and the prescribed clinical radiation dose.
Korisnik je odgovoran za njegovo prikladno kliničko korištenje i propisanu kliničku dozu zračenja.

The conjunction of Sun and Venus in the chart is one of the strongest indications of a love relationship between two people.
Konjunkcija Sunca i Venere u grafikonu je jedna od najsnažnijih indikacija ljubavnog odnosa između dviju osoba.

Up to about 19 weeks of pregnancy, injections of saline solutions or hormones may be used to stimulate uterine contractions that will expel the fetus.
Do oko 19 tjedana trudnoće, injekcije fizioloških otopina ili hormona mogu se koristiti kako bi stimulirale maternična stezanja koja će izbaciti fetus.

To argue with a person who has renounced the use of reason is like administering medicine to the dead.
Prepiranje s osobom koja se odrekla uporabe razuma je poput davanja lijeka umrlom.

Hunger is a feeling experienced by animals when the glycogen level of the liver falls below a certain point.
Glad je osjećaj doživljen od strane životinja kada razina glikogena u jetri padne ispod određene točke.

The revised Community guidelines on the trans-European network must form part of an environmentally sustainable policy.
Dorađene smjernice Zajednice na transeuropskoj mreži moraju sačinjavati dio ekološki održive politike.

Stocks gained Tuesday as investors focused on improved consumer confidence figures and largely looked past further evidence of weakness in the housing sector.
Dionice su porasle u utorak kako su se ulagači fokusirali na povećano povjerenje potrošača i uvelike previdjeli daljnje dokaze slabosti u stambenom sektoru.

Tom Sawyer is a young kid. He is very smart and he loves adventures.
Tom Sawyer je mlad dječak. On je vrlo pametan i voli avanture.

He is a workaholic architect who finds a universal remote control that allows him to fast-forward and rewind to different parts of his life.
On je arhitekt radoholičar koji nalazi univerzalan daljinski upravljač koji mu omogućava brzo premotavanje unaprijed i unatrag različitih dijelova njegovog života.

One of the first transport of frozen meat on a boat called "Paraguay" in 1877, was realized by Carre with a water-ammonia based absorption chiller.
Jedan od prvih prijevoza smrznutog mesa na brodu zvanom "Paragvaj" bio je 1877, a ostvario ga je Carre s apsorpcijskim rashlađivačem na bazi vode/amonijaka.

Many users still interpret this as a raspberry-sound, especially long-time users of emoticons.
Mnogi korisnici još uvijek interpretiraju ovo kao zvuk imitacije prdenja, posebno dugoročni korisnici emotivnih ikona.

We have paid a deposit of 146 euros leaving a balance of 584 euros to pay on arrival.
Mi smo platili depozit od 146 eura ostavljajući saldo od 584 eura za plaćanje nakon dolaska.

You will receive a very important sum of money, which you were not expecting.
Vi ćete primiti vrlo važnu svotu novca, koju niste očekivali.

When you come I can show you pre finished stocks in all kind of quality.
Kada dođete mogu Vam pokazati ranije gotove ručke svih tipova kakvoće.

These mixers offer operational flexibility for any live sound situation and engineers of any experience.
Ovi mikseri nude funkcionalnu fleksibilnost za bilo koju zvučnu situaciju uživo i za inženjere s bilo kakvim iskustvom.

Always be aware of the mechanisms at your disposal when you think any aspect of research is being violated.
Uvijek budite svjesni mehanizama na Vašem raspolaganju kada mislite da je bilo kakav aspekt istraživanja narušen.

To promote, through the cooperative actions of Members, a worldwide awareness of the essential contribution that skills and high standards of competence make to the achievement of economic success and individual fulfilment.
Promovirati, kroz surađivačke aktivnosti Članica, svijest diljem svijeta o ključnom doprinosu koju sposobnost i visoki standardi stručnosti čine prema ostvarivanju gospodarskog uspjeha i individualnog ispunjenja.

Avoid modeling activities related to objectives beyond the scope of the applications migration (such as business process reengineering).
Izbjegavajte aktivnosti modeliranja vezane za ciljeve izvan opsega migracije aplikacija (kao na primjer reinženjering poslovnih procesa).

Write down your serial number and registration unlock code and keep them in a safe place in case you ever need to reinstall the product.
Zapišite Vaš serijski broj i registracijsku šifru za otključavanje i držite ih na sigurnom mjestu za slučaj ako ikada zatrebate ponovno instalirati proizvod.

Press the tilde key (the key next to the numerical key) in order to bring down the console.
Pritisnite tilda tipku (tipku pored numeričke tipke) da bi ugasili konzolu.

I got in touch with you on behalf of your Group Headquarters, to provide information required for tender documents completion.
Ja sam stupio u vezu s Vama u ime Vašeg Središnjeg ureda, kako bih dao informacije potrebne za završetak dokumentacije za nadmetanje.

Enlarge or reduce the image so that it is displayed as large as possible.
Povećajte ili smanjite sliku tako da bude prikazana što je moguće veća.

Archaeologists believe it is 38 000 years old and it carried traces of ceremonial paint.
Arheolozi vjeruju da je stara 38.000 godina i nosila je tragove obredne boje.

The exact measurements, development potential and planning legislation of the land plot will be provided by Contractor.
Točna mjerenja, razvojni potencijal i zakonodavstvo prostornog uređenja za zemljišnoknjižnu česticu bit će omogućeni od strane Izvođača.

The desktop, from which all user interactivity is launched, is the main user interface for windows operating systems.
Desktop, s kojega se lansira sva interaktivnost korisnika, je glavno korisničko sučelje za prozore operativnih sustava.

Implantable monitoring devices aim at collecting relevant data from the biomedical system, and transmit this information to the outside world.
Usadivi uređaji za nadgledanje ciljaju na prikupljanje relevantnih podataka iz biomedicinskog sustava, i prenose tu informaciju u vanjski svijet.

She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David.
Bila je zaručena radi udaje za čovjeka zvanog Josip, potomka kralja Davida.

I feel life is out to get me always or occasionally.
Osjećam kako život uvijek ili ponekad ima pik na mene.

The white team starts play and three black players go over to their area to try to win the ball.
Bijela momčad započinje igru a trojica crnih igrača prelazi u njihovo područje da pokušaju osvojiti loptu.

I advise the utmost caution because mysterious decisive events will occur in your life.
Savjetujem krajnji oprez jer misteriozni presudni događaji će se dogoditi u Vašem životu.

Have fun personalizing your e-mail with unique emoticons, signatures, backgrounds, fonts and visual styles.
Zabavite se personalizirajući svoj e-mail jedinstvenim emotivnim ikonama, potpisima, pozadinama, fontovima i vizualnim stilovima.

Silicon on insulator is a layered structure consisting of a thin layer of silicon, from 50 nanometers to 100 micrometers, which is created on an insulating substrate.
Silicij na izolatoru je slojevita struktura koja se sastoji od tankog sloja silicija, od 50 nanometara do 100 mikrometara, koji je napravljen na izolacijskom supstratu.

Thanks for your email and your interest for our coffee. We would like to seize this opportunity to come in on the Germany market.
Hvala Vam na e-mailu i Vašem interesu za našu kavu. Voljeli bismo iskoristiti ovu priliku da uđemo na njemačko tržište.

Most of the respondents have used the euro outside their country.
Većina ispitanika je koristila euro izvan svoje zemlje.

Solmization. The use of syllables in association with pitches as a mnemonic device for indicating melodic intervals.
Solmizacija. Upotreba slogova u povezanosti s tonovima kao mnemoničkog sredstva za označavanje melodijskih intervala.

At their simplest level, group policies provide a way to efficiently manage large numbers of computers.
Na svojoj najjednostavnijoj razini, grupne politike omogućavaju efikasan način za upravljanje velikim brojem računala.

The company suggests that you attach your original purchase documents to this form and complete the above section.
Tvrtka predlaže da priložite Vaše izvorne dokumente kupnje uz ovaj obrazac i ispunite gornji odjeljak.

The different patterns of recruitment into law and into sociology and the different experiences of students and practitioners in both milieus are critical factors bearing on the relation between the two fields.
Različiti obrasci angažiranja u zakon i sociologiju te različita iskustva studenata i praktičara u oba miljea su kritični čimbenici koji se tiču odnosa između dva polja.

What would be your personal understanding of public relations, strategic communications and relationship management?
Kakvo bi bilo Vaše osobno razumijevanje odnosa s javnošću, strateških komunikacija i upravljanja odnosima?

Even the most inexpensive desktop machine translation products can usually provide the gist.
Čak i najjeftiniji stolni strojni prevoditeljski proizvodi obično mogu pružiti bit.

The best way to collect customer contact data is by using POS terminals or electronic data interchange (EDI).
Najbolji način za sakupljanje kupčevih kontakt podataka je pomoću korištenja POS terminala ili elektronske razmjene podataka (EDI).