NeuroTran - Primjeri rečenica

Početna stranica

Svi prijevodi dobiveni su uz pomoć NeuroTran-a. Interaktivni mod NeuroTran-a korišten je od strane osobe koja je stručni prevoditelj. Greške koje se neminovno javljaju u NeuroTran prijevodu stručni prevoditelj je automatski ispravljao. Prevođenje uz pomoć NeuroTran-a može uštedjeti više od 80% vremena pri prevođenju tekstova od kratkih do dugih.

Više o NeuroTran® softveru možete doznati na web stranici: http://www.tranexp.hr/NeuroTran.html


NeuroTran® prijevodi:His father was a rich citizen whose business was making and selling leather gloves.
Njegov otac je bio bogat građanin čiji posao je bio izrada i prodaja kožnatih rukavica.

I am at the very centre of the great white continent, there is nothing but ice.
Ja sam u samom centru velikog bijelog kontinenta, tu nema ništa osim leda.

Tapioca starch is obtained from the tuberous roots of the cassava plant, also known as manioc, a large shrub growing in the West Indies, South America, Java, the Malay Peninsula, and Florida.
Škrob manioke se dobiva od gomoljastog korijenja biljke kasava, poznate i kao manioka, velikog grma koji raste u Zapadnoindijskom otočju, Južnoj Americi, Javi, Malajskom poluotoku i Floridi.

Except for the characteristics inherent in the design of the transformer, no special measures are taken to limit flammability.
Osim karakteristika svojstvenih u nacrtu transformatora, nikakve posebne mjere nisu poduzete za ograničavanje gorivosti.

Straw from rye, wheat, or rice (free from mould), shavings or sawdust from non-impregnated wood are good litter.
Slama od raži, pšenice, ili riže (bez plijesni), strugotine ili piljevina od ne-impregniranog drva su dobri otpaci.

CEOs facing the challenge of stimulating innovation, a situation that is usually triggered by a decline in corporate growth or competitiveness, must select one or more champions to entrust with that critical mission.
Izvršni direktori koji se suočavaju s izazovom stimuliranja inovacije, situacije koja je obično pokrenuta zbog nazadovanja u korporacijskom rastu ili konkurentnosti, moraju odabrati jednog ili više stručnjaka (izvrsnika) kojima će povjeriti taj kritičan zadatak.

The Eskimo are the native inhabitants of the seacoasts of the Arctic and sub-Arctic regions of North America and the northeastern tip of Siberia.
Eskimi su domaći stanovnici morskih obala Arktika i pod-arktičkih područja Sjeverne Amerike i sjeveroistočnog vrha Sibira.

When you come you can look at these points with us and we can agree on what can best be done.
Kada dođete možete pogledati ove točke s nama i možemo se složiti oko toga što se najbolje može učiniti.

Cut a small hole in the tennis ball. Stuff the ball with all of the matchheads.
Izrežite rupicu u teniskoj lopti. Napunite loptu glavama svih šibica.

In order to allow for a more significant comparison between different courses that are part of this research, our survey focuses only on golf course development costs.
Kako bi se omogućilo značajnije uspoređivanje između različitih igrališta koja su dio ovog istraživanja, naš pregled usredotočuje se samo na troškove razvoja igrališta za golf.

A 45-year-old patient was sent to our department because of highly elevated transaminases and elevated lactate dehydrogenase.
45-godišnji pacijent je poslan na naš odjel zbog izrazito povišenih transaminaza i povišene laktatne dehidrogenaze.

For undated refrences, the latest edition of the publication referred to applies.
Za nedatirane reference, vrijedi najkasnije izdanje publikacije na koju se to odnosi.

Roughly a kilometre ahead, travelling west, the driver of a truck loaded with soft drinks and bottled water, stopped alongside a flag girl at the construction zone.
Otprilike kilometar ispred, putujući na zapad, vozač kamiona natovarenog bezalkoholnim pićima i flaširanom vodom je stao kraj djevojke sa zastavom kod građevinske zone.

We used molecular markers to study genetic relationships in a diverse collection of 85 domestic dog breeds.
Koristili smo molekularne markere za proučavanje genetskih odnosa u raznolikoj zbirci od 85 domaćih vrsta pasa.

Random errors usually arise when measurements are taken by human observation of an analog meter reading, especially where this involves interpolation between scale points.
Slučajne pogreške obično nastaju kada su mjerenja izvršena ljudskim promatranjem očitanja analognog mjernog instrumenta, posebno gdje to uključuje interpolaciju između mjernih točaka.

The batteries usually present in the system are replaced by accumulators which supply power when the mains is interrupted.
Baterije koje su obično prisutne u sustavu se zamjenjuju akumulatorima koji dostavljaju energiju kada je dovod struje prekinut.

While serving onboard, a sick or injured employee shall be provided treatment at the Company's expense to the full extent provided by law.
Za vrijeme službe, bolesnom ili ozlijeđenom zaposleniku će biti omogućeno liječenje na trošak Tvrtke u punom opsegu kojeg propisuje zakon.

Automatic spring valves, thermostats, pressure-controlled valves, suction valves, room thermostats, constant-pressure valves and drying filters.
Automatski opružni ventili, termostati, ventili kontrolirani tlakom, usisni ventili, sobni termostati, ventili sa stalnim tlakom i filteri sa sušenjem.

I have become convinced that the reason so many things are left undone concerning the work of the Kingdom of God is that many of us have no idea how to view angels, nor do we know how angels view us.
Postao sam uvjeren da je razlog zašto je tako mnogo stvari preostalo nedovršeno u vezi s djelom Božjeg Kraljevstva taj da mnogi od nas nemaju spoznaju kako vidjeti anđele, niti znamo kako anđeli vide nas.

Ingredients: Processed wheat gluten, glycerin, natural flavor, powdered cellulose, monosodium phosphate, monoglycerides of edible fatty acids, magnesium stearate and chlorophyll.
Sastojci: Obrađeni pšenični gluten, glicerin, prirodna aroma, celuloza u prahu, monosodij fosfat, monogliceridi jestivih masnih kiselina, magnezij stearat i klorofil.

First of all, you need a database on a MySQL server to which ARSC will connect to once it is installed.
Prije svega, trebate bazu podataka na MySQL serveru na koji će se ARSC spojiti jednom kada je instalirana.

DDT is a colourless crystalline substance which is practically insoluble in water but highly soluble in fats and most organic solvents.
DDT je bezbojna kristalna tvar koja je praktički netopiva u vodi ali je visoko topiva u masti i većini organskih otapala.

It is believed that the method of payment of physicians may affect their clinical behaviour.
Vjeruje se da metoda plaćanja liječnika može utjecati na njihovo kliničko ponašanje.

In chemistry, a metal is an element that readily forms ions (cations) and has metallic bonds, and metals are sometimes described as a lattice of positive ions (cations) in a cloud of electrons.
U kemiji, metal je element koji brzo formira ione (kationi) i ima kovinaste veze, a metali se ponekad opisuju i kao rešetka pozitivnih iona (kationi) u oblaku elektrona.

This page sets out a number of options for people wanting to make business visits to Australia.
Ova stranica izlaže brojne opcije za ljude koji žele poslovno posjetiti Australiju.

Since it is immaterial and non-physical by nature, measuring it is difficult. Nevertheless, some methods for measuring IC have been developed during past years.
S obzirom da je nematerijalan i nefizički po prirodi, mjerenje je teško. Međutim, neke metode za mjerenje intelektualnog koeficijenta su razvijene tijekom prošlih godina.

Internet Voice, also known as Voice over Internet Protocol (VoIP), is a technology that allows you to make telephone calls using a broadband Internet connection instead of a regular (or analog) phone line.
Internet telefonija, poznata i kao glas preko Internet protokola (VoIP), je tehnologija koja dozvoljava obavljanje telefonskih poziva pomoću široko frekvencijske Internet veze umjesto obične (ili analogne) telefonske linije.

The red planet Mars has inspired wild flights of imagination over the centuries, as well as intense scientific interest.
Crveni planet Mars je nadahnuo divlje letove mašte kroz stoljeća, kao i intenzivno zanimanje znanosti.

Reference for safe work can even be found in the trade's own internal literature, with an almost unavoidable, if subtle, swagger accompanying mastery of safe opening technique.
Referenca za siguran rad može se čak pronaći u vlastitoj internoj literaturi obrta, sa skoro neizbježnim, ako ne i domišljatim, vrlo elegantnim popratnim majstorstvom tehnike sigurnog otvaranja.

The automated translations are not perfect, but they can give you a general idea of what is being communicated.
Automatski prijevodi nisu savršeni, ali Vam mogu dati općenitu ideju o čemu se komunicira.

First of all, select a satellite position. Press the OK button to do this. Check if the receiver is connected to a system that has several antennas or LNBs.
Prije svega, odaberite položaj satelita. Pritisnite tipku OK da to učinite. Provjerite je li prijemnik povezan na sustav koji ima nekoliko antena ili LNB konvertora.

Queen Victoria's reign spanned nearly sixty-four years of British history, from 1837 to 1901.
Vladavina kraljice Viktorije je trajala gotovo šezdeset i četiri godine britanske povijesti, od 1837. do 1901.

We're happy to announce that Google Desktop 2 is coming out of beta with a number of enhancements, new third-party panels, and expanded plug-in development options.
Sretni smo što možemo najaviti da Google Desktop 2 izlazi iz bete s brojnim poboljšanjima, novim panelima od drugih tvrtki i proširenim priključnim razvojnim opcijama.

Petnica Science Center is a non-government, non-profit institution which continues to exist thanks to the support of a broad group of alumni, friends, organizations, and corporations from Serbia and abroad.
Znanstveni centar Petnica je nevladina, neprofitna institucija koja postoji i dalje zahvaljujući podršci široke grupe bivših polaznika, prijatelja, organizacija i korporacija iz Srbije i inozemstva.

It is a program that can record mp3 from any available sound source directly without using any other disk space.
To je program koji može snimiti mp3 iz bilo kojeg dostupnog zvučnog izvora direktno bez korištenja ikakvog drugog prostora na disku.

I am referring to today's phone conversation you had with my colleague where you suggested the transmission of an introductory e-mail about our assistance project and possible ways for cooperation.
S obzirom na današnji telefonski razgovor koji ste imali s mojim kolegom gdje ste predložili prijenos uvodne elektronske pošte o našem pomoćnom projektu i mogućim načinima za suradnju.

We constantly search for the most useful and interesting CAD, CAM and CAE features, reviews and tutorials existing on the Internet and send them to you every Wednesday.
Neprekidno tražimo najkorisnije i interesantne CAD, CAM i CAE karakteristike, recenzije i tečajeve koji postoje na Internetu i šaljemo Vam ih svake srijede.

This paper considers the film "Behind Enemy Lines", made before 11th September 2001 but rush released soon after, as a cultural and commercial product which provides insights into American geopolitical culture.
Ovaj dokument razmatra film "Iza neprijateljskih linija", napravljen prije jedanaestog rujna 2001 ali u žurbi emitiran nedugo nakon toga, kao kulturni i komercijalni proizvod koji daje uvide u američku geopolitičku kulturu.

They describe the administrative arrangements/procedures for coordinating EIA within or between jurisdictions (for example within a federal state or among countries of a region where there are transboundary impacts).
Oni opisuju administrativne sporazume/postupke za usklađivanje EIA unutar ili između jurisdikcija (na primjer unutar savezne države ili između zemalja regije gdje postoje prekogranična djelovanja).

Learn about the programs Windows XP contains, including systems, accessories, and communications and entertainment programs.
Naučite o programima koje Windows XP sadržava, uključujući sustave, dodatne dijelove, komunikacije i zabavne programe.

There are 11 hospital wards, according to the different medical subject (for example department for viral hepatitis, department for respiratory tract infections, department for urinary tract infections etc.)
Postoji 11 bolničkih odjela, u skladu s različitim medicinskim predmetima (na primjer odjel za virusni hepatitis, odjel za infekcije dišnih puteva, odjel za infekcije mokraćnog trakta itd.)

With its additional chiseling function, the TE 16-C offers increased versatility, making it also suitable for light chiseling work on masonry and concrete.
Uz svoju dodatnu klesarsku funkciju, TE 16-C nudi povećanu okretljivost, što ga čini prikladnim i za manje klesarske radove u zidarstvu i na betonu.

The treatment of heart disease in the presence of thyrotoxicosis is no different from its treatment when thyrotoxicosis is absent, but may be more difficult.
Liječenje bolesti srca u prisutnosti tirotoksikoze nije drugačije od njegovog liječenja kada tirotoksikoze nema, ali može biti teže.

The protozoans, minute aquatic creatures, each of which consists of a single cell of protoplasm, constitute a classification of the most primitive forms of animal life.
Protozoe, sićušna vodena bića, od kojih se svaki sastoji od jedne ćelije protoplazme, tvore klasifikaciju najprimitivnijih oblika životinjskog života.

The Big Bang Theory is the dominant scientific theory about the origin of the universe.
Teorija velikog praska je dominantna znanstvena teorija o podrijetlu svemira.

The enhanced X-Window petrophysical reservoir evaluation software system, eXpress, is integrated log analysis software running on UNIX workstations using industry standards (OSF/Motif and X-Window).
Unaprijeđeni X-Window petrofizički softverski sustav za procjenu spremnika, eXpress, je integrirani softver za analizu log zapisa koji radi na UNIX radnim stanicama uz pomoć industrijskih standarda (OSF/Motif i X-Window).

Visualisation technologies offer functionality to improve the display of 3-D models with smooth flythrough and selective component manipulation and animation.
Vizualizacijske tehnologije nude funkcionalnost za poboljšanje prikaza trodimenzionalnih modela s glatkim proletom i selektivnom manipulacijom i animacijom komponenti.

Through the excellent networking capability in combination with the plug-in features it offers the industry a maximum automation of the prepress job preparation and accurate mounting and proofing.
Kroz odlične sposobnosti umrežavanja u kombinaciji s priključnim karakteristikama on nudi industriji maksimalnu automatizaciju posla grafičke pripreme te točno montiranje i probni otisak.

We are pleased that the interface update and re-launch went well and would like to thank you for all your replies and feedback, which we are now processing and evaluating.
Zadovoljni smo da su nadogradnja sučelja i ponovo pokretanje protekli dobro i želimo se zahvaliti na svim Vašim odgovorima i povratnim informacijama, koje u ovom trenutku obrađujemo i procjenjujemo.

This was followed by four years of fighting before the majority of Serbian forces left Croatia.
To je bilo popraćeno s četiri godine borbe prije nego što je većina srbijanskih snaga napustila Hrvatsku.

The sociological concern with education has not been limited to the western hemisphere.
Sociološka zabrinutost zbog obrazovanja nije ograničena na zapadnu hemisferu.

Hear now the word of the witches, the secrets we hid in the night. The oldest of gods are invoked here.
Čujte riječ vještica, tajne koje smo sakrili u noći. Najstariji bogovi se dozivaju ovdje.

The natural attributes of the Plitvice Lakes National Park, as well as uniqueness and sensibility of that phenomenon, deserve a full attention of our visitors.
Prirodne osobine Nacionalnog parka Plitvička jezera, kao i jedinstvenost i osjetljivost tog fenomena, zaslužuju punu pažnju naših posjetitelja.

For us, the genealogies prove that true worship has its foundation in facts and not in myth. The names and places mentioned confirm the record to be factual and real.
Za nas, rodoslovlje dokazuje da pravo štovanje ima svoje temelje u činjenicama a ne u mitu. Navedena imena i mjesta potvrđuju da je zapis činjeničan i stvaran.

In order to keep the size of the download file small, help and manual files have been excluded from this version.
Kako bi zadržali malu veličinu downloadiranja datoteke, datoteke pomoći i uputa su isključene iz ove verzije.

About 60 percent of respondents said they had trouble sleeping and felt depressed.
Oko 60 posto ispitanika je reklo da su imali problema sa spavanjem i osjećali se potišteno.

Use the simple present tense to report repeated actions.
Koristite običan prezent za prikaz ponavljanih radnji.

When you have decided on what you want to photograph, you can focus your subject by turning the focus control.
Kada ste odlučili što želite fotografirati, možete fokusirati subjekt pomoću okretanja kontrole fokusa.

I have now decided that I would like to retire from the Bank at the end of 2005, after almost 3 years, to return to the private sector.
Sada sam odlučio da bih se volio povući iz banke krajem 2005, nakon skoro 3 godine, kako bih se vratio u privatni sektor.

Most of our books have call numbers, but a small portion of them (about 1/6 at present) do not.
Većina naših knjiga ima referentni broj, ali mali dio njih (trenutno oko 1/6) ga nema.

The Web site might be experiencing technical difficulties, or you should adjust your browser settings.
Web site bi mogao imati tehničke poteškoće, ili biste trebali prilagoditi postavke Vašeg browsera.

Your relatives in Croatia think it's strange if you are not married by the age of 18.
Vaši rođaci u Hrvatskoj misle da je čudno ako niste oženjeni do starosti od 18 godina.

To boldly go where no one has gone before. Beyond which lies a great, unexplored mass of the galaxy.
Da hrabro ide gdje nitko nije išao prije. Iza čega leži velika, neistražena masa galaksije.

A term that refers to future events, such as future returns or prospects of a company.
Pojam koji se odnosi na buduće događaje, kao na primjer buduće prihode ili mogućnosti tvrtke.

The digits represent the axis motion (in microns) per handwheel increment.
Znamenke predstavljaju gibanje osovine (u mikronima) po povećanju ručnog kotača.

Inert gas system inoperative. Technical assistance needed. Suspect scrubber fault. ETA Rotterdam September 30th. Arrange technician on arrival.
Sustav inertnog plina neoperativan. Potrebna tehnička pomoć. Sumnjamo na grešku pročistača. Predviđeno vrijeme dolaska u Rotterdam 30. rujna. Dogovorite tehničara po dolasku.

The earliest signals were directly operated by a signalman on the basis of his knowledge of the line ahead.
Najraniji signali su bili direktno upravljani od strane signalizatora na temelju njegove upoznatosti sa prugom ispred.

Lorem Ipsum is simple dummy text of the printing and typesetting industry. It has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum je jednostavan probni tekst tiska i slagaće industrije. On je bio industrijski standardni probni tekst od 1500-tih, kada je nepoznati grafičar uzeo probni uzorak slova i izmiješao ga kako bi izradio knjigu uzoraka slova.

Now is the time to obtain a final commitment. During this phase, the client might still have some objections to your suggestions.
Sada je vrijeme za postizanje završne obveze. Tijekom ove faze, klijent bi još mogao imati neke prigovore na Vaše prijedloge.

A comprehensive view of patient information from a single point of access, providing cardiologists with information for confident diagnostic decisions.
Sveobuhvatan uvid u informacije o bolesniku iz jedne točke pristupa, koji pruža kardiolozima informacije za pouzdane dijagnostičke odluke.

Unfortunately, the payment method on file for your account declined our attempt to collect payment for your .WS domain now that your free trial has ended.
Nažalost, platna metoda u evidenciji za Vaš račun je odbila naš pokušaj naplate Vaše .WS domene sada kada je Vaša besplatna proba završila.

Life is ever unfolding from within, and revealing itself to the light, and thoughts engendered in the heart at last reveal themselves in words, actions, and accomplishments.
Život se neprekidno otvara iznutra i otkriva se prema svjetlu, a misli rođene u srcu naposlijetku se otkrivaju u riječima, djelima, i postignućima.

Anarchist labor unions have only a shell of resemblance to the type of labor unions that existed in the 19th and 20th centuries in the United States.
Anarhistički radnički sindikati imaju samo vanjske sličnosti s vrstom radničkih sindikata koji su postojali u devetnaestom i dvadesetom stoljeću u Sjedinjenim Američkim Državama.

The first part of this series of articles covers the non-modifying sequence operations, the second part talks about the mutating sequence operations, and the third discusses sorting and related operations.
Prvi dio ovog slijeda članaka pokriva ne-modifikacijske slijedne operacije, drugi dio govori o mutirajućim slijednim operacijama, a treći raspravlja sortiranje i srodne operacije.

Teenager D. B. has just put $9000 in the bank, after only six months of part-time work as a computer consultant.
Tinejdžer D. B. upravo je stavio 9000 dolara u banku, nakon samo šest mjeseci honorarnog rada kao računalni savjetnik.

With SpamGuard turned on, Yahoo Mail will deliver suspected spam to this folder and delete them after one month.
S uključenim SpamGuard-om, Yahoo Mail će dostaviti sumnjivu neželjenu poštu u ovaj direktorij i izbrisati je nakon mjesec dana.

Leadership is the next step in social evolution. Above all, there always had to be a leader. The strongest, the more daring, and the cleverest was the leader, a chief to lead and organize the group.
Vodstvo je sljedeći korak u društvenoj evoluciji. Iznad svega, uvijek je morao postojati vođa. Najjači, odvažniji, i najpametniji je bio vođa, šef koji vodi i organizira grupu.

There was a time that the pieces fit, but I watched them fall away. Mildewed and smoldering, strangled by our coveting.
Postojalo je vrijeme kada su dijelovi pristajali, ali gledao sam ih kako otpadaju. Pljesnjivi i tinjajući, ugušeni zbog naše težnje.

The Government of Slovenia hereby approves the creation and establishment of The Global Open University at Ljubljana.
Vlada Slovenije ovime odobrava stvaranje i utemeljenje globalnog otvorenog Sveučilišta u Ljubljani.

The shipping taxes are included in the price so you don't have to pay nothing extra. It is a german car with german documents.
Prijevozni porezi su uključeni u cijenu tako da ne morate platiti ništa naknadno. To je njemački automobil s njemačkim dokumentima.

Each folder may contain multiple sites, which contain all the necessary information about how to connect to a single host and any necessary security control information and options.
Svaki direktorij može sadržavati više Internet stranica, koje sadržavaju sve potrebne informacije o tome kako se spojiti na jedno glavno računalo kao i sve potrebne sigurnosno kontrolne informacije i opcije.

In 1954 the championship returned to Formula One regulation. New regulations allowed 2.5 litre athmospheric engines. This change brought an end to the Italian domination of the sport.
1954. godine prvenstvo se vratio pravilima Formule 1. Nova pravila su omogućavala 2.5 litrene atmosferske motore. Ova promjena je donijela kraj talijanskoj dominaciji sporta.

Responsible to manage the outside accounting Company and regular accounting tasks like: payments, invoices, payrolls and financial reports.
Odgovoran za upravljanje vanjskim računovodstvenim poduzećem i uobičajenim računovodstvenim zadacima kao što su: plaćanja, računi, platni spiskovi i financijska izvješća.

Guidance and counselling by faculty advisors, assistance with finding accommodation, cultural programme in the introductory phase and during the course of studies, arrangement of periods of practical training in industry and research.
Upute i savjetovanje od strane sveučilišnih savjetnika, pomoć oko pronalaska smještaja, kulturni program u uvodnoj fazi i tijekom studija, dogovaranje razdoblja prakse u industriji i istraživanju.

Different surveys have been carried out on the plasma activities of different glycosidases in patients with insuline dependent diabetes mellitus, but research on urinary glycosidases in this disease is scanty and incomplete.
Raznorazna istraživanja su bila izvršena na aktivnostima plazme različitih glikosidaza kod pacijenata s inzulinski ovisnom šećernom bolesti, ali istraživanja o mokraćnim glikosidazama u ovoj bolesti su oskudna i nepotpuna.

As we have already said our experience and our contacts initiate success and quality of the insider tips, which we have in our offer.
Kao što smo već rekli naše iskustvo i naši kontakti pokreću uspjeh i kvalitetu savjeta od upućenih osoba, koje imamo u našoj ponudi.

I will let you know when we will send you those parts. Prices will be the same like before. Regards.
Javit ću Vam kada ćemo poslati te dijelove. Cijene će biti iste kao prije. Pozdrav.

All things are now possible, the result is up to you - it is all dependent on just how much you want it.
Sve stvari su sada moguće, rezultat ovisi o Vama - sve je ovisno samo o tome koliko to želite.

Part of the brand new, multi-function Branimir centre, which is bringing new life to the drab neighbourhood just east of the main railway station.
Dio potpuno novog, multi-funkcionalnog Branimir centra, koji donosi nov život u suhoparno susjedstvo tek istočno od glavnog kolodvora.

Grubby but unbowed, the mud-spattered army on the plinth makes its long march up the slope of history.
Prljava ali uspravna, blatom poprskana vojska u podnožju čini svoj dug marš uz nagib povijesti.

The principle behind the mutagenesis is misincorporation of bases at "random" positions.
Princip iza mutageneze je krivo uključivanje baza na "nasumičnim" položajima.

The sought-after food tablets for all fresh water and marine fish, and many invertebrates, consist of each 50% high quality flake food and vacuum freeze-dried food.
Tražene prehrambene tablete za svu slatkovodnu i morsku ribu i mnoge beskralježnjake sastoje se od 50% visokokvalitetne lisnate hrane i hrane sušene u smrznutom stanju pod vakuumom.

You are currently using 'simple mode'. When you click 'enter my data' your card will preview on the next screen.
Vi trenutačno koristite 'jednostavan način rada'. Kada kliknete 'unesi moje podatke' vaša kartica će se prikazati na sljedećem ekranu.

RAW capture, an option that is available on many cameras, saves data off the image sensor without internal camera processing. The camera only applies the ISO, shutter speed, and aperture that you set on the camera.
Hvatanje bez procesiranja, opcija dostupna na mnogim fotoaparatima, čuva podatke sa senzora slike bez unutarnjeg procesiranja fotoaparata. Fotoaparat samo primjenjuje ISO, brzinu zatvarača, i otvor koji namjestite na njemu.

Chile is a country of startling contrasts and extreme beauty, with attractions ranging from the towering volcanic peaks of the Andes to the ancient forests of the Lake District.
Čile je zemlja zapanjujućih kontrasta i ekstremne ljepote, s atrakcijama koje se kreću od uzdignutih vulkanskih vrhova Anda do prastarih šuma u području s jezerima.

If you have received this email in error, please immediately notify the sender by e-mail at the address shown.
Ako ste primili ovaj e-mail greškom, molimo Vas odmah obavjestite pošiljatelja putem e-maila na prikazanu adresu.

The pass through the list is repeated until no swaps are needed, which means that the list is sorted.
Prolazak kroz listu se ponavlja sve dok nijedna zamjena više nije potrebna, što znači da je lista sortirana.

The successful tenderer will be expected to complete the Works within the period stated in the Tender Data and Appendix to Tender from the date of commencement of the Works.
Od uspješnog ponuđača će se očekivati da završi Radove unutar razdoblja određenih u Dokumentaciji za nadmetanje i Dodatku javnog natječaja od datuma započinjanja Radova.

Fretting corrosion is corrosion that can occur on the load bearing contact surface between mating material.
Korozija trenjem je korozija koja se može dogoditi na kontaktnoj površini koja podnosi opterećenje između spojenih materijala.

If possible, please be kind to send back the items which had problems to us so that we can check them and avoid the problems in the future.
Ako je moguće, molimo budite ljubazni i vratite nam proizvode koji su imali problema tako da ih možemo provjeriti i izbjeći probleme u budućnosti.

How many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
Koliko puta mora čovjek podići pogled prije nego može vidjeti nebo? Da, i koliko ušiju mora čovjek imati prije nego može čuti ljude da plaču? Da, i koliko smrti će biti potrebno dok ne shvati da previše ljudi je umrlo? Odgovor, moj prijatelju, puše u vjetru, odgovor puše u vjetru.

The contracts or licenses by which the state controls telephone companies often require that the companies must provide access for tapping lines to the security services and the police.
Ugovori ili licence kojima država kontrolira telefonske kompanije često zahtijevaju da tvrtke moraju omogućiti pristup prislušnim linijama službi sigurnosti i policiji.

Unlike some other NVIC's we have brought to your attention, this one is not a rule that is binding on the USCG, other Federal agencies, or on the regulated community.
Za razliku od nekih drugih Biltena o inspekcijskom pregledu broda koje smo dali na uvid, ovo pravilo ne obvezuje Obalnu stražu SAD-a, druge državne agencije, ili regulirane zajednice.

To understand our customers' needs and opportunities, to offer them ICT solutions for their business faster and better than any competitor, and to be a competitive supplier of software and services within the Ericsson group. In doing so, we will generate profit and growth for our stakeholders.
Razumjeti potrebe i mogućnosti naših klijenata, ponuditi im ICT rješenja za njihovo poslovanje brže i bolje od bilo kojeg konkurenta, i biti konkurentan dobavljač softvera i usluga unutar Ericsson grupe. Pritom, mi ćemo generirati profit i rast za naše dioničare.

I merely paint calligraphic visions at the intersections of mundanity, with dreams changing the vigorously boring into ephemerally enchanting.
Tek bojim kaligrafske vizije na raskrižjima svjetovnosti sa snovima koji mijenjaju energično dosadno u efemerno čarobno.

Globules of weld metal of filler expelled during welding and adhering to parent metal or solified weld metal.
Kuglice metala za lemljenje punila izbačene tijekom zavarivanja i prilijeganja prema osnovnom metalu ili očvrsnuli metal za lemljenje.

The two stances of the Denobulans and Antarans are very credibly presented (even if Phlox and his patient may not be representative of their whole respective species).
Dva stajališta Denobulanaca i Antarijaca su vrlo vjerodostojno predstavljena (čak i ako Phlox i njegov pacijent možda i nisu reprezentativni za svoju cijelu vrstu).

Quitting smoking is not easy. This section will outline why it is hard to quit smoking. It will also help you to understand why you smoke and why you want to quit.
Prestati pušiti nije lagano. Ovaj odlomak će izložiti u glavnim crtama zašto je teško prestati pušiti. Također će Vam pomoći da razumijete zašto pušite i zašto želite prestati.

The main idea is based on the fact that a stochastic differential equation defines a diffusion process, generated by an elliptic differential operator.
Glavna ideja se zasniva na činjenici da stohastička diferencijalna jednadžba definira difuzijski proces, generiran pomoću eliptičnog diferencijalnog operatora.

Translation Experts Ltd is a company dedicated to the provision of products and services that bridge language barriers.
Translation Experts d.o.o. je poduzeće koje se bavi pružanjem proizvoda i usluga koje premošćuju jezične prepreke.

Thank you for your interest for our apartments. We have free terms from 13.09. to 30.09. and the price is 30 euros per one day.
Hvala na Vašem interesu za naše stanove. Imamo slobodne termine od 13.09. do 30.09. i cijena je 30 eura po jednom danu.

The Milwaukee Bucks have signed free agent forward Bobby Simmons to a multi-year contract, General Manager Larry Harris announced today.
Milwaukee Bucksi su potpisali višegodišnji ugovor sa slobodnim krilnim igračem Bobbyjem Simmonsom, danas je objavio generalni direktor Larry Harris.

The tool designer is a network designer using the platform to create a new network design tool for himself and other network designers.
Dizajner alata je mrežni dizajner koji koristi platformu za stvaranje novog mrežnog dizajnerskog alata za sebe i druge mrežne dizajnere.

The Boolean object corresponding to the primitive value false.
Booleov objekt koji odgovara primitivnoj vrijednosti lažno.

The state is entitled to profit sharing, to a mining royalty, for the mineral raw material exploited by the mining entrepreneur who acquires the property thereof, as well as for the geothermal energy generated.
Država ima pravo na dijeljenje dobiti, uz naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina, za mineralnu sirovinu iskorištenu od strane rudarskih poduzetnika koji od toga steknu imovinu, kao i za generiranu geotermalnu energiju.

Available with a new Supercharged 4.2 litre 396 bhp V8, new naturally aspirated 4.4 litre 306 bhp V8 or the technically advanced 177 bhp in-line turbodiesel engine.
Dostupan s novim turbo 4.2 litrenim 396 KS V8, novim atmosferskim 4.4 litrenim 306 KS V8 ili tehnički naprednim 177 KS rednim turbodiesel motorom.

Through the selection and application of appropriate safeguards, security helps the organization's mission by protecting its physical and financial resources, reputation, legal position, employees, and other tangible and intangible assets.
Kroz odabir i primjenu odgovarajućih zaštita, sigurnost pomaže zadacima organizacije štiteći njena fizička i novčana sredstva, ugled, pravni položaj, kadrove, i drugu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

We state herewith that we have not been affiliated in any way with the Employer, Consultants or any entity responsible for preparing the Project designs, Specifications and Contact document.
Mi ovime izjavljujemo da nismo povezani na bilo koji način s poslodavcem, savjetnicima ili bilo kojim entitetom odgovornim za pripremanje dizajna projekta, specifikacija i kontaktnog dokumenta.

Here is your order confirmation. Please reconfirm the orders to me so we can start preparing for transport.
Ovdje je Vaša potvrda narudžbe. Molimo Vas ponovo nam potvrdite narudžbu tako da možemo početi pripremu za transport.